Click here to load reader

Pagbuo ng Instrumento sa Pagtaya ng Kognitibong ... · PDF filePangwika sa Filipino: Tuon sa Kasanayan sa Pagsulat ng mga Estudyanteng Nasa Kolehiyo . Layunin ng Pag-aaral Pangunahing

 • View
  275

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Pagbuo ng Instrumento sa Pagtaya ng Kognitibong ... · PDF filePangwika sa Filipino: Tuon sa...

 • D R . E S T E R T . R A D A 2 N D I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E

  O N F I L I P I N O A S A G L O B A L L A N G U A G E S A N D I E G O , C A , U S A

  J A N 1 5 - 1 8 , 2 0 1 0

  Pagbuo ng Instrumento sa Pagtaya ng

  Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika sa Filipino: Tuon sa Kasanayan sa

  Pagsulat ng mga Estudyanteng Nasa Kolehiyo

 • Layunin ng Pag-aaral Pangunahing layunin ng pag-aaral ang makabuo ng instrumento upang matanto ang kognitibong

  akademikong kahusayang pangwika sa kasanayang pagsulat ng mga estudyante sa kolehiyo

  Tiyak na mga layunin ng pag-aaral ang mga sumusunod: •  Matukoy ang mga batayan sa pagbuo ng instrumento sa pagtataya ng kognitibong

  akademikong kahusayang pangwika sa kasanayang pagsulat ng mga estudyanteng nasa Una at Ikalawang Taon sa Kolehiyo ng San Beda

  •  Mailarawan ang proseso ng pagbibigay-bisa ng mga eksperto sa tulong ng mga batayan tulad

  ng organisasyon ng mga pagsusulit sa instrumento, aspektong tekstwal nito, nilalaman o kognitibong aspekto at sa kabuuan, maisa-isa ang sukatan ng pagiging katanggap-tanggap (acceptability), kapaki-pakinabang (usefulness), komprehensibo ng instrumento, at iba pa

  •  Matukoy kung anong aytem sa instrumento ang dapat baguhin o tanggalin batay sa item

  analysis; •  Makabuo ng talatuntunang may kinalaman sa katumpakan at kahusayan (validity and

  reliability indices

  •  Maipasagot ang instrumento sa maliit na bilang o populasyon ng mga estudyanteng nasa kolehiyo bilang paunang pagsubok (pilot test)

 • Mga Batayan sa Pagbuo ng Instrumento

    BICS/CALP   Cognitive Academic Language Learning Approach   Language for Specific Purposes   Curriculum Development System   Process Writing Approach   Iskalang Analiktik/Diederich Scale

 • Kaligiran ng Pag-aaral

  Pigura 1 - Mababaw at Malalim na Antas ng Kahusayang Pangwika

  Kahusayang Kombersasyonal

  (BICS)

  Kahusayang Kognitibo/Akademik

  (CALP)

  Prosesong Kognitibo

  Kaalaman Pag-unawa Aplikasyon

  Analisis Sintesis

  Ebalwasyon

  Prosesong Pangwika

  Pagbigkas

  Bokabularyo Gramar

  Semantikang Kahulugan

  Punksyonal na Kahulugan

 • Banghay ng Pag-aaral Akademikong Prosesong Kognitibo Prosesong Pangwika Gamit ng Wika (CALLA) Maghanap ng Kaalaman (Knowledge) C Sangkap sa Pagsulat

  Impormasyon

  (Seek Information)

  Magbigay-kaalaman Pag-unawa (Comprehension) A Talasalitaaan (vocabulary)

  (Inform)

  Maghinuha (Infer)

  Mangatwiran (Justify)

  Mag-ugnay Paglalapat (Application) L Balarila (grammar)

  Paghambingin Pagsusuri (Analysis) P Semantikong kahulugan

  (Compare)

  Pagsunud-sunurin

  (Order)

  Mag-isa-isa/ Maggrupo sa

  (Classify)

  Magsuri (Analyze)

  Magbuod(Synthesize ) Pagbubuod (Synthesis) Punksyonal na kahulugan o gamit ng wika

  Bigyang-solusyon

  (Solve)

  Magbigay-dahilan Pagtataya (Evaluation) Filipino

  Tayain (Evaluate)

  Pigura 2 – Antas ng Kognitibong Akademikong Kahusayang Pangwika sa Filipino sa Kasanayang Pagsulat

 • Pagbuo ng Instrumento - CALLA

  Academic Language Function (Apendiks B)

  Student Uses Language to: Examples Quality Thinking Skill (Apendiks D)

  Seek Information observe and explore the environment, acquire information inquire, describe information

  Use who, what, when, where, and how to gather information

  Knowledge (Kaalaman)

  Inform identify, report Recount information presented by teacher or text, retell a story or personal experience

  Comprehension (Pag-unawa),

  Infer make inferences; predict implications; hypothesize,

  Describe reasoning process(inductive or deductive)or generate hypothesis to suggest causes or outcomes

  Comprehension

  Relate Use of facts, rules, principles Give an example of in relation to the ideas presented, give the significance of an idea, situation

  Application (Paglalapat)

  Compare describe similarities and differences in objects or ideas

  Make/explain a graphic organizer to show similarities and contrasts

  Analysis (Pagsusuri)

  Order sequence objects, ideas, or events Describe/make a timeline, continuum, cycle, or narrative sequence

  Analysis

  Classify group objects or ideas according to their characteristics

  Describe organizing principle(s), explain why A is an example and B is not

  Application, Analysis

  Analyze separate whole into parts; identify relationships and patterns

  Describe parts, features, or main idea of information presented by teacher or text

  Analysis

  Solve Problems define and represent a problem; determine solution

  Describe problem-solving procedures; apply to real life problems and describe

  Synthesis (Pagbubuod)

  Synthesize combine or integrate ideas to form a new whole

  Summarize information cohesively; incorporate new information into prior knowledge

  Synthesis

  Justify and Persuade give reasons for an action, decision, point of view; convince others

  Tell why A is important and give evidence in support of a position

  Evaluation (Pagtataya)

  Evaluate assess and verify the worth of an object, idea or decision

  Identify criteria, explain priorities, indicate reasons for judgment, confirm truth

  Evaluation

 • Talahanayan ng Ispesipikasyon - CDS Mga Layunin Kognitibong Domeyn Akademikong

  Kakayahang Pangwika/ Gamit ng Wika

  Uri ng Pagsusulit Bilang ng Aytem Porsyento/ Bigat ng Pagmamarka

  I. Kaalamang Panggramatika

  Mataya ang batayang kaalaman sa talasalitaan, ponolohiya at morpolohiya

  II. Kaalamang Tekstwal/Kognitibo

  1.  Masukat ang antas ng kaalaman sa pagsagot sa literal na mga tanong na inilahad sa akda.

  2.  Makatukoy o makapaglarawan ng impormasyong inilahad sa akda

  Kaalaman Paghahanap ng Impormasyon

  May pagpipiliang titik ng sagot (Multiple choice) Sanaysay (Essay)

  80 3 sanaysay (100 puntos bawat isa) 10 puntos bawat sanaysay

  50% 50% 5%

  3. Makapaglahad muli ng mga detalye mula sa akda sa sariling pananalita

  4. Matukoy ang pangunahing diwa ng akda

  5. Matukoy ang natatagong detalye sa akda na hindi tuwirang inilalahad dito

  Pag-unawa Pagbibigay-kaalaman Paghihinuha Pangangatwiran

  10 puntos bawat sanaysay

  5%

 • Talahanayan ng Ispesipikasyon - CDS Mga Layunin Kognitibong Domeyn Akademikong

  Kakayahang Pangwika/ Gamit ng Wika

  Uri ng Pagsusulit Bilang ng Aytem Porsyento/ Bigat ng Pagmamarka

  6. Makabuo ng matalinong paghihinuha sa prosesong deduktibo o induktibo sa maaaring kinalabasan ng mga pangyayari

  Pag-unawa Pagbibigay-kaalaman Paghihinuha Pangangatwiran

  10 puntos bawat sanaysay

  5%

  7. Makapagbigay ng opinyon batay sa umiiral na katotohanan, panuntunan, prinsipyo batay sa pinaniniwalaang gawi (behavior) at sa sitwasyon

  8. Maiuugnay ang sitwasyon sa akda bilang halimbawa ng pangyayari, prinsipyo, katotohanan, atbp.

  9. Mailalahad ang kaisipan mula sa akda

  Paglalapat Pag-uugnay 10 puntos bawat sanaysay

  5%

 • Talahanayan ng Ispesipikasyon - CDS

  Mga Layunin Kognitibong Domeyn Akademikong Kakayahang Pangwika/ Gamit ng Wika

  Uri ng Pagsusulit Bilang ng Aytem Porsyento/ Bigat ng Pagmamarka

  10. Makapagpaliwan ag sa pamamagitan ng paghahambing o pagtataliwas ng mga ideya o bagay kaugnay sa inilahad sa akda

  11. Mapagsunud-sunod ang mga ideya o pangyayari

  12. Mapag-uuri-uri ang mga ideya ayon sa mga katangian nito

  13. Mailarawan ang bahagi, katangian o pangunahing ideya sa akda at kaugnayan ng mga ito sa kabuuan

  14. Makabubuo ng balangkas, dayagram, ugnayan (web) ng mga kaisipang inilahad sa akda at mga patunay rito

  Pagsusuri Paghahambing Pagsusunud-sunod Pag-iisa-isa/ Paggugrupo Pagsusuri

  20 puntos bawat sanaysay

  10%

 • Talahanayan ng Ispesipikasyon - CDS Mga Layunin Kognitibong Domeyn Akademikong Kakayahang Pangwika/ Gamit ng Wika

  Uri ng Pagsusulit Bilang ng Aytem Porsyento/ Bigat ng Pagmamarka

  15. Makapagbigay ng dahilan sa pasya, pananaw o aksyong ginawa o gagawin batay sa iminumungkahi sa akda

  16. Makapagmungkahi ng solusyon sa hinaharap na suliranin

  17. Makabuo ng buod ng mga impormasyong inilahad sa akda batay sa dating kaalaman

  Pagbubuod Pagbibigay-solusyon Pagbubuod

  20 puntos bawat sanaysay

  10%

  18. Matukoy ang mga pamantayan o prayoridad sa pagpapasya o pinaniniwalang katotohanan

  19. Makabuo ng pansariling paghuhusga batay sa pagpapahalaga, katotohanan, umiiral na panuntunan

Search related