Click here to load reader

PENGURUSAN KUMPULAN KESENIAN JABATAN (KKJ) DI Kumpulan Kesenian Jabatan (KKJ...PDF filepengurusan kumpulan kesenian jabatan (kkj) di jabatan kebudayaan dan kesenian negara, kelantan

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENGURUSAN KUMPULAN KESENIAN JABATAN (KKJ) DI Kumpulan Kesenian Jabatan (KKJ...PDF filepengurusan...

 • PENGURUSAN KUMPULAN KESENIAN JABATAN (KKJ)

  DI JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA

  KELANTAN (JKKN, KN)

  Siti Nor Asiah Bt Mashor

  28280

  Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian

  (Pengurusan Seni)

  2013

 • PENGURUSAN KUMPULAN KESENIAN JABATAN (KKJ)

  DI JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA,

  KELANTAN (JKKN, KN)

  SITI NOR ASIAH BT MASHOR

  (28280)

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk

  Ijazah Sarjana Seni Gunaan dengan Kepujian

  (Pengurusan Seni)

  Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2013

 • UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  JUDUL: PENGURUSAN KUMPULAN KESENIAN JABATAN (KKJ) DI JABATAN

  KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA, KELANTAN (JKKN, KN)

  SESI PENGAJIAN : 2012 / 2013

  Saya SITI NOR ASIAH BT MASHOR mengaku membenarkan *tesis ini disimpan di Pusat

  Khidmat Maklumat Akademik,Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

  1. Tesis adalah hak milik Universiti Malaysia Sarawak. 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja.

  3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan

  membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan. 4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat

  salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajiantinggi.

  5. **sila tandakan

  SULIT SULIT

  TERHA TERHAD

  TIDAK TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh:

  _________________________ __________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Tarikh: __________________ Tarikh : ___________________

  Alamat tetap:

  372- D Kampung Jelutong Kota, 15100 Kota Bharu,

  Kelantan.

  Catatan:* Tesis/Laporan dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda * Jika tesis/Laporan ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa / organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis/Laporan ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

  (mengandungi maklumat yang berdarjah

  keselamatan atau kepentingan seperti

  termaktub di dalam AKTA RAHSIA

  RASMI 1972)

  (mengandungi maklumat terhad yang telah

  ditentukan oleh organisasi/badan di mana

  penyelidikan dijalankan)

 • i

  PENGAKUAN

  Projek bertajuk Pengurusan Kumpulan Kesenian Jabatan (KKJ) di

  Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan (JKKN, Kn) ini

  telah disediakan oleh Siti Nor Asiah Bt Mashor dan telah diserahkan kepada

  Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah

  Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian (Pengurusan Seni).

  Diterima untuk diperiksa oleh:

  .................................................

  (Tn. Hj. Mohd Ghazali bin Abdullah)

  Tarikh: .......................................

 • ii

  PENGHARGAAN

  Assalamualaikum W. B.T dan Salam Sejahtera

  Bersyukur saya ke hadrat illahi kerana limpah dan kurnia-nya Penyelidikan

  dan Projek Tahun Akhir ini telah dapat disiapkan dengan sepenuhnya. Di

  kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada

  Tn. Hj. Mohd Ghazali bin Abdullah yang merupakan selaku penyelia untuk

  penyelidikan ini yang banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada

  saya. Sejuta penghargaan ikhlas juga dirakamkan kepada Dr. Noria Anak

  Tugang, Cik Karen Audrey Samy, Dr. Indra Utama, dan Dr. Anna Durin

  selaku pensyarah program yang banyak memberi tunjuk ajar sepanjang

  menjayakan penyelidikan ini.

  Penghargaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Jabatan

  Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kelantan terutamanya En. Maroof bin

  Seman, Puan Ruhani binti Mohd Zain, dan En. Mohd Radzi bin Yusof atas

  komitmen yang diberikan dalam menjayakan penyelidikan ini.

  Selain itu, setinggi penghargaan yang tidak terhingga diucapkan

  kepada ahli keluarga terutamanya bonda tercinta Pn. Rohani binti Mat atas

  sokongan yang diberikan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung

  dalam menyiapkan penyelidikan ini. Tanpa berkat dan doa mereka tidak

  mungkin saya berjaya menyiapkan penyelidikan ini dengan sempurna.

 • iii

  Penghargaan ini juga ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan yang

  disayangi banyak memberi sokongan serta nasihat yang membina kepada saya

  dalam menyiapkan penyelidikan ini. Akhir kata dari saya, terima kasih atas

  segalanya.

  Jasa kalian amat dihargai.

  Sekian, terima kasih.

 • iv

  ISI KANDUNGAN

  Halaman tajuk

  Borang pengesahan status laporan

  Pengakuan i

  Penghargaan ii

  Abstrak xii

  Abstract xiii

  BAB SATU: PENDAHULUAN

  1.0 Pengenalan 1

  1.1 Latar belakang kajian 1

  1.2 Permasalahan kajian 4

  1.3 Objektif kajian 5

  1.4 Persoalan kajian 6

  1.5 Skop kajian 7

  1.6 Batasan kajian 7

  1.7 Kepentingan kajian 8

  1.8 Kerangka konsep organisasi 9

  1.9 Kerangka konsep KKJ 12

  1.10 Rangkaian Kerangka Konsep KKJ dan JKKN, Kn 14

  1.8 Penyampaian kajian 15

 • v

  BAB DUA: SOROTAN KESUSASTERAAN

  2.0 Pengenalan 17

  2.1 Konsep pengurusan 17

  2.1.2 Pengurusan organisasi 20

  2.1.3 Pengurusan pentas 22

  2.1.4 Pengurusan pemasaran 23

  2.2 Konsep tarian 25

  2.2.1 Tarian Mak Yong 26

  2.3 Konsep pemeliharaan 28

  2.4 Kesimpulan 30

  BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN

  3.0 Pengenalan 31

  3.1 Lokasi kajian 31

  3.2 Kaedah kajian 32

  3.3 Kaedah pengumpulan data 33

  3.3.1 Data primer 34

  3.3.2 Data sekunder 35

  3.4 Instrumen kajian 35

  3.5 Kaedah penganalisisan data 37

  3.6 Kesimpulan 37

Search related