of 48 /48
Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji Hrman, Patricija Undergraduate thesis / Završni rad 2016 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Polytechnic of Međimurje in Čakovec / Međimursko veleučilište u Čakovcu Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:127630 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-09 Repository / Repozitorij: Polytechnic of Međimurje in Čakovec Repository - Polytechnic of Međimurje Undergraduate and Graduate Theses Repository

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Hrman, Patricija

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Polytechnic of Međimurje in Čakovec / Međimursko veleučilište u Čakovcu

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:110:127630

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-09

Repository / Repozitorij:

Polytechnic of Međimurje in Čakovec Repository - Polytechnic of Međimurje Undergraduate and Graduate Theses Repository

Page 2: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ

PATRICIJA HRMAN

TRADICIJSKI MATERIJALI U SUVREMENOJ GRADNJI

ZAVRŠNI RAD

ČAKOVEC, 2016.

Page 3: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ

(SMJER: ODRŽIVA GRADNJA)

PATRICIJA HRMAN

TRADICIJSKI MATERIJALI U SUVREMENOJ GRADNJI

TRADITIONAL MATERIALS IN A MODERN WAY OF

CONSTRUCTION

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Jasmina Ovčar, pred.

ČAKOVEC, 2016.

Page 4: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu

SAŽETAK

Suvremena gradnja raspolaže izuzetno velikim mogućnostima u pogledu razvojne

tehnologije, procesa izgradnje ali i velikog izbora materijala. Pojam održive gradnje

nije samo izgradnja novih domova, tvornica, ureda i zgrada drugih namjena u skladu s

načelima održivosti. Održiva gradnja podrazumijeva uporabu prirodnih materijala koji

su lako obnovljivi, mogu se reciklirati, imaju dugi vijek trajanja i nemaju štetan utjecaj

na okoliš. Održiva gradnja se oslanja na izbor, obradu te samu ugradnju materijala koji

svoje porijeklo imaju u tradicionalnoj gradnji.

Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i načinu obrade, materijali koji pronalaze mjesto u

suvremenoj, održivoj gradnji su prirodnog sastava, ekološki prihvatljivi te zdraviji i za

same korisnike zgrada. Kamen, drvo, ovčja vuna, slama, staklo, konoplja, opeka i drugi,

materijali su koje nam Majka Priroda nudi i predstavljaju obnovljivi izvor. Održiva

gradnja za osnovno načelo ima „pametno“ projektiranje što podrazumijeva oblik

zgrade, lokaciju zgrade i orijentaciju prema stranama svijeta, dobru izolaciju, održivi

sustav ventilacije, grijanja i klimatizacije. Udobnost u zgradama napravljenim od

prirodnih materijala uvelike predstavlja dodatan luksuz koji svatko, tko razmišlja

održivo, priželjkuje. Oblikovanje produktivnog životnog prostora spada u temeljne

ciljeve održivog postupka projektiranja pojedinih zgrada. Vraćanjem počecima gradnje

stvara se zdravije okruženje, te pridonosi produktivnosti svakog pojedinca u pogledu

održivosti. Kao što je poznato, održivost tih materijala sama po sebi nije dovoljna.

Jedan od najbitnijih čimbenika jest taj da tijekom njihove proizvodnje, obrađivanja,

transporta, ugradnje, kasnijeg korištenja, ali i razgradnje bude neutralnost glede

štetnih utjecaja na okoliš, kao s lokalne tako i s globalne strane. Korištenjem održivih

materijala utječe se i na smanjenje otpada u urbanim sredinama i na reduciranje

potrošnje energije. Prilikom suvremene novogradnje, rekonstrukcije starih zgrada ili

rušenja zgrada dolazi do problema što se tiče ljudskog utjecaja na okolinu. Stoga pojam

održive gradnje ovisi o učinkovitoj uporabi građevinskih materijala.

Ključne riječi: održiva gradnja, održivi razvoj, prirodni materijali, suvremena gradnja,

tradicijski materijali

Page 5: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu

SADRŽAJ

SAŽETAK

1. UVOD…………………………………………………………………...……………4

2. POVIJEST GRADITELJSTVA…………………………………………..….……….8

3. TEHNIČKA SVOJSTVA MATERIJALA……………………………………….…18

4. TRADICIJSKI MATERIJALI U GRADNJI………………………………………..19

4.1. Kamen…………………………………………………………………………...19

4.2. Drvo………………………………………………………………………….….24

4.3. Zemlja…………………………………………………………………….….….30

4.4. Trava…………………………………………………………………….…........32

5. SUVREMENI MATERIJALI U GRADNJI……………………………………..…36

5.1. Čelik.………………………………………………………………….….….….36

5.2. Beton i armirani beton…..……………………………………….….………..…37

6. TRADICIJSKI MATERIJALI U SUVREMENOJ ODRŽIVOJ GRADNJI.……....39

7. ZAKLJUČAK……………………………………………………………….……....42

8. LITERATURA…………………………………………………………………..…..44

Popis slika…………………………………………………………………………..…..45

Popis tablica........………………..…………………………………………………...…46

Page 6: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 4

1. UVOD

Želja za praćenjem trenda održivosti i postizanja boljeg životnog standarda dovodi do

spoja tradicionalnog i suvremenog. Zbog toga se čovjek vraća korijenima graditeljstva,

funkcionalnosti, jednostavnosti, kvaliteti i na kraju, brizi za njegovo okruženje. Ta želja

se vrlo jednostavno može nazvati izazovom današnjice. Ono zahtjeva od nas ne samo

kvalitetniji život za pojedinca danas, već i za sve buduće generacije.

Na slici 1. prikazana je suvremena zgrada izrađena od materijala koji se danas

uobičajeno koriste, a koristili su se i nekada davno.

Slika 1. Suvremena klasična gradnja – materijali

Izvor: autorska obrada, Berge, B. (2009). The Ecology of Building Materials

(07.10.2016.)

Dimnjaci i zidovi zgrada izgrađeni su od opeke1 (slika 2.), najčešćeg zidnog građevnog

materijala, povezanih mortom (slika 3.). Ovisno o podneblju i prirodnom okruženju

koje obiluje izvorom određenog materijala, umjesto opeke često se koristi i kamen (u

Hrvatskoj često u Dalmaciji, Istri i Primorju, Gorskom kotaru i Lici).

1 opeka – cigla, građevinski proizvod koji se dobiva pečenjem gline na temperaturi 900-1100°C

Page 7: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 5

Slika 2. Opeka

Izvor: http://www.webgradnja.hr/images/katalog/popup/blok-opeka-porotherm-20-s-p-

e-285-1.jpg, (07.10.2016.)

Slika 3. Mort za zidanje

Izvor: http://www.gradimo.hr/blobs/stickies/4be01712-d10e-4181-9abc-

6000937308a2.jpg, (07.10.2016.)

Mort2 služi za zidanje, to jest povezivanje zidnih elemenata u zid. Zidovi se obrađuju

žbukom3 (slika 4.). To je vrsta morta koja se koristi za pokrivanje i zaštitu površina

zgrade od štetnih utjecaja i radi postizanja određenog estetskog izgleda, te za

2 mort – smjesa veziva, pijeska i vode, uz prisutnost zraka 3 žbuka – sloj morta koji se u jednom ili više nabačaja određene debljine nanosi na zidove ili stropove,

gdje nakon očvršćivanja poprima korisna svojstva

Page 8: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 6

izravnavanje površina. Nanosi se u tri sloja. Prvo se nanosi podložna žbuka, zatim gruba

žbuka i na kraju sloj fine završne žbuke [1].

Slika 4. Žbuka

Izvor: http://www.samoborka.hr/upload/tonovi/stokana_3339_17014.jpg, (07.10.2016.)

Temelji zgrade te podne i stropne međukatne konstrukcije izvedene su od betona4 (slika

5.), danas najpoznatijeg i najraširenijeg građevnog materijala.

Slika 5. Beton (smjesa)

Izvor: https://www.kalun.hr/images/04_SLIKE/06_NASLOVNI_SLIDER/beton.jpg,

(07.10.2016.)

Za pokrivanje krovišta kod suvremenih zgrada najčešće se koristi crijep5. Crijep se

izrađuje od ilovače (kao i opeka), samo bolje očišćene te pečene na nešto višoj

temperaturi [1].

4 beton – mješavina agregata, hidrauličnog cementa i vode koja tijekom vremena očvršćuje 5 crijep – plosnati građevni element raznih profila za pokrivanje kosih krovova

Page 9: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 7

Prema obliku crijep može biti običan, ravan ili biber crijep (slika 6.), utoreni crijep

(slika 7.), valovit ili „S oblika“. Crijep mora biti vodonepropustan, postojan na mraz,

posjedovati dovoljnu nosivost i otpornost na udar. U suvremenoj arhitekturi često se

koristi i lim kao pokrov, koji je kao građevni materijal bio poznat još od davnina. Lim

se izrađuje hladnim valjanjem, a u graditeljstvu može biti zamjena za crijep, ali i pokrov

kupola monumentalnih zgrada. Ima zaštitnu i dekorativnu ulogu, kao primjerice bakreni

oluci, klupice i okapnice za prozore.

Slika 6. Biber crijep

Izvor: http://www.webgradnja.hr/images/katalog/popup/biber-crijep-324-2.jpg,

(07.10.2016.)

Slika 7. Utoreni crijep

Izvor: http://www.sajowitz-dach.at/mediaCache/720131/7167539.jpg, (07.10.2016.)

Suvremeni građevni materijali sve više predstavljaju osuvremenjenu obradu davno

poznatih i često korištenih materijala.

Page 10: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 8

Unatoč velikoj ekspanziji u graditeljstvu, razvoju tehnologije i pronalasku novih

materijala, tradicionalno pronalazi put za upotrebu u suvremenom svijetu. Tako se već

davno poznati i korišteni materijali ističu svojom prirodnošću, kvalitetom,

dugotrajnošću, neštetnošću na okoliš i slično. Tradicijski materijali stoga su održivi

materijali te kao takvi vrlo prihvatljivi i traženi u održivoj gradnji. Prepoznaju to

investitori, ulagači, projektanti, znanstvenici, te proizvođači i tržište.

2. POVIJEST GRADITELJSTVA

Graditeljstvo je kao vrsta djelatnosti učinilo ljude neovisnima o prirodnim skloništima.

Najstarije stambene građevine poznate su još iz prapovijesnog doba kao npr. zemunice6

i sojenice7, prikazane slikama 8. i 9.

Slika 8. Zemunica

Izvor: https://ucimotehnicko.files.wordpress.com/2012/10/zemunica.jpg, (07.10.2016.)

6 zemunica - poluukopani ili ukopani objekt za stanovanje 7 sojenica - kuće ili naselja u poplavnim i močvarnim krajevima ili na plićacima uz obale rijeka, jezera ili

mora, podignute na deblima

Page 11: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 9

Slika 9. Sojenice

Izvor: https://ucimotehnicko.files.wordpress.com/2012/10/sojenice.jpg, (07.10.2016.)

Najstariji nalazi čovjekovih staništa dolaze iz 28 000. godine prije Krista, iz starijeg

kamenog doba [1].

Najstariji tekst koji govori o arhitekturi i građenju kao ljudskoj djelatnosti je „Deset

knjiga o arhitekturi“8 (lat. De architectura libri decem) latinskog autora Vitruvija

9 [2].

Graditeljstvo se razvijalo kroz čitavu povijest. Najznačajnija stilska razdoblja koja su

ostavila veliki pečat svog doba u razvoju graditeljstva su antika10

u starom vijeku,

gotika11

u srednjem vijeku te renesansa12

u novom vijeku. Novu suvremenu arhitekturu

donosi graditeljstvo 19., 20. i 21. stoljeća.

Vrijeme antike obilježeno je kulturom Grčke i Rima, a zatim i ostalih zemalja koje su

tada bile pod utjecajem tih dviju kultura. Razdoblje antike se obično dijeli na tri

podrazdoblja, a to su grčko doba, helenizam i rimsko razdoblje. U grčkom dobu stvoren

je sustav gradova-država, takozvanih polisa koji su bili osnovna organizacijska jedinica

tog svijeta [3].

8 „Deset knjiga o arhitekturi“ (lat. De arhitectura libri decem) – sinteza brojnih autora, svaka se knjiga

sastoji od predgovora, teksta i raznih crteža na temu arhitektura 9 Vitruvije – Marcus Vitruvius Pollio (81. pr. Kr. – 15. pr. Kr.), rimski pisac, arhitekt i vojni inženjer 10 antika – razdoblje koje obuhvaća kulture izrasle na obalama Sredozemlja, prvenstveno kultura Grčke i

Rima, između 2800. i 1100. god. pr. Kr. 11 gotika – stilsko razdoblje od 12. do 14. stoljeća 12 renesansa – stilsko razdoblje od 15. do 17. stoljeća

Page 12: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 10

Što se tiče samog građenja u tom razdoblju, najpoznatiji je grčki Partenon13

na

Akropolisu koji je prikazan slikom 10. Ostali objekti koji su se gradili jesu kazališta,

amfiteatri, mostovi, terme i palače koje spadaju u profanu arhitekturu14

[4].

Slika 10. Grčki Partenon na Akropolisu, Atena, Grčka

Izvor: http://architektura.nimoz.pl/wp-content/uploads/2013/01/2.jpg, (07.10.2016.)

Vrijeme srednjeg vijeka, poznato je stilskom razdoblju pod nazivom gotika. Najveću

ekspanziju doživljava tijekom 13. i 14. stoljeća, ali se već sredinom 12. stoljeća javlja u

Francuskoj gdje se prvenstveno reflektira u sakralnoj arhitekturi15

[5].

Prvim takvim zgradama gotike smatraju se pariška crkva Saint Denis, prikazana na

slikama 11. i 12. (eksterijer i interijer), te katedrala Notre Dame u Chartresu, slika 13.

13 Grčki Partenon - antički hram posvećen božici Ateni izgrađen u 5. st. prije Krista 14 profana arhitektura – bavi se projektiranjem i izgradnjom stambenih objekata, kazališta, stadiona i

sličnih objekata 15 sakralna arhitektura – bavi se projektiranjem i izgradnjom hramova, crkava, svetišta i sl.

Page 13: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 11

Slika 11. Crkva Saint Denis, eksterijer,

Pariz, Francuska

Izvor:

http://cdn.tf.rs/2015/11/18/Bazilika-Sen-

Deni-u-Parizu-670x893.jpg,

(07.10.2016.)

Slika 12. Crkva Saint Denis, interijer,

Pariz, Francuska

Izvor:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/thumb/f/f7/Coeur_de_la_Basil

ique_de_Saint-Senis.jpg/220px-

Coeur_de_la_Basilique_de_Saint-

Senis.jpg, (07.10.2016.)

Slika 13. Katedrala Notre Dame u Chartresu, Francuska

Izvor: http://www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2011/04/Chartres-

Cathedral.jpg, (07.10.2016.)

Page 14: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 12

U novom vijeku, za vrijeme renesanse, arhitektura je doživjela pravi procvat.

Renesansna arhitektura razdoblje je između 15. i 17. stoljeća, a odlikuje se preporodom

i razvojem određenih konstruktivnih elemenata starogrčke i rimske kulture, točnije

razdoblja antike. Renesansa je poznata po naglasku simetrije, proporcija, geometrije i

skladnog odnosa dijelova zgrada [6].

U Italiji među najpoznatijim renesansnim arhitektima bio je Donato Bramante16

, a na

slici 14. je prikazano njegovo djelo, crkva po nazivu Mali hram (tal. „Tempietto“) iz

1502. godine. U ovoj maloj crkvi Bramante je sažeo sve bitne značajke renesansne

arhitekture17

, koje su prikazane slikom 15. [7].

Slika 14. Donato Bramante, Tempietto iz 1502. godine, Rim, Italija

Izvor: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/b7/28/d3/b728d32bc0fe7663c633efa14ba37043.jpg,

(07.10.2016.)

16 Donato Bramante – (1444. – 1514.) poznati talijanski arhitekt i slikar, među najboljima u vrijeme

renesanse 17 renesansna arhitektura – simetrija, proporcije, geometrija i harmonija odnosa dijelova građevina

Page 15: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 13

Slika 15. Donato Bramante, Tempietto iz 1502. godine, skica

Izvor: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/96/f1/9c/96f19c9658be12f20ca4536abf88811b.jpg,

(07.10.2016.)

Sljedeće značajno renesansno djelo, vidljivo na slici 16. je kupola Firentinske katedrale

sa klasičnim elementima, isto tako poznatog renesansnog arhitekta Fillippa

Brunelleschi. Kupola je poznata po talijanskom nazivu Duomo de Florencia [7].

Slika 16. Kupola Firetinske katedrale (tal. Duomo de Florencia), Firenca, Italija

Izvor: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/3b/63/b4/3b63b43d738bd4de56010ec85857e44a.jpg,

(07.10.2016.)

Page 16: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 14

Iznad svakog stuba oktogonalnog tambura nastavljaju se vitka rebra koja tvore oštri luk

prema vrhu. Između svakog rebra su dva unutarnja rebra koja se ne vide izvana, a tvore

još strmiji zid u obliku riblje kosti i tako je konstrukcija jača i lakša. Između tih

dvostrukih zidova nalazi se stubište koje vodi na visoku lanternu na vrhu. Vanjska

obloga od crvenih pločica u kontrastu je sa zelenim i bijelim mramornim pročeljem

crkve. Visoka i oštra kupola postala je uzorom u renesansi i jednim od njenih

najprepoznatljivijih konstrukcijskih elemenata [8].

Iako je renesansa najveća djela ostavila u Italiji, djeliće tog stilskog razdoblja

pronalazimo i u našoj državi. Nikola Firentinac ili u talijanskoj umjetnosti poznat kao

Niccolo Fiorentino također je bio jedan od poznatijih arhitekata i kipara tog razdoblja.

Većinu svog života proveo je upravo u Dalmaciji i za sobom je ostavio tragove svoga

rada. Primjeri su katedrala Sv. Lovre u Trogiru (slika 17.) i katedrala Sv. Jakova u

Šibeniku (slika 18.) [7].

Budući da se katedrale nalaze u Dalmaciji, prostoru u kojem kao glavni građevni

materijal prevladava kamen, tako su i one građene upravo od tog materijala.

Slika 17. Katedrala Sv. Lovre u Trogiru, Hrvatska

Izvor: http://static.panoramio.com/photos/large/32806050.jpg, (09.10.2016.)

Page 17: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 15

Slika 18. Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku, Hrvatska

1555. godina, (spomenik na UNESCO-voj listi svjetske baštine)

Izvor: http://www.geo.de/reisen/community/bild/regular/457736/die-Katedrala-sv-

Jakova.jpg, (09.10.2016.)

Dolaskom 19. stoljeća, kriteriji gradnje objekata se mijenjaju. Novo doba zahtijeva

konstrukcije većih raspona, a samim time javlja se i potreba za istraživanjem novih

materijala (čelik, armirani-beton) koji su obilježili gradnju novog doba.

Moderna gradnja se odlikuje pojednostavljenim formama i stvaranjem novih oblika s

konstrukcijskim elementima, te su tako nastale građevine potpuno novih funkcija i

raznolikih oblika. Opera u Sydneyu (slika 19.) jedna je od najpoznatijih građevina

(građena u razdoblju od 1959. do 1973.) izgrađena u modernom umjetničkom stilu.

Njen krov napravljen je od velikih armiranobetonskih školjaka, dugačka je 183 metara a

široka 120 metara, te leži na 580 stupova postavljenih na 25 metara ispod površine mora

[9].

Samo novi materijali s izuzetno kvalitetnim svojstvima i velikim mogućnostima u

pogledu nosivosti mogu ostvariti ovako zamišljena arhitektonska djela. Upravo zbog

toga je armirani beton postao gotovo nezamjenjivi materijal suvremene gradnje.

Kreativnosti i inovativnosti uz ovaj materijal omogućene su mnogobrojne nove

mogućnosti.

Page 18: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 16

Slika 19. Sydneyska Opera, Sydney, Australija, građena 1959. - 1973. godine

Izvor:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Sydney_Opera_House,_botanic_

gardens_1.jpg, (09.10.2016.)

Slikom 20. prikazan je muzej moderne umjetnosti Guggenheim u New Yorku, djelo

arhitekta Frank Lloyd Wrighta. Muzej je cilindrično spiralna, armiranobetonska

građevina, osebujnog estetskog izričaja, izvedena od armirano-betonske konstrukcije.

Slika 20. Muzej Guggenheim, New York, SAD, Frank Lloyd Wright, 1959.god.

Izvor: file:///G:/Završni%20rad/guggenheim%20museum%20-

%20Google%20pretraživanje_files/kveus7362s.jpg, (09.10.2016.)

Page 19: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 17

Slikama 21. i 22. prikazana su djela arhitekta Philipa Johnsona, a predstavljaju

suvremenu arhitekturu 20. stoljeća koja se oslanja na mogućnosti novog materijala –

čelika. Mali profili, transparentnost i velika nosivost samo su neke od karakteristika

koje su odlika ovog suvremenog materijala.

Slika 21. Glass House, New Canaan, Connecticut, SAD, Philip Johnson, 1949. god.

Izvor:

http://media.architecturaldigest.com/photos/55e76382302ba71f30163c26/master/pass/d

am-images-architecture-2012-09-glass-house-philip-johnson-glass-house-h670-

search.jpg, (09.10.2016.)

Slika 22. Crystal chatedral, Orange County, Kalifornija, SAD, Philip Johnson, 1990.

Izvor: http://1.bp.blogspot.com/-

yvhsiOWhB9A/UnvdpLcQrJI/AAAAAAAADCc/69oxvcnkQ_k/s1600/crystal_cathedral_0

3.jpg, (09.10.2016.)

Page 20: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 18

3. TEHNIČKA SVOJSTVA MATERIJALA

Tehnička svojstva materijala su boja, struktura18

, tekstura19

, čvrstoća20

, habanje21

,

prostorna masa, poroznost22

, upijanje vode, žilavost i otpornost na smrzavanje [10].

Tehnička svojstva koja se odnose na preradu i uporabu dijele se na estetska, fizička,

mehanička i fizikalno-kemijska svojstva.

U fizička svojstva materijala spadaju poroznost, vlaga, higroskopnost, prostorna masa,

promjenjivost obujma, vodljivost zvuka, topline, elektriciteta i svjetlosti [10].

Poroznost određenog materijala je zbroj svih šupljina i pora u jedinici obujma.

Poroznost ima veliki utjecaj na masu, čvrstoću, vodopropusnost, postojanost i drugo.

Upijanje vode je postupno dizanje vode iznad nivoa, zbog kapilarnosti. Visina padanja

ovisna je o vremenu, a količina upijene vode o uvjetima i načinu potapanja materijala, o

poroznoti, strukturi, veličini i razmještaju pora. Boja ovisi o elementima od kojih je

materijal sastavljen. Boja je važna kod ukrasnih materijala, a promjena boje rezultat je

kemijskih procesa glede vanjskih utjecaja. Struktura je veličina, oblik i veza minerala ili

sastava od kojih je materijal građen. Struktura uvjetuje estetski izgled i obradu, dok je

tekstura raspored minerala, to jest sastava [11].

Mehanička svojstva pokazuju materijal pri djelovanju vanjskih sila. Mehanička svojstva

su tvrdoća, čvrstoća, cjepljivost, elastičnost i žilavost. Čvrstoća na tlak važna je kod

materijala koji se koristi kao konstruktivni element. Razlikuje se čvrstoća na tlak,

čvrstoća na vlak, savijanje, sukanje, smicanje i izvijanje. Rastavljanje materijala u

uzdužnom smjeru pri prodiranju klina u procijep je sposobnost, to jest svojstvo, koje

naziva se cjepljivost. Habanje je trošenje površine materijala zbog trenja, a važno je

svojstvo kod materijala koji se koriste za izradu putova, stubišta i sličnih površina.

Čvrstoća na udar važna je kod izrade kolnika i slično. Prostorna masa je masa jedinice

obujma suhe tvari, zajedno sa šupljinama i porama. Računa se kao odnos mase

materijala i njegova obujma na određenoj temperaturi i vlažnosti. Tvrdoća materijala je

18 struktura materijala – sastav materijala (veličina, oblik, sastav) 19 tekstura materijala – površina materijala 20 čvrstoća materijala – naprezanje koje odgovara najvećemu opterećenju što uzorak materijala može

izdržati 21 habanje – trošenje površinskog sloja materijala 22 poroznost – šupljikavost materijala

Page 21: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 19

otpornost materijala da se protivi zadiranju stranog tijela u njegovu strukturu. Žilavost

je otpornost prema naprezanju od udara. Kod otpornosti na smrzavanje, voda u porama

materijala se pri niskim temperaturama smrzava, povećava obujam i postupno ga razara.

Smrzavanju su izloženi konstruktivni materijali. Postojanost na mraz iskazuje se kao

postotak otpalih dijelova u odnosu na suhi uzorak materijala [11].

Estetska svojstva opažaju se osjetilima vida, opipa, njuha, a to su boja, tekstura, miris,

sjaj i finoća.

Kod fizikalno-kemijskih svojstava bitna je trajnost. Trajnost je vrijeme u kojem se ne

mijenjaju njegova prirodna svojstva.

4. TRADICIJSKI MATERIJALI U GRADNJI

U graditeljstvu se susreću razni materijali koji svoje porijeklo imaju u prirodi. Takvi

materijali imaju ponekad puno bolja svojstva za razliku od nekih suvremenih materijala.

Kamen, drvo, zemlja te poneki travnati materijali danas imaju svoje zasluženo mjesto u

procesu izgradnje. Uz sva svoja dobra svojstva, ističu se i svojim posebnim estetskim

izgledom i pozitivnim učincima na čovjekovo zdravlje. Također, dobivanje i obrada tih

materijala štedi energiju i nema negativne posljedice na prirodno okruženje.

4.1. Kamen

Prirodni kamen23

zbog svojih dobrih svojstava od davnina je dragocjen građevni

materijal, te je danas vrlo rado i često korišten. Trajan je materijal, a u graditeljstvu se

najčešće koristi kao nosivi i obložni materijal koji se dobro uklapa u prirodni okoliš

[10].

Pozitivne strane kamena su čvrstoća na tlak i udar, žilavost, raznolikost boja i struktura,

te trajnost.

Neke najstarije kamene građevine sačuvane su do danas i svjedoče o vremenu u kojem

su nastale, ali i o monumentalnosti, ljepoti, vrijednosti i vječnosti kamena. Vrlo poznati

23prirodni kamen – tradicijski građevni materijal, nije tvornički obrađen

Page 22: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 20

primjer kamene građevine je Machu Picchu24

, poznatiji kao izgubljeni grad Inka s više

od 150 kamenih zgrada smještenih po zelenim terasama25

. Na slici 23. prikazan je

drevni grad Machu Picchu.

Slika 23. Machu Picchu, Ande, Peru

Izvor:

http://img0.mxstatic.com/wallpapers/e0d9ab5f55240726b2f614fb33d5efc8_large.jpeg,

(10.10.2016.)

Građevni kamen prirodni je materijal koji potječe od raznih stijena iz sastava Zemljine

kore. Stijene po postanku dijele se na vulkanske26

(magmatske), taložene27

(sedimentne)

i izmjenjene28

(metamorfne) [11].

Vulkanske (magmatske) stijene nastale su skrućivanjem magme u dubini ili na površini

Zemlje. Tu spadaju granit, grimizni kamen, trahit i plovučac. Granit je danas

najrasprostranjenija vrsta kamena, upravo zahvaljujući svojim izuzetno dobrim

svojstvima.

Taložne (sedimentne) stijene su nastale taloženjem materije u vodi ili na kopnu, s toga

ih se naziva i taložnim stijenama. Taložne stijene još se dijele na mehaničke, kemijske i

organske. U mehaničke ubrajamo šljunak, drobljenac, pijesak, prapor, glina i lapor.

Kemijske stijene čine sadrena, mramorni oniks i sedra [1].

24 Machu Picchu – sveti grad Inka smješten na najvišem dijelu istočnih Andi u Peruu 25 zelene terase – vrsta reljefnog oblika 26 vulkanske (magmatske) stijene su skrućivanjem magme na ili u površini Zemlje 27 taložne (sedimentne) stijene – nastale taloženjem materije u vodi ili na kopnu 28 izmjenjene (metamorfne) stijene – nastale djelovanjem velikih tlakove i temperature

Page 23: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 21

Mramorni oniks nastao je kristaliziranjem vapnenca iz toplih voda. Malo je porozan,

dobro se glača i koristi se za izradu ukrasnih predmeta i skulptura. Organske stijene

izrađene su pretežno od materijala organskog podrijetla, a u tu skupinu organskih stijena

ubrajaju se vapnenac, dolomit, ugljen, nafta i asfalt. Na slici 24. prikazani su granit,

mramor i vapnenac, dok su šljunak, ugljen i nafta prikazani slikom 25.

Slika 24. Granit – mramor - vapnenac

Izvor: http://www.neckom.com/image/125b546f-0b3b-44a1-a672-b70dbff75dfa/270

http://www.kamenplehan.hr/_Data/Galerija/1310251395790.jpg

http://www.hkv.hr/images/stories/Slike07/dpz26.jpg

(10.10.2016.)

Slika 25. Šljunak – ugljen – nafta

Izvor: http://www.neckom.com/image/125b546f-0b3b-44a1-a672-b70dbff75dfa/270

http://www.croenergo.eu/Corvus/Media/MediaThumbnailHandler.ashx?type=0&Id=51

05&flag=104&crop=1

http://2.bp.blogspot.com/-

i0K_PZ2MCbY/T7E2Lb8MCVI/AAAAAAAAABQ/2XZZSgcSbx4/s1600/Crno+zlato+naf

ta.jpg

(10.10.2016.)

Page 24: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 22

Izmijenjene (metamorfne) stijene nastale su djelovanjem velikih tlakova i visoke

temperature, što je rezultiralo promjenom strukture, mineraloškog i kemijskog sastava

vulkanskih i taložnih stijena. Metamorfne stijene dijele se na dvije skupine, kristalasti

škriljci i masivne stijene [1].

Kristalasti škriljci su najstarije stijene Zemljine kore, a glavni predstavnici su gnajs i

filit, prikazani slikom 26.

Slika 26. Gnjas - filit

Izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Augen-gneiss-2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/b/ba/Filit_1.jpg,

(10.10.2016.)

Kamen ima svoju primjenu u visokogradnji29

i niskogradnji30

. Kod visokogradnje

najčešće se koristi za zidanje i ukrašavanje zgrada. Kamen za zidanje mora imati

dovoljnu čvrstoću na tlak i savijanje. Mora biti otporan na habanje, na atmosferilije, na

mraz, povišenu temperaturu i agresivne vode [11].

Uz nezanemarive dobre tehničke karakteristike materijala, kamen je i izuzetno

dekorativan materijal s velikom paletom boja i različitih tekstura te samim time

zanimljiv projektantima i investitorima.

Na slici 27. prikazano je pročelje Guvernerove palače u Rijeci, obloženo svijetlim

kamenom.

29 visokogradnja – dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom objekata koji se nalaze iznad i

na površini zemlje. 30 niskogradnja – dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom prometnica (ceste, željeznice,

mostovi, tuneli) i hidrotehničkih građevina (vodovod, kanalizacija, hidrotehničke regulacije,

iskorištavanje vodnih snaga te plovnost rijeka i kanala).

Page 25: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 23

Slika 27. Guvernerova palača, Rijeka, Hrvatska

Izvor: http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=14918, (10.10.2016.)

Osim za zidanje i ukrašavanje, kamen se u visokogradnji također koristi i za temeljenje.

Takav kamen ne smije upijati vlagu, a najčešće vrste kamena koje se koriste za

temeljenje su granit, sijenit, gabro, bazalt, kremenac i drugi [12].

Ukoliko se kamenom gradi stubište, zbog potrebe nosivosti mora imati veću čvrstoću i

mali koeficijent habanja da se ne uglača. Prigodan kamen za stubišta je granit ili

mramor, diabaz, diorit i slično. Ukrasni kamen za popločivanje mora biti glačan i

poliran. Najčešće je to vapnenac, filit, mramor, pješčenjak i drugi. Kod niskogradnje

kamen se koristi za puteve i ulice, za izgradnju mostova, za tunelske obloge, potporne i

obložne zidove, za brane i pristaništa [10].

Uz sve pozitivne karakteristike i raznovrsne primjene, mogućnosti za oštećenja i

razaranja kamena su nažalost neizbježne. Do oštećenja može doći tijekom obrade

kamena (gdje i male pukotine pogoduju razaranju kamena), različitih vremenskih

uvjeta, primjerice zagrijavanje Suncem, vlaženje kišom i snijegom, djelovanjem mraza i

vjetra, agresivnom vodom i vodenom parom koje kemijski razlažu kamen, biljkama

koje razaraju kamen korijenom i slično. Da bi se to izbjeglo postoji nekoliko mjera

predostrožnosti i zaštite građevnog kamena. Neke od njih su pravilan izbor

odgovarajućeg kamena, pažljivo rukovanje pri korištenju i obradi, pažljivo skladištenje,

čišćenje kamena od prašine, čađi, pepela i biljnih otpadaka, premazivanje katranskim

uljima i druge metode [1].

Page 26: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 24

4.2. Drvo

Uz kamen, drvo je najstariji građevni materijal koji se zbog dobrih svojstava koristi i

danas. Glede dugogodišnjeg rasta i sporog postizanja tehničke kakvoće, u graditeljstvu

se koristi tamo gdje se ne može zamijeniti nekim drugim materijalom [10].

Osim dobrog estetskog dojma, drvo je lako obradljivo i lako se ugrađuje te posjeduje

velike mogućnosti oblikovanja. Poznato je i kao dobar izolator, ali isto tako podložno je

truljenju i crvotočini. Boja drva je prirodna boja zdravog, posušenog i glatko obrađenog

drva. Svako drvo ima svoju posebnu boju, miris, sjaj i finoću (slika 28.).

Slika 28. Vrste drva

Izvor: http://pinjolaistra.hr/wp-content/uploads/2014/06/BRODSKI-POD-vrste.jpg,

(10.10.2016.)

Šare drva ili tekstura su „slike“ na glatko obrađenim presjecima drva. Najvidljiviji

dijelovi su godovi i drveni traci. Mirisi drva potječu od hlapljivih kemijskih sastojaka,

dok je sjaj drva odraz svjetlosti od glatko obrađene površine. Finoća drva predstavlja

jednoličnost i laku obradljivost. Ona ovisi o vrsti drva, o mjestu i brzini rasta, o

hranjivosti tla, o klimi i drugim čimbenicima. U živom stablu voda je raznosač hranjivih

tvari. U drvu kao mrtvoj tvari voda se kreće sušenjem prema van, a vlaženjem prema

unutra. Razlikuje se „slobodna“ i „vezana“ voda. Postotak vode (vlage) u drvu računa se

množenjem razlike sirovine i suha drva s brojem 100 i dijeljenjem rezultata masom

suhog drva. Prema postotku vlage drvo se dijeli na sirovo koje je bez ograničenja vlage,

polusuho s najviše 35% vlage, prosušeno s najviše 20% vlage i suho drvo s 15% vlage.

Ako je vlaga u drvu manja od one u zraku, drvo upija vlagu, a ako je veća, ono je

Page 27: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 25

ispušta u zrak. Vlaga drva također ovisi i o temperaturi. Viša temperatura smanjuje

vlagu, a manja je povećava. Budući da je drvo porozna tvar, u njegovim šupljima može

biti zrak, voda, smola i druge tvari. Treba razlikovati težinu čiste drvne mase i težinu

drva sa ostalim sastojcima, koja se naziva prostorna težina drva [11].

Prosušeno drvo (s maksimalno 15% vlage) prema prostornoj težini dijeli se u pet

skupina, što je prikazano u tablici 1.

Tablica 1. Podjela prosušenog drva prema prostornoj težini

Izvor: autorska obrada

Promjena obujma drva javlja se pri utezanju i bubrenju. Drvo se uteže (skuplja) pri

sušenju kada postotak vlage padne ispod 30%, odnosno kada iz njega poslije slobodne

vode počinje izlaziti vezana voda iz staničnih stjenki. Bubrenje je povećavanje

volumena drva zbog vlaženja, odnosno upijanja vode. Drvo je dobar vodič zvuka.

Brzina zvuka u drvu 10-15 puta je veća nego u zraku. Dobar je materijal za rezonanciju

zvuka. Drvo je loš vodič topline i loš vodič elektriciteta. Posve suho drvo smatra se

električnim izolatorom [11].

Tvrdoća drva je opiranje prodiranja drugog materijala u drvo i postoji 6 skupina tvrdoće

drva, što je prikazano u tablici 2.

Tablica 2. Vrste drva prema tvrdoći

Izvor: autorska obrada

Page 28: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 26

Tvrdoća drva se može smanjiti parenjem ili zagrijavanjem u vrućoj vodi, ili povećavati

tlačenjem. Najveća cjepljivost kod drva je u smjeru drvnih trakova. Elastičnost je

svojstvo vraćanja u prvobitan oblik prestankom djelovanja opterećenja, a žilavost je

svojstvo drva da se djelovanjem vanjskih sila može savijati iznad granice elastičnosti a

da ne dođe do loma. Svako drvo koje je žilavo, ujedno je i elastično. Mjerila za

prosudbu trajnosti drva su čvrstoća, tvrdoća, boja i ogrjevna snaga. Trajnost također

ovisi o vrsti drva, vlazi, temperaturi, gljivicama, insektima, mjestu i načinu upotrebe

[1].

Prema trajnosti drvo se svrštava u tri skupine koje su prikazane u tablici 3.

Tablica 3. Vrste drva prema trajnosti

Izvor: autorska obrada

Do početka industrijske revolucije31

i pojave novih materijala, čelika i armiranog

betona, drvo je bilo jedini materijal za izgradnju nosivih konstrukcija. Lako se obrađuje

i ugrađuje, ima sposobnost razmjene zraka s okolinom te tako djeluje kao prirodan filter

za pročišćavanje zraka [11].

U tablici 4. prikazane su vrste drva koje se najčešće koriste u građevinarstvu, te njihova

područja primjene.

31 industrijska revolucija – zamjena ručne proizvodnje parnim strojevima, time je počeo razvoj koji je od

kraja 18. stoljeća do sredine 19. stoljeća temeljitoizmjenio političke, gospodarske i društvene sustave u

većem dijelu svijeta

Page 29: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 27

Tablica 4. Vrste drva i njihova primjena

Izvor: autorska obrada

Drvo se primjenjuje kod nosivih konstrukcijskih elemenata32

, obloga, podova, stubišta,

građevne stolarije, privremene pomoćne konstrukcije pa sve do izrade namještaja i

ostalih uporabnih predmeta, kao što je vidljivo na slici 29.

Vrlo je zahvalan materijal zbog svoje postojanosti, ljepote teksture i boja, prirodnosti, te

posebne topline koju unosi kako u unutrašnji prostor tako i u dekoraciji fasadnih

dijelova, što je sve popularnije u suvremenoj arhitekturi. Kao obložni materijal zahvalan

je za gotovo sve vrste zgrada ovisno o namjeni – kako za stambeni prostor tako i za

javne prostore kao što su vrtići, škole, sportski objekti, poslovni prostori i slično.

32 nosivi konstrukcijski elementi – elementi koji „nose“, drže konstrukciju

Page 30: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 28

Slika 29. Elementi od drva (namještaj – podovi – stolarija – konstrukcijski elementi)

Izvor: http://www.prakticanzivot.com/wp-content/uploads/2012/10/drveni-

namje%C5%A1taj-590x350.jpg

http://www.hotend.hr/upload/katalog/828405656(2).jpg

http://belibor.rs/wp-content/uploads/2011/08/slide-slika-404x218.jpg

http://www.gradimo.hr/blobs/25130.jpg,

(10.10.2016.)

Za izradu građevina primjenjuje se u raznim oblicima – kao oblo drvo u obliku oblica i

brvana za izradu drvenih građevina ili dijelova građevine, kao obrađeno drvo za izradu

nosivih i pregradnih zidova, skela, podupora i sl. Prema upotrebi drvo se razvrstava u tri

kategorije, tehničko drvo, kemijsko drvo i ogrijevno drvo [11].

Tehničko drvo mora biti prikladno za industrijske, zanatske i građevne prerade i

proizvode. Drvna industrija koristi drvo za izradu drvene građe, stolarije, za drvene

poluproizvode i namještaj. Kemijsko drvo koristi se u industriji papira, celuloze, tkanina

i derivata suhe destilacije, a ogrjevno drvo je ono koje nije za tehničku uporabu [12].

Drvene prerađevine dobivaju se mehaničkom preradom tehničkog drva i drvnih

otpadaka. U te materijale spadaju brodski pod, parket, furnir i ukočene ploče. Brodski

pod izrađuje se od rezanih jelovih i smrekovih oblanjenih dasaka s perom i utorom

(slika 30.).

Page 31: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 29

Slika 30. Brodski pod

Izvor: http://www.nansi-zepce.com/ba/images/brodski-pod.jpg, (10.10.2016.)

Parket se izrađuje od hrastovine, bukovine ili jasenovine, a postoje običan, klasičan

parket sa perima i utorima sa strane i mozaik parket. Slika 31. Prikazuje načine

postavljanja parketa.

Slika 31. Načini postavljanja parketa

Izvor: http://bekostyle.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/postavljanje-parketa.jpg,

(10.10.2016.)

Furniri su tanki listovi drva debljine 0.1-5.0 mm. Prema načinu proizvodnje dijele se na

piljene, rezane i ljuštene. Šperploče, panelploče, iverice i vlaknatice su ukočene ploče

izrađene od drvenastih materijala. Primjeri ukočenih ploča prikazani su slikom 32. [12].

Page 32: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 30

Slika 32. Primjeri ukočenih ploča (iverica – vlaknatice – šperploča – panel ploča)

Izvor: http://www.napravi-sam.com/media/publish/iverica.jpg

http://www.ekvarner.info/krin-drvni-centar/620828924(3).jpg

http://www.javor-trgovina.hr/upload_data/site_photos/sperploca-bukva2.jpg

http://www.drvo-trgovina.hr/upload/katalog/847372178(2).jpg

(10.10.2016.)

4.3. Zemlja

Općenito govoreći o zemlji kao građevnom materijalu, još uvijek se rijetko nalaze

primjeri u današnjem suvremenom dobu. Zemlja, prikazana u prirodnom obliku na slici

33. je, kao i kamen, najstariji građevinski materijal [11].

Slika 33. Zemlja

Izvor: http://cdn.slike.hr/wp-content/uploads/sites/34/2011/01/kako-je-nastala-zemlja-

500x300.jpg, (10.10.2016.)

Naziv zemljani materijali predstavlja sve fine čestice materijala koji svoje podrijetlo

imaju iz mineralnih ili organskih proizvoda. Najčešći zemljani materijali, osim same

zemlje, su glina i opeka.

Page 33: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 31

U prirodi glina se nalazi na primarnim i sekundarnim mjestima. Razlikuju se masne i

posne gline. Masne gline sadrže veći postotak kaolina, mogu upiti više vode i vrlo su

plastične. Posne gline imaju veliki broj primjesa, naročito pijeska, pa upijaju manje

vode. Primarna mjesta su u dubini Zemljine kore gdje nastalu glinu voda nije odnosila i

zagadila primjesama. Takva glina je posve čista i naziva se porculanska glina ili kaolin

(bijela glina). Sekundarna mjesta su ona, na koja je glina otplavljena, a putem je

usitnjena i pomiješana raznim primjesama kao što su pijesak, vapnenac, ostaci

vegetacija, željezni oksidi, sadra, soli i drugi minerali. Prema vrsti i količini primjesa,

odnosno prema uporabi, glina se dijeli na porculansku, lončarsku, ilovaču, opekarsku,

suknarsku i šamotnu glinu, dok se glineni proizvodi dijele prema kompaktnosti [1].

Dok se glina koristi za manje proizvode, opekarski proizvodi se koriste za izradu

nosivih vanjskih i unutarnjih zidova, pregradnih zidova, kao obloga za betonske zidove,

ispune građevnih „kostura“, dimnjačkih i ventilacijskih kanala, zidane ograde te nosivih

stupova raznih presjeka. Opeka je danas najčešći građevni materijal za izvedbu zidanih

konstrukcija. Sirovina od koje nastaje opeka je opekarska glina odnosno ilovača s

dodacima koji poboljšavaju svojstva, ubrzavaju proces sušenja, snižavaju temperaturu

taljenja, daju boju i slično. Tehnološki proces proizvodnje opeke dijeli se u tri glavne

faze, a to su iskop i oblikovanje (koje može biti ručno ili strojno), sušenje (prirodno ili

umjetno) i pečenje (u poljskim, kružnim ili tunelskim pećima). Neki od najpoznatijih

opekarskih proizvoda su puna cigla, šuplja cigla, fasadna cigla, radijalna cigla, blok

opeka s uspravnim šupljinama, blok opeka s vodoravnim šupljinama, pregradne ploče s

vodoravnim šupljinama i termoblokovi [1].

Postoji mogućnost građenja zgrada zemljom, iako zemlja nije standardizirani građevni

materijal. Postoje primjeri kuća izgrađenih od zemlje ili varijacija na temu, kuća

izgrađenih u zemlji (suvremene zemunice), prikazano slikom 34. Za upotrebu zemlje

kao zidne konstrukcije, tlo mora sadržavati četiri važna elementa, a to su šljunak ili

agregat, pijesak, mulj i glinu. Zemlja je dobar izolator i čuva toplinu, brzo apsorbira

vlagu i posjeduje mogućnost recikliranja.

Page 34: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 32

Slika 34. Kuća od zemlje i kuća u zemlji

Izvor: http://terrabija.com/wp-content/uploads/2016/09/eagleyew-south-

wm524a0f573da7a-2.jpg

http://www.komparacio.ba/komparacio_files/images/Magazin/Earth-sheltered-

house.jpg

(15.10.2016.)

4.4. Trava

Travnati33

materijali postali su izuzetno popularni građevinski materijali zbog svojih

pozitivnih karakteristika. Najpopularniji travnati materijal je slama, prikazana na slici

35. Slama je poljoprivredni proizvod i može se nabaviti po relativno niskoj cijeni, a

pruža dobru zvučnu i toplinsku izolaciju jer je stisnuta i time joj je smanjena propusnost

zraka [13].

U zgradama od slame značajno su smanjeni troškovi grijanja zbog dobrih toplinskih

svojstava koje posjeduje. Potencijalne uštede iznose čak do 75% u usporedbi s

konvencionalnom zgradom [13].

Obzirom na način dobivanja, slama je jedan od najprirodnijih i najodrživijih građevnih

materijala. Obzirom na brzi rast, obnavljanje materijalnih resursa nije upitno. Za razvoj

ove vrste građevnog materijala potrebno je ubrzano razvijati tehnologiju kao i

mogućnosti obrade, kako bi što više ušla u masovnu proizvodnju. Paralelno, potrebno je

raditi i na certificiranju i legaliziranju ovog materijala kao održive komponente koja je

korisna u suvremenoj gradnji.

33 travnati materijali – ne doslovno trava, već biljke koje su iz porodica trave, npr. slama, mahovina i sl.

Page 35: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 33

Slika 35. Bale slame

Izvor: http://www.obnovljivi.com/images/stories/library/slama1.jpg, (15.10.2016.)

Travnati materijali postali su popularni građevinski materijal, ne samo za pokrivanje

krova, već se njima može i graditi. Slama je među najpopularnijim travnatim

materijalima koji se danas koriste i za izgradnju zgrada. Bale slame se pritiskuju jedna

uz drugu i tako tvore zid zadovoljavajuće nosivosti. Zidovi se kasnije ožbukaju kako bi

slama bila zaštićena od vanjskih utjecaja. Na slici 36. vidljiv je proces gradnje zidova od

bala slame prve slamnate kuće u Hrvatskoj, u Poljanici Bistarskoj.

Slika 36. Gradnja zidova od bala slame, Poljanica Bistarska, Hrvatska

Izvor: seminarski rad, Bistrović M., Bubek M. i Novak V., Zgrade od prirodnih

materijala, Međimursko veleučilište u Čakovcu, kolegij Održivost graditeljstva

2015./2016.

Na slici 37. prikazan je završni proizvod koji se, izvana gledajući, ne razlikuje mnogo

od današnjih suvremenih zgrada.

Page 36: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 34

Slika 37. Dovršena zgrada od slame, Poljanica Bistarska, Hrvatska

Izvor: seminarski rad, Bistrović M., Bubek M. i Novak V., Zgrade od prirodnih

materijala, Međimursko veleučilište u Čakovcu, kolegij Održivost graditeljstva

2015./2016.

Sličnih, pozitivnih karakteristika i svojstava je mahovina (slika 38.) koja postaje

popularan građevinski materijal. Nalazi se u vlažnim područjima, u raznim dijelovima i

područjima Zemlje. Također se može nazvati i pametnom biljkom jer sve štetne tvari iz

svoje okoline upija te služi kao bioindikator34

[14].

Slika 38. Mahovina

Izvor: http://image.slidesharecdn.com/mahovine-160316230134/95/mahovine-5-

638.jpg?cb=1458169337, (15.10.2016.)

34 bioindikatori – (grč. Bios – život + lat. Indicare – otkriti, pokazati) – organizmi koji su prikladni za

dokazivanje prisutnosti i djelovanje neke štetne tvari u okolišu.

Page 37: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 35

Mahovina se koristi kao pokrov, bilo klasičnih ili ravnih krovova. Sve popularniji su

krovovi prekriveni zelenilom i biljkama, posebno projektirani i dizajnirani kao što je

prikazano na slici 39. Takvi krovovi se nazivaju „zeleni krovovi“35

. Lijepog su izgleda,

funkcionalni su i ekološki prihvatljivi, što je prikazano slikom 40.

Slika 39. Sastav zelenog krova

Izvor: http://www.descon.co.rs/_images/zeleni_krov/presek-termo%20-www.jpg

(15.10.2016.)

Slika 40. Primjer gotovog zelenog krova

Izvor: http://www.zelenikrov.com/img/portfolio/3.jpg, (15.10.2016.)

35 zeleni krov – svaki otvoreni biljem zasijan i zasađen prostor od tla odvojen građevinskom ili nekom

drugom strukturom

Page 38: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 36

5. SUVREMENI MATERIJALI U GRADNJI

Razvojem novih tehnologija proizvodnje materijala u 19. stoljeću, došlo je do pojave

novih revolucionarnih vrsta materijala – čelika i armiranog betona. Time su se

omogućile raznovrsne novosti i napredak u oblikovanju građevina te inovativna rješenja

u graditeljstvu.

5.1. Čelik

Čelik je slitina željeza s 2,06% ugljika u svome sastavu. Odlikuje se velikom

čvrstoćom, tvrdoćom, žilavošću, mogućnošću lijevanja i mehaničke obrade te

elastičnošću [9].

Veliki rasponi, fleksibilnost i relativno niska cijena, čine ga najviše korištenim

metalom. Koristi se kod izgradnje mostova, brodova, automobila, željezničkih pruga,

golemih građevina, ali i kod uporabnih elemenata potrebnih u svakodnevnom životu,

poput igle ili spajalice. Čelik se dijeli prema mnogim osnovama, primjerice prema

postupku proizvodnje, prema kemijskom sastavu, prema namjeni, prema mikrostrukturi

i načinu prerade [10].

Uz pozitivne karakteristike kao što su velika čvrstoća, tvrdoća, žilavost, mogućnost

lijevanja i mehaničke obrade, čelik također ima i svoje negativne strane. Zahtijeva

posebnu zaštitu i njegu. Čelik u doticaju s vlagom i kisikom iz zraka gubi svoj sjaj, brzo

potamni, a na njegovoj površini nastaje sloj rđe. Rđa je porozna i lako propušta vlagu i

zrak, pa se širi sve dublje u materijal te ga korozijom uništava. Isto tako i neotpornost

prema visokim temperaturama znatno smanjuje svojstva nosivosti čelika.

Površinska zaštita čelika se sastoji u mehaničkom odvajanju od dodira sa zrakom i

vodenom parom. Najvažnija zaštitna sredstva su cement, bitumen i katran, boje i lakovi

te kovinske prevlake. Također jedna vrsta zaštite jest smanjenje korozivne aktivnosti

vanjske sredine koja djeluje na kovine i slitine, a ostvaruje se na dva načina. Prvi način

je uklanjanje agensa korozije i sastojaka koji prihvaćaju agresivnost korozivne sredine,

a druga je uvođenje inhibitora. Zaštita od požara vrši se izolacijama od perlit-betona,

azbesta, mineralne vune i slično [11].

Page 39: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 37

U području graditeljstva osnovni konstruktivni elementi od čelika koji se koriste su

čelični profili, limovi, plosnato željezo i cijevi. Profili se izrađuju vrućim valjanjem

kalibriranim valjcima ugljičnih konstruktivnih čelika, a njihovim sklapanjem se dobiju

čelične konstrukcije, a to su kvadratni profili, pravokutni, okrugli, poluokrugli, trokutni,

šesterokutni, osmerokutni, kutni jednakih krakova, kutni različitih krakova, T-čelik

široke prirubnice, T-čelik uske prirubnice, I-čelik, U-profili, Z-profili, križni profil,

profil za rešetke, profil za naslone, profil željeznih tračnica, profil tramvajskih tračnica i

drugi [10]. Slika 41. prikazuje neke od čeličnih profila.

Slika 41. Vrste čeličnih profila

Izvor: http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi_slike/tekstovi/lr401.jpg, (15.10.2016.)

5.2. Beton i armirani beton

Beton je složeni građevinski materijal izrađen miješanjem veziva, ispune i vode. Koristi

se za izradu betonskih elemenata i konstrukcija. Beton se dijeli prema stanju (svježi i

očvrsli), prema plastičnosti (kruti, slaboplastični, plastični i tekući), prema masi (teški i

laki), načinu izrade (ručno i strojno), načinu obrade (nabijeni, vibrirani, nasuti, lijevani

itd.), mjestu izrade (gradilišni, transportni i gotov beton montažnih elemenata) i prema

osnovnim sastojcima i svojstvima (obični nearmirani, armirani i prednapregnuti).

Zbog želje za izgradnjom većih zgrada i sve većih raspona, došlo je do pojave

armiranog betona. Armirani beton je kombinacija betona i armature, gdje beton

preuzima tlačna naprezanja, a armatura vlačna naprezanja. Stoga se armatura postavlja u

Page 40: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 38

vlačnu zonu. Armatura mora svugdje biti obavijena betonom te mora biti naročito čista

od masti i rđe. U armiranom betonu kao armatura se koriste čelične šipke (glatke i

rebraste), bi-čelik i čelične mreže. Kada se spomije armirani beton, valja spomenuti i

poboljšanu vrstu armiranog betona, a to je prednapeti ili prednapregnuti beton.

Prednapeti beton je vrsta armiranog betona u kojem je prethodno ili naknadno

izvanosnim prednapinjanjem postignuto tlačno naprezanje suprotno vlačnom djelovanju

vanjskog opterećenja što, uz korištenje kvalitetnih sastojaka, daje veću čvrstoću, trajnost

i nosivost [9].

Industrijski betonski proizvodi, točnije predgotovljeni betonski elementi, izrađuju se u

tvornicama suvremenom tehnologijom. Njihovom uporabom se gradnja ubrzava i

prelazi s tradicionalnog na suvremeni polumontažni i montažni način građenja.

Predgotovljeni elementi koji se izrađuju su najčešće puni i šuplji blokovi, fazonski

elementi, betonski crijep, elementi za pregradne zidove i međukatne konstrukcije,

elementi za dimnjake, montažna stubišta, stupovi, rubnjaci za ceste, elementi za

industrijske zgrade, za mostove, za montažnu gradnju i drugo. Neki od navedenih

primjera prikazani su na slici 42.

Slika 42. Predgotovljeni betonski elementi (konstruktivni elementi – montažni dijelovi)

Izvor: https://i.ytimg.com/vi/JlUBhZaiuGg/mqdefault.jpg

http://www.domprojekt.hr/upload/tbl_novosti/montazne_kuce_domprojekt_06_112546.j

pg, (15.10.2016.)

Page 41: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 39

6. TRADICIJSKI MATERIJALI U SUVREMENOJ ODRŽIVOJ

GRADNJI

Uzevši u obzir sve navedeno o prirodnim materijalima, te ako se zaboravi na beton,

čelik i sve što danas predstavlja moderno, suvremeno i kvalitetno, postavlja se pitanje:

zašto ne izgraditi zgradu izgrađenu isključivo tradicijskim prirodnim materijalima?

Pozivajući se na sliku 1. koja prikazuje uobičajene materijale za današnju svakodnevnu

gradnju, može se predvidjeti zamjena suvremenih materijala tradicionalnim prirodnim

materijalima te se može približiti trendu održivog razvoja i održive gradnje. Na slici 43.

prikazani su tradicijski materijali uključeni u suvremeni način građenja.

Slika 43. Suvremena održiva gradnja - materijali

Izvor: autorska obrada, Berge, B. (2009). The Ecology of Building Materials.

(15.10.2016.)

Umjesto danas uobičajenih betonskih temelja mogu se koristiti kameni temelji. Pritom

se mora pripaziti kod odabira kamena za temeljenje jer nisu sve vrste pogodne za

postavljanje u zemlju. Najviše odgovaraju granit, gabro, bazalt i kremenac. Kameni

temelji se po svojim osnovnim svojstvima ne razlikuju previše od uobičajenih betonskih

temelja.

Page 42: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 40

Za zidove se mogu koristi bale slame, drveni trupci ili kamen. Zidovi od slame

predstavljaju veliki doprinos u smislu toplinske izolacije, no treba pripaziti da se takvi

zidovi zaštite od vanjskih utjecaja. Drvo u sastavu zida pogoduje u svakom pogledu,

ponajviše estetskog dijela. Da bi drveni zidovi ostali postojani, trebaju posebnu vrstu

zaštite od vanjskih utjecaja, zaštite od raznih insekata i zaštite od požara. Kamen je vrlo

čvrst materijal i postojan te bi kameni zidovi bili izuzetno dobar izbor. Osim za zidove

drvo se može primjenjivati i u krovnoj konstrukciji, te u izradi fasade, ukoliko su zidovi

izgrađeni od bala slame. Naravno, moguće su i druge kombinacije, npr. slame i blata.

Kao pokrov može poslužiti slama ili mahovina koja također ima pozitivna svojstva što

se tiče toplinske izolacije. Jedna od mogućnosti je „zeleni krov“ koji bi bio savršen u

kontekstu održive gradnje. Malo po malo, detalj po detalj, zamjenom uobičajenih

materijala prirodnim tradicijskom materijalima, stvara se ugodnija atmosfera za život.

Budućnost održive gradnje oslanja između ostalog i na pravilan odabir materijala –

prirodnih i održivih.

Kuća izgrađena od tradicijskih materijala izgledom se gotovo ne razlikuje od betonskih

kuća s toplinskom fasadom. Na slikama 44., 45. i 46. su prikazani primjeri gradnje kuća

prirodnim materijalima - kamenom, drvom i slamom.

Slika 44. Kamena kuća

Izvor: http://freelancers3d.com/uploads/projects/bas-zsc-w2-

u2_7449be6559546a268cbcb6438dec1466.jpg, (18.10.2016.)

Page 43: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 41

Slika 45. Drvena kuća

Izvor: http://4.bp.blogspot.com/-CrumgFVKy04/Tq_AfLtMDsI/AAAAAAAAC-

s/QqI3EzYIivo/s1600/austrian-wooden-houses-1.jpg, (18.10.2016.)

Slika 46. Slamnata kuća

Izvor: http://zeelena.com.hr/wp-content/uploads/2014/04/slamnata_kuca.jpg,

(18.10.2016.)

Page 44: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 42

7. ZAKLJUČAK

Ponovnim vraćanjem tradicijskoj gradnji čovjek osuvremenjuje prošlost i brine o

okolini u kojoj živi. Ne samo da tradicijski materijali imaju svoje estetske vrijednosti i

kvalitete, već imaju pozitivan utjecaj na zdravstveno stanje svakog pojedinca i društva u

cjelini. Svoje temelje za tradicijski način gradnje čovjek nalazi u povijesnim počecima

koji su bili ujedno i temelji suvremene gradnje. Današnje metode gradnje usko su

povezane s razvojem graditeljstva koje seže još u prapovijesno doba. Svojim pristupom

novom, održivom načinu života, čovjek pokazuje svoje moralne vrijednosti kojima

utječe kako na kvalitetu okoliša tako i na svoj život. Tablica 5. predstavlja rekapitulaciju

prednosti i nedostataka prirodnih tradicijskih materijala – kamena, drva, zemlje i trave.

Pozitivne strane upućuju da se danas nije teško odlučiti na prevagu u korist tradicijskih

materijala.

Tablica 5. Pozitivne i negativne strane prirodnih tradicijskih materijala

Izvor: autorska obrada

Na pojedincu je odluka hoće li graditi svoj dom od drva, kamena, zemljanih ili možda

travnatih materijala. U skladu sa željama, potrebama, podnebljem u kojem se gradi te

idejnim rješenjem koje diktira i nosivu konstrukciju, potrebno je za svaki konkretan

projektni zadatak izabrati najbolju varijantu i pri tom se prilagoditi datostima i

zakonitostima prirode.

Page 45: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 43

Možda tradicijski prirodni materijali nisu najbolji izbor materijala za izgradnju velebnih

zdanja, javih zgrada i slično, ali kod izgradnje stambenih zgrada, osobito obiteljskih

kuća, u bliskoj budućnosti takav odabir bi mogao biti prioritet jer proizlazi iz sve veće

svjesnosti pojedinca o ulozi prirode, ali i o potrebi zaštite prirode.

Kada čovjek pronađe svoje mjesto u prirodi te prihvati svoje podrijetlo, svoj razvojni

put te uzme od prirode i graditeljskog nasljeđa najbolje, pa primjeni na suvremeni način

– to je budućnost koja počinje s pogledom u prošlost. Tradicijski materijali nisu samo

građevni materijali, već čine dušu građevine koja je u uskoj poveznici s čovjekom i

njegovim prirodnim okruženjem.

Page 46: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 44

8. LITERATURA

[1] Berge, B. (2009). The Ecology of Building Materials. Italija, Architectural Press

[2] Arhitektura - https://hr.wikipedia.org/wiki/Arhitektura, (07.10.2016.)

[3] Antika - https://hr.wikipedia.org/wiki/Antika, (07.10.2016.)

[4] Sakralna i profana arhitektura, skripta -

https://www.scribd.com/doc/117529917/Sakralna-i-Profana-Arhitektura-Skripta,

(07.10.2016.)

[5] Gotika - https://hr.wikipedia.org/wiki/Gotika, (07.10.2016.)

[6] Renesansa - https://hr.wikipedia.org/wiki/Renesansa, (07.10.2016.)

[7] Renesansni arhitekti -

https://hr.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Renesansni_arhitekti, (10.10.2016.)

[8] Firentinska katedrala –

https://hr.wikipedia.org/wiki/Firentinska_katedrala#Renesansna_kupola, (10.10.2016.)

[9] Sydneyska Opera - https://hr.wikipedia.org/wiki/Sydneyska_opera, (10.10.2016.)

[10] Pavlic, V. skripta predavanja, Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2. godina

[11] Halliday, S. (2008). Sustainable Construction, Slovenija, Butterworth-Heinemann

[12] Gradimo.hr - http://www.gradimo.hr/, (10.10.2016.)

[13] Bistrović, M., Bubek, M., Novak, V. (2015). seminarski rad, Zgrade od prirodnih

materijala, Međimursko veleučilište u Čakovcu. kolegij Održivost graditeljstva

[14] Biologija.com.hr - http://biologija.com.hr/, (15.10.2016.)1

Page 47: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 45

Popis slika:

Slika 1. Suvremena klasična gradnja – materijali……………………………………….4

Slika 2. Opeka…………………………………………………………………………...5

Slika 3. Mort za zidanje………………………………………………………………....5

Slika 4. Žbuka………………………………………………………………………...…6

Slika 5. Beton (smjesa)…………………………………………………………....…….6

Slika 6. Biber crijep……………………………………………………………….….….7

Slika 7. Utoreni crijep……………………………………………………………...........7

Slika 8. Zemunica………………………………………………………….………...…..8

Slika 9. Sojenice…………………………………………………………………..……..9

Slika 10. Grčki Partenon na Akropolisu, Atena, Grčka………………………………..10

Slika 11. Crkva Saint Denis, eksterijer, Pariz, Francuska……………………….….….11

Slika 12. Crkva Saint Denis, interijer, Pariz, Francuska………………………….…....11

Slika 13. Katedrala Notre Dame u Chartresu, Francuska…………………………..….11

Slika 14. Donato Bramante, Tempietto, Rim, Italija……………………………….…..12

Slika 15. Donato Bramante, Tempietto skica…………………………………………..13

Slika 16. Kupola Firetinske katedrale, (tal. Duomo de Florencia), Firenca, Italija…....13

Slika 17. Katedrala Sv. Lovre u Trogiru, Hrvatska…………………………….……....14

Slika 18. Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku, Hrvatska…………………………….....…15

Slika 19. Sydneyska Opera, Sydney, Australija…………………………………..…....16

Slika 20. Muzej Guggenheim, New York, SAD……………………………….………16

Slika 21. Glass House, New Canaan, Connecticut, SAD………………………...……17

Slika 22. Crystal chatedral, Orange County, Kalifornija, SAD…………………..……17

Slika 23. Machu Picchu, Ande, Peru………………………………………...…..…….20

Slika 24. Granit – mramor – vapnenac………………………………………..….…....21

Slika 25. Šljunak – ugljen – nafta……………………………………………...………21

Slika 26. Gnajs – filit………………………………………………………......……....22

Slika 27. Guvernerova palača, Rijeka, Hrvatska………………………….......….....…23

Slika 28. Vrste drva………………………………………………………........….…...24

Slika 29. Elementi od drva (namještaj – podovi – stolarija – konstrukcijski

elementi)………………………………………………………………………………..28

Slika 30. Brodski pod…………………………………………………………………..29

Page 48: Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Patricija Hrman Tradicijski materijali u suvremenoj gradnji

Međimursko veleučilište u Čakovcu 46

Slika 31. Načini postavljanja parketa…………………………………………………..29

Slika 32. Primjeri ukočenih ploča (iverica – vlaknatice – šperploča – panel ploča)…..30

Slika 33. Zemlja………………………………………………………………………..30

Slika 34. Kuća od zemlje i kuća u zemlji……………………………………………....32

Slika 35. Bale slame…………………………………………………………………....33

Slika 36. Gradnja zidova od bala slame, Poljanica Bistarska, Hrvatska……………….33

Slika 37. Dovršena zgrada od slame, Poljanica Bistarska, Hrvatska……………….….34

Slika 38. Mahovina………………………………………………………………….…34

Slika 39. Sastav zelenog krova………………………………………………………...35

Slika 40. Primjer gotovog zelenog krova……………………………………………...35

Slika 41. Vrste čeličnih profila………………………………………………………...37

Slika 42. Predgotovljeni betonski elementi (konstr.elementi – montažni dijelovi).......38

Slika 43. Suvremena, održiva gradnja – materijali…………………………………….39

Slika 44. Kamena kuća……………………………………………………………...…40

Slika 45. Drvena kuća………………………………………………………………….41

Slika 46. Slamnata kuća………………………………………………………………..41

Popis tablica:

Tablica 1. Podjela prosušenog drva prema prostornoj težini………………………….25

Tablica 2. Vrste drva prema tvrdoći…………………………………………………...25

Tablica 3. Vrsta drva prema trajnosti………………………………………………….26

Tablica 4. Vrste drva i njihova primjena……………………………………………....27

Tablica 5. Pozitivne i negativne strane prirodnih tradicijskih materijala……………...42