poluare electromagnetica

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 poluare electromagnetica

  1/4

  si an ce maialf copii,

  Tdecele ale

  depoate fi evitatpdrinte iubi

  timpacesta.

  in via,tadeci gi altetrebui si fiesau de do-mai puEin,

  vom ci;-si. il diruim

  acest timphaine sau

  paradoxal,SI in-nostri, si

  ei ! Si tri-gi firegti

  limbirile,- in locul,ale vi

  am investiacrimi,dar intr

  efortul

  POLUAREAELECTROIVTAGNETICAgi Perioada ltimelor decenii ne insri-

  printr-o crestere larmanti a rateinivirilor de cancer. n mod deose-

  in girile cu civilizagie ehnici foarteansati.. umeroasestudii au indicat ciposibiliexplicatie a acestui apt o re-inti schimbarea onditiilor de mediucare riim, unul dintre factorii sus-

  ti fiind nivelul tot mai ridicat aliei electromagneticein jurul insra-r electroenergetice i de comunicatii

  facparte tot mai mult din mediul deUn numir impresionant de stu-epidemiologice gi de programeimentale de expunere controlati,

  desfhquraten laborator, au acuzat cAm-purile electrice;i magneticestatice9i defrecven 5. oarte oasi (indeosebi recvente-le industriale,asociate istemuluienergeticgi utilizirii aparaturiielectrocasnicei debirou), dar si undeleelectromagneticeindomeniul radiofrecvengelor9i microunde-lor (utilizate in comunicaEii)de actiunefavorizantl.a aparitiei si mai alesa accele-ririi dezvoltirii celulelor canceroase,rindiversemecanisme distrugerea chilibru-lui electrochimic al celulelor, influentemutagenice,diminuarea secretieide me-latonini). Alituri de efectele ancerigene,cAmpurile lectromagneticeunt acuzate ide infuente negativeasupra enomenelor

 • 8/3/2019 poluare electromagnetica

  2/4

  nreM@FAMItI,AORTODOXAelectrofiziologice aturale,de producereaunor afecgiuni egenerative le sistemuluineryos,de modificiri genetice u caracterereditar, e tulburiri psihicesi comporta-mentaleetc.r

  Un dt aspect l problemei l constitu-ie faptul ci efectelenegativeale expuneriila radiatiile emise de telefoanelemobilenu se manifesti de obicei imediat, ci indecursula mai multi ani. Astfel, cazurilecare u apirut in anii'9o ai secolului recutigi au origineacel mai probabil n anii '8osau chiar mai inainte. Problemaefectelornocive ale cimpurilor electromagneticeafost inclusi ca o noui formi in categoriatipuri lorde poluare, u consecinteompa-rabilecu celeale poluirii aerului si a apei.Efecteleacestorradiatii au fost compara-te si cu efectele umatului, iar in privingaefectului de avalan;i asupra si.nititii, cuprocesulent al otrivirii cu mercur.

  ,,Expunerea oluntari a creierului lamicroundeleprovenite de Ia telefoanelemobile reprezint5.el mai vast experimentbiologicuman din toate timpurile", a de-clarat reputatulprofesorLeif Salford, gefde cercetarea Universitatea Lund dinSuedia. ar conform unei statistici urniza-te de NeurologyChannel.com,,,tumorilemaligne ale creierului reprezintl cea de-adoua cauzi a mortii copiilor (sub y ani) ;itinerilor adulgi sub34 ani)". in Australia,ele reprezinti chiar prima cauzl. Expertiisugereazi. conexiunea acestor ezultatecu crestereaxpunerii a radiatiilegenerateprin folosireaelefoanelormobile.r Cf. Mihaela Morega, Bioelzctromagnetism, diuraMatrix Rom, Bucuresti, 999,p. fil.t4

  O privire aruncati asupra titlurilorpublicatiilordin ultimii ani ne va arlta ciaceastiproblemi este mai mult decit o,,sperietoare publicului". S-a scris oartemult despreefectelenegativeale radiagiiloremisede telefoanelemobile. n celeceur-meazi.vom oferi mai multe exemple.'

  Blestemul erei telefoanelormobile: smogul electronicin jurul caselor noastre existi ne-

  numirate dispozitive ale ciror cimpurielectrice- dupi cum avertizeazi oameniide gtiingi produc depresii, vorturispon-tane9i cancer.,,Smogul" nvizibil, creatde electrici-tatea care alimenteazi civilizatia noastri,produce cancer a copii, avorturi sponta-ne 9i i face pe unii oameni alergici a via;amoderni., dupi cum arati.noile dovezigti-intifice. Aceste dovezi - care au fost luatein serios e autoritigile nternagionale su-gereazS.aptul ci aproape oati lumeaestez Cf Cell Phones ndangerChildren,http://www.emf-health.com/children.htm.

  expusS. stlzi la o noui formi dcu nenumi.rate ursen cadrulunice din fiecarecasi.

  Doui departamenteoficinititii au prezentat apoarte,de Protecgiea Sinitigii (HPAProtectionAgency) a ginut inprima intrunire a unui grupinsircinagicu elaborareanor stru public legate de aceastiaOr ganizatiaMondiali a Sinitigiia Nagiunilor Unite numesttronic ,,unadin celemai des :mai rapid cresc5.toarenfuengelui" gi accentueazi aptul ci ,,sin mod serios"de efectele supO.M.S. adaugi ci ,,orice m diexpusgi ci ,,nivelulsmoguluieLcontinua si creascio dati cu rtehnologiei."

  Dispozitiveleelectroniceunor ci.mpuri electricegi magscad rapid cu distanta, nsi apcum usci.toarele e pir si apar'electrice, olosite a mici distapot da nivele idicatealeexpuneelectricesi radiourilecu ceasreapatului produc doze nci sdeoarece ameniisunt expqi Iratede multe ore n timpul sor

  CXmpurile de radiofrecvecomponenti a smoguluielectremisede cuptoarele u micromiti"toarele V gi radio,stilpiimobili;i de elefoanele obil

  O.M.S. afirmi ci smogulterfereze u curenlii electriciscare ajuti la functionarea

 • 8/3/2019 poluare electromagnetica

  3/4

  txpusi stizi la o noui formi de poluare,icuenumirate sursen cadrul utilizirii zil-o

  ur-

  ice in fiecare asi.

  ma intrunire a unui grup de expergiinati cu elaborarea nor sfaturipen-

  public legate de aceasti amenintare.izatiaMondiali a Sinititii (O.M.S.)Natiunilor Jnite numestesmogul elec-

  ic ,,una din cele mai des intAlnite sii rapidcrescitoarenfuenge ale mediu-i" si accentueazS.aptul c5. ,sepreocupimodserios"de efectele supra initigii.

  .S. adaugi ci ,,oriceom din lume" esi ci ,,nivelulsmogului electronic atinua si" creasci o dati cu dezvoltareaDispozitivele electronice dau nasterecimpuri electricesi magneticecarerapid cu distanta, nsi aplicatii pre-uscdtoarelee pir si aparatele e rasice, olosite a mici distantl de cap,

  danivele idicatealeexpunerii.Piturileicesi radiourile cu ceasdin apropie-

  patuluiproduc doze nci si mai mari,oamenii sunt expugi a elepe du-

  demulte ore n timpul somnului.Cimpurile de radiofrecventi - o alti

  nent5. smogului electronic suntde cuptoarele cu microunde, trans-leTV gi radio, stAlpiide telefonie

  il i si de telefoanelemobile nsele.O.M.S. afirmi ci smogulpoate i in-cu curentii electricislabinaturali,

  Doui departamenteoficiale ale si-ii au prezentat apoarte, ar Agengia

  Protectiea Sinititii (HPA - Heahh'on Agenc) a linut in anul zoo6

  uman. Existi de mai multi vreme ngri-joriri legate de expunerea a cAmpurileemisede stilpii de electricitate,nsi, pAninu de mult, acestea u fost ignorate,bauneori chiar ridiculizate de autoritigi.insi, in 2oo5,un studiu oficial al NationalRadiologicalProtectionBoarda conchis ci,pentru copiii care ocuiesc n apropiereaacestor tilpi de electricitate, isculde a seimbolnivi de eucemie stemult mai mare.

  Agentia Internationali. de CercetareaCancerului componenti a O.M.S. gi ceamai importa ntl. organizagienternationalice seocupi cu studiul acestei oli - clasifi-ci smogulelectronic a ,posibil ancerigenpentru om". ProfesorulDavid Carpenter,decanul $colii de Sinitate Publici dinNew York, a declarat pentru ziarul TheIndependent in 3o aprilie zoo6 ci. estefoarteprobabil ca smogul electronic i fieresponsabil entru 3oolo intre cancereleacopii. Un raport al DepartamentuluideSinitate din California conchide ci estede asemeneaoarte probabil ca smogulelectronicsi produci la adulgi eucemie9i cancer a creier,gi poate fi responsabilpentru roolo in totalul pierderilor de sar-cini. Profesorul Denis Henshaw de laUniversitatea in Bristol, profesorde efec-tele radia;ieiasupraomului, afirmi ci ,,ocantitateuriagi de dovezi ndici o gami in-treagi de efecteadverse suprasinltigii".El estimeazisi ci smogulelectroniccon-duce a aparigia i ntensificareaepresiilor,una dintre celemai rispAnditeboli psihicede astizi.

  Poate spectul elmai alarmantdintretoateeste aptul ci existi din ce n ce mai

  ne-

  sti-su-

  ajuti la functionarea organismului

 • 8/3/2019 poluare electromagnetica

  4/4

  I IItatf.(rr t - a t iilNizri FAMILIAUIIlNiloRroDoxAmulte dovezi carearati,ci smogul electro-nic ii facepe unii oamenisi devini alergicila electricitate, acuzind greati, dureri,ameteali.,depresii, insomnii si dificul-tigi de concentrareatunci cind utilizeazd,aparaturi" lectrici" au se afi in apropie-reastAlpilorde telefoniemobili. Unii suntatAtde riu afectati, nc6.t unt nevoitisi igischimbe tilul de viati. Seestimeazi.i nu-mirul acestor ersoane e idici la un totalde 3oloin intreagapopulatiea globului.Iati;i un cazconcret,cel al unei per-soaneafectatede acesteefecte nocive alesmogului electronic.PAni acum doi ani,SarahDacre mi"rturisesteci ducea o ,,via-gi fericiti'. Conduceapropriaei companiesi locuia intr-o casi. scumpi"din nordulLondrei, cind, deodati, i-a slibit vede-rea a ochiul drept: a observatprima datiacest fectatunci cind a fost incapabili siciteascio harti..CurAnddup5.aceea, in-ceput si simti" dureri in incheieturi. Numai puteasi. doarmi"si isi petrecea op-tile,,plimbAndu-sea un le u n cuqci' . -asli.bitmemoria,pAni in asemeneami.su-r5. ncA.t, aci i;i nora pe hXrtiece lucrurivroia si-si aminreasci i le faci, uita chiargi ci a scrisacelenotite. Simptomeleseinri"utiteauori de cAteori se expunea aelectricitate. u putea s5. oloseasci om-puterulnici micar cinci minute flri si i sefaci riu... Toateacesteai creausenzatia ise opegtencetulcu incetul...rFaptul ci radiatia electromagnetici.poatedeclansa semeneaimptomee ce amai buni dovadi a efectelorpe careea e, G..tr.y L.* ?" Curseof the Mobile phoneAge:Electronic mog, he ndependent,T mai zoo6.16

  are asupra organismului uman. Desigur,nu toli avem sensibilitateanecesari. pari-tiei alergiei,dar aceasta u inseamni ci nusuntem cu totii afectati intr-o formi saualta. Poatepenffu prima oari in istorie,omul se confrunti cu un inamic care,desiestede naturi. fizicl, e cu totul invizibil,Vom fi capabilioare si"con$tientizim acestlucru, pentru a ne putea api.ra,sau vompliti cu docilitate ribut bolii si morgii oc-mai pentru ci am renunlat si gAndimnoiinsine asupracelor ce ne privesc, ncrezAn-du-ne mass-mediei i nstitutiilor plitite slminti de cei ce acumuleazicAstiguriuria-se, ucAndu-se u viata noastri?

  (Va urma) Lect. Dr.Ing.Andrei Drigulinescu

  autorul cirlii,, do ii fird fr - Efeuele elefoniei

  ftrd fr gi po uarea electomagneticd"

  VaccinugrlPapor

  sl pe cSi ne imaginim un om ca

  ind conectat a ultimele noutigimass-mediahrineste mintile a rde oameni,ar colinda n aceste ilcelor mai mari orasedin RomAniservac5., eodati, oamenii ncepsimigti. Intrigat de fenomen,-ar ntrce o fac? Poate ci. oamenii i-ar rila rAndul lor intrigati: ,,Cum,nuzit ci existi pericolul nfectirii cugripei porcine?"Dupi. ce seva fi irde virus Ei va afa ci una dintre cimportante organizatii internagiolume - OrganizatiaMondiali a S(OMS) - a ridicat gripaporcini lapandemiemondiali, va exclamamit: ,,Cum e posibil asa eva, ince nu vi.d ci oameniisunt seceratmeu de o necunoscutiboali!"

  Dupi careomul nostruva ncpria lui investigatie i ya afa cu sci OMS-ul a schimbat definitiamiei pentru a susginentereselenfarmaceutice.n definitia pandemta condigiadeclaririi ei numai i,,unui numir enormde deceseiviri", conditie carea fost scoasi"declansao pandemie de grad 6 dumai 44 de decese,o cifri care, Ispecialistilor, stecu mult mai mi