PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  1/24

  WRAP UP

  SKENARIO 2

  “Edema”

  KELOMPOK B – 4

  KETUA : Santi Noor Apriliana 1102014237

  SEKRETARIS: Rizka Ulfani Atmaja 1102014232

  ANGGTA : 1! Sal"#a Al$fa R! 110201423%

    2! N&r Ra#ma'ina 11020142()

    3! S$a*ofi Elt#azar I! 11020142()

    4! Sara# +at#i$na# ,!110201423-

    (! S#alma ./"tian$ G! 110201424%

    %! /lati Gan/za 11020141(3

    7! &rri Kamala 11020142)0

    -! ! +a'#li K&rniaan 11020131%7

  l! /tj/n'! S&prapto5 6/mpaka ,&ti#5 akarta 10(10

  T/lp! %2!21!4244(74 +a! %2!21!4244(

  1

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  2/24

  DAFTAR ISI :

  .aftar I"i 2

  Sk/nario 3

  Kata S&lit 3

  8ran"tormin9 ,rol/m 3

  Anali"i" a"ala# 4

  ;ipot/"a (

  Sa"aran 8/lajar airan t& 10

  I!2!2! /ma#ami 'an m/nj/la"kan j/ni" k/l/i#an >airan t& 12

  I!2!3! /ma#ami 'an m/nj/la"kan #&&n9an t/kanan #i'ro"tatik 

  '/n9an t/kanan koloi' o"motik 13

  !3! EA;AI .AN ENEASKAN E.EA .AN ASITES 14

  I!3!1! /ma#ami 'an m/nj/la"kan '/fini"i /'/ma 'an a"it/" 14

  I!3!2! /ma#ami 'an m/nj/la"kan j/ni"?j/ni" /'/ma 'an a"it/" 14

  I!3!3! /ma#ami 'an m/nj/la"kan manif/"ta"i /'/ma 'an a"it/" 17

  I!3!4! /ma#ami 'an m/nj/la"kan /tiolo9i /'/ma 'an a"it/" 1-

  I!3!(! /ma#ami 'an m/nj/la"kan m/kani"m/ /'/ma 'an a"it/" 20

  I!3!%! /ma#ami 'an m/nj/la"kan p/natalak"anaan /'/ma 'an a"it/" 21

  .aftar ,&"taka 24

  2

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  3/24

  A. SKENARIO

  EDEMA

  S/oran9 aki?laki &m&r %0 ta#&n /roat k/ 'okt/r '/n9an k/lan p/r&t m/m/"ar 

  'an t&n9kai aa# /n9kak "/jak 1 &lan $an9 lal&! ,//rik"aan fi"ik 'i'apatkana'an$a a"it/" pa'a a'om/n 'an /'/ma pa'a k/'&a t&n9kai aa#! .okt/r 

  m/n$atakan pa"i/n m/n9alami k/l/i#an >airan t&! ,/m/rik"aan laoratori&m :

  ka'ar prot/in al&min 'i 'alam pla"ma 'ara# 250 9@l airan "/>ara anormal 'i ron99a p/riton/&m

  airan "/>ara /rl/i#an antara "/l?"/l t& ata&'alam /ra9ai ron99a t&!

  3! ,rot/in Al&min : ,rot/in pla"ma &tama $an9 /rp/ran p/ntin9

  m/nim&lkant/kanan o"motik koloi' pla"ma 'an /rp/ran "/a9ai prot/in tran"pot!

  4. T/kanan ;i'ro"tatik : T/kanan pla"ma 'an "/l?"/l 'ara# 'alam p/m&l kapil/r!

  (! T/kanan Koloi' "motik :T/kanan o"moti> $an9 'i#a"ilkan ol/# mol/k&l koloi'

  $an9 ti'ak 'apat /r'if&"i!

  . PERTAN!AAN

  1! Apa "aja faktor p/n/nt& t/rja'in$a /'/maB

  2! Apa "aja j/ni"?j/ni" /'/maB

  3! 8a9aimana >iri?>iri 'ari a"it/"B

  4! 8a9aimana m/kani"m/ t/rja'in$a /'/maB

  (! 8a9aimana p/nan9anan /'/maB

  %! Apa "aja faktor $an9 m/mp/n9ari >airan t&B

  7! Apa p/r/'aan 'ari a"it/" 'an /'/maB-! Apa #&&n9an 'ari t/kanan #i'ro"tatik '/n9an t/kanan koloi' o"mitkB

  )! Apaka# pa'a p/n'/rita /'/ma m/n9alami 9an99&an "irk&la"i 'ara#B

  10! 8a9aimana k/"/iman9an >airan t& $an9 normalB

  3

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  4/24

  D. ANALISIS MASALA"

  1! ? Str/""

  ? U"ia

  ? Iklim

  ? .i/t

  ? Kon'i"i t& $an9 ti'ak "/#at koloi' pa'a #ipoprot/inia!

  3! ,/m/n9kakan pa'a p/r&t!

  4! ,/nin9katan t/kanan D/na m/n$/akan 'ara# t/r/n'&n9 'i D/na lal& t/kanan 'ara#

  kapil/r m/nin9kat5 kapil/r m/n9/l&arkan 'ara# 'alam D/na 'an t/rja'i r/trik"i lo>al

  aliran 'ara# D/na5 lal& &t/r&" m/m/"ar 'an m/n/kan D/na /"ar $an9 m/n9alirkan

  'ara# 'ari /k"tr/mita" aa# D/na!

  (! /mp/raiki p/n$akit 'a"ar 

  ? R/trik"i a"&pan Natri&m? ,/m/rian .i&r/tik 

  %! Um&r  

  ? /ni" K/lamin

  ? AktiDita"

  7! ,/r/'aan 'ari A"it/" 'an E'/ma a'ala# :

  A! oka"i

  8! A"it/" it& a'ala# >onto# 'ar& p/n$akit /'/ma

  -! ,/nin9katan T/kanan ;i'ro"tatik m/n$/akan p/nin9katan Dol&m/ 'ara# 'imikroDa"k&l/r ,/nin9katan aliran aktif 'ara# makroDa"k&l/r! ,/n&r&nan t/kanan

  koloi' o"moti> m/n$/akan p/n&r&nan kon"/ntra"i pla"ma al&min5 p/nin9katan

  filtra"i5 'an p/n&r&nan a"orp"i!

  )! a! Karna a'a "/li"i# t/kanan onkotik 'alam pla"ma '/n9an int/r"titi&m!

  10! &tp&t 'an inp&t #ar&" "ama5 El/ktrolit #ar&" "/iman9!

  E. "IPOTESIS

  4

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  5/24

  E'/ma a'ala# p/n&mp&kan >airan int/r"titial $an9 'ip/n9ari ol/# t/kanan kapil/r 

  $an9 anormal! +aktor p/n/nt& /'/ma a'ala# t/kanan ;/mo'inamik 'an r/t/n"i

   Natri&m 'i 9injal! T/kanan koloi' o"motik5 t/kanan #i'ro"tatik5 'an k/l/i#an >airan

  m/n$/akan /'/ma! Sala# "at& >onto# 'ari /'/ma a'ala# a"it/"!

  F. SASARAN BELA#AR 

  1! /ma#ami 'an /nj/la"kan Kapil/r .ara#

  1!1 ./fini"i Kapil/r .ara#

  1!2 Str&kt&r Kapil/r .ara#

  1!3 +&n9"i Kapil/r .ara#

  1!4 /kani"m/ Sirk&la"i Kapil/r .ara#

  2! /ma#ami 'an /nj/la"kan K/l/i#an 6airan

  2!1 ,/n$/a K/l/i#an 6airan

  2!2 /ni"?/ni" K/l/i#an 6airan

  2!3 ;&&n9an T/kanan ;i'ro"tatik '/n9an T/kanan Koloi' "motik 

  3! /ma#ami 'an /nj/la"kan E'/ma 'an A"it/"

  3!1 ./fini"iE'/ma 'an A"it/"3!2 /ni"?/ni" E'/ma 'an A"it/"

  3!3 anif/"ta"i E'/ma 'an A"it/"

  3!4 Etiolo9i E'/ma 'an A"it/"

  3!( /kani"m/ E'/ma 'an A"it/"

  3!% ,/natalak"anaan E'/ma 'an A"it/"

  !1! EA;AI .AN ENEASKAN KA,IER .ARA;

  5

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  6/24

  I!1!1! /ma#ami 'an m/nj/la"kan '/fini"i kapil/r 'ara#

  • Kapil/r a'ala# "/tiap p/m&l #al&" $an9 m/n9#&&n9kan art/riol 'an D/n&l5

  'in'in9n$a /rlak& "/a9ai m/mran p/rm/a/l &nt&k p/rt&karan /ra9ai "&"tan"i

  antara 'ara# 'an >airan jarin9an! aan9?>aan9 "/>ara /k"t/n"if &nt&k m/maa 'ara# a9ar 'apat 'ijan9ka&

  ol/# "/tiap "/l! /la#

  "/mpit ata& pori kapil/r! ,ori kapil/r /ri"i air $an9 m/m&n9kinkan l/atn$a mol/k&l?

  mol/k&l k/>il lar&t air! S/'an9kan mol/k&l $an9 lar&t l/mak5 #an$a i"a m/n&m&" kapil/r 

   pa'a #ati!

  ? .if&"i /r9ant&n9 pa'a p/rm/ailita" 'in'in9 kapil/r!

  ? ;i"tamin i"a m/mi>& p/ran9kat kontraktil aktin?mio"in 'i 'in'in9 "/l /n'ot/l $an9 'apat

  m/mp/r/"ar pori?pori kapil/r5 akiatn$a prot/in?prot/in pla"ma $an9 ta'in$a t/rta#an 'apat

  l/at k/ jarin9an "/kitar5 'an m/nim&lkan t/kanan o"motik!

  6

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  7/24

  Kapil/r 'ara# 'ia9i m/nja'i 3 j/ni" &tama :

  1! Kapil/r "/mp&rna

  8a$ak 'ij&mpai pa'a

   jarin9an

  t/rma"&k otot

   par&5"&"&n'an

  "araf p&"at 'an k&lit! Sitopla"ma "/l /n'ot/l m/n/al ' t/mpat $an9 /rinti 'an

  m/nipi" 'i a9ian lainn$a!

  2! Kapil/r /rtin9kat

  Kapil/r /rtin9kat 'ij&mpai pa'a m&ko"a &"&"59lom/r&l&"59injal 'an pan>r/a"!

  Sitopla"ma tipi" 'an t/mpat pori?pori!

  3! Kapil/r "in&"i'al

  Kapil/r "in&"i'al m/mp&n$ai 9ari" t/n9a#5l&m/n l/i# /"ar 'ari normal!

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  8/24

  ? ,/rt&karan zat

  k"i9/n 'an zat?zat makanan 'ima"&kkan k/ 'alam "/l m/la&i p/m&l kapil/r!

  ?/n9#&&n9kan &j&n9 p/m&l na'i t/rk/>il 'an /r#&&n9an lan9"&n9 '/n9an "/l?"/l

  t&!

  ?/n9an9k&t zat?zat "i"a p/makaran aan9 la9i m/nja'i kapil/r! S/t/la# t/rja'in$a p/rf&"i jarin9an5

  kapil/r /r9a&n9 'an m/l/ar m/nja'i D/na5 $an9 m/n9/malikan 'ara# k/ jant&n9!

  8

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  9/24

  Kapil/r /r>aan9 lan9"&n9 'ari art/riol ata& 'ari m/rtart/iol5 "&at& "al&ran &tama

  antara art/riol 'an D/n&la! Kapil/r?kapil/r m/n$at& k/mali 'i D/n&la ata& m/tart/riol!

  /rtaart/riol 'ik/lilin9i ol/# otot?otot polo" $an9 m/m/nt&k "fin9t/r prakapil/r $an9

  m/n9/lilin9i kapil/r "/akt& p/m&l ini m&n>&l 'ari m/rtart/riol Sfin9t/r prakapil/r 

   /k/rja "/a9ai k/ran &nt&k m/n9at&r aliran 'ara# m/lal&i kapil/r t/rt/nt&! il

  •/na5 /rf&n9"i &nt&k "al&ran 'ra# 'ari jarin9an k/mali k/ jant&n9! .in'in9 D/na

  "an9at tipi" tapi 'in'in9n$a m/miliki otot "/#in99a 'apat m/l&a" 'an m/namp&n9 'ara#

  "/"&ai k/&tan t&!

  ,/m&l 'ara# kapil/r a'ala# &j&n9 $an9 /ra'a 'i palin9 ak#ir 'ari p/m&l art/ri!

  a!/n&l/C,/m&l 'ara# kapil/r 'ari D/na

   ! Art/riol/ C ,/m&l 'ara# kapil/r 'ari art/ri

  !

  9

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  10/24

  !2! EA;AI .AN ENEASKAN KEE8I;AN 6AIRAN TU8U;

  I!2!1! /ma#ami 'an m/nj/la"kan p/n$/a k/l/i#an >airan t&

  1! 8/rk&ran9n$a kon"/ntra"i prot/in pla"ma!

  /n&r&nankan t/kanan o"motik koloi' pla"ma5 $an9 m/n$/akan k/l/i#an >airan $an9

  k/l&ar "/m/ntara >airan $an9 'ir/a"orp"i l/i# "/'ikit! ,/n&r&nan kon"/ntra"i pla"ma 'apat

  'i"/akan ol/#:

  J ,/n9/l&aran prot/in pla"ma $an9 /rl/i#an l/at &rin5 akiat p/n$akit 9injal!

  J ,/n&r&nan "int/"i" prot/in pla"ma5 akiat p/n$akit #ati!

  J /makan makanan $an9 k&ran9 m/n9an'&n9 prot/in

  J ,/n9/l&aran prot/in pla"ma5 akiat 'ari l&ka akar $an9 l&a"

  2! /nin9katn$a p/rm/ailita" 'in'in9 kapil/r 

  ,/l/aran pori?pori kapil/r $an9 'ipi>& ol/# #i"tamin "aat >/'/ra ta& r/ak"i al/r9ik 'apat

  m/n9akiatkan k/o>oran $an9 m/m&at prot/in pla"ma k/l&ar kapil/r m/n&j& >airan

  int/r"ti"i&m! ;al ini m/n$/akan k/ti'ak"/iman9an t/kanan o"motik koloi' 'an ia"an$a

  m/n9akiatkan /'/ma lokal!

  3! /nin9katn$a t/kanan D/na

  K/tika 'ara# t/r/n'&n9 'i D/na5 m/n$/akan p/nin9katkan t/kanan 'ara# kapil/r 

  kar/na kapil/r m/n9alirkan 'ara# k/ D/na! E'/ma r/9ional t/rja'i akiat r/trik"i lokal aliran

   alik D/na! 6onto#n$a5 p/m/n9kakan $an9 "/rin9 t/rja'i 'i t&n9kai 'an kaki "/lama

  k/#amilan! Ut/r&" $an9 m/m/"ar m/n/kan D/na?D/na /"ar $an9 m/n9alirkan 'ara# 'ari

  /ktr/mita" aa# "/akt& p/m&l?p/m&l t/r"/&t ma"&k k/ ron99a a'om/n!

  8/n'&n9an 'ara# 'ari D/na ini m/nin9katkan t/kanan kapil/r t&n9kai 'an kaki5 m/n'oron9

  /'/ma r/9ional /ktr/mita" aa#!

  4! S&matan p/m&l limf/

  /n$/akan /'/ma kar/na k/l/i#an >airan filtra"i t/rta#an 'i >airan int/r"ti"i&m 'an

  ti'ak 'apat 'ik/malikan k/ 'ara# m/lal&i p/m&l limf/!

  +aktor?faktor fi"iolo9i" 'alam t& j&9a m/mp/n9ari k/l/i#an >airan t& faktor 

  ini 'it/nt&kan '/n9an #&k&m "tarlin9!

  "$%$m S&a'()*+: k/>/patan 'an ara# p/rpin'a#an air 'an zat t/rlar&t antara kapil/r 'an

   jarin9an 'ip/n9ari ol/# p/r/'aan t/kanan #i'ro"tatik 'an o"motik ma"in9?ma"in9

  kompart/m/n!

  10

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  11/24

  a, Te%a*a* )d'/&a&)% %a0)(e'

  T/kanan >airan ata& #i'ro"tatik 'ara# $an9 /k/rja pa'a a9ian 'alam 'in'in9 kapil/r!

  T/kanan ini >/n'/r&n9 m/n'oron9 >airan 'ari kapil/r &nt&k ma"&k k/ 'alam >airan

  int/r"titi&m! S/>ara rata?rata5 t/kanan #i'ro"tatatik 'i &j&n9 art/riol kapil/r jarin9an a'ala#

  37 mm;9 'an "/makin m/n&r&n m/nja'i 17 mm;9 'i &j&n9 D/n&la!

  , Te%a*a* /m&)% %a0)(e'

  T/kanan o"motik 'i"/&t j&9a t/kanan onkotik5 $ait& "&at& 9a$a $an9 'i"/akan ol/#

  'i"p/r"i koloi' prot/in?prot/in pla"ma! T/kanan ini m/n'oron9 9/rakan >airan k/ 'alam

  kapil/r! ,la"ma m/miliki kon"/ntra"i prot/in $an9 l/i# /"ar 'an kon"/ntra"i air $an9 l/i#

  k/>il 'ari pa'a 'i >airan int/r"titi&m! ,/r/'aan ini m/nim&lkan /f/k o"motik $an9

  >/n'/r&n9 m/n'oron9 air 'ari 'a/ra# '/n9an kon"/ntra"i air tin99i 'i >airan int/r"titi&m k/

  'a/ra# '/n9an kon"/ntra"i air l/i# r/n'a# < ata& kon"/ntra"i prot/in l/i# tin99i= 'i pla"ma!

  T/kanan o"motik kolio' pla"ma rata?rata a'ala# 2( mm;9!

  , Te%a*a* )d'/&a&)% a)'a* )*&e'/&)&)$m

  T/kanan $an9 /k/rja 'i a9ian l&ar 'in'in9 kapil/r ol/# >airan int/r"titi&m! T/kanan ini

  >/n'/r&n9 m/n'oron9 >airan ma"&k k/ 'alam kapil/r! T/kanan #i'ro"tatik >airan int/r"titi&m

  'ian99ap 1 mm;9!

  d, Te%a*a* /m&)% a)'a* )*&e'/&)&)$m

  S/a9ian k/>il prot/in pla"ma $an9 o>or k/ l&ar 'in'in9 kapil/r 'an ma"&k k/ r&an9

  int/r"titi&m 'alam k/a'aan normal akan 'ik/malikan k/ 'alam 'ara# m/lal&i "i"t/m limf/!

   Nam&n apaila prot/in pla"ma "/>ara patolo9i" o>or k/ 'alam >airan int/r"titim5 mi"aln$a

  'alam k/a'aan #i"tamin akan m/mp/rl/ar >/la# antar"/l "/lama >/'/ra jarin9an5 prot/in?

   prot/in $an9 o>or m/nim&lkan /f/k o"motik $an9 >/n'/r&n9 m/n'oron9 p/rpin'a#an

  >airan k/ l&ar 'ari kapil/r 'an ma"&k k/ 'alam >airan int/r"titi&m!

  ./n9an '/mikian5 '&a t/kanan $an9 >/n'/r&n9 m/n'oron9 >airan k/ l&ar kapil/r a'ala#

  t/kanan #i'ro"tatik kapil/r 'an t/kanan o"motik >airan int/r"titi&m! .&a t/kanan $an9

  >/n'/r&n9 m/n'oron9 >airan ma"&k k/ 'alam kapil/r a'ala# t/kanan o"motik kapil/r 'an

  t/kanan #i'ro"tatik >airan int/r"titi&m! ,/rt&karan n/to 'i "/tiap t/rt/nt& 'in'in9 kapil/r 

  'apat 'i#it&n9 '/n9an m/n99&n"k"n p/r"amaan /rik&t:

  T/kanan p/rt&karan n/to C ,i= ? ;,i=

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  12/24

  T/kanan p/rt&karan n/to po"itif apaila t/kanan k/ ara# l&ar m/l/i#i t/kanan k/ 'alam5

  m/r&pakan t/kanan &ltrafiltra"i! T/kanan p/rt&karan n/to $an9 n/9atif apaila t/kanan $an9

  k/ 'alam m/l/i#i t/kanan k/ ara# l&ar5 m/r&pakan t/kanan r/a"orp"i!

  E'/ma C ;,> ,i ;,i p>

  r9an $an9 /k/rja pa'a k/l/i#an >airan t&

  J Ginjal

   +&n9"i?f&n9"i &tama 9injal 'alam m/mp/rta#ankan k/"/iman9an >airan:

  ? ,/n9at&ran Dol&m/ 'an o"molalita" 6ES m/lal&i r/t/n"i 'an /k"r/"i "/l/ktif >airan t&!

  ? ,/n9at&ran ka'ar /l/ktrolit 'alam 6ES '/n9an r/t/n"i "/l/ktif "&"tan"i $an9'i&tkan !

  ? ,/n9at&ran p; 6ES m/lal&i r/t/n"i ion?ion #i'ro9/n!

  ? Ek"kr/"i "ampa# m/taolik 'an "&"tan"i tok"ik!

  l/# kar/na it& 9a9al 9injal j/la" m/mp/n9ari k/"/iman9an >airan5 kar/na 9injal ti'ak 'apat /rf&n9"i!

  J ant&n9 'an p/m&l 'ara#

   K/rja pompa jant&n9 m/n"irk&la"i 'ara# m/lal&i 9injal 'i aa# t/kanan $an9 "/"&ai &nt&k 

  m/n9#a"ilkan &rin/! K/9a9alan pompa jant&n9 ini m/n99an99& p/rf&"i 9injal 'an kar/na it&

  m/n99an99& p/n9at&ran air 'an /l/ktrolit

  J ,ar&?par&

  /lal&i /k#ala"i par&?par& m/n9/l&arkan air "/an$ak 300 "/tiap #ari pa'aoran9 '/a"a!

  ,a'a kon'i"i $an9 anormal "/p/rti #ip/rpn/a ata& at&k $an9t/r&"?m/n/r&" akan

  m/mp/ran$ak k/#ilan9an air D/ntila"i m/kanik '/n9an air $an9 /rl/i#an m/n&r&nkan

  k/#ilan9an air ini!

  J K/l/njar pit&itar$

  ;ipotalam&" m/n9#a"ilkan "&at& "&"tan"i $ait& A.; $an9 'i"/&t j&9a #ormon p/n$impan

  air5 kar/na f&n9"in$a m/mp/rta#ankan t/kanan o"motik "/l '/n9anm/n9/n'alikan r/t/n"i

  ata& /k"kr/"i air ol/# 9injal 'an '/n9an m/n9at&r Dol&m/'ara#!

  JK/l/njar a'r/nal

   Al'o"t/ron $an9 'i#a"ilkan@'i"/kr/"i ol/# kort/k" a'r/nal airan t&

  a! ,/r&a#an #/mo'inamik 'alam kapil/r $an9 m/m&n9kinkan k/l&arn$a >airan

  intraDa"k&lar k/'alam jarin9an int/r"ti"i&m! an9 'ip/n9ari ol/# :

  a=! ,/rm/ailita" kapil/r 

   =! S/li"i# t/kanan #i'rolik 'alam kapil/r '/n9an t/kanan #i'rolik 'alam int/r"i"i"&m

  >=! S/li"i# t/kanan onkotik 'alam pla"ma '/n9an t/kanan onkotik 'alam int/r"ti"iim

  12

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  13/24

   ! R/t/n"i natri&m 'i 9injal! an9 'ip/n9ari ol/# :

  a=! AktiDita" "i"t/m r/nin?an9iot/n"in?al'o"t/ron $an9 /rat kaitan$a '/n9a

   aror/"/ptor 'i art/ri af/r/n 9lom/r&l&" 9injal

   =! AktiDita" AN, < atrial natri&r/tik p/pti'/ = $an9 /rat kaitan$a '/n9anaror/"/ptor 

  'i atri&m 'an D/ntrik/l jant&n9

  >=! AktiDita" "araf "impati"5 A.; $an9 /rat kaitan$a '/n9an aror/"/ptor 'i "in&"  

  karotik&"

  '=! "mor/"/ptor 'i #ipotalam&"

  ?E'/ma 'i kapil/r t/rja'i ila t/rja'i p/nin9katan p/rm/ailita" 'in'in9 kapil/r 

  $an9 m/m&n9kinkan l/i# an$ak prot/in pla"ma k/l&ar 'ari kapil/r k/ >airan int/r"iti&m

  'i"/kitarn$a t/rja'i p/n&r&nan t/kanan o"motik koloi' pla"ma $an9 m/n&r&nkan t/kanan

  >airan int/r"iti&m $an9 m/n&r&nkan t/kanan k/ ara# 'alam!

  S/m/ntara p/nin9katan t/kanan o"motik koloi' >airan int/r"i ti&m $an9

  'i"/akan ol/# k/l/i#an prot/in 'i>airan int/r"iti&m m/nin9katkan t/kanan k/ ara#

  l&ar /'/ma lokal!

  ? E' / ma t / rj a 'i ' i l i mf / il a t / rj a 'i p /n $& m a ta n p /m & l& # l i mf /

  k ar /n a k / l / i# an >airan $an9 'ifiltra"i k/l&ar t/rta#an 'i >airan int/r"i"i&m 'an ti'ak 

  'apat 'ik/malikan k/ 'alam m/lal&i "i"t/m limf/!

   

  I!2!3! /ma#ami 'an m/nj/la"kan #&&n9an t/kanan #i'ro"tatik '/n9an t/kanan koloi'

  o"motik 

  ,/r9/rakan >airan antara kapil/r 'an jarin9an t& t/r&tama 'it/nt&kan ol/#t/kanan

  #i'ro"tatik 'an o"motik koloi' airan 'i aal kapil/r 'i"/akan

  ol/# t/kanan #i'ro"tatik $an9 m/l/i#i t/kanan onkotik! ,a'a kapil/r a9ian prok"imal airan "/>ara t/r&"?m/n/r&" 'ari kapil/r 

  k/int/r"ti"i&m!

  ,a'a a9ian 'i"tal kapil/r t/kanan #i'ro"tatik t&r&n m/nja'i 10 mm;9!

  S/a9ian /"ar air 'ari >airan int/r"ti"i&m 'itarik k/mali k/ 'alam pla"ma '/n9an t/kanan1(

  mm;9! S/a9ian /"ar >airan $an9 'ifiltra"i 'i kapil/r a9ian prok"imal k/mali k/ 'ara# 'i

  kapil/r a9ian 'i"tal kar/na tarikan t/kanan onkotik! 6airan$an9 t/rtin99al5 'i"al&rkan

  m/lal&i "al&ran limf/! Si"a air $an9 'itamp&n9 m/lal&i"i"t/m limfatik 'iaa k/mali k/

  "i"t/m D/na!ika kon"/ntra"i prot/in pla"ma "an9at /rk&ran9 airan ti'ak 'itarik k/mali k/ kompart/m/n intraDa"k&lar 'an t/rtim&n 'i r&an9

  /k"traDa"k&lar5 $akni "&at& k/a'aan $an9 'ik/nal "/a9ai /'/ma!

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  14/24

  !3! EA;AI .AN ENEASKAN E.EA .AN ASITES

  I!3!1! /ma#ami 'an m/nj/la"kan '/fini"i /'/ma 'an a"it/"

  E'/ma a'ala# "&at& p/m/n9kakan $an9 'apat 'iraa akiat p/nama#an Dol&m/ >airan

  int/r"i"i"&m! faktor?faktor $an9 m/n9ontrol p/rpin'a#an >airan t& antara lain 9an99&an

  #/mo'inamik "i"t/m kapil/r $an9 m/n$/akan r/t/n"i natri&m 'an air5 p/n$akit 9injal "/rta

   p/rpin'a#n$a air 'ari intraDa"k&lar k/ int/r"ti"i&m!

  A"it/" m/r&pakan p/nim&nan >airan "/>ara anormal 'i ron99a p/riton/&m! A"it/"

  'apat 'i"/akan ol/# an$ak p/n$akit! A"it/" ia"an$a m/r&pakan tan'a 'ari pro"/"

   p/n$akit kroni" $an9 m&n9kin "//l&mn$a /r"ifat "&klini"! ,a'a 'a"arn$a p/nim&nan

  >airan 'i ron99a p/riton/&m 'apat t/rja'i m/lal&i 2 m/kani"m/ 'a"ar $akni tran"&'a"i 'an

  /k"&'a"i

  I!3!2! /ma#ami 'an m/nj/la"kan j/ni"?j/ni" /'/ma 'an a"it/"

  E'/ma 'ikla"ifikka"ikan m/nja'i :

  1 Edema (%a()/a&a 3 edema (%a(,

  ;an$a t/ata" pa'a or9an@p/m&l 'ara# t/rt/nt&! T/r'iri 'ari :

  Ek"tr/mita"

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  15/24

  S/lain it&5 /'/ma j&9a 'apat 'i/'akan m/nja'i :

  a. Edema I*&a/e($(e'

  E'/ma $an9 ia"a t/rja'i akiat '/pr/"i "i"t/m m/taolik jarin9an 'an ti'ak a'an$a n&tri"i

  "/l $an9 a'/k&at!

  Edema E%/&'a/e($(e'

  E'/ma $an9 ia"an$a 'i"/akan ol/# k/o>oran anormal >airan 'ari pla"ma k/ r&an9

  int/r"titial '/n9an m/linta"i kapil/r 'an k/9a9alan limfatik &nt&k m/n9/malikan >airan 'ari

  int/r/"titi&m k/ 'alam 'ara#!

   Klasifikasi berdasarkan penyebab edema

  a= ,/m/nt&kan /'/ma pa'a 9a9al jant&n9 kon9/"tif 

  Ga9al jant&n9 kon9/"tif 'itan'ai k/9a9alan pompa jant&n95 "aat jant&n9 9a9al

  m/mompa 'ara#5 'ara# akan t/r/n'&n9 pa'a "i"t/m D/na 'an "aat $an9 /r"amaan

  Dol&m/ 'ara# pa'a art/ri m&lai /rk&ran9! ,/n9&ran9an p/n9i"ian art/ri ini & aktiDa"i "i"t/m "araf "impati" $an9 m/n9akiatkan Da"okon"trik"i "/a9ai &"a#a

  &nt&k m/mp/rta#ankan >&ra# jant&n9 $an9 m/ma'ai! Akiatn$a "&plai 'ara# akan

  'i&tamakan k/ p/m&l 'ara# otak5 jant&n9 'an par&! S/#in99a .AE akan /rk&ran9

  'an 9injal akan m/na#an Na 'an air! Kon'i"i 9a9al jant&n9 $an9 "an9at /rat5 j&9a akan

  t/rja'i #iponatr/mia5 ini t/rja'i kar/na 9injal l/i# an$ak m/na#an air 'ian'in9 '/n9an

  natri&m! ,a'a k/a'aan ini A.; akan m/nin9kat '/n9an >/pat 'an t/rja'i p/m/katan &rin!

  K/a'aan ini 'ip/r/rat ol/# t&&l&" prok"imal $an9 j&9a m/na#an air 'an natri&m "/>ara

   /rl/i#an "/#in99a pro'&k"i &rin akan "an9at /rk&ran9! .i lain pi#ak5 A.; j&9a

  m/ran9"an9 p&"at ra"a #a&"5 m/n$/akan p/nin9katan p/ma"&kan air 

   = ,/m/nt&kan /'/ma pa'a "iro"i" #apati"

  Siro"i" #/pati" 'itan'ai ol/# firo"i" jarin9an #ati $an9 l&a" '/n9an

   p/m/nt&kan no'&l! +iro"i" #ati $an9 l&a" $an9 'i"/rtai 'i"tor"i "tr&kt&r par/nkim #ati

  m/n$/akan p/nin9katan ta#anan "i"t/m porta 'iik&ti '/n9an t/r/nt&kn$a pinta"

   porto"i"t/mik aik intra ma&p&n /k"tra #ati! Apaila p/r&a#an "t&kt&r par/nkim "/makin

   /rlanj&t5 maka Da"o'ilata"i akan "/makin /rat 'an m/$/akan ta#an p/rif/r "/makin

  m/n&r&n!

  15

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  16/24

   T& akan m/naf"irkan "/ola#?ola# t/rja'i p/n&r&nan .AE! R/ak"i $an9 'ik/l&arkan

  &nt&k m/laan k/a'aan ini a'ala# m/nin9katkan ton&" "araf "impati" a'r/n/r9ik! ;a"il

  ak#irn$a a'ala# aktiDa"i "i"t/m Da"okon"triktor 'an anti 'i&r/"i" $akni SRAA5 "araf 

  "impati" 'an A.;! ,/nin9katan ka'a A.; akan m/n$/akan r/t/n"i air5 al'o"t/ron

  akan m/n$/akan r/t/n"i 9aram "/'an9kan "i"t/m "araf "impati" 'an an9iot/n"in akan

  m/n$/akan p/n&r&nan k/>/patan filtra"i 9lom/l&r&" 'an m/nin9katkan r/a"op"i 9aram

   pa'a t&&l&" prok"imal!

  >= ,/m/nt&kan /'/ma kar/na oat

  /kani"m/ /'/ma kar/na oat 'iantaran$a t/rja'in$a

  1= a"okon"trik"i art/ri r/nali" : oat anti inflama"i non "t/roi'

  2= .ilata"i art/ri "i"t/mik airan

  intraDa"k&l/r k/ int/r"titi&m 'an m/mp/r/rat p/m/nt&kan /'/ma! ol&m/ pla"ma $an9

   /rk&ran9 akiat #ipoal&min/mia 'an k/#ilan9an prot/in 'apat m/n$/akan p/n&r&nan

   p/rf&"i 9injal $an9 j&9a m/ran9"an9 r/t/n"i natri&m 'an air!

  16

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  17/24

   Ada 2 mekanisme yang menyebabkan terjadinya edema pada sindrom nefrotik :

  1. Me%a*)/me 5e'6)(()*+

  T/rja'in$a /'/ma $an9 'iakiat kar/na k/lainan $an9 m/n99an99& /k"kr/"i

  natri&m 'i t&&l&" 'i"tal5 "/a9ai akiat t/rja'in$a p/nin9katan Dol&m/ 'ara# /rfillin9=5

   p/n/kanan SRAA 'an Da"opr/"in! Kon'i"i" Dol&m/ 'ara# $an9 m/nin9kat $an9 'i"/rtai

  r/n'a#n$a t/kanan o"motik pla"ma m/n9akiatkan tran"&'a"i >airan 'ari kapil/r k/

  int/r"titial m/nin9kat "/#in99a t/rja'i /'/ma!

  2! Me%a*)/me $*de'6)(()*+

  T/rja'in$a /'/ma 'i"/akankan r/n'a#n$a ka'ar al&min "/r&m $an9

  m/n9akiatkan r/n'a#n$a t/kanan o"motik pla"ma5 "/#in99a >airan 'ari kapil/r /rpin'a#

  k/ int/r"titial5 akiatn$a Dol&m/ 'ara# $an9 /r/'ar akan /rk&ran9! S/lanj&tn$a

  m/n9akiatkan p/ran9"an9an SRAA $an9 m/r/t/n"i natri&m 'an air 'i t&&l&" 'i"tal!

  I!3!3! /ma#ami 'an m/nj/la"kan manif/"ta"i /'/ma 'an a"it/"

  E'/ma :

  ? E'/ma par& pa'a 9a9al jant&n9 kon9/"tif5 "in'roma n/frotik5 "iro"i" #ati M 9a9al

  9injal

  ? E'/ma p/rif/r

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  18/24

  ? &al airan $an9 k/l&ar 'ari p/m&l l/i# tin99i5

  "/m/ntara j&mla# >airan $an9 'ir/a"orp"i k&ran9 'ari normal '/n9an '/mikian t/r'apat

  >airan tama#an $an9 t/rtin99al 'ir&an9 r&an9 int/r"ti"i&m! E'/ma $an9 'i"/akan ol/#

   p/n&r&nan kon"/ntra"i prot/in pla"ma 'apat t/rja'i m/lal&i //rapa >ara : p/n9/l&aran

   /rl/i#an prot/in pla"ma 'i &rin akiat p/n$akit 9injal p/n&r&nan "int/"i" prot/in pla"ma

  akiat p/n$akit #ati < #ati m/n"int/"i" #ampir "/m&a prot/in pla"ma = makanan $an9 k&ran9

  m/n9an'&n9 prot/in ata& p/n9/l&aran prot/in akiat l&ka akar $an9 l&a" !

  2!  Peningkatan permeabilitas dinding kapiler menyebabkan protein plasma yang keluar dari 

  kapiler ke cairan interstisium disekitarnya lebih banyak.

  S/a9ai >onto#5 m/lal&i p/l/aran poripori kapil/r $an9 'i>/t&"kan ol/# #i"tamin pa'a

  >/'/ra jarin9an ata& r/ak"i al/r9i ! T/rja'i p/n&r&nan t/kanan o"motik koloi' pla"ma $an9

  m/n&r&nkan k/ara# 'alam "/m/ntara p/nin9katan t/kanan o"motik koloi' >airan int/r"ti"i&m

  $an9 'i"/akan ol/# k/l/i#an prot/in 'i>airan int/r"ti"i&m m/nin9katkan t/kanan k/ara#

  l&ar! k/ti'ak"/iman9an ini ik&t /rp/ranm/nim&lkan /'/ma lokal $an9 /rkaitan '/n9an

  >/'/ra < mi"aln$a 5 l/p = 'an r/"pon al/r9i

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  19/24

  kar/na k/l/i#an >airan $an9 'ifiltra"i k/l&ar t/rta#an 'i >airan int/r"ti"i&m 'an ti'ak 

  'apat 'ik/malikan k/ 'ara# m/lal&i "i"t/m limf/! Ak&m&la"i prot/in 'i >airan int/r"ti"i&m

  m/mp/r/rat ma"ala# m/lal&i /f/k o"motikn$a! ,/n$&matan limf/ lokal 'apat t/rja'i5

  mi"aln$a 'i l/n9an anita $an9 "al&ran?"al&ran 'raina"/ limf/n$a 'ari l/n9an $an9 t/r"&mat

  akiat p/n9an9katan k/l/njar limf/ "/lama p/m/'a#an &nt&k kank/r pa$&'ara!

  ,/n$&matan limf/ $an9 l/i# m/l&a" t/rja'i pa'a filaria"i"5 "&at& p/n$akit para"iti> $an9

  'it&larkan m/lal&i n$am&k $an9 t/r&tama 'ij&mpai 'i 'a/ra#?'a/ra# tropi"! ,a'a p/n$akit

  ini5 >a>in9?>a>in9 filaria k/>il mirip /nan9 m/n9inf/k"i p/m&l limf/ "/#in99a t/rja'i

  9an99&an aliran limf/! 8a9ian t& $an9 t/rk/na5t/r&tama "krot&m 'an /k"tr/mita"5

  m/n9alami /'/ma #/at!K/lainan ini "/rin9 'i"/&t "/a9ai /l/p#antia"i"5kar/na /k"tr/mita"

  $an9 m/m/n9kak "/p/rti kaki 9aja#!

  Apap&n p/n$/a /'/ma5 kon"/nk&/n"i p/ntin9n$a a'ala# p/n&r&nan

   p/rt&karana#an?a#an antara 'ara# 'an "/l! S/rin9 '/n9an ak&m&la"i >airan int/r"ti"i&m5

   jarak antara "/l 'an 'ara# $an9 #ar&" 'it/mp ol/# n&tri/nt5 25 'an zat?zat "i"a m/l/ar 

  "/#in99a k/>/patan 'if&"i /rk&ran9! ./n9an '/mikian5 "/l?"/l 'i 'alam jarin9an $an9

  /'/mato"a m&n9kin k&ran9 m/n'apat pa"okan 'ara#!

  (Ilmu Penyakit Dalam (IPD! "ilid # $d. %

  A"it/"

  • #ati kronik 

  ,/n$/a $an9 palin9 "/rin9 t/rja'i a'ala# "iro"i"5 #/patiti" kronik5 #/patiti" alko#ol $an9

   /rat

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  20/24

  I!3!(! /ma#ami 'an m/nj/la"kan m/kani"m/ /'/ma 'an a"it/"

  20

  +AKTR AKI8AT KN.ISI KINIS

  T/kanan 

  #i'ro"tatik pla"ma 

  kapil/r m/nin9kat 

  .ara# $an9 t/r#amat 

  k/mali k/D/na 'apat 

  m/n$/akan p/nin9katan 

  t/kanan kapil/r! Akiatn$a 

  >airan akan an$ak ma"&k  

  k/'alam jarin9an → /'/ma 

  Ga9al jant&n9 

  Ga9al 9injal"tr&k"i D/na 

  K/#amilan 

  T/kanan o"motik koloi'   pla"ma m/n&r&n 

  Kon"/ntra"i pla"ma 

   prot/in /rk&ran9→

  t/kanan o"motik koloi'  pla"ma m/n&r&n→

  air /rpin'a# 'ari pla"ma 

  ma"&k k/'alam jarin9an →

  /'/ma 

  aln&tri"i 

  .iar/ kronik  

  &ka akar  

  Sin'roma n/frotik  Siro"i" 

  ,/rm/ailita" kapil/r  

  m/nin9kat 

  ,/nin9katan p/rm/ailita" 

  kapil/r m/n$/akan 

  t/rja'in$a k/o>oran 

  m/mran kapil/r "/#in99a 

   prot/in 'apat /rpin'a# 'ari kapil/r ma"&k k/ r&an9 

  int/r"titial 

  Inf/k"i akt/ri 

  R/ak"i al/r9i 

  &ka akar  

  ,/n$akit 9injal ak&t: 

   N/friri" 

  R/t/n"i Natri&m 

  m/nin9kat 

  R/t/n"i Natri&m 

  m/nin9kat 

  Ginjal m/n9at&r ion natri&m 

  'i>airan /k"tra"/l ol/#! 

  +&n9"i 9injal 'ip/n9ari 

  ol/# aliran 'ara# $an9 

  ma"&k! 8ila aliran 'ara# 

  Ga9al jant&n9 

  Ga9al 9injal 

  Siro"i" #ati 

  Tra&ma /9a# k/malin$a 

   prot/in k/ "irk&la"i! 8ila 

  t/rja'i 9an99&anlimfatik  

  maka prot/in akan ma"&k k/ 

  "irk&la"i5 akiatn$a t/kanan 

  koloi' o"motik pla"ma 

  akanm/n&r&n→ /'/ma 

  "tr&k"i limfatik  

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  21/24

  I!3!%! /ma#ami 'an m/nj/la"kan p/natalak"anaan /'/ma 'an a"it/"

  ,/natalak"anaan E'/ma:

  a! m/mp/raiki p/n$akit 'a"ar ila m&n9kin

   ! r/"trik"i a"&pan natri&m &nt&k m/minimali"a"i r/t/n"i air >! p/m/rian 'i&r/tik! ;al?#al $an9 #ar&" 'ip/r#atikan 'alam p/m/rian 'i&r/tik &nt&k 

   p/na99&lan9an /'/ma a'ala#

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  22/24

  ? 'apat m/n$/akan #ip/rkal/mia5 a"i'o"i"

  ? lok al'o"t/ron P 9in/koma"tia5 impot/n"i5

  am/nor/a

  ? on"/t 2?3 #ari

  ? jan9an /r"amaan '/n9an A6E?in#iitor 'an K 

  ? "/aikn$a ti'ak 'i9&nakan pa'a pa"i/n GGJ Amilori'/

  ? (?10 m9 airan

   ia"an$a5 "pironola>ton/ porto"$"t/mi> "#&nt

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  23/24

  ,/m/rik"aan +i"ik pa'a p/n'/rita /'/ma 'an a"it/" antara lain :

  1! 8/nt&k par& par& "/p/rti ko'ok a'om/n >/m&n9 'an "/'ikit t/9an9

  2! ari/"i" 'i '/kat &"&"

  3! ari/"i" 'i '/kat t&n9kai aa#

  4! E'/ma timal kar/na #ipoal&min/mia

  (! ,/r&a#an "irk&la"i .i"t/n"i a'om/n%! Timpani pa'a p&n>ak a"it/"

  7! +l&i' aD/

  -! S#iftin9 '&lln/""

  )! ,&'l/ "in9

  10! +oto t#ora

  11! Ultra"ono9rafi

  12! 6T S>an

  ,/m/rik"aan aoratori&m

  J ,/n&r&nan "/r&m o"molalita" : Q 2-0 m"m@k9

  J ,/n&r&nan "/r&m prot/in5 al&min5 &r/&m5 ; 'an ;tJ ,/nin9katan t/kanan D/na "/ntral airan a"it/": m/m/rik"a arna5 prot/in5 #it&n9 "/l akt/ri 'an k/9ana"an5

  a"it/" ia"an$a /rarna k/k&nin9an pa'a "iro"i"5 k/m/ra#an pa'a k/9ana"an5 'an

  k/r pa'a inf/k"i!

  2!USG a'om/n: m/n9&k&r &k&ran #ati il pa'a "iro"i"=5 tan'a?tan'a #ip/rt/n"i

   portalari p/nan'a "iro"i" #/patiti"

 • 8/19/2019 PBL SKENARIO 2 BLOK CAIRAN

  24/24

  .aftar p&"taka

  .orlan'5 !A! N/ man!2002! Kamus Kedokteran orland  /'2)! akarta:EG6

  Ganon9 !+! 200(! !isiologi kedokteran!EG6!akarta

  ;/n'ra5&tama!2013!"A#""$A# K%&%'()A#"A# A'*+%L%K,*OL', A# A&A(+)A&A

  ed-2 ! akarta : alai p/n/rit +KUI

  #ttp:@@kam&"k/"/#atan!>om@arti@kapil/r

  S#/roo' !