of 2 /2
. / Sejm i Senat RP Pomnik Elizy Orzeszkowej Kanał Piaseczyński Wisła Pałac Prezydencki Narodowy Bank Polski Wisła Uniwersytet Warszawski Kubusia Puchatka Ossolińskich Plac Marsz. J. Piłsudskiego Rondo Gen. Ch. de Gaulle'a Park Kazimierzowski Park im. Marsza ł ka Edwarda Rydza- Śmigł ego Park Ujazdowski Agrykola- Park Park im. Zgrupowania AK „Kryska” Ogród Botaniczny Park Na Ks iążę cem Bohaterów Getta EF5 Boleść D7 Bonifraterska BC4-D5 Bozowskiego B. Ks. ścieżka G7,8 Boya - Żeleńskiego Tadeusza P8 Braci Pakulskich Zaułek N7 Bracka K7,8 (2 odc.) Brandta Willy skwer E3 Browarna G8 Brzozowa D7 Bugaj DE7 Burmistrzowska C6 Burschego Juliusza bisk. H6 C Calinescu Armanda M8 Canaletta G6 Celna DE7 Chałubińskiego Tytusa M5 Chmielna K7-JK8 Chopina Fryderyka N8 Ciasna D5,6 Cicha H9 Corazziego Antonio F5 Czackiego Tadeusza H7 Czerniakowska K10-PR13 (2 odc.) Czerwijowskiego Faustyna O8 Czerwonego Krzyża J10 D Daniłowiczowska F6 Dawidowskiego „Alka” B4 Dawna E7 Dąbrowskiego Henryka gen. plac H6 G Gałczyńskiego K Gamerskiego Tyl Garbarska EF8 Gdański most A6 Gęsta G8,9 Giedroycia Jerze Gomulickiego Wi Górnośląska M10 Górskiego Wojcie Grabowskiego An Graniczna H5 Grodzka E7,8 Grzybowska HJ4 Grzybowski plac H Hipoteczna F6 Hoene-Wrońskieg Hoovera skwer F Hoża M5-L8 I Idźkowskiego Ad Inancka C2,3 Iringha skwer L11 J Jana Pawła II ale Jaracza Stefana Jasna HJ6-J7 Jaworzyńska O7 Jazdów N10 Jazdy Polskiej ro Jerozolimskie Ale Jezierskiego Fran Jeziorańskiego J Jezuicka E7 dwale Al. „Solidar Marszalkowska Marszalkowska Marszalkowska Mar Królewska rzyska Świętokrzyska towa Mazowiecka R.Traugutta T.Czackiego Krakowskie Przedmieście Krakowskie Przedmieście Browarna Browarna Topiel Topiel Dobra Dobra Dobra Tamka Tamka Tamka M.Kopernika M.Kopernika M.Kopernika Nowy Świat Nowy Świat Nowy Świat Nowy Świat torska J.Moliera Bednarska Bednarska Furmańska Dobra Dobra Karowa Karowa Wybrzeże Kościuszkowskie Wybrzeże Kościuszkowskie Wybrzeże Kościuszkowskie Wybrzeże Kościuszkowskie Bialoskórnicza Boczna a k s r a b r a G Sowia Kozia Krzywopoboczna Mariensztat Nowy Zjazd Nowy Zjazd Trębacka Ludna Ludna Aleje Jerozolimskie Aleje Jerozolimskie Jasna zki nkiewicza ota Zgoda oda Chmielna Chmielna Plac Powstańców Warszawy G.Boduena Szpitalna Bracka Bracka Bracka Bracka Widok Krucza Krucza Krucza zka Nowogrodzka Żurawia Żurawia rawia Wspólna Wspólna Wspólna Plac chowskiego Miodowa Oboźna Oboźna Oboźna Cicha Dynasy Dynasy J.Bartoszewicza E.Konop czyńskiego Sewerynów Drewniana Elektryczna Zajęcza Zajęcza Leszczyńska Radna Lipowa Wiślana Hoża Hoża Hoża Wilcza Wilcza Wilcza Piękna Piękna Piękna Piękna Koszykowa Koszykowa Koszykowa Poznańska nańska Ks. I.Skorupki K.K.Baczyńskiego Warecka W.Górskiego Foksal Foksal K.I.Galczyńskiego Okólnik Ordynacka Ordynacka Smolna Smolna Smolna Szczygla Czerwonego Krzyża J.Smulikowskiego J.Smulikowskiego Solec Solec Solec Solec Solec S.Jaracza Aleja Na Skarpie Aleje Ujazdowskie Aleje Ujazdowskie F.Nullo Frascati Górnośląska Górnośląska Górnośląska Górnośląska J.Matejki Jazdów o g e i k s ń o r W - e n e o H . J J.Hoene-Wrońskiego Książęca M.Konopnickiej Wiejska Wiejska Myśliwiecka Myśliwiecka Myśli P.Maszyńskiego Plac Trzech Krzyży P r o fe s o r s k a Rozbrat Rozbrat Rozbrat Al. 3 Maja Al. 3 Maja Most i Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego I.Pot oc kieg o św.F.Salezego Czerniakowska Czerniakowska Czerniakowska M.Orlowicza Okrąg Wilanowska C.Śniegockiej Miechowska F.K.Dmochowskiego Fabryczna Fabryczna F.S.Jezierskiego Przemyslowa Koźmińska Szara A.Idźkowskiego Zagórna Most Lazienkowski Mokotowska kotowska Mokotowska Mokotowska Mokotowska L.Kaczyńskiego/al. Armii Ludowej Al.Wyzwolenia J i J.Śniadeckich L.Waryńskiego Lwowska Lwowska Nowowiejska Nowowiejska Plac Konstytucji Plac Zbawiciela Plac echniki Polna J a wo r z y ń s k a S.Sem polo w skie j Plac na Rozdrożu Al.Róż Al.Przyjaciól św.T e r e s y F.Chopina Natolińska Slużewska Agrykola Lazienkowska Kawalerii do skiego Zamkowy Most Świętokrzyski W io ś l ar s k a Wioślarska Z . H erb erta / L. Kr u c z k o w s k i eg o 15 16 17 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 32 21 4 21A 30 11/15 45 4 19 6 71 6B 30 8 5/19 26/28 18A 12B 4 8 SP 12 SP 48 BP PW EiTI SP 29 SCS P 5 SP 203 SP 211 SP 34 Min. Roln. i Rozw. Wsi LO LXXXIII LO XVIII LO II LO LXVII SP 41 P 7

Plac Boleść D7 Bohaterów Getta EF5 Gałczyńskiego ... · C CalinescuArmanda M8 Celna DE7 ChałubińskiegoTytusa M5 Chmielna K7-JK8 ... Hoovera skwer F7 Hoża M5-L8 I IdźkowskiegoAdama

  • Upload
    hahuong

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Plac Boleść D7 Bohaterów Getta EF5 Gałczyńskiego ... · C CalinescuArmanda M8 Celna DE7...

Page 1: Plac Boleść D7 Bohaterów Getta EF5 Gałczyńskiego ... · C CalinescuArmanda M8 Celna DE7 ChałubińskiegoTytusa M5 Chmielna K7-JK8 ... Hoovera skwer F7 Hoża M5-L8 I IdźkowskiegoAdama

.

/

S e j mi

S e n a t R P

PomnikElizy Orzeszkowej

Kanał Piaseczyński

Wisła

PałacPrezydencki

NarodowyBank Polski

Wisła

UniwersytetWarszawski

Kubusia Puchatka

Ossolińskich

PlacMarsz. J. Piłsudskiego

Rondo Gen. Ch. de Gaulle'a

P a r k K a z i m i e r z o w s k i

P a r k i m . M a r s z a łk a E d w a r d a R y d z a -Śm i g ł e g o

P a r kU j a z d o w s k i

A g r y k o l a -P a r k

P a r k i m .Z g r u p o w a n i a A K

„ K r y s k a ”

O g r ó dB o t a n i c z n y

P a r kN a K s i ą ż ę c e m

Bohaterów Getta EF5Boleść D7Bonifraterska BC4-D5Bozowskiego B. Ks. ścieżka

G7,8Boya - Żeleńskiego Tadeusza

P8Braci Pakulskich Zaułek N7Bracka K7,8 (2 odc.)Brandta Willy skwer E3Browarna G8Brzozowa D7Bugaj DE7Burmistrzowska C6Burschego Juliusza bisk. H6

CCalinescu Armanda M8Canaletta G6Celna DE7Chałubińskiego Tytusa M5Chmielna K7-JK8Chopina Fryderyka N8Ciasna D5,6Cicha H9Corazziego Antonio F5Czackiego Tadeusza H7Czerniakowska K10-PR13

(2 odc.)Czerwijowskiego Faustyna O8Czerwonego Krzyża J10

DDaniłowiczowska F6Dawidowskiego „Alka” B4Dawna E7Dąbrowskiego Henryka gen.

plac H6

GGałczyńskiego Konstantego J8Gamerskiego Tylmana F5Garbarska EF8Gdański most A6Gęsta G8,9Giedroycia Jerzego skwer P9Gomulickiego Wiktora D5Górnośląska M10-M12Górskiego Wojciecha J7Grabowskiego Antoniego L7Graniczna H5Grodzka E7,8Grzybowska HJ4-H5Grzybowski plac J5

HHipoteczna F6Hoene-WrońskiegHoovera skwer F7Hoża M5-L8

IIdźkowskiego Adama L12Infl ancka C2,3Iringha skwer L11

JJana Pawła II aleja BC1-K4Jaracza Stefana H10Jasna HJ6-J7Jaworzyńska O7Jazdów N10Jazdy Polskiej rondo O7Jerozolimskie Aleje L5,6-K9Jezierskiego Franciszka MJeziorańskiego Jana B5Jezuicka E7

PodwaleAl. „S

olidarności”

Marszałkow

ska

Marszałkow

ska

Marszałkow

ska

Marszałkow

ska

Królewska

ŚwiętokrzyskaŚwiętokrzyska

Kredytowa

Mazow

iecka

R.Traugutta

T.CzackiegoKrakow

skie Przedmieście

Krakowskie Przedm

ieście Browarna

Browarna

TopielTopiel

Dobra

Dobra

Dobra

TamkaTamka

Tamka

M.Kopernika

M.Kopernika

M.Kopernika

Now

y Świat

Now

y Świat

Now

y Świat

Nowy Św

iat

Sena

torsk

a

J.Moliera

Bednarska

Bednarska

Furmańska

Dobra

Dobra

Karowa

Karowa

Wybrzeże Kościuszkowskie

Wybrzeże Kościuszkowskie

Wybrzeże Kościuszkowskie

Wybrzeże Kościuszkowskie

Białoskórnicza

Boczna

aksr

abra

GSow

iaKozia

Krzywopoboczna

Mariensztat

Nowy Zjazd

Nowy Zjazd

Trębacka

Ludna

LudnaAleje Jerozolimskie

Aleje Jerozolimskie

Jasna

S.Moniuszki

H.Sienkiewicza

Złota Zgoda

Zgoda

Chmielna

Chmielna

PlacPowstańców

Warszawy

G.Boduena

Szpitalna

BrackaBracka

Bracka

Bracka

Widok

Krucza

Krucza

Krucza

Nowogrodzka

Nowogrodzka

Żurawia

Żurawia

ŻurawiaWspólna

Wspólna

Wspólna

PlacS.Małachowskiego

Miodowa

Oboźna

Oboźna

Oboźna

Cicha

Dynasy Dynasy

J.Bartoszewicza

E.Konopczyń

skiego

Sewerynów

DrewnianaElektryczna

ZajęczaZajęcza

LeszczyńskaRadnaLipowa

Wiślana

Hoża

Hoża

Hoża

Wilcza

Wilcza

Wilcza

PięknaPiękna Piękna Piękna

Koszykowa

Koszykowa

Koszykowa

Poznańska

Poznańska

Ks. I.Skorupki

K.K.Baczyńskiego

Warecka

W.Górskiego

FoksalFoksal

K.I.Gałczyńskiego

Okólnik

Ordynacka Ordynacka

Smolna

Smolna

Smolna

Szczygla Czerwonego Krzyża

J.Smulikowskiego

J.Sm

ulikowsk

iego

Solec

Solec

Solec

Solec

Solec

S.Jar

acza

Aleja Na Skarpie

Aleje U

jazdowskie

Aleje U

jazdowskie

F.Nullo

Fras

cati

GórnośląskaGórnośląska

GórnośląskaGórnośląska

J.Matejki

Jazdów

ogeiksńorW-eneo

H.JJ.H

oene

-Wro

ński

ego

Książęca

M.KonopnickiejW

iejska

Wiejska

Myśliw

iecka

Myśliw

ieckaM

yśliwiecka

P.Maszyńskiego

PlacTrzechKrzyży

Profesorska

Rozbrat

RozbratRozbrat

Al. 3 Maja

Al. 3 Maja Most i Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego

I.Pot

ockiego

św.F.Salezego

Czerniakowska

Czerniakowska

Czerniakowska

M.O

rłowicza

Okr

ąg

Wilanowska

C.ŚniegockiejMiechow

ska

F.K.Dmochowskiego

FabrycznaFabryczna

F.S.Jezierskiego

Przemysłowa

Koźmińska

Szara

A.Idźkowskiego

Zagórna

Most Łazienkowski

Mok

otow

ska

Mok

otow

ska

Mok

otow

ska

Mok

otow

ska

Mok

otow

ska

L.Kaczyńskiego/al. Armii Ludowej

Al.Wyzwolenia

J i J.Ś

niadeckich

L.W

aryń

skie

go

Lwow

ska

Lwow

ska

Nowowiejska Nowowiejska

PlacKonstytucji

PlacZbawiciela

PlacPolitechniki

Polna

Ja worzyńska

S.Sempołow

skiej

Placna

Rozdrożu

Al.Róż

Al.Przyjaciół

św.Te

resy

F.Chopina

Nat

oliń

ska

Służ

ewsk

a

Agrykola

Łazienkowska

Kawalerii

RondoR.Dmowskiego

PlacZamkowy

Most Świętokrzyski

Wioślarska

Wioślarska

Z

. Her

bert

a/L.

Kr u

czko

wsk

iego

15

16

17

19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34 35

3632

21

4

21A

30

11/15

45

4

19

6

71

6B

30

8

15/19

26/28

18A

12B

4

8

SP 12

SP 48

BP

PWW EiTI

SP 29

SCS

P 5

SP 203

SP 211

SP 34

Min. Roln.

i Rozw. Wsi

LO LXXXIII

LO XVIII

LO II

LO LXVII

SP 41

P 7

Page 2: Plac Boleść D7 Bohaterów Getta EF5 Gałczyńskiego ... · C CalinescuArmanda M8 Celna DE7 ChałubińskiegoTytusa M5 Chmielna K7-JK8 ... Hoovera skwer F7 Hoża M5-L8 I IdźkowskiegoAdama