PENAFSIRAN KONTEKSTUAL TERHADAP MEMPERJUAL . LAMPIRAN JUDUL.pdf¢  PENAFSIRAN KONTEKSTUAL TERHADAP MEMPERJUAL

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PENAFSIRAN KONTEKSTUAL TERHADAP MEMPERJUAL . LAMPIRAN JUDUL.pdf¢  PENAFSIRAN KONTEKSTUAL...

 • i

  PENAFSIRAN KONTEKSTUAL TERHADAP MEMPERJUAL BELIKAN

  AYAT-AYAT AL-QURANDENGAN HARGA MURAH

  SKRIPSI

  Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat

  Guna Memperoleh gelar Sarjana Agama(S.Ag)

  Dalam Ilmu Qur’an dan Tafsir

  Oleh :

  SITI RAIHANAH BINTI ZAKARIA

  NIM : 13339002

  FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

  PALEMBANG

  2019 M/ 1441 H

 • ii

 • iii

 • iv

 • v

  MOTTO

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  ونينصرٌ هللا يٍ ينصره اٌ هللا نقوي عسيس

  “..Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya;

  sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa..” [Qs. Al-Hajj : 40]

  PERSEMBAHAN

  Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, Skripsi ini

  penulis persembahkan kepada :

   Allahyarham Ayahanda Zakaria Bin Abdul Rahman. Al-Fatihah

  buat ayahanda. Ibundaku Fatimah Binti Jusoh, yang ku sayangi,

  banyak mencurahkan keringat mendidik dan memberi tunjuk ajar

  dalam mengenal arti hidup yang penuh dengan ujian.

   Seluruh keluargaku, kakakku, abangku serta seluruh saaudaraku

  yang selalu mendoakan kepadaku, dan memberi motivasi

  kepadaku.

   Untuk almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah

  Palembang

 • vi

  KATA PENGANTAR

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  Segala puji bagi Allah Swt, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

  Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga,

  sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

  Pada dasarnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu pensyaratan

  guna mendapat gelas sarjana Agama dalam Ilmu Al-Qur‟an Tafsir. Penulis

  menyadari dalam menyelesaikan skrpsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi,

  dan arahan dari perbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

  mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

  telah memberikan dukungan dan bantuan, semoga yang telah diperbuat menjadi

  amal di mata dan disisi Allah Swt, dan jutaan terima kasih juga penulis sampaikan

  kepada :

  1. Ibundaku Fatimah binti Jusoh serta seluruh keluargaku yang tidak henti-

  hentinya memberi motivasi untuk selalu bersemangat dalam menjalani

  kuliyah, mendoakan agar selalu bersabar dan tawakkal kepada Allah

  dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam dunia pendidikan ini.

  2. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin

  dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak

  memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat.

  3. Bapak Dr. Idrus Alkaf, MA, selaku penasihat akademik, serta staf dan

  dosen-dosen pengajar fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah

 • vii

  mendidikku dan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan

  membimbing penulis sepanjang perkuliyahan.

  4. Ibu Halimatussa‟diyah, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah banyak

  mengarahkan, membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan

  skripsi terutama dalam penulisan Bahasa Indonesia. Bapak H.M. Arpah

  Nurhayat, Lc, M.Hum, pembimbing II yang telah banyak menyediakan

  waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, nasihat, motivasi,

  semangat, koreksi dan masuk dalam penulisan skripsi ini.

  5. Staf perpustakaan UPT dan Fushpi, yang telah memberikan fasilitas untuk

  melakukan studi kepustakaan.

  6. Dan semua pihak yang telah terlibat secara langsung Teman-teman

  seperjuangan dari berbagai-macam Negara seperti Kemboja, Thailand,

  Indonesia dan Malaysia yang telah banyak memberikan bantuan baik dari

  sudut moral ide maupun material terutama Akmal, Shafira, Samsiah,

  Fakriyah, Amani, Wafaa, Ummu, Hasyimah, Atikah, Ruqaiyah, Nadzirah,

  Fatihah, Aisyah, Hajar, Hafizuddin. Dan secara tidak langsung yang tidak

  dapat penulis sebutkan satu persatu.

  Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan

  dalam apapun bentuk, sekali lagi penulis ucapkan dengan lafadz

  Jazakumullahu Khairan Jaza; Semoga Allah Swt membalas jasa baik yang

  diberikan dengan ganjaran yang setimpalnya dan mencacatnya sebagai

  tabungan amal soleh.

 • viii

  Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi umat

  Islam secara keseluruhan serta membawa berkah bagi penulisnya. Akhirnya,

  tidak lupa penulis menyerahkan semua hasil dan usaha kepada Allah Swt.

  Mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat bernilai ibadah dan

  mendapat ridho dari Allah Swt.

  Palembang, 12 Juli 2019

  Penulis

  Siti Raihanah Binti Zakaria

  Nim : 13339002

 • ix

  PEDOMAN TRANSLITERASI 1

  A. Konsonan

  Arab Indonesia Arab Indonesia Arab

  Indonesia

  q = ق z = ز a = ا

  k = ك s = ش b = ب

  l = ل sy = ش t = ت

  m = و sh = ص ts = ث

  dh ٌ = n = ض j = ج

  w = و th = ط h = ح

  h = ه zh = ظ kh = خ

  ء ‘ = ع d = د

  y = ي gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

  Catatan :

  Transliterasi Arab latin di atas tidak diterapkan secara ketak dalam penulisan

  nama orang dan nama-nama surat dalam al-Qur‟an.

  1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi,

  Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015

 • x

  B. Konsonan Rangkap

  Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap bila merupakan huruf asli.

  Demikian pula tasydid karena dimasuki kata sandang ال (alif lam).

  Contoh :

  muqaddimah = ُيقَد َية

  ُرْوَرة ad-Daruurah = انضَّ

  C. Vokal

  1. Vocal tunggal

  (a (fathah = َـ

  (i (kasrah = ِـ

  (u (Dhmmah = ُـ

  2. Mad atau vokal panjang

  qaala قال (aa (a panjang = ىَا ىَى

  quuluu قونوا (ii (i panjang = ىِى

  qiila قيم (uu (u panjang = ىُوْ

  Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf

  mad-nya tidak digandakan

  Contoh : Al – Atsqalani – Bukhari – Allah – Rasulullah, Madinah dll.

  Kalau ditulis Imam Bukhari, kata Imam juga tidak perlu di mad-kan

  3. Diftong atau vokal rangkap

  au (a dan u) LFF = َـ ْ و

  (ai (a dan i = َـ ي

 • xi

  D. Kata Sandang ال (alif lam)

  Kata Sandang Arab ال (alif lam) pada awal kata Qamariyah tetap ditulis al,

  sedangkan kata sandang ال (alif lam) pada awal kata Syamsiyah tetap ditulis sesuai

  dengan huruf awalnya. Contoh :

  as – Syams = انّشًصُ

  رُ ًَ al – Qamar = انقَ

  ُر وَرة ad – Dharuurah = انضَّ

  E. Ta’ Maftuuhah ( ت ) dan Ta’ Marbuuthah ( (ة)

  1. Ta’ Maftuuhah yang hidup atau mendapat harakat dhammah, fat’ah, atau

  kasrah

  ditransliterasikan dengan “t”. Contoh : بيت المال Baitul Maali

  2.Transliterasi terhadap kata yang berakhiran ta‟ marbuuthah ( ة) dilakukan

  dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai syifah (modifier) atau

  idhaafah (genitive). Untuk kata yang berakhiran ta’ marbuuthah ( ة) yang

  berfungsi sebagai mudhaf atau berfungsi sebagai mudhaaf ilaih, maka “ ة”

  ditransliterasikan dengan “h”. Sementara yang berfungsi sebagai mudhaf,

  maka “ ة” ditransliterasikan dengan “t” Contoh :

  Thariiqah = َطِر يقَة