of 25 /25
BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GALCZYŃSKIEGO KRP 24 styczeń 2013 PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i...

Page 1: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

KRP 24 stycze ń 2013PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 2: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

INWENTARYZACJAPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 3: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

STRUKTURA WŁASNOŚCI

LEGENDA:

GMG

OSOBY PRYWATNE

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 4: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

I. W PLANIE NALE ŻY UWZGLĘDNIĆ OCHRONĘ:

II. REALIZACJI OCHRONY I REWALORYZACJI SŁUŻ YĆ POWINNO:

1. ZACHOWANIE HISTORYCZNEJ SKALI ZABUDOWY – MAKSYMALNIE 3 KONDYGNACJE U ŻYTKOWE2. ZACHOWANIE OBIEKTÓW O WARTO ŚCIACH KULTUROWYCH3. UTWORZENIE LINII ZABUDOWY WZDŁU Ż OSTATNIEGO ODCINKA ULICY KRASICKIEGO4. LIKWIDACJA OBIEKTÓW WPROWADZAJ ĄCYCH NIEŁAD PRZESTRZENNY5. NOWOPROJEKTOWANE OBIEKTY POWINNY SKAL Ą NAWIĄZYWAĆ DO OBIEKTÓW Z NIMI

SĄSIADUJĄCYCH – 3 KONDYGNACJE UŻYTKOWE

- VILLI SCHMIDTA (NR 1746 REJESTRU ZABYTKÓW WOJ. POM. Z DN. 12.05.1993R.)- POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW O WARTO ŚCIACH KULTUROWYCH- STARODRZEWU

ZASADY OCHRONY KONSERWATORSKIEJPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 5: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

ZDJĘCIAPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 6: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

ANALIZOWANE PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 7: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

EKSTENSYWNA ZABUDOWA na działce gminnej z zabytkowym drzewostanem

WARIANT 1POW. ZABUDOWY 622m2

3 KONDYGNACJE

53 OSOBY (21 RODZIN)

25 MIEJSC POSTOJOWYCH

WARIANT 2POW. ZABUDOWY 1244m2

3 KONDYGNACJE

107 OSÓB (43 RODZINY)

52 MIEJSCA POSTOJOWE

WARIANT 3POW. ZABUDOWY 1555m2

3 KONDYGNACJE

133 OSOBY (53 RODZINY)

64 MIEJSCA POSTOJOWEPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 8: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

Obecny PROJEKT PLANU :• wysoko ść zabudowy – max 17m

• 3 dominanty o wysoko ści max 30 m:

- dwie w terenie 003-M/U32

- jedna w terenie 001-M/U32

• projekt 2 razy wykładany do publicznego wgl ądu – zło żono uwagi dotyczą ce zasadno ści dominant

• projekt uzgodniony przez Konserwatora Zabytków

1 dominanta

2 dominanty

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 9: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

Wizualizacja zabudowy

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 10: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 11: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 12: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

MKUA z dnia 20 listopada 2012Wniosek: opracowanie analizy kształtowania wysoko ści zabudowy

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY opracowana przez arch M. Nakoniecznego – grudzie ń 2012

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 13: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

ZABUDOWA o stopniowanej wysokoś ci: od 15m poprzez 17m, 21m, 25m z dominantą 30m - w rejonie ulicy Krasickiego

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 14: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

30m

25m

21m

17m

25m

21m

17m

30m

21m

17m 21m

17m

widoki od ulicy Krasickiego PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 15: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

17m

21m

25m 30m

widok od ulicy Gałczy ńskiego widok od ulicy Gałczy ńskiego

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 16: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 17: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

widok od ulicy Gda ńskiej i Krasickiego

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 18: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

NOWY PROJEKT PLANU : zabudowa wg zalece ń MKUA• wysoko ść zabudowy: stopniowana od 15m, poprzez 17m, 21m, 25m

• z dominantami o wysoko ści maksymalnie 30m:

- po jednej w terenie 001-M/U32 i 003-M/U32

25 m

21 m

17 m

17 m

30 m

30 m

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 19: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU :

17m

15m • maksymalna wysoko ść zabudowy 17 m

• dopuszczone 3 dominanty wysoko ściowe o wysoko ści max 30m:

- dwie w terenie 003-M/U32

- jedna w terenie 001-M/U32

17m

NOWY PROJEKT PLANU : zabudowa wg zaleceń MKUA

15m

30m

25m21m

30m

17m

17m15m

• strefowanie wysoko ści zabudowy od 15m do 25m

• wskazane lokalizacje 2 dominant wysoko ściowych (max 30m):

- jedna w terenie 003-M/U32

-jedna w terenie 001-M/U32

• korekta linii zabudowy od ulicy Gałczyńskiego

• dominanta kompozycyjna na zamkni ęciu osi ulicy Gałczy ńskiegoPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 20: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

WIZUALIZACJA ZABUDOWY w nowym projekcie planu

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 21: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

WIZUALIZACJA ZABUDOWY w nowym projekcie planu

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 22: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

WIZUALIZACJA ZABUDOWY w nowym projekcie planu

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 23: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

WIZUALIZACJA ZABUDOWY w nowym projekcie planu

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 24: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

WIZUALIZACJA ZABUDOWY w nowym projekcie planu

BRZEŹNO REJON ULIC KRASICKIEGO I GAŁCZY ŃSKIEGO

PROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013

Page 25: Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno rejon ul. Krasickiego i Gałczyńskiego

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘPROJEKT PLANU Z DNIA 24.01.2013