of 39 /39
1 Z A K O N O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA 1 I. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se plaćanje administrativnih taksa za spise i radnje pred organima državne uprave, organima lokalne uprave i drugim pravnim licima koja imaju javna ovlašćenja. Taksa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se Tarifom za administrativne takse (u daljem tekstu: Taksena tarifa) koja je sastavni dio ovog zakona. Taksenu tarifu za spise i radnje iz nadležnosti lokalne uprave utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Taksa iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od iznosa taksa koje se plaćaju za slične spise i radnje koji se vode pred republičkim organima uprave. II. TAKSENI OBVEZNIK Član 2 Takseni obveznik je lice po čijem se zahtjevu postupak pokreće, odnosno vrši radnja predvidjena Taksenom tarifom. Ako za istu taksu, koja ne zavisi od vrijednosti predmeta taksene obaveze, postoji više taksenih obveznika, njihova obaveza je solidarna. Ako zahtjev podnosi više taksenih obveznika, a visina takse zavisi od vrijednosti predmeta, taksa se utvrdjuje srazmjerno vrijednosti predmeta za svakog taksenog obveznika posebno. 1 "Službeni list RCG", br.55/03 i 81/05

Posao | Crna Gora | Jedinstvena platforma za poslovanje u ......1) za podneske - u trenutku kada se predaju, a za zahtjeve date na zapisnik - kada se zapisnik sastavi; 2) za rješenje,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Posao | Crna Gora | Jedinstvena platforma za poslovanje u ......1) za podneske - u trenutku kada se...

 • 1

  Z A K O N O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA1

  I. OPŠTE ODREDBE

  Član 1

  Ovim zakonom uređuje se plaćanje administrativnih taksa za spise i radnje pred organima državne uprave, organima lokalne uprave i drugim pravnim licima koja imaju javna ovlašćenja. Taksa iz stava 1 ovog člana utvrđuje se Tarifom za administrativne takse (u daljem tekstu: Taksena tarifa) koja je sastavni dio ovog zakona. Taksenu tarifu za spise i radnje iz nadležnosti lokalne uprave utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Taksa iz stava 3 ovog člana ne može biti veća od iznosa taksa koje se plaćaju za slične spise i radnje koji se vode pred republičkim organima uprave.

  II. TAKSENI OBVEZNIK

  Član 2 Takseni obveznik je lice po čijem se zahtjevu postupak pokreće, odnosno vrši radnja predvidjena Taksenom tarifom. Ako za istu taksu, koja ne zavisi od vrijednosti predmeta taksene obaveze, postoji više taksenih obveznika, njihova obaveza je solidarna. Ako zahtjev podnosi više taksenih obveznika, a visina takse zavisi od vrijednosti predmeta, taksa se utvrdjuje srazmjerno vrijednosti predmeta za svakog taksenog obveznika posebno.

  1 "Službeni list RCG", br.55/03 i 81/05

 • 2

  III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

  Član 3

  Ako Taksenom tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

  1) za podneske - u trenutku kada se predaju, a za zahtjeve date na zapisnik - kada se zapisnik sastavi;

  2) za rješenje, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje,

  3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

  Član 4

  Ako je Taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrdjivanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi. Organ koji vodi postupak može po službenoj dužnosti, rješenjem utvrditi vrijednost predmeta iz stava 1 ovog člana, ako smatra da vrijednost označena u podnesku, odnosno ispravi ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

  IV. UTVRDJIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA

  RADI NAPLATE TAKSE

  Član 5 Kada se na zahtjev stranke isprava izdaje u više primjeraka, za svaki drugi i dalji primjerak plaća se taksa kao za prepis, ili kao za ovjeru prepisa. Taksa iz stava 1 ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

  Za primjerke isprave koji se po zahtjevu stranke zadržavaju za potrebe organa pred kojim se vodi postupak ne plaća se taksa.

  V. PLAĆANJE TAKSENE OBAVEZE

  Član 6 Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije odredjeno.

  Član 7 Takseni obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz o uplaćenoj taksi.

 • 3

  Taksa se plaća na odgovarajući uplatni račun.

  Član 8 U rješenju ili drugoj ispravi za koje se plaća taksa mora se unijeti konstatacija da je taksa plaćena (iznos i tarifni broj po kome je taksa plaćena) i ovjeriti pečatom nadležnog organa.

  Član 9 Ako takseni obveznik koji je dužan da plati taksu neposredno podnese netaksiran ili nedovoljno taksiran podnesak, službeno lice organa zaduženo za prijem podneska odbiće prijem. Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak ili drugi spis stigne poštom, organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu pozvaće taksenog obveznika opomenom da, u roku od tri dana od dana prijema opomene, plati redovnu taksu i taksu za opomenu i upozoriće ga na posledice neplaćanja takse. Ako takseni obveznik uplati taksu iz stava 2 ovog člana, podnesak se smatra uredno podnesenim od dana njegovog prijema, a u protivnom smatraće se da podnesak nije ni podnijet.

  Član 10

  Takseni obveznik koji iz inostranstva podnese zahtjev za pokretanje postupka kod nadležnog organa, odnosno za izvršenje radnje predvidjene Taksenom tarifom, plaća taksu u stranoj valuti kod diplomatsko-konzularnog predstavništva prije uručivanja rješenja ili druge isprave, odnosno prije prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršavanju radnje, ako zakonom nije drukčije odredjeno. Organ kome je zahtjev podnesen dužan je da u slučaju iz stava 1 ovog člana dostavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu obavještenje u dva primjerka, sa naznačenim iznosom takse koju je obveznik dužan da plati diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

  Član 11 Naplata takse na podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva vrši se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije izdavanja prvog saopštenja taksenom obvezniku o izvršenju zatražene radnje.

  Član 12

 • 4

  Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine po isteku godine u kojoj je taksu trebalo platiti, a pravo na povraćaj takse u roku od dvije godine po isteku godine u kojoj je taksa više plaćena. Vrijeme zastare prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom organa radi naplate sa kojom je upoznat takseni obveznik. Vrijeme zastare prava na povraćaj takse prekida se svakom radnjom taksenog obveznika preduzetom kod nadležnog organa radi povraćaja takse. U svakom slučaju zastara nastupa nakon pet godina od dana kada je prvi put počela teći (apsolutna zastara).

  VI. OSLOBODJENJE OD PLAĆANJA TAKSE

  Član 13 Oslobadjaju se plaćanja takse:

  1) državni i organi lokalne uprave; 2) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja; 3) organizacije iz oblasti zdravstva, nauke, kulture, prosvjete i socijalne zaštite; 4) organizacije crvenog krsta i druge humanitarne organizacije; 5) organizacije u oblasti zaštite djece i omladine i socijalne zaštite razvrstane prema propisu o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti; 6) strani državljani i strane države, ako je to predvidjeno medjunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti; 7) nevladine organizacije za ostvarivanje ciljeva za koje su osnovane.

  Član 14 Ne plaća se taksa za: 1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti; 2) spise i radnje u postupku za povraćaj više plaćenog poreza i drugih dažbina; 3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama; 4) spise i radnje u postupku za upis u matične knjige i knjige državljana; 5) sve vrste prijava, izvještaja i priloga uz njih za utvrdjivanje poreza i drugih dažbina i podnesaka za ostvarivanje olakšica i oslobodjenja kod plaćanja poreza i drugih dažbina, propisanih posebnim zakonima; 5a)radnje koje se odnose na davanje mišljenja u vezi plaćanja poreza i drugih dažbina; 6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o djeci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

 • 5

  7) spise i radnje za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja; 8) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata; 9) spise i radnje u vezi sa regulisanjem vojne obaveze; 10) peticije, predstavke i predloge upućene državnim organima; 11) podneske državnom tužiocu; 12) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu; 13) molbe za pomilovanje, uslovni otpust i rješenja po tim molbama; 14) spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravku biračkih spiskova; 15) prijave i odjave prebivališta i boravišta, 16) spise i radnje u postupku za izdavanje i produženje važenja lične karte državljanima Srbije i Crne Gore i stranim državljanima stalno naseljenim u Republici Crnoj Gori (u daljem tekstu: Republika); 17) spise i radnje u vezi sa pomorskim i brodskim knjižicama i sve upise u njih, osim vize; 18) spise i radnje u postupku za sahranjivanje umrlih lica. U ispravi koja se izdaje bez plaćanja takse mora se konstatovati u kom se cilju izdaje i na osnovu kog propisa se oslobađa od plaćanja takse. Isprava iz stava 2 ovog člana može se upotrebiti i u druge svrhe samo pošto za nju bude plaćena odgovarajuća taksa.

  VII. POVRAĆAJ TAKSE

  Član 15 Takseni obveznik koji je platio taksu koju nije bio dužan da plati ili je taksu platio u iznosu većem od propisane ili je taksu platio za radnju koju organ nije iz bilo kojih razloga izvršio ima pravo na povraćaj takse koju nije bio dužan da plati. Takseni obveznik koji je platio taksu na žalbu protiv prvostepenog rješenja koje donosi organ iz člana 1 ovog zakona ima pravo na povraćaj takse, ukoliko se žalba u cjelini ili djelimično ocijeni osnovanom. Postupak za povraćaj takse pokreće se na zahtjev taksenog obveznika. Zahtjev za povraćaj takse rješava organ za čiji je rad plaćena taksa.

  VIII. PRIPADNOST PRIHODA OD TAKSE

  Član 16 Taksa koja se plaća za spise i radnje kod ministarstava, drugih organa uprave i diplomatsko-konzularnih predstavništava prihod je budžeta Republike. Taksa koja se plaća za spise i radnje pred organima jedinica lokalne uprave prihod je jedinica lokalne samouprave.

 • 6

  Taksa koja se plaća za spise i radnje pravnih lica sa javnim ovlašćenjem prihod je budžeta Republike, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave, zavisno od toga na osnovu čijeg ovlašćenja pravno lice sa javnim ovlašćenjem obavlja poslove.

  IX. USKLADJIVANJE VISINE TAKSE

  Član 17

  Vlada Republike, odnosno nadležni organ lokalne samouprave može iznose taksa utvrdjene Taksenom tarifom uskladjivati godišnje (po isteku godine), stopom rasta cijena na malo, ako je taj rast veći od 5%, prema podacima nadležnog organa za statistiku.

  IX a. SHODNA PRIMJENA PROPISA

  Član 17a

  U pogledu prinudne naplate, kamate i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim je propisan poreski postupak.

  X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 18

  Za spise i radnje za koje je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona naplatiće se taksa koja je bila propisana u trenutku nastanka taksene obaveze.

  Član 19 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 41/94, 13/96 i 45/98) i Uredba o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br. 44/2000).

  Član 20 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

  T A R I F A ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

 • 7

  I. PODNESCI Tarifni broj 1

  Za zahtjev, molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano ...................................................................................................5,00 NAPOMENA: 1)Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brže postupanje po ranije podnijetom zahtjevu. 2)Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjeve za ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).

  Tarifni broj 2 Za žalbe protiv rješenja koje donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano ................................................................................................5,00 II. OPOMENA

  Tarifni broj 3 Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu .................................................3,00 III. R J E Š E NJ A

  Tarifni broj 4

  Za sva rješenja koja donose organi iz člana 1 ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano ............................................................................................................... 5,00 NAPOMENA: Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više lica,taksa po ovom tarifnom broju se plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje uručuje.

  Tarifni broj 5

  1) Za žalbu protiv rješenja poreskog organa donijetog u poreskom postupku u prvom stepenu .................................................................................................................. 8,00 2) Za poreske akte koje poreski organ donosi u poreskom postupku po zahtjevu stranke .............................................................................................................................10,00

  Tarifni broj 6

 • 8

  Na uložene vanredne pravne ljekove .......................................................................20,00

  Tarifni broj 7 Za zahtjev za izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima ......................... 15,00 Tarifni broj 8 Za rješenje o utvrdjivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti ............. .100,00

  Tarifni broj 9 Za odobrenja:

  1) o akreditaciji i reakreditaciji Univerziteta......................................20.000,00 2) o akreditaciji i reakreditaciji fakulteta.............................................2.000,00 3) o izmjeni akreditacije studijskog programa.....................................1.000,00

  Za rješenja:

  1) o licenciranju Univerziteta......................................... .....................2.000,00 2) o licenciranju fakulteta....................................................................1.000,00 3) o izmjeni licence Univerziteta..........................................................1.000,00 4) o izmjeni licence fakulteta..................................................................800,00 5) o licenciranju naučne ustanove........................................................1.000,00 6) o izmjeni licence naučne ustanove......................................................800,00 7) o licenciranju vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog, osnovnog i

  srednjeg obrazovanja,domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera-obrazovanje odraslih).................................1.000,00

  8) o izmjeni licence vaspitno-obrazovne ustanove (predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,domova učenika, odnosno domova učenika i studenata i provajdera-obrazovanje odraslih)....................................500,00

  9) za akreditaciju odnosno utvrđivanje punovažnosti i jednake vrijednosti obrazovnih programa privatnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i obrazovanja odraslih sa odgovarajućim javno važećim obrazovnim programom.....................................................1.000,00

  10)o ekvivalenciji odnosno nostrifikaciji inostranog svjedočanstva o završenom pojedinom razredu osnovne ili srednje škole.................... 20,00 11) o ekvivalenciji odnosno nostrifikaciji inostranog svjedočanstva ili diplome o stečenom obrazovanju....................................................50,00

  Tarifni broj 10

 • 9

  Za rješenja: 1) o prijemu u crnogorsko državljanstvo državljanina druge države članice...............50,00 2) o prijemu u crnogorsko državljanstvo stranca ...................................................100,00 3) o prestanku državljanstva ................................................................................300,00 4) o utvrđivanju državljanstva........................................................................20,00 NAPOMENA: Ako se rješenje odnosi na istovremeno sticanje, prestanak ili utvrđivanje državljanstva članova porodice (supružnika i nezaposlenu djecu), plaća se jedna taksa.

  Tarifni broj 10a 1) Za zahtjeve za upis u evidenciju u matičnu knjigu državljana podnijete kod diplomatsko-konzularnih predstavništava ..........................................20,00 2) Za zahtjeve za prihvatanje u državljanstvo podnijete kod diplomatsko- konzularnih predstavništava.......................................................................20,00 Tarifni broj 11

  Za izdavanje putnih isprava i viza: 1) za izdavanje pasoša ...........................................................................................25,00 2) za upis djeteta u pasoš, za svako dijete po ...........................................................5,00 3) za izdavanje zajedničkog pasoša .........................................................................20,00 4) za upis u zajednički pasoš, za svako lice po ............................................................5,00 5) za unos vize u putnu ispravu, za jedno putovanje .................................................10,00 6) za unos vize u putnu ispravu, za više putovanja ...................................................20,00 7) za vizu na zajednički pasoš, za svako lice po ..........................................................5,00 8) za unošenje klauzule "Poslovno" u putnu ispravu koja zamjenjuje vizu ................20,00

  Tarifni broj 12 Za izdavanje lične karte, putne isprave, putnog lista i viza za strane državljane i za lica bez državljanstva i to: 1) za izdavanje lične karte za strance............................................................60,00 2) za izdavanje putnog lista za strance .......................................................100,00 3) za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva...............................100,00 4) za izdavanje putne isprave za izbjeglice....................................................30,00 5) za produženje lične karte, putnog lista i drugih dokumenata za strance..20,00 6) za ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu)..........................................50,00

  7) za izlaznu vizu (na graničnom prelazu).....................................................40,00

 • 10

  8) za tranzitnu vizu (na graničnom prelazu)..................................................40,00 9) za izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje................................................20,00 10) za izlazno-ulaznu vizu za više putovanja.................................................50,00 11)za izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja.............................60,00 12)za izlaznu vizu...........................................................................................20,00 13)za privremeni boravak do 3 mjeseca .......................................................60,00 14)za privremeni boravak preko 3 mjeseca ..................................................80,00 15)za produženje privremenog boravka.. .....................................................20,00 16)za stalno nastanjenje..............................................................................200,00 17)za poslovnu vizu (do jedne godine) .......................................................100,00 18) za poslovnu vizu (preko jedne godine) .................................................200,00 19)dozvola za kretanje i boravak van mjesta graničnog prelaza ................10,00 20)za ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja nije ovim zakonom drukčije propisano (izuzev za turističke propusnice) ...............................60,00 NAPOMENA: 1) Za svaku novu vizu plaća se odgovarajuća taksa. 2) Taksu za novu vizu i za dozvolu za privremeni boravak ne plaćaju strani

  državljani koji u Republici borave radi školovanja i usavršavanja i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju viza i takse za privremeni boravak.

  3) Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesarijata za izbjeglice Organizacije Ujedinjenih nacija, a nemaju nacionalni pasoš, i koji organizovano, preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze u Republiku radi pružanja humanitarne pomoći.

  4) Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksa iz tač. 17) i 18), po zahtjevima koje u zemlji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore ili im je neko od članova uže porodice u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore, plaćaju u iznosu od 20% od propisane takse.

  Tarifni broj 13

  Za rješenje o promjeni ličnog imena ........................................................................20,00

  Tarifni broj 14 1) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cijevi ...........100,00 2) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cijevi .........60,00 3) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje posebnog oružja .......................................40,00 4) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje kombinovanog oružja ............................... 60,00 5) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje djelova za oružje .......................................30,00 6) Za izdavanje odobrenja za nabavljanje municije ...................................................20,00 7) Za izdavanje odobrenja za promet oružja i municije .........................................2.000,00 8) Za izdavanje odobrenja preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja .....................................................................................................................1.000,00 9) Za izdavanje odobrenja za prevoz oružja, djelova za oružje i municiju ..................200,00 NAPOMENA:

 • 11

  Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, djelova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.

  Tarifni broj 15

  1) Za izdavanje oružnog lista za oružje sa olučenim cijevima ...................................100,00 2) Za izdavanje oružnog lista za oružje sa neolučenim cijevima ................................ 60,00 3) Za izdavanje oružnog lista za posebno oružje .......................................................40,00 4) Za izdavanje oružnog lista za kombinovano oružje ................................................70,00 5) Za izdavanje odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbjedjenja i zaštite objekata ............................................................................................................60,00 6) za izdavanje odobrenja za držanje trofejnog oružja ..............................................40,00 7) za izdavanje potvrde o držanju starog oružja .......................................................40,00 NAPOMENA: 1) Za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, dotrajalosti ili oštećenja plaća se taksa u visini od 25% od iznosa koji se plaća za izdavanje oružnog lista. 2) Za produženje važenja oružnog lista plaća se taksa u visini od 30% od iznosa koji se plaća za izdavanje oružnog lista. 3) Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija.

  Tarifni broj 16 1) Za izdavanje, zamjenu i produženje roka važenja vozačke dozvole .........................10,00 2) Za izdavanje uvjerenja o poznavanju saobraćajnih propisa.....................................8,00 3) Za upis kategorije u vozačku dozvolu ...................................................................10,00 4) Za izdavanje duplikata vozačke dozvole ...............................................................15,00 5) Za prijavu vozača u evidenciju ............................................................................. 8,00 6) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Srbije i Crne Gore .....................100,00 7) Za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom zbog gubitka, odnosno nestanka vozačke dozvole .................................................................................................20,00 8) Za žalbu na prvostepeno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje isprave iz tačke 1), 2) 4) i 5) ovog tarifnog broja, kao i za žalbu na rješenje o oduzimanju vozačke dozvole vozaču koji se ne podvrgne kontrolnom zdravstvenom pregledu na koji je upućen...............................................................................................................10,00 9) Za izdavanje, produženje roka važenja, zamjenu i izdavanje duplikata dozvole za vozača - instruktora .....................................................................................................30,00

  Tarifni broj 17

  1) Za zahtjev za registraciju motornog i priključnog vozila, osim traktora, priključnog vozila za traktor i motokultivatora sa priključnim vozilom ...............................................10,00 2) Za zahtjev za produženje roka važenja registracije, ako je zahtjev podnijet po isteku 30 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole .........................................20,00

 • 12

  3) Za zahtjev za privremenu registraciju vozila .........................................................20,00 4) Za opomenu radi vraćanja registarskih tablica ........................................................5,00 5) Za zahtjev za izdavanje duplikata i zamjenu saobraćajne dozvole i potvrde o registraciji .........................................................................................................................15,00 6) Za zahtjev za izdavanje registarske tablice sa ponovljenim brojem i izdavanje "L" tablice .........................................................................................................................15,00 7) Za zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica zbog oštećenja, uništenja, dotrajalosti ili gubitka...........................................................................................................10,00 8) Za izdavanje i produženje roka važenja saobraćajne dozvole, potvrde o registraciji ...........................................................................................................................5,00 9) Za izdavanje i produženje roka važenja potvrde o privremenoj registraciji vozila .....20,00 10) Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz zemlje i vozila koja u zemlju ulaze sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i brojevi nijesu u skladu sa odredbama medjunarodnih ugovora .................................................30,00 11) Za izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila diplomatsko- konzularnih predstavništava , misija stranih država i predstavništava medjunarodnih organizacija i njihovog osoblja koji imaju diplomatski status ................................50,00 12) Za izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila službenika diplomatsko-konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava medjunarodnih organizacija koji nemaju diplomatski status .................................50,00 13) Za izdavanje i produženje roka važenja saobraćajne dozvole za vozila stranih trgovinskih, saobraćajnih i drugih predstavništava i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima ...................................................................................1.000,00 14) Za izdavanje i produženje roka važenja saobraćajne dozvole za vozila stranih kulturnih predstavništava, stranih dopisništava, stalnih stranih dopisnika i stranaca stalnih službenika u tim predstavništvima i dopisništvima .............................................400,00 15) Za izdavanje potvrde o registraciji radnih mašina ................................................30,00 16) Za izdavanje potvrde o registraciji bicikla sa motorom .........................................20,00

  Tarifni broj 18 Briše se.

  Tarifni broj 19 1) Za zahtjev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila ..................10,00 2) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda vozila ................850,00 3) Za zahtjev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila ................................50,00 4) Za izdavanje rješenja o ovlašćenju za vršenje ispitivanja vozila ............................100,00 5) Za izdavanje odobrenja i uputa za utiskivanje brojeva motora ili šasije vozila ..........50,00

  Tarifni broj 20 1) Za izdavanje zapisnika o uvidjaju ........................................................................10,00 2) Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima ......100,00

 • 13

  3) Za izdavanje odobrenja za probnu vožnju ............................................................25,00 4) Za izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija u oblasti bezbjednosti saobraćaja .....10,00 5) Za odobrenje za izdavanje probnih tablica ............................................................25,00

  Tarifni broj 21 Za rješenje o urbanističkoj saglasnosti, kojim se utvrđuje da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima: 1)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene do 100 m2..............................................................................................................100,00 2)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene od 100 do 500 m2..................................................................................................200,00 3)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene od 500 do 1000 m2................................................................................................300,00 4)za objekte od posebnog značaja za Republiku, plaća se taksa od 0,05% od predračunske vrijednosti objekta, 5)za objekte u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija 1% od predračunske vrijednosti objekta.

  Tarifni broj 21a Za zahtjeve za davanje mišljenja o lokaciji za objekte u kojima se definišu zone opasnosti.......................................................................................................100,00

  Tarifni broj 22 1) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapredjenja zaštite od požara .......................................................................1.000,00 2) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara ....................................1.000,00 3) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija .........................2.500,00 4) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija ......................................................................................... 50,00 5) Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za prevoz eksplozivnih materija 10 € po toni tereta 6)Za rješenje koje se donosi na osnovu zahtjeva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite ...........................................................1.000,00 7) Za rješenje po žalbi na prvostepena rješenja iz ovog tarifnog broja .......................70,00 8) Za izdavanje certifikata za prevoz opasnih materija ..............................................50,00 9) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, izvoz odnosno tranzit eksplozivnih materija i predmeta, naoružanja i vojne opreme preko teritorije Republike 20 € po toni tereta. 10) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za proizvodnju eksplozivnih

 • 14

  materija...............................................................................................5.000,00 11) Za rješenje po zahtjevu za vršenje poslova prometa eksplozivnih materija ............................................................................................................3.000,00 12) Za rješenje po zahtjevu za vršenje poslova prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe......................................................... ...............2.000,00

  Tarifni broj 23

  1) Za odobrenje da se iznosi oružje i municija iz zemlje ........................................... 10,00 2) Za dozvolu za kretanje i boravak u graničnom pojasu ...........................................10,00 3) Za odobrenje za nastanjenje u graničnom pojasu .................................................30,00 4) Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave ..............................................................................................................20,00 5) Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca ...................................................100,00 6) Za odobrenje strancu da može sazvati i održavati javni skup .................................50,00 7) Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vrijeme lova ...........100,00 8) Za kretanje i zadržavanje na graničnom prelazu .....................................................5,00 9) Za izdavanje grupne dozvole za kretanje i zadržavanje na graničnom prelazu ..................................................................................................................100,00 10) Za zahtjev za kontrolu plovnog objekta van mjesta graničnog prelaza ..................................................................................................................50,00 NAPOMENA: Svaka izmjena sadržine prijave javnog skupa kojom se traži odobrenje iz tačke 6) ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

  Tarifni broj 24 Za rješenje kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za izdavanje odobrenja za gradjevinske objekte plaća se taksa od 1% od predračunske vrijednosti gradjevinsko-zanatskih radova.

  Tarifni broj 25

  1)Za rješenje kojim se odobrava prvi upis plovnog objekta u upisnik, i to: (1) Za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW, kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti ............................................................................................................................250,00 (2) Za ostale plovne objekte, izuzev čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe ..........................................................................................150,00 (3) Za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe ........20,00 2)Za rješenje kojim se odobrava prenos prava vlasništva, promjena namjene plovnog

 • 15

  objekta u upisnik plovnih objekata, i to: (1) za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 KW kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti ....................130,00 (2) za ostale plovne objekte, izuzev čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe ............................................................................................80,00 (3) za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe .........10,00 3)Za izdavanje odobrenja za preduzimanje aktivnosti na plovnom putu koje mogu uticati na režim plovidbe ....................................................................................................20,00 4)Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih takmičenja, odnosno priredbi na plovnom putu ...................................................................................................................20,00 5)Za izdavanje saglasnosti Lučke kapetanije za izdavanje odobrenja za izgradnju prevodnica, plovnih kanala, luka, pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata od uticaja na bezbjednost plovidbe .......................................................................................... 25,00 7)Za rješenje o brisanju broda iz Upisnika ................................................................65,00 8)Za rješenje o brisanju čamca iz Upisnika................................................................10,00 8)Za rješenje o vadjenju potonulih stvari u obalnom moru koje vrši ovlašćeno pravno ili fizičko lice .........................................................................................................100,00 V. UVJERENJA

  Tarifni broj 26 1) Za uvjerenja koja izdaju organi ako ovim zakonom nije drukčije odredjeno ..........................................................................................................................5,00 2) Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga i sprovodnice koji se izdaju preko diplomatsko-konzularnog predstavništva...........................................5,00

  Tarifni broj 27 Za duplikat, odnosno novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti obrazovanja .............................................................................................................................10,00 VI. OVJERA, PREPISI I PREVODI Tarifni broj 28 1) Za ovjeru potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) ...........................................................................................................................3,00 2) Za ovjeru prevoda plaća se 30% od takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja.

 • 16

  NAPOMENA: 1) Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dvije strane normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. 2) Ako je rukopis,odnosno prepis, čija se ovjera vrši pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

  Tarifni broj 29 Za ovjeru ugovora - na osnovicu koju čini vrijednost iz ugovora 0,003%.

  Tarifni broj 30 Za ovjeru punomoćja ...........................................................................................5,00 NAPOMENA: Ako organ uprave vrši prevod i ovjeru prevoda plaća se, pored takse po ovom tarifnom broju, i taksa po tarifnom broju 35 ove tarife. Tarifni broj 31 Ovjera elaborata o klasifikaciji i proračunu mineralnih sirovina ...................................20,00

  Tarifni broj 32 Za ovjeru geodetskog plana po listu detalja ..............................................................50,00

  Tarifni broj 33 Za ovjeru heliografske kopije plana (crteža) plaća se od cijelog i započetog kvadratnog metra ....................................................................................................................25,00

  Tarifni broj 34

  1) Za prepisivanje službenih akata koje se vrši kod organa...........................................3,00 2) Za prepisivanje akata ili drugih dokumenata na stranom jeziku od polutabaka originala ...........................................................................................................................3,00

  Tarifni broj 35

 • 17

  Za ovjeru prevoda sa jednog na drugi jezik: 1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 riječi.........................................................3,00 2) ako tekst originala sadrži više od 100 riječi, plaća se od svakog cijelog ili započetog polutabaka ..........................................................................................................4,00

  Tarifni broj 36 1) Za ovjeru kopije plana formata: (1) A0 .................................................................................................................50,00 (2) A3 ..................................................................................................................20,00 (3) A4 ..................................................................................................................10,00 NAPOMENA: Za ovjeru kopije plana veličine preko jednog polutabaka plaća se, osim osnovne takse za jedan polutabak, još onoliko puta po 0,50 € za koliko je polutabaka ta kopija veća od jednog polutabaka. 2) Za ovjeru prepisa i izvoda iz katastarskog operata i terenskog elaborata premjera plaća se taksa prema broju tabaka obrasca korišćenog za prepis, i to: - za prvi tabak (katastarski obrazac) .........................................................................4,00 - za svaki dalji tabak ...............................................................................................2,00 NAPOMENA: Započeti polutabak kopije plana, odnosno započeti tabak (katastarski obrazac) elaborata premjera računa se kao cio. 3) Za odobrenje planova koje izradjuju pravna i fizička lica ovlašćena za vršenje geodetskih radova plaća se taksa iz stava 1 ovog tarifnog broja. NAPOMENA: Za ovjeru plana po ovom tarifnom broju plaća se taksa po tarifnom broju 33 ove tarife. VII. R A Z N O

  Tarifni broj 37

  Za tehnički, odnosno inspekcijski pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica,koja po postojećim propisima podliježu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po radnom času ................................10,00 NAPOMENA:

 • 18

  Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki cio ili započeti radni čas svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje. Tarifni broj 38 Za donošenje rješenja o promjenama u katastarskom operatu po ispravama, bez uvidjaja na licu mjesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti .......................................................................................8,00 2) u katastru zemljišta ..............................................................................................6,00 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove.

  Tarifni broj 39 Za donošenje rješenja o promjenama u katastarskom operatu za koje je potrebno izvršiti uvidjaj na licu mjesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti .....................................................................................10,00 2) u katastru zemljišta ..............................................................................................8,00 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove. Tarifni broj 40 Za rješenje o odobrenju istraživanja mineralnih sirovina i tla za izgradnju objekata ...150,00

  Tarifni broj 41

  Za rješenje o odobrenju eksploatacije mineralne sirovine na eksploatacionom polju ..150,00 Tarifni broj 42 Za rješenje o odobrenju izvodjenja radova po rudarskim projektima: 1) za projekte rudarskih radova .............................................................................250,00 2) za ostale rudarske objekte, postrojenja i uredjaje 0,1% od predračunske vrijednosti objekta.

  Tarifni broj 43

 • 19

  Za izdavanje saglasnosti za nužna odstupanja od odobrenih projekata u pogledu izvodjenja radova na rudarskim objektima..............................................................................150,00

  Tarifni broj 44 Za izdavanje potvrde o kontroli temelja gradjevinskih objekata i kontroli osovina saobraćajnica .........................................................................................................15,00 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva organu nadležnom za geodetske poslove.

  Tarifni broj 45 Za saglasnost za izgradnju privremenih objekata i izvodjenje drugih radova u šumi prema predračunskoj vrijednosti 3%, a najviše do ............................................................100,00

  Tarifni broj 46 Za rješenja o lokaciji objekta kojim se utvrđuju urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije: 1)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene do 100 m2.................................................................................................................150,00 2)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene od 100 do 500 m2.....................................................................................................250,00 3)za stambene objekte na području prostornog plana posebne namjene od 500 do 1000 m2...................................................................................................350,00 4)za stambene objekte od posebnog značaja za Republiku 0,1% od predračunske vrijednosti objekta.

  Tarifni broj 46a 1) Za rješenja o postavljanju objekata privremenog karaktera na području prostornog plana posebne namjene.............................................................100,00 2) Za rješenja kojima se odobravaju pripremni i prethodni radovi..............150,00

  Tarifni broj 47

  Za rješenje kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za izdavanje odobrenja za gradjenje objekta plaća se taksa od 0,1% od predračunske vrijednosti objekta.

  Tarifni broj 48

 • 20

  Za rješenja: 1) kojima se odobrava upotreba objekta plaća se taksa 0,2% od predračunske vrijednosti objekta, 2) za objekte u kojima se definišu zone opasnosti 0,2% od predračunske vrijednosti objekta. Tarifni broj 49 Za prvi pregled kod proizvodjača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrijača vode i pregrijača pare, parnih sudova i sudova pod pritiskom) i mobilnih posuda pod pritiskom,koji se vrši po zahtjevu korisnika ..............20,00 Tarifni broj 50 Za izdavanje rješenja o utvrdjivanju ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova po zahtjevu stranke, i to: 1) do 50 m2 ..........................................................................................................30,00 2) od 50 m2 do 200 m2 .........................................................................................50,00 3) preko 200 m2 .................................................................................................. 75,00 Za rješenje o izgradnji telekomunikacionih objekata prema predračunskoj vrijednosti 0,3%, a najviše do .........................................................................................................100,00

  Tarifni broj 51

  Za rješenje o davanju veterinarsko sanitarne saglasnosti na tehničku dokumentaciju, odnosno izgradjene objekte koji podliježu veterinarsko sanitarnoj kontroli: 1) objekti za proizvodnju i držanje životinja - farme ..................................................30,00 2) objekti za klanje životinja, preradu i obradu mesa, mlijeka,jaja, riba i drugih proizvoda životinjskog porijekla i objekti za hladjenje, smrzavanje i uskladištavanje proizvoda životinjskog porijekla: - industrijski ...................................................................................................300,00 - zanatski .......................................................................................................100,00 - objekti (prostorije) u domaćinstvu ....................................................................30,00 3) za pravna lica koja obavljaju zdravstvenu zaštitu životinja .................................100,00 4) za stočne pijace .............................................................................................200,00 5) za sajmove, izložbe i dogone .............................................................................20,00 6) za stočarsko veterinarski centar za reprodukciju i vještačko osjemenjavanje .............................................................................................................................50,00 7) za proizvodnju i promet ljekova iz sredstava za DDD ..........................................100,00 8) za odredjivanje mjesta karantina, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja.....................................................................30,00 9) za veterinarsko sanitarno uvjerenje o zdravstvenom stanju pošiljki koje se izvoze ...............................................................................................................................5,00

  Tarifni broj 52

 • 21

  1) Za odredjivanje zone sanitarne zaštite do izvorišta koja služe za regionalno vodosnadbijevanje i vodosnadbijevanje gradova .....................................................250,00 2) Za utvrdjivanje vodoprivrednih uslova ................................................................100,00 3) Za izdavanje vodoprivredne saglasnosti .............................................................150,00 4) Za izdavanje vodoprivredne dozvole ..................................................................250,00 5) Za izdavanje ovlašćenja za ispitivanje kvaliteta voda ...........................................250,00

  Tarifni broj 53 Za izdavanje odobrenja za iznošenje iz zemlje preparirane divljači i njenih prepariranih djelova 5% od vrijednosti trofeja, a najviše ...........................................................500,00

  Tarifni broj 54 1) Za obavještenje o razvrstavanju pravnih lica po djelatnostima i odredjivanju matičnog broja .......................................................................................................................5,00 2) Za obavještenje o promjeni djelatnosti pravnih lica .................................................5,00

  Tarifni broj 55 1) Za izdavanje dozvole za: (1) amatersku radio-stanicu ...................................................................................10,00 (2) radio-stanicu koju koristi gradjanin .....................................................................5,00 2) Za upisivanje datuma početka rada radio-stanice u dozvolu ....................................3,00

  Tarifni broj 56 1) Za rješenje kojim se utvrdjuju veterinarsko sanitarni uslovi za uvoz pošiljki životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla ..................................................60,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuju veterinarsko sanitarni uslovi za prevoz pošiljki životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla ..................................................90,00 3) Za rješenje kojim se utvrdjuju veterinarsko sanitarni uslovi za privremeni uvoz, izvoz ili prevoz životinja namijenjenih za sportska takmičenja, sajmove, izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) .......................................................................................................60,00 Tarifni broj 57 Za izdavanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i sjemena i drugih organa biljaka za razmnožavanje .....................................................................................15,00 Tarifni broj 58

 • 22

  1)Za rješenje kojim se odobrava uvoz sjemena rasada i sadnog materijala i utvrdjuju zdravstveni uslovi i sortnost sjemena, rasada i sadnog materijala koji se uvozi .............................................................................................................................60,00 2)Za rješenje o utvrdjivanju uslova kod proizvodjača za proizvodnju sjemena i sadnog materijala ..............................................................................................................70,00 Tarifni broj 59 Za rješenje o utvrdjivanju uslova pod kojima se bilje za koje se smatra da je zaraženo štetnim organizmima ili kontaminirano pesticidima može koristiti u druge svrhe ..........60,00 Tarifni broj 60 1) Za izdavanje fitocertifikata za izvoz i reeksport pošiljki bilja ...................................50,00 2) Za uvjerenje o fitosanitarnoj ispravnosti rasada i sadnog materijala u unutrašnjem prometu ................................................................................................................50,00 Tarifni broj 61 Za rješenje kojim se utvrdjuje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda usjeva i objekata, kao i zdravstvenog pregleda bez virusnog ili na odredjene viruse testiranog sjemena, rasada i sadnog materijala i zemljišta na nematode ............................................................................................................................100,00 Tarifni broj 62 1) Za rješenje o prepakivanju, razmjeravanju i naknadnom deklarisanju uvoznog originalnog sjemena ...............................................................................................70,00 2) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje i utvrdjivanje kvaliteta sjemena koje se izvozi i izdavanje certifikata o kvalitetu sjemena i sadnog materijala .............................................................................................................................50,00 3) Za rješenje o zabrani uvoza sjemena i sadnog materijala ......................................70,00 4) Za rješenje o davanju saglasnosti o ispunjenju uslova za doradu sjemena ..............70,00

  Tarifni broj 63 1) Za rješenje o priznavanju novostvorene sorte, odnosno odobravanju uvodjenja u proizvodnju strane sorte, odnosno zaštiti sorte poljoprivrednog i šumskog bilja,kao i za rješenje o odobravanju ispitivanja sorti u proizvodnim ogledima .............................60,00 2) Za rješenje o brisanju sorte iz registra, odnosno evidencije ...................................30,00

 • 23

  Tarifni broj 64 1) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnom licu za ispitivanje sorte u oglednom polju odnosno laboratoriji .............................................................................................100,00 2) Za rješenje o davanju saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala od stranih sorti za koje nije odobreno uvodjenje u proizvodnju odnosno nepriznatih novostvorenih sorti, odnosno sorti koje nijesu domaće ili odomaćene strane sorte, ako se uvoze za oplemenjivanje bilja i vodjenje postupka odobravanja uvodjenja u proizvodnju stranih sorti ............................................................................................................................ 60,00 3) Za rješenje o zaštiti novostvorene sorte ...............................................................50,00 Tarifni broj 65 1) Za rješenje o uključivanju proizvodjača u organsku poljoprivredu ..........................20,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova za pravno lice (ovlašćena organizacija) u pogledu kadrova, opreme i uredjaja za certifikaciju organske proizvodnje ................50,00 3) Za izdavanje certifikata da je proizvod dobijen metodama organske proizvodnje .....30,00 4) Za izdavanje izvoznog certifikata za proizvode dobijene metodama organske proizvodnje .............................................................................................................................20,00 5) Za zahtjev proizvodjača za dobijanje oznake za proizvode iz organske poljoprivrede .............................................................................................................................10,00

  Tarifni broj 66 Za rješenje o ispunjenju uslova željezničke stanice, pomorske luke, vazduhoplovnog pristaništa, drumskog graničnog prelaza, kontejnerskog terminala, pošte i ostalih mjesta carinjenja, na kojima se vrši zdravstveni pregled pošiljki bilja ....................................50,00

  Tarifni broj 67

  1) Za rješenje o izdavanju dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (djubriva) ......................................................70,00 2) Za rješenje o produženju (reviziji) dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (djubriva) ............................................70,00

  Tarifni broj 68

 • 24

  1) Za rješenje o odobravanju uvoza sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i uvoza aktivnih materija i predkoncentrata za proizvodnju gotovih pesticida, odnosno sredstava za ishranu bilja (djubriva) ...................................................................................................... 70,00 2) Za potvrdu da se sredstva za zaštitu bilja (pesticida) ne proizvode u Republici .............................................................................................................................20,00

  Tarifni broj 69 1) Za rješenje o davanju ovlašćenja preduzećima i drugim pravnim licima za vršenje ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina i biološke efikasnosti sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (djubriva).................................................100,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova kod pravnih lica za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (djubriva) na veliko i malo ..................................................................................................................100,00

  Tarifni broj 70 Za rješenje kojim se utvrdjuje da pravno lice ispunjava uslove za obavljanje prognozno izvještajnih poslova, kao i poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja ....................100,00

  Tarifni broj 71 Za rješenje kojim se utvrdjuje da pravno lice i preduzetnik ispunjavaju uslove za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja ........................100,00

  Tarifni broj 72

  Za rješenje kojim se utvrdjuje da pravno lice,preduzetnik i fizičko lice ispunjavaju propisane uslove za pružanje usluga u sprovodjenju mjera zaštite bilja, odnosno primjene pesticida u poljoprivredi i šumarstvu ......................................................................................100,00

  Tarifni broj 73 1) Za rješenje kojim se utvrdjuje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno formulaciju sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (djubriva) ............................................................................................................................100,00

  Tarifni broj 74 1) Za rješenje kojim se utvrdjuje ispunjenost uslova stvaraoca, korisnika i ovlašćene organizacije koji se bave ograničenom upotrebom, proizvodnjom, prometom i kontrolom genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama

 • 25

  .............................................................................................................................50,00 2) Za zaključak o odbacivanju prijave stvaraoca, korisnika ili ovlašćenog zastupnika za izdavanje odobrenja za ograničenu upotrebu, uvodjenje u proizvodnju ili stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetičkih modifikovanih organizama ............................................................................................................30,00

  Tarifni broj 75 1) Za rješenje kojim se odobrava: - ograničena upotreba genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama ......................................................................................50,00 - uvodjenje u proizvodnju genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama ......................................................................................50,00 - stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama ......................................................................................50,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuje vrijeme trajanja ograničene upotrebe, proizvodnje i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama ............................................................................................................40,00

  Tarifni broj 76 Za rješenje kojim se utvrdjuje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove za zastupanje inostranog proizvodjača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (djubriva) .....................................................................................100,00

  Tarifini broj 77 1) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune, njihovih razvojnih oblika i djelova ..........................................................................100,00 2) Za dozvolu za uvoz, izvoz ili tranzit genetičkih resursa divlje flore i faune, biotehnologije i genetički modifikovanih organizama .......................................................................100,00

  Tarifni broj 78

  1) Za rješenje o izdavanju odobrenja za stavljanje u promet lijeka i pomoćnog ljekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini i stomatologiji .....................................50,00 2) Za rješenje o produženju odobrenja za stavljanje u promet lijeka i pomoćnog ljekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini i stomatologiji .......... ..........................30,00

 • 26

  Tarifni broj 79 1) Za saglasnost kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz ljekova, pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava, ljekovitih supstanci i mješavina ljekovitih supstanci (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih ljekova, pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava, za upotrebu u medicini i stomatologiji ........................................................................................30,00 2) Za potvrdu da se ljekovi i pomoćna ljekovita sredstva ne proizvode u Republici .............................................................................................................................10,00 3) Za potvrdu da se specifična oprema, uredjaji i instrumenti za zdravstvo, kao i rezervni djelovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme, ne proizvode u Republici .............................................................................................................................10,00

  Tarifni broj 80 1) Za rješenje o davanju ovlašćenja preduzećima i drugim pravnim licima za vršenje laboratorijskih,farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja ljekova i pomoćnih ljekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u medicini i stomatologiji ..............................200,00 2) Za rješenje kojim se odredjuje da se preduzeća i druga pravna i fizička lica mogu baviti proizvodnjom, odnosno prometom ljekova i pomoćnih ljekovitih medicinskih sredstava za upotrebu u medicini i stomatologiji .....................................................................100,00

  Tarifni broj 81 Za uvjerenje (certifikat) o primjeni dobre proizvodjačke prakse u proizvodnji i kontroli lijekova za upotrebu u medicini i stomatologiji .....................................................100,00

  Tarifni broj 82

  1) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica i preduzetnici za proizvodnju i promet otrova, odnosno pravna lica za vršenje kontrole otrova ...................................................170,00 2) Za rješenje o odredjivanju pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za Centar za ekotoksikološka istraživanja................................................................................125,00

  Tarifni broj 83 1) Za zahtjev za razvrstavanje otrova u grupe ........................................................40,00

 • 27

  2)Za zahtjev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene..................................................................................................................40,00

  Tarifni broj 84 1) Za rješenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit otrovnih materija preko teritorije Republike ...............................................................................................100,00 2) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrdjuju toksikološku ocjenu otrova .................................................................................................................100,00 3) Za rješenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrdjuju ocjenu efikasnosti otrova ............................................................................................................................100,00 4) Za uvjerenje (certifikat) o primjeni dobre proizvodjačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova ..............................................................................................................100,00

  Tarifni broj 85 1) Za dozvolu za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač ...............................150,00 2)Za rješenje o odobrenju prevoza radioaktivnih materija preko granice Republike ............................................................................................................................500,00 3) Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za prevoz (tranzit) robe koja ima svojstvo opasnih materija preko teritorije Republike 20 € po toni tereta.

  Tarifni broj 86

  1) Za odobrenje za gajenje maka koji je namijenjen za proizvodnju opojnih droga ............................................................................................................................100,00 2) Za odobrenje za proizvodnju ili promet opojnih droga ......................................150,00 3) Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga ...............................................130,00 4) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica koja se mogu baviti proizvodnjom, odnosno prometom opojnih droga .....................................................................................150,00

  Tarifni broj 87 1) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radio-nuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana mjerenja radi najave vanrednog dogadjaja ........................................................................................100,00

 • 28

  2) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet ili koriste izvore jonizujućih zračenja ........................................................100,00 3) Za rješenja kojim se odredjuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja pacijenata i stanovništva .......................................................................150,00 4) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije ...................................................................................................150,00 5) Za izdavanje ekološke saglasnosti .......................................................................20,00

  Tarifni broj 88

  1) Za rješenje kojim se odredjuju zdravstvene ustanove koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i provjeravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrdjivanja dijagnoze ........................................................................................115,00 2) Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju ......................................................................................150,00

  Tarifni broj 89

  1) Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju ...................10,00 2) Za rješenje o upisu u registar redova vožnje u medjumjesnom i medjurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju ............................................................................ 50,00

  Tarifni broj 90 Za bilateralnu dozvolu domaćem prevozniku za medjunarodni javni linijski prevoz putnika za dio relacije prekoteritorije Srbije i Crne Gore za svaku liniju po ................................100,00

  Tarifni broj 91 Za dozvolu stranom prevozniku za medjunarodni javni linijski prevoz putnika, i to: 1) u bilateralnom saobraćaju .................................................................................100,00 2) u tranzitu .........................................................................................................150,00 NAPOMENA: 1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako medjunarodnim ugovorom nije drukčije odredjeno. 2) Strano fizičko ili pravno lice oslobadja se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

 • 29

  Tarifni broj 92 Za odobrenje reda vožnje, cjenovnika i intinerera u medjunarodnom prevozu putnika i to: 1) za prvi primjerak ................................................................................................15,00 2) za svaki sledeći ....................................................................................................5,00

  Tarifni broj 93 Za rješenje o trajnom obustavljanju ili privremenom prekidu prevoza u medjunarodnom javnom linijskom prevozu putnika, i to: 1) za domaćeg prevoznika ......................................................................................20,00 2) za stranog prevoznika ........................................................................................20,00

  Tarifni broj 94 Za rješenje o odbijanju zahtjeva za trajno obustavljanje ili privremeni prekid medjunarodnog javnog linijskog prevoza putnika i to: 1) za domaćeg prevoznika ......................................................................................20,00 2) za stranog prevoznika ........................................................................................20,00

  Tarifni broj 95 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mjesta polaska do mjesta odredišta i prevoz putnika u povratku, dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, kao i dozvolu za obavljanje naizmjeničnog prevoza putnika u medjunarodnom javnom vanlinijskom prevozu putnika, i to: 1) u bilateralnom saobraćaju ...................................................................................50,00 2) u tranzitnom saobraćaju .....................................................................................70,00 NAPOMENA: 1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako medjunarodnim ugovorom nije drukčije odredjeno. 2) Strano fizičko ili pravno lice oslobadja se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

  Tarifni broj 96

  Za dozvolu za obavljanje medjunarodnog prevoza za sopstvene potrebe ....................12,00

  Tarifni broj 97 1) Za posebnu dozvolu stranom prevozniku za bilateralni prevoz stvari u medjunarodnom drumskom saobraćaju ...........................................................................................100,00 2) Za posebnu dozvolu stranom prevozniku za tranzitni prevoz stvari u medjunarodnom drumskom saobraćaju ............................................................................................20,00

 • 30

  NAPOMENA: 1) Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa ako medjunarodnim ugovorom nije drukčije odredjeno. 2) Strano fizičko ili pravno lice oslobadja se plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovom uzajamnosti.

  Tarifni broj 98 Za rješenje o dodjeli strane dozvole za medjunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku za redovnu raspodjelu ...........................................................................12,00 NAPOMENA: Pri raspodjeli u interventnim slučajevima, taksa za rješenje o dodjeli strane dozvole za medjunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku plaća se u propisanom iznosu uvećanom za 50%.

  Tarifni broj 99 Za dozvolu za medjunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike stranom prevozniku i to: 1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom .................................................10,00 2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli ........................................................5,00 3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom ...................................................15,00 4) za svako sledeće vučno vozilo .............................................................................10,00

  Tarifni broj 100 Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku ...........................................250,00

  Tarifni broj 101 1)Za upis pravnog ili fizičkog lica u registar civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore, i to: (1) za vazduhoplov transportne kategorije kao vlasnika, odnosno korisnika ...........100,00 (2) za vazduhoplov opšte kategorije ....................................................................... 50,00 (3) za vazduhoplov posebne kategorije ...................................................................25,00 2) Za upis pravnog ili fizičkog lica u evidenciju letilica kao vlasnika odnosno korisnika .............................................................................................................................15,00 3) Za izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti vazduhoplova, i to: - za vazduhoplov transportne kategorije .................................................................50,00 - za vazduhoplov opšte kategorije ..........................................................................34,00 4) Za izdavanje ili produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova .........................25,00 5) Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije .....................................17,00 6) Za rješenje koje se izdaje pravnom ili fizičkom licu, i to:

 • 31

  - za brisanje iz registra Srbije i Crne Gore civilnih vazduhoplova na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vazduhoplova ...........................................................................................30,00 - za brisanje iz evidencije letilica ...............................................................................7,50 - za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika ............................................................................................................................ 60,00 - za upis letilišta u Upisnik letilišta na zahtjev vlasnika, odnosnokorisnika ...................30,00 - za upis terena u Evidenciju terena na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika ................15,00 - za promjenu podataka u Upisnik aerodroma ..........................................................30,00 - za promjenu podataka u Upisnik letilišta ................................................................15,00 - za promjenu podataka u Evidenciji terena ................................................................7,50 - za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika aerodroma .............................................................................................................30,00 - za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika letilišta .............................................................................................................................15,00 - za brisanje terena iz Evidencije terena ....................................................................7,50 - za promjenu podataka u Registru civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore, Evidenciji letilica i Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja ...............................................25,00 - za upis založnog prava .........................................................................................25,00 7) Za izvod ili prepis dokumenata, i to iz: - Registra civilnih vazduhoplova Srbije i Srne Gore ....................................................25,00 - Evidencije letilišta ................................................................................................15,00 - Upisnika aerodroma .............................................................................................30,00 - Upisnika letilišta ...................................................................................................30,00 - Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja .............................................................8,50 8) Za uvjerenje o: - jačini buke ...........................................................................................................25,00 - emisiji gasova pri sagorijevanju .............................................................................25,00 9) Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje ...................................5,00 10) Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, i to: - za transportnu kategoriju ....................................................................................150,00 - za opštu kategoriju ..............................................................................................30,00 - za posebnu kategoriju ..........................................................................................30,00 - za motor, elisu, opremu i padobran .......................................................................15,00 11) Za odobrenje ugovora o uzimanju ili davanju vazduhoplova u zakup ....................25,00

  Tarifni broj 102

  1) Za uvjerenje o tipu transportne kategorije, i to: (1) za vazduhoplov ............................................................................................1,500,00 (2) za motor ........................................................................................................500,00 (3) za elisu ..........................................................................................................335,00

 • 32

  (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip .................335,00 2) Za uvjerenje o tipu opšte kategorije, i to: (1) za vazduhoplov ...............................................................................................500,00 (2) za motor ........................................................................................................335,00 (3) za elisu ..........................................................................................................167,00 (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip .................167,00 3) Za uvjerenje o tipu posebne kategorije, i to: (1) za vazduhoplov ...............................................................................................167,00 (2) za motor ..........................................................................................................83,00 (3) za elisu ............................................................................................................67,00 (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip ..................67,00 4) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, i to: (1) za vazduhoplov ...............................................................................................500,00 (2) za motor ........................................................................................................335,00 (3) za elisu ............................................................................................................33,00 (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip .................167,00 5) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, i to: (1) za vazduhoplov ...............................................................................................333,00 (2) za motor ........................................................................................................250,00 (3) za elisu ............................................................................................................83,00 (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip ...................83,00 6) Za uvjerenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, i to: (1) za vazduhoplov .................................................................................................83,00 (2) za motor ..........................................................................................................42,00 (3) za elisu ............................................................................................................33,00 (4) za vazduhoplovni proizvod kome se mimo vazduhoplova utvrdjuje tip ..................33,00 7) Za uvjerenje o ispunjavanju uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrdjivanja tipa i održavanje i to: (1) vazduhoplova transportne kategorije ................................................................833,00 (2) motora i elise ..................................................................................................333,00 (3) dvomotornog vazduhoplova opšte kategorije .....................................................333,00 (4) jednomotornog vazduhoplova opšte kategorije ..................................................250,00 (5) vazduhoplova posebne kategorije ......................................................................50,00 (6) padobrana ........................................................................................................50,00 8) Za uvjerenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrdjivanja tipa i održavanja, i to: (1) vazduhoplova transportne kategorije ................................................................250,00 (2) motora i elise ..................................................................................................125,00 (3) dvomotornog vazduhoplova opšte kategorije .....................................................125,00 (4) jednomotornog vazduhoplova opšte kategorije ...................................................60,00 (5) vazduhoplova posebne kategorije ......................................................................15,00

 • 33

  (6) padobrana ........................................................................................................15,00 9) Za odobrenje strancu da može biti član posade domaćeg vazduhoplova koji se koristi u javnom aviotransportu ............................................................................................50,00 10) Za izdavanje duplikata dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje ......................5,00 11) Za izdavanje dozvole, i to: (1) za uspostavljanje linije u medjunarodnom redovnom aviotransportu....................150,00 (2) za obavljanje čarter letova ...............................................................................150,00 12) Za odobrenje: (1) rute za panoramsko letenje .............................................................................. 83,00 (2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe ....................150,00 (3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti ........................................................150,00 (4) za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja ...............................................................................................................................5,00

  Tarifni broj 103 1) Za zahtjev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrdjivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi .......................................... 5,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuje da pošiljka iz prethodnog stava, u pogledu zdravstvene ispravnosti, odgovara uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici .............................................................................10,00 Tarifni broj 104 1) Za zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvalitetu (certifikat) poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze, odnosno izvoze ..................................................................5,00 2) Za rješenje kojim se utvrdjuje kvalitet proizvoda iz prethodnog stava .................... 50,00 Tarifni broj 105 1) Za dozvolu za izvoz robe ........................................................................