OUP FEB 1977 Nr 4

  • View
    155

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OUP

Text of OUP FEB 1977 Nr 4

deeerstemaal dstrijddeel lnemersuit zijndeandere toekomstterdereke-zullenmoehouden.De jshal Dren verliepenzeervlot ookverschillendemalen zovertekrijgenhun enthousiasmetetonendoorluid renentejuichen.Deui t-eindelijlI r heefthijwaarschijn-aaneensimpelemis-rstewedstrijddag.Het ijsvanAssenwerktnu hetvoordeelvantech-betereschaatserUilkema.Va-moethethebbenvanhardijs jzijnlangeslagoptimaalef-heeftAlmetaleengoedsprint toernooiHetsamenstellenvande sprintploegvoordeW.K.inAlkmaar ookgeenproblemengeven.Ta Degedoodverfdekampi-oenedames,Sijtjevander steekvallen,zij afstandeneneis-Nationaletitel Destrijdomdeove indedefinitievekernploeg teheviger.DeT,C.hadvan vorengesteldmaarvierstartbe-tekunnenleverenvoordeW.K KeystoneOpde500meterliet HaitskePijlmanziohverrassendoor InaSteenbruggenalsdoorAnnie BorkinkZijvielhiermeebijnabui-kernploeZerevancheerde echteropde3000mer,afstand19secbinnenhaarkun afteleggenInekePeppingging 500meteronderuitenverspeel-dekansopeengoede 1500m.deedMargriet De1000m.leverde gewonnenfoto:S.C. Sij,jev.d.Lendeeennieuwbaan recordop:1.29.99,hetouderecord stondopnaamvanSheilaYoungmet .30.87OpdezeafstandkwamAfke slingatenval.Opdelaatsteaf-vanhetdames-toernooipakte hetbaanrecordvanSippieTig-gelaar4.51.05.Zemaakteer4.49.62 KlaskeMeyer'edieopdezeaf-verrassend3werdmet4.55.94 ruim12sec.vanhaarper-recordaf.AnnieBorkinkdie toernooireed,viel werdinhetalgemeen sement,met195.304.Haarcij-ferreekswas:500m,49.16(14e); 500m.22546(lOe);1000m.1.33.6 6 ()3000m.5.04.96(11e) 500m.bijdeheren-allroundwerd doorJanHeida,Hansv.Hel-opdezevoorzijn verrassendPietKleine,de retitelkandidaat,bleef1.4seo, A.KOOPldANS achteropH,v,Helden.Hetverliesop de500m.konKleinemetwinstopde 5000m.nietwegwerken.Hijzegevier-deopdezeafstandindetijdvan 7.28.92enbleefdaarmeeruimonder hetbaanrecordvanHarmKuipers7.42.5 Inhetpuntenklassementnadeeerste schaatsdagkwamKleineopdevierde plaatsterechtenmoestrijdersals Pasman,Heidaennatuurlijkv.Helden voorlatengaan.Desleutelafstand, de1500m.,moestderijderswatmeer totelkaarbrengen.v.Heldenwasge-doemddezeafstandtewinnen,wilde hijKleinevandrieafstand-overwin-ningenafhouden.Ditbeloofdeeenboe boeiendestrijdteworden.Kleine startteindevierderitenkwamuit op2.04.88,v.Heldenindezesderit kWamtot2.03.74.JanDerksenkwamop dezeafstandnaKlaasVriendopde vierdeplaatsterecht.v.Heldenbleef binnenhetbaanrecordvanArdSchenk datnogop2.04stond.Pasmandie natweeafstandennogopdetweede plaatsprijkte,kwamopdezeafstand tenvalengleeddaarmeeuitdekern-ploeg.Alleeneenoptimale10.000m. konhemnogredden.Enwatgebeurde eropde10.000m7Hetweerwasver-schrikkelijkderegenstriemdeover deruggenvanderijders.Deeerste rittussenDerksenenVriendwaseen spannende.Beiderijdershieldenel-kaargoedinevenwicht.Destrijdwerd uiteindelijkbeslistinhetvoordeel vanDerksen,diezijnfaamalsstayer bevestigde(15.24.74tegen15.28.86). Detweederitmoestdefinitiefbeslis senoverhetNederlandsKampioenschap Eenprachtigeracetussendebeide grootmeestersIedereenvroegzichaf lukthetKleine,v.Heldenopeengro-teachterstandterijden.Ditbleek voorKleineeenonnogelijketaakte zijn.v.Heldenbepaaldederaceen moestna8400m.Kleinelatengaan. Dezefinishtein15,09.66,debeste tijdooitopeenNederlandsebaan gemaakt,v.Heldenreed15.15.40. L.Corbijn. Op14dec.1976isdHr.J.L.Smitin deleeftijdvan75jaaroverleden. DeheerSmitwassindsdeoprichtin vandein1966opgehevenN.V.B.H.S. propagandaleiderenvoorhetofficgleorgaan"deHardrij der".VoordeH.C .A.heeftdeheer Smitveelbetekent,hijwasdanook vanafdeoprichtingvandeH.C.A, zeernauwbijhetAmsterdamseschaats gebeurenbetrokken.Voorzijnvele verdienstenheefthijdanookhet ere-lidmaatschapvandeH,C.A.mogen ontvangen.VeleoudereH.C.A-leden zullenhemdanookaltijdgedenken alseenzeerhardewerker.Wijwen-senzijnfamilienamensdeH.C.A. veelsterktetoe. deredactie anuarij uurinaan-familieen in eeidend edoordeamb-t[';eendriemi-stIdedeze Beiden aarzelenir: eentussentidvan20sc uisteantwoord enzitoende s.Vanafdatmo-mentvormdenonzalom bekendewij i,laten, V endeschaatswereld Finnaircupmarathonwedstrijd,donder-dag6januari1977opdeJaapEden-baanteAmsterdam. OpdezeZ8.erv.ochtigeavondhadeen flinkegroepmarathonrijderszichge-presenteerdvoorhetFinnair-Cupge-beuren.Hetwashetzichtzo nuendanminderdan50meter,zodat achterblijversindestaartde nauwelijkskondenwaarnemen; laatstaanhetgebeurendaarVOlGen. Detoppenvandelichttorenszaten zonuendanindelaaghangendewol-ken,maargelukkigbehoefdenergeen zaklantaarnstewordenuitgedeeld. Erwasweinigwind,nuendaneen zuchtmeteensnelheidvan1/8mis. Hetijsverkeerdeineenuitstekende conditieendeA-rijdersredenvoor deB-rijders,zodathetvoordena-tionalemarathontopeenzeersnelle wedstrijdwerdmetveeldemarages. Jeenv.d.Bergprobeerdehetverschil-lendemalen(waarvoorhijdanookde pers-prestatie-prijskreegtoegekend) AlbertWeysennogverschillendean-dere Maarkeeropkeerwist heetpeleton,vaakaangevoerddoor HenkPortengen,dezedemaragesinde kiemtesmoren.Enmaalluktehet echterniet;datwastoenDriesvan Wijhe,slechts2rondenvoorhetein-de,ermeteenrormidabelesprintvan doorging,metJeenv.d.BergenCoGi-FinnairSuperMarathon(180km)1977 Vanonzemarathoncorrespondent; Overeenpaarwekenishetweerzo ver.alleseniedereeninLahtiis voorbereidopdeinvasievandeHol-landersdiemeegaandoenaanhet grootstemarathongebeurendatwij ophetogenblikkennen,hetgevecht vanmenstegennatuurenuithoudingl vermogen.Hetgevechtdatditjaar wederomophetprachtigeengrootse VesijrvimeerbijLahtiwordtgehou-den;dealternatieveEllStedentocht. Devoorditgrote gebeurenzijnditjaarnognauwge-zettergedaandandevoorgaandeja-ren.Hetgehelefinishgebiedwordt afgezet,erkomteennieuwstempel-systeembijdecontrolepuntenener zullendoorhetFinselegerzo'n40 pasafgestudeerdeartsenmetevenzo veleauto'sterbeschikkingworden seconden. t. .. rI linginzijnkielzog.Maarhetwaszo'n krachtexplosievanDriesdathijmet eengrandioseoverwinningdeshowstal. Achterhemeindigdeala2e;J.v.d.Berg, 3e;CoGilinG,4e;Pronk5e;Portengen 6eLudwigMeyer,7e;Erika8e;Slak-horstge;VossenbeltenWoudenbergop de10eplaats.BijdeB-rijdersviel HCA-lidJanv.d.Roemerzodathijver-derkanslooswasenderacebegindigde. MarkThringbehaaldeditseizoenvoor detweedemaaleenlandelijkeoverwin-ningbijhetmarathonrijden. Ditiedeeaunaterwaareevan15000 diedoordefirmaLagerholmterbe-schikkingisgesteldvoordewinnaar, gestelddietezamenmetdetwee NederlandsesportartsendHr.Wiemer endHr.Simonsvoordemedischebege-leidingzullenNaastde veleNederlandersnebbeneropdit momenteenhonderdtalFinnenZweden enNorenalsmede5zich ditevenement prijswelkedoor strijdrijderszalwordenbehaald, isdehierbovenafgebeeldeLagerhoYnt Finn-saunaterwaardevan15000-Voorinlichtingen;tel. -uiswetenoverde1stedc iop5/6 MA1 ctjaarmet 1seensvoor rI r resvooruw OlI vervan:KINEIME-AD! veenveuurvan:SKiSSKSCHOENEN- e, Henopvertoova1 idmaatscp10% rtlopdescatsuitrustng, MDOENG7tr len:020-957 Rober"\:;Roeleve1 TeundeVries 9l\1 Vermist 10",Bosse 11.Niav.Veen :-lansdeJ'ong Kwa Koopman 5.MarcelNieuwenhuis 16,DickdeHaan 17.ErrolTrumpi 18.WouterdeHaan MarcelVaart 20.BartVerbeek 21,MarcelKwa22.GerardVeenhove 23,RobertHelmig 24.NicoSchaft 25.MarcelMeijer MEISJESPUPILLENA. :'.9.-19.5 21.8 W.9 19 6 19.8 21.-32.6 12. 13 .4 13.3 .6 14.-13.2 13.5 13 .9 13.4 14.2 14.1 14 14.-15.1 15,7 15.3 15.3 19.8 15.5 15.9 61.5 16.2 24.8 lS.-lS.2 19.4 lQ9 46.S 51.2 .0 46.S 50. 60.1 .1 li7.2 76. 500M. .1 56.S 61.7 64.5 65.9 .S 66.9 68.4 69.3 70.-71.-72.7 7 76 78.5 76.1 80.9 82,2 79.5 84.6 84.5 92.-93.5 100.8 112.9 95,8 99,4 PUN'l'BNTOTAAL.30.600 .867 .600 37 370400 37.633 39.633 40.500 4) .400 58.100 68.500 69,500 75.100, 77 .800 79.500 79.800 80.100 (ll.900 85.200 83.400 85.200 86.800 .OOG 90.500 93.600 94.800 96.500 97.500 99.300 100.100 100.400 108.500 109.700 125.600 130.900 104.000 108.800 VAN 28-11-76GEWESTELIJKESELECTIEHEREN;JUN-_B. JUNIORENA. REREN JUNIORENB. FredRijnders 2,PistLiefaard' 3,N.Koch 4.59.-4,53.-5.05.8

1.33.3 1. 32 ,4 1.36.3 94.133 94.233 94,467 91.150 91,600 94.050 UITSLAGENVAN 1-12-76OP UITNODIGINGBAAN COMMISSIEADAM.DAMES JUNIOREND. SandraKlassen PetraMoo1huizenl IngeSchali j HEREN JUNIOREN4,JOTgf!;Ter GerardRietveld TacoVerlaan lJamesJuniorenC. KarindeVos MarIaanSibaijn 3.HennySteenman Karin Christien 6,MarjandeGroot HEREN JUNIORENC. 1.KeesKramer 20Herman3.ErikVaarzon-Morel Ton 5,Peter 6 Pim.v.d"Berg AndreVarenhorst DAMES JUNIORENB. CobyBorst Stansv.Hoek 5.ThealJannenburg 6.JolandaSanders 7.CobyBreider 8.Krean 9.Anjo 10,SaskiaBode 11.SonjsBaarse HEREN JUNIORENB. 1,David2.JanPijnaker Corv .. d1>EoomMarkVaarzon-Morel BertSchalij DAMES SENIOREN 500M.55.-53.1 52.7 54.-52.4 51.8 50.2 50.4 51.8 55.2 47.2 49.1 49.4 51.5 50.5 54.5 val 47,9 48.8 49.7 49.9 50,7 50.2 52.4 53,7 53,8 54.3 54.7 45,4 46.5 47.5 46.2 47 500M.1,CadaDuijn51.6 2.LenisVrolijk53.5 MarijkeVaarzon-More157.5 HEER JUNIORA. 1.TonVrolijk HEREN SENIOREN. 1,MarkThuring 2,Roe1fBreederveld 3.JaapManahanden 43.8 43.8 43.4 44.1 1QQSL.!. 1.52.9 2.21. 6 2.36,1 1. 54.1 1. 55.2 1.5:5.5 1.56.8 1 1"59,,,5val 1.46.2 1.50.2 1. 55.4 1.57.-val val 1500M.2.37.2 2.48.-2.49.8 2.51.8 2.54.9 2.55.5 2.49.9 1000m. 1.38.5 1.42.-1.45.6 1.45.7 1.49.2 1.52.-1.51.7 1. 54.S 1. 55.3 1.55.5 1.58.4 15002.34,7 2.34.8 2.37.3 2.53.0 2.52.9 1500M.2.44.7 2.59,-3.03.3 3000M.5.02.2 4.50,8 4.56.4 4.58.4 111.450 134.700 149.650 110.150 110.300 110.750 110.800 111.550 103.300 105.500 109.500 111.100 99.567 105,100 106.000 108.767 108.800 112.250 97 .650 99.800 102.500 102.750 105.300 106.200 108.250 111.100 111.450 112.050 113.900 96.967 98,100 99.900 103.867 105.233 PUNTENTOTAAL. 106.500 113.167 118.600 94.267 92.267 92.783 93,833 UITSLAGENGEWESTELIJKESELECTIENOORDHOLLAND+UTRECHTHEREN JUNlOllENB. 1,PietLiefaard 2,FreRijnders 3.N.Koch HEREN JUNIORENA. 1$JanvodoRoemer 2.RonKet 3", AQvod.Marel UITSLAGENVAN 8-12-76 DAMES JUNIORENA. MiekeHavik HEREN JUNIOREN!. 1,HanB1ok1anq 2.TenVrolijk TonAlbera 500M._ 42.9 43.3 45.-41.5 42.1 42.3 l22QJ![. 2.15.9 2.22.-2.22,1 2.13.5 2.12.7 2.14.3 aboDnohouders. 500M.58.2 46,-46.2 52.2 1500M.3.02.1 2.25,5 2.25.2 2.3s.8 PUNTENTOT88.200 90.633 92.367 86,000 86.353 87.067

118.90 94,500 94.600 105.133 1,Cerle 2.Lenie 3.Tanja 4.HennieBurgers 5.RitaBouwhuis 2. 3. 4.Freek 5.Hensv.d.Poel 6.Tonv.Velzen 7