of 41 /41
CUPRINS 1. Consideraţii generale privind deciziile mangeriale ............................................................pag.4 2. Strategii şi politici manageriale..............................................................................................pag.5 2.1. Politica de personal. Managementul de personal..............................................................pag.6 2.2. Politica comercială a entităţii. Analiza activităţii comerciale a entităţii..........................pag.14 2.2.1. Managementul stocurilor.........................................................................pag.15 2.2.2. Managementul clienţilor..........................................................................pag.18 2.2.3. Managementul furnizorilor......................................................................pag.21 2.3. Politica de investiţii şi finanţare....................................................................................pag.23 2.3.1. Decizia de investiţii.................................................................................pag.23 2.3.2. Decizii privind producţia........................................................................pag.26 2.3.3. Decizia de finanţare...............................................................................pag.28 2.4. Politica de distribuire a dividendelor...........................................................................pag.30 2.5. Politica referitoare la preţuri şi costuri.........................................................................pag.32 2.6. Analiza CVP , instrument necesar în planificarea şi controlul managerial..................pag.35 3. Analiza punctelor forte şi slabe ale entităţii........................................................................pag.37 4. Concluzii.................................................................................................................................pag.40

Optimizarea Proceselor Economice

Embed Size (px)

Text of Optimizarea Proceselor Economice

Page 1: Optimizarea Proceselor Economice

CUPRINS

1. Consideraţii generale privind deciziile mangeriale ............................................................pag.4

2. Strategii şi politici manageriale..............................................................................................pag.5

2.1. Politica de personal. Managementul de personal..............................................................pag.6

2.2. Politica comercială a entităţii. Analiza activităţii comerciale a entităţii..........................pag.14

2.2.1. Managementul stocurilor.........................................................................pag.15

2.2.2. Managementul clienţilor..........................................................................pag.18

2.2.3. Managementul furnizorilor......................................................................pag.21

2.3. Politica de investiţii şi finanţare....................................................................................pag.23

2.3.1. Decizia de investiţii.................................................................................pag.23

2.3.2. Decizii privind producţia........................................................................pag.26

2.3.3. Decizia de finanţare...............................................................................pag.28

2.4. Politica de distribuire a dividendelor...........................................................................pag.30

2.5. Politica referitoare la preţuri şi costuri.........................................................................pag.32

2.6. Analiza CVP , instrument necesar în planificarea şi controlul managerial..................pag.35

3. Analiza punctelor forte şi slabe ale entităţii........................................................................pag.37

4. Concluzii.................................................................................................................................pag.40

Page 2: Optimizarea Proceselor Economice

4

CAPITOLUL 1

Consideraţii generale privind deciziile manageriale.

Decizia se consideră a fi punctul central al activităţii de management întrucât ea se regăseşte

în toate funcţiile procesului de management. Integrarea entităţii în mediul economic depinde de

calitatea deciziei luate şi de aici rezultă şi rolul deciziei. Un proces decizional de calitate are

influenţă asupra: profitului, costurilor şi asupra eficienţei folosirii factorilor de producţie.

Procesul de luare a deciziei este constituit din ansamblul coerent al acţiunilor întreprinse de

decidenţi în vederea stabilirii variantei optime (Andarasiu. M, 1986). Decizia este un instrument al

conducerii economice, iar elementele esenţiale care stau la baza acesteia sunt: elaborarea deciziei se

bazează pe o alegere din ,,n’’ posibilităţi de acţiune; decizia implică un proces de gândire logică;

decizia are un scop (atingerea unui obiectiv, optimizarea unei funcţii).

1.1 Surse de informaţii necesare analizelor şi deciziilor manageriale.

Rolul departamentului de contabilitate este de a oferi informaţiile necesare conducerii

entităţilor şi de a elabora rapoarte în vederea fundamentării deciziilor acestora. Informaţiile oferite

în timp real, au o importanţă deosebită pentru managerii de nivel superior, pentru fundamentarea

deciziilor acestora şi pentru exercitarea unui control mangerial corespunzător. În scopuri de

informare internă conducătorii entităţilor sunt datori să ceară şi să încerce să obţină informaţii cu

adevărat utile luării deciziilor lor, chiar cu riscul creşterii costurilor serviciilor implicate. Managerul

este într-o permanentă căutare de informaţii obţinute din toate contactele care ar putea chiar

potenţial să afecteze performanţele şi obiectivele activităţii sale. Informaţiile necesare analizelor

manageriale provin din două surse principale: surse interne şi surse externe.

A) Surse interne:

conturi;

balanţe;

bilanţuri;

statistici privind producţia;

date asupra pieţei: furnizori, preţuri, clienţi;

rapoarte privind costurile;

rapoarte cheltuieli, venituri;

analize şi evaluări ale produselor entităţii;

rapoarte care cuprind indicatori economico-financiari;

bugetele, tabloul de bord, tabloul scorurilor;

rapoarte de mediu, ale cenzorilor, etc;

rapoarte asupra conferinţelor, seminarilor, târguri, etc.;

B) Surse externe:

Conjunctura pieţei interne şi internaţionale, rata inflaţiei, a dobânzii, performanţele

concurenţei, progresul tehnic, etc.;

Publicaţii economice, întâlniri de afaceri, târguri, conferinţe, etc.;

Anuare statistice;

Date şi informaţii obţinute de la camerele de comerţ şi asociaţiile profesionale, parteneri

potenţiali;

Date şi informaţii obţinute de la organizaţiile internaţionale financiare, economice, de

mărfuri, comerciale, profesionale şi pentru forţa de muncă;

Institutele de cercetare şi investigare, publice şi particulare;

Internet.

Page 3: Optimizarea Proceselor Economice

5

Rolul decizional al managerului constă în utilizarea acestor informaţii, contacte şi relaţii, în

scopul valorificării resurselor (limitate), rezolvării unor situaţii conflictuale şi iniţierii unor soluţii

optime pentru problemele pe care le are de rezolvat. Odată ce decizia este luată de manager, ea

trebuie comunicată în mod clar tuturor celorlalţi factori. Din punct de vedere al deciziilor,

managerul trebuie să identifice şi să iniţieze schimbările, să rezolve alocarea resurselor,

manipularea perturbărilor şi de asemenea acesta îndeplineşte şi rolul de negociator. Procesele

decizionale care se desfăşoară astăzi la nivelul entităţilor sunt caracterizate de o evoluţie în sens

contrar a două dintre elementele lor definitorii: durata şi respectiv volumul de informaţii prelucrate.

Pentru a avea drept rezultat o decizie bine fundamentată şi oportună, orice proces decizional

trebuie să achiziţioneze, prelucreze şi interpreteze un volum din ce în ce mai mare de informaţii,

într-un timp din ce în ce mai scurt. Informaţiile contabile şi nu numai stau la baza procesului de

fundamentare a deciziilor. Contabilul stabileşte conturile şi formatul rapoartelor astfel încât să

satisfacă necesităţile de informaţii ale tuturor părţilor interesate. Este important ca managerii să ştie

ce informaţii le sunt necesare, să obţină acele informaţii în mod regulat şi să integreze sistematic

informaţiile în procesul de luare a deciziilor. Calitatea evidenţei contabile, care conţine un

important volum de informaţii, constituie unul din elementele cheie ce condiţionează eficacitatea

procesului managerial şi în primul rând a procesului decizional.

Pentru ca informaţia să poată fi utilizată de către o entitate, ea trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:

- să răspundă cât mai rapid la schimbările condiţiilor competiţionale, în acest mod pot fi exploatate

mai rapid noile oportunităţi şi pot fi reduse punctele competiţionale vulnerabile;

- să crească eficienţa şi productivitatea internă a entităţii accentuând productivitatea managerilor;

acest lucru presupune o mai bună coordonare a elementelor funcţionale ale entităţii;

- să îmbunătăţească creativitatea şi productivitatea decidenţilor individuali şi de grup în cadrul

organizaţiei, acest lucru presupune asigurarea instrumentelor potrivite pentru a culege informaţii

reale şi la timp, îmbunătăţirea analizei informaţiilor şi a calităţii deciziilor şi expedierea, asistenţa şi

monitorizarea implementării acţiunilor şi deciziilor de management.

Rapoartele financiar contabile sunt căile folosite de economişti, contabili, etc. pentru a transfera

informaţii despre performanţele financiare ale unei afaceri atât managerilor dar şi utilizatorilor

externi de informaţii.

Misiunea managerului este să orienteze resursele şi acţiunile societăţii spre ocazii favorabile

obţinerii unor rezultate semnificative din punct de vedere economic. Fiecare manager are la

dispoziţie un set de unelte (tehnici/metode) care îl asistă în procesul de luare a deciziilor. Pe

manageri îi interesează rapoartele financiare şi propuneri de optimizare pe care să le folosească

drept informaţie suport în fundamentarea deciziilor pe care trebuie să le ia. Soluţia ideală pentru

manageri reprezintă programul informatic prin care pot fi prelucrate datele din contabilitate astfel

încât să fie oferite acestora informaţii la zi, un sistem de contabilitate pentru manageri, ce presupune

că toate informaţiile contabile sunt transpuse în rapoarte specifice cerinţelor interne de

management.

Departamentul de contabilitate are rolul de a reprezenta suportul deciziilor economice şi

financiare luate pentru desfăsurarea optimă a activităţilor specifice entităţilor. Natura informaţiilor

solicitate de manageri este dependentă de obiectivele şi atribuţiile urmărite de aceştia .

Tabelul nr. 1.1 Structura managerilor pe nivele ierarhice, obiective şi atribuţii

Manageri Obiective Atribuţii

Financiar - asigurarea resurselor necesare

desfăşurării activităţii;

- maximizarea profitului;

- reducerea gradului de îndatorare;

- creşterea rentabilităţii activităţii;

- creşterea eficienţei economice.

- asigură şi răspunde de elaborarea bilanţului;

- răspunde de elaborarea bugetului de venituri şi

cheltuieli;

- elaborarea planului de trezorerie;

- inventarierea resurselor de finanţare potenţial

disponibile;

- propune măsuri pentru creşterea rentabilităţii

activităţii.

Page 4: Optimizarea Proceselor Economice

6

Tehnic - creşterea profitului adus de investiţii;

- eliminarea efectelor uzurii fizice şi

morale;

- îmbunătăţirea nivelului tehnic şi

tehnologic al produselor entităţii;

- creşterea ponderii produselor noi şi

modernizate în total produse.

- răspunde de introducerea progresului tehnic prin

aplicarea de noi tehnologii;

- elaborarea unui program de investiţii;

- determinarea sumelor disponibile pentru

investiţii;

- planificarea activităţii de întreţinere şi reparare

a utilajelor;

Producţie - micşorarea costurilor de producţie;

- modernizarea ambalării produselor;

- fabricarea unor produse de calitate;

- gradul de utilizare a capacităţii de

producţie;

- programarea, urmărirea şi lansarea producţiei;

- înmagazinarea şi depozitarea produselor;

- eliberarea produselor din depozite;

- urmărirea încasării facturilor;

- fluxurile tehnologice;

- corelarea capacităţii de producţie cu cererea;

Comercial - creşterea vânzărilor;

- creşterea eficienţei serviciilor;

- creşterea mărimii comenzilor;

- reducerea costurilor de marketing;

- îmbunătăţirea imaginii pe piaţă;

- dimensionarea judicioasă a stocurilor.

- elaborarea planului de vânzări;

- încheierea contractelor economice cu clienţii;

- asigurarea portofoliului de comenzi pe produse

şi servicii;

- organizarea de depozite şi magazine proprii de

desfacere;

- urmărirea modalităţilor de încasare a clienţilor.

- asigurarea continuităţii aprovizionării.

Personal - creşterea productivităţii muncii;

- evitarea supradimensionării numărului

de salariaţi;

- echilibrul între interesele angajaţilor şi

obiectivele entităţii;

- raţionalizarea cheltuielilor salariale;

- protecţia salariaţilor;

- asigurarea cu resurse umane;

- recrutarea, selecţia, formarea personalului;

- evaluarea personalului;

- motivarea personalului;

- implementarea planurilor de recompense;

- elaborarea de planuri de dezvoltare profesională.

Page 5: Optimizarea Proceselor Economice

7

CAPITOLUL 2

Strategii şi politici manageriale.

Politica entităţii cuprinde un set de obiective pe termen mediu şi poate fi reprezentată de

ansamblul orientărilor şi criteriilor majore care stau la baza stabilirii direcţiilor principale în care

trebuie să funcţioneze respectiva entitate. Politicile se concretizează de obicei în programul sau

planul anual al entităţii şi/sau în programe speciale pe anumite domenii: comercial, tehnic,

financiar, personal, etc., prevăzute pe orizonturi scurte şi medii între câteva luni şi maximum doi

ani.

Strategia managerială presupune stabilirea unor obiective pe termen lung. Managementul

strategic este definit ca un set de decizii şi acţiuni concretizat în formularea şi implementarea de

planuri proiectate pentru a realiza obiectivele societăţii. Cea mai mare contribuţie asupra strategiei o

are de regulă managerul sau directorul general.

Obiectivele fundamentale ale entităţii se divizează în două categorii: economice şi sociale.

Cele mai frecvente obiective economice se referă la: câştigul pe acţiune, valoarea acţiunii, profitul,

cifra de afaceri, cota de piaţă, productivitatea muncii, calitatea produselor şi a serviciilor.

obiectivele sociale, mai puţin frecvente în strategiile societăţilor se referă la: controlul poluării,

salarizarea şi condiţiile de muncă ale salariaţilor, satisfacerea clienţilor, etc. schema strategiilor,

politicilor şi implicit a obiectivelor entităţii.

Politicile interne ale societăţii pot fi structurate astfel:

politica de stabilire a preţurilor de vânzare;

rentabilitatea comercială minimă;

politica de personal;

politica de calculaţie a costurilor;

politica de acordare a creditului comercial;

politica de plata a furnizorilor;

metoda de evaluare a stocurilor;

politica de distribuire a dividendelor;

politica de investiţii, de finanţare, de amortizare.

În vederea atingerii obiectivelor manageriale se utilizează informaţii financiar-contabile şi

raporate prezentate pe parcursul acestei lucrări sub formă de tabele.

2.1 Politica de personal. Managementul de personal.

Managementul trebuie să asigure în orice moment un echilibru între interesele angajaţilor şi

obiectivele societăţii. Atribuţiile acestuia sunt centrate spre: asigurarea cu resurse umane,

recrutarea, selecţia personalului, elaborarea de propuneri pentru politica de personal, organizarea

orientării profesionale a personalului, formarea resurselor umane, evaluarea personalului, motivarea

personalului pentru eforturi şi rezultate superioare, adecvarea numărului de personal cu necesităţile

reale ale societăţii; angajarea salariaţilor în concordanţă cu aptitudinile lor; concordanţa dintre

munca prestată şi nivelul de salarizare, etc. De asemenea îşi stabileşte următoarele obiective legate

de activitatea de personal a entităţii:

dimensionarea corespunzătoare a personalului;

promovarea şi perfecţionarea personalului;

creşterea productivităţii muncii;

raţionalizarea cheltuielilor salariale;

protecţia personalului;

evidenţa corespunzătoare a personalului.

Personalul entităţii se caracterizează prin număr, profesiune, volum şi calitatea

cunostinţelor, vârstă, capacitate de muncă, grad de motivare, etc., care toate la un loc influenţează

derularea tuturor fazelor procesului strategic de la iniţierea sa până la operaţionalizare şi evaluare

finală. Optarea pentru o retehnologizare a producţiei sau pentru asimilarea de noi produse depinde

Page 6: Optimizarea Proceselor Economice

8

de specialitatea, experienţa şi cunoştinţele salariaţilor pe care entitatea le posedă. Dintre toate

deciziile pe care le ia un manager nici una nu este atât de importantă ca deciziile referitoare la

oameni, pentru că ele determină capacitatea de execuţie a entităţii. De aceea este indicat să se ia

decizii bune în această privinţă. Adoptarea unor decizii corecte cu privire la personal este mijlocul

absolut prin care o entitate poate fi controlată bine, asemenea decizii arată cât de competentă este

conducerea şi care sunt valorile acesteia. Deciziile cu privire la personal nu pot fi ascunse, ele sunt

vizibile în cel mai înalt grad. Managerii care nu fac efortul de a lua decizii corecte privitoare la

personal, nu riscă doar să obţină rezultate slabe, ei riscă să piardă respectul celor din propria

entitate. Gradul de asigurare cu resurse umane, precum şi eficienţa cu care sunt folosite îşi pun

amprenta asupra performanţelor economico-financiare ale entităţii. Analiza asigurării cu resurse

umane din punct de vedere cantitativ, calitativ, precum şi utilizarea timpului de muncă, definesc

dimensiunea potenţialului economic al entităţii şi concură la creşterea capacităţii concurenţiale şi a

viabilităţii acesteia.

Pentru adoptarea unor decizii eficace de promovare şi încadrare cu personal, managerul

solicită informaţii atât de la compartimentul de contabilitate, analiză, cel de personal, salarizare dar

şi de la cel de marketing (luarea în considerare a chestionarelor distribuite personalului angajat).

Pentru domeniul resurselor umane vor fi culese, sistematizate şi prelucrate informaţii referitoare la:

nivelul productivităţii muncii; numărul de personal pe total şi în structură; fluctuaţia forţei de

muncă; previziuni legate de necesarul de personal, condiţiile de muncă; promovarea şi motivarea

personalului; cursurile de pregătire continuă şi de calificare din cadrul entităţii; nivelul câştigului

mediu pe persoană.

Activitatea de resurse umane nu se mai limitează la funcţia administrativă (deşi aceasta are o

pondere şi o importanta majoră) ci cuprinde, de asemenea, activităţi precum: recrutarea şi selecţia

angajaţilor, evaluarea rezultatelor profesionale, elaborarea, implementarea şi administrarea

planurilor de recompensare (prime, beneficii, compensaţii şi alte modalităţi financiare şi non-

financiare de recunoaştere a aportului salariaţilor în cadrul companiei), crearea şi aplicarea de

politici şi proceduri care să normeze activitatea la nivelul entităţii, evaluarea şi preîntâmpinarea

riscului legal în raporturile de muncă, planuri de carieră şi dezvoltare profesională a salariaţilor.

Sistemul de raportare poate permite elaborarea documentelor cerute de procedura legală pentru

angajare (contracte, declaraţii, comunicări), elaborarea de grafice de activitate, evidenţa timpului

efectiv lucrat, istoricul carierei şi dezvoltării profesionale etc.

Managerul urmăreşte modalitatea de încadrare în muncă a personalului entităţii, dacă

încadrarea în muncă se face potrivit pregătirii şi calificării fiecărei persoane, pe bază de concurs

(probe teoretice şi practice) în condiţiile legislaţiei în vigoare, studiază contractul colectiv de muncă

care are ca scop stabilirea drepturilor garantate ale salariaţilor şi a obligaţiilor colective cu privire

la: încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă;

condiţii de muncă şi protecţia muncii; salarizare şi alte drepturi salariale; timpul de muncă şi timpul

de odihnă; formarea profesională.

De asemenea în contractul colectiv de muncă este prevăzută grila de salarii pentru toate

categoriile de personal, aceasta fiind negociată cu sindicatele. Managerul urmăreşte dacă la

negocierea salariilor s-a ţinut cont de încadrarea în fondul de salarii şi încadrarea în bugetul de

venituri si cheltuieli. Evidenţa şi calcularea drepturilor salariale ale angajaţilor se face la biroul

salarizare. Managerul pe baza rapoartelor primite de la contabilitate poate observa dacă evidenţele

de personal sunt ţinute la zi, iar obligaţiile salariale sunt achitate la zi. Majoritatea entităţilor

utilizează două categorii de rezultate pentru măsurarea obiectivelor legate de angajaţii săi:

productivitatea angajaţilor şi măsurarea satisfacţiei angajaţilor. Scopul este acela de a face legătura

între producţia realizată de angajaţi şi numărul de angajaţi utilizaţi pentru realizarea producţiei

respective.

Satisfacţia angajaţilor reprezintă o condiţie pentru creşterea productivităţii, responsabilităţii, calităţii

şi deservirii clientelei. Satisfacţia angajaţilor se măsoară prin intermediul unei cercetări statistice,

prin intervievarea angajaţilor. Managerul trebuie să urmărească să-şi menţină angajaţii loiali,

competenţi pe termen lung deoarece aceştia dau valoare entităţii prin cunoaşterea procesului

organizaţional şi seriozitate privind nevoile clienţilor. Managerul trebuie să cunoască anumite

Page 7: Optimizarea Proceselor Economice

9

informaţii privitoare la: implicarea în procesul decizional al angajaţilor;accesul angajaţilor la

informaţii necesare acestora în vederea desfăşurării muncii în mod corect; modul cum angajaţii sunt

încurajaţi pentru a deveni creativi şi cu spirit de iniţiativă; modul cum sunt recompensaţi; tipurile de

stimulente; Indicatori care măsoară satisfacţia angajaţilor.

În figura nr. 2.1. sunt prezentate informaţiile şi rapoartele necesare managerului entităţii

pentru fundamentarea deciziilor de personal.

Fig. 2.1. Instrumente şi rapoarte utilizate de manageri în deciziile de personal

În cadrul analizelor şi deciziilor de personal se urmăreşte cunoaşterea resurselor umane din

punct de vedere al evoluţiei, structurii, comportamentului şi eficienţei utilizării lor. În tabelele de

mai jos sunt prezentate informaţii necesare managerului în deciziile de personal, respectiv:

- structura personalului pe grupe de vârstă, sexe, vechime;

- dinamica efectivului de personal;

- productivitatea muncii;

- productivitatea personalului direct productiv;

- analiza stabilităţii personalului;

- situaţia încadrării cu personal;

- analiza indicatorilor legaţi de personal;

- factorii motivaţionali utilizaţi de entitate şi fişa angajatului.

Pe baza informaţiilor prezentate în figura 2.1. managerii pot identifica categoriile de

personal (după varstă, sex) care deţin ponderea cea mai importantă, aceasta punându-şi amprenta şi

asupra calităţii muncii desfăşurate în societate. Prelucrarea datelor scoate în evidenţă categoria de

vârstă cu ponderea cea mai ridicată şi respectiv cea mai scăzută ca şi utilizarea preferenţială sau

echilibrată a bărbaţilor şi/sau femeilor. Această analiză poate sugera şi ierarhia unor nevoi solicitate

de categoriile incluse în analiză.

Surse de date pentru manageri

finanţe,

contabilitate

şi

analiză

State de salarii

State de salarii

colaboratori

Pontaje

Liste de avans chenzinal

Bilanţ

Analize indicatori de

personal

Nivelul cheltuielilor

pentru

îmbunătăţirea

condiţiilor de

muncă

Productivitatea muncii

Venitul per angajat

Grafice privind evoluţia

nivelului salarial

personal

marketing

altele

Contractele individuale

de muncă

Situaţii ale

personalului

aflat în concedii, somaj

tehnic

Manualul de instruire a

personalului

Manual de asigurare a

calităţii

Bibliografia de concurs

Certificate

Lista facilităţilor

acordate personalului

Fişele de atribuţii ale

personalului

Nivelele de calificare

profesională

Fluctuaţia personalului

Chestionare

distribuite

salariaţilor

Cursuri şi

evaluări de

personal

Analiza nevoilor

de

traning

Interviuri cu

directorii executivi,

şefii de

departamente, cu

personalul direct şi

indirect productiv

Page 8: Optimizarea Proceselor Economice

10

Caz ilustrativ

Se consideră situaţia S.C. Construcţii S.R.L. o societate al cărei obiect principal de activitate

este reprezentat de activitatea de construcţii a halelor metalice şi de comercializare a materialelor de

construcţii.

Tabelul 2.2. Structura personalului pe vârste, sexe şi vechime în anul 2008

Specificaţie Femei Bărbaţi Total

Vârsta Nr. % Nr. % Nr. %

Pâna la 30 de ani - - 2 40 2 40

31-41 ani - - 2 40 2 40

41-50 ani - - 1 20 1 20

Peste 51 ani - - - - - -

Total 0 0 5 100 5 100

Vechimea în entitate

Până la 5 ani 0 0 5 100 5 100

6-10 ani - - - - - -

11-15 ani - - - - - -

16-20 ani - - - - - -

Peste 20 ani - - - - - -

Total 0 0 5 100 5 100

Personalul angajat este exclusiv de sex masculin, fapt explicabil prin natura activităţii

desfăsurate, iar în ceea ce priveşte vârsta, se poate observa că salariaţii sunt tineri, unul singur din 5

având peste 41 de ani, dovedind o experienţă bogată. Referitor la vechimea în firmă, aceasta nu

poate fi mai mare de 5 ani, deoarece societatea a luat fiinţă în anul 2003.

Pe lângă dimensiunea cantitativă a resurselor umane, prezintă importanţă şi latura calitativă,

reflectată prin gradul de calificare al salariaţilor. Îmbunătăţirea calificării personalului îşi pune

amprenta asupra producţiei obţinute şi productivităţii muncii. O altă modalitate de prezentare a

personalului societăţii structurat pe: grupe de vârstă, sexe, pregătire şi funcţii este prezentată în

tabelul 2.3. Acest tabel relevă ponderea diverselor categorii de personal în totalul personalului

societăţii. Se consideră cazul unei societăţi care produce material lemnos.

Tabelul 2.3. Situaţia încadrării cu personal

Personal Număr

Structura personalului pe grupe de vârstă 81

< 30 ani 11

30-40 ani 39

40-50 ani 23

>50ani 8

Structura personalului pe sexe 81

Bărbaţi 63

Femei 18

Structura personalului după funcţii 81

Ingineri 5

Economişti 6

Jurişti 2

Altele -

Personal de conducere 3

Muncitori calificaţi ( direct productivi ) 23

Muncitori necalificaţi ( indirect productivi ) 42

Maiştri 14

Total personal 81

Page 9: Optimizarea Proceselor Economice

11

Încadrarea entităţii cu personal conform nevoilor programate constituie premisa realizării

sarcinilor din bugetul de venituri şi cheltuieli. Realizarea şi depăşirea sarcinilor programate depinde

de structura, calitatea şi modul de utilizare a resurselor umane ale entităţii. Analiza datelor culese de

manager cu ajutorul acestor modele va evidenţia nu numai calitatea forţei de muncă utilizate, ci şi

concordanţa dintre structura pe domenii de pregătire şi specificul obiectului de activitate al entităţii.

Dinamica efectivului de personal prezentată în tabelul 1.4. pe total şi categorii pune în evidenţă

dimensiunea potenţialului tehnico - economic legat de acest factor de producţie în raport de

realizările perioadelor anterioare şi necesarul prestabilit.

Tabelul 2.4. Dinamica efectivului de personal

Categorii de personal Prevăzut perioada curentă ( nr ) Realizat perioada curentă ( nr )

Muncitori direct productivi 18 18

Muncitori indirect productivi 5 4

Muncitori de servire generală 2 1

Personal tehnic 3 3

Personal administrativ 3 3

Total personal 31 29

Productivitatea muncii este principalul indicator care caracterizează eficienţa utilizării

resurselor umane, eficacitatea personalului şi poate să se măsoare prin vânzări pe salariat, calitate,

sau producţia pe oră. Valoarea economică a factorului uman se măsoară prin randamentul

acestuia :

Productivitatea muncii poate fi calculată prin formula:

W=

muncădelecheltuieliT

productieivolumulQ

(1)

Productivitatea muncii arată cantitatea de produse obţinute cu o anumită cheltuială de

muncă, capacitatea forţei de muncă de a crea într-o perioadă de timp un anumit volum de bunuri şi

de a presta servicii. Productivitatea angajaţilor se referă la veniturile realizate per angajat, adică câtă

producţie poate fi generată de fiecare angajat. Pe măsură ce angajaţii şi societatea devin mai

eficienţi prin vânzarea unui volum mai mare de produse care au o valoare adăugată mai mare,

venitul pe un angajat creşte. Managerii măsoară cunoştinţele şi aptitudinile pe care le posedă

angajaţii în poziţiile pe care le deţin şi dacă aceste cunostinţe sunt suficiente pentru a îndeplini

obiectivele stabilite în materie de performanţă financiară, a clientelei sau a proceselor interne. Rata

acoperirii strategice a locurilor de muncă se va calcula ca procent din locurile de muncă strategice

ocupate cu angajaţi calificaţi la total locuri de muncă strategice.Analiza utilizării timpului de muncă

pe o perioadă de trei ani aşa cum este prezentată în tabelul 2.5. va permite un studiu corelat a

eforturilor cu recompensele primite. Sunt situaţii care permit managerului să constate o creştere sau

scădere a productivităţii muncii de-a lungul unei perioade de gestiune şi să determine cauzele

acestora.

Caz ilustrativ. Se consideră situaţia S.C. Construcţii S.R.L. amintită în exemplul anterior.

Tabelul 2.5. Productivitatea muncii (ron)

Denumire Formulă Anul 2007 Anul 2007

Productivitatea muncii anuală Wa=Qe/Ns 19.420 29130

Productivitatea muncii zilnică Wz=Wa/Zn 88 132

Productivitatea muncii orară Wh=Wa/ham 11 17

unde:

qe = producţia exerciţiului;

ns= număr mediu de salariaţi;

zn= număr mediu de zile lucrate într-un an de un muncitor;

ham= număr mediu de ore lucrate într-un an de un muncitor;

Page 10: Optimizarea Proceselor Economice

12

Se observă o productivitate anuală a muncii pe un salariat satisfăcătoare şi în creştere, ceea

ce este un fapt pozitiv datorat utilării entităţii cu utilaje performante şi pregătirii personalului la

cursuri de calificare în străinătate, pentru a răspunde rigorilor calitative cerute de societatea mamă

luxemburgheză. Acest lucru explică majorarea salariilor aferentă anului 2006. Condiţiile de

desfăşurare a procesului de producţie sunt bune, nu există conflicte între salariaţi şi nici între

salariaţi şi conducere.

Cu ajutorul tabelului 2.6. se poate aprecia productivitatea muncii personalului direct

productiv şi evoluţia acesteia.

Tabelul 2.6. Productivitatea personalului direct productiv

Denumire 2007 2008

Muncitori direct productivi 6 8

Productivitate anuală 38.840 lei 50.979 lei

Productivitatea muncii salariaţilor direct productivi are o valoare ridicată în comparaţie cu

alte entităţi din domeniu şi cunoaşte o evoluţie crescătoare.

Pentru a determina necesarul de personal şi pentru dimensionarea raţională a numărului de

personal se calculează numărul mediu de salariaţi (media aritmetică a numărului mediu zilnic al

salariaţilor) şi numărul mediu de personal (numărul mediu de salariaţi + număr mediu colaboratori).

Stabilitatea personalului constituie o condiţie importantă pentru utilizarea eficientă a forţei

de muncă. Indicatori:

Coeficientul intrărilor=intrări în cursul perioadei / numărul mediu de personal (2)

Coeficientul plecărilor = plecări în cursul perioadei / numărul mediu de personal (3)

Coeficientul mişcării totale = intrări + ieşiri / numărul mediu de personal (4)

Indicatorii prezentaţi mai sus arată circulaţia forţei de muncă şi mişcarea personalului în

cursul unei perioade. Mobilitatea forţei de muncă îmbracă forma intrărilor, dar şi a ieşirilor

indiferent de cauzele generatoare , contribuind astfel la modificarea numărului mediu scriptic de

personal dintr-o anumită perioadă de timp. Analiza stabilităţii personalului poate fi urmărită cu

ajutorul tabelului 2.7. prezentat mai jos.

Se consideră cazul S.C. Construcţii S.R.L. Arad.

Tabelul 2.7. Analiza stabilităţii personalului

Indicator Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Număr personal 5 12 14

Intrări 0 8 4

Plecări 0 1 2

Coeficientul intrărilor - 0,67 0,28

Coeficientul plecărilor - 0,083 0,14

Coeficientul mişcării totale - 0,753 0,42

Personalul dă dovadă de stabilitate, fiind fidel societăţii. Factorii determinanţi: nivelul

salarizării din ce în ce mai satisfăcător, ceea ce motivează personalul; siguranţa locului de muncă;

protecţia socială; condiţiile bune de muncă; sistemul echitabil de angajare, promovare, testare şi

înalta instruire a personalului prin cursuri de perfecţionare în străinătate. Nu există conflicte între

angajaţi sau între angajaţi şi conducere. Printre facilităţile acordate personalului se numără:

- cazare în localitatea în care se află locul de punere în operă a construcţiei metalice,

- transportul personalului productiv,

- masa muncitorilor etc.

Managementul entităţilor trebuie să dispună în orice moment de informaţii despre:

Page 11: Optimizarea Proceselor Economice

13

- numărul de angajaţi, sistemul de salarizare, forme de salarizare, fondul total de salarii, costuri

salariale, etc structurate conform tabelului 2.8. Conducerea urmăreşte de asemenea cunoaşterea

evoluţiei şi tendinţei cheltuielilor salariale în raport de acţiunea unor factori conjuncturali.

Structurarea cheltuielilor cu salariile poate avea în vedere mai multe criterii:

· elementele componente, salariile tarifare, sporurile acordate, premiile, etc.;

· categoriile de personal sunt utile pentru marcarea mutaţiilor care s-au produs în structura

personalului pentru eventualele comparaţii cu firme similare;

· formele de salarizare practicate, pentru a caracteriza eficienţa acestora.

Bugetul manoperei directe Un alt instrument la îndemâna managerului de personal este bugetul manoperei directe.

Acest tip de buget are o pondere mare în bugetul general al entităţii şi constituie o bază de calcul

pentru alte bugete (al producţiei, al trezoreriei) şi pentru alte cheltuieli (cheltuieli de producţie şi

administraţie). Planificarea salariilor se face în funcţie de: valoarea salariilor din ultima lună a

anului anterior anului , de plan şi mişcarea forţei de muncă previzibilă în anul de plan.

Determinarea salariilor pentru anul de plan. Caz ilustrativ.

Se presupune o societate care are: 20 de angajaţi (n); total cheltuieli salariale în luna

decembrie a anului încheiat 8.000 lei (s); creşteri salariale individuale (promovări,vechime, etc.):

1% pentru luna ianuarie, 0,8% pentru luna mai, 0,7% pentru luna august, 0,5%pentru luna

noiembrie; creşteri salariale generale: 3% în luna februarie, 1% în luna mai, 2% în luna august, 5%

în luna noiembrie.

Tabelul 2.8. Bugetul manoperei directe

Luna Creşteri

salariale

individuale

Creşteri

salariale

generale

Indice Explicaţii Total

cheltuieli

salariale lei

Decembrie

anul anterior

% % 100 8000

Ianuarie 1 101 101 8.080

Februarie 3 104,03 101x1,03=104,03 8.322

Martie 104,03 8.322

Aprilie 104,03 8.322

Mai 0,8 1 105,91 104,03x1.008x1,01=105,91 8.473

Iunie 105,91 8.473

Iulie 105,91 8.473

August 0,7 2 108,78 105,91x1.007x1,02=108,78 8.703

Septembrie 108,78 8.703

Octombrie 108,78 8.703

Noiembrie 0,5 5 114,79 108,78x1.005x1,05=114,79 9.184

Decembrie 114,79 9.184

An de plan=S 1.286,74 102.942

Astfel până la sfârşitul anului de plan, suma totală a cheltuielilor salariale va creşte cu

14,79%, de la 8.000 lei lunar, în decembrie anul anterior, la 9.184 lei lunar în decembrie an de plan,

ceea ce va determina o cheltuială salarială totală de 102.942 lei, conform tabelului 2.8.

Mişcări planificate de personal.

Pentru anul de plan sunt prevăzute 5 ieşiri la pensie ale unor persoane ce au salariul mediu

de 1,4 din salariul mediu pe societate şi 6 noi angajări de tineri al căror salariu mediu este de 0,6

faţă de salariul mediu pe firmă. Considerăm o medie de 6 luni a perioadei de lucru în anul de plan,

atât pentru pensionari cât şi pentru noii angajaţi.

Tabelul 2.9. Mişcări planificate de personal

Nr.crt. Cheltuieli Modul de calcul Suma în lei

1 Cheltuieli salariale totale ( planificate ) 102.942

2 Salariul mediu pe angajat ( planificat ) =102.942/20 5.147

Page 12: Optimizarea Proceselor Economice

14

3 Angajări =6x5.147x6/12x0,6 (+)9.265

4 Pensionări =5x5.147x6/12x1,4 (-)18.015

5 Buget salarial ajustat (1+3+4) 94.192

Deoarece noii angajaţi vor fi plătiţi cu salarii mai mici decât media, iar cei pensionaţi aveau

salarii mai mari decât media, pe total entitatea va înregistra o economie de cheltuieli salariale.

Managerii societăţilor solicită informaţii privitoare la: absenţe nemotivate, întârzieri,

condiţiile de muncă, cursuri de pregătire continuă şi de calificare din cadrul societăţii, satisfacţia

angajaţilor, concedii medicale, concedii fără plată, sisteme de salarizare, forme de salarizare.

informaţiile şi indicatorii utilizării timpului de muncă, prezentaţi în tabelul 2.10. au rolul de a

descoperi rezervele interne pe linia folosirii complete şi eficiente a forţei de muncă, precum şi a

cauzelor utilizării incomplete a acesteia şi de a evidenţia efectele mobilizării rezervelor existente. Pe

baza indicatorilor prezentaţi mai jos pot fi determinate modificările intervenite în utilizarea timpului

de muncă.

Tabelul 2.10. Situaţia unor indicatori de personal

Indicatori Valoare/ Nr. anul I

Fondul de salarii permanenţi *

Fond de salarii colaboratori *

Salariul mediu lunar *

Cheltuieli de personal: transport, cazare, etc. *

Fond timp neutilizat *

Fond de timp maxim posibil *

Timp lucrat suplimentar *

Numărul total de personal *

Numărul mediu personal *

Număr de colaboratori *

Gradul de utilizare a fondului maxim disponibil arată folosirea eficientă sau ineficientă a

forţei de muncă.

Guf =

disponibilimtimpdefondulT

lucratefectivtimpTe

maxmaxX 100 (5)

Analiza calificării forţei de muncă arată situaţia calificării la un moment dat.

K(coeficientul calificării medii) =

ni

nixki (6)

ni = numărul de personal pe categorii de încadrare;

ki = categoria de încadrare.

Tabelul 2.11. scoate în evidenţă şi prezintă în amănunt factorii motivaţionali folosiţi de

entitate, aceştia pot fi identificaţi, grupaţi şi analizaţi în comparaţie cu societăţile similare. Permite

de asemenea elaborarea unor concluzii referitoare la aspectele forte şi cele negative ce

caracterizează sistemul motivaţional al entităţii.

Tabelul 2.11. Factori motivaţionali utilizaţi de entitate şi posibile sancţiuni

Factor motivaţional U.M.ANUL I

Recompense materiale *

Salariu mediu *

Prime *

Sporuri *

Participare profit *

Salarii merit *

Page 13: Optimizarea Proceselor Economice

15

Facilităţi în procurarea unor bunuri *

Avantaje în petrecerea timpului liber *

Condiţii de muncă *

Securitatea muncii *

Recompense morale *

Diplome, titluri *

Evidenţieri în faţa colectivului *

Delegarea de autoritate, responsabilitate *

Sancţiuni materiale *

Imputaţii *

Amenzi, penalizări *

Desfacerea contractului de muncă *

Retrogradarea sau micşorarea de salariu *

Sancţiuni morale *

Avertisment *

Mustrare scrisă *

Critica în faţa colectivului *

Retragerea delegării *

Dacă managerul entităţii doreşte să studieze situaţia fiecărui angajat în parte i se pot furniza

date de la compartimentul de personal şi cel de contabilitate sub forma fişei angajatului prezentată

în tabelul 2.12.

Tabelul 2.12. Fişa angajatului

Informaţii utile

Nume, prenume

Data angajării

Modalitatea de angajare

Contract individual de muncă: 8 ore / zi

Contract individual de muncă: 4 ore / zi

Contract individual de muncă: 2 ore / zi

Convenţie civilă

Salariul de încadrare

Clase şi gradul de salarizare

Vechiul loc de muncă

Funcţie

Meserie

Gradaţie

Vechimea totală în muncă

Studii

Situaţia familială (soţ, soţie, copii, persoane în întreţinere)

CV

Marca

CNP

Starea civilă

Locul naşterii, domiciliul

Carnet auto

Grad de invaliditate

Scrisoare de motivaţie

Recomandări de la alte persoane

Fişa postului

În concluzie managerul de personal trebuie să acorde maximă importanţă proceselor de

selecţionare, încadrare, instruire, evaluare, motivare şi utilizare a oamenilor, să definească cât mai

exact fiecare post, să caute oameni care să corespundă cel mai bine cerinţelor societăţii, să asigure o

Page 14: Optimizarea Proceselor Economice

16

încărcare optimă a fiecărui salariat cu sarcini, atribuţii şi răspunderi, să creeze un mediu de muncă

plăcut ce va stimula creativitatea oamenilor, să folosească pârghiile de evaluare, motivare şi

stimulare materială şi morală, promovare dar şi sancţionare, toate acestea pot duce la salturi

spectaculoase ale performanţelor în muncă, la creşterea ataşamentului şi loialităţii faţă de societate.

2.2. Politica comercială a entităţii. Analiza activităţii comerciale a entităţii.

Viabilitatea unei entităţi este condiţionată direct de activităţile legate de funcţia comercială

care tind să primeze. Pentru o entitate de comerţ această funcţie are ponderea cea mai mare şi este

expresia concretă a obiectului lor de activitate, de care depinde însăşi supravieţuirea entităţii.

Funcţia comercială cuprinde ansamblul de activităţi prin care se realizează obiectivele din

domeniul procurării, stocării, transportului şi desfacerii mărfurilor. Analiza activităţii comerciale

urmăreşte să evalueze capacitatea entităţii de a desfăşura activitatea de marketing în aceleaşi medii

concurenţiale. Se evaluează relaţiile dintre entitate şi piaţă, în raport cu principalii concurenţi, prin

examinarea portofoliului de comenzi, a capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei, prin raportul

performanţă-preţ atins, în comparaţie cu oferta concurenţei. Se analizează, în acelasi context, modul

în care activitatea de marketing din entitate realizează ansamblul de funcţii, de pregătire, organizare

şi promovare a vânzărilor, de reclamă şi de relaţii cu publicul.

Datele şi informaţiile necesare managerilor pentru a realiza analiza activităţii comerciale se

referă în principal la: nivelul producţiei livrate; nivelul stocurilor; informaţii referitoare la clienţi

(cerinţele acestora), furnizori, concurenţă; previziunile din domeniul vânzărilor; informaţii privind

calitatea produselor, preţul de vânzare; formele de depozitare.

Managerii pot beneficia de următoarele informaţii şi rapoarte (prezentate mai jos sub formă

de tabele) care privesc activitatea comercială a entităţii:

· situaţia creanţelor pe vechimi, pe zone, pe agenţi comerciali;

· analiza vânzărilor pe produse şi piese de desfacere;

· principalii clienţi şi furnizori cu care societatea intră în relaţii comerciale;

· situaţia datoriilor pe vechimi, pe categorii de furnizori;

· situaţia vânzărilor pe produse, pe puncte de desfacere, pe zone, canale de distribuţie, pe categorii

de clienţi;

· determinarea pragului minim al vânzărilor pentru care societatea nu intră pe pierdere;

· analiza indicatorilor de gestiune: de încasare a clienţilor, de plată a furnizorilor;

· analiza raporturilor creanţe - obligaţii, analiza evoluţiei vitezei de rotaţie a creanţelor comerciale

comparativ cu cea a obligaţiilor comerciale;

· analiza raportului creanţe incerte sau foarte riscante la volumul total al vânzărilor sau volumul

total al creanţelor;

· modalitatea de desfăşurare a activităţii comerciale: spaţii proprii, închiriate, etc. şi de plată a

agenţilor comerciali;

· sistemul de comercializare pentru anumite categorii de produse: en-gros sau en-detail;

· categorii de bunuri comercializate: modele, culori, etc.;

· cheltuieli de distribuţie şi de transport;

Intră în sarcina managerilor următoarele atribuţii legate de activitatea comercială: elaborarea

planului de vânzări pe baza studiilor de piaţă efectuate de compartimentele de marketing, încheierea

contractelor economice cu clienţii, elaborarea strategiei şi politicii comeciale a societăţii, asigurarea

portofoliului de comenzi pentru produse şi servicii, organizarea de depozite şi magazine proprii de

prezentare, urmărirea modalităţilor de încasare a creanţelor, etc.

Managerii îşi stabilesc următoarele obiective legate de activitatea comercială:

- creşterea numărului de clienţi, creşterea cifrei de afaceri cu un anumit procent, îmbunătăţirea

profitabilităţii clienţilor, creşterea eficienţei serviciilor, creşterea mărimii comenzilor, creşterea

eficienţei personalului de vânzări, reducerea costurilor campaniilor de marketing, îmbunătăţirea

imaginii pe piaţă, penetrarea pe noi pieţe, deschiderea de noi puncte de lucru, etc.

Page 15: Optimizarea Proceselor Economice

17

Managerii trebuie să fie constienţi că o gestionare corespunzătoare a creanţelor clienţi şi

serviciile impecabile oferite clienţilor înseamnă clienţi satisfăcuţi, loiali şi rezultate financiare

corespunzătoare. într-un sistem organizat de urmărire şi gestionare a clienţilor se impune

dezvoltarea a două axe principale: profitabilitatea clienţilor (sursa performanţei financiare

imediate), cadrul general al gestiunii clienţilor (sursa performanţei financiare viitoare). În cazul

entităţilor care se doresc a fi orientate spre client sau spre servicii, este absolut necesară

determinarea profitabilităţii clienţilor, deoarece activitatea entităţii necesită angajarea unor eforturi

speciale de tratare a clienţilor (fonduri, timp sau tratament preferenţial). Profitabilitatea clienţilor

trebuie să constituie obiectul raportărilor periodice destinate conducerii, deoarece ea ajută entităţile

să evite pierderile de bani şi să obţină bani mai mulţi. Angajarea acestor eforturi justifică urmărirea

atentă a efectelor lor, sub forma eficacităţii şi eficienţei angajării lor (clienţii spre care au fost

îndreptate şi rezultatele obţinute). În cadrul acestui demers, entitatea identifică mai întâi ceea ce

aşteaptă clientul, iar apoi se calculează costul servirii, determinându-se profitabilitatea pe fiecare

categorie de clienţi. Acest demers este facilitat de utilizarea metodei abc de calcul al costului.

Analiza profitabilităţii clienţilor reprezintă un instrument prin intermediul căruia conducerea

identifică costurile şi beneficiile servirii anumitor clienţi sau tipuri de clienţi în scopul creşterii

profitabilităţii societăţii în ansamblul ei. Măsurarea profitabilităţii clienţilor are drept scop

compararea rezultatelor cu resursele consumate. Managerii trebuie să fie pregătiţi să acorde reduceri

şi servicii speciale pentru a menţine clienţii fideli.

Surse de date şi instrumente utilizate de manageri pentru fundamentarea deciziilor

legate de activitatea comercială .Surse de date pentru manageri :

- finanţe, contabilitate şi analiză unde apar : situaţia creanţelor şi a datoriilor pe zone şi categorii;

bilanţul, situaţia facturilor neîncasate şi a celor neplătite, indicatori: perioada medie de recuperare a

creanţelor şi de plată a datoriilor, analiza evoluţiei vânzărilor, structura principalilor clienţi, analiza

rapoartelor creanţe-obligaţii, situaţia cheltuielilor de comercializare .

- marketing unde avem: sisteme de comercializare, reţele de distribuţie, studii de piaţă, comenzi

nelivrate, date despre clienţi .

- altele: interviuri şi discuţii cu directorii de marketing, de distribuţie, etc., tendinţele pieţei,

imaginea societăţii .

2.2.1. Managementul stocurilor.

Managementul stocurilor presupune determinarea cantităţii optime de stocuri ce trebuie

deţinute, a momentului când trebuie să se facă o nouă aprovizionare şi a cantităţii necesare pentru

aprovizionare. Controlul stocurilor şi al valorii acestora este una dintre cheile succesului în afaceri.

Practic o societate nu poate lucra fără stocuri, dar în acelaşi timp prea multe stocuri pot conduce la

un blocaj financiar prin imobilizarea fondurilor cu care ele au fost cumpărate. Lipsa controlului

stocurilor poate crea mari probleme financiare entităţilor. De exemplu deţinerea de stocuri în plus

duce la scăderea rentabilităţii capitalului investit. Cantitatea de stocuri deţinute reprezintă unul din

factorii determinanţi.

Cu cât perioada de conversie a stocurilor este mai mare cu atât ciclul de conversie a

numerarului este mai mare. Pentru determinarea nivelului optim de stocuri este strict necesară

prognozarea corectă a cifrei de afaceri pentru perioadele următoare. Deoarece valoarea stocurilor

reprezintă o investiţie principală a societăţii în activele temporare se pune problema optimizării

(diminuării) acestei investiţii fără a afecta volumul vânzărilor şi ţinând cont de anumite condiţii

specifice (durata procesului de producţie, uşurinţa în realizarea aprovizionării, etc.).

Managerul are rolul de a contribui la realizarea unei gestiuni eficiente a stocurilor care

trebuie să aibă ca finalitate:

_ creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor;

_ minimizarea nivelului stocurilor uzate moral;

_ eliminarea situaţiilor de oprire a procesului de producţie din cauza lipsei stocurilor de materii

prime;

_ menţinerea sau creşterea cotei de piaţă prin satisfacerea promptă a clienţilor, chiar în condiţiile în

care cererea înregistrează valori mai mari decât cele prognozate.

Page 16: Optimizarea Proceselor Economice

18

Factorii principali în determinarea mărimii stocurilor sunt: nivelul previzionat al vânzărilor,

durata ciclului de fabricaţie, durabilitatea sau perisabilitatea produsului finit, viteza cu care se poate

face aprovizionarea, consecinţele care pot apărea în lipsa unui anumit tip de stoc la un moment dat.

Stocurile reprezintă anumite cantităţi de resurse materiale, cărora le corespund din punct de

vedere financiar fonduri băneşti imobilizate.

Situaţia stocurilor într-o anumită perioadă de timp, dar şi evoluţia acestora de la o perioadă

la alta este evidenţiată cu ajutorul tabelului nr. 2.13.

Tabelul 2.13. Situaţia stocurilor (lei) Stocuri: din care Anul 1 Anul 2 Materii prime şi materiale 14.000 20.100 Produse finite 22.300 27.400 Producţie neterminată 1.450 1.028 Mărfuri 200 100 Produse, lucrări şi servicii facturate 3.100 5.200 Total stocuri 41.050 53.828

Pentru domeniul comercial datele şi informaţiile necesare pentru a realiza analiza şi deciziile

manageriale se referă la: nivelul producţiei livrate, nivelul stocurilor de produse şi materii prime,

nivelul stocurilor supranormative de produse şi materii prime, informaţii referitoare la calitatea

produselor, preţul de vânzare, formele de promovare a produselor, formele de depozitare, etc.

Informaţiile necesare managementului în vederea organizării corespunzătoare a gestiunii

stocurilor sunt structurate în tabelul 2.14.

Tabelul 2.14. Costuri aferente stocurilor

Costurile aferente stocurilor

Costuri de deţinere (costurile depozitării, deteriorării fizice, uzurii morale, asigurării, furtului.)

Costuri de comandă (ansamblul costurilor ce apar la realizarea unei comenzi (telefon, transport).)

Costuri aferente lipsei de stocuri (pierderea unei comenzi de livrări de produse)

Costul suplimentar (aferent aprovizionărilor în regim de urgenţă a unor stocuri la preţuri mai mari.)

Preţul stocurilor (preţul unitar sau costul direct unitar care poate înregistra modificări dacă furnizorul oferă

discount pentru aprovizionările în cantităţi mari.)

Gestiunea stocurilor presupune determinarea: stocului de lucru necesar la un moment dat

(volumul acestuia depinde de volumul producţiei şi de vânzări) şi a stocului de siguranţă (stocurile

necesare la un moment dat când cererea poate fi mai mare decât cea previzionată). Acest lucru se

face comparând valoarea costurilor suplimentare de deţinere a stocurilor de siguranţă cu posibilele

costuri generate de pierderea vânzărilor din lipsa de stoc a produselor solicitate. Pentru a preveni

posibilele dereglări ale producţiei din lipsă de stoc în situaţiile când întârzie livrarea comenzilor se

practică crearea unui stoc de siguranţă cuprins între 10% si 30% din necesarul de stoc care trebuie

să fie disponibil în momentul lansării unei noi comenzi. Nivelul total al stocurilor este suma dintre

cele două stocuri. Pentru a afla valoarea optimă a stocurilor trebuie găsit un punct de echilibru între

valoarea costurilor în cazul unor stocuri mari, dar care ajută entitatea să facă faţă unor cereri

neprevizionate de produse şi valoarea costurilor în cazul unor stocuri mici, când există riscul ca

entitatea să nu poată face faţă cererii.

Stabilirea nivelului optim al stocurilor. Stocurile sunt strict necesare pentru buna

desfăşurare a activităţii societăţii, dar este evident că societatea ar avea de suferit dacă ar deţine prea

multe sau prea puţine stocuri. Unele costuri cresc odată cu creşterea stocurilor (costurile legate de

deţinerea de stocuri) în timp ce altele scad odată cu creşterea stocurilor (costurile de comandă) de

unde şi ideea unei cantităţi optime a stocurilor. Folosind reprezentarea grafică se poate determina

punctul minim de pe graficul costurilor totale, punct care determină nivelul optim al stocurilor

pentru entitate.

Caz ilustrativ.

Societatea ,,Construcţii’’ îşi planifică pentru anul n vânzarea a 2.400 unităţi de produs.

Preţul de achiziţie pe unitatea de stoc este de 20 lei. Costurile de depozitare (spaţiu, utilităţi, pază)

Page 17: Optimizarea Proceselor Economice

19

sunt de 0,1 lei pe fiecare unitate de stoc, iar costurile cu asigurările sunt de 0,01 lei pentru fiecare

unitate de stoc. Ţinând cont de faptul că societatea nu deţinea stocuri la începutul anului ea poate

opta pentru următoarele variante:

1 . Aprovizionarea cu întreaga cantitate de stocuri necesare se face la începutul anului:

(2.400x20 lei)+(2.400x0,1lei)+(2.400x0,01lei)=48.264 lei.

2 . Aprovizionarea cu stocurile necesare se face odată la 6 luni în mod egal:

(1.200x20lei)+(1.200x0,1lei)+(1.200x0,01lei)=24.132 lei.

3 . Aprovizionarea cu stocuri se face la fiecare trimestru:

(600x20 lei)+(600x0,1lei)+(600x0,01lei)=12.066 lei.

4 . Aprovizionarea cu stocuri se face lunar:

(200x20 lei)+(200x0,1lei)+(200x0,01lei)=4.022 lei

Costul de comandă pentru această societate este de 1.500 lei. Astfel pentru : prima variantă

(o comandă pe an) =1.500 lei; pentru varianta 2 (două comenzi pe an) =3.000 lei;pentru varianta 3

(patru comenzi pe an)= 6.000; pentru varianta 4 (comenzi în fiecare lună)= 18.000 lei.

Tabelul 2.15. Nivelul stocurilor şi costurile totale ale stocurilor.

Varianta de Nivelul Costuri totale de Costuri totale de Costuri totale

aprovizionare stocurilor(buc) întreţinere(lei) comandă(lei) ale stocurilor (lei)

1 2.400 48.264 1.500 49.764

2 1.700 24.132 3.000 27.132

3 600 12.066 6.000 18.066

4 200 4.022 18.000 22.022

Punctul minim al costurilor totale se obţine în cazul variantei 3 (aprovizionare cu stocuri

trimestrială) când nivelul stocurilor este de 600 unităţi. Aşadar acest punct indică nivelul optim al

stocurilor pe care societatea să le deţină, precum şi cantitatea care trebuie comandată şi perioada la

care se face aprovizionarea (600 unităţi la fiecare trei luni). Rata de rotaţie a stocurilor reprezintă

unul dintre cei mai relevanţi indicatori legaţi de activitatea societăţii. În condiţiile desfăşurării unei

activităţi eficiente este recomandabil ca durata de rotaţie a stocurilor să fie limitată la nivelul duratei

normale de rotaţie a ciclului de producţie; aceasta reprezintă o durată normală cumulată a

perioadelor de stocare a materiilor prime şi materialelor necesare, a perioadei ciclului de producţie

şi a perioadei de formare a loturilor de produse finite ce trebuie livrate clienţilor. În mod ideal atât

perioadele de stocare a materiilor prime şi materialelor necesare desfăşurării procesului de

producţie, cât şi cele de stocare a produselor finite trebuie reduse cât mai mult, chiar până la 0.

Durata de rotaţie a stocurilor se calculează pe baza formulei nr.7, iar numărul de rotaţii pe baza

formulei nr.8, (valoarea medie pe industrie la numărul de rotaţii este 8). x 365;

Drs= afaceridecifra

stocuri

x 365 (7)

Număr rotaţii = stocuri

afaceridecifra (8)

Pentru a avea o viziune mai cuprinzătoare asupra eficienţei fiecărui compartiment al

societăţii aflat în legătură cu stocurile, este necesar calculul unor rate de rotaţie pentru fiecare

categorie de stocuri: de materii prime şi materiale, de produse în curs de fabricaţie, de produse

finite, de mărfuri.

Eficienţa utilizării fiecărei categorii de stocuri poate fi atribuită unei anumite persoane

responsabile din cadrul societăţii:

- stocurile de materii prime- directorului de marketing, responsabilului cu aprovizionările;

- stocurile de produse în curs de execuţie – directorului de producţie;

- stocurile de produse finite şi mărfuri- directorului de marketing, responsabilului cu vânzările.

Page 18: Optimizarea Proceselor Economice

20

2.2.2. Managementul clienţilor.

Pentru analiza eficienţei politicii de creditare, este necesară monitorizarea clienţilor, a

furnizorilor, urmărindu-se evoluţia perioadei medii de încasare sau plată şi întocmirea schemei de

vârstă a acestora aşa cum este prezentată în tabelul 2.16. Analiza vechimii creanţelor este foarte

utilă pentru conducerea entităţii în evaluarea politicii sale de creditare şi de încasare a creanţelor.

Tabelul 2.16. Analiza clienţilor şi a furnizorilor în raport cu gradul de vechime

Specificaţie Creanţe Obligaţii

lei % lei %

Până la 90 de zile 16.300 91,90 6.200 99,52

Între 90 de zile şi un an 1.000 5,63 30 0,48

Peste 1 an 436 2,45 - -

Total 17.736 100 6230 100

Managerul în urma studierii situaţiei de mai sus va trebui să ia măsuri corespunzătoare

pentru a asigura încasarea creanţelor respective. O evidenţă mai detaliată a situaţiei creanţelor

clienţi se realizează prin schema vârstei creanţelor clienţi, prin care se face o clasificare a acestora

la sfârşitul fiecărui trimestru pe diferite categorii de vârstă: cu termen de 1 lună, 2 luni, 3 luni, 4

luni, etc. Gestiunea clienţilor trebuie să găsească răspunsuri la întrebările: care sunt condiţiile

contractuale cu clienţii, care este intervalul de timp stabilit contractual între momentul livrării

produselor şi momentul încasării efective, este convenabilă acordarea unui discount pentru plăţi

prompte sau în avans, care este valoarea maximă a creditului pe care societatea este dispusă să îl

acorde fiecărui client, cum ar trebui ţinută evidenţacreditelor şi a încasărilor, politica societăţii

privind preţul şi calitatea produselor, publicitatea şi reclama, perioada de acordare a creditelor

comerciale influenţează în mod direct volumul vânzărilor realizate de societate.

Managerul societăţii, în special cel comercial are următoarele atribuţii legate de gestiunea

clienţilor: să stabilească un minim de cerinţe financiare care trebuie îndeplinite de client pentru a

beneficia de un eventual credit comercial, să stabilească perioada de creditare (intervalul de timp de

la momentul vânzării produselor până în momentul încasării contravalorii acestora), să stabilească

modalitatea de încasare a creanţelor clienţi şi să ia decizii cu privire la tipurile de reduceri acordate

clienţilor şi procentul acestora. Indicatorii de gestiune şi evidenţă a clienţilor prezentaţi în tabelul

2.17. arată următoarele: media vânzărilor zilnice, perioada de încasare lunară, perioada medie de

încasare trimestrială şi perioada medie de încasare anuală. Indicatorul - durata medie de încasare a

clienţilor ajută managerul să stabilească o strategie de lucru cu clienţii, arată numărul mediu de zile

în care se încasează banii de la clienţi (media pe industrie 30 zile).

Perioada medie de încasare trebuie comparată cu perioadele de creditare stabilite, pentru a

urmări dacă clienţii plătesc conform termenelor stabilite. Cu ajutorul indicatorului rata de rotaţie a

debitelor clienţi se poate aprecia eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor sale. Informaţiile

cuprinse în tabelul de mai jos ajută managerii să stabilească o strategie de lucru cu clienţii, să ia

măsuri împotriva beneficiarilor rău platnici, etc. Managerul poate să introducă în contract o clauză

care să prevadă penalizările pe care clientul le va plăti în cazul neachitării la timp a facturilor, de

asemenea contractul trebuie să prevadă data limită până la care se poate plăti factura.

Tabelul 2.17. Indicatori de gestiune şi evidenţă a clienţilor

Indicatori Formula de calcul

Vânzări zilnice Vânzări zilnice =

365

afaceri de cifra

Durata medie de încasare a clienţilor Dmi =

zilnice vinzari

clienti

Perioada medie de încasare lunară Pmil =

/30respective lunii aferentaCA

luna desfarsit laincasat de sume

Page 19: Optimizarea Proceselor Economice

21

Perioada medie de încasare trimestrială Pmit =

90respectiv/ lui trimestruCAaferenta

trimestrudesfarsit laincasat de sume

Perioada medie de încasare anuală Pmia =

365respectiv/ anului aferentaCA

an desfarsit laincasat de sume

Pentru creşterea cifrei de afaceri entitatea trebuie să se preocupe îndeosebi de îmbunătăţirea

activităţii de marketing şi asigurarea obţinerii unor produse de calitate. Managerii entităţilor în

fundamentarea deciziilor de vânzări şi în stabilirea politicii comerciale pot beneficia de următoarele

informaţii: informaţii financiare şi nonfinanciare utilizate de manageri în activitatea

comercială .

- informaţii privind cifra de afaceri: CA zilnică, CA lunară, CA previzională, CA pe grupe

de produse, servicii, locaţii, zone de desfacere, adaosul comercial .

- informaţii despre clienţi : condiţii contractuale cu clienţii; tipul clientelei; sezonalitatea

cumpărărilor; numărul clienţilor potenţiali; obiceiul clienţilor privind modul de informare;

raţiunile de alegere a unui serviciu sau produs; satisfacţia clienţilor; cota de piaţă; puterea

economică a clienţilor; reprezentanţii de vânzări; politica comercială a concurenţei .

- informaţii privind costurile clientelei : cheltuieli legate de comandă; discounturi; cheltuieli

de marketing , de promovare, de păstrare a clienţilor; costuri de expediţie, transport; litigii cu

clienţii .

- alte informaţii : comenzi nelivrate; facturi neîncasate; modalitatea de comercializare;

service-ul; modalitatea de recuperare a creanţelor; documente referitoare la clienţi: balanţa analitică

clienţi, facturi emise clienţi, situaţia clienţilor incerţi şi în litigiu, situaţia cu clienţii care au depăşit

limita de creditare, situaţia clienţi şi încasări .

Cu ajutorul informaţiilor din tabelul 2.18. se poate urmări evoluţia vânzărilor pe categorii de

bunuri vândute şi principalii clienţi ai societăţii . Se consideră societatea S.C.Construcţii S.R.L.

Arad (prezentată anterior).

Tabelul 2.18. Evoluţia vânzărilor către clienţi şi ponderea lor în cifra de afaceri

Nr.crt. Clienţi Anul I Anul II Anul III

lei % lei % lei %

I Vânzare mărfuri 450 100 1.623 100 600 100

Clienţi interni

1 450 100 1.623 41 600 12,77

Clienţi externi

II Producţia vândută - - 2.330 100 4.100 100

Clienţi interni

1 - - 2.330 58,94 4.100 87,23

Clienţi externi

CA TOTAL 450 100 3.953 100 4.700 100

La începutul activităţii ponderea de 100% în ca o deţinea activitatea de comercializare a

materialelor de construcţii (gresie, faianţă şi mochetă import Italia), iar pe măsură ce activitatea a

început să se dezvolte (anii ii-iii), ponderea principală în ca revine producţiei vândute, în

detrimentul comercializării mărfurilor, care cunoaşte un trend uşor crescător, dar insignifiant ca

valoare faţă de trendul puternic crescător al producţiei vândute. Societatea nu are clienţi externi, iar

în ceea ce priveşte clienţii interni, se afirmă despre aceştia că sunt fideli societăţii comerciale

analizate şi achită la timp datoriile faţă de furnizor. Analiza evoluţiei clienţilor indică existenţa unor

relaţii tradiţionale cu clienţii din domeniul construcţiilor, acest aspect poate constitui unul dintre

punctele de sprijin pentru evoluţia viitoare a vânzărilor producţiei societăţii comerciale.

Tabelul 2.19. permite analiza cifrei de afaceri pe grupe de produse, servicii, zone şi locaţii,

dar şi evolutiv pe cele patru trimestre. Cu ajutorul acestui tabel se poate observa o creştere sau o

scădere a cifrei de afaceri comparativ cu perioadele precedente, dar şi contribuţia pe care o aduc

Page 20: Optimizarea Proceselor Economice

22

diferitele produse sau servicii la creşterea cifrei de afaceri. Analiza cifrei de afaceri pe grupe de

produse şi locaţii se realizează în scopul furnizării de informaţii pentru fundamentarea estimărilor,

respectiv care produse sau servicii se vând cel mai bine. La societatea analizată mai jos din acest

punct de vedere grupa de produse şi servicii 2 (faianţă şi gresie) se observă a fi cea mai solicitată,

iar zona unde se înregistrează un volum mai mare al vânzărilor este zona b (zonă industrială).

Tabelul 2.19. Cifra de afaceri pe grupe de produse şi servicii, zone, locaţii (lei)

Menţiuni TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL AN

Grupa de produse-servicii 1

Grupa de produse-servicii 2

1.000

3.500

500

3.600

1.300

4.100

2.500

5.600

5.300

16.800

TOTAL 4.500 4.100 5.400 8.100 22.100

Zona A

Zona B

500

6.000

1.200

3.000

500

1.000

3.100

6.800

5.300

16.800

TOTAL 6.500 4.200 1.500 9.900 22.100

Informaţiile cuprinse în tabelul 2.20. permit o analiză a cifrei de afaceri pe canale de

desfacere. Societatea analizată mai jos (domeniu de activitate comerţ cu produse alimentare) se

poate baza în primul rând pe punctele proprii de desfacere, pe loc secund şi următor situându-se

reprezentanţele şi agenţii de vânzare.

Tabelul 2.20. Cifra de afaceri pe canale de desfacere (lei)

Menţiuni TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL AN

Puncte de lucru proprii 13.200 13.350 15.600 11.200 53.350

Reprezentanţe 10.100 10.000 9.300 5.600 35.000

Agenţii de vânzare 300 200 600 300 1.400

Total 23.600 21.550 25.500 17.100 89.750

Analiza rentabilităţii clienţilor

Managerul în fundamentarea deciziei acestuia de a menţine sau renunţa la anumiţi clienţi ar

trebui să-şi orienteze atenţia şi spre raportul cost-beneficiu clienţi. Dacă costul-client este posibil

de cuantificat, satisfacţia clienţilor se poate măsura numai prin studii de piaţă bazate pe chestionare,

interviuri, anchete, etc. Indicatorii noncuantificabili prin care se poate aprecia satisfacţia clienţilor

sunt: procentul clienţilor care solicită produsele entităţii, număr de solicitări service post-vânzare,

număr de zile între primirea comenzii şi livrare, numărul de plângeri în total produse vândute, etc.

Analiza rentabilităţii clienţilor presupune calculul şi analiza cifrei de afaceri ( are la bază

preţul de vânzare şi cantitatea vândută) şi a costului aferent fiecărui client. Contabilitatea de

gestiune trebuie să se orienteze nu numai spre calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor,

ci şi spre calculul costului- client şi implicit al profitabilităţii-client. Costul client cuprinde elemente

de cheltuieli directe şi indirecte astfel:

_ cheltuielile directe se referă la costul de producţie în cazul produselor finite şi al serviciilor

prestate, fie costul de achiziţie în cazul mărfurilor;

_ cheltuieli indirecte sunt generate de activităţile legate de contractarea, distribuirea şi livrarea

produselor sau a mărfurilor către clienţi.

În categoria altor cheltuieli care ar putea fi incluse în costul client pot fi incluse: cheltuieli

legate de cantitatea vândută, cheltuieli legate de numărul de loturi, cheltuieli legate de numărul de

clienţi, cheltuieli aferente canalelor de distribuţie, cheltuieli legate de structura entităţilor, preluarea

comenzilor, vizitare clienţi, transport către clienţi cu mijloace proprii, servicii după vânzare, livrare

prin alte forme decât transport cu mijloace proprii, etc.

Politica creditului comercial.

Pentru a-şi spori vânzările, societăţile încearcă metode variate de atragere şi păstrare a

clienţilor. Una din cele mai noi metode este aceea a vânzării de produse cu plata la o dată ulterioară,

stabilită de comun acord cu clientul (vânzare pe credit). Atunci când o societate vinde bunuri pe

credit unui client se crează un efect comercial de primit (o datorie a clientului către societate).

Page 21: Optimizarea Proceselor Economice

23

Managementul efectelor comerciale de primit începe să devină una dintre cele mai folosite metode

de creştere a profitabilităţii unei societăţi, prin creşterea vânzărilor. Deţinerea efectelor comerciale

de primit este costisitoare, însă un bun management face ca aceste costuri să fie acoperite ca urmare

a creşterii vânzărilor, crescând implicit şi beneficiile societăţii. Politica creditului comercial a unei

societăţi se bazează pe patru elemente: perioada de credit (intervalul de timp oferit clienţilor din

momentul vânzării produsului până în momentul plăţii contravalorii acestuia), reducerile acordate

(rabat sau discount, se utilizează pentru încurajarea plăţii cât mai rapide), standardul creditului (se

referă la cerinţele financiare pe care trebuie să le îndeplinească un client pentru a primi creditul

comercial) şi politica de încasare (se referă la metodele şi mijloacele pe care societatea le utilizează

pentru a încasa efectele comerciale de primit în special în situaţiile în care are de-a face cu clienţi

care întârzie să plătească). Perioada medie de colectare (durata medie de încasare a clienţilor) indică

eficienţa politicii de credite a unei societăţi. Se calculează ca raport între valoarea efectelor

comerciale de primit şi cifra zilnică a vânzărilor. Se cunosc informaţiile privind: cifra zilnică a

vânzărilor şi efecte comerciale de primit la o societate comercială.

Tabelul 2.21. Perioada medie de colectare

Ziua Cifra zilnică a

vânzărilor în lei

Efecte comerciale de

primit

Perioada medie de

colectare

01.11.2006 600 3.000 5 zile

10.11.2006 500 2.800 5,6 zile

20.11.2006 1.000 3.800 3,8 zile

29.11.2006 750 2.625 3,5 zile

Se observă o tendinţă de scădere a perioadei medii de colectare (de la 5 zile la 3,5 zile),

aceasta datorându-se fie unei politici de încasare foarte eficiente, fie unor clienţi buni platnici.

2.2.3. Managementul furnizorilor.

Prin gestiunea furnizorilor se urmăreşte aflarea răspunsurilor la întrebările:

- care sunt condiţiile contractuale cu furnizorii?

- care este intervalul de timp stabilit contractual între momentul cumpărării mărfurilor,

materiilor prime sau materialelor şi momentul plăţii efective?

- dacă este avantajoasă plata anticipată?

Entitatea trebuie să dispună de un buget pentru achiziţii integrat cu alte bugete (pentru

producţie, vânzări, finanţare), să dispună de un sistem de investigare a abaterilor semnificative de la

nivelul bugetat şi costul standard. în corelaţie cu bugetul pentru achiziţii trebuie analizată orice

creştere semnificativă a stocajului, ceea ce poate indica un volum excesiv de achiziţii în raport cu

nevoile de producţie. Managerul urmăreşte atât obţinerea unor termene avantajoase de plată, dar şi

menţinerea bunelor relaţii cu furnizorii. Managerilor comerciali le revin următoarele atribuţii legate

de activitatea de aprovizionare a entităţii:

_ corelarea necesarului şi programului de aprovizionare a comenzilor la furnizori cu volumul,

structura şi eşalonarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili, etc.;

_ elaborarea necesarului de aprovizionare a societăţii;

_ asigurarea continuităţii aprovizionării;

_ emiterea de comenzi la furnizori;

_ încheierea de contracte economice cu furnizorii;

_ urmărirea şi realizarea contractelor economice;

_ stabilirea necesarului mijloacelor de transport, negocierea şi încheierea contractelor de transport;

_ asigurarea dimensionării judicioase a stocurilor, adoptarea de măsuri pentru evitarea formării de

stocuri supranormative şi preîntâmpinarea ruperilor de stoc;

_ depozitarea materiilor prime şi a materialelor şi stocarea acestora.

Indicatorul rata de rotaţie a creditelor furnizori prezentat în tabelul 2.22. arată managerului

perioada medie în care se realizează plăţile către furnizori.

Page 22: Optimizarea Proceselor Economice

24

O durată medie de rotaţie îndelungată este avantajoasă pentru societate cât timp nu

afectează relaţiile cu furnizorii şi este recomandabilă asigurarea unei durate cât mai lungi pentru a

asigura un nivel al finanţării cât mai semnificativ.

Societatea trebuie să urmărească ca durata de rotaţie a furnizorilor să fie mai mare decât

durata de rotaţie a creanţelor faţă de clienţi pentru a fi capabilă să obţină un excedent financiar.

Perioada medie de plată a furnizorilor este influenţată de politica de creditare comercială a

societăţii furnizoare.

Plata ulterioară a cumpărărilor de mărfuri, materii prime, materiale echivalează cu obţinerea

unui credit pe termen scurt (fără dobândă), aceasta permiţând realizarea unei investiţii nete în

capitalul de lucru la valori scăzute.

Tabelul 2.22. Indicator de gestiune şi eficienţă a furnizorilor

Indicatori necesari Formula de calcul

Rata de rotaţie a creditelor furnizori Dr =

afaceridecifra

furnizori

x 365

Managerii pot beneficia de următoarele informaţii şi rapoarte privind furnizorii :

- informaţii privind achiziţiile : volumul cumpărărilor; necesarul de aprovizionare al societăţii;

bunuri şi servicii aprovizionate pe categorii; valoarea garanţiilor; facturi neplătite; analiza

documentelor de recepţie a bunurilor; analiza facturilor; balanţele de verificare; alte documente

justificative .

- informaţii despre furnizori : condiţii contractuale cu furnizorii; principalii furnizori; comenzi de la

furnizori; tipul furnizorului; sezonalitatea cumpărărilor; confirmări prezentate de furnizori; puterea

economică a furnizorilor; debite pe termen mai mare de un an purtătoare de dobânzi;

Tabelul 2.23. Situaţia achiziţiilor pentru activitatea de exploatare (lei)

Menţiuni Total an Perioada 1 Perioada 2 Perioada 3 Perioada 4

Furnizori de marfă şi materii

prime total, din care

90.400 13.465 24.210 21.640 31.085

Furnizori interni 86.300 13.340 23.800 21.200 27.960

Materii prime 86.300 13.340 23.800 21.200 27.960

Marfă - - - - -

Furnizori externi 4.100 125 410 440 3.125

Materii prime 4.100 125 410 440 3.125

Marfă - - - - -

Furnizori de servicii diverse 7.092 1.418 1.958 1.558 2.158

Energie şi apă 2.400 600 500 400 900

Telecomunicaţii 1.800 450 450 450 450

Chirii 1.200 - 800 300 100

Transport 800 - 200 100 500

Întreţinere şi reparaţii 100 100 - - -

Asigurări 100 100 - - -

Protocol 600 100 - 300 200

Reclamă şi publicitate 50 50 - - -

Servicii bancare 32 8 8 8 8

Alte servicii 10 10 - - -

Total 97.492 14.883 26.168 23.198 33.243

2.3. Politica de investiţii şi finanţare.

Prin investiţie de capital se înţelege un activ de la care se aşteaptă un flux de beneficii

viitoare pe o perioadă mai mare de un an. Astfel de active pot fi utilaje, clădiri, sisteme

informaţionale performante, etc. Recuperarea cheltuielilor se va realiza din vânzările noului produs

Page 23: Optimizarea Proceselor Economice

25

sau prin creşterea vanzărilor la produsele existente, generată de reducerea costurilor sau creşterea

calităţii. Managerului îi revine sarcina de a evalua proiectul de investiţii, de a-l monitoriza, de a

determina sumele disponibile pentru investiţii, etc.

2.3.1. Decizia de investiţii.

Decizia de investire conduce la o imobilizare de capital făcută în prezent, în speranţa unei

rentabilităţi viitoare şi care urmează să se realizeze pe mai multe exerciţii financiare. Astfel, decizia

de investiţii constituie o problemă de opţiune între alternative, în funcţie de anumite considerente,

cum sunt:

_ pe termen lung, investiţia constituie suportul creşterii şi chiar a supravieţuirii entităţii;

_ investiţiile consumă o parte substanţială a resurselor materiale, financiare şi umane ale entităţii;

_ decizia de investiţii implică în mod frecvent şi ireversibil, pentru o durată medie sau lungă de

timp, resursele entităţii;

_ decizia de investiţii este influenţată de situaţia mediului financiar privind entitatea;

Managerul dintr-o entitate are autoritatea nu numai să adopte decizii operaţionale privind

ansamblul de produse, preţurile, relaţiile cu clienţii, metodele de producţie, acesta determină nivelul

şi tipul activelor utilizate într-o entitate. În acest caz măsura financiară utilizată pentru evaluarea

performanţei manageriale este reprezentată de profitul obţinut la nivelul activelor imobilizate. Prin

punerea în relaţie a profitului entităţii cu activele utilizate, managerii pot aprecia dacă profiturile

generează o rentabilitate adecvată a capitalului investit în unitate. Managerii trebuie să urmărească

dacă rentabilitatea capitalului investit excede costul acestui capital. Entitatea elaborează un program

de investiţii (plan de investiţii, acesta cuprinzând: costul net al investiţiilor de achiziţionat,

cheltuielile de rambursare din finanţare) şi un program de finanţare. Înainte de orice decizie de

finanţare entitatea va efectua o analiză strategică şi un studiu de rentabilitate al investiţiilor. Planul

de finanţare va ţine seama de: creşterea beneficiilor nedistribuite, regimul de amortizare şi

provizioanele noi constituite datorită dezvoltării activităţii.

Decizia în acest domeniu se bazează pe calculul economic de eficienţă, care presupune

punerea alternativă în balanţă a eforturilor necesare pentru obţinerea unor efecte sau viceversa,

vizând după caz minimizarea eforturilor luând în considerare caracterul limitat al resurselor sau

maximizarea efectelor. Dezvoltarea entităţilor nu este un proces autonom, deoarece în marea

majoritate a cazurilor intervin variabile exogene cum ar fi accesul pe piaţa capitalului, posibilitatea

de angajare a creditului bancar, posibilitatea de creştere a capitalului propriu prin emisiunea de

acţiuni, evoluţia generală a mediului economic, politica managerială, politica financiară, etc.

Complexitatea deciziei de investiţii ţine de amploarea fluxurilor informaţionale necesare, precum şi

de dificultatea aplicării unor concepte ale teoriei financiare, cum ar fi costurile capitalurilor

permanente, structura finanţării, politica opţională a dividendelor, evaluarea entităţii, etc. Decizia de

investiţii se elaborează în contextul strategiei entităţii, ceea ce determină luarea în considerare a

proiectelor ce vor influenţa favorabil atât valoarea de piaţă a entităţii, cât si piaţa produselor sau

serviciilor acesteia. Astfel, un proiect de investiţii este acceptabil dacă adaugă o anumită mărime la

valoarea de piaţă a entităţii, deci dacă potenţează randamentele capitalului global investit, pe de o

parte şi dividendele aşteptate în viitor, pe de altă parte. Etapele deciziei de investiţii au în vedere

dimensiunea investiţională, dimensiunea strategică şi dimensiunea financiară. Dimensiunea

investiţională se referă la:

_ gruparea tuturor dosarelor de proiecte pe care entitatea le are în vedere, pe termen mediu, cu

privire la formularea proiectelor şi estimarea primară a fluxurilor de lichidităţi;

_ evaluarea individuală a proiectelor privind calculul valorii nete actualizate, indicele de

profitabilitate, durata de rambursare actualizată, anuitatea echivalentă, rata de rentabilitate

financiară internă şi rata de rentabilitate globală;

_ luarea în considerare a riscului, având în vedere aprecierea riscului aferent fiecărui proiect,

precum şi adoptarea criteriului de evaluare; selecţia proiectelor ţinând seama de diferitele restricţii

privind rezultatele obţinute prin programare matematică, simulare şi aproximări succesive.

Dimensiunea strategică are în vedere atât stabilirea sau actualizarea strategiei pe termen

mediu şi lung, cât şi compararea proiectelor de investiţii cu această strategie. Astfel, dimensiunea

Page 24: Optimizarea Proceselor Economice

26

strategică cuprinde următoarele etape: - stabilirea obiectivelor generale ale entităţii şi ale

mijloacelor de realizare sau politicilor care să pună în funcţiune angrenajul entităţii în vederea

îndeplinirii misiunii cu privire la structura formală: sistemul de gestiune, sistemul şi stilul de

conducere, precum şi programele pe domenii; alegerea definitivă a proiectelor de investiţii şi a

programelor de finanţare. Alegerea definitivă a proiectelor de investiţii şi a programelor de finanţare

reprezintă etapa finală a procesului decizional, fiind o rezultantă a analizei dimensiunii

investiţionale şi financiare. Componentele acestei etape decizionale sunt: elaborarea planului de

finanţare anual, elaborarea bugetului sau tabloului de finanţare multianual care vizează echilibrarea

necesarului de investiţii cu resursele de finanţare, precum şi elaborarea planului de trezorerie şi

aprecierea riscului incapacităţii de plată în structura financiară.

Dimensiunea financiară prezintă o importanţă deosebită în strategia decizională a

investiţiilor, incluzând aspecte legate de inventarierea resurselor de finanţare potenţial disponibile,

cum ar fi, de exemplu: capitalurile proprii, capitalurile împrumutate şi capacitatea de autofinanţare.

Deoarece costul investiţiilor este cel mai adesea ridicat, o problemă importantă o reprezintă găsirea

şi alegerea resurselor necesare pentru finanţare, precum şi evaluarea rentabilităţii acestora,

comparând costurile de finanţare cu rezultatele financiare previzibile. Din punct de vedere financiar,

investiţia provoacă o mare cheltuială iniţială, care trebuie să fie urmată în perspectivă de intrări de

fonduri, respectiv de fluxuri de numerar generate de obiectivul finanţat, eşalonate pe întreaga durată

de viaţă economică sau durată normată de funcţionare. Dacă cheltuielile iniţiale ocazionate de

proiectul de investire, denumite şi fluxuri negative sau de imobilizare, se cunosc din devizul

general, fluxurile de numerar viitoare, denumite şi fluxuri pozitive (care constau din amortizările şi

beneficiile anuale de realizat de pe urma exploatării obiectivului), trebuie cuantificate. Stabilirea

fluxurilor de numerar pozitive este o operaţie relativ dificilă de realizat, pentru că totdeauna există o

anumită incertitudine a previziunilor, cât şi datorită greutăţii separării contribuţiei investiţiei la

fluxurile totale pozitive ale entităţii. După stabilirea fluxurilor financiare pozitive şi negative,

urmează compararea lor în vederea stabilirii oportunităţii investiţiei.

Luarea unei asemenea decizii cere o analiză completă a entităţii şi a mediului său prin

limitarea riscului de eroare. Procesul decizional în acest caz este lung şi face apel la numeroase

tehnici posibile: studii de piaţă, cunoaşterea nevoilor consumatorilor, analiza concurenţei, cota de

piaţă, capacitatea de împrumut a societăţii. Implică o analiză a punctelor tari şi slabe ale firmei din

punct de vedere tehnic, financiar şi uman. Deciziile de investiţii au influenţă directă asupra

structurii activelor entităţii, asupra gradului lor de lichiditate. De corecta fundamentare a deciziei de

investiţii depind afirmarea în mediul de afaceri a entităţii şi creşterea cotei sale de piaţă. Decizia de

investiţii abordează problematica alocării capitalului pentru active fixe sau financiare, locul central

revine activelor imobilizate, dobândite ca rezultat al investiţiilor de capital.

Prin această decizie resursele băneşti de care dispune entitatea sunt alocate eficient pentru

achiziţionarea, construirea, modernizarea activelor fixe şi acumularea de stocuri materiale în

volumul şi structura adecvată funcţionării ei la parametri cât mai înalţi. De asemenea lichidităţile

disponibile se pot plasa respectând cerinţele eficienţei pe piaţa de capital pentru achiziţionarea de

active financiare. Managerul poate să solicite informaţii legate de estimarea profitului adus de

achiziţie prin deducerea din preţul pieţei valabil la acea dată a costului unitar de producţie suportat

în condiţiile începerii fabricării. Indiferent de variantele alese decizia de investiţii trebuie să se

subordoneze îndeplinirii obiectivelor pe termen mediu şi lung stabilite prin politica generală a

entităţii. Indicatorii care măsoară rentabilitatea investiţiilor şi capacitatea societăţii de a-şi acoperi

investiţiile din surse proprii, sunt prezentaţi în tabelul 2.24.

Tabelul 2.24. Indicatori de investiţii

Indicatorul Formulă de calcul

Rata de finanţare a investiţiilor anuale Rfi =

anualeinvestitii

areautofinantdeacapacitate

x 100

Rentabilitatea investiţiei Ri =

activetotal

netprofit

x 100

Page 25: Optimizarea Proceselor Economice

27

Rata de autofinanţare a nevoilor globale de finanţare Rang =

finantaredenevoi

areautofinant

x 100

Rotaţia capitalului Rc =

creditepropriucapital

loataredinvenit

exp

Rata amortizării faţă de capitalul total Ract =

creditepropriucapital

fixemijloaceamortizare

x 100

Durata de recuperare a capitalului Drc =

amortizarinetprofit

socialcapital

Rata de utilizare a activelor fixe Ruaf =

fixeactiveloranetavaloarea

afaceridecifra

Rata de finanţare a investiţiilor anuale arată capacitatea societăţii de a-şi acoperi investiţiile

anuale din surse proprii fără a apela la împrumuturi (aceasta presupune ca rata să fie de peste

100%), se consideră favorabilă o rată care se apropie cât mai mult de 100%.

Rentabilitatea investiţiilor măsoară gradul de rentabilitate al întregului capital investit în

societate şi se calculează conform tabelului 2.24 (media pe industrie este de 13%). Rata de

autofinanţare a nevoilor globale de finanţare arată ce proproţie din nevoile de finanţare ale societăţii

pot fi acoperite din surse proprii, în practică se urmăreşte ca valoarea indicatorului să se apropie de

100%. Există o corelaţie directă între deciziile de investiţii şi existenţa resurselor de finanţare a

acestora, fapt pentru care entitatea trebuie să aibă în vedere că orice investiţie nouă sau orice

reînoire este condiţionată de posibilităţile de finanţare de care dispune.

Rata de utilizare a activelor fixe măsoară eficienţa cu care entitatea utilizează maşinile şi

echipamentele de care dispune, este bine să fie cât mai mare, media pe industrie este de 7,5. În

majoritatea entităţilor managerul are autoritatea nu numai să adopte o gamă largă de decizii

operaţionale privind ansamblul de produse, preţurile, relaţiile cu clienţii sau metodele de producţie,

acesta determină de asemenea nivelul şi tipul activelor utilizate în unitate. Pentru asemenea unităţi

măsura financiară utilizată pentru evaluarea performanţei manageriale şi a unităţii ar trebui

reprezentată de profitul obţinut la nivelul activelor utilizate. Prin punerea în relaţie a profitului

unităţii cu activele utilizate, managerii pot aprecia dacă profiturile generează o rentabilitate

adecvată a capitalului investit în unitate. Măsurarea randamentului capitalului investit îndreaptă

atenţia managerilor asupra modalităţii de reducere a nivelurilor necesarului în fondul de rulment, în

special a creanţelor şi stocurilor. Pentru orientarea deciziilor investiţionale în literatura de

specialitate s-a dezvoltat criteriul rentabilităţii investiţiei (roi: return on investment) ca raport între

profiturile nete şi activele nete. Cu timpul s-a extins valoarea acestui indicator, formulându-se alţi

doi indicatori ca:

· rata rentabilităţii comerciale: A= profit /venituri din vânzări;

· rata de rotaţie a activului: B = venituri din vânzări /active.

În aceste condiţii ROI = A x B.

Limitele acestui indicator au determinat specialiştii în domeniu să propună un altul, eva

(economic value added). În cazul acestui indicator managerii trebuie să specifice un parametru

adiţional, este vorba de costul capitalului ajustat în funcţie de gradul de risc, acesta este multiplicat

cu baza netă de investiţii obţinându-se cheltuielile de capital. Cheltuielile de capital sunt deduse din

profitul înaintea impozitării, iar ceea ce rămâne reprezentând acest profit rezidual sau valoarea

economică adăugată. Obiectivele managerilor în ceea ce priveşte investiţiile pot fi sintetizate în

tabelul 2.25. (reprezintă un model de sintetizare a obiectivelor de investiţii al unei societăţi).

Tabelul 2.25. Situaţia obiectivelor de investiţii

Obiectiv de investiţie Destinaţia Cost lei Data începerii Stadiul realizării %

Platforme De servire generală 200.000 În urma cu 4 ani 71%

Hale Tehnologice 350.000 În urmă cu 2 ani 84%

Instalaţii Tehnologice 280.000 Anul curent 10%

Page 26: Optimizarea Proceselor Economice

28

Instrumentele şi informaţiile financiar contabile necesare fundamentării deciziilor de

investiţii sunt prezentate în cele ce urmează astfel: surse de date pentru fundamentarea deciziilor

de investiţii: necesarul de finanţat; fişier de imobilizări; sursele potenţiale de finanţare şi

rentabilitatea acestora; costul finanţării; bugetul pentru investiţii; resursele implicate în această

decizie; indicatori privind rentabilitatea investiţiei; riscuri potenţiale; estimări ale fluxurilor viitoare

de numerar; raport cost-beneficiu-investiţie; proiectele de investiţii; lista obiectivelor de investiţii;

devize de lucrări; procese verbale; situaţia creditelor societăţii; analize de piaţă, studii de piaţă;

situaţia imobilizărilor existente; oportunitatea investiţiei; durata de utilizarea a imobilizării

respective; estimarea profitului adus de investiţie; gradul de utilizare a capacităţii de producţie;

valoarea stocurilor de producţie neterminată; gradul de îndeplinire a obiectivelor privind producţia

fizică; grafice de lansare a producţiei; organizarea întreţinerii şi reparării utilajelor; corelarea

capacităţii de producţie cu cererea.

2.3.2. Decizii privind producţia.

Activitatea de producţie este influenţată de piaţa internă şi externă (pe baza studiului cererii

se vor stabili produsele ce urmează a fi fabricate şi cantitatea lor), puterea de cumpărare a populaţiei

(dimensionarea producţiei la nivelul cererii), nivelul şi ritmul dezvoltării economice (influenţează

mărimea capacităţii de producţie, nivelul producţiei).

Fabricarea produselor finite şi vânzarea acestora determină numeroase procese care pot fi grupate

astfel: înmagazinarea şi depozitarea produselor, eliberarea produselor din depozit, împachetarea şi

expedierea produselor la clienţi, întocmirea facturilor de vânzare, urmărirea încasării facturilor, etc.

Întreaga activitate de producţie este coordonată de directorul tehnic de producţie, acesta trebuie să

urmărească gradul de utilizare a capacităţilor de producţie şi complexitatea produselor fabricate.

Fişa de magazie serveşte pentru evidenţa cantitativă în unităţi naturale a produselor aflate în

depozit.

Managerul de producţie trebuie să ia măsuri, să se preocupe de realizarea unei eficienţe cât

mai ridicate în domeniul producţiei. Acesta are următoarele atribuţii legate de activitatea

deproducţie: programarea, lansarea şi urmărirea producţiei; stabilirea sarcinilor pe secţii,

sectoare,supravegherea realizării producţiei, fabricaţia sau exploatarea, controlul tehnic de

calitate,întreţinerea şi repararea utilajelor. Managerul trebuie să acţioneze în următoarele direcţii:

- acordarea unei atenţii primordiale fabricării unor produse de calitate ridicată pentru a

răspunde cererilor clienţilor şi a face faţă concurenţei produselor;

- concentrarea asupra creşterii productivităţii muncii;

- diminuarea costurilor de produs,

- modernizarea ambalării produselor,

- alegerea bunurilor şi a serviciilor pe care entitatea se poate baza în perioadele viitoare se

poate face în funcţie de cota relativă pe care o deţin pe piaţă şi ritmul de creştere a vânzărilor pe

piaţa respectivă. Matricea grupului de consultanţi din Boston împarte produsele entităţii în patru

categorii (produse dilemă, produse stea, produsele profitabile şi produsele puţin profitabile) ajutând

managementul entităţii la elaborarea strategiei privind deciziile care se pot lua referitoare la

produsele pe care se vor baza în perioada următoare şi pentru care se elaborează respectiva

strategie. Produsele dilemă au o cotă de piaţă redusă dar se vând pe piaţa care se dezvoltă într-un

ritm înalt, produsele stea au o cotă ridicată de piaţă care se dezvoltă în ritmuri susţinute, produsele

profitabile au o cotă relativ mare, dar se vând pe o piaţă cu ritmuri scăzute de dezvoltare, iar

produsele puţin profitabile se caracterizează printr-o cotă redusă de piaţă. Analiza matricei amintită

mai sus va determina renunţarea la anumite produse sau crearea de noi produse şi schimbarea

strategiei entităţii. Numărul şi felul produselor fabricate, componenta acestora, pretenţiozitatea

parametrilor constructivi şi funcţionali, toate se reflectă în activităţile şi subactivităţile pe care

entitatea trebuie să le realizeze. Întodeauna o producţie complexă se reflectă într-o organizaţie

complexă.

Factorii de care depinde producţia se referă la:

-piaţa de desfacere suficient de mare,

-existenţa resurselor necesare producţiei (utilaje, resurse financiare, etc.),

Page 27: Optimizarea Proceselor Economice

29

-norme tehnice de utilizare a utilajelor, mărimea suprafeţelor de producţie,

-sortimentul de produse ce se va executa,

-calitatea şi structura materiilor prime,

-calificarea personalului folosit în exploatarea utilajelor, etc.

Managerul trebuie să deţină informaţii referitoare la capacitatea de producţie, programul de

producţie, acestea fiind influenţate de modificările bazei materiale ale societăţii, costul de producţie,

tehnologiile utilizate, dinamica producţiei, structura producţiei, analiza modificării producţiei faţă

de prevederile date, gradul de utilizare al capacităţii de producţie, analiza calităţii producţiei,

pregătirea personalului din producţie, etc. Informaţiile referitoare la produsele entităţii, necesare

managerului de producţie în fundamentarea deciziilor sale sunt sintetizate în tabelul 2.26.

Tabelul 2.26 . Situaţia produselor societăţii

Caracteristici Descriere

Calitatea produselor *

Ciclul de viaţă al produselor *

Depozitarea produselor *

Gruparea produselor în funcţie de cota pe care o deţin pe piaţă *

Produsele dilemă *

Produsele stea *

Produsele profitabile *

Produsele puţin profitabile *

Promovarea produselor *

Întalniri cu oameni de afaceri *

Organizarea de simpozioane *

Participarea la târguri, expoziţii *

Publicitate prin mass-media *

Casete video, pliante, cataloage *

Distribuţia produselor *

Magazine proprii *

Puncte de desfacere organizate în magazinele altor societăţi *

Expedierea de produse pe bază de comandă *

Preluarea direct din întreprindere a produselor *

Preţul produselor (lista de produse) *

Concurenţa pe piaţa acestor produse *

Decizia de fabricare sau renunţare la anumite produse este influenţată de anumiţi factori,

prezentaţi în continuare : cererea pentru acel produs; cota de piaţă a produsului respectiv;

complexitatea produsului; caracteristicile tehnologice ale produsului; tehnologiile folosite pentru

fabricarea produsului; ritmul de creştere a vânzărilor acelui produs; competitivitatea produselor;

produsul să se afle într-o fază rentabilă din punct de vedere economic; costurile de producţie

implicate de realizarea acelui produs; cheltuielile cu îmbunătăţirea calităţii produsului; cheltuielile

cu publicitatea produsului; cheltuieli de transport şi livrare a produselor; poziţia produsului faţă de

cea a concurenţei .

În condiţiile ritmului rapid de dezvoltare a stiinţei şi tehnicii contemporane, când durata de

viaţă a produselor scade constant şi rapid, dotarea tehnică şi tehnologiile existente în societate se

manifestă tot mai frecvent ca un factor restrictiv al dezvoltării eficacităţii şi eficienţei. Orice

entitate, fie că execută produse sau furnizează servicii, posedă echipamente speciale şi foloseşte

tehnologii specifice domeniului de activitate. Acestea reprezintă de fapt resursele tehnico-materiale

şi tehnice de care dispune societatea efectiv.

Managerul tehnic urmăreşte modul în care utilajele societăţii răspund necesităţilor reale ale

acesteia în concordanţă cu obiectivele stabilite. Se pot avea în vedere: calitatea tehnologiei

existente, uzura fizică şi morală a acesteia; raportul dintre mijloacele fixe generatoare de beneficii şi

cele lipsite de această aptitudine; impactul tehnologiei asupra mediului natural (eventualele costuri

cu protecţia mediului), ponderea produselor noi şi modernizate în total produse ale entităţii;

Page 28: Optimizarea Proceselor Economice

30

ponderea tehnologiilor noi şi modernizate folosite în cadrul entităţii; numărul de invenţii, inovaţii şi

raţionalizări propuse; nivelul tehnic şi tehnologic al competitorilor. Realizarea de produse şi

tehnologii noi cu performanţe tehnice superioare creşte gradul de automatizare, robotizare a

producţiei cu consecinţe asupra productivităţii şi profitabilităţii muncii. Mediul ambiant tehnic şi

tehnologic prin ansamblul factorilor specifici influenţează:

-nivelul productivităţii muncii,

-nivelul costurilor de producţie,

-nivelul profitului, în general rezultatele economice finale ale entităţii.

Rolul managementului este de a lua decizii care să vizeze eliminarea decalajelor

nefavorabile entităţii, cu scopul creşterii competitivităţii entităţii .

Conducerea managementul tehnic trebuie să se preocupe şi de activitatea de întreţinere şi

reparare a utilajelor şi a celorlalte mijloace fixe, de menţinere a echipamentelor de producţie şi a

celorlalte dotări în stare de funcţionare normală prin preîntâmpinarea şi eliminarea efectelor uzurii

fizice şi morale. Tot managerul tehnic trebuie să planifice sistemul de reparaţii preventive,

operaţiile de întreţinere, curente, capitale, etc. Managerul tehnic poate obţine de la compartimentul

de contabilitate rapoarte referitoare la dotarea cu mijloace fixe a entităţii, conform tabelului 2.27. şi

2.28.

Tabelul 2.27. Situaţia privind dotarea cu mijloace fixe a entităţii

Denumire mijloc fix Nr.mijloc fix Valoare lei Vechime ani Amortizare pe

an

Tipul

Maşini 3 236.000 3-8 50.000 *

Utilaje 10 163.000 5-17 20.000 *

Instalaţii de lucru 2 3.000 10-15 600 *

Echipamente de protecţie 1 90.000 3 15.000 *

Aparatură birotică 10 20.000 1-6 4.000 *

Mijloace de transport 5 56.200 1-9 22.480 *

Tabelul 2.28. Indicatori sintetici ai mijloacelor fixe

Denumire indicator Anul I Anul II

Cheltuieli cu amortizarea 12.080 15.600

Amortizarea aferentă neutilizării mijloacelor fixe 1.600 800

Mijloace fixe amortizate integral şi încă în folosire 4 3

2.3.3. Decizia de finanţare.

Finanţarea se referă la obţinerea de fonduri din împrumuturi sau investiţii şi urmăreşte

alegerea structurii de finanţare a entităţii, analizând pe criterii de optim costul fiecărei surse de

capital. Principala problemă care se pune este găsirea soluţiei optime de finanţare a activităţii,

ţinând seama de costul resurselor financiare şi de termenul de exigibilitate al acestora. Se impune

reducerea gradului de îndatorare şi implicit creşterea autonomiei financiare a entităţii prin reducerea

creditelor bancare sau a altor datorii. Managerul urmează să opteze asupra proporţiilor ce revin

capitalului propriu, respectiv capitalului împrumutat, luând în considerare şi posibilitatea atragerii

temporare a unor resurse băneşti ce aparţin altor persoane cu care entitatea întreţine relaţii

financiare. În acest context se optează asupra limitelor emisiunii de acţiuni şi ale distribuirii

profitului pentru autofinanţare pe de o parte şi ale celor ale îndatorării pe de altă parte ţinand cont de

diversitatea surselor de finanţare.

Finanţarea se poate realiza prin fonduri proprii, profit net reinvestit, aporturi în natură,

încorporarea rezervelor, conversiunea datoriilor şi prin angajamente la termen: împrumuturi

obligatare sau împrumuturi de la instituţii. Sursele atrase pe termen lung sau capitalurile permanente

sunt acele surse care sunt atrase şi rămân la dispoziţia entităţii o perioada mai mare de 1 an cum ar

fi: capitalul social, profitul nerepartizat (surse proprii) şi creditele bancare pentru investiţii sau

leasing-ul (surse imprumutate). Sursele atrase pe termen scurt sau capitalurile curente sunt acele

surse care sunt atrase şi rămân la dispoziţia entităţii o perioada mai mică de 1 an, aceste surse sunt

de natura bancară (linii de credit) sau de natură comercială (credit furnizor). În mod concret sunt

foarte rare cazurile când entităţile se finanţează în totalitate din resursele proprii, de aceea

Page 29: Optimizarea Proceselor Economice

31

recurgerea la resursele externe constituie o practică foarte răspândită. Deciziile cu privire la

structura capitalului implică o opţiune între risc şi profit. Utilizând într-o proporţie mai mare

resursele externe pentru finanţare, cresc riscurile legate de profitul entităţii, dar un indice ridicat al

datoriilor conduce, în general, la o rată ridicată a rentabilităţii. Riscul ridicat asociat cu datorii mari

tind să scadă preţul acţiunilor, dar în schimb rata aşteptată a rentabilităţii acestora creşte. Structura

optimă a capitalului este acea structură care asigură un echilibru optim între risc şi profit,

maximizându-se valoarea acţiunilor entităţii. Astfel, structura capitalului este o variabilă care nu

depinde numai de întreprindere, ci şi de anumiţi factori externi cum ar fi: situaţia pieţei financiare,

conjunctura economico - financiară, oscilaţiile ratei dobânzii, etc.

Deciziile luate de entităţi în privinţa structurii capitalului sunt influenţate de riscul

afacerilor, situaţia impozitării şi flexibilitatea financiară. Alegerea unei anumite structuri financiare

reprezintă o decizie importantă de politică financiară. Atât capitalul propriu cât şi cel împrumutat

comportă costuri. Diferenţa fundamentală dintre costul capitalului propriu şi cel al capitalului

împrumutat constă în faptul că fondurile proprii nu sunt remunerate decât în cazul în care entitatea

obţine profit, în timp ce capitalul împrumutat trebuie remunerat oricare ar fi rentabilitatea entităţii.

Costul capitalului poate fi calculat pe seama informaţiilor reflectate în situaţiile financiare. Foarte

mulţi autori susţin calculul costului mediu ponderat al capitalului în funcţie de ponderile pe care

capitalurile proprii şi datoriile pe termen lung le deţin în total capitaluri proprii. O entitate puternic

îndatorată va avea sistematic cheltuieli financiare mari, ceea ce micşorează posibilităţile de

autofinanţare. Prin urmare, entitatea respectivă va trebui să recurgă la noi credite pentru a-şi acoperi

nevoile de finanţare care, la rândul lor, vor

contribui la creşterea cheltuielilor financiare. În aceste condiţii criteriul rentabilităţii este hotărâtor.

Dacă entitatea este rentabilă (adică dacă rata rentabilităţii este superioară ratei dobânzii), este

posibilă apelarea la noi credite şi de dorit, în opoziţie cu alternativa de a aştepta formarea treptată a

fondurilor proprii. Utilizarea oricăror resurse implică deci anumite costuri proporţionale cu preţul

lor.

Capitalul propriu (acţiunile) trebuie remunerat prin plata dividendelor, iar ceea ce constituie

venit pentru acţionari, constituie cost pentru entitate. Datoriile entităţii legate de procurarea de

capitaluri se concretizează, în principal, în credite bancare şi împrumuturi obligatare. Ambele forme

ale datoriilor trebuie compensate de către entitate prin plata de dobânzi deţinătorilor. Ca urmare,

datoriile sunt însoţite de un cost concretizat în rata dobânzii la împrumuturi bancare sau obligatare.

Alegerea metodei de finanţare potrivită.

În cazul unei investiţii mici, pe termen scurt şi mediu există trei mijloace principale de

finanţare: autofinanţarea, leasing-ul şi creditul bancar.

a. Autofinanţare - reprezintă un mijloc sigur de finanţare a propriei activităţi care permite

societăţii să aibă un grad mai mare de libertate în alegerea investiţiilor ce urmează a fi făcute. Este o

sursă de finanţare independentă şi stabilă, oferă entităţilor autonomie financiară şi permite

reducerea cheltuielilor financiare a societăţii.

b. Leasingul - este avantajos pentru că nu necesită garanţii substanţiale, având în vedere că se

garantează în primul rând cu bunul utilizat şi cu valoarea societăţii la momentul respectiv. Poate

exista şi riscul ca rata de leasing să fie mai ridicată ca rata de credit. Dezavantajul ar fi că

micşorează opţiunea utilizatorului în a achiziţiona utilaje de pe piaţa liberă.

c. Creditul bancar - are ca principal avantaj costul mai redus şi în al doilea rând faptul că plafonul

creditului poate fi negociat, iar banii pot fi investiţi într-o oarecare măsură şi în activităţi conexe.

Dezavantajul constă în faptul că banca va încerca un control financiar asupra beneficiarului.

Pentru a afla cât de mult se poate finanţa o entitate prin credite se recomandă utilizarea a două rate:

rata îndatorării şi rata de acoperire a dobânzilor, prezentate în tabelul 1.29. Rata îndatorării arată ce

pondere deţin datoriile în totalul activelor şi cât la sută din totalul fondurilor de care dispune

societatea provine din credite. Proprietarii urmăresc de obicei o rată cât mai mare pentru că doresc

să-şi dezvolte afacerea şi în acest scop au nevoie să se împrumute. Rata de acoperire a dobânzilor

exprimă măsura în care veniturile pot scădea fără să apară probleme financiare pentru societate (de

tipul incapacităţii de a-şi plăti dobânzile anuale). Indicatorul este important deaorece în situaţia în

Page 30: Optimizarea Proceselor Economice

32

care societatea nu îşi mai poate onora obligaţiile anuale de plată a dobânzilor ea va fi acţionată în

justiţie de către creditori, acesta va fi totodată şi primul pas către faliment. Analiştii recomandă ca

valoarea indicatorului să nu scadă sub 2, deoarece societatea are o marjă mică de siguranţă în

acoperirea cheltuielilor cu dobânzile, orice nou împrumut contractat poate crea dificultăţi entităţii în

viitor şi de aceea nu mai trebuie să se recurgă la finanţarea activităţii prin credite.

Tabelul 2.29. Analiza gradului de finanţare prin îndatorare

Indicatori Formula de calcul

Rata îndatorării

activetotal

datoriitotal

x 100

Rata de acoperire a dobânzilor

dobanzicucheltuieli

dobanzilecucheltuielibrutprofit

Informaţii şi rapoarte utile managerului în fundamentarea deciziilor de finanţare.

Instrumente şi informaţii necesare pentru fundamentarea deciziei de finanţare.

- situaţia capitalului propriu şi a celui împrumutat (un inventar al surselor de finanţare); informaţii

privind costurile de capital: dobânzi, dividende, nivelul cheltuielilor financiare; comparaţii ale ratei

rentabilităţii cu rata dobânzii; surse externe posibile de finanţare: credite, leasing, factoring,

emisiuni de obligaţiuni, furnizori; surse interne posibile de finanţare: aporturi de capital,

reinvestirea capitalului, conversii de datorii, încorporare de rezerve; planul de finanţare; bugetul de

finanţare; conjunctura economico-financiară; situaţia pieţei; oscilaţiile ratei dobânzii; prognoze ale

fluxurilor de numerar; situaţia afacerii la un moment dat; volumul vânzărilor potenţiale; situaţia

veniturilor, a cheltuielilor; bilanţul.

2.4. Politica de distribuire a dividendelor.

Politica dividendelor se referă la decizia de a distribui profitul sub forma dividendelor

acţionarilor sau acesta să fie reţinut de entitate pentru a fi reinvestit. Factorii principali care

influenţează politica dividendelor sunt situaţia financiară a entităţii şi preferinţele investitorilor

(acţionarilor). Se pot plăti dividende doar dacă societatea respectă cumulativ următoarele condiţii:

societatea a înregistrat profituri nete reale, profitul apare în bilanţ şi aprobat de A.G.A., dividendul

are o valoare precisă şi nu una orientativă.

Dividendele pot fi distribuite sub mai multe forme:

- în natură, dacă entitatea realizează produse care interesează pe acţionari;

- în acţiuni (dacă aceştia doresc), dar forma cea mai obişnuită este cea a plăţii în

numerar.

Există mai multe metode de determinare a dividendului de plată, în funcţie de politica

urmată: politica dividendului rezidual; dividende constante sau stabile; rata constantă de plată;

dividendul scăzut, plus un supradividend.

Între politica de autofinanţare şi politica de repartizare a profitului există o corelaţie directă.

Acordarea de dividende mai mari acţionarilor are ca efect pozitiv păstrarea încrederii

acestora faţă de entitate, iar ca efect negativ micşorarea posibilităţilor de autofinanţare. Se poate

spune că politica de repartizare a profitului este o politică de lichiditate. Prin compararea capacităţii

de autofinanţare cu valoarea investiţiilor efectuate de entitate în cursul unei perioade, se poate

evalua aptitudinea entităţii de a asigura finanţarea autonomă a investiţiilor sale, iar analiza

capacităţii de autofinanţare în raport cu datoriile financiare ale entităţii permite aprecierea

capacităţii potenţiale a entităţii de a rambursa creditele. Conform politicii dividendului rezidual,

entitatea trebuie să urmeze patru etape când decide să plătească dividende şi anume: determinarea

bugetului optim al capitalului entităţi; determinarea sumei de capital propriu necesară finanţării

bugetului; utilizarea fondurilor interne ale entităţii la furnizarea necesarului de capital propriu;

Page 31: Optimizarea Proceselor Economice

33

plata dividendelor numai dacă profitul disponibil este mai mare decât nevoile de acoperire a

bugetului optim pentru investiţii.

Politica reziduală a dividendelor constă în “repartizarea drept dividend a unei sume care

rămâne disponibilă după acoperirea altor nevoi” şi se bazează pe faptul că investitorii preferă ca

entitatea să reţină şi să reinvestească profiturile, decât să le plătească acestora ca dividende, dacă

rata rentabilităţii obţinută de entitate pentru profiturile reinvestite depăşeşte rata rentabilităţii pe care

ar obţine-o investitorii înşişi investind dividendele în alte investiţii cu acelaşi grad de risc. Politica

dividendului stabil presupune menţinerea dividendelor la nivelul anterior. Chiar dacă dividendul

optim, aşa cum este prescris de politica reziduală, poate varia de la un an la altul, decizii cum ar fi

întârzierea unor proiecte de investiţii, îndepărtarea de structura optimă a capitalului într-un anumit

an sau chiar emiterea unor noi acţiuni, fac posibilă evitarea de către entitate a problemelor legate de

dividende instabile. O politică de plată a unui dividend scăzut plus, la finele anului, a unui

supradividend este un compromis între un dividend stabil şi o rată constantă de plată. O astfel de

politică dă flexibilitate entităţii şi investitorii pot conta pe primirea cel puţin a unui dividend minim.

În cazul în care profiturile şi fluxurile de numerar ale entităţii sunt foarte fluctuante, această politică

poate fi cea mai bună soluţie. Alegerea uneia sau alteia dintre alternative, ori a unei combinaţii între

ele, este guvernată de aceeaşi cerinţă majoră şi anume maximizarea valorii entităţii. Decizia de

repartizare a profitului net influenţează modalităţile de repartizare a dividendelor, exercitând

implicaţii directe asupra investiţiilor şi autofinanţării. Aceasta marchează finalitatea procesului de

management financiar şi constă în distribuirea de dividende. Această decizie se concretizează în

esenţă prin opţiunile entităţii între reinvestirea parţială sau integrală a profitului net şi/sau

distribuirea acestui profit sub formă de dividende către acţionari.

Decizia privind dividendele are un caracter controversat fiind influenţată de fiscalitate,

nivelul ratei dobânzii, preţul acţiunilor emise. Ea trebuie să armonizeze dorinţa firească a

acţionarilor de a caştiga bani în prezent cu aceea de a se asigura o dezvoltare durabilă a entităţii în

viitor. Obiectivul principal al acestei funcţii este creşterea capitalului şi a lichidităţilor unei firme, în

general, administrarea resurselor financiare, reinvestirea profiturilor, alte aspecte legate de impozite,

taxe şi influenţa inflaţiei. În acest domeniu sunt importante inclusiv măsurile financiare de stimulare

a performanţei manageriale referitoare la costurile manoperei şi de eliminare a ,,timpilor morţi".

Indicatorii politicii de dividend prezentaţi în tabelul 2.30. sunt extrem de importanţi atunci când se

doreşte să se adopte decizii privind strategia entităţii în domenii esenţiale, cum ar fi alegerea

surselor de finanţare sau intrarea pe alte pieţe. În măsura în care aceşti indicatori sunt aplicaţi

periodic, se aplică şi măsuri pentru îmbunătăţirea lor, managerul va obţine şi va păstra o imagine

favorabilă entităţii optimizându-şi în acelaşi timp şi sursele de finanţare.

Tabelul 2. 30. Indicatorii politicii de dividend.

Indicator Formula de calcul

Dividendul pe acţiune

societatedeemiseactiunidenumar

dividendcadistribuitnetprofit

Rata distribuirii dividendelor

entitatedeemiseactiunidenumar

entitatedeobtinuttotalnetprofit

Randamentul pe acţiune

actiuniialpiatadepretul

actiunedividend

/

Rentabilitatea capitalului investit de acţionari în

acţiuni socialcapital

entitatedeobtinutnetprofit

Indicatorul dividend pe acţiune marchează valoarea dividendelor care se distribuie pentru o

acţiune deţinută; este recomandabil ca el să fie cât mai mare. Rata distribuirii dividendelor

semnalează orientarea politicii de distribuire a dividendelor şi este invers proporţional cu gradul de

capitalizare (reinvestire a profitului). Randamentul pe acţiune semnifică rentabilitatea capitalului

Page 32: Optimizarea Proceselor Economice

34

plasat în acţiuni; este recomandabil ca valoarea lui să fie cât mai mare. Profitul net pe acţiune

reprezintă îmbogăţirea acţionarilor în cursul unui an, de asemenea este recomandabil ca valoarea lui

să fie cât mai mare.

Rentabilitatea capitalului investit de acţionari în acţiuni - indicatorul are relevanţă

întrucât dividentul se calculează şi se varsă de către societate la valoarea nominală a acţiunilor, în

speţă la capitalul social şi atunci este important de cunoscut cât reprezintă profitul faţă de banii

investiţi de acţionari. Cu cât indicatorul este mai mare cu atât el este mai bun în sensul folosirii

eficiente a capitalului social.

2.5. Politica referitoare la preţuri şi costuri.

Pentru a avea succes pe o piaţă globală managerul trebuie să cunoască costurile întregului

lanţ economic (distribuitori, furnizori), să ţină sub control costurile pentru a spori rentabilitatea.

Informaţiile contabile pot fi utilizate în deciziile de fixare a preţului de vânzare, iar managerul are

nevoie de costuri pentru a stabili preţurile. Cunoaşterea costurilor este necesară nu numai în

activitatea de producţie dar şi în sfera serviciilor. Societăţile de servicii încearcă să aplice tehnicile

contabilităţii costurilor în activitatea proprie, adică să determine costurile diferitelor operaţiuni şi

servicii (exemplu costul atragerii şi păstrării clienţilor). Managerii ar trebui să elaboreze anumite

mijloace prin care să măsoare şi să ţină sub control costurile, precum şi să lege costurile de

rezultate. Contabilitatea costurilor ar trebui să reflecte efectul deciziilor viitoare privitoare la preţ

asupra unor lucruri precum ar fi cota de piaţă. Calculaţia costurilor bazată pe activităţi arată efectul

modificării costurilor şi randamentelor fiecărei activităţi asupra rezultatelor de ansamblu.

Scopul principal al producţiei în orice entitate este de a realiza bunuri la timp, cu costuri

minime şi la nivel cât mai bun de calitate. O unitate de producţie este o entitate de tip ,,line" cu

manageri aflaţi pe toate nivelurile de conducere. Măsurile uzuale luate pentru creşterea

performanţei se referă la costurile de producţie ale materialelor şi ale muncii depuse. Managerii

sunt consideraţi performanţi dacă păstrează pozitive anumite rapoarte de eficienţă, cum ar fi cel

dintre costul bunurilor produse şi procentajul de vânzări. Atenţia pe termen lung a entităţilor va fi

centrată pe creşterea la maximum a capacităţii de producţie cu costuri minime.

Costurile de clasifică :

1. După dependenţa de fluctuaţia activităţii societăţii în:- costuri fixe, costuri care au un

caracter relativ constant, indiferent de oscilaţiile activităţii (ex: cheltuieli cu chiria, cheltuieli cu

iluminatul general, cheltuieli cu dobânzile bancare) şi costuri variabile, costuri a căror marime

evoluează proporţional cu activitatea (ex: cheltuieli cu materiile prime, cu marfa, cheltuieli cu

combustibilul şi energia).

2. După modul de exercitare a controlului asupra costurilor acestea se clasifică în:- costuri

controlabile şi costuri necontrolabile.

Managementul costului este procesul prin care se controlează nivelul costurilor astfel încât

acestea să fie la cel mai scăzut nivel posibil în concordanţă cu obiectivele generale ale afacerii.

Trebuie să existe o strategie activă pentru a reduce costurile în toate fazele unei afaceri. Echipa de

conducere trebuie să fixeze obiective referitoare la costuri pentru fiecare fază a afacerii care să fie

bazate pe cerinţele competitive ale preţurilor şi ale ratelor de returnare către investitori În

orientarea şi fundamentarea deciziilor, contabilitatea de gestiune joacă un rol esenţial. Indiferent de

nivelul la care se află managerul gestionează domeniul său de responsabilitate, declanşează acţiuni

care prin consumarea de resurse duc la obţinerea de efecte. Informaţia din contabilitatea de gestiune

este destinată managerului care trebuie să răspundă pe de o parte la întrebarea: cum să aloce

resursele încredinţate de către investitori pentru a atinge obiectivele stabilite?, iar pe de altă parte:

cum au fost utilizate resursele alocate? De acea unul din obiectivele principale ale contabilităţii de

gestiune este de a-i ajuta pe manageri să administreze costurile şi să creeze în entitate o stare de

spirit care să permită stăpânirea şi cunoaşterea costurilor totale şi pe unitate de produs, lucrare sau

serviciu.

Page 33: Optimizarea Proceselor Economice

35

Managerii au nevoie să-şi cunoască bine costurile pentru a determina cu cea mai mare

precizie preţurile de vânzare şi marjele realizabile pentru fiecare produs. Contabilitatea de gestiune

furnizează managerilor de la diverse niveluri de conducere date fidele privind costurile într-un grad

de detaliu specific nevoilor, permiţându-le orientarea activităţii în sensul dorit de aceştia.

Informaţiile din contabilitatea de gestiune nu se limitează la calcularea costurilor de producţie ca un

complex de operaţii economice trecute, ci la elaborarea costurilor previzionate standard sau normate

şi la luarea deciziilor privind: reducerea şi eliminarea pierderilor în procesele de aprovizionare,

exploatare, vânzare, creşterea productivităţii muncii, amplasarea optimă a utilajelor, reducerea

timpului de nefuncţionare a utilajelor şi duratei şi valorii reparaţiilor, sistarea activităţilor

nerentabile, etc. De asemenea informaţiile din contabilitatea de gestiune servesc la elaborarea

bugetelor, permiţând previziunea cheltuielilor, a veniturilor, vânzărilor pe locuri şi responsabili.

Nivelul costului este un barometru ce dă informaţii privind condiţiile în care se desfăşoară o

anumită activitate de producţie ceea ce permite conducerii urmărirea, analiza şi direcţionarea

proceselor spre o mai raţională folosire a mijloacelor şi resurselor economice, precum informaţii

necesare planificării, elaborării bugetelor de costuri. Orice manager trebuie să ştie cât mai exact

costurile de producţie, preţul de revenire a produselor şi rentabilitatea acestora pentru a-şi orienta

politica comercială şi de producţie. În ceea ce priveşte preţurile, entitatea trebuie să ţină cont de

preţurile de anul trecut dar şi de previziunile referitoare la preţurile concurenţilor. Asupra deciziilor

legate de preţ acţionează trei factori:

- clienţii- deoarece o creştere a preţului poate conduce la renunţarea produsului respectiv;

- concurenţa- reacţia concurenţilor influenţează poziţia pe piaţă a entităţii;

- costul- deoarece preţul trebuie să acopere în totalitate costul unui produs sau serviciu. O

posibilitate de creştere a profitului o reprezintă majorarea preţului de vânzare. Stabilirea mărimii

preţului de vânzare constituie un aspect ,,cheie’’ al asigurării profitabilităţii la nivel de entitate.

Două categorii de factori sunt consideraţi importanţi pentru fundamentarea dimensiunii preţului de

vânzare:- factori interni: costul de producţie, strategia entităţii, calitatea produsului finit;

- factori externi: puterea de cumpărare a clienţilor, preţul concurenţilor şi alte aspecte de

ordin legislativ.

Managerii îşi fundamentează deciziile referitoare la preţuri şi costuri utilizând informaţii şi

rapoart. Surse de date pentru fundamentarea deciziei de preţ şi cost:

- contabilitate financiară : analiza cheltuieli-venituri pe secţii/sectoare/produse; analiza cheltuielilor

după natura lor;

- contabilitate de gestiune : situaţii de calcul de cost; fişă de decontare şi postcalcul; calcul de cost

pe elemente primare şi articole de calculaţie; gruparea costurilor în directe şi indirecte;

situaţia calculului de cost aferent producţiei fabricate; situaţia cheltuielilor pe destinaţii;

- marketing : studii de piaţă; raport privind cererea şi oferta; preţul concurenţilor;

Scopul principal al calculaţiei costurilor îl constituie furnizarea datelor la diverse niveluri ale

conducerii în vederea luării deciziilor.

Tabelul 2.31. permite managerului o analiză a costurilor de producţie pe elemente de costuri

şi pe articole de calculaţie. Costul efectiv cuprinde cheltuieli totale şi unitare ocazionate de

fabricarea produselor şi este necesar să se calculeze pentru scopuri de decontare a producţiei

obţinute, de control al cheltuielilor pe locuri de cheltuieli şi pe produse şi de stabilire a eficienţei

activităţii desfăţurate. Se consideră cazul unei societăţi din Arad al cărei domeniu de activitate este

reprezentat de producerea şi comercializarea de articole din metal. Principalele produse şi servicii

prestate: robineţi industriali, robineţi grup sanitar, armături, garnituri (cupru, alama), ţevi de cupru

(accesorii, coturi), etc.

Tabelul 2.31. Situaţia costurilor pe elemente primare şi articole de calculaţie

A.Pe elemente Valoarea an I (lei)

I .Cheltuieli materiale din care 430.600

materii prime, materiale de bază 350.000

combustibil, energie, apă 30.000

Page 34: Optimizarea Proceselor Economice

36

amortizare fonduri fixe 40.300

alte cheltuieli materiale 10.300

II .Cheltuieli cu munca vie din care 123.824

salarii 80.000

impozit pe salarii 10.624

C.A.S. 23.200

alte cheltuieli cu munca vie 10.000

B. Pe articole de calculaţie

materiale 430.600

salarii directe 61.000

cheltuieli secţie 6.000

cheltuieli generale 1.000

Reprezentarea cheltuielilor pe destinaţii în contabilitatea de gestiune, permite calculul

diferitelor categorii de costuri: pe produse, activităţi, funcţiuni, conform tabel 2.32. asigurându-se

controlul evoluţiei costurilor fiecărui produs, activitate, cunoaşterea costurilor produselor stocabile,

determinarea poziţiei entităţii faţă de concurenţă, etc.

Tabelul 2.32. Bugetul centrului de cost Specificaţii (nivele bugetate)

I.Indicatori bugetari

1. volumul activităţii

2. costul propriu unitar bugetat

3. costul complet unitar bugetat

II.Costuri totale pe centru

1. Costuri proprii ale centrului

materiale auxiliare

alte materiale consumabile

salarii

C.A.S.,C.F.C.

amortizare

diverse

2. Costurile prestaţiilor primite prin decontare de la alte centre

2.1.Costul de stocaj aferent materialelor destinate consumului

2.2.Costul prestaţiilor centrelor auxiliare

III.Recapitulaţia costului centrului pentru perioada bugetată

1. Costuri variabile

2. Costuri fixe

Total costuri

Tabelul 2.33. urmăreşte costurile privind producţia într-o perioadă de gestiune aferente

fiecărui sector, secţie, etc, urmărindu-se creşterea responsabilităţii în gospodărirea mijloacelor

materiale şi băneşti aferente fiecărui sector. Conţine informaţii privind repartizarea cheltuielilor pe

purtători.

Tabelul 2.33. Analize cheltuieli – venituri - rezultat pe secţii/produse/canale de distribuţie/comenzi

(lei) Explicaţii Secţia I Secţia II

Cheltuieli după natura lor 335.100 198.100

Materii prime şi materiale consumabile 230.000 125.300

Alte cheltuieli externe 15.200 21.000

Impozite şi taxe 5.600 1.000

Cheltuieli de personal 68.000 35.600

Amortizări 13.800 14.600

Page 35: Optimizarea Proceselor Economice

37

Cheltuieli financiare 2.500 600

Total cheltuieli 335.100 198.100

Venituri din exploatare 427.800 220.100

Rezultate 92.700 22.000

Cunoaşterea costului complet aferent produselor fabricate şi/sau vândute reprezintă un

element de informare important pentru conducerea unei entităţi şi controlul gestiunii sale. Aceasta

permite: evaluarea stocurilor pe diferite etape ale ciclului de fabricaţie şi de vânzare, compararea

structurii costului complet pentru entitate cu activităţi asemănătoare şi determinarea punctelor tari şi

slabe vizavi de concurenţă, elaborarea unui preţ pentru comercializarea unui bun, etc.

Costul complet cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea şi desfacerea

unui produs, serviciu sau lucrare. În structura acestuia intră atât costul de producţie aferent

producţiei vândute, dar şi costurile din afara producţiei, respectiv costul de distribuţie şi costul

administraţiei generale.

Tabelul 2.34. permite cunoaşterea totalului costurilor aferente producţiei finite obţinute, a

cheltuielilor efectuate în procesul de producţie.

Tabelul 2.34. Costul de producţie aferent producţiei fabricate (lei)

Explicaţii Total din care Produsul A Produsul B

Costuri directe 45.000 32.500 12.500

Costuri indirecte 74.300 51.220 23.080

Total costuri curente 119.300 83.720 35.580

Producţia neterminată iniţială(+) 8.300 8.300 -

Producţia neterminată finală(-) 7.100 - 7.100

Cost de producţie total 120.500 92.020 28.480

Tabelul 2.35. prezintă valoarea planificată a costurilor de producţie pe articole de calculaţie

şi într-o anumită perioadă de gestiune. Permite să se cunoască volumul cheltuielilor de producţie

necesare pentru fabricarea unui produs şi să se compare cu costul efectiv realizat.

Tabelul 2.35. Nivelul costului estimat pentru produsul fabricat

Articol de calculaţie Valori planificate pe anul I

Total materii prime şi materiale din care: *

- Materii prime, materiale prelucrate în unitate *

- Semifabricate *

- Materiale de import *

- Cheltuieli cu aprovizionarea *

- Materiale refolosibile *

- Salarii directe *

- Impozite, CAS, protecţie socială *

- Cheltuieli speciale *

- Cheltuieli comune de fabricaţie, la secţie *

- Cost de secţie *

- Pierderi tehnologice admise *

- Cost secţie total *

- Cheltuieli generale ale întreprinderii *

- Cost de întreprindere *

- Cheltuieli de desfacere *

- Cost manoperă *

- Cost de producţie *

Page 36: Optimizarea Proceselor Economice

38

2.6. Analiza CVP , instrument necesar în planificarea şi controlul managerial.

Analiza cost-volum-profit (CVP) reprezintă analiza modelelor de evoluţie a costului, care

pune în evidenţă relaţiile dintre cost, volumul producţiei şi profit. Analiza CVP este un instrument

necesar atât pentru planificare, cât şi pentru controlul managerial. În scopul planificării,

managementul poate utiliza analiza CVP pentru calculul profitului aferent unui anumit volum al

vânzărilor, sau pe baza analizei amintite poate stabili nivelul vânzărilor necesar pentru a obţine

profitul programat. În scopul efectuării controlului analiza CVP constituie o metodă utilizată pentru

a măsura performanţele departamentelor unei entităţi. La sfârşitul exerciţiului financiar entitatea

analizează volumul vânzărilor şi costurile efective corespunzătoare pentru a determina profitul

efectiv. Performanţa este evaluată prin compararea costurilor reale cu cele proiectate, costuri care

au fost calculate prin aplicarea metodei CVP la volumul efectiv al vânzărilor. Rezultatul este un

raport privind performanţa pe baza căruia managementul poate efectua controlul operaţiunilor.

Relaţia CVP poate fi exprimată prin următoarea formulă simplă de planificare a profitului:

vz (venituri din vânzări) =cv (costuri variabile) + cf (costuri fixe) + p (profit)

Metoda cuprinde o serie de tehnici şi procedee de soluţionare a problemelor, bazate pe

înţelegerea caracteristicilor modelelor de evoluţie a costurilor entităţii. Tehnicile exprimă relaţiile

dintre venituri, structura vânzărilor, costuri, volumul producţiei şi profituri şi includ analiza

pragului de rentabilitate şi procedeele de planificare a profitului. Aceste relaţii oferă un model

general al activităţii financiare pe care managementul îl poate utiliza pentru planificarea pe termen

scurt, pentru evaluarea performanţei şi analiza alternativelor de decizie. Metoda cost-volum-profit

reprezintă un instrument de gestiune foarte util în analiza performanţei entităţilor prin stabilirea

pragului de rentabilitate şi analiza vulnerabilităţii entităţii la factorii de risc care o înconjoară.

Metoda cost-volum-profit presupune separarea cheltuielilor entităţii în cheltuieli variabile şi

cheltuieli fixe totale. Marja asupra costurilor variabile reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri şi

cheltuielile variabile. Principiul metodei este afectarea tuturor cheltuielilor variabile diferitelor

produse pentru a obţine costul său variabil şi regruparea tuturor cheltuielilor fixe indiferent de

apartenenţa unora la un anumit produs. Metoda CVP permite calculul pragului de rentabilitate

foarte util în gestiune. Pragul de rentabilitate poate fi exprimat cantitativ şi valoric. Din punct de

vedere cantitativ pragul de rentabilitate reprezintă cantitatea pe care entitatea trebuie să o producă şi

să o vândă pentru a nu obţine nici profit nici pierdere. Din punct de vedere valoric pragul de

rentabilitate reprezintă cifra de afaceri pentru care entitatea nu înregistrează nici profit nici pierdere.

Cantitativ pragul de rentabilitate este raportul dintre cheltuielile fixe şi marja asupra costului

variabil unitar:

PR = MCVn

CF (9)

unde:

PR – pragul de rentabilitate;

CF- cheltuieli fixe;

MCVn- marja asupra costului variabil unitar.

Valoric pragul de rentabilitate este raportul dintre cheltuielile fixe şi marja asupra costului

variabil exprimată procentual (MCV %).

PR = %MCV

CF (10)

MCV% = CA

MCV

MCV- marja asupra costului variabil;

Page 37: Optimizarea Proceselor Economice

39

CA- cifra de afaceri;

Metoda CVP este utilă în măsurarea vulnerabilităţii entităţii în raport cu modificarea

nivelului de activitate. Pentru măsurarea vulnerabilităţii entităţii se impune calculul a doi indicatori:

- marja de securitate absolută (MSA)

MSA = CA-PR

- marja de securitate relativă (MSR)

MSR = CA

PRCA (11)

Cu cât marja de securitate relativă este mai slabă, cu atât entitatea este mai vulnerabilă.

Astfel două entităţi cu aceeaşi cifră de afaceri şi acelaşi rezultat pot să aibă poziţii mai mult sau mai

puţin vulnerabile în funcţie de structura cheltuielilor. Metoda CVP este utilă în definirea politicii de

preţ. Pentru ca entitatea să fie profitabilă trebuie să se respecte întodeauna inegalitatea CA * MCV

% CF.

Inegalitatea pune în lumină două aspecte:

- orice produs contribuie la acoperirea cheltuielilor fixe şi la obţinerea rezultatului global din

momentul în care mcv devine pozitivă;

- renunţarea la un produs vândut sub costul său total dar peste costul său variabil antrenează o

diminuare a rezultatului global şi chiar înregistrarea unei pierderi. În concluzie metoda cost-volum-

profit este o metodă utilă în analiza şi gestiunea performanţei entităţii ca urmare a avantajelor pe

care le prezintă:- permite calculul pragului de rentabilitate,

- măsoară vulnerabilitatea entităţii şi defineşte politica de preţ a entităţii.

Page 38: Optimizarea Proceselor Economice

40

CAPITOLUL 3.

Analiza punctelor forte şi slabe ale entităţii.

Analiza managerială constă în examinarea activităţii entităţii sub toate aspectele pentru a

pune în relief atât punctele forte cât şi cele slabe ale acesteia. Este necesară observarea mediului

economic în care evoluează entitatea, studiul organizării interne şi a modului în care funcţionează

diversele sale servicii. Procesul de conducere nu se poate baza doar pe intuiţie sau rutină, ci pe o

analiză stiinţifică şi pe o cunoaştere temeinică a situaţiei, astfel încât să fie identificate

vulnerabilităţile şi oportunităţile de dezvoltare. Pentru a evidenţia punctele forte şi slabe, pericolele

şi oportunităţile entităţii, este necesară o analiză diagnostic a activităţii interne a organizaţiei în

principalele domenii ale acesteia: managerial, financiar, comercial, al producţiei, al cercetării şi al

personalului. Pentru a scoate în evidenţă oportunităţile şi pericolele entităţii, managerul analizează

punctele forte şi slabe ale acesteia pe baza anumitor informaţii şi modele prezentate mai jos.

Analiza punctelor forte şi slabe ajută managerii în deciziile de folosire a atuurilor entităţii pe care o

conduce evitând anumite pericole. Pentru sintetizarea şi evaluarea principalelor puncte forte şi slabe

ale entităţii în diferitele domenii se recomandă folosirea unei ,,matrice de evaluare a factorilor

interni’’. Tabelul 3.1. pentru întocmirea căreia trebuie parcurse următoarele etape:

_ întocmirea unei liste a principalilor 10-20 factori care influenţează activitatea entităţii şi care pot

reprezenta fie puncte forte, fie slabe ale activităţii acesteia, rezultate din analiza diagnostic;

_ stabilirea pentru fiecare factor a unui coeficient de importanţă cu valori cuprinse între 0 şi 1, a

căror sumă să fie egală cu 1, direct proporţională cu importanţa pentru entitate, indiferent dacă este

punct slab sau forte;

_ atribuirea fiecărui factor a unui coeficient, cu valoare cuprinsă între 1 şi 4 după cum factorul

respectiv reprezintă un punct foarte slab (1), slab (2), bun (3), forte (4);

_ determinarea pentru fiecare factor a unui punctaj ponderat prin multiplicarea coeficientului de

importanţă cu coeficientul care semnifică faptul că factorul este punct forte sau slab;

_ calculul punctajului total ponderat pe entitate, prin însumarea punctajului ponderat pentru fiecare

factor cheie prin care se analizează organizaţia respectivă.

Tabelul 3.1. Matrice de evaluare a factorilor interni

Factori interni cheie

Coeficient de importanţă a

factorului

Coeficient care indică punctul forte sau slab

Punctaj ponderat

Calitatea produselor a crescut 0,20 4 0,80

Managementul organizaţiei s-a îmbunătăţit 0,15 4 0,60

Productivitatea muncii a crescut 0,10 3 0,30

Datoriile firmei au crescut 0,15 1 0,15

Capacitatea de producţie a crescut 0,15 3 0,45

Personalul funcţionăresc s-a redus 0,05 3 0,15

Costurile unitare s-au diminuat 0,2 4 0,80

Total 1 - 3,25

Punctajul ponderat obţinut prin calculul de mai sus arată cum se situează entitatea în ceea ce

priveşte puterea internă, avand şanse mari sau slabe de adaptare la exigenţele impuse de mediul

ambiant al acesteia. Managerii pot beneficia de analize a principalelor funcţii ale entităţii

evidenţiind punctele forte, slabe, atuurile sau disfuncţionalităţile din activitatea respectivei entităţi.

Se poate realiza o analiză a activităţii interne în principalele domenii ale acesteia: personal,

comercial, producţie, financiar, etc., tabelul 3.2.

Page 39: Optimizarea Proceselor Economice

41

Tabelul 3.2. Punctele forte şi slabe posibil de evidenţiat la o entitate

Puncte forte/slabe Da Nu

Funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare *

Dispune de un statut corespunzător obiectului de activitate *

Respectă normele de protecţie a mediului *

S-au constatat degajări de noxe în timpul desfăsurării procesului de producţie *

Întreţine relaţii favorabile cu partenerii comerciali *

Litigii care să greveze activitatea societăţii *

Amenzi şi penalităţi fiscale *

Asigurări pentru imobilele aflate în proprietate şi pentru marfa din stoc *

Deţine autorizaţie de funcţionare în ceea ce priveşte protecţia muncii *

Conflicte de muncă, revendicări *

Există certificate şi licenţe pentru activitatea desfăşurată *

Există un sistem de evaluare şi monitorizare a performanţelor *

Personal flexibil şi informat *

Preţul ridicat al produselor *

Costuri de producţie mari *

Calitatea produselor inferioară *

Canale de distribuţie necorespunzătoare *

Echipamente moderne şi performante *

Echipamente, utilaje utilizate la întreaga capacitate *

Reprezentare sindicală slabă *

Calitatea produselor a crescut *

Service-ul după garanţie s-a îmbunătăţit *

Datoriile societăţii au crescut *

Capacitatea de producţie a crescut *

Personalul s-a redus *

Salarizare nestimulativă *

Nivele crescute ale creanţelor *

Gradul de îndatorare depăşeşte pragul critic *

Este prezentat mai jos un model de analiză a punctelor forte şi slabe, a oportunităţilor şi

riscurilor unei entităţi din domeniul forestier, tabelul 3.3

Tabelul 3.3 Puncte forte şi slabe ale entităţii din domeniul forestier

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

Activitate fără subvenţii bugetare Lipsa tehnologiilor moderne

Nu are datorii restante la bugetul statului Volum redus al activelor de trezorerie

Cifra de afaceri este în creştere Nefolosirea la capacitate a utilajelor din dotare

Nu a contractat credite bancare Creanţe neîncasate

Salarizare stimulativă

OPORTUNITĂŢI PERICOLE

Reducerea duratei de rotaţie a stocurilor Concurenţa

Accesul la sursele de finanţare externe Perioada de recuperare a creanţelor

Relaţii foarte bune cu partenerii tradiţionali Calamnităţi naturale

În tabelul 3.4. sunt sintetizate principalele puncte forte şi slabe ale domeniilor analizate mai

sus. Managerii utilizează situaţia punctelor forte şi slabe pentru a folosi atuurile entităţii, pentru

exploatarea oportunităţilor şi pentru eliminarea pericolelor ce se pot manifesta prin apariţia

punctelor slabe.

Tabelul 3.4. Analiza punctelor forte şi slabe pe domenii de activitate

Puncte forte Puncte slabe

Domeniul financiar Domeniul financiar

Creşterea cifrei de afaceri Scăderea cifrei de afaceri

Creşterea dividendelor Scăderea dividendelor

Page 40: Optimizarea Proceselor Economice

42

Creşterea profitului Scăderea profitului

Scăderea costurilor Creşterea costurilor

Creşterea preţului acţiunilor Scăderea preţului acţiunilor

Costul scăzut al forţei de muncă Fluxuri de numerar în scădere

Autonomia financiară este ridicată Nivel scăzut al ratelor de lichiditate

Gradul de îndatorare este satisfăcător Nivel scăzut al ratelor de rentabilitate

Nivelul ridicat de calificarea a forţei de muncă Există importante credite pe termen scurt şi mediu

Domeniul comercial Domeniul comercial

Creşterea cotei de piaţă cu............% Scăderea cotei de piaţă cu.............%

Îmbunătăţirea calităţii produsului Scăderea calităţii produsului

Îmbunătăţirea imaginii produsului Slabă promovare a produselor

Decalaj favorabil între durata de încasare a creanţelor

curente şi durata de achitare a datoriilor curente

Îmbunătăţirea service-.ului Slabe reţele de distribuţie

În urma analizei activităţii de personal, managerul poate formula punctele forte şi slabe ale

politicii de personal ale entităţii : lipsa conflictelor de muncă; reducerea costurilor salariale;

creşterea productivităţii muncii; există un sistem de motivare a personalului; există un fişier al

personalului în permanentă actualizare; personalul are capacităţi profesionale pe măsura

responsabilităţilor; vechimea în muncă a salariaţilor este mică; menţinerea unui număr relativ

ridicat al salariaţilor; frecvenţa crescută de absenţelor nemotivate; nu există o politică proprie de

formare şi perfecţionare a personalului; nu există fişa postului; există scurgere de informaţii cu

privire la salarii; o parte a personalului este implicat în prelucrarea manuală a informaţiilor.

Page 41: Optimizarea Proceselor Economice

43

CAPITOLUL 4.

CONCLUZII

Contabilitatea are un rol important în susţinerea procesului de adoptare a deciziilor în cadrul

unei entităţi economice, aceasta nu mai reprezintă doar un simplu instrument de cuantificare

monetară a realităţii economice, ci un sistem care are drept scop furnizarea informaţiilor pentru

luarea deciziilor (principala sursă de informaţii pentru conducerea unei entităţi). Contabilitatea

cuprinde anumite activităţi ce presupun efectuarea unor operaţii de înregistrare, calcul, analiză,

interpretare, grupare, sinteză si pregătire a informaţiilor pentru luarea deciziilor, furnizează

managerilor informaţii în vederea realizării a trei funcţii manageriale: planificare, control si

evaluare. Fenomenele de creştere şi globalizare au determinat o creştere accentuată a necesităţilor

de informare financiară.

Această lucrare are ca obiectiv identificarea mijloacelor şi informaţiilor de care managerii au

nevoie ca să adopte deciziile în cadrul entităţilor. Capitolul sintetizează atribuţiile şi obiectivele

managerilor de pe diferite nivele ierarhice, fiind prezentate schematic şi tabelar modele de rapoarte

utile acestora în deciziile de personal, comerciale, de producţie, de finanţare, etc. pentru manageri

este importantă şi necesară observarea mediului economic în care evoluează entitatea, studiul

organizării interne şi a modului în care funcţionează diversele sale servicii, analiza punctelor forte şi

slabe, oportunităţilor şi pericolelor entităţii. Fiecare manager are la dispoziţie un set de unelte

(tehnici/metode) care îl asistă în procesul de luare a deciziilor, rapoartele financiare prezentate în

acest capitol reprezintă căile folosite de contabili, analişti, etc. pentru a transfera informaţii despre

performanţele financiare ale unei afaceri atât managerilor dar şi utilizatorilor externi de informaţii.