Persetiaan Raja - Raja

 • View
  257

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Persetiaan Raja - Raja

 • 8/2/2019 Persetiaan Raja - Raja

  1/44

  Persetiaan Raja-Raja

  1. Persetiaan dengan KedahPada 16 hari bulan Sya'ban tahun Hijriah 1205, hari Ahad.

  Teks ini diambil daripada Perjanjian dan Dokumentasi Lama Malaysia.

  (2008). Kuala Lumpur: ITNM

  Bahawasanya, pada hari ini tulisan ini menunjukkan bahawa Gabenor Pulau Pinang, wakil Syarikat

  lnggeris, telah mengikat Perjanjian keamanan dan persahabatan dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda

  Yang Dipertuan Kedah, dan semua Orang-orang Besar Baginda dan rakyat kedua-dua negeni, untuk

  hidup aman damai di laut dan di darat, supaya berkekalan selagi matahani dan bulan bercahaya: Perkara-

  perkara Perjanjian adalah seperti berikut:

  Perkara I

  Syarikat Inggeris akan memberi Duli Yang Maha Mulia Baginda Yang Dipertuan Kedah enam nibu

  Dolar Sepanyol setiap tahun, selagi Inggeris kekal memiliki Pulau Pinang.

  Perkara II

  Duli Yang Maha Mulia Baginda Yang Dipertuan bersetuju bahawa segala jenis bekalan yang diperlukan

  untuk Pulau Pinang, kapal perang, dan kapal Syarikat, boleh dibeli di Kedah tanpa halangan atau

  dikenakan apa-apa cukai.

  Perkara III

  Semua hamba yang lari dari Kedah ke Pulau Pinang, atau dan Pulau Pinang ke Kedah, hendaklah

  dikembalikan kepada pemunya mereka.

  Perkara IV

  Semua orang berhutang yang lari daripada pemiutang mereka, dan Kedah ke Pulau Pinang, atau dan

  Pulau Pinang ke Kedah, jika kerana tidak membayar hutang mereka itu, hendaklah diserahkan kepada

  pemiutang mereka.

  Perkara V

  Baginda Yang Dipertuan tidak akan membenarkan orang Eropah dan mana-mana negara lain tinggal di

  mana-mana bahagian negeri Baginda.

  Perkara VI

  Syarikat tidak akan menerima (melindungi) mana-mana orang yang melakukan penderhakaan besar atau

  pemberontakan terhadap Baginda Yang di-Pertuan.

  Perkara VII

  Semua orang yang melakukan pembunuhan, yang lari dari Kedah ke Pulau Pinang, atau dari Pulau

  Pinang ke Kedah, akan ditangkap dan dipulangkan berbelenggu.

  Perkara VIII

  Semua orang yang mencuri cap meterai (pemalsuan) akan diserah balik sedemikian juga.

  Perkara IX

  1

 • 8/2/2019 Persetiaan Raja - Raja

  2/44

  Baginda Yang Dipertuan tidak akan membekalkan apa-apa bekalan kepada semua orang yang menjadi

  musuh kepada Syarikat Inggeris.

  Kesembilan-sembilan Perkara ini telah diselesaikan dan diikat, dan keamanan diwujudkan antara

  Baginda Yang Dipertuan dengan Syarikat Inggeris; Kedah dan Pulau Pinang akan menjadi sebuah

  Negeri.

  Persetiaan ini dibuat dan disempurnakan oleh Tunku Shariff Mohamad, Tunku Alang Ibrahim, dan

  Datuk Penggawa Talibon, wakil-wakil bagi pihak Baginda Yang Dipertuan, dan diberikan kepada

  Gabenor Pulau Pinang, wakil bagi Syarikat Inggeris. Dalam Perjanjian ini, mana-mana pihak yang

  menyimpang danipada apa-apa yang tertulis dalam Perjanjian ini, Tuhan akan menghukum dan

  memusnahkannya; tidak akan ada padanya kesejahteraan dan kesihatan.

  Meterai Shariff Mohamad dan Tunku Alang Ibrahim, dan Datuk Penggawa Talibon, diperturunkan pada

  Perjanjian ini, dengan tandatangan masing-masing.

  Ditranskripsikan oleh Hakim Bunder, Pulau Pinang.

  Ditandatangan, dimeterai dan disempurnakan di Kota Cornwallis, Pulau Pinang pada 1 hari bulan Mei

  tahun Masihi 1791.

  (Tandatangan)

  F. LIGHT

  2. Persetiaan dengan Naning, 1801

  Selasa, 13 Oktober 2009 04:22 | Ditulis oleh Prof.Abdullah

  PERSETIAAN YANG DIIKAT PADA 1801 OLEH RESIDEN BRITISH DI MELAKA, LEFTENAN

  KOLONEL TAYLOR DENGAN PENGHULU NANING

  Perkara dan syarat yang diimlakkan oleh Leftenan Kolonel Aldwell Taylor, Gabenor dan Komandan

  Melaka, untuk dan bagi pihak Yang Mulia Gabenor Kota St. George dengan Raja Merah Kapitan

  Penghulu, dll., yang bemama Dol Said; dan Lela Hulubalang dan Maulana Hakim, yang bergelar Orang

  Kaya; Kecil yang bergelar Musah; dan Menobonjon-kaya bergelar Konchil dan Maharaja Ankaia

  bergelar Sumuna; dan Maulana Garang, Menteri dan Pembesar Naning dan kampung-kampung di

  sekelilingnya yang dengan sesungguhnya telah menerima dan berikrar mematuhi Perkara-perkara

  berikut:-

  Perkara 1

  Kapitan, atau Penghulu, Menteri, dan Pembesar-pembesar berjanji dan bersumpah atas nama dan bagi

  pihak seluruh masyarakat Naning, untuk taat setia kepada Yang Mulia Gabenor dalam Majlis di Kota

  Saint George yang tersebut di atas, dan demikian juga kepada Gabenor dan Komandan Bandar dan Kotaini, serta semua Komandan yang ada atau yang selepas ini dilantik di bawah mereka dan tambahan pula,

  mereka akan melakukan apa-apa sahaja dengan penuh taat setia kepada Pihak Berkuasa British,

  sebagaimana yang dikehendaki daripada rakyat yang taat setia, tanpa bersama-sama atau secara

  berasingan mencuba melakukan apa-apa langkah permusuhan terhadap Gabenor tersebut, sama ada

  secara langsung ataupun tidak langsung, dan Perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi dengan

  sesungguhnya dan dengan seketat-ketatnya, dan segala kontrak dan waad lain yang telah diluluskan

  dengan negara lain yang boleh memudaratkan British hendaklah dimansuhkan.

  2

 • 8/2/2019 Persetiaan Raja - Raja

  3/44

  Perkara 11

  Jika mana-mana orang di Naning, anak Minangkabau dan anak Melayu, melanggar kandungan Kontrak

  ini, atau ingkar kepada Gabenor atau Pegawainya, maka Penghulu dan Pembesar hendaklah, apabila

  diminta oleh Gabenor, menyerahkan mereka bagi dihukum sebagaimana sepatutnya.

  Perkara 111

  Penghulu, Pembesar dan penduduk Naning keturunan Minangkabau, dan juga Melayu, adalah terikatuntuk menyerahkan satu per sepuluh daripada hasil padi dan segala buah-buahan mereka kepada

  Syarikat Hindia Timur; tetapi memandangkan keadaan mereka yang miskin, Syarikat tersebut telah

  memutuskan bahawa Penghulu hendaklah datang sendiri, setiap tahun, atau mengarahkan salah seorang

  Pembesarnya supaya datang ke Melaka, bagi memberi penghormatan kepada Syarikat, dan, sebagai

  tanda taat setia mereka, mereka hendaklah menghadiahkan Syarikat tuaian pertama mereka sebanyak

  setengah koyan padi (400 gantang).

  Perkara 1V

  Penduduk Naning, apabila meninggalkan negeri mereka untuk ke Melaka, hendaklah menyerahkan

  kepada Syahbandar kebenaran bertulis daripada Penghulu, yang ditandatangan dan dicapmeterainya; dan

  begitu juga semua orang yang ingin meninggalkan Melaka untuk ke Naning, diarahkan supaya

  menunjukkan dokumen serupa kepada pihak berkuasa di sana, yang ditandatangani (atas perintah

  Kerajaan) oleh Syahbandar; jika tidak, kedua-dua pihak wajib menghantar balik orang yang berkenaanitu; tetapi apabila ditunjukkan Perakuan yang dikehendaki, mereka akan dibenarkan tinggal di Naning

  dan di kampung-kampung bersebelahan dan mencari nafkah dengan bercucuk tanam seperti menanam

  sirih, dll., dengan syarat mereka berpegang teguh dan mematuhi adat resam tempat itu sebagaimana

  yang diamalkan penduduk lain.

  Perkara V

  Penghulu dan Pembesar berjanji bahawa semua bijih timah yang dibawa dari Sri Menanti, Sungai

  Ujong, Rembau, dan tempat-tempat lain di daerah-daerah itu ke Naning, hendaklah dengan serta-merta

  dihantar dan diserahkan kepada Syarikat, di mana mereka akan menerima sebanyak 44 Dolar Rix tunai,

  dibayar dengan wang Rupee Surat, bagi setiap bahara 300 kati.

  Perkara V1

  Mereka juga berjanji menyerahkan lada Naning dan lada daerah-daerah bersebelahan kepada Syarikat,

  jika apa-apa jumlah yang banyak diperlukan, dengan dibayar harga 12 Dolar Rix sebahara.

  Perkara V11

  Penghulu, Pembesar, dan penduduk Naning tidak dibenarkan merunding (jualan) atau berdagang dengan

  mana-mana negeri pedalaman, tetapi hendaklah membawa barang-barang mereka menghilir Sungai

  Melaka, dengan menggunakannya, tanpa apa-apa jua alasan untuk menggunakan mana-mana laluan atau

  cara pengangkutan lain, dan mereka juga tidak boleh mengadakan apa-apa perhubungan dengan mana-

  mana negeri pedalaman di Sungai Penajis, jika tidak nyawa mereka akan melayang dan harta benda

  mereka dirampas.

  Perkara V111

  Penghulu dan Pembesar berjanji, atas nama Masyarakat Naning, bahawa bilamana Pembesar YangMemerintah berundur daripada memerintah, atau apa-apa geruh menimpa mereka, Penghulu dan

  Pembesar hendaklah dalam keadaan sedemikian mencadangkan salah seorang daripada anggota keluarga

  mereka yang terdekat dan paling berkelayakan, kepada Gabenor Melaka, bagi menjadi penggantinya;

  tetapi mereka tidaklah boleh mengharapkan cadangan itu akan sentiasa dipersetujui Gabenor; sebaliknya

  adalah menjadi pilihan Gabenor melantik sesiapa yang difikirkannya patut dilantik.

  Perkara 1X

  Mana-mana hamba sama ada kepunyaan Syarikat Yang Mulia, atau kepunyaan penduduk Melaka, yang

  3

 • 8/2/2019 Persetiaan Raja - Raja

  4/44

  mencari perlindungan di Naning, atau di kampung-kampung atau di tempat-tempat di sekelilingnya,

  maka Penghulu, Pembesar dan penduduk (tiada sesiapa pun yang dikecualikan) adalah terikat bagi

  menangkap dan menghantar ke Pekan orang pelarian itu dengan serta-merta, (atau) orang pelarian itu

  boleh diserahkan kepada tuan mereka dan tuntutan sebanyak 10 Dolar Rix, tidak lebih daripada itu,

  boleh dituntut daripada tuannya sebagai hadiah.

  Perkara XMana-mana hamba lelaki dan perempuan yang dipujuk lari dari Naning ke Melaka, bagi memeluk

  agama Kristian, maka tuan punya hamba itu akan menerima ganti rugi sebanyak separuh daripada harga

  hamba itu, mengikut penilaian Jawatankuasa yang akan dilantik Kerajaan.

  Perkara X1

  Tetapi (jika) mana-mana orang menjual mana-mana hamba beragama K