PERSEKUTUAN KERAJAAN NEGERI TEMPATAN Artikel/Jenis Hasil Tatacara...  dan hutan • Fi Mahkamah

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERSEKUTUAN KERAJAAN NEGERI TEMPATAN Artikel/Jenis Hasil Tatacara...  dan hutan...

PERSEKUTUAN KERAJAAN

TEMPATAN

NEGERI

HASIL NEGARA

HASIL CUKAI

(60000)

TERIMAAN BUKAN

HASIL

(80000)

HASIL BUKAN

CUKAI (70000)

HASIL

W.PERSEKUTUAN

(90000)

CUKAI

LANGSUNG

(61000)

SEMENANJUNG

MALAYSIA

BAHAGIAN 3, JADUAL

10, PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

SABAH DAN

SARAWAK

BAHAGIAN 3,& 5

JADUAL 10,

PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

DI BAWAH ORDINAN

PERBANDARAN

CUKAI TIDAK

LANGSUNG

(62000)

HASIL BUKAN

CUKAI

(92000)

HASIL CUKAI

(91000)

PULANGAN BALIK

PERBELANJAAN

(81000)

TERIMAAN DRPD

AGENSI KERAJAAN

(82000)

HASIL DARI WILAYAH PERSEKUTUAN (90000)

Hasil yang dipungut oleh Wilayah Persekutuan sahaja

Cukai Langsung premium dan cukai tanah

Cukai Tidak Langsung duti hiburan

HASIL CUKAI WP

(91000)

Lesen, bayaran pendaftaran dan permit perhutanan, tanah dan galian

Bayaran Perkhidmatan bayaran pelabuhan dan dermaga

Jualan aset , sewaan

HASIL BUKAN CUKAI WP

(92000)

HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERSEKUTUAN KERAJAAN

TEMPATAN

NEGERI

HASIL NEGARA

HASIL CUKAI

(60000)

TERIMAAN BUKAN

HASIL

(80000)

HASIL BUKAN

CUKAI (70000)

HASIL

W.PERSEKUTUAN

(90000)

CUKAI

LANGSUNG

(61000)

SEMENANJUNG

MALAYSIA

BAHAGIAN 3, JADUAL

10, PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

SABAH DAN

SARAWAK

BAHAGIAN 3,& 5

JADUAL 10,

PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

DI BAWAH ORDINAN

PERBANDARAN

CUKAI TIDAK

LANGSUNG

(62000)

HASIL BUKAN

CUKAI

(92000)

HASIL CUKAI

(91000)

PULANGAN BALIK

PERBELANJAAN

(81000)

TERIMAAN DRPD

AGENSI KERAJAAN

(82000)

Hasil Kerajaan Negeri adalah hasil yang dikutip termaktub di dalam Jadual 10, Bahagian 3, Perlembagaan Persekutuan

Hasil dari Kedai Tuak Hasil dari bekalan air, tanah,lombong

dan hutan Fi Mahkamah selain mahkamah

Persekutuan Harta karun

HASIL KERAJAAN NEGERI

Bagi Sabah dan Sarawak, selain daripada hasil di bahagian 3, ia juga termaktub di dalam Jadual 10, Bahagian 5, Perlembagaan Persekutuan. Duti import dan duti Eksais atas hasil Petroleum Duti eksport atas kayu dan keluaran hutan Royalti atas galian yang boleh dikenakan duti eksport Cukai jualan negeri Bayaran port dan pelabuhan selain port dan pelabuhan

Persekutuan Bayaran pendaftaran kereta dan lesen pengangkutan

sebelum 1974 Hasil dari lesen berkaitan dengan bekalan dan

perkhidmatan air Terimaan berkenaan bekalan dan perkhidmatan air

HASIL KERAJAAN NEGERI

PERSEKUTUAN KERAJAAN

TEMPATAN

NEGERI

HASIL NEGARA

HASIL CUKAI

(60000)

TERIMAAN BUKAN

HASIL

(80000)

HASIL BUKAN

CUKAI (70000)

HASIL

W.PERSEKUTUAN

(90000)

CUKAI

LANGSUNG

(61000)

SEMENANJUNG

MALAYSIA

BAHAGIAN 3, JADUAL

10, PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

SABAH DAN

SARAWAK

BAHAGIAN 3,& 5

JADUAL 10,

PERLEMBAGAAN

PERSEKUTUAN

DI BAWAH ORDINAN

PERBANDARAN

CUKAI TIDAK

LANGSUNG

(62000)

HASIL BUKAN

CUKAI

(92000)

HASIL CUKAI

(91000)

PULANGAN BALIK

PERBELANJAAN

(81000)

TERIMAAN DRPD

AGENSI KERAJAAN

(82000)

Hasil yang dikutip oleh Kerajaan Tempatan berasaskan Ordinan Perbandaran dan Pihak Majlis Tempatan Sewaan dari harta negeri Denda dan rampasan Cukai pintu / cukai taksiran Jualan tanah dan harta negeri

HASIL KERAJAAN TEMPATAN

PEGAWAI PENGAWAL

PEGAWAI PENGAWAL adalah Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Jabatan yang dilantik bagi:- Mengawal kutipan/terimaan. Mengawal perbelanjaan dan Peruntukan

Perbelanjaan Mengurus Stor

4

Memungut dengan sewajarnya segala wang awam yang patut diterima

Menyimpan dengan selamatnya wang awam

Mengakaunkan wang awam dengan betulnya

TANGGUNGJAWAB PEG. PENGAWAL

AP 69- Kebenaran bertulis untuk menerima pungutan

AP 70(a)- Kebenaran bertulis untuk menulis dan menandatangani resit

AP 73- Kebenaran bertulis untuk merekod pungutan

AP 80(b)- Kebenaran bertulis untuk menyemak dan menandatangani buku tunai

AP 70(b)- Penyimpanan kunci mesin meresit

SEBARANG PERWAKILAN KUASA HENDAK DIBUAT DENGAN ARAHAN BERTULIS TETAPI PEGAWAI PENGAWAL TIDAK TERLEPAS DARI TANGGUNGJAWABNYA SENDIRI SETELAH PERWAKILAN DIBUAT

PENURUNAN KUASA

KEBENARAN UNTUK MENERIMA WANG - AP 69

Kementerian/Jabatan:

ARAHAN PERBENDAHARAAN 69 - KUASA MENGUTIP DAN MENERIMA WANG

Kuasa adalah diberi kepada pegawai yang berikut bagi menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses mengutip dan menerima wang.

A TUGAS MENERIMA WANG KUTIPAN

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

B TUGAS MENULIS RESIT

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

C TUGAS MENANDATANGANI RESIT

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan & t/t Ringkas Tarikh Kuatkuasa

Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan & t/t Ringkas Tarikh Kuatkuasa

Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan & t/t Ringkas Tarikh Kuatkuasa

KEBENARAN UNTUK MENERIMA WANG - AP 69

Kementerian/Jabatan:

ARAHAN PERBENDAHARAAN 69 - KUASA MENGUTIP DAN MENERIMA WANG

Kuasa adalah diberi kepada pegawai yang berikut bagi menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses mengutip dan menerima wang.

D TUGAS MEMPERAKAUNKAN DALAM BUKU TUNAI

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

E TUGAS MENYEMAK DAN MENANDATANGANI BUKU TUNAI

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

. .. ../.. ..

Tandatangan Pegawai Pengawal/Pegawai Pemungut :

Nama:

Jawatan:

Kementerian/Jabatan:

Tarikh:

Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan & t/t Ringkas Tarikh Kuatkuasa

Nama Pegawai Jawatan Contoh Tandatangan & t/t Ringkas Tarikh Kuatkuasa

Ruj.Kami : PPDK/PKA/05/04.Jld.3 ( 01 )

ENCIK FAROK BIN BADAR

PEMBANTU AKAUNTAN W22

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KLANG

ARAHAN PERBENDAHARAAN 69 KUASA MENGUTIP DAN MEMUNGUT WANG

Saya dengan ini melantik dan mewakilkan kuasa kepada tuan untuk melaksanakan tugas-tugas

mengutip dan memungut wang bagi Pejabat Pelajaran Daerah Klang sepertimana Arahan

Perbendaharaan 69. Penurunan kuasa ini membatalkan penurunan kuasa yang terdahulu.

Nama Pegawai/ Jawatan Tarikh Kuatkuasa Tandatangan Anggota Yang Diberi Kuasa

FAROK BIN BADAR Pembantu Akauntan Kanan 01 MEI 2008 ..

No. K/P: 561030-01-6151 (W22)

( HJ MAHMUD BIN KARIM )

Pegawai Pelajaran Daerah Klang

Tarikh : 01 Mei 2008

CONTOH SURAT KUASA

Menjadi kewajipan Akauntan Negara dibawah arahan KSP bagi menjalankan penyeliaan ke atas penerimaan hasil Persekutuan dan mengambil langkah bagi memastikan hasil dipungut tepat pada waktunya

CATATAN PADA RESIT

Akauntan Negara/Bendahari Negeri hendaklah melaporkan kepada KSP Apabila pemungut tidak mengakaun pungutan

mengikut AP

Daftar perlu diselenggara jika mengetahui terdapat kelemahan tentang mengakaun pungutan

Menyemak semua catatan setiap hari

KEWAJIPAN KEWANGAN