of 16 /16
ANTOLOGI BAIK BUDI INDAH BAHASA Fatin Shahamah Bt Hj Samsuddin

Pantun Kisan

Embed Size (px)

Text of Pantun Kisan

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  1/16

  ANTOLOGI BAIK

  BUDI INDAH BAHASA

  Fatin Shahamah Bt Hj Samsuddin

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  2/16

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  3/16

  PANTUN KIASAN

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  4/16

  PANTUN KIASAN

  MAKSUD

  RANGKAP 1

  Penulis berkata bahaa baran!an lama "an! tidak ber!una tidak #erlu dibuan!

  kerana baran! itu mun!kin ada ke!unaan "an! lain$

  RANGKAP %Penulis "an! bersika# rendah diri berkata bahaa dirin"a tidak ber!una ke#ada

  mas"arakat$

  RANGKAP &

  Penulis berkata bahaa ada lelaki "an! bertara' rendah in!in berkaan den!an

  anita "an! bertara' terlalu tin!!i$

  RANGKAP (

  Penulis menasihati kita a!ar tidak membuat sesuatu "an! tidak #asti su#a"a

  tidak

  men!alami keru!ian nanti

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  5/16

  RANGKAP )

  Penulis "an! memiliki ke"akinan berkata bahaa dia "an! da#at

  men!erjakan

  sesuatu "an! sukar #asti da#at men"elesaikan tu!asan "an! mudah$

  RANGKAP *

  Penulis menasihati kita a!ar tidak men!heb+h,heb+hkan keja"aan

  "an! ke-il

  su#a"a tidak diketaakan +leh mas"arakat$

  RANGKAP .

  Penulis berkata bahaa #erubahan sika# manusia tidak da#at dikaal

  kerana setia# benda hidu# akan berubah men!ikut keadaan danmasan"a$

  RANGKAP /

  Penulis berkata bahaa kemarahan sese+ran! "an! ber#anjan!an

  disebabkan +leh salah 'aham han"a da#at diredakan +leh nasihat

  dan kata,kata mutiara "an! bernas$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  6/16

  RANGKAP 0

  Penulis berkata bahaa sese+ran! "an! merantau ke mana,

  mana sahaja akhirn"a #asti akan #ulan! ke kam#un!

  halamann"a$

  RANGKAP 1Penulis berkata bahaa setia# #erkara kejadian "an! berlaku

  #asti ada sebab dan #un-an"a$

  RANGKAP 11

  Penulis berkata bahaa ada sese+ran! "an! in!in men-a#ai -ita,

  -ita "an! besar teta#i tidak kesam#aian kerana tiada da"a dankemam#uan$

  RANGKAP 1%

  Penulis menasihati #emba-a a!ar tidak mem#ers+alkan

  kebijaksanaan dan #en!etahuan +ran! lain sekiran"a

  #en!etahuan diri han"a sedikit$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  7/16

  RANGKAP 1&

  Penulis berkata bahaa sese+ran! "an! in!in membuat #erkara "an! tidak mun!kin

  da#at dilakukan itu han"alah membuan! masa$

  RANGKAP 1(

  Penulis berkata bahaa sese+ran! "an! malas #ada usia muda #asti akan berterusan

  malas #ada usia tua ju!a$

  RANGKAP 1)

  Penulis berkata bahaa sese+ran! "an! in!in melakukan sesuatu "an! tidak

  mun!kin dilakukann"a atau luar kemam#uann"a han"alah sia,sia$

  RANGKAP 1*

  Penulis berkata bahaa sese+ran! "an! ban"ak membuat kesila#an akan men"esal

  #ada amban! kematian namun se!alan"a sudah terlambat$

  RANGKAP 1.

  Penulis berkata bahaa ada sese+ran! anita "an! amat -antik dari se!i luaran

  teta#i tidak memiliki #eratakan "an! baik$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  8/16

  TEMA DAN PERSOALAN

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  9/16

  TEMA

  2ema #antun ini ialah kiasan terhada#

  #elba!ai #erbuatan manusia "an! akhirn"a

  membaa kesan ke#ada diri sendiri$ Hal ini

  membuktikan bahaa sika# manusia "an!baik akan membaa kebaikan dan man'aat

  ke#ada dirin"a$ Sebalikn"a3

  manusia "an! bersika# buruk dan

  berkein!inan untuk membuat sesuatu "an!berada di luar kemam#uann"a akan

  men"usahkan diri sendiri dan membaa

  kemudaratan ke#ada diri sendiri$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  10/16

  PERSOALAN

  4a5 Kebaikan sika# berjimat -ermat dan men!itar !una baran!an lama$

  4b5 Ke#entin!an sika# rendah diri dalam kalan!an mas"arakat$

  4-5 Per!aulan antara lelaki den!an #erem#uan$

  4d5 Keru!ian dari#ada sika# tidak men!ukur kemam#uan diri$

  4e5 Ke"akinan terhada# kemam#uan diri$

  4'5 Perubahan sika# manusia "an! tidak da#at dielakkan$

  4!5 Kesabaran men!hada#i -abaran dalam kehidu#an$

  4h5 Ke#entin!an asal usul "an! #erlu diin!ati$

  4i5 Kebijaksanaan manusia "an! tidak ada hadn"a$

  4j5 Kesan si'at malas "an! memakan diri$

  4k5 Kesila#an "an! diinsa'kan #ada saat,saat terleat$ 4l5 Ke-antikan luaran dan dalaman harus seimban!$

  4m5 Sika# s+mb+n! dan an!kuh "an! memudaratkan diri$

  4n5 Ke!i!ihan men-a#ai keja"aan$

  4+5 Kekesalan "an! terleat$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  11/16

  GAYA BAHASA

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  12/16

  GAYA BAHASA

  Perlamban!an

  baran!an "an! lama dan r+sakBuktin"a3 ikan busuk

  baja 4ke!unaan lain5#eren-ah si daun ka"u

  lelaki 6 jejakakumban!

  #erem#uan 6 !adisbun!a

  7mej alam atau imejan

  Buktin"a3 ikan3 daun3 ka"u3 buah ba-an!3 burun! dekut3

  !elam3 kenan!a3

  kumban!3 bun!a3 !unun!3 #+k+k tera#3 bukit3 limaubentan3 harimau3 -i-ak

  men!karun!3 ba"am3 a"am3 #unai3 merbah3 sun!ai3

  si#ut3 r+tan3 itik3 hujan3

  embun3 bun!a !eti3 burun!3 lada3 air3 bun!a deda#$

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  13/16

  Ana'+ra

  Buktin"a3 Anak #unai anak merbah3

  Hin!!a# di t+n!!ak men-ari saran!8

  Anak sun!ai la!i berubah3

  7nikan #ula hatin"a +ran!$Peribahasa

  1$ Ma-am melukut di te#i !antan!$

  %$ 2idak sudah seluan! melaut3 akhirn"a balik ke te#i ju!a$

  &$ Kalau kail #anjan! sejen!kal3 usah lautan hendak didu!a$ ($ Burun! terban! di#i#iskan lada$

  )$ Air dalam ka#ar tak han"ut3 k+n+nlah #ula kemarau

  #anjan!$

  *$ bun!a deda#

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  14/16

  Res#+nsi

  Buktin"a3 P+k+k tera# tumbuh di bukit3

  9an!an dihara# !uruh di lan!it3

  :imau Bentan di te#i tin!ka#3 Harimau di hutan la!i kutan!ka#3

  Pen!ulan!an kata 6 re#itasi

  Buktin"a3 2ikar #u-uk tikar men!kuan!3 2eban! !elam teban! kenan!a3

  Anak #unai anak merbah3

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  15/16

  NILAI MURNI

  4a5 Berjimat -ermat

  4b5 Berhemah tin!!i

  4-5 Ke!i!ihan 4d5 Ketabahan

  4e5 Ke-ekalan

  4'5 Kesabaran 4!5 Kebijaksanaan

  4h5 Kerajinan

  4i5 Keinsa'an

 • 7/26/2019 Pantun Kisan

  16/16

  PENGAJARAN

  4a5 Kita mestilah berjimat -ermat dan men!!unakan baran!an lama "an!

  masih b+leh di!unakan$

  4b5 Kita mesti bersika# rendah diri demi diterima +leh an!!+ta mas"arakat

  di sekelilin! kita$

  4-5 Kita mestilah !i!ih berusaha untuk men-a#ai matlamat dalam

  kehidu#an$ 4d5 Kita haruslah tabah men!hada#i rintan!an dalam kehidu#an$

  4e5 Kita haruslah -ekal men!hada#i ke!a!alan demi keja"aan #ada masa

  de#an$

  4'5 Kita #erlulah sabar men!hada#i kesedihan di dalam hati$

  4!5 Kita haruslah bijak men!atasi masalah "an! dihada#i$

  4h5 Kita mestilah rajin berusaha a!ar da#at men!ubah kehidu#an menjadi

  lebih baik$

  4i5 Kita mestilah insa' akan kesalahan diri dan men"esal sebelum se!ala,

  !alan"a terlambat$