Ospital kung saan nagagamit ang iba t ibang wika ... Magkakaiba ang oras ng opisina depende sa wika

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ospital kung saan nagagamit ang iba t ibang wika ... Magkakaiba ang oras ng opisina depende sa wika

 • नेपाली भाषा

  Ospital kung saan nagagamit ang iba’t ibang wika

  -

  - -

  - - -

  -

  -

  -

 • *Sa wikang Hapon lamang ang nagagamit sa mga opisina kung saan hindi nababanggit ang iba pang wikang nagagamit. Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin.

  *Pagtawag galing sa land line sa loob ng Lungsod ng Nagoya, maaari ring tanggalin ang numerong “052”. *Walang bayad ang pagtawag sa numero ng telepono na “0120” ang unang apat na numero. *May markang kapag araw ng pahinga ng tanggapan. *Maaaring i-download ang mga booklet na nabanggit sa aklat na ito sa web page sa bawa’t wika sa opisyal na website ng Lungsod ng Nagoya.

  Tirahan

  Ospital, Seguro at Pensyon Trabaho

  Iba’t ibang Pamamaraan Pag-aalaga ng Bata at Edukasyon

  Matatanda at May-kapansanan

  Lindol, Pinsala Dahil sa Hangin at Baha

  Pagbubukod at Pagtatapon ng Resources at Basura

  Transportasyon

  Nagoya International Center

  Impormasyon Ukol sa Opisina ng Lungsod

  Filipino English

  Mga Nilalaman Pahina3 Pahina4

  Pahina6 Pahina7 Pahina8

  Pahina10 Pahina13 Pahina15

  Pahina16 Pahina18 Pahina21

  Ang nais sumangguni

  Nagoya International Center (NIC)

  Ward office at iba pa

  Tagapagsalin

  Tel : 052-581-6112

 • Ito ay lugar para sa pamamahagi ng impormasyon at komunikasyon sa mga dayuhang mamamayan. Mayroon ding okasyon para sa komunikasyon sa pagitan ng dayuhan at Hapon, at klase ng wikang Hapon. Huwag mag-atubiling kapanayamin kung may mga katanungan at suliranin. (Tingnan ang front cover)

  1-47-1 Nagono Nakamura Ward, 450-0001 Sa harap ng estasyon “International Center (Kokusai Center)” ng Subway Sakuradori Line

  Pagsangguni sa Bawa’t Larangan Walang bayad sa pagsangguni. Kailangang itakda ang araw at oras maliban sa pagsangguni ukol sa pangasiwaan.

  anisipOgnsarOtawarAakiWantimagagaN

  Pagsangguni Ukol sa Pangasiwaan

  Tel: 052-581-0100

  Magkakaiba ang oras ng

  opisina sa bawa’t wika.

  Pagsangguni Ukol sa Batas

  Tel: 052-581-6111 Sabado 10:00-12:30

  Pagsangguni Ukol sa Psychology Tel: 052-581-0100

  Itatakda sa bawa’t

  pagsangguni.

  Pagsangguni Ukol sa Edukasyon

  Tel: 052-581-0100 Magtanong lamang ukol sa nagagamit na wika.

  Miyerkules, Biyernes at

  Linggo 10:00-17:00

  Pagsangguni Ukol sa Buwis

  Tel: 052-581-0100

  Gaganapin mula Pebrero

  hanggang Marso.

  Ginaganap din ang “Peer Support Salon” (pagkakaroon ng kakilala at kaibigan), pagsangguni ukol sa kalusugan, at iba pa.

  Bukas sa 9:00-19:00

  http://www.nic-nagoya.or.jp

  :Lunes, Dec 29-Jan 3, at Pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto

  ■Magasin ng Impormasyon, “NAGOYA CALENDAR”

  Magasin ng PR, “NIC NEWS” (sa wikang Hapon)

  Ipinamimigay sa ward office, aklatan, subway,

  opisina para sa mga turista at iba pang lugar.

  ■Programang Radyo Para sa Mga Dayuhan

  GLOBAL VOICE (Sabado at Linggo, 6:17-6:22)

  ZIP-FM (77.8MHz)

  (Nagbabago ang wikang ginagamit sa programang

  ito bawa’t araw. Maaaring baguhin ang oras ng

  programa.)Tigdadalawang wika sa

  ang ginagamit sa isang beses.

 • Paghahanap ng Tirahan Impormasyon -Ang pangkalahatang paghahanap ng tirahan ay sa pamamagitan ng ahente ng may-ari

  ng lupa at bahay. -Mayroong mga impormasyon ukol sa tirahan kagaya ng mga pabahay sa Nagoya International Center at sa consultation corner ukol sa tirahan sa loob ng “Tanggapan ukol sa Tirahan (Sumai no Madoguchi)” ng Sakae Service Corner for Citizens (Tel: 052-242-4555). -Mayroon ding mga impormasyon sa pinagtatrabahuan at unibersidad.

  Tagapanagot (guarantor)

  -Kung mangungupahan ng bahay, kailangang mayroong mananagot, “tagapanagot (guarantor, hoshonin)” para sa inyo.

  Gastusin -Maaaring kailangang magbayad ng “garantiyang deposito (shikikin)”, “key money (reikin)”, agent charge, home insurance at iba pa. -Bukod sa upa buwan-buwan, Kailangan ding magbayad ng common-area charge (kyoekihi: koryente, paglilinis at iba pang gastusin para sa mga lugar kung saan magkasamang gumagamit ang mga naninirahan).

  Pampublikong Bahay

  namalaliNnagnunataK Sakae Service Corner for Citizens “Tanggapan ukol sa Tirahan (Sumai no Madoguchi)” ◆Municipal Housing at Municipal Public Corporation Housing Tel: 052-264-4682 ◆Prefectural Housing at Prefectural Public Corporation Housing Tel: 052-259-2672 ◆Paupahan ng UR Tel: 052-264-4711 Lugar: “Mori no Chikagai” sa kanluran ng exit 14 ng estasyon ng Sakae

  Oras ng Opisina: 10:00-19:00 (hanggang 18:00 lamang ang aplikasyon sa paupahan ng UR, Urban Renaissance Agency)

  :Huwebes, Pangalawa at Pang-apat na Miyerkules, at Dec 29-Jan 3 Mayroong municipal housing, prefectural housing, at paupahan ng UR. Kailangang matugunan ang ilang mga kinakailangan kagaya ng halaga ng kinita at bilang ng mga miyembro ng pamilya sa bawa’t paupahan. Ipinamamahagi rin ang mga aplikasyon sa pagtira sa municipal housing (pangkalahatang aplikasyon) sa mga ward office at branch. (4 beses sa 1 taon: Mayo, Agosto, Nobyembre, Pebrero)

  Tubig Kawanihan ng Patubig ng Lungsod ng Nagoya Customer Service Center Tel: 052-884-5959

  Oras ng Opisina: 8:00-19:00 (Lunes-Biyernes) 8:00-17:15 (Sabado, Linggo at National Holiday)

  Elektrisidad Chubu Electric Power (Chubu Denryoku) Lugar Nilalaman

  Atsuta-ku, Showa-ku, Mizuho-ku Tel: 0120-985-710

  Nakagawa-ku, Minato-ku Tel: 0120-985-711

  :leTuk-ukapmeT 0120-985-713

  Meito-ku, Moriyama-ku Tel: 0120-985-717

  Kita-ku, Nishi-ku Tel: 0120-985-720 Nakamura-ku (Kanluran ng main line ng JR Tokaido) Tel: 0120-985-723

 • namalaliNraguL

  Chikusa-ku, Naka-ku, Higashi-ku, Nakamura-ku (Silangan ng main line ng JR Tokaido)

  Tel: 0120-985-729

  Midori-ku, Minami-ku Tel: 0120-985-760

  Gas Toho Gas

  namalaliNraguL Chikusa-ku, Showa-ku, Meito-ku, Tempaku-ku Tel: 052-781-6131

  Kita-ku, Higashi-ku, Moriyama-ku Tel: 052-902-1111

  Naka-ku, Minato-ku, Nakagawa-ku, Nakamura-ku, Nishi-ku Tel: 052-471-1151

  Mizuho-ku, Minami-ku, Atsuta-ku, Midori-ku Tel: 052-821-7141

  Telepono NTT WEST Information

  Tel: 0120-064337

  Oras ng Opisina: 9:00-17:00 :Sabado, Linggo, National Holiday at Dec 29-Jan 3

  Cellphone NTT docomo

  Tel: 0120-005-250

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  au (KDDI)

  Tel: 0120-977-033

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  SoftBank

  Tel: 0800-919-0157

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  Y! mobile

  Tel: 0570-039-151

  Oras ng Opisina: 9:00-20:00 (Walang bakasyon sa buong taon)

  Koreo Serbisyo sa Impormasyon Ukol sa Koreo

  Tel: 0570-046-111

  Oras ng Opisina: 8:00-22:00 (Lunes-Biyernes) 9:00-22:00 (Sabado, Linggo, National Holiday)

  Kung babaguhin ang inyong tirahan, pumunta sa isang post office upang ipa-bago ang nakatalang tirahan, at ipapadala ang liham at bagahe na papunta sa inyong lumang tirahan papunta sa inyong panibagong tirahan nang isang taon mula sa araw na nag-report kayo ng bagong tirahan.

  Samahan ng Magkakapit-bahay (Chonai-kai) Ward Office Hindi sapilitan ang pagsali sa samahang ito subali’t lalago ang

  komunikasyon sa mga kapitbahay kung makikisali kayo. Sumangguni lamang sa kinatawan ng samahan ng magkakapit-bahay sa malapit sa inyo upang sumali. Kung hindi ninyo alam kung sino ang kinatawan ng samahan ng magkakapit-bahay, sumangguni lamang sa ward office.

  Tumawag lamang sa triophone (pag-uusap ng tatluhan sa telepono) ng Nagoya International Center kung kailangan ang tagapagsalin (Tel: 052-581-6112).

 • Pagpapakilala ng mga ospital o institusyong may-kinalaman sa panggagamot (Tingnan ang pahina 23)

  Katanungan Nilalaman Sentro ng Kaalaman sa Biglaang Paggagamot sa Aichi Automated Answering System at sa FAX

  Tel: 050-5810-5884 sa wikang Hapon Tel: 052-263-1133

  24 oras

  Pagpapakilala ng mga ospital na may doktor na marunong magsalita ng wika ng ibang bansa Katanungan Nilalaman

  Nagoya International Center

  Tel: 052-581-0100

  Oras ng Opisina: 9:00-19:00 Magkakaiba ang oras ng opisina depende sa wika.

  :Lunes, Dec 29-Jan3, Pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto

  Pagpapakilala ng mga ospital kung saan nagagamit ang tagapagsalin na may-kinalaman sa panggagamot Katanungan Nilalaman

  Opisina ng Sistemang Aichi Medikal Interpreter Tel: 050-5814-7263

  Oras ng Opisina: 9:00-17:30 (Lunes-Biyernes)

  Pambansang Seguro ng Kalusugan Katanungan Nilalaman

  Ward Office o Branch ng Ward Office

  Para sa mga may balak manirahan sa bansang Hapon nang mahigit sa 3 buwan, hindi kasapi sa segurong may-kinalaman sa panggagamot mula sa pinagtratrabahuhan at may edad na 74 pababa. -Kailangang magbayad ng hulog sa seguro base sa kinikitang halaga at iba pa. -Kung ipapakita ang katibayan ng seguro sa oras na magpatingin sa doktor, sasagutin ng segurong ito ang ilang bahagi ng babayaring may kinalaman sa panggagamot. -Ukol sa mga detalye, tingnan lamang ang booklet na “City of Nagoya