of 29 /29
PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR ZA 2016.GODINU Zadar, siječanj 2016.

PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE …duzd.hr/wp-content/uploads/2016/11/Plan-i-program-rada-Doma-za... · dalje mjesečne planove rada te dnevne o kojem će voditi dnevnik

 • Author
  lamtram

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE...

 • PLAN I PROGRAM RADA

  DOMA ZA STARIJE I NEMONE OSOBE ZADAR

  ZA 2016.GODINU

  Zadar, sijeanj 2016.

 • SADRAJ:

  1. Osnovni podaci o Domu

  2. Uvjeti u prostoru i opremi

  3. Organizacija rada

  4. Struna tijela Doma

  5. Struktura korisnika i kapaciteti ustanove

  5.1. Struktura prema dobi i spolu

  5.2. Struktura prema opem zdravstvenom stanju i opsegu potrebne pomoi

  5.3. Struktura korisnika prema nainu smjetaja i plaanja

  5.4. Lista ekanja

  6. Program rada s korisnicima

  7. Osiguranje kvalitete rada ustanove

  8. Suradnja

  9. Evaluacija

  10. Prilozi

  Godinji plan i program rada socijalnog radnika

  Godinji plan i program rada radnog terapeuta

  Godinji plan i program rada medicinskog osoblja

  Godinji plan i program rada fizioterapeuta

 • 1.OSNOVNI PODACI O DOMU

  Dom za starije i nemone osobe Zadar nalazi se u neposrednoj blizini centra grada Zadra.Matina ustanova je izgraena i u funkciji od 1980. godine.

  Osnivaka prava nad ustanovom 01. sijenja 2002. godine preuzela je Zadarska upanijasukladno l. 36 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br59/01).

  Dom se sastoji od vie objekata , na vie lokacija. U Zadru su smjetena dva objekta ,izgraeni 1980. godine, ukupni smjetajni kapacitet objekata u Zadru je 331 korisnik.Objektima u Zadru 2010. godine pridrueni su novoizgraeni objekti u mjestu Preko, na otokuUgljanu, smjetajnog kapaciteta 21 korisnik, te mjestu Sali na Dugom otoku,smjetajnogkapaciteta 20 korisnika.

  Djelatnost Doma odreena je Statutom ustanove. Ustanovom upravlja Upravno vijee, azastupa je ravnatelj kao to je odreeno Statutom ustanove.

  Dom osigurava stalni smjetaj korisnika te zadovoljavanje ivotnih potreba kroz aktivnosti:

  - stanovanja,

  - prehrane,

  - osobne higijene kao i higijene prostora,

  - usluge zdravstvene skrbi i njege,

  - usluge socijalnog rada te usluge radne terapije i organizacije slobodnog vremena

  2. UVJETI U POGLEDU PROSTORA I OPREME

  Dom djeluje na etiri razliite lokacije.

  Sjedite Doma nalazi se u Zadru na adresi Obala kneza Trpimira 21. Ukupni smjetajnikapacitet je 299 osoba. Ostali prostor odnosi se na dnevne boravke (ukupno po 4 na prvom idrugom katu i po 3 na stacionaru) ambulantu, prostoriju opremljenu za stomatoloke usluge,frizerski salon, blagovaonice, praonicu rublja, kuhinju, itaonicu, dvije prostorije za radnuterapiju, kotlovnicu, salu za odravanje Svete mise, glavni hol, skladine prostore, uredskeprostore i dr. Cjelokupni prostor Doma primjeren je potrebama korisnika, opremljen novijimnamjetajem, klima ureajima u svim zajednikim prostorijama i svim sobama korisnika.

  U sjeditu Doma ukupno ima 194 sobe. Sobe su odgovarajue kvadrature sa sanitarnimprostorom te balkonom, telefonskim linijama, TV signalima, SOS signalizacijom teklimatizirane. U protekloj godini i dalje se ulagalo u odravanje ustanove, tako su adaptiranadotrajala kupatila, na prvom katu stambenog dijela parketi

  Radnika ukupno zaposlenih u sredinjoj ustanovi ima 84, a organizirani su na poslovimaprema Pravilniku o sistematizaciji i raspodjeli poslova

 • Depandansa Doma nalazi se u Zadru na adresi Miroslava Krlee 13 A i 13 B, ukupnogkapaciteta 32 osobe. Soba je ukupno 32, od ega apartmana 9, garsonjera 13. Sve sobe iblagavaonica su klimatizirani. Sobe su u 2011. i 2012. godini opremljene novim namjetajem.U prizemlju depandanse nalazi se blagavaonica u koji se hrana dostavlja iz matine zgrade.Depandansa je od 2011. godine povezana SOS signalizacijom sa matinom zgradom, asigurnost naih korisnika smjetenih u depandansi dodatno se osigurava video nadzorom ulazakoji se prati u matinoj ustanovi. Korisnici koji se smjetavaju u depandansi vitalniji su iboljeg opeg zdravstvenog stanja, ipak korisnicima se prua pomo pri odravanju higijeneprostora i potrebna pomo u zdravstvenoj skrbi i podrka kao i korisnicima u matinoj zgradi.

  Podrunica Preko nalazi se na otoku Ugljanu, mjesto Preko na adresi Ive Maine 3, ukupnogsmjetajnog kapaciteta 21 osoba. Objekt je u potpunosti adaptiran 2009.godine, prethodno jebila mjesna kola, a u funkciji od 29.travnja 2010.godine.

  U prostoru se nalaze blagavaonica, kuhinju, skladite, praonu, ambulantu Doma, prostoriju zaradnu terapiju, posebnu prostoriju, uredske prostorije, spreme i zajednike sanitarneprostorije. Na prvom katu nalazi se jedna trokrevetna soba i tri dvokrevetne sobe, po opreminamijenjene za smjetaj pokretnih korisnika, ukupno 9 smjetenih. Na drugom katu ustanovenalazi se 4 trokrevetne sobe u potpunosti opremljene i prilagoene za smjetaj tee pokretnih inepokretnih korisnika.

  Podrunica Sali nalazi se na Dugom otoku, mjesto Sali, Sali bb. Ukupni smjetajni kapacitetje 20 osoba. Objekat je potpuno novoizgraen 2010.godine. Prostor odnosi se nablagavaonicu, kuhinju, skladini prostor, posebne prostorije, praona, ambulanta, prostorija zaradnu terapiju i dr. itav prostor je klimatiziran. Soba ima ukupno 10 dvokrevetnih od ega 5na stambenom dijelu i 5 na odjelu pojaane skrbi i njege. Sobe su prostrane i opremljene uskladu sa potrebama naih korisnika.

  Podrunice su u direktnoj vezi sa matinom ustanovom u pogledu organizacije poslova,nabavke potrebnih sredstava za rad i namirnica, redovitih obilazaka od strane strunog osobljakoji e se nastaviti i u narednoj godini.

  3. ORGANIZACIJA RADA:

  Rad Doma organizira i vodi ravnatelj Doma temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a organiziranje u odjele i poslove :

  1. Odjel raunovodstvenih , koordinacijskih i opih poslova

  2. Odjel pojaane brihge o zdravlju i njege i higijene

  3. Odjel prehrane,

  4. Odjel tehnikih poslova, odravanja i vatrozatite

 • Radom odjela koordiniraju voditelji,koji surauju sa ravnateljem dok su poslovi socijalnograda i radne terapije pod direktnom ingerencijom ravnatelja. U Domu je ukupno zaposleno118 radnika, od ega 89 u sredinoj ustanovi, 14 u Podrunici Preko, 15 u Podrunici Sali.

  Dom je ustanova koja nastoji pruiti cjelovitu skrb za nae korisnike. Struni rad provodedvije socijalne radnice, 17 medicinskih sestara i glavna medicinska sestra, dva radnaterapeuta, 1 fizioterapeut, i lijenica ope prakse kao vanjski suradnik.

  Za funkcioniranje ustanove neophodna je dobra suradnja svih zaposlenika poevi odpomono tehnikog osoblja preko strunih radnika sve do ravnatelja ustanove.

  Sve poslove i brigu za oko 372 korisnika vodi osoblje u sastavu:

  - glavna sestra (1)

  - odjelne medicinske sestre (17)

  - fizioterapeut (1)

  - njegovateljice (25)

  - istaice (17)

  - ef raunovodstva (1)

  - raunovodstveni referent glavni konter bilancista (1)

  - raunovodstveni referent materijalni knjigovoa (1)

  - raunovodstveni referent blagajnik knjigovoa (1)

  - raunovodstveni referent likvidator knjigovoa (1)

  - radni terapeut (2)

  - socijalni radnik (2)

  - voza (1)

  - recepcionera (4)

  - voditelj odjela prehrane (1)

  - kuhar/ice (9)

  - pomoni kuhari (6)

  - servirke (8)

  - voditelj odjela tehnikih poslova, odravanja i vatrozatite (1)

  - kuni majstori (4)

  - ekonom skladitar (1)

  - pralja (glaara) (6)

 • - ravnatelj (1)

  Raunovodstveni i koordinacijski

  Raunovodstvene i administrativne poslove obavljat e voditeljica raunovodstva i

  ostali radnici sukladno Pravilniku o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

  Socijalni rad i radna terapija

  Socijalni rad u Domu moe se podijeliti na rad sa strankama i pruanje informacija,individualni rad sa korisnicima, grupni socijalni rad , suradnja sa institucijama i evaluacija-primjena znanstvenih metoda rada.

  Djelatnost radnog terapeuta podijeljeni su u nekoliko cjelina

  Radne aktivnosti

  Zabavno kulturne aktivnosti

  Individualni rad sa korisnicima

  Rekreacijske aktivnosti

  Organiziranje slobodnog vremena korisnika

  Odjel pojaane skrbi o zdravlju i njege i higijene

  Program rada ovog Odjela provodit e voditeljica Odjela-glavna medicinska sestra,medicinske sestre, njegovateljice i fizioterapeut.

  Cilj je rada ovog Odjela pruanje kompletne kvalitetne zdravstvene zatite i njege.

  Odjel prehrane

  U programu rada ovog Odjela sudjelovat e voditeljica odjela, kuharice, pomone kuharice,servirke i konobari.

  Pomono-tehniki poslovi

  Poslove e obavljati ef tehnike slube kao voditelj , majstori, pralje i ostali radnici premaustroju.

 • STRUNA TIJELA DOMA

  Struno tijelo ustanove je Struno vijee, koje u ovoj godini planira na svojim sjednicamaraspravljati o svim vanim pitanjima vezanim za uspjean rad s korisnicima te unapreenjestrunog rada.

  Struno vijee ine: 2 socijalna radnika, 2 radna terapeuta, 17 medicinskih sestra, 1 via med.sestra i fizioterapeut.

  PLAN ODRAVANJA SASTANAKA

  VRIJEME TEMATIKA RADA

  Sijeanj oujak Izvjee o realizaciji plana i programa za 2014. godinu

  Planiranje i prijedlozi edukacije strunih djelatnika

  Planiranje i prijedlozi za izvjee o procjeni standarda kvalitete

  Planiranje suradnje sa vanjskim suradnicima

  Travanj- lipanj Edukacija strunih djelatnika (interna i vanjska)

  Planiranje i reorganizacija individualnih planova

  Polugodinja evaluacija provedbe Plana i programa

  Srpanj-rujan Planiranje i reorganizacija individualnih planova

  Polugodinja evaluacija provedbe Plana i programa

  Edukacija

  Listopad-prosinac Prijedlog Plana i programa za 2017.godinu

  Prikupljanje izvjea za proteklu godinu

  Struno tijelo ustanove je i Struni tim koji se sastaje svakodnevno u jutarnjem terminu itrajanju 15 minuta. Struni tim ine glavna med. sestra, socijalne radnice , po potrebi radniterapeuti i fizioterapeuti. Struni tim Doma

  - razmijenjivati e informacije o stanju korisnika, dogaanjima,

  - provoditi stalne opservacije stanja korisnika od strane zaposlenika koji su u neposrednomkontaktu sa korisnicima

  - iznositi prijedloge, sugestije vezane za svakodnevni rad,

  - predlagati promjene kategorija korisnika,

  - pronalaziti mjere za poboljanje kvalitete ivota u Domu,

 • - analizirati uspjeh individualnih planova i davati prijedloge modificiranja planova zapojedine korisnike

  - predlagati koritenja slobodnog vremena, izlete itd.

  Tim za kvalitetu struno je tijelo Doma u sastavu dviju socijalnih radnica, ef raunovodstva,fizioterapeut, glavna medicinska sestra i jedna medicinska sestra.

  Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika ovog Doma reguliran je rad Komisije za prijem iotpust korisnika koja je takoer struno tijelo Doma. lanovi komisije su: dvije socijalneradnice, via medicinska sestra, radni terapeut i lijenica ope prakse (vanjski suradnik). Uovom mandatu predsjednica komisije je socijalna radnica Dajana Saki Grdovi. Komisijarazmatra zahtjeve za prijem korisnika privatno podnesene i one putem Centra za socijalnuskrb.

  Nakon uvida u dokumentaciju i obavljenog razgovora sa korisnicima ili rodbinom, te ukolikoje potrebno i terenskim uvidom, Komisija donosi odluku o prijemu.

  5. STRUKTURA KORISNIKA DOMA

  Nai korisnici su osobe starije ivotne dobi u potrebi tue pomoi i njege u razliitimopsezima. Manji broj korisnika su osobe mlae od 65 godina ivota , smjeteni u ustanovu upotrebi tue njege i pomoi zbog nemoi uslijed progresivnih bolesti.

  5.2. Korisnici prema opsegu potrebne pomoi

  Nae ustanove osiguravaju smjetaj i to organiziran prema potrebama korisnika na:

  Odjel pojaane njege (tee pokretne i nepokretne osobe koje su u potrebi stalne pomoi i tuenjege)

  Stambeni dio ( za pokretne korisnike gdje se redovito prua potrebna podrka i pomo uobavljanju svakodnevnih potreba)

  U sjeditu Doma smjetajni kapacitet za stambeni dio je 199 osoba, a kapacitet odjelapojaane brige i njege je 100 osoba.

  Depandansni dio ima kapacitet za smjetaj 32 osobe, sve stambeni dio.

  Podrunica Preko ukupnog je smjetajnog kapaciteta 21 osoba od ega 9 na stambenom dijelua 12 korisnika na odjelu pojaana njege.

  Podrunica Sali ukupnog kapaciteta je 20 osoba od ega je 10 na stambenom a 10 na odjelupojaanje njege.

 • 5.3. Prema nainu plaanja

  Korisnici u nau ustanovu mogu biti smjeteni privatnim Ugovorima sklopljenim sa njima ilinjihovim obiteljima ili Rjeenjem nadlenog Centra za socijalnu skrb ako se radi o socijalnougroenim osobama. Navedene osobe imaju prednost pri smjetaju u ustanove, kao i ostalekategorije osoba koje ostvaruju pravo na prednost. U Domu je smjeteno 30 putem RjeenjaCentra za socijalnu skrb (na dan 31.12.2015.).

  Ustanova e i dalje odravati suradnju sa Centrima za socijalnu skrb i ulagati napore da upotrebi urnog smjetaja to i realizira.

  5.4. Lista ekanja

  Lista ekanja je duga s obzirom na ogranien kapacitet ustanove, svakodnevno zaprimamonove zahtjeve.

  U oujku se planira revizija podnesenih zahtjeva.

  6. PROGRAM RADA SA KORISNICIMA

  Struni radnici na poetku godine izradit e godinji plan i program rada iz kojeg e raditidalje mjesene planove rada te dnevne o kojem e voditi dnevnik rada.

  Evaluacija uspjenosti realizacije planova i programa vriti e se polugodinje.

  6.1.Individualni program rada

  Individualni rad s korisnikom provlai se kroz adaptaciju u ustanovu te kroz radno-okupaciona te zdravstvena podruja. Struni radnici e svakodnevno pruati podrku isavjetovanje korisnika kroz individualne razgovore koji e za cilj imati rjeavanje problema,motivaciju korisnika, poboljanje zadovoljstva ivotom i meuljudskih odnosa meukorisnicima

  Struni djelatnici e izraditi individualni plan za svakog novoprimljenog korisnika.

  Na osnovi potreba pojedinca utvrditi e se ciljevi i zadaci te metode rada sa svakim pojedinimkorisnikom u svrhu to bolje kvalitete ivota u ustanovi.

  Plan i program podloan je izmjenama.

  Nosioci individualnog rada s korisnicima su socijalni radnik, radni terapeut i medicinskoosoblje.

  U Podrunicama Preku i Sali medicinske sestre provede individualni rad, socijalna radnica 2puta mjeseno, a po potrebi i ee.

 • 6.2.Grupni program rada

  Grupni oblik rada nastaje iz potrebe da se korisnici podijele na manje grupe koje tada djelujukao manji kolektiv. U 2016. godini planira se nastavak rada postojeih grupa

  Grupa za drutvene igre

  Vrtlarska grupa

  Zbor Prijatelji pjesme

  Molitvena grupa

  Rekreativna grupa

  Kreativna grupa

  Grupa za itanje

  U Planu nam je aktivirati vei broj korisnika u sve grupe.

  Planira se osnivanje nove grupe:

  1. Grupa za ouvanje mentalnog zdravlja

  Cilj: ouvanje kognitivnih funkcija, druenje, jaanje osjeaja pripadanja grupi

  Sadraj: jednom tjedno na stacionarnom dijelu igrati e se memori

  U rad grupe planiramo ukljuiti uenike i studente na praktinoj nastavi.

  Podrunica Preko ima formirane grupe

  Molitvenu grupu

  Grupu za rekreaciju

  Vrtlarsku grupu

  Kreativnu grupu

  Grupe vodi struno osoblje i njegovateljice. Grupe pohaa redovito 70 % korisnika to jedobar uspjeh. Kreativna grupa izloila je svoje radove na samostalnoj prodajnoj izlobi ustudenome 2013. i 2014. godine.

  U podrunici Sali djeluju

  Molitvena grupa

  Grupa za drutvene igre

  Kreativna grupa

 • Planira se da socijalna radnica osnai i povea broj uesnika grupe koliko bude mogue.Korisnici smjeteni u Salima mahom su starije ivotne dobi od 85 godina ivota na dalje te suim i kapaciteti ogranieni. Potrebno bolje prilagoditi rad grupe korisnicima.

  6.3. Sudjelovanje korisnika u radu Doma

  Predstavnik korisnika sudjeluje u radu Upravnog vijea i zastupa interese korisnika.

  Korisnik (predstavnik korisnika) sudjeluju u Komisiji za izradu jelovnika.

  Aktivni su u ureenje interijera i eksterijera Doma te u davanju prijedloga i organizacijizabavno kulturnih aktivnosti.

  Sudjeluju u donoenju odluka bitnih za kvalitetu ivota u ustanovi, korisnici e i na dalje moiraspravljati i odluivati o pitanjima vezanima za poboljanje kvalitete njihova ivota u Domu.

  7. OSIGURANJE KVALITETE RADA USTANOVE

  Kvalitetu rada ustanove osiguravamo svakodnevnom meusobnom komunikacijomzaposlenih, razgovorima sa korisnicima, kontaktima sa vanjskim suradnicima, timskim radomkojim nastojimo osigurati kvalitetan ivot naih korisnika.

  Struno osoblje Doma polazi edukacije, te prati strunu literaturu to je vaan imbenik oosiguranju kvalitete rada.

  8. SURADNJA

  Dom kao ustanova otvorenog tipa ostvaruje redovitu suradnju sa

  obiteljima korisnika

  nadlenim instistucijama i ustanovama (HZZO, HZMO, CZSS...)

  srednjim kolama i djejim vrtiem

  medijima

  glazbenim bendovima iz lokalne zajednice

  udrugama, drutvima iz lokalne zajednice i dr.

  9. EVALUACIJA

 • Uspjenost tretmana prati se kontinuirano. Svakih est mjeseci do godine dana na sjedniciStrunog vijea analizira se stupanj realizacija postavljenih ciljeva i djelotvornost koritenihmetoda i postupaka. Nakon vrednovanja vre se potrebne korekcije i iznosi plan za slijedeerazdoblje.

  U svrhu evaluacije koriste se subjektivni i objektivni pokazatelji kao to su: izraenostemocija, odnos prema sebi i socijalnoj okolini, slika o sebi, a putem sustavnog i prirodnogopaanja, samoiskazom, kroz formalne i neformalne razgovore.

 • PLAN I PROGRAM RADA SOCIJALNOG RADNIKA

  OPI SOCIJALNI RAD

  redni

  broj

  OPIS POSLOVA Vrijeme

  Realizacije

  1.1 Informiranje graana koji su predali zahtjeve o statusu molbe imogunosti smjetaja

  svakodnevno

  1.2. Obrada zahtjeva za smjetaj svakodnevno

  1.3. Priprema dokumentacije i voenje Komisije za prijem i otpustkorisnika (Predsjednik Komisije) Po potrebi

  1.4.

  Voenje strune dokumentacije

  - dosje korisnika

  - pomona knjiga korisnika

  - mjeseni program i izvjee

  - kartoteka osobnih listova korisnika

  - individualni program rada s korisnikom

  - dopisi i zahtjevi za ostvarivanje prava za korisnike

  -zapsinici Komisije za prijem i otpust korisnika

  Svakodnevno

  NEPOSREDNI RAD S KORISNICIMA- INDIVIDUALNI RAD S KORISNIKOM

  Rednibroj

  OPIS POSLOVA Vrijeme

  Realizacije

  2.1. Priprema budueg korisnika za smjetaj Kontinuirano

  2.2. Smjetaj korisnika

  -osigurati brian i ugodan prihvat korisnika (upoznavanje sadjelatnicima s kojima e biti u neposrednom kontaktu,upoznavanje sa korisnicima u njegovoj okolini)

  Kontinuirano

  2.3. Rad s novim korisnikom

  praenje adaptacije korisnika , savjetovanje korisnika,

  Prvih mjesecdana boravka

 • poticanje korisnika na ukljuivanje u aktivnosti u ustanovi

  izrada socijalne anamneze

  izrada individualnog plana rada s korisnikom, glavnommedicinskom sestrom i radnim terapeutom

  2.4.

  Rad s korisnicima koji borave u Domu

  -pomo u odravanju, razvijanju i unapreenju socijalnih vezai rjeavanju konfliktnih situacija

  - praenje i evaluacija individaulnih planova korisnika

  - pomo korisniku u rjeavanju problema koje sam ne moe

  rijeiti

  -organizacija zdravstvene zatite korisnika (po potrebi upiskorisnika lijenicima, produavanje dopunskog i osnovnogosiguranja)

  - pomo korisniku u ostvarivanju prava iz zdravstva, socijalnezatite i mirovinskog i invalidskog osiguranja

  - preseljenja zbog zdravstvenog stanja i pruanje adekvatne

  skrbi u sluaju pogoranja zdravstvenog stanja, pripreme

  prije preseljenja

  - poticanje ukljuivanja korisnika u aktivnosti radne terapije

  - preseljenja zbog poremeenih meuljudskih odnosa

  - po potrebi organizacija pogreba (korisnika smjetenihrjenjem CZSS-a ili bez srodnika)

  - rad s obitelji korisnika prilikom useljenja i tijekom boravka

  Kontinuirano

  NEPOSREDNI RAD S KORISNICIMA - GRUPNI RAD

  redni

  brojOPIS POSLOVA

  Vrijeme

  Realizacije

  3.1. Grupni rad s novoprimljenim korisnicima 1Xtjedno (prvimjesec prijema)

 • 3.2. Odravanje sastanaka na katu 1Xmjeseno

  3.3. Organiziranje i modeliranje sastanaka Vijea korisnika dvomjeseno

  3.3. Organizacija izleta (u suradnji sa radnim terapeutima) 2Xgodinje

  3.4. Druenje sa korisnicima stacionara - Grupa za druenje 1Xtjedno

  3.5. Sudjelovanje u organizaciji i rad u novoj grupi za ouvanjementalnog zdravlja 1Xtjedno

  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

  REDNI

  BROJ

  OPIS POSLOVA VRIJEMEPROVOENJA

  4.1. Izrada godinjeg plana i programa rada socijalnog radnika Sijeanj

  4.2. Izrada mjesenih planova i programa rada socijalnog radnika Mjeseno

  4.3. Izrada jelovnika u suradnji sa osobljem i korisnikom dvaput mjeseno

  4.4. Sudjelovanje u radu Strunog Dvomjeseno

  4.5. Izrada godinjeg izvjea rada ustanove Prosinac

  EVALUACIJA I IZVJETAVANJE

  redni

  brojOPIS POSLOVA

  Vrijeme

  Provoenja

  5.1. Izrada evaluacijskih izvjea individualnih planova rada Kontinuirano

  5.2. Izvjee nadlenom Ministarstvu Godinje

 • OSTALI POSLOVI

  redni

  brojOPIS POSLOVA

  Vrijeme

  Provoenja

  6.1.Redoviti kontakt sa osobljem u Podrunici Preko i PodruniciSali (obilazak korisnika i osoblja jednom tjedno, telefonskikontakt svakodnevno)

  Kontinuirano

  6.2. Organiziranje i sudjelovanje u radu Strunog vijea dvomjeseno

  6.3. Praenje zakonskih propisa i primjena Kontinuirano

  6.4. Suradnja sa drugim ustanovama i institucijama (domovimasocijalne skrbi, volonterima, kolama...) Kontinuirano

  6.5. Suradnja sa strunim osobljem (organiziranje aktivnosti saradnim terapeutom,redoviti sastanci sa glavnom med. sestrom..) Kontinuirano

 • PLAN I PROGRAM RADNOG TERAPEUTA

  Provoenjem aktivnosti u Domu nastojati e se ouvati postojee psihofizike sposobnostikorisnika. Produenjem aktivnog ivota u skladu sa korisnikovim mogunostima smanjiti ese osjeaj manje vrijednosti, a istovremeno e se kvalitetno iskoristiti slobodno vrijeme.

  Plan i program odnosi se na rad dva radna terapeuta koji e provoditi aktivnosti naizmjeninona stambenom i stacionarnom dijelu.

  PODRUJA RADA I SADRAJI RADA

  Godinji plan i program realizirati e se kroz slijedea podruja:

  kulturno zabavne aktivnosti

  radne aktivnosti

  slobodno vrijeme

  individualni rad s korisnicima

  PLAN KULTURNO ZABAVNIH AKTIVNOSTI

  Aktivnosti koje e se provoditi u okviru programa kulturnih i zabavnih aktivnosti vezane su

  uz priredbe u Domu , obiljeavanje blagdana i nekih drugih oblika suradnje s drutvenomsredinom,javnih predavanja, gostovanja glazbenika i sl.

  SADRAJ:

  Dan bolesnika (11.02.) prigodna sveana misa, posjeta HKMS

  Valentinovo - tradicionalna proslava plesom uz grupu Zaratino

  Tjedan mozga (oujak)- prigodna predavanja i aktivnosti, posjeta studenata psihologijeSveuilita u Zadru

  Gostovanje Udruge ZaPiS (oujak) itanje humoristine proze i poezije

  Uskrs izrada pisanica,estitki, prigodna sveana Sveta misa

  Pozdrav proljeu - izlet u prirodu u svibnju

  Meunarodni Dan obitelji posjeta srednje kole, predstava, darivanje

  Proslava Dana Doma (01.lipnja)-izloba radova u Gradskoj knjinici

 • Pozdrav jeseni- izlet u prirodu u rujnu

  Meunarodni dan starijih osoba

  Dani kruha posjeta djejeg vrtia Grigor Vitez, prigodno darivanje

  ahovski turnir Sfinga (studenom) -tradicionalni

  Vrijeme adventa tradicionalna posjeta niza srednjih i osnovnih kola i/ili KUD-ova

  Boi ureenje interijera, sveana Sveta misa,

  Nova godina - organiziranje doeka Nove godine sa korisnicima, podrka pomokorisnicima u organizaciji

  Svaki mjesec odrati e se proslava roendana korisnika roenih u tom mjesecu.Proslave ese organizirati u maloj sali (restoran) ili na katovima ovisno o broju slavljenika.

  Svaki mjesec nastojati emo kroz suradnju sa srednjim kolama, s kojima i inae imamodobre suradnje, i KUD-ovima iz lokalne zajednice odrati barem jednu posjetu.

  2. RADNE AKTIVNOSTI

  Postojee grupe:

  Vrtlarska grupa

  Kreativna grupa

  Grupa za itanje

  Domski zbor

  1.Vrtlarska grupa raditi e jednom mjeseno u organizaciji i dogovoru sa radnim terapetom(presaivanje sobnog bilja, odravanje zajednikih balkona, podrezivanje maslina i loze,gnojidba, branje groda).

  Intenzivno e raditi u oujku i travnju, prema dogovoru sa radnim terapeutom(uzgajanjesmjena cvijea za balkone krosinika, presaivanje i sadnja, ureenje vrta...)

  Planira se poveati broj lanova grupe.

  2.Kreativna grupa

  Kreativna grupa raditi e i dalje svakim danom od ponedjeljka do etvrtka u radionicamaustanove u vremenu od 10:00-12:00sati .

  Jednom tjedno kreativna grupa oformit e se na stacionaru i ukljuiti tee pokretne korisnikeu izradu prema njihovim kapacitetima i mogunostima(npr. bojanje pitara kao priprema za

 • decupage, izrada slika prirodnim materijalima i dr.) Cilj je podizanje samopuzdanja, ouvanjefine motorike, ukljuivanje u okolinu, jaanje osjeaja pripadnosti.

  Planira se poticati novoprimljene korisnike na ukljuivanje u rad u radionicama.

  Dogovorena izloba radova na Dan Doma (01.06.) u Gradskoj knjinici.

  Sadraj rada:

  izrada slika prirodnim materijalima (sjemenkama, kameniima, koljkama, pruem,

  vunom, pagom),

  recikliranje starog papira (kairanje)

  oblikovanje ukrasnih i uporabnih predmeta i izrada nakita od masa za

  modeliranje (glinamol, fimo)

  Pletenje (izrada nakita od vune, broeva, alova..)kukianje, vezenje

  Izrada ukrasnih i uporabnih predmeta od razliitih materijala,

  ukraavanje starog namjetaja (decupage tehnika i shabby..)

  sadnja i uzgajanje cvijea sobnog i vrtnog

  SLOBODNO VRIJEME KORISNIKA

  Postojee grupe:

  Molitvena grupa

  Grupa za drutvene igre

  Grupa za itanje

  Pjevaki zbor

  Rekreacijska grupa

  1.Molitvena grupa

  Svakim petkom s poetkom u 9:00 molitvena zajednica Marijina legija vodi molitvu. Svakipetak s poetkom u 9:30 slui se Sv. misa. Sveenici svaki petak obilaze sve tee pokretnekorisnike radi ispovijedi i pomazanja, i po potrebi.

  U mjesecu svibnju, Marijinom mjesecu, moli se svakodnevno u popodnevnim satima krunica.

 • 2.Grupa za drutvene igre

  Svaki dan u holu Doma organizirati e se i na dalje igranje aha i karata, korisnici samostalniu igranju. Svaki utorak u vremenu od 9-11 sati igrat e se tombola.

  3.Grupa za itanje

  Grupa za itanje i dalje e se sastajati jednom tjedno, srijedom,u trajanju od 10:00-12:00 sati.

  Korisnici u suradnji s volonterkama samostalno provode aktivnosti uz podrku radnogterapeuta.

  Nastaviti emo suradnju sa Gradskom knjinicom s kojima imamo suradnju u dostavi knjigadvaput mjeseno i u pogledu edukacija i teajeva za uenje rada na raunalu itd.

  4.Zbor

  U zbor je ulanjeno ukupno 12 korisnika. Uvjebavanje e se provoditi utorkom i etvrtkomod 10:00 - 11:00 sati. Predviena su dva nastupa zbora u ovoj godini.

  5.Rekreacijska grupa

  rekreacijski odmor ; etnja, etnja sa korisnicima stacionara izvan i u ustanovi

  Planirana grupa:

  Grupa za ouvanje mentalnog zdravlja

  Jednom tjedno na stacionarnom dijelu u remenu od sat ipo, jednom tjedno u holu Doma igratie se igre koje pozitivno utjeu na kognitivnu sposobnost korisnika.

  Neformalne grupe na stacionaru sastajati e se u dogovoru sa radnim terapeutima isocijalnim radnicima barem jednom tjedno kako bi se u druenju provelo vrijeme.

  Ciljevi organiziranog provoenja slobodnog vremena su:

  Stvoriti ozraje u kojem e se svaki korisnik osjeati sigurno, prihvaeno i zadovoljno

 • Individualiziranim pristupom omoguiti svakom korisniku uspjeh u radu (stvaranjepozitivne slike o sebi)

  Razvijati koheziju skupine i zadovoljstvo pripadanja skupini

  Poticati, razvijati i ouvati funkcionalne sposobnosti potrebne za kvalitetno

  funkcioniranje korisnika u okolini

  Planirati aktivnosti iz podruja zadovoljavanja potrebe za zabavom u Domu i izvan

  njega (posjete kazalitu, muzejima, kinu, izleti, etnje i sl.)

  INDIVIDUALNI RAD

  Individualni rad veim dijelom odnosit e se na rad s korisnicima stacionara kojima jepotrebna pomo i podrka u svakodnevnom funkcioniranju, a postoji mogunost povratafunkcija.

  Individualnim planom radni terapeut, socijalna radnica, fizioterapeut i glavna sestra donijetie plan rada s pojedinim korisnikom umanjenih sposobnosti.

  Rad e obuhvaati rad na poboljanju odravanja:

  - osobne higijena i higijenske navike

  - svlaenju i oblaenje

  - podrka pri zatita zdravlja

  - svakodnevnog ureenja prostora u kojem se boravi i dr.

  Radni terapeuti pruati e potrebnu pomo i podrku u navedenom svaki dan u terminu od8:30-10:00 sati.

  Individualni pristup primjenjivati e se kao metoda rada i sa korisnicima na stambenom dijelukroz razgovor, pruanje potrebne pomoi, praenje korisnika u njegovom ivotu u ustanovi.

  OSTALI POSLOVI

  Neposredan rad s korisnicima

  upoznavanje sa korisnikom i dokumentacijom vezanom uz korisnika

  Procjena potreba te izrada individualnih programa rada

  Praenje prilagodbe korisnika

  Izrada godinjeg i mjesenog programa rada s korisnicima kroz grupni i individualni rad

 • Planiranje nabave materijala i izrada didaktikih materijala

  uspostavljanje komunikacije korisnika stambenog dijela sa starim i nemonim korisnicimaDoma, (posjeivanje bolesnih i nepokretnih, darivanje prigodno izraenim ukrasima,

  pozivanje na sudjelovanje u prigodnim blagdanskim radionicama)

  Voenje dokumentacije

  Voenje dnevnika rada

  Izrada miljenja

  Voenje dnevnih zapaanja o korisnicima

  Evaluacija individualnih programa

  Godinje izvjee o radu

  Sudjelovanje u strunim tijelima

  Sudjelovanje u radu Strunog tima

  Sudjelovanje u radu Strunog vijea

  Sudjelovanje u Komisiji za prijem i otpust korisnika

  . Sudjelovanje u Komisiji za izradu jelovnika, voenje zapisnika

  Suradnja

  Suradnja sa kolegama strunim djelatnicima i ostalim djelatnicima Doma u najboljem

  interesu korisnika (zajedniki projekti i programi Doma)

  Suradnja sa drugim socijalnim ustanovama

  Suradnja sa organizacijama i pojedincima(udrugama, posjetiteljima, volonterima...)

  Edukacija

  praenje strune literature, edukacija, ulanjenje u Komoru

 • PLAN I PROGRAM RADA ODJELA ZDRAVSTVENE SKRBI I NJEGE

  Svim naim korisnicima i nadalje e se pruati potrebna pomo i podrka u ostvarivanjuzdravstvene zatite, kao i odgovarajua njega. Redovito e se pratiti ope zdravstveno stanjenaih korisnika od strane medicinskog osoblja, ostalih strunih radnika i vanjskih suradnika.

  Usluge pojaane njege korisnicima Doma na stacionaru pruati e medicinske sestre injegovateljice. To e se odnositi na teko bolesne osobe, polupokretne ili nepokretne te vieili manje dementne osobe smjetene na stacionaru.

  Usluge koje e se pruati biti e:

  pomo kod hranjenja,

  umivanje, kupanje i njega, odijevanje,

  dijeljenje terapije,

  brijanje, podrezivanje noktiju, eljanje i friziranje,

  pomo kod obavljanja nude,

  redovito okretanje korisnika u krevetu radi spreavanja dekubitusa i kontraktura,

  vjebe disanja,

  podizanje iz kreveta u invalidska kolica,

  pratnja prilikom etnje

  briga o umrlim osobama

  Svakodnevno praenje zdravstveno stanje svih korisnika , psihike promjene i poduzimanjepotrebnih mjera lijeenja i pruanje potrebnih usluga provoenje 24- satne njege, redovitokupanje, hranjenje, podjela oralne i parenteralne terapije, previjanje, vizite, na stacionaru ikorisnicima na stambenom djelu korisnika kojima je potrebna pomo

  Svakodnevni obilazak prostorija i kontrola higijene

  Priprema za redovite preglede doktorice ope prakse u ustanovi

  Priprema za specijalistike preglede (osiguravanje pratnje i priprema potrebne dokumentacije)

  Hospitalizacija korisnika, suradnja sa osobljem u ustanovi gdje je korisnik smjeten

  Naruivanje i upuivanje na kontrolne preglede nakon hospitalizacije

  Voenje evidencije o pruanju usluga: njege, antibiotske terapije,

  bolnikog lijeenja, laboratorijskim pretragama, hranjenju, dostava obroka u sobe stambenogdijela, dijetalne prehrane, evidencije umrlih

  Suradnja sa rodbinom korisnika koji su loeg opeg stanja (priprema za smrt, podrka rodbini)

  Suradnja sa mrtvozornikom ( Nasadi d.o.o)

 • Suradnja sa upnim uredom (sveenikom)

  Suradnja sa ortopedskom bolnicom Biograd

  Suradnja sa Zavodnom za javno zdravstvo (po pozivu korisnika na prevenciju i ranootkrivanje karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva)

  Nastavna baza za studente studija sestrinstva ( Sveuilite u Zadru, kolegij gerijatrijska njega5 mj.)

  Premjetaj korisnika koji su zbog zdravstvenog stanja promijenili kategoriju (sa stambenogdjela na stacionar)

  Izvid na teren u podrunicama Preko i Sali svaki tjedan, a telefonski dnevno

  Edukacija medicinskog osoblja, njegovateljica, spremaica o sprjeavanju infekcija (pravilnopranje ruku, upotreba zatitnih sredstava, dezinfekcija i sl.)

  Priprema medicinskih sestara u vezi predavanja za HKMS

  Suradnja sa HKMS

  Suradnja sa Pukim otvorenim uilitem u svezi edukacije njegovateljica

  Suradnja sa medicinskom kolom Ante Kuzmani

  Redovito praenje osobne higijene korisnika

  Previjanje dekubitalnih rana

  Suradnja sa vanjskim suradnicima (Frizerski salon, stomatolog i ljekarne)

  Svakodnevna izrada plana rada

  Izrada rasporeda rada medicinskih sestara, njegovateljica, spremaica za matinu ustanovu ipodrunice

  Skrb o uvjetima rada ( propisana i ista radna odjea)

  Poticanje na dobre meuljudske odnose i human odnos prema korisnicima

  Planiranje godinjih odmora i usklaivanje

  Prijavljivanje sanitarnih pregleda

  Prijavljivanje higijenskog minimuma

  Planiranje trokova za radna sredstva

  Sudjelovanje u komisiji za prijem i otpust korisnika

  Sudjelovanje u komisiji za izradu jelovnika

  Podnoenje usmenog izvjetaja ravnatelju

  Osnivanje Povjerenstva i strunog tima za prevenciju bolnikih infekcija

 • DNEVNI PLAN RADA ZA MEDICINSKE SESTRE

  7:00-7:30 PRIMOPREDAJA SLUBE,PODJELA JUTARNJE TERAPIJE(PERORALNE,INZULINSKE,KONTROLA EERA U KRVI I PREMA POTREBITJELESNE TEMPERATURE)

  7:30-8:15 JUTARNJA NJEGA:PRANJE BOLESNIKA U KREVETU,UMIVANJE,NJEGAUSNE UPLJINE,PRANJE DO STRUKA,PRANJE GENITALIJA,PROMJENAPELENA,POSTELJINE I OSOBNOG RUBLJA

  8:15-9:30 PODJELA DORUKA,HRANJENJE KORISNIKA KOJI IMAJU SMANJENUMOGUNOST HRANJENJA,PREVIJANJE,PODIZANJE KORISNIKA NA KOLICA

  9:30-10:00 UPISIVANJE U LISTE EVIDENCIJE, STOLICE, MOKRENJE, OBROK,USTAJANJE NA KOLICA,RAD S LIJENIKOM

  10:00-10:30 PAUZA

  10:30-12:00 KUPANJE KORISNIKA;SVAKA PROMJENA NA KOI SE EVIDENTIRA,PRANJE I DEZINFEKCIJA KREVETA,ODLAZAK U LJEKARNU

  12:00-12:30 PODJELA RUKA, PODJELA PODNEVNE TERAPIJE,HRANJENJEKORISNIKA, DEZINFEKCIJA STOLOVA

  12:30-13:00 PODNEVNA NJEGA: PRANJE RUKU, PRANJE GENITALIJA, PROMJENAPELENA TE POSTELJNOG RUBLJA AKO JE POTREBNO

  13:00-13:30 SLAGANJE LIJEKOVA ZA IDUI DAN

  13:30-14:00 PRIMOPREDAJA SLUBE

  15:00-16:00 UREENJE AMBULANTE ( PRANJE INSTRUMENATA I KOLICA), RADSA DOKUMENTACIJOM (UPISI U EVIDENCIJSKE LISTE)

  16:30-17:00 OBILAZAK KORISNIKA NA STACIONARNOM I POKRETNOM DIJELU,INDIVIDUALNI SESTRINSKI RAZGOVORI S KORISNICIMA

  17:00-17:30 PAUZA

  17:30-18:00 PODIJELA VEERNJE PERORALNE I INZULINSKE TERAPIJE,MJERENJE VITALNIH ZNAKOVA PREMA POTREBI

  18:00-19:00 PODJELA VEERE, NAMJETANJE KORISNIKA U KRVETU,HRANJENJE KORISNIKA, DEZINFEKCIJA STOLOVA

  19:00-20:00 VEERNJA NJEGA: PRANJE RUKU, GENITALIJA, PROMJENA PELENAI POSTELJNOG RUBLJA

  20:00-07:00 PRIPREMA TUPFERA ZA STERILIZACIJU,ISPUNJAVANJEEVIDENCIJSKIH LISTA,OBILAZAK KORISNIKA SVAKIH 2-3 SATA,MJENJANJEPOLOAJA U KREVETU ONIM KORISNICIMA KOJI TO NE MOGUSAMOSTALNO,INTERVENCIJE PREMA POTREBEMA KORISNIKA,PRIPREMA IOBAVLJANJE PRIMOPREDAJE

 • DNEVNI PLAN RADA ZA NJEGOVATELJICE

  7:00-8:15 PRIMOPREDAJA SLUBE,JUTARNJA NJEGA:PRANJE BOLESNIKA UKREVETU,UMIVANJE,NJEGA USNE UPLJINE,ELJANJE,PRANJE DOSTRUKA,PRANJE GENITALIJA,PROMJENA PELENA,OSOBNOG RUBLJA IPOSTELJINE

  8:15-10:00 PODJELA DORUKA,HRANJENJE KORISNIKA KOJI IMAJU SMANJENUMOGUNOST HRANJENJA,SAKUPLJANJE POSUA I DEZINFEKCIJA NONIHORMARIA,STOLOVA,SLAGANJE ORMARA,PODIZANJE BOLESNIKA UINVALIDSKA KOLICA,UREENJE KUPATILA (POSUDA I KOLICA ZA NJEGU)

  10:00-10:30 PAUZA

  10:30-12:00 KUPANJE KORISNIKA PREMA RASPOREDU (KOMPLETNO ODPRANJA KOSE DO PRANJA NOGU),REZANJE NOKTIJU NA RUKAMA INOGAMA,PRANJE I DEZINFICIRANJE KREVETA I NONIH ORMARIA,DAVANJENAPITAKA (SOKA,VODE...)

  12:00-12:30 PODJELA RUKA,HRANJENJE KORISNIKA,SAKUPLJANJEPOSUA,DEZINFICIRANJE STOLOVA

  12:30-13:00 POPODNEVNA NJEGA: PRANJE RUKU,PRANJEGENITALIJA,PROMJENA PELENA TE POSTELJNOG RUBLJA AKO JE POTREBNO

  13:00-15:00 NJEGOVATELJICA DOVOZI IZ VEARNE ISTO RUBLJE I SLAE UORMARE KORISNIKA,OBAVLJA POSLOVE BRIJANJA KORISNIKA (KADA NEMABRIJANJA,PRANJE I BRISANJE INVALIDSKIH KOLICA)

  15:00-16:00 KUPANJE POKRETNIH KORISNIKA

  16:00-17:00 OBILAZAK KORISNIKA,MIJENJANJE POLOAJA,PRIPREMA IDAVANJE UINE (NAPITAK,VOE,KAICA)

  17:00-18:00 UREENJE KUPATILA NA STACIONARU,UREENJE ORMARA

  18:00-19:00 PODJELA VEERE,NAMJETANJE KORISNIKA UKREVETU,HRANJENJE I SAKUPLJANJE POSUA,DEZINFEKCIJA STOLOVA

  19:00-20:00 VEENJA NJEGA: PANJE RUKU KORISNIKA,PRANJEGENITALIJA,PROMJENA PELENA I POSTELJNOG RUBLJA

  GLAVNA SESTRA:

  bacc. Sandra Bukvi

 • GODINJI PLAN I PROGRAM RADA FIZIOTERAPEUTA ZA 2016. GODINU U DOMUZA STARIJE I NEMONE OSOBE ZADAR

  Plan i program temelji se na kineziterapijskim principima koji kao osnovno sredstvo u ciljupoboljanja i ozdravljenja koristi pokret.

  Izbor kineziterapijskih vjeba i tehnika ovisi o stanju neuromuskulatornog, kotanog,kardiovaskularnog i pulmolokog sustava te starosnoj dobi korisnika.

  PODACI O KORISNICIMA

  Programom individualne kineziterapije obuhvaeni su nepokretni korisnici kojima prijetinastanak kontraktura, dekubitusa ili pneumonije. Zatim, korisnici koji su zadobili prijelome(najee kraljeaka, gornjih ili donjih ekstremiteta) te korisnici oboljeli od: Sclerosismultiplex, Mb Alzheimer, Mb Parkinson, ICV.

  Programom grupnih vjebi obuhvaeni su pokretni korisnici koji na vjebe u dvorani mogudolaziti sami.

  ORGANIZACIJA RADA

  Radno vrijeme je od 6:00 14:00 sati.

  Individualne vjebe se odvijaju svakim radnim danom od 6:15 -9:00 i 10:30 13:30 sati.

  Grupne vjebe se provode od ponedjeljka do etvrtka od 9:00 9:30 u dvorani uz glazbu, sloptama i tapovima.

  PODRUJE I SADRAJ RADA

  manuelna masaa

  kriomasaa

  pasivne vjebe

  aktivne vjebe

  aktivno potpomognute vjebe

  vjebe uz otpor

  izometrike vjebe

  vjebe balansa

  respiratorne vjebe

  vjebe hodanja, stajanja, sjedenja

  vjebe samozbrinjavanja

  Bobath vjebe

  pozicioniranje u krevetu i u invalidskim kolicima

 • UPUIVANJE I EDUKACIJA KORISNIKA

  poduka za neovisno ivljenje

  upotreba proteza , ortoza i drugih ortopetskih pomagala (hodalice, take, invalidska kolica)

  pruanje informacija

  naruivanje na specijalistike preglede

  ZADACI I CILJEVI FIZIOTERAPIJE

  Zadatak fizioterapeuta je postii odreeni stupanj tjelesnog oporavka, integracije korisnika udrutvo i postizanje bolje kvalitete ivota. S obzirom na kronoloku dob korisnika, cilj vjebije preventivan i kurativan, tj. nastoji se zaustaviti proces ili barem ostati na istoj razini.

  Ciljevi fizioterapije:

  poveanje pokreta

  poveanje miine snage

  poveanje izdrljivosti

  poveanje brzine pokreta

  poboljanje koordinacije pokreta

  kondicioniranje organizma

  smanjenje boli i tonusa miia

  poboljanje cirkulacije i lokalnog metabolizma tkiva

  funkcionalno osposobljavanje

  STRUNO USAVRAVANJE

  sudjelovanje na strunim skupovima i seminarima

  sudjelovanje u programima i projektima ustanove

  praenje strune literature

  LAN STRUNOG VIJEA

  nazonost na sastancima i sudjelovanje u radu Strunog vijea i Timu za standarde kvaliteteprema potrebama ustanove