PATVIRTINTA - 3 2013-2014 m.m. (po rugsؤ—jo 1-osios) atvyko – 8 mokiniai, iإ،vyko – 28 mokiniai

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PATVIRTINTA - 3 2013-2014 m.m. (po rugsؤ—jo 1-osios) atvyko – 8 mokiniai, iإ،vyko...

 • 1

  PATVIRTINTA

  Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos

  direktoriaus 2015 m. kovo 13 d.

  įsakymu Nr. V-15

  KELMĖS JONO GRAIČIŪNO GIMNAZIJOS 2015 METŲ

  VEIKLOS PLANAS

  TURINYS

  I. Bendroji dalis………...............................................................................................................1 II. Gimnazijos veiklos strategija………………………………………………………………...2 III. 2014 metų veiklos analizė……………………………………………………………………2 IV. 2014 metų įsivertinimo išvados ir rekomendacijos………………………..………………..19 V. Statistiniai duomenys……………………………………………………………………….20 VI. 2015 metų veiklos tikslai ir uţdaviniai……………………………………………………..22 VII. 2015 metų tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo priemonių planai……………..……….…23 VIII. Savivaldos institucijos ir jų veikla………………………………………..………….…37 IX. Popamokinių renginių planas………………………………………………………………38 X. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas……………………………………………………42 XI. Ugdomosios veiklos prieţiūros planas……………………………………………………..47

  I. BENDROJI DALIS

  2015 metų gimnazijos veiklos planas sudarytas vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu 2011-2015 m., 2014 metais atlikto gimnazijos

  vidaus įsivertinimo medţiaga, 2014 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo analize, metodinių grupių ugdymo kokybės tobulinimo planais.

  Šiame plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėţti veiklos tikslai ir uţdaviniai 2015 metams,

  numatytos priemonės jiems įgyvendinti. Planą rengė darbo grupė, patvirtinta Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos direktoriaus 2014 m. gruodţio 5 d.

  įsakymu Nr. V-73 „Dėl gimnazijos 2015 metų veiklos planui parengti grupės sudarymo.“

 • 2

  II. GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA

  Filosofija:

  Ţmogus visų pirma turi išaugti ŢMOGUMI, o tik paskui eina visos kitos jo savybės ir privalumai.

  Vizija:

  1. Gimnazija ugdo europietiškai mąstantį ir bendraujantį, profesionaliai dirbantį ţmogų, kuris gyvendamas Europoje ir paţindamas įvairių tautų

  istoriją, tradicijas, dvasines vertybes kartu kuria bei puoselėja savo šalies kultūrą, tampa emancipuotu piliečiu.

  2. Kelmės Jono Graičiūno gimnazija – moderniausia Šiaulių krašto gimnazija.

  Misija:

  1. Keturmetėje Jono Graičiūno gimnazijoje ugdomi Kelmės krašto jaunuoliai - ţinių visuomenės piliečiai, mokantys valdyti informacines

  komunikacines technologijas (IKT), atrinkti ir analizuoti, pritaikyti praktikoje gausią informaciją; mokantys kurti gerus individų ir grupių santykius;

  kuriantys krašto visuomenės kultūrą; jaučiantys poreikį lavintis visą gyvenimą.

  2. Aukštos kvalifikacijos mokytojai kartu su kitais gimnazijos bendruomenės nariais kuria mokymosi procesą skatinantį ir jį palaikantį mechanizmą:

  taiko aktyviuosius ugdymo metodus, ieško inovacijų, siūlo neformaliųjų ugdymo programų. Ugdymo procesas organizuojamas pasitelkiant

  informacines komunikacines technologijas (IKT).

  3. Gimnazijoje veikiančiuose Informacijos, Sveikatingumo, Technologijų centruose, Muzikos, Garso įrašų, Televizijos (ir radijo) studijose ir kitose

  edukacinėse aplinkose jaunuoliai mokosi praktiškai veikdami, lavina savo kūrybinius, komunikacinius gebėjimus, rūpinasi sveikata, įgyvendina

  įvairius šalies ir tarptautinius projektus.

  Strateginiai prioritetai:

  1. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese.

  2. Meninis ugdymas.

  3. Sveikos mokyklos kūrimas.

  Strateginiai tikslai: 1. Gerinti ugdymo ir mokymo (-si) kokybę, didinant pagalbą mokiniui, aktyvinant bendradarbiavimą su tėvais (globėjais, rūpintojais).

  2. Sutvarkyti gimnazijos aplinką, uţtikrinančią saugų ugdymo proceso organizavimą.

  3. Modernizuoti ugdymo infrastruktūrą.

  III. 2014 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

  1. Mokyklos konteksto pokyčiai (2013-2014 mokslo metais):

  1.1. Komplektavimas ( kiek mokinių išėjo, kiek atėjo, išėjimo prieţastys)

 • 3

  2013-2014 m.m. (po rugsėjo 1-osios) atvyko – 8 mokiniai, išvyko – 28 mokiniai. Palyginus su 2012-2013 m.m. atvyko 2 mokiniais daugiau, o išvyko 1

  maţiau. Tai rodo, kad gimnazija geriau tenkina mokinių poreikius, suteikia pagalbą mokiniams. Išvykimo prieţastys labai įvairios: noras anksčiau įgyti

  profesiją (14 mokinių), mokyklos keitimas (7 mokiniai), gyvenamosios vietos keitimas ( 3 mokiniai), išvykimas gyventi ir mokytis į uţsienį (3

  mokiniai), dėl ligos (1 mokinys).

  1.2. Patalpos (plotas sumažėjo, padidėjo, kas pasikeitė)

  2013-2014 mokslo metais gimnazijos patalpos nepakito.

  1.3. Materialinė bazė (nauja įranga, mokymo priemonės, įrengti kabinetai)

  2013-2014 mokslo metais gimnazijos mokymo kabinetai, įranga ir pagrindinės mokymo priemonės praktiškai išliko nepakitusios. Įsigyti 2 nešiojami

  kompiuteriai.

  1.4. Veiklos rūšys (įsteigta/uždaryta ikimokyklinio ugdymo grupė ir pan.)

  2013-2014 mokslo metais gimnazijos veiklos rūšys išliko nepakitusios.

  1.5. Dalyvavimas programose, projektuose (kurie parengti pačios mokyklos ir turėjo įtakos mokyklos turtinimui, nurodyti pridėtinę vertę)

  Įgyvendindama uţsienio kalbų mokymui ir mokymuisi keliamus reikalavimus, švietimo iššūkius J.Graičiūno gimnazija nuolat įgyvendina tarptautinius

  projektus.

  Gimnazija laimėjo Comenius projektų konkursą ir 2013 – 2015 m. kartu su Vokietijos (Realschule Tamm), Turkijos (Refhan Tumer Lisesi),

  Lenkijos (Gimnazjum Nr.6 Myslowice), Italijos (VII Instituto Comprensivo ,,G.A.Costanzo”), Ispanijos (I.E.S. Afonso X O Sabio) mokyklų

  bendruomenėmis vykdė ir dar tęs bendrą veiklą, skirtą tolerancijos ugdymui. Šio Comenius projekto tema „Destroying stereotypes, building a new

  Europe” (,,Sulauţykim stereotipus, kurkim naują Europą“). Gimnazistai ir jų mokytojai vyko į Italiją, Vokietiją, Turkiją, o 2015 m. pavasarį – į

  Ispaniją ir priims visų šalių delegacijas Kelmėje, kur vyks projekto veiklos, skirtos muzikai. Projektui buvo skirta 21 000 eurų.

  Svarbus gimnazijos bendruomenės laimėjimas – dalyvavimas Erazmus+ programos Antrojo pagrindinio veiksmo KA2 Strateginės partnerystės

  pirmajame konkurse ir laimėtas projektas, skirtas leidybinei veiklai „Publishing House of Arts“ („Menų spaustuvė“). Europos Komisija jo

  įgyvendinimui skyrė beveik 95 000 eurų, iš jų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijai – 24 000 eurų. Projektas skirtas gabiųjų vaikų kūrybiškumo

  ugdymui. J.Graičiūno gimnazija – šio projekto koordinatorė, o partneriai IES Monelos (Ispanija), Lycee Antoine de St Exupery (Prancūzija), I.I.S.S.

  ,,U.Foscolo“ (Italija), Schonbuch-Gymnasium Holzgerlingen (Vokietija). Kartu su šiomis ugdymo įstaigomis leidţiame ir tarptautinį jaunimo laikraštį

  „DEFRIT“. Ir pastarasis projektas, ir projektas „Menų spaustuvė“ svarbūs ir karjeros galimybių prasme: mokiniai susipaţįsta su ţurnalisto profesija,

  praktiškai dirba leisdami laikraštį.

  2014 m. rudenį įgyvendintas tradicinis projektas, skirtas muzikiniam ugdymui – „Muzikos diriţablis“, kurį rėmė Kelmės rajono savivaldybė.

  Įvairias veiklas, ţinias integruojantys, tarpkultūrinių kompetencijų suteikiantys, komunikacinius gebėjimus, kūrybiškumą, pilietiškumą ugdantys

  projektai, jų įtaka ugdymo kokybei, būsimajai profesijai aptariama Metodinėje taryboje, metodinių grupių posėdţiuose. Neabejotina šių projektų įtaka

  uţsienio kalbų mokymosi motyvacijai, ţinių gerėjimui.

  “ESF akademija“. Projekto koordinatorius Europos socialinio fondo agentūra.

 • 4

  Atliktos ESF akademijos II kurso šešios uţduotys, dalyvavome Kalėdiniame renginyje, kur kūrėme pasakų knygos, skirtos likimo nuskriaustiems

  vaikams, kūrime bei ESF akademijos baigiamajame renginyje Vasaros stovykloje. Sėkmingai baigėme II-jį kursą.

  Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis

  partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“

  VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ partnerio Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės

  valdovų rūmų Neformaliojo švietimo edukacinėje programoje „Viduramţių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didţiųjų

  kunigaikščių dvare“. Projekto edukacinių uţsiėmimų metu siekiama atrasti ir paţinti XV−XVII a. muzikinę kultūrą Lietuvos Didţiojoje Kunigaikštystėje, atskleisti

  ir suvokti jos sąsajas su Europos muzikinės kultūros paveldu ir šiandienos kultūriniu gyvenimu bei kitomis ţmogaus veiklos sr