Click here to load reader

PERICAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU ... ADNAN_53_92.pdfsedangkan masyarakat Datak menganut patrilineal, Dalam rnasyarakat Minangkabau keturunan seseorang ditarilq meurut garis ibu. Karena

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERICAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU ... ADNAN_53_92.pdfsedangkan masyarakat Datak menganut patrilineal,...

PERICAWINAN CAMPURAN ANTARA SUKU MINANGKABAU DAN SUKU BATAK DI DESA BUAYAN KECAMATAN BATANG ANAI

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

. - M,L ,y u p y p F 7 F ; p 1 - : v. ,!',..I !!

D\TfRIMA TCC --.-e----tC . --.- .- -. -.---,

8UKP$?, H 3 ,i - - _ __ _ I _ _ _ -. . -- - . ---- -..-__I_

\c \ ( \k . . . f L R - 5

Drs. Ms Fachrf Adnan (Ketua Tim Pmetiti)

k l i t h n id dibiayui ohh Pmyek O p r d dm h v v a t u r F d t a s IKIP Padang

Tdun Angguyr 1991/1992 S w a t PerjMjian Ksrja Na: 62 /PT 3789/N-2.2/1991

Tuggal 13 Scptetnbtk 1991 ~ u u I Y m , w 1 I y w w u u y y ~ l y ~ ~ ~ ~ ~ L ) ~ 4 U L I i Y I I I Y ~ U m n ~ ~ ~ u * I w w w w w w

INSIWUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

LAI'OI2fiN F'ENEL 1 TI: f i N

I'ERKfiW I. NRN CAl"llPUllfii'*!

hNTtqRA SUKU M lN f iNGKh l3AU DON SUKU R A T h K

D l DESA B U A Y A N KECAMATAN GATANG A N A I

K A B U P A T E N PADANG P A R I R M A N

I

I , Penel i t i a n yarlg b e r j udu 1 I-lerltawir~an Can~pur-an An.lsat-a Su kl..!

M:Tnangkabau clan Suku ba.tak cli ESe:sa buayan Keczn~atar~ Cu.L;any firla2

Kabupaten Padang Pal- iatnar~ " , . in i ber . tu j unn un tu k ~nendnpatlcal.~

gambaran ,ten tang pola pelaksanuan pcrkaw inan I I r a t LII-I tar-a

kedua suKu' yang berbeda ,Let-scbut.

T i t i It bet-at pengamatan d i at-uhkan un CLI I< 1ne1 i hat i:a.Ln cars

per kawinan carnpu rat? dan pangaru linyn tel-kiadap hu liun~ ltekc luurgan1.1

clan pemel i liaraan :malt b i la .Let-j nd i per.ceraian cla1a111 per Itaw j rii;t-I

campu ran te rsebut .

Untu k meinperole h da ta penel l t i a n d i laku kan wawaricara derrgar~

informan kunc i y a i t u orang ~ a ' n g . te lah n~engalami laiigsuny

~>twlhawinan campuran dan informal? non kunci y a i t u yernuka

masyarakat yang dianggap rnengetahui dai,~ memahami adat i s t i a d a t

rr,as:;!/araka.t Buayan. Sa-Lelah da ta d ipe ro leh dibar~dingkczn dengan

' t c o r i - t e o r i yang ada dala111 parkawinan masyarnlta't eat i lk yung

b e r s i f a t p a t r i l i n e a l dan rnasyaraIta.lr. Minangkabau den yan

m a t r i l i n e a l n y a .

Barclasarltan anal i s i s d ipa ro lak k e s i r ~ ~ p ~ ~ la11 pelalisannnn

psrkawinan antara suku Mlnangkabau dan Suku Batak d i Desa Bunynn

sudah dipengaruhi o le t i adat ist iadat: , Minangkabau yang nienganut

s i f a t par kawinan exogorni yang b c r s i f at laatl-i l o k a l , 1~61alssanafir.i

l:>csrkawinan i n i herpangar-u h t e r hadap I

P E N G A N T A R

Pr-?ncI i I: i n n rncr'.r.~[:,akar-~ s n l a h saku Imr--ya. 'i 11ili.ah d i pc~-gu I-ua1.1

I t i : n g . j g i . ICarya i I r n i a h i n i liar-us cl-i laksanalrsn alch doscl-I IKIP I

Padang dalarr~ r.angk.a n~en i ng l r a t kan mu t u , b a i l i sc tmgai dosen rnaupur'l

.i;c:bayai pene l i - t i .

I . I.:arcna i t u . Flusat P e n e l i t i a n IKIP Fadatig bcrusnl ia . . n~endorong dosen/penel i t i un t u k melaku kan pct,,cl i t i a n scbaga:i:

bag ian c lar i keg ia tan a kadcmi knya. Uctigan darni k i a n 1.11~ ~ C I

dosen/penel i t i dam h a s i 1 p c n e l i t i a a n n y a dapat d i ' t i n g k a t k a n .

Rkl -~ i rnya saya met-asa yerrlbira bahwi p e n e l i t i a r ~ i n i t e l n h

dapat d i s e l e s a i k a n o l e h p e n e ~ l i t i dengan rne la l u i PI-ose:ii;

(:>e:Jmeriksaan dar- i T i m I > e r l i l a i u s u l dar~ laporan peneli.t: ian P u s l i t

I K I P Padang.

DAFTAR IS1

1 .I -:, L .. , . 8-t ri l1cJ.i 1

i jU:s 'rRfiI;( . . - - 1 - . 1 1 . < - . . - . . . . . . . . . . . . . . . * . . - . . . . . . . . . . " . . _ . . . . " _ _ . _ L _ . . _ . . I

. . l l ! f ' . . . . . . . . . . . . . . , . . . . " . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . - . - I ,

' 1 - I c t I. 5 1 . . . . . . . . . . . . . , , .. " .. . . . . . . . . . . . . . , ........... " .. . , . " , ... . . . . . , v L:IaI:j I , I,"er~

t3AB I

PENDAHULUAI.!

A . L a t a r Belakang

Se t i ap suku bangsa d i Indones ia memi l i k i s t r u k t u r

masyarakat s e n d i r i , S t r u k t u r masyarakat i t u ada yang b e r s i f a t

c;laneologis clan ada yang bersi:Fat t e r i ' t o r i a l . S t r u k t u r

masyarakat b e r s i f a t geneolog is adalah masyarakat hukum yang

anggota-anggotanya merasa t e r i k a t dalam suatu k e t e r t i b a n

berdasarkan kepercayaan bahwa mercka semua be rasa l d a r i s a t u

keturunan yang sama ( Bushar Huhamrnad, 1986 : 32 ) - S t r u k t u r

masyarakat yang b e r s i f a t t e r i t o r i a l ada lah a p a b i l a kcanggotaarl

seseorang d a r i pcrsekutuan i t u t s rgan tung dar ipada s o a l apakah

i a bertcmpat t i n g g a l d i dalam l ingkungan daerahnya persekutuar~

i t u a tau t i d a k ( R, Soepomo, 1987 : 48 ) . Dengan ka ta l a i n

masyarakat hukun~ t e r i t o r i a l ter- i .kat sa tu sama l a i n discbabkan

rnereka mendiami daerah t e r t e n t u .

Masyarakat hukum yang b e r s i f a t geneolog is a tau keturunan

as:Ja 1:iga jen is r , p e r t a l i a n keturunan msnurut g a r i s bapak atau

p a t r i l i n e a l ' yang te rdapa t da lan~ masyarakat Batak, B a l i , dat'~

Arrrbon; p c r t a l i a n keturunan menurut g a r i s i b u a tau m a t r i l i n e a l

yang te rdapa t dalam masyarakat Minangkabau dan K c r i n c i ;

F'csrtalian keturunan menurut g a r i s i b u bapalc a tau p a r e n t a l yang

t e r d a p a t pada masyarakat Sawa, Bugis dan Dayak.

Minangkabau dan Batak adalah masyarakat hukum yang

mempunyai s t r u k t u r yang berbeda. Masyarakat Minangkaba~..!

.t:c>rkenal dengan kcunikankannya yang b e r s i f a t m a t r i l i n e a l ,

sedangkan masyarakat Datak menganut p a t r i l i n e a l ,

Dalam rnasyarakat Minangkabau keturunan seseorang d i t a r i l q

meurut g a r i s ibu . Karena i t u b i l a seseorang l a h i r dalam

rnasyarakat Minangkabau maka anak i t u masuk ke dalam c l a n atau

suku ibunya. T c t a p i dalam masyarakat Batak keturunan sesearang

d i t a r i k d a r i g a r i s bapak, J a d i anak-anak yang l a h i r dalam

masyarakat Batak meng iku t i c l a n a tau marga bapaknya,

Ilalam b idang perkawinan masyaraltat Minangkabau dan Oatak

juga menggunakan s i s t i m yang berbeda. Masyarakat Miriangkaba~..~

t e r k c n a l dengan s i s t i m perkawinan semendo a tau kawin

menjemput. Dalam perkawinan semendo atau menjcmput i n i p ihak

pc;rcmpuan tnen.jempu't baka l suami un.tuk p e r g i dalam l ingkungan

c l a n atau suku bakal. i s t s r i , t e t a p i suarni t i d a k men.jacl:i.

angyota c l a n i s t e r i n y a , Ba i k i s t e r i maupun suami masing-masing

t e t a p dalam i k a t a n keluarganya. Kawin semendo atau kawir~

menjemput i n i ada lah s i s t i m perkawinan yany j e l a s - j e l a s

mencerminkan m e n t a l i t e t masyarakat hukum adat keibuan, yait l . .~

n~erupakan sebahagian t a k te rp isahkan d a r i s t r ~ l k t u r masyarakat

adat keibuan ( Bushar Muhammad, 1996 : 34 ) .

Dalarn masyarakat Ratak yang b e r s i f a t p a t r i l i n e a l s i s t i m

perkawinan yang d ianutnya i a l a h perkawinan j u j u r . Menurut

::,istim perkawinan i n i p ihak baka l suami membcri sesuatu yang

b e r s i f a t magis kepada p ihak baka l i s t e r i , yang biasanya

seseorang gadis , dan seyera sesudah p ihak baka l i s t e r i i t u

menerima sesuatu yang b e r s i f a t magis i t u , maka c l a n d a r i b a k a l

i s t e r i melepaskannya d a r i i k a t a n d a r i kckcluargaannya dan

I'W I/{ up- / Pg/ypCPT

/l

seren tak bakal i s t e r i i t u masuk ke dalam l ingkungan c l a n baka l

suaminya dan dengan demikian rnenjadi anggota baru d a r i

c l a n suaminya dengan d i b e r i hak dan kewajiban penuh dalam

Xlngkungan ke luarga suaminya i t u . Kawin ,ju j u r i n i men j a d i

s a l a h sa tu lembaga hukum ( adat ) yang cocok s e k a l i untuk

mencerminkan m c n t a l i t e t masyarakat hukum adat kebapaan, y a i t u

s a l a h sa tu lembaga hukum yang sesuai s e k a l i dengan m e n t a l i t e t

( pandangan h idup ) r e l i g i a - m a g i s yany khusus ( s p e s i p i k )

h a g i masyarakat hukum adat kebapaan i t u ( Bushar Muhammad,

1986 : 33 ) . Demikianlah perbedaaan an ta ra masyarakat

Minangkabau dan masyarakat Catak b i l a d i l i h a t d a r i s e g i s i s t i n l

kekerabatan dan s i s t i m perkawinan .

Tetap i kedua masyarakat yang berbeda t e r s e b u t t e l a h

membaur d i desa Buayan. Desa Ruayan secara a d m i n i s t r a t i f

pemerintahan berada dalam w i layah Kecamatan Batang Anai

Kabupa'ten Padang Pariaman, sedangkan secara hukum adat bcrada

dalam Kenagarian Lubuk Alung Kacamatan Lubuk Alung Kabupater~

Padang Pariaman.

Desa Buayan