Click here to load reader

PiezoNieuws 2015 nummer 1

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hoe de maatschappij bezield wordt door de vonk van het Piezo kristal

Text of PiezoNieuws 2015 nummer 1

 • 201501

 • 2Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  EindredactieMirjam van Bijnen

  Interviews en redactieElne Klaren

  Art direction en vormgevingHenk Leentfaar

  StagiaireSarah Abd ElAal

  Aan iedereen die artikeltjes, foto's en ideen heeftaangedragen, hartelijk dank!De foto's zijn, tenzij anders aangegeven, van HenkLeentfaar

  Heeft u zelf een goed idee voor een artikel? Wilt uiets aan ons kwijt? Wilt u zelf een artikel schrijven?Graag! Neem contact met ons op!

  Redactieadres [email protected]:http://www.stichtingpiezo.nl/piezonieuws/piezonieuws.html

  Bij Pizo werken we met de PizoMethodiek, een stappenplan datwe inzetten bij de ondersteuning van de deelnemers bij hetontwikkelen van kennis en vaardigheden, die te maken hebbenmet hun talent. De methodiek bestaat uit 4 fases of stappen, die indeze pijl te zien zijn.

  Gaat dat zien!

  In dit nummer van de PizoNieuws blijktdat er veel te vieren was de afgelopentijd!Een greep:een nominatie (voor het Appeltje vanOranje), een feestelijke opening inLeiden, een festival, diploma's,internationale vrouwendag en natuurlijkde recepties voor de start van het nieuwejaar.

  Wat een vrolijkheid allemaal!

  De redactie van PizoNieuws wenst u eenvoortzetting van de feestelijkheden in2015!

 • 3Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  Pizo: een levendige oase van rust in eenwrede wereld

  Soms weet je wanneer je voor een ingewikkeldeklus staat niet waar je beginnen moet. Dat gevoelbekruipt mij ook bij het schrijven van ditvoorwoord. Er zijn gewoon teveel aspecten dieaandacht verdienen. Laat ik maar zien hoe ver ikkom

  Terwijl de wereld in belangrijke mate in brand lijktte staan, functioneert onze organisatie voor heelveel Zoetermeerders als een levendige oase vanrust. Wat er elders in de wereld gebeurt laat geenvan ons koud, allesbehalve zou ik willen zeggen.Maar onze prachtige organisatie probeert wel eenbescheiden tegenwicht te bieden. Pizo biedtdeelnemers, vrijwilligers en personeelsleden eenplek waar veiligheid, vertrouwen en ontwikkelingcentraal staan. Gemotiveerde, gelijkwaardigetalenten van zeer uiteenlopende pluimage latende wereld zien hoe het ook kan! Prachtig! Wat benik trots op jullie allemaal!

  Nieuwjaarsbijeenkomst.Onze frisse nieuwjaarsbijeenkomst in de halfopenlucht van het Atrium van CastellumPalensteyn bood menigeen de gelegenheid omzijn of haar talent te presenteren op een "openpodium". Mooi was het! Uit het hart gegrepen! Open top Pizo!

  Pioniers.Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van degemeente sprak burgemeester Aptroot met trotsover zijn stad Zoetermeer. Zoetermeer zou nooitgeworden zijn wat het nu is zonder de velepioniers, die hun talent en doorzettingsvermogen veelal tegen de stroom in hebben aangewendom hun idealen te realiseren. Het zal niemandverbazen, dat ik ervan overtuigd ben dat deburgemeester daarmee ook (de mensen binnen)Pizo voor ogen had (zonder onze organisatie te

  benoemen, maar daar heb ik begrip voor). Onzeorganisatie is onder meer vernieuwend,baanbrekend en toekomstgericht. Telkens weerbereid de nek uit te steken en nieuwe plannen bijsubsidieverstrekkers onder de aandacht tebrengen. Met als doel het maatschappelijkfunctioneren van kwetsbare Zoetermeerders teverbeteren en daardoor de samenleving teversterken.

  Appeltje van Oranje.Een geweldige opsteker vormde de uitslag van deeerste ronde van de strijd om het Appeltje vanOranje 2015. Onze organisatie bleek de regionalevoorronde met vlag en wimpel te hebbengewonnen. Velen hebben hun stem aan Pizogegeven met als resultaat dat we in mei a.s. als "1van de 11" meedingen naar 1 van de 3 Appeltjesvan Oranje van het Oranje Fonds. Ik wil graag allePizostemmers heel hartelijk bedanken voor hunsupport en ik vraag hen de komende periode teduimen voor een klinkende einduitslag voor onzeorganisatie. Het zou geweldig zijn!

  Leiden.Onze organisatie is volop actief in Zoetermeer,maar dankzij het Groeiprogramma van het OranjeFonds is onze organisatie in de gelegenheid omook elders de vleugels uit te slaan. Dat gebeurtonder meer in Leiden. Op verzoek van hetgemeentebestuur van die stad gaat Pizo aan deslag om door middel van de PizoMethodiek eenC=centrum in de wijk Slaaghwijk nieuw leven in teblazen. Het nieuwe EpiCentrum Slaaghwijk moeteen bruisend centrum worden. Op 21 januari jl.werd het startschot gelost in aanwezigheid vaneen groot aantal belangstellenden. Het was eenuiterst hoopvol begin!

  De ingewikkelde Nederlandse taal.Een goede beheersing van de Nederlandse taalvormt een belangrijke randvoorwaarde voor hetsuccesvol functioneren in onze samenleving.Binnen onze organisatie beseffen we dat maar al

 • 4Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  te goed en daarom krijgt dit ook heel veel aandacht. Er zijn vele taalgroepen op verschillende niveaus.Het resultaat daarvan is zeker niet dat alle cursisten na verloop van tijd vlekkeloos onze taal spreken. Datis ook schier onmogelijk. Zo goed mogelijk is al een mooi resultaat, gecombineerd met Zo verstaanbaarmogelijk. We moeten realistisch zijn. In deze opvatting werd ik gesterkt toen onlangs de resultatenbekend werden van een wetenschappelijk onderzoek, waarbij een groot aantal nietEuropese talen wasvergeleken met het Nederlands. Wat bleek? De structuur en kenmerken van onze taal zijn verreweg hetingewikkeldst van allemaal! Geen wonder dus, dat velen daar heel veel moeite mee hebben. Neemtnatuurlijk niet weg, dat we ons uiterste best moeten doen om het maximale te bereiken! En daar zijnwekelijks vele vrijwilligers volop mee bezig. Ik heb respect voor hun inzet! Chapeau!

  Naturalisatie.Ik was recent getuige van de naturalisatiebijeenkomst in het Zoetermeerse stadhuis, waarbij onze Pizodeelnemer Kaabili Farah het Nederlanderschap verkreeg samen met een 20tal anderen. Na 8,5 jaareindelijk dezelfde rechten en plichten als alle andere Nederlanders. Niet meer een speciale positie, nee,in het vervolg gelijkwaardig aan alle anderen. Het was een hele belangrijke dag voor Kaabili, een feest!Kaabili: namens heel Pizo heet ik je welkom als nieuwe Nederlander!

  NB: ook deze editie van de Pizonieuws bevat weer veel interessants. Ik wens u veel leesplezier!

  Roel Pots,voorzitter

  foto Sander van Weer

  De genomineerden

 • 5Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  Het Oranje Fonds bekroont jaarlijks drie initiatieven met een Appeltje van Oranje. Vandaag werd duidelijkdat stichting Pizo met de PizoMethodiek bij de elf genomineerden hoort. Deze elf bereikten de top elfna een online stemronde voor het Nederlandse publiek in december en de landelijke selectiedag op 20januari.In mei ontvangen drie winnaars de prijs uit handen van Koningin Mxima op Paleis Noordeinde.

  PizoMethodiekDe PizoMethodiek is een manier om mensen hun talenten te laten ontdekken en in te zetten voor huneigen ontwikkeling en voor de samenleving. Per jaar doen er ruim 3000 mensen mee en wordt er gewerktmet 500 vrijwilligers.

  Appeltjes van OranjeDe Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven dieverschillende groepen mensen samen brengen.Beter voor elkaar! Zo luidt het thema van de Appeltjes van Oranje 2015. Het OranjeFonds bekroonthiermee drie succesvolle sociale organisaties of initiatieven die sociaaleconomische kansen van mensenversterken zodat zij meer en makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij.

  PrijsDe prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000, en een bronzen Appeltje van Oranje, gemaakt doorPrinses Beatrix.

  OranjeFondsHet OranjeFonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Hetafgelopen jaar steunde het met 28,7 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaarontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. KoningWillemAlexander en Koningin Mxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

  Bedankt allemaal!Iedereen die gestemd heeft op de PizoMethodiek willen we langs deze weg van harte bedanken! Wijhebben in regio West de meeste stemmen behaald!

 • 6Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  Sinds september bezorgen lerende vrijwilligers vanPizo piramidekoffers vanuit de bibliotheek opVVE scholen en instellingen in Zoetermeer. Dezekoffers worden gebruikt om het leesplezier vankinderen te stimuleren en te werken aan hetverminderen van taalachterstanden. De koffersworden zes keer per jaar bezorgd.

  Pizo is op zoek naar nieuwe bezorgers. Dus benje in het bezit van een auto en lijkt je dit een leukeklus? Voor meer informatie of aanmelden:

  Femke [email protected] of 0793229453

  foto PR

 • 7Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer

  Op vrijdag 6 maart organiseren Pizo en Lionsclub Soetermare in het PizoCentrum in Meerzicht, oplocatie bij partners en in het winkelcentrum de Internationale vrouwendag. Het thema van deInternationale vrouwendag is zorg voor elkaar.

  Op 6 maart kunnen vrouwen (en mannen) tussen 09.0013.00 uur deelnemen aan verschillendeworkshops. De dag sluit om 13.00 uur af met een gezonde lunch. Het thema zorg voor elkaar zal in aldeze workshops terugkomen. Creativiteit, zelfreflectie, beweging en een gezonde leefstijl staan hierbijvoorop. De workshops worden verzorgd door o.a. Soetermare, Pizo, zorg en welzijnspartners enwinkeliers van winkelcentrum Meerzicht.

  De Internationale vrouwendag zal worden geopend door wethouder Isabelle Vugs.

  Voor meer informatie:0793229453 of [email protected] niet nodig!

  Datum: Vrijdag 6 maartTijd: 09.00 13.00 uurLocatie: PizoCentrum Meerzicht, Uiterwaard 21Kosten: GratisKinderoppas: Voor kinderen van 04 jaar

 • 8Participatie, Integratie en Emancipatie Zoeter

Search related