of 12 /12

images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/310118/ve2-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2017.pdf · Phôi hop vói HDQT, Ban giám dôc và các cán bê quån lý dé kiêm tra, giám

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of images1.cafef.vnimages1.cafef.vn/download/310118/ve2-bao-cao-quan-tri-cong-ty-nam-2017.pdf · Phôi...

  • 2018-01-29T08:37:14+0700NGUYN U THO