Click here to load reader

Pla estel* Montornès Nord

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Doc 4: Diagnosi i propostes per a les darreres del 9 d’abril al barri de M

Text of Pla estel* Montornès Nord

 • Pla estel* Montorns NordDoc 4: Diagnosi i propostes per a les darreres del 9 dabril al barri de Montorns Nord

  estratgies socials per al territori i els espais lliures, 2015

 • 3Projecte:Pla estel* (estratgies socials per al territori i els espais lliures) per al barri de Montorns Nord (Darreres 9 dabril).

  Emplaament:Montorns del Valls (Valls Oriental)

  Redacci:TESEU: Taller dEstudis i Serveis Estratgics Urbans, SLP

  Equip participant:Mireia Peris, estratgies urbanes Arnau Boix, disseny inclusiu Itziar Gonzlez Virs, espais dinteracci pblico-administratius Ara Muo, sociologia i comunicaci Marta Ferrer, sociologia Esteve Boix, disseny grfic Elena Guim, participaci amb infants

  Tcnics de lAjuntament de Montorns del Valls: Marga Bernrdez, Xavi Casanova i Marta Fernndez

  Vens i venes de Montorns Nord, implicaci activa

  Promotor:Ajuntament de Montorns del Valls

  Maig de 2015

 • 4Doc 4: Darreres del Nou dAbril - Introducci

  Doc 1

  Doc 2

  Doc 5

  Pla estel* de Montorns del Valls

  Pla estel* de Montorns Nord

  Diagnosi i propostes per al Carrer Llibertat al barri de Montorns Nord

  Diagnosi i propostes per als darreres del Nou dAbril al barri de Montorns Nord

  Pla estel* de la plaa Joan Mir

  Doc 4

  Doc 3

 • 5ndex

  Darreres del Nou dabril .......................7Evoluci ..................................................................8

  Origen ................................................................8Situaci actual: interaccions ......................10

  Capacitats ..............................................................12Esfera natural ..................................................12Esfera urbana ..................................................14Esfera perceptiva ............................................16

  LES PERSONES ...............................................19Fluxos ......................................................................20

  Anades i tornades ..........................................20Esdeveniments ....................................................22

  Lactivitat quotidiana ...................................22

  ESTRATGIES I PROCESSOS ..................25Trobades collectives .........................................26

  Sessions obertes .............................................26 4 novembre 2014- Vens darrers 9 dAbril 28

  Presa de contacte ...........................................2827 gener 2015 - Retorn 9 dabril .....................30

  Estratgies de millora ...................................30

  PROPOSTES DE MILLORA ......................33Millores darreres Nou dAbril ........................34

  Tot al voltant dels blocs ...............................34El grau de comfort .........................................36

  Estratgies de millora .......................................38Pla integral .......................................................38Plans de millora ..............................................40Millores espai pblic .....................................42Increment implicaci ciutadana ...............44

  Jardineria urbana ...............................................46El venat .............................................................46El procs i el resultat .....................................48

  Alternatives segona fase .................................52Treballar amb els blocs ................................52

 • Darreres del Nou dabril

 • Darreres del Nou dabril

 • 8Doc 4: Darreres del Nou dAbril - Els espais lliures

  OrigenGeneralment, es tendeix a simplificar el concepte delements configuradors de ciutat en carrers, places i edificis - residencials, dequipaments, etc.-. Tot i aix, hi ha multitud despais urbans situats als intersticis que deixen uns i altres, que no han estat concebuts amb una finalitat concreta. Sn buits urbans residuals que romanen inactius. dels quals els vens i venes difcilment sen poden apropiar, funcionalment, en tant que no presenten la configuraci urbana adequada per qestions de dimensi, assoleiament, percepci de seguretat de lespai,etc.

  El barri de Montorns Nord va ser planificat com un polgon residencial estructurat a partir de dos tipologies de blocs que salineen a les vores dels carrers principals - carrer Llibertat i lavinguda Riu Mogent -, tot deixant una gran quantitat despai lliure al seu voltant. En aquest sentit, la qesti en relaci als espais pblics del barri no passa per augmentar la quantitat, sin qualificar-los adequadament per tal que acompleixin una funci en relaci a lespai collectiu, tot minimitzant els espais infrautilitzats.

  Evoluci

  1

  4

  3 2

  Esquema dmbits funcionals de Montorns Nord

  Dintre de lmbit 1 de la zona (veure esquema adjunt), un daquests espais residuals de major superfcie s precisament el situat darrere dels blocs que conformen el front del carrer Nou dAbril.

  Lmbit 1 est envoltat de blocs al llarg de tot el seu permetre - carrer Llibertat i carrer Nou dAbril -, i es desenvolupa en dues plataformes a dos nivells, separades entre s entre uns tres i uns cinc metres. Lespai central, lliure dedificacions s el que cont els espais lliures de ms rellevncia del barri: la plaa del Poble i la plaa del Primer de Maig. Doncs s en el lmit sud daquestes dues on es produeix el canvi de nivell entre les plataformes. Es soluciona el desnivell amb un tals verd, que arriba fins lespai situat just al darrere dels blocs, objecte destudi.

  Es tracta dun espai peatonal, sense accs rodat, duna llargada duns 400 metres que queda subdividit en els petits triangles duns 600-700 m2 que deixen els blocs del Nou dAbril i el tals. El recorregut peatonal en tota la seva longitud es continu, i lamplada dels diferents trams oscilla entre 3,5 metres en els punt ms estrets, fins als 20 metres a la part ampla dels triangles.

  Fotografia actual de les darreres del 9 dabril.

  Camins pre-existents Traces dels darreres i del Carrer 9 dabril Riu Mogent

 • 9Pla estel Montorns del Valls150m100500150m100500 150m100500

  150m100500150m100500 150m100500

  1956, terrenys conreables on subicaria el polgon Riera Mars 1986, configuraci del barri de Montorns Nord 2010, vista actual on saprecia la 2a fase del pla per a Montorns Nord

 • +-

  Situaci actual: interaccionsLa definici estricta dinteracci es refereix al procs social a travs del qual els individus i els grups actuen, sidentifiquen, es comuniquen i reaccionen en relaci els uns amb els altres. De la mateixa manera, entenem que els ciutadans reaccionen no noms entre ells, sin que tamb reaccionen davant un entorn en funci de com estigui configurat espaialment i dels elements generadors dactivitat que contingui.

  Els darreres del Nou dAbril estan definits per un patr que es repeteix darrere de cada bloc: un espai triangular limitat, en dos dels seus costats, per les faanes laterals i posteriors dels edificis i, pel tals verd i el muret que cont les terres, en el costat llarg del triangle.

  Funcionalment, es caracteritzen per no tenir cap activitat directament relacionada amb aquest espai:

  Pel que fa a lactivitat residencial, laccs als blocs de pisos - i la consequent trobada de vens a les entrades i sortides en aquests punts - es produeix pel carrer Nou dAbril. Igualment, la distribuci interior dels

  E3.xxx

  habitatges aboca, als darreres,i les estances ms secundries de lhabitatge com ara les cuines. Per tant, s la faana posterior la que configura el front daquest espai, tot reforant el seu carcter de residual.

  Lactivitat comercial s inexistent en aquesta zona

  Tampoc hi trobem cap equipament vinculat directament a aquest espai, tot i que val a dir que el Centre Juvenil Satllit, situat a la plataforma superior del triangle del bloc 10, genera un important fluxe de joves.

  Finalment, cal apuntar que lespai no compta amb cap element durbanitzaci que pugui potenciar les interaccions entre persones, com per exemple espais per al joc, bancs per seure, una font, etc.

  En aquest sentit, les interaccions en aquest espai es vinculen, exclusivament, a la circullaci de persones: b transversalment, entre els dos nivells, a travs de les escales i rampes habilitades a tal fi, o b longitudinalment, fent servir les superfcies asfaltades que recorren les vores de cada triangle.

  10

  Doc 4: Darreres del Nou dAbril - Els espais lliures

  E3. Interacci potencial entre persones als espais lliures.

  Fotografia actual de les darreres del 9 dabril.

 • Mapa del potencial espacial actual per la interacci entre persones als espais pblics destudi.

  Bloc 5

  Bloc 7

  Bloc 8

  Bloc 9

  Bloc 10

  Bloc 11

  Bloc 12

  Darreres de

  l 9 dabril

  11

  Pla estel Montorns del Valls

  Bloc 6

 • 12

  Doc 4: Darreres del Nou dAbril - Els espais lliures

  Esfera naturalLesfera natural ve donada per les condicions ambientals que determinen els elements vius: la llum, laigua, el vent, els arbres, etc., i la seva importncia radica en el comfort i les oportunitats experiencials que imprimeixen als espais.

  Part dels elements vius que conformen lesfera natural tenen a veure amb factors intrnsecs als propis espais, com ara la seva ubicaci i orientaci. Daltres, com els arbres, evolucionen amb els temps creixent i modificant lentorn amb la seva presncia i amb els espais dombra que generen.

  Els blocs dhabitatges del carrer Nou dAbril proporcionen un ombratge continuat en aquest espai, tant en estiu com a lhivern, tot i que generant ombres ms o menys pronunciades depenent de lpoca de lany.

  La presncia dombres, sobretot a lestiu, pot ser un aspecte positiu que afavoreixi que tinguin lloc activitats a laire lliure. En

Search related