63
Opasnosti primjene pesticida Martinić, Matijas Undergraduate thesis / Završni rad 2015 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Karlovac University of Applied Sciences / Veleučilište u Karlovcu Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:694991 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-01 Repository / Repozitorij: Repository of Karlovac University of Applied Sciences - Institutional Repository

Opasnosti primjene pesticida - VUKA

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

Opasnosti primjene pesticida

Martinić, Matijas

Undergraduate thesis / Završni rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Karlovac University of Applied Sciences / Veleučilište u Karlovcu

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:694991

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-01

Repository / Repozitorij:

Repository of Karlovac University of Applied Sciences - Institutional Repository

Page 2: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

Veleučilište u Karlovcu

Stručni studij Sigurnosti i zaštite

Zaštita na radu

Matijas Martinić

Opasnosti primjene pesticida

Završni rad

Karlovac, rujan 2015.

Page 3: Opasnosti primjene pesticida - VUKA
Page 4: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

Veleučilište u Karlovcu

Stručni studij Sigurnosti i zaštite

Zaštita na radu

Matijas Martinić

Opasnosti primjene pesticida

Doc.dr.sc. Josip Žunić

Završni rad

Karlovac, rujan 2015.

Page 5: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

Sažetak

Rad počinje s općenitim definiranjem pojma pesticida i informacijama koje se tiču pesticida u

općem smislu. U nastavku se navode osnovni pojmovi sa svrhom lakšeg razumijevanja

sastava, primjene i doziranja određene vrste pesticida. Zatim slijede neke informacije o tome

kako su se pesticidi primjenjivali nekad davno pa sve do danas.

Navedene su dobre i loše strane upotrebe pesticida gdje se vidi da je prevagnuo ipak

negativan učinak pesticida, ali svijet je došao do te granice da više ne može ne primjenjivati

pesticide u obrani od štetnika.

Bit rada je u poznavanju svojstva raznih vrsta pesticida. Navedene su mnoge vrste pesticida,

ali iz svake vrste je opisan onaj koji se najviše primjenjuje. Tako da je poglavlje o podjeli

pesticida vrlo opsežno, ali i detaljno opisano.

Šesto poglavlje je bazirano na dokumentarnom filmu ˝Muškarci u opasnosti˝ u kojem je jasno

iznesen problem uporabe pesticida i spojeva koji veoma utječu na ljude i životinje.

Slijede poglavlja o posljedicama trovanja pesticidima, njihovim simptomima i obvezama koje

se moraju poštivati pri radu s pesticidima. Tako tu nalazimo propisana osobna zaštitna

sredstva koja mora nositi osoba koja vrši tretiranje bilja sredstvima za zaštitu bilja.

Za kraj je spomenuto zakonodavstvo RH i EU o održivoj uporabi pesticida i pojašnjene su

neke direktive koje se tiču upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Ključne riječi: pesticidi, štetnici, uporaba, utjecaj, uredba.

Page 6: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

Abstract

The thesis begins with a general definition of the term pesticides and information concerning

pesticides in general. Below are the basic concepts for the purpose of easier understanding of

composition, application and dosing certain types of pesticides. These are followed by some

information about how the pesticides are applied once upon a time until today.

These are good and bad use of pesticides where they see that prevailed still negative impact of

pesticides, but the world has come to the point where he can no longer do not apply pesticides

to ward off the pests.

It will work in the knowledge of the properties of different types of pesticides. These are

many kinds of pesticides, but from every kind described one that is most applicable. So there

is a chapter on the division of pesticides extensively, but also detailed.

The sixth chapter is based on a documentary of a man in danger in clearly setting out the

problem of the use of pesticides and compounds that greatly affect people and animals.

The following chapter on the consequences of pesticide poisoning, their symptoms and

obligations that must be observed when working with pesticides. So here we find the

prescribed personal protective equipment, which must bear the person carrying out the

treatment plants in plant protection products.

In the end, he mentioned Croatian legislation and the EU on the sustainable use of pesticides

and clarified some directives concerning the use of plant protection products.

Keywords: pesticides: impact, pests,, regulation, use.

Page 7: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

SADRŽAJ

1. UVOD ................................................................................... - 1-

2. OSNOVNI POJMOVI .......................................................... - 3-

3. POVIJEST UPOTREBE PESTICIDA ................................. - 5-

4. DOBRE I LOŠE STRANE .................................................. - 6-

5. PESTICIDI ............................................................................ - 8-

5.1. Podjela prema namjeni ................................................ - 8-

5.2. POPs ............................................................................. -30-

5.3. Biocidi .......................................................................... -34-

6. OPASNOSTI PRIMJENE PESTICIDA ............................... -36-

6.1. ˝Muškarci u opasnosti˝ ................................................. -41-

7. SAVJETI DA SE IZBJEGNE TROVANJE ......................... -42-

8. SIMPTOMI TROVANJA ..................................................... -44-

9. OBVEZE U RADU S PESTICIDIMA ................................. -46-

10. ZAKONODAVSTVO EU O PESTICIDIMA .................... -52-

11. ZAKLJUČAK ..................................................................... -55-

Page 8: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 1 -

1. UVOD

Pesticidi su proizvodi kemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti

ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih

štetnih organizama. Pod štetnošću se podrazumijeva ekonomska šteta ljudskoj poljoprivredi i

industriji - smanjenje prinosa ili količine i kvaliteta dobivene hrane. Svako korištenje

pesticida sa sobom nosi negativne posljedice na ekosistem u kome se primjenjuje i okolne

ekosisteme. Smanjenje upotrebe pesticida je jedan od temelja održive poljoprivrede i ideja

održivog razvoja.

Pesticidi su po definiciji otrovi:

stvoreni da ubijaju nepoželjne biljke, insekte ili ostale nepoželjne nametnike,

ako se nepravilno koriste, pesticidi mogu ubiti i korisne organizme,

(lat. pestis = bolest, kuga, prokletstvo, uništenje; cedere = ubiti)

U posljednjih pedeset godina pesticidi su zajedno s umjetnim gnojivima postali najtraženiji

proizvodi u poljoprivredi. Većinu problema s kojima se susreću uzgajivači biljaka i životinja

rješavaju zahvaljujući kemijskoj industriji, koja danas omogućuje kontrolu sveukupne

poljoprivredne proizvodnje. No, štetnici vrlo brzo razvijaju otpornost na pesticide te

prisiljavaju poljoprivrednike da upotrebljavaju nove i otrovnije pesticide. Cijena koju čovjek

plaća u borbi sa štetnicima vrlo je visoka. Pesticidi zagađuju okoliš, prije svega površinske i

podzemne vodene tokove te imaju vrlo štetan utjecaj na biljni i životinjski svijet. Pesticidi se,

naime, nalaze u hranidbenom lancu mnogih divljih, ali i domaćih životinja te čovjeka. Mogu

se pronaći i u mikroorganizmima koji su na dnu prehrambenog lanca. Njima se hrane

organizmi koji se nalaze na višem stupnju razvoja i taj se ciklus ponavlja sve do organizama

koji se nalaze na vrhu prehrambenog lanca gdje se može naći i najveća koncentracija

pesticida, a tu je i čovjek.

Svi pesticidi djeluju vrlo štetno na ekosustave, mnogi ubijaju korisne kukce, ribe, ptice, te

tako uzrokuju više štete nego koristi. Većina je kukaca korisna ili bezopasna, ali stradava

upotrebom pesticida koji vrlo nepovoljno djeluju i na korisne dušične bakterije u tlu, a

posljedica je iscrpljenje tla. Mnogi pesticidi ostaju aktivni u okolišu mjesecima, godinama pa

čak i desetljećima.

Koriste se širom svijeta više od 60 godina, međutim i u antičkom svijetu čovjek je poznavao i

koristio neka sredstva za zaštitu kao što je duhan za obranu usjeva od štetočina.

Bez upotrebe pesticida mogli bismo izgubiti 1/3 svjetskih usjeva svake godine.

Iako pesticide najviše očekujemo u hrani biljnog porijekla, oni vrlo jednostavno ulaze u cijeli

hranidbeni lanac i dugo se zadržavaju zbog spore razgradnje.

Pesticidi su svuda oko nas, u zemlji, zraku, hrani, vodi…

Page 9: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 2 -

Znanstvenici su dokazali da se fluorescentnom tehnikom bojanja može otkriti prisutnost

pesticida, tako pod fluorescentnim svijetlom pesticid (špricivo) pruža svjetleći efekt.

Naime, poznato je da se u poljoprivredi i hortikulturi kao sredstvo za zaštitu i prevenciju

bolesti biljaka najčešće koriste pesticidi. Ove poljoprivredne kemikalije konstantno su

predmet povećanog regulatornog nadzora, iako su moderni pesticidi napredovali i postali

sigurniji, učinkovitiji i specifični za određenu vrstu primjene Međutim, postojanost pesticida,

njihova mogućnost prodiranja i širenja u sustave podzemnih i površinskih voda kao i

mogućnost utjecaja na druge organizme u tlu razlog su izuzetno stroge zakonske regulacije

proizvodnje, transporta, skladištenja i upotrebe pesticida. Pri tome su apsorpcija na tlu i bio-

razgradnja dominantni procesi koji određuju sudbinu i ekološki rizik od pesticida u okolišu.

Page 10: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 3 -

2. OSNOVNI POJMOVI

Tablica 1. Oznake pojedinih formulacija

KRATICA FORMULACIJA

EC koncentrirana emulzija

SL vodotopivi koncentrat

SC (FL, FC, TK) koncentrirana suspenzija

TK tekući koncentrat koji se upotrebljava nerazrijeđen

WP močivo prašivo za suspenziju

SP topljivo prašivo

SG (WG, WDG, DF) disperzivna mikrogranula

MC mikrokapsulirani koncentrat za suspenziju

K Kristali

Pa Pasta

Tpa tekuća pasta

P prašivo za zaprašivanje usjeva

G Granule

Psj prašivo za zaprašivanje sjemena

M Mamci

KM koncentrat za mamac

Št Štapići

Emulzija je smjesa u kojoj su fine kapljice jedne tekućine raspršene u drugoj tekućini (npr.

ulje u vodi).

Suspenzija je disperzni sustav krutih čestica većih od 0,1 mikrona raspršenih u tekućini. Ima

izgled zamućene tekućine.

Pokazatelji otrovnosti – govore o otrovnosti pojedinog sredstva.

Letalna doza (LD) – količina kemijske tvari dovoljna da izazove smrt. Izražava se u pripadnoj

jedinici. Otrovnost kemijskih sredstava za zaštitu bilja i za suzbijanje štetnika označava se

pokazateljima koji slijede:

srednja letalna doza (LD 50) – količina kemijskog sredstva dovoljna da ubije

50%životinja na kojima je ispitana. Izražava se u miligramima na kilogram tjelesne

težine životinjske vrste na kojoj je ispitivana (mg/kg),

oralna LD 50 – srednja letalna doza utvrđena uzimanjem tvari kroz usta (gutanjem),

perkutana LD 50 – srednja letalna doza utvrđena djelovanjem tvari kroz kožu,

inhalacijska LD 50 – srednja letalna doza utvrđena udisanjem tvari,

akutna otrovnost – svojstvo ili sposobnost tvari da uzrokuje oštećenja ili bolest kratko

vrijeme nakon izvrgavanja organizma razmjerno velikoj količini te tvari (suprotno je

kronična otrovnost),

Page 11: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 4 -

kronična otrovnost – svojstvo ili sposobnost tvari da uzrokuje oštećenja nakon

ponovljenog izlaganja malim količinama te tvari dulje vremensko razdoblje (suprotno

je akutna otrovnost),

skupine otrovnosti – pokazatelj otrovnosti (3 skupine). Sredstva najmanje otrovnosti

nalaze se u trećoj skupini.

Tolerancija (maksimalno dopuštena koncentracija MDK) – najveća dopuštena količina

djelatne tvari izražena u mg/kg (ppm) koja se smije nalaziti u proizvodu ili na proizvodu u

trenutku stavljanja u promet.

Karenca – najkraće razdoblje koje mora proći između upotrebe sredstva za zaštitu bilja i

berbe, žetve, otkosa ili puštanja stoke na ispašu. Izražava se u danima.

Fitotoksičnost – oštećenje kulture nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja ili drugih kemijskih

sredstava.

Opasnost trovanja preparatom – vjerojatnost da može doći do otrovanja zbog upotrebe

preparata. Umanjuje se izborom prikladne formulacije i upotrebom preparata prema uputama

koje daje proizvođač.

Otrovnost – svojstvo sredstva za zaštitu bilja da uzrokuje oštećenje u organizmu.

Doza (količina) – označava količinu djelatne tvari ili formulacije koje se upotrebljava po

jedinici površine (kg/ha ili l/ha, g/100 m2 ili ml/100 m

2) ili količina smjese za prskanje

(sredstva za zaštitu bilja i vode) po jedinici površine, po biljci. Utrošak tekućine (škropiva)

obično se izražava u l/ha (1 litra/10000 m2) ili u l/100 m

2.

Koncentracija – količina djelatne tvari ili sredstva za zaštitu bilja u otapalu (vodi) izražena u

postocima.

Page 12: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 5 -

3. POVIJEST UPOTREBE PESTICIDA

Uporaba jednostavnih kemijskih spojeva, dostupnih iz okoliša, u svrhu zaštite usjeva i

uskladištenih ili prerađenih plodova i namirnica poznata je još iz davnina. Postoje podaci da

su Sumerani već 2500 godina pr. Kr. Upotrebljavali sumporne spojeve u zaštiti namirnica od

insekata, a prije 3200 godina u drevnoj Kini upotrebljavali su se anorganski spojevi žive i

arsena u suzbijanju uši i stjenica. Zapisi iz rimskog doba govore o uporabi bakra u suzbijanju

gljivičnih bolesti biljaka, a u kombinaciji sa sumporom, bakar je služio u zaštiti vinove loze

od najezde gusjenica. Kao preteča današnjih rodenticida, u Rimskom carstvu u suzbijanju

glodavaca rabljen je ekstrakt runolista. Metoda ekstrakcije piretrina, kao insekticida, iz

osušenih cvjetova buhača bila je poznata već prije 2000 godina na području tadašnje Perzije, a

spoznaje o njegovoj izolaciji i uporabi u Europu su prenijeli Križari. Još i danas

upotrebljavana bordoška juha (mješavina modre galice i gašenog vapna) kao sredstvo u

suzbijanju peronospore prvi puta se spominje 1865. godine. Dvije godine kasnije uvodi se

primjena otopine kobaltovog arsenata i kerozina u zaštiti bjelogoričnih stabala te se smatra da

time počinje razdoblje takozvane. znanstveno potkrijepljene uporabe pesticida. Ono je

kulminiralo 40-ih godina 20. stoljeća otkrićem Paula Müllera da novosintetizirani spoj DDT

ima insekticidno djelovanje te početkom njegove masovne proizvodnje i primjene u Drugom

svjetskom ratu. Unutar desetak godina otkriveno je pesticidno djelovanje mnogih sintetskih

spojeva poput heksaklorocikloheksana, 2,4-diklorofenoksioctene kiseline (2,4-D),

ditiokarbamatnih spojeva, klordana, organofosfatnih spojeva te njihovog plasmana na tržište.

Od 90-ih godina prošlog stoljeća, umjesto na traženje novih kemijskih skupina spojeva, razvoj

pesticidnih pripravaka usmjerava se prema modificiranju postojećih aktivnih tvari u svrhu

povećanja njihove selektivnosti i time smanjenja opterećenja okoliša i rizika za zdravlje

čovjeka.

U razdoblju 2006.-2009. godine na tržištu se pojavilo 30-ak novih kemijskih spojeva,

registriranih kao aktivne tvari s pesticidnim učinkom. Tako danas na svjetskom tržištu postoji

oko 1500 aktivnih tvari. Da bi se dobio konačan pripravak kojim je moguće učinkovitije

zaštititi usjeve, aktivnoj tvari dodaju se inertne tvari. To su različiti dodaci (otapala,

razrjeđivači, emulgatori, raspršivači), a zadaća im je omogućiti učinkovitu primjenu i

djelovanje aktivne tvari. U sastav formulacije sve češće se dodaju i pojačivači pesticidnog

djelovanja koji pojačavaju djelovanje same aktivne tvari. O dodacima, ujedno, ovisi i

formulacija konačnog proizvoda, pa tako govorimo o koncentratu za emulziju, suspenziju ili

otopinu, močivom prašivu, vodotopljivim granulama, prašivu, granulama ili mikrogranulama.

Na svjetskom tržištu danas je komercijalno dostupno više od 2500 različitih pripravaka

pesticida.

Page 13: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 6 -

4. DOBRE I LOŠE STRANE UPOTREBE PESTICIDA

Pozitivni i negativni učinci pesticida

Slika 1: Pozitivni i negativni učinci pesticida

Gdje i kako živimo i radimo stalno utječe na naše zdravlje, na vidljive i nevidljive načine. U

šezdeset do devedeset posto slučajeva obolijevanja od raka, plućnih, srčanih, neuroloških i

bubrežnih bolesti, kao i ginekoloških problema, urođenih mana, pa čak i poremećaja

ponašanja izazvani su utjecajima životne sredine. Životna sredina uključuje i ishranu i način

življenja. Rizici životne sredine izuzetno su se uvećali u posljednjih četrdeset godina. Na

nezgode, stres i bolesti koje su ljudi oduvijek imali, društvo dvadesetog vijeka dodalo je

otrovne kemikalije i radioaktivne supstance. Tokom njihove proizvodnje, prerade,

distribucije, korištenja i odlaganja u otpad, ove supstance predstavljaju opasan i nerazuman

rizik za našu životnu okolinu i naše zdravlje.

Veliki broj pesticida je u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi, naročito u poljoprivredi,

šumarstvu, kemijskoj, farmaceutskoj i drugim proizvodnim industrijama. Veliki broj novih

pesticida se pojavi svake godine. Većina ovih pesticida nije ispitana da bi se vidjeli njihovi

štetni efekti, a ipak oni su u našoj hrani, vodi, zraku, kućama i na radnom mjestu.

Rizici koji dolaze iz životne sredine danas su toliko rašireni da ih nitko u potpunosti ne može

izbjeći. Čak i u snijegu na Antarktiku ima tragova poliklorobifenila (PCB) i

diklorodifeniltrikloroetana (DDT) i olova. Iako smo najkoncentriranijim i najopasnijim

rizicima izloženi na radnom mjestu, cijela naša okolina ima gomilu otrova za sve nas, a

posebno za radnike u industriji. Olovo i ispušni plinovi iz auspuha automobila; čestice,

prašina i dim iz tvornica; zagađenja iz kemijskih postrojenja i zračenja iz nuklearnih elektrana

i zaprašivanje pesticidima zagađuje zrak oko nas.

Pozitivni učinci

Negativni učinci

Page 14: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 7 -

Pesticidi primijenjeni na žitarice, herbicidi kojima su zaprašene šume i industrijske kemikalije

koje otpuštaju tvornice i one koje se razgrađuju sa otpada zagađuju vodu. Pesticidi,

fertilizatori, konzervansi i aditivi zagađuju hranu. Olovo se može koncentrirati u biljkama

koje se koriste u ishrani, a rastu blizu puteva. Hormoni i antibiotici koji se dodaju stočnoj

hrani, pesticidima zaprašene livade i niska radijacija koja se akumulira u životinjskim

mastima putem ishrane dospijevaju u organizam.

I ne znajući izloženi smo opasnostima životne sredine bez obzira tko smo i gdje se nalazimo.

Otrovi ne prave razliku – oni prelaze regionalne, spolne, klasne i rasne granice. U svakom

slučaju ekonomska pozicija određuje koliko smo u mogućnosti da se zaštitimo. Neki ljudi

mogu sebi omogućiti preseljenje dalje od kemijskog otpada ili nuklearne elektrane, kupovati

vodu i hranu bez aditiva i pesticida ili mogu platiti bolju zdravstvenu zaštitu. Većina u

trenutnoj društvenoj situaciji ove zemlje to ne mogu.

Problem opasnosti iz životne sredine po zdravlje nije samo problem gradskih sredina. Ljudi

na selu u velikoj su mjeri izloženi pesticidima i herbicidima, naročito nakon što je

poljoprivredna industrija preuzela od zemljoradnika prvo mjesto u proizvodnji hrane.

Apsorpcija pesticida moguća je na tri načina: preko kože, organa za probavu i pluća. Veoma

često otrovi izazivaju oštećenje već prilikom prvog kontakta: osipi, bolovi u trbuhu. Jednom

kad uđu u krvotok otrovi mogu oštetiti mnoge unutrašnje organe i sustave.

Posao koji obavljamo utječe na naše zdravlje ne samo na radnom mjestu već i tokom dana,

vikendima i tokom odmora, pa čak i godinama nakon što smo prestali raditi. Posljedice

opasnih radnih uvjeta su zabrinjavajuće. Veliki broj radnika umire svake godine od poznatih

bolesti radne sredine, a mnogo više pati od drugih bolesti koje još uvijek nisu direktno

povezane sa radnom sredinom.

Prepoznavanje je prvi korak u eliminiranju opasnosti. Ne morate biti stručnjak, ali morate biti

uporni i oprezni. Neki rizici su očigledni. Već samo korištenje očiju, ušiju i nosa će vam

pomoći da prepoznate opasnosti po život, kao što su očigledna prašina, dim ili miris.

Prepoznavanje skrivenih rizika je često teže. Sada se postavlja pitanje, dali bi se češće trebale

provoditi ankete i istraživanja o simptomima i posljedicama što ih imaju ljudi koji koriste

pesticide i koji žive u njihovoj neposrednoj blizini, te na temelju dobivenim rezultata

posegnuti za potrebnim promjenama ili poboljšanju uvjeta zdravijeg života. Ove aktivnosti

neće samo pomoći da se prepozna problem, već i da se uspostavi svjesnost i zanimanje

između onih koji taj pesticid proizvode i onih koji žive u neposrednoj blizini njihova

djelovanja.

Page 15: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 8 -

5. PESTICIDI

5.1. Podjela prema namjeni

1. Aficidi – sredstva za suzbijanje lisnih uši

2. Akaricidi – sredstva za suzbijanje štetnih grinja i pauka

3. Algicidi – sredstva za suzbijanje algi

4. Avicidi – sredstva za odbijanje ptica od napada na sjeme i klice

5. Arboricidi – sredstva za suzbijanje drvenastih korova

6. Baktericidi – sredstva za suzbijanje bakterija (većinom se nalaze u fungicidima)

7. Fungicidi – sredstva za suzbijanje gljiva

8. Graminicidi – sredstva za suzbijanje travnatih korova

9. Herbicidi – sredstva za suzbijanje korova

10. Insekticidi – sredstva za suzbijanje štetnih insekata

11. Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa

12. Larvicidi – sredstva za suzbijanje ličinki

13. Moluskicidi – sredstva za suzbijanje mekušaca, crva i drugih beskralježnjaka

14. Nematocidi – sredstva za suzbijanje štetnih Nematoda

15. Okvašivači – sredstva za poboljšanje kvašljivosti i ljepljivosti

16. Piskicidi – sredstva za suzbijanje riba

17. Raticidi – sredstva za suzbijanje štakora

18. Rodenticidi – sredstva za suzbijanje štetnih glodavaca

19. Repelenti – sredstava za odbijanje divljači

20. Regulatori rasta – sredstva za regulaciju rasta biljaka

1. Aficidi

Pirimor 50 WG

Kategorija: Insekticidi – Karbamati

Formulacija: WG (granule topive u vodi)

Količina djelatne tvari: 50 % pirimikarb

Datum registracije: 02.09.2005. do 31.12.2023.

Cijena: 230,00 kn/ 0,5 kg

Sistemični selektivni aficid za suzbijanje i najotpornijih lisnih

ušiju. Slabo toksičan za pčele i korisne insekte. LD50 147.

Pirimor 50 WG tijekom iste vegetacije na istoj površini ili

nasadu smije se primjenjivati najviše:

1 godišnje marelica, malina, kupina i borovnica,

kineski kupus,

2 puta koštičavo voće, salati, grašku, paprici,

korjenastom povrću, radiću, 2 puta na pšenici, lucerni,

Slika 2.

Pakiranje Pirimor 50 WG

sredstva

Page 16: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 9 -

duhanu i ratarskim usjevima koji nisu posebno navedeni,

3 puta jezgričavo voće, kupusnjače, rajčici i grahu,

4 puta jagode, krastavci, krumpiru, šećernoj repi duhanu i ratarski usjevi.

Doziranje za Pirimor 50 WG – l kg / ha:

voćke, vinova loza, povrće (osim salate, radiča, mrkve, celera i peršina u zaštićenom

prostoru) i ukrasno bilje 0,04 – 0,06 % (40 – 60 g u 100 l vode) protiv lisnih uši,

duhan, krumpir i ratarski usjevi (osim uljane repice poslije cvatnje) 400 – 600 g/ha

protiv lisnih uši,

marelica, malina, kupina i borovnica 0,04 – 0,06% (4 -6 g/10 litara vode) primijeniti

na početku napada lisnih uši,

ribiz, 0,5 kg/ha protiv lisnih uši,

radič (otvoreni prostor) 300 g/ha protiv lisnih uši.

Karenca:

3 dana radić, kupus,

4 dana za krastavac (u polju i zaštićenom prostoru) i korijen šećerne repe,

7 dana za rajčicu (u polju i zaštićenom), korabu bez lišća, krumpir i ribiz,

14 dana jabuku, krušku, agrume, višnju, jagodu, grašak, grah, bob, poriluk, korjenasto

povrće u polju, salatu u polju, špinat, blitvu, kupusnjače, papriku (u polju i zaštićenom

prostoru), lišće korabe i lišće šećerne repe,

21 dan: za maline, kupine, borovnice, žitarice, duhan,

28 dana: za marelicu, breskvu, šljivu, soju i ostale ratarske usjeve;

35 dana: za vinovu lozu.

Teppeki 500 WG

Selektivni kontaktno-sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje

lisnih ušiju na jabuci, šljivi te breskvi.

Cijena: 65,00 kn/ 14 g

Poseban naglasak treba staviti na njegove toksikološke i eko-

toksikološke karakteristike. Naime TEPPEKI 500 WG ne predstavlja

opasnost za korisnike, za podzemne vode, ne predstavlja rizik za

vodene organizme, pčele, ptice, ribe niti populacije prirodnih

neprijatelja lisnih uši. Zbog navedenog se odlično uklapa u programe

integrirane zaštite bilja u zemljama EU.

Slika 3.

Pakiranje pesticida

Teppeki 500 WG

Page 17: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 10 -

2. Akaricidi

Sredstva za suzbijanje grinja, djeluju na ljetna jaja, ličinke, nimfe grinja i neki na odrasle

grinje. Neki insekticidi djeluju i na grinje kao i neki fungicidi na osnovi sumpora.

Apollo 50 SC (tekući koncentrat za suspenziju).

Cijena: 455,00 kn/ 0,5 l

Apollo 50 SC namijenjen je za suzbijanje grinja:

u voćnjacima(jabuka i krušaka) za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka u

koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1500 l škropiva/ha (60 g u 150 l vode na

1000 m²). Tretiranje obaviti u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja. Za suzbijanje

ljetnih jaja i mladih pokretnih razvojnih oblika pauka u koncentraciji 0,06% uz utrošak

najmanje 1500 l škropiva/ha (90 g u 150 l vode na 1000 m²). Tretiranje obaviti kada se

na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna oblika pauka,

na vinovoj lozi: za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka u koncentraciji

0,04% uz utrošak najmanje 1000 l škropiva/ha (40 g u 100 l vode na 1000 m²).

Tretiranje obaviti u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja u ukrasnom bilju i

salatnom krastavcu crvenih pauka u koncentraciji 0,04% uz utrošak najmanje 1000 l

škropiva/ha (40 g u 100 l vode na 1000 m²). Tretiranje obaviti kod pojave prvih

mlađih razvojnih oblika.

Apollo 50 SC primjenjiv je i na: kupini, malini i ribizu za suzbijanje grinja u količini 0,4 l/ha

uz utrošak vode 1000 l/ha. Primjenjuje se pojavom prvih ličinki.

U svim kulturama dopuštene su maksimalno dvije primjene na istoj

površini.

Ne smije se koristiti u krastavcima za kiseljenje.

Fitotoksičnost se može javiti u uzgoju nekih vrsta ruža u stakleniku.

Karenca:

7 dana za salatni krastavac (u polju i zaštićenom prostoru),

14 dana za kupinu, malinu i ribiz,

42 dana za jabuke i kruške,

OVP (osigurana vremenom primjene) za vinovu lozu i jagode.

Slika 4.

Pakiranje Apolla 50

SC

Page 18: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 11 -

3. Algicidi

Algicidi su tvari iz skupine pesticida koje su namijenjene protiv algi. Rabe se primjerice u

bazenima za plivanje, fasadama zgrada i izolacijskim materijalima kod rashladnih tornjeva ili

u bojama koje se nanose na brodske trupove.

Mogeton

Kontaktni herbicid i algicid za suzbijanje mahovina i algi na sportskim terenima sa

zemljanom podlogom, travnjacima i livadama.

Formulacija: prah - koncentrat za suspenziju (WP)

Aktivna tvar: kvinoklamin 25 %

Primjena

U dozi od 15 kg/ha uz utrošak 1000 l vode/ha (150 g sredstva u 10 l vode na 100 m2).

Sredstvo se primjenjuje po vlažnom tlu i toplom vremenu (temperature veće od 15°C)

Najveća cjelovita površina na travnjacima koja se tretira u jednom navratu ne smije biti veća

od 500 m2 (lokalno tretiranje). Tretiranje obaviti kada se ne očekuje kiša najmanje 6 sati, s

krupnijim kapima škropiva (traktorske prskalice ili kante sa ružom na manjim površinama).

Ne koristiti u godini uspostavljanja travnjaka.

Djelovanje sredstva uočava se nakon tri dana i traje 2-4 mjeseca (produženo djelovanje-

sprječava klijanje spora).

Tretirana površina treba biti udaljena najmanje 10 m od povrća.

Karenca

Osigurana vremenom i načinom primjene (63 dana).

4. Avicidi

Isto kao i korvifugi, služe za odbijanje ptica od sjemena. U Republici Hrvatskoj je registrirano

samo jedno takvo sredstvo (Mesurol WP 50) na osnovi aktivne tvari, metiokarba.

Mesurol WP 50

Insekticid i repelentno sredstvo za odbijanje ptica kod:

kukuruza i suncokreta, pred sjetvu vlažnim postupkom uz dodatak 1 l mlijeka ili piva

u aparatima za tretiranje sjemena (uključujući i priručne izvedbe),

lijeska, primjenjuje se u količini od 150 g u 100 l vode.

Karenca: 21 dan za ratarske usjeve i korjenasto povrće.

Page 19: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 12 -

5. Arboricidi

Vrlo slični herbicidima samo se koriste za drvenaste stabiljke bilja koja imaju plitko korijenje

Tordon 22 K

Formulacija: SL (Topivi koncentrat (koncentrat za otopinu))

Količina djelatne tvari: 24,5 % pikloram

Datum registracije: 30.04.1997. - 31.12.2023.

Cijena: 460,00 kn/ l

Doziranje za Tordon 22 K:

nepoljoprivrednim zemljištima te drvenastih korova, grmlja i šiblja 10 – 15 l/ha u 400

l/ha vode. Niža količina suzbija jednogodišnje, a viša višegodišnje širokolisne korove

s dubljim korijenom.

drvenastih korova, grmlja i šiblja (osim paprata) kao i nepoželjnih vrsta drveća u

koncentraciji 25 – 125 ml u 10 l vode ovisno o otpornosti i starosti korova. Najbolji

rezultati postižu se, ako se korovi prskaju kada su u najjačem porastu.

Ne suzbija uskolisne korove.

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje. Trava s prskanih površina ne smije se

koristiti za ishranu mliječnih životinja za proizvodnju mlijeka.

Karenca

Nalazi se u tlu preko godinu dana pa se na tretiranim površinama ne smije godinu dana

uzgajati niti nasađivati biljke.

6. Baktericidi

Baktericid je tvar koja ubija bakterije. Baktericidi mogu biti sredstva za dezinfekciju,

antiseptici (za upotrebu na koži) ili antibiotici.

Tvari koje ne ubijaju bakterije, nego samo sprječavaju njihov rast i razmnožavanje su

bakteriostatici.

Baktericidna sredstva

aktivni klor (npr. Hipokloriti, kloramini, trikloroizocianurat, vlažni klor, klorov

dioksid),

aktivni kisik (peroksidi, kalijev persulfat, natrijev perborat, natrijev perkarbonat),

jod (jodpovidon, lugol, jodova tinktura),

koncentrirani alkohol (etanol, propanol)

fenolni spojevi (npr. Fenol, krezoli, halogenirani (klorirani, bromirani) fenoli),

oksidanti kao npr. Ozon,

Page 20: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 13 -

teške kovine i njihove soli, modra galica,

razne kisline,

natrijev, kalijev, kalcijev hidroksid.

7. Fungicidi

Fungicidi su organske, anorganske tvari ili živi organizmi kojima suzbijamo gljive i

pseudogljive, bez obzira gdje se nalazile na biljkama, na/i u sjemenu, na drvu.

Prema kemijskom sastavu fungicide dijelimo na anorganske i organske.

Anorganske fungicide svrstavamo u skupinu fungicida s površinskim (kontaktnim)

djelovanjem jer nakon njihove primjene ostaju na površini biljnih organa i onemogućuju

infekcije. Ima nekoliko skupina organskih fungicida koji se ponašaju na isti način i njih

svrstavamo u fungicide s površinskim djelovanjem. Najvažnije dvije skupine anorganskih

fungicida su sredstava na osnovi bakra i sredstva na osnovi sumpora. Fungicidi s površinskim

(kontaktnim) djelovanjem moraju se primijeniti preventivno, tj. prije nego nastupi infekcija.

Unutar skupine organskih fungicida razlikujemo dvije podskupine:

organski fungicidi s površinskim djelovanjem ili nesistemic,

sistemični i ograničeno sistemični organski.

Nakon primjene sistemičnog fungicida određen postotak njihove aktivne tvari ostaje na

površini te djeluje kao fungicid s površinskim djelovanjem, dok drugi dio njihove aktivne

tvari iz površinskih stanica ulazi u biljku i širi se stabljikom, po listu ili prelazi u novo narasle

listove, što ovisi o svojstvima aktivne tvari i tako nepovoljno djeluje na parazita u

unutrašnjosti biljnih organa. Zbog tih svojstava neki sistemični fungicidi imaju ne samo

preventivno djelovanje, nego i kurativno djelovanje, a u nekim slučajevima i eradicirajuće

djelovanje (potpuno zaustavljaju razvoj parazita) što znatno ovisi o svojstvima aktivne tvari,

patogenoj gljivi, o domaćinu, razdoblju inkubacije ili o vremenu primjene.

Sistemični fungicidi kreću se uzlaznim tokovima prema vrhu biljaka (akropetalno), prema

korijenu (bazipetalno) ili u oba smjera. Sistemik bi se u pravome smislu te riječi trebao kretati

u oba smjera (ambisistemik), no takvih je fungicida malo.

Fungicidi koji su slabije pokretljivi i kreću se samo unutar biljnog organa na koji su

primijenjeni nazivamo translaminarni fungicidi ili fungicidi ograničenog kretanja. Sistemične

fungicide trebamo primjenjivati racionalno, samo onda kada pružaju izrazitu prednost (kod

jakog pritiska uzročnika bolesti, kišnog razdoblja ili potrebe za kurativnim djelovanjem) u

usporedbi s fungicidima s površinskim djelovanjem.

Posebnu skupinu fungicida čine biofungicidi. To su pripravci biološkog podrijetla. U širem

smislu u biofungicide se ubrajaju pripravci na osnovi mikroorganizama (gljive, pseudogljive,

bakterije), infektivnih čestica i prirodnih spojeva biljaka (esencijalna ulja, biljni ekstrakti).

Page 21: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 14 -

Jedini registrirani biofungicid u Hrvatskoj je pripravak na osnovi spora gljive Trichoderma

harzianum.

Fungicidi različito djeluju na osnovne životne procese kod gljiva. Akcijski odbor koji se bavi

rezistentnošću fungicida (engl. Fungicide Resistance Action Committee – FRAC) podijelio je

aktivne tvari fungicida na osnovi biokemijskog djelovanja na patogene gljive. Poznavanje

mehanizma djelovanja pri suzbijanju uzročnika bolesti korištenjem i izmjenjivanjem

fungicida koji djeluju različitim mehanizmom djelovanja iznimno je važno zbog

sprječavanja/usporavanja razvoja rezistentnosti.

Prema mjestu primjene, na fungicide:

za tretiranje sjemena i sadnog materijala,

za suzbijanje uzročnika bolesti u tlu (dezinfekcija),

za tretiranje nadzemnih dijelova biljaka (folijarna primjena).

Prema pokretljivosti u biljci, na:

kontaktne (nesistemični, površinski fungicidi) – ne kreću se u biljci,

sistemične (translokacioni fungicidi)– kreću se ascedentno i descedentno kroz

provodne snopove biljke,

lokalno-sistemične (ograničeni sistemici) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko

mjesta primjene, najčešće u okviru lista.

Prema načinu djelovanja na patogena, na:

preventivne ( obrambene ) – suzbijaju patogene kad dospiju na površinu biljke prije

ostvarene infekcije na biljci,

kurativne – suzbijaju patogene poslije ostvarene infekcije na biljci,

fungicide sa rezidualnim djelovanjem (post-infektivni i post-simptomski)

preventivni ili kurativni fungicidi sa produženim djelovanjem.

Tilt 250 EC

je sistemični fungicid s preventivnim djelovanjem namijenjen je za suzbijanje bolesti pšenice

ječma i vinove loze.

Aktivna tvar: propikonazol 250 g/l

Cijena: 160,00 kn/ l

Primjena

Tilt 250 EC (tekući koncentrat za emulziju) je sistemični fungicid s preventivnim djelovanjem

iz skupine triazola namijenjen je za suzbijanje bolesti:

Page 22: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 15 -

pšenice i ječma,

pepelnice, hrđe, smeđe i mrežaste

pjegavosti lista i septorije u količini

0,5 l/ha (50 ml u 30 – 60 l vode na

1.000 m²) kod primjene s tla i 0,7

l/ha kod primjene iz aviona uz

utrošak najmanje 50 l vode/ha.

Vinove loze

pepelnice u koncentraciji 0,01 –

0,015 % (10 – 15 ml sredstva u 100

l vode), isključivo za preventivnu

zaštitu u kombinaciji s kontaktnim

fungicidima. Sredstvo treba

koristiti u vrijeme najjačeg pritiska

bolesti, neposredno pred i

neposredno nakon cvatnje vinove loze.

U pšenici i ječmu koristi se najviše dva puta godišnje, a u vinovoj lozi najviše tri puta

godišnje.

Ne preporučuje se miješati s kontaktnim herbicidima.

Primjena iz zrakoplova dozvoljava se smo na izrazito velikim površinama žitarica pod

uvjetom da je udaljeno najmanje 500 m od naselja ili gospodarskih grada i 300 m od

vodotoka, jezera i mora

Karenca je 35 dana za žitarice i vinovu lozu.

8. Herbicidi

Herbicidi su sredstva kemijskog podrijetla namijenjena za suzbijanje i uništavanje korova.

Totalni herbicidi (arboricidi i amorfa)

Herkules 480 SL

Sistemični ne selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim

korijenom, rizomima i gomoljima, te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova primjenjiv

na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.

Aktivna tvar: glifosat 480 g/l

Cijena: 70,00 kn/ l

Slika 5.

Tilt 250 SC

Page 23: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 16 -

Primjena

Strništima

za suzbijanje pirike, divljeg sirka, zubače, slaka, okruglog

šiblja i drugih, u količini 8 – 10 l/ha (800 – 1.000 ml na

1.000 m²). Primjenjuje se kada korovi razviju lisnu masu

i dostignu visinu 15 – 40 cm, pred cvatnju i u cvatnji.

Površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se

obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih

višegodišnjih korova 2 – 3 tjedna.

Voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva,

višnja i maslina) i vinogradima,

za suzbijanje: jednogodišnjih korova koristi se u količini

2 – 4 l/ha (200 – 400 ml na 1.000 m²). Najkasnije 10 dana

prije primjene sredstva moraju se u voćnjaku i vinogradu

ukloniti preniske grane i povezati loza. Rane nastale

uklanjanjem viškova grana loze moraju biti osušene i kalirane.

Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine

korova 15 – 40 cm.

Sredstvo se smije primjenjivati u voćnjacima starijim od 2 godine, tj. ne smije se

koristiti u mladom voćnjaku ili vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena.

U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje

štitnika, čija je uloga da spriječi dodir sredstva s listovima i korom.

Kod primjene se mora paziti da sredstvo ne dospije na lišće i druge zelene dijelove

voćaka i vinove loze.

U vinovoj lozi sredstvo se smije primijeniti do završetka cvatnje, a u voćnjacima

najkasnije u roku 90 dana od početka cvatnje.

Žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zob) i uljanoj repici,

za predžetveno stanje korova primjenom 14 dana prije žetve žitarica u količini 2 – 4

l/ha (200 – 400 ml na 1.000 m²)

za desikaciju uljane repice u količini 2 – 4 l/ha (200 – 400 ml na 1.000 m²).

Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za

pripremanje komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Livadama i pašnjacima (za obnovu),

za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2 – 4 l/ha (200 – 400 ml na 1.000 m²),

za suzbijanje višegodišnjih korova u količini 4 – 10 l/ha (0,4 – 1 l na 1.000 m²).

Primjenjuje se u doba intenzivnog rasta korova i livadnih trava.

Ponovna sjetva trava moguća je 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za

nemliječne domaće životinje dozvoljena je nakon 7 dana.

Suhim kanalima ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon

odvodnje privode kulturi, u količini 4 – 8 l/ha (400 – 800 ml na 1.000 m²) uz

Slika 6.

Izgled ambalaže herbicida

Herkules 480 SL

Page 24: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 17 -

napomenu da djelovanje sredstva traje 14 – 21 dan, te se u tom periodu ne smije kositi

ili obrađivati.

Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.

Neobrađenim površinama

primjenom u vrijeme pune vegetacije korova, u količini 5 – 12 l/ha (0,5 – 1,2 l na

1.000 m²).

željezničkim prugama

za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, u količini 8 – 12 l/ha (0,8 – 1,2 l na 1.000

m²).

šumskim nasadima

za suzbijanja drvenastih korova (bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i dr.) primjenom iz

zrakoplova u količini:

5 – 6 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha u nasadima bijelog i crnog bora.

6 – 7 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha u nasadima smreke.

7 – 8 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha kod pripreme površine za pošumljavanje.

U količini 7 l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor.

Primjena iz zrakoplova se dopušta od polovice kolovoza do kraja vegetacije uz uvjet da su

površine na kojima je sredstvo primijenjeno udaljeno najmanje 500 m od naselja,

gospodarskih objekta, voćnjaka i vinograda i 300 m od voda, mora, vodotoka, bunara, te da

brzina vjetra ne prelazi 2 m/s, a temperatura zraka 25°C.

šumskim rasadnicima

primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz obaveznu upotrebu štitnika, u

količini 4,5 l/ha (450 ml na 1.000 m²).

sadnicama smreke i bora

u količini 6 l/ha uz utrošak 500 l vode/ ha (600 ml u 50 l vode na 1.000 m²),

primjenom po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.

U vrijeme prskanja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju.

Suzbijanje izdanaka izboja listača

prskanjem panjeva odmah poslije sječe stabala, u razdoblju od svibnja do prosinca, 15

% - tnom otopinom sredstva uz uvjet, da se sredstvo primjenjuje na udaljenosti

najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne.

Mladim nasadima četinjača

za suzbijanje drvenastih korova: primjenom tijekom cijele vegetacije, uz uporabu

štitnika, u koncentraciji 2 % (100 ml u 5 l vode na 100 m²), ili primjenom po cijeloj

površini početkom jeseni, kad su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji 1 % (50

ml u 5 l vode na 100 m²).

u pripremi površine za sadnju poslije čiste sječe šuma

prskanjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju intenzivnog rasta, u

koncentraciji 1 % (50 ml u 5l vode na 100 m²) ili prskanjem svježe posječenih panjeva

u razdoblju od kolovoza do rujna, u koncentraciji 2 % (100 ml u 5 l vode na 100 m²).

Page 25: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 18 -

Količina primijenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i za najvažnije vrste

iznosi:

- za suzbijanje pirike u količini 4 l/ha (40 ml na 100 m²),

- za suzbijanje divljeg sirka, poljskog osjaka, kudrave kiselice, konjskog

štavelja, divljeg pelina, maslačka i bazjana u količini 4 – 5 l/ha (40 – 50

ml na 100 m²),

- za suzbijanje kupine, poljskog slaka i okruglog šilja u količini 6 – 8 l/ha (60 –

80 ml na 100 m²),

- za suzbijanje zubače u količini 8 – 10 l/ha (80 – 100 ml na 100 m²).

Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje korova, kad je silazno kolanje asimilata,

a intezivnije tamo gdje je to moguće s obzirom na rokove primjene.

Ograničenja

Na istoj površini koristi se najviše dva puta godišnje.

Ne smije se koristiti za desikaciju krumpira i soje.

Karenca

14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama,

35 dana za voćke i vinovu lozu

Selektivni (zemljišni) herbicidi

Djeluju selektivno na tretirane biljke ( širokolisni ili uskolisni)

Legionar 84 EC

Aktivna tvar 840 g acetoklora

Cijena: 104,00 kn/ l

Djelovanje

LEGIONAR 84 EC je zemljišni herbicid, za suzbijanje

sjemenskih travnih korova: običnog koštana, muharika,

obične svračice, divljeg pros i divljeg sirka iz sjemena, te

nekih širokolisnih korova: šćireva, crne pomoćnice, velikog

dvornika, bijele lobode i pelinolisne ambrozije u kukuruzu

bez podusjeva.

Uporaba

LEGIONAR 84 EC se može primjenjivati u kukuruzu bez

podusjeva

Slika 7.

Izgled ambalaže Legionara 84 EC

Page 26: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 19 -

prije sjetve uz plitko unošenje (inkorporaciju) u tlu na 2-5 cm u količini 2-2,5 l/ha

(200-250 ml/1000 m2),

nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 1,75-2,75 l/ha (175- 275 ml/1000 m2),

nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije nicanja ili u nicanju korova, u količini od

1,5-1,75 l/ha (150-175 ml/1000 m2). Niže količine sredstva primjenjuju se na lakšim i

humusom siromašnijim tlima, a više na težim, humusom bogatijim tlima, kao i kod

jače zakorovljenosti s otpornijim vrstama korova (divlji sirak iz sjemena).

Priprema sredstva

Potrebnu količinu Legionar 84 EC treba promućkati u izvornoj ambalaži prije nego se ulije u

spremnik prskalice do pola ispunjen vodom, a zatim se uz miješanje nadolije ostatak vode.

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne smije se koristiti na

tlima s pH-vrijednošću iznad 7,2 i na lakim (pjeskovitim) tlima. Sredstvo ne ograničava

plodored ukoliko se primjenjuje samo. Prilikom primjene u kombinaciji sa sredstvima na

osnovi atrazina, vrijede ograničenja plodoreda navedena u dozvolama za promet i primjenu

sredstava na osnovi atrazina. Kod primjene prije nicanja acetoklor, kao i drugi kloracetanilidi,

može biti fitotoksičan kod nekih herbicida. Fitotoksičnost se može pojaviti na lakšim tipovima

kod visokih količina i velike vlažnosti u vrijeme klijanja. Nakon nicanja sredstvo se ne smije

primijeniti neposredno poslije jače kiše, kao i u kukuruzu koji je pod stresom zbog suviška

vode ili hladnoće, biljnih bolesti ili štetnika. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca

Za zrno kukuruza osigurana je vremenom primjene. Siliranje kukuruza dopušteno je najranije

u fazi mlječne zriobe.

Ovo sredstvo je prema klasifikaciji označeno znakovima opasnosti Xn (ŠTETNO) i N

(OPASNO ZA OKOLIŠ).

Sistemični (translokacijski)

Motivell (tekući koncentrat uljne suspenzije).

Translokacijski herbicid za folijarnu primjenu kod suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih

uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Aktivna tvar: nikosulfuron 40 g/l

Cijena: 484,50 kn/ l

Primjena

Motivell je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i

jednogodišnjih širokolisnih korova (sirak, pirika, koštan, muhari, prosa trave, svračica,

Page 27: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 20 -

ambrozija, loboda, šćir, veliki dvornik, divlja zob, kužnjak,

mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1 – 1,25 l/ha (100 – 125

ml na 1.000 m²).

Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u

ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima

razvoja sjemenskih, višegodišnjih uskolisnih korova.

Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz

ima 3 – 6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko –produženo,

preporuča se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine.

Prvi puta primjenjuje se kada je kukuruz 10 – 15 cm visine, a drugi

puta nakon 7 – 10 dana.

Korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja:

divlji sirak iz sjemena kad ima 3 – 5 listova,

divlji sirak iz rizoma kad je visine 15 – 30 cm,

pirika od 3 lista do 25 cm,

koštan i muharike od stadija 1 lista do busanja,

divlje proso i svračica kad imaju 1 – 3 lista,

limundžik i loboda od nicanja do stadija dva lista,

šćir i veliki dvornik od nicanja do stadija četiri lista,

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne tvari, pa je herbicidni učinak slabiji.

Za proširenje djelovanja može se kombinirati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove.

Primjena u kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati

jaku fitotoksičnost.

Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C.

Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače oštećene od insekata i bolesti.

Radi poboljšanja djelovanja dodaje se ovlaživač (BREAK THRU).

Na površinama prskanim Motivellom kao slijedeći usjev može se sijati:

ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca,

jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci,

grah, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10 mjeseci

ostali usjevi nakon 12 mjeseci.

Karenca

63 dana merkantilnom kukuruzu,

35 dana za silažni kukuruz. Silažni kukuruz ne smije se skidati prije mliječne zriobe.

Slika 8. Izgled ambalaže Motivella

Page 28: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 21 -

Ove herbicide biljka upija putem korijena ili lista te ih svojim provodnim snopovima prenosi

(translocira) do svih organa tako da tretirana biljka ugiba u cjelini.

Kontaktni herbicidi

Oštećuju biljne organe na mjestu dodira sa sredstvom (potrebna dobra aplikacija).

Desikanti i defolijanti

Uništavaju zelene dijelove biljaka (sprječavaju prelazak sistemičnih bolesti u podzemne

organe, olakšavaju berbu ili žetvu kultura)

CAMBIO (tekući koncentrat za otopinu)

Namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti

nekim višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu ( bez podusjeva ).

Aktivna tvar: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l

Cijena: 118,00 kn/ l

Primjena

CAMBIO je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje

zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima (mračnjak, šćir, ambrozija,

poljski jarmen, poljska krika, smrdulja, loboda, osjak, slak, kužnjak, kamilica, divlji mak,

dvornici, divlja rotkva, šćav, kostriš, gorušica, crna pomoćnica, svinjak, maslačak, čičak i dr.)

u:

kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) u količini 2 – 2,5 l/ha (200 – 250 ml na

1.000 m²) u 200 – 400 l/ha vode (20 – 40 l na 1.000 m²) primjenom nakon nicanja

kukuruza i korova tj. kada kukuruz ima razvijena 2 – 5 listova.

Veća količina sredstva koristi se protiv višegodišnjih širokolisnih korova, kao i protiv

jednogodišnjih širokolisnih korova kada imaju više od 4 lista.

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ne preporuča se primjena u sjemenskom kukuruzu.

Ne smije se miješati s insekticidima i kiselim preparatima.

Nakon prskanja najmanje 6 sati ne bi smjela pasti kiša.

Karenca

42 dana za silažni kukuruz

63 dana za kukuruz za zrno

Page 29: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 22 -

9. Insekticidi

Insekticidi su sredstva kemijskog ili biološkog podrijetla namijenjena za suzbijanje štetnih

kukaca ( insekata ).

Insekticidi mogu imati brzo početno djelovanje (inicijalno) ili sporo početno djelovanje koje

je ujedno i trajnije (rezidualno). Pri zakašnjeloj primjeni insekticida u vrijeme jakog napada

štetnika prednost imaju insekticidi brzog početnog djelovanja, no u pravovremenoj primjeni

prednost se daje insekticidima rezidualnog djelovanja. Rezidualno djelovanje insekticida

povezano je i s duljim zadržavanjem ostataka u biljci te je iz tog razloga za ovu vrstu

insekticida propisana i dulja karenca.

Prema mjestu primjene razlikujemo insekticide:

za tretiranje biljaka,

za tretiranje tla i sjemena,

za tretiranje žita i zrnatih mahunarki u skladištima,

za zaštitu drva,

za fumigaciju

Podjela insekticida prema kemijskoj pripadnosti:

KEMIJSKI INSEKTICIDI

klorirani ugljikovodici

organofosforni insekticidi

karbamti

sintetski piretroidi

neonikotinoidi

selektivni aficid

inhibitori gaba receptora sinapsa

mineralna ulja

BIOLOŠKI INSEKTICIDI

predatori i parazitoid

mikrobiološka sredstva

derivati mikroorganizama ( naturaliti )

prirodna sredstva – biljni insekticidi

Page 30: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 23 -

genetički preinačene ( insekticidne ) biljke

BIOTEHNIČKI INSEKTICIDI

regulatori rasta i razvoja insekata

atraktanti i feromoni

repelenti i fagodeterenti

induktori otpornosti biljaka

antirezistenti

kemosterilitzanti

fotoinsekticidi

alternativna sredstva

Dijele se na:

AKARICIDE,

KONTAKTNE INSEKTICIDE,

SISTEMIČNE INSEKTICIDE,

SISTEMIČNIO- KONTAKTNE INSEKTICIDE

Akaricidi

Sredstva za suzbijanje grinja, djeluju na ljetna jaja, ličinke, nimfe grinja i neki na odrasle

grinje.

Kontaktni insekticidi

Kontaktni insekticidi djeluju na štetnika izravno svojim dodirom.

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje

učinka herbicida.

Aktivna tvar: rafinirano mineralno ulje 800 g/l.

Cijena: 49,00 kn/ l

Primjena

Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid, i pomoćno sredstvo za poboljšanje

učinka herbicida

Page 31: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 24 -

Karenca

42 dana za voćke i vinovu lozu. Masline se smiju tretirati

najkasnije do kraja srpnja.

Napomena

Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje osim u

sjemenskom krumpiru. Mješavine sa sredstvima na osnovu

metamitrona treba odmah utrošiti. Primjena iz zrakoplova

nije dopuštena. Ako se Mineralno svijetlo ulje ne

primjenjuje kao pomoćno sredstvo za dopuštene namjene (u

kukuruzu i šećernoj repi), onda se ne smije miješati s

drugim sredstvima za zaštitu bilja osim s uljnim

insekticidima i uljnim fungicidima.

Sistemični insekticidi

Djeluju želučano na kukce i to na način da biljka upije insekticid te ga provodnim snopovima

rasporedi po svojim organima.

Spadaju aficidi, akaricidi i nematoicidi

Sistemici prvenstveno djeluju na insekte koji bodu i sišu te se hrane biljnim sokovima ( lisne

uši,tripsi ), a slabije na one koji grizu. Njihova prednost je ta da mogu djelovati na kukce koji

su skriveni, npr. U zakovrčanom lišću, ne ispire ih kiša i ne uništavaju korisne kukce (

prirodne neprijatelje štetnih insekata ). Neki sistemici imaju i kontakno djelovanje čime se

povećava spektar štetnika na koje djelu ali kao takvi imaju i štetni utjecaj na prirodne

neprijatelje.

Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SP je vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. Također ga odlikuje izvrsna

učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi, mineri, štitasti moljci,

zlatica, kr. Buha.) Primjenjuje se na krumpiru, šećernoj repi, duhanu, jabuci, breskvi,

krastavcima te paprici.

Aktivna tvar: acetamiprida 20 %

Cijena 56,00 kn/ 0,05 kg

Djelovanje

Mospilan 20 SP vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. Također ga odlikuje izvrsna

učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi, mineri, štitasti moljci,

zlatica, buha.) Insekticid je za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida. Djelatna tvar u

sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se

razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Zbog toga

Slika 9.

Izgled ambalaže Mineralnog svijetlog ulja

Page 32: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 25 -

Mospilan 20 SP djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na

insekticide iz spomenutih skupina. Pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje

pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama (dozama) pruža dugotrajnu

zaštitu.

Doziranje

Krumpirova zlatica ( 8 do 12 g sredstva u 30 l vode za 1000 m2).

Duhan ( 12,5 g sredstva u 300l vode za 1000 m2)

Karenca

Mospilan ima izrazito kratku karencu. Za rajčicu i krastavce traje 3 dana, za krumpir i papriku

7 dana, za breskve 14 dana, za duhan, šećernu i stočnu repu 35 dana. Domaće životinje ne

treba puštati na ispašu 14 dana da se spriječi kontaminacija mlijeka.

Otrovnost; po sadržaju djelatne tvari razvrstan je u III. Skupinu otrova prema Zakonu o

otrovima.

Sistemično – kontaktni insekticidi

Neki sistemici imaju i kontakno djelovanje čime se povečava spektar štetnika na koje djelu ali

kao takvi imaju i štetni utjecaj na prirodne neprijatelje.

Magnum 200 SL je sistemično – kontaktni insekticid a koristi se za suzbijanje biljnih štetnika

na brojnim poljoprivrednim kulturama.

Aktivna tvar imidakloprid 200 g/l

Cijena: 124,00 kn/ l

Karenca 14 dana ra rajčicu, krastavac, grah i grašak, a 21 dan za kupus, jezgričavo i koštičavo

voće i duhan, te 35 dana za agrume, 42 dana za krumpir.

Otrovnost sredstvo Magnum 200 SL je otrovno za ljude, pčele, alge i vodene kukce. Vrlo je

opasno za pčele (ne tretirati u cvatnji!). Razvrstano je u III skupinu otrova.

10. Limacidi

Limacidi su pripravci namijenjeni suzbijanju puževa. Koriste se u obliku zatrovanih mamaca

koji se rasipaju po tlu uz biljke.

Pužomor je namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta puževa u

povrću, jagodama, ratarskim usjevima, voćnjacima, vinogradima te rasadnicima.

Aktivna tvar: metaldehid 60 g/l

Cijena: 61,00 kn / 1 kg

Page 33: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 26 -

Formulacija

Gotovi mamci na bazi pšeničnih posija.

Ograničenja

Na istoj površini smije se koristiti najviše dva puta godišnje.

Tretirana površina ne smije se obrađivati najmanje 21 dan.

Ne tretirati pred kišu.

Ne smije se primjenjivati u rubnom pojasu šuma i uz peradarnike kao i na površinama uzgoja

vinogradarskih puževa.

Ne smije se ostavljati u hrpama.

Karenca

14 dana za plodovito povrće,

21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće i nasade,

OVP za ratarske usjeve.

11. Nematoicidi

Basamid Granulat je sredstvo za dezinfekciju tla i supstrata, širokog spektra djelovanja.

Namijenjen je za suzbijanje štetnih gljivica, insekata, nematoda i korova, u proizvodnji rasada

povrća, cvijeća i duhana, te u travnjacima.

Aktivna tvar: dazomet 97%

Formulacija

Mikrogranulat ( MG )

Način djelovanja

Djeluje putem plinovite faze tla, i to tako da se aktivni plin dazomet oslobađa u dodiru sa

zemljišnom vlagom i prolazi kroz pore tla, uništavajući gljivice, insekte, nematode i korove.

Tlo treba biti u vlažnom stanju kako bi aktiviralo oslobađanje plina iz sredstva, i omogućilo

klijanje spora gljivica i sjemenja korova, kako bi sredstvo bolje djelovalo.

Basamid granulat najbolje djeluje pri temperaturama tla od 10-15°C, a ne provodi se na

temperaturama nižim od 6°C, jer se pri tim temperaturama plin ne oslobađa. Ako je

temperatura tla viša od 20°C, tlo obvezatno treba prekriti folijom zbog prebrzog oslobađanja

plina.

Primjenjuje se za:

dezinfekciju tla u staklenicima, plastenicima i rasadnicima u dozi 40-60 g/m2 (najviša

doza za suzbijanje nematoda),

dezinfekciju supstrata u dozi od 200-250 g/m3.

Postupak primjene:

Tlo se najprije dobro usitni i razrahli na dubinu od 25 cm, nakon toga rasipamo Basamid

Page 34: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 27 -

granulat po površini tla (ručno ili strojno), zatim se umiješa u tlo na dubinu 5 do 25 cm.

Površina se zatim prekrije folijom ili lagano povalja i zalijeva vodom da bi se spriječilo

prebrzo oslobađanje aktivnog plina iz tla. Zalijevanje se preporučuje za veće površine, dok je

za manje učinkovitije prekrivanje folijom uz optimalnu vlažnost tla pod folijom. Folija se

uklanja nakon 5 do 7 dana, zatim se tlo razrahli frezom da bi se prozračilo, ali nikada do

dubine unošenja pripravka. Zatvoreni prostor je potrebno dobro provjetriti.

Sadnja ili sjetva je moguća nakon 45 dana od unošenja pripravka u tlo, pri povoljnijim

temperaturama i ranije, ali u tom slučaju treba ispitati tretirani supstrat na fititoksičnost.

Postupak je sljedeći: uzeti manju količinu supstrata koji je tretiran i koji nije tretiran

pripravkom. Oba staviti u dvije zasebne staklenke, posijat sjeme kulture koja brzo klija (salata

ili luk) u obe staklenke i pratiti da li je klijanje sporije u tretiranom supstratu. Staklenke treba

poklopiti. Ako klijanja nema ili je sporije u tretiranom supstratu znači da još nije spreman za

sjetvu ili sadnju.

U tlima alkalne reakcije nije poželjno izvršiti tretman zbog sporije razgradnje. Ako se

primjenjuje u zatvorenom prostoru, u njemu ne smije biti uzgajana druga kultura, zbog

mogućeg fitotoksičnog djelovanja plina. Tretirana površina mora biti udaljena od drveća

najmanje dvostruko od širine krošnje.

Miješanje s drugim pripravcima nije dozvoljeno. Neposredno prije ili poslije tretiranja ne

smije se rasipati stajski gnoj, treset, vapno i dušična gnojiva.

Karenca

test na fitotoksičnost prije sjetve ili sadnje

12. Ovlaživači

Ovlaživači su pomoćna sredstva koja neke pesticidi čine učinkovitijim. Smanjuju površinsku

napetost tekućine određenih sredstava za zaštitu te na taj način omogućuju lakše usvajanje

sredstva od strane biljke ili pak insekata do kojih je prodor sredstva zbog njihove građe

otežan.

Break Thru namijenjen je za poboljšanje učinka herbicidnih pripravaka Motivell, Cambio i

Arrat u kukuruzu te žitaricama.

Aktivna tvar: propanol trisiloksan 750-800 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za emulziju.

Primjena se preporuča posebno u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod

suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod većih razvojnih stadija.

Primjena većih količina od propisanih može imati fitotoksične učinke.

Page 35: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 28 -

Karenca

Propisana je kod herbicidnog sredstva kojem se dodaje Break Thru.

Ostala sredstva

Nu-film-17 je sredstvo za sprječavanje gubitaka pri žetvi koje na komuškama uljane repice i

sjemenskih mahunarki formira polimerni film i značajno smanjuje rasipanje sjemena po tlu tj.

gubitak prinosa

Citowett, pomoćno sredstvo – ovlaživač,kod suzbijanja ličinki koje oblikuju paučinaste

omotače te kod suzbijanja gljivica s epifitnim organima.

Sandovit je ovlaživač koji smanjuje površinske napetosti kapljica zaštitnog sredstva i

omogućava bolje močenje tretirane površine, kao i kod primjene na bilje s izraženom

voštanom prevlakom.

13. Rodenticidi

Brodilon parafinski blokovi se upotrebljavaju za suzbijanje štakora i miševa. Posebno su

pogodni za vlažne uvjete, gdje je potrebna veća stabilnost rodenticida i njegovo dulje

djelovanje. Smrtonosna doza postiže se već jednim uzimanjem obroka, a ugibanje je slično

prirodnom.

Aktivna tvar: bromadiolon 0,005%

Cijena: 599,00 kn / 200 g

Primjena

Nova forma već poznatog rodenticida. Visoka djelotvornost u

vlažnim uvjetima. Sigurnije i ekonomičnije suzbijanje svih

vrsta glodavaca. Glodavci ugibaju postupno u tijeku 3-9 dana

nakon prvog obroka.

Brodilon parafinski blokovi namijenjeni su prvenstveno za

suzbijanje glodavaca u javnoj higijeni, i to:

u težini od 30 g, zelene boje, zvjezdastog oblika sa 7

oštrih rubova i sa 1 kanalom, u zatvorenim prostorima

(tavanima, skladištima, kućanstvima) za postavljanje u

tipiziranim raticidnim hranidbenim kutijama

u težini od 100 g, zelene boje oblika nepravilne kocke

armirane žicom, za glodavce u vlažnim zatvorenim i

otvorenim prostorima (riječne i kanalske obale, vlažnim

podzemnim prostorima) postavljaju se u tipiziranim

raticidnim hranidbenim kutijama

u težini od 200 g, zelene boje, pravilnog kockastog oblika armiranog žicom, za

glodavce u kanalizacijskim provodnicima

Slika 10.

Izgled pakiranja Brodilon

blokova

Page 36: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 29 -

14. Repelenti / Insekticidi

Mesurol FS 500 je insekticid namjenjen za primjenu na sjemenu kukuruza i suncokreta u

svrhu suzbijanja žičnjaka a ujedno je i repulzivno sredstvo za odbijanje ptica koje vade sjeme

iz tla nakon sjetve (vrane, fazani i druge).

Aktivna tvar: metiokarb, 500 g/lit

Formulacija

tekuća koncentrirana suspenzija ( FS )

Primjena

Insekticid za suzbijanje žičnjaka, za primjenu na sjeme:

kukuruza, u dozi 1,5-2 lit na 100 kg sjemena,

suncokreta i uljane repice, u dozi 2 lit na 100 kg sjemena, uz napomenu da se sredstvo

primjenjuje neposredno prije sjetve i da se nakon toga sjeme ne smije čuvati duže od

tri mjeseca, jer može doći do smanjenja klijavosti.

Repulzivno sredstvo za odbijanje ptica koje vade sjeme iz tla nakon sjetve (vrane, fazani i

druge), za primjenu na sjeme kukuruza i suncokreta, u dozi 1 lit na 100 kg sjemena.

Napomena

Sjeme na koje je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih

životinja, niti za industrijsku preradu.

Karenca

Osigurana je vremenom i načinom primjene sredstva.

15 Regulatori rasta

Neo-stop je regulator rasta na osnovi djelatne tvari klorprofam koji inhibira klijanje

uskladištenog krumpira.

Aktivna tvar: klorprofam 1%

Formulacija

Prašivo za neposrednu primjenu ( P )

Primjena

Neo-stop je regulator rasta na osnovi djelatne tvari klorprofam koji inhibira klijanje

uskladištenog krumpira, sprječava gubitak težine i kakvoće gomolja te inhibitorno djeluje na

razvoj skladišnih bolesti jer onemogućuje prodor bakterija i gljivica u gomolje te time

otklanja pojavu gnjiljenja krumpira. Pored toga, značajnije se smanjuju gubici koji se

pojavljuju disanjem uskladištenih gomolja čime se gomolji štite i od gubitka vlage i hranjivih

tvari.Neo-stop ne utječe na postupak prerade niti na organoleptička svojstva gomolja (miris,

okus, izgled).

Page 37: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 30 -

Gomolji koji se tretiraju trebaju biti neoštećeni, suhi, zreli, neoljušteni i zaštićeni od bolesti.

Uz to, gomolji moraju biti čisti jer se u suprotnom smanjuje djelotvornost sredstva.

Neo-stop se primjenjuje zaprašivanjem u količini od 100 grama na 100 kg krumpira. Za male

količine krumpira preporučuje se posipanje ravnomjernih slojeva krumpira od 5 do 10 cm

navedenom dozom. Ako je riječ o debelim naslagama, zaprašivanje treba provoditi po

slojevima. Za skladištenje većih količina krumpira preporučuje se ravnomjerno posipanje po

pokretnoj traci koja gomolje prevozi u skladište, uz utrošak 1 kg sredstva na 1 tonu krumpira.

Gomolji ne bi smjeli padati na traku s visine veće od 20 cm.

Gomolji su nakon primjene sredstva zaštićeni 3 mjeseca. Ako se krumpir čuva dulje od 3

mjeseca, tretiranje se može ponoviti. Pripravkom Neo-stop ne smije se prašiti sjemenski

krumpir niti taj isti krumpir smijemo držati u neposrednoj blizini zaprašenog krumpira

Neo-stop je razvrstan izvan skupine otrovnosti.

Karenca

1 dan za konzumni krumpir

Ostala sredstva

Tuberite N je sredstvo za sprečavanje klijanja konzumnog krumpira u tijeku skladištenja.

Cycocel 750 namijenjen je za usporavanje rasta ( retardant ) žitarica, visokih stabljika radi

sprječavanja polijeganja, a ujedno je stimulator rasta korjenovog sustava

Ethrel je sistemični fiziotrop kratke perzistentnosti a primjenjuje se u rajčici i višnjama za

ujednačeno dozrijevanje plodova.

Fazor je sistemični regulator rasta koji se koristi za sprječavanje klijanja luka kod dugoročnog

skladištenja.

Moddus 250 EC primjenjuje se za sprečavanje polijeganja usjeva, žitarica.

5.2. POP - postojane organske onečišćujuće tvari (Persistent Organic Pollutants)

POP - postojane organske onečišćujuće tvari (Persistent Organic Pollutants) skupni je naziv

za spojeve koji su otporni na fotolitičku, biološku i kemijsku razgradnju koje se akumuliraju u

živim organizmima te se lako prenose na velike udaljenosti.

Problematika POPs-a obuhvaćena je Stockholmskom konvencijom koja je usvojena 23.

svibnja 2001. godine, a stupila je snagu 17. svibnja 2004. godine. Usmjerena je na smanjenje i

sprečavanje ispuštanja 12 spojeva ili grupa spojeva iz skupine POPs-a.

Odnosi se na devet kemikalija koje su se koristile samo kao pesticidi (aldrin, klordan, DDT,

dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, mireks i toksafen), heksaklorbenzen (HCB) koji

se koristio kao pesticid, ali i kao industrijska kemikalija, poliklorirane bifenile (PCB) koji su

Page 38: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 31 -

se primjenjivali kao industrijska kemikalija, te poliklorirane dibenzo dioksine (PCDD) i

poliklorirane dibenzofurane (PCDF) koji nastaju u različitim ljudskim djelovanjima kao

nenamjerni proizvodi, ali nikada nisu imali namjenu pa se nisu koristili.

Konvencija propisuje ciljeve, principe i postupke koje moraju ispuniti potpisnici konvencije.

Konvencija se odnosi na:

1. proizvode (PCB, pesticidi, insekticidi, rodenticidi, fungicidi);

2. nus-proizvode ljudske aktivnosti;

3. proizvode koji se koriste za kontrolu širenja bolesti, npr. (DDT protiv malarije).

Sve stranke potpisnice Stockholmske konvencije dužne su:

zabraniti i/ili poduzeti sve zakonske i administrativne mjere potrebne za uklanjanje

proizvodnje, uporabe, uvoza i izvoza POPs pesticida (aldrin, dieldrin, endrin,

heptaklor, heksaklorbenzen, mireks, toksafen).

nadzirati/pratiti uporabu POPs pesticida u laboratorijsko-istraživačke svrhe, te njihovu

pojavu u proizvodima i predmetima gdje se pojavljuju u tragovima.

ograničiti uvoz i izvoz POPs pesticida, osim prema uvjetima danim u članku 4.

Konvencije (iznimke prijavljene tajništvu konvencije), ili za potrebe odlaganja POPs

pesticida na okolišno prihvatljivi način.

razviti i primijeniti strategije za identifikaciju zaliha, proizvoda i predmeta u uporabi,

te otpada koji sadrži POPs pesticide.

zabraniti uporabu, recikliranje, obnavljanje, te direktnu ili neposrednu uporabu POPs

pesticida.

upravljati zalihama na siguran, učinkovit i okolišno prihvatljiv način sve do trenutka

kada postaju otpad.

poduzeti mjere za okolišno prihvatljivo postupanje, prijevoz i skladištenje POPs

pesticida, te zbrinjavanje otpada POPs pesticida na način da se ukloni sadržaj POPs

kemikalija u otpadu ili spriječi njegova transformacija na način da pokazuje

karakteristike POPs spojeva.

Zbrinjavanje treba provesti na okolišno prihvatljivi način uvažavajući međunarodne propise,

standarde i preporuke.

PCBs- poliklorirani bifenil

Veoma rasprostranjeni, nalaze se u rijekama, jezerima, morima i oceanima, u kiši i snijegu, u

glečerima Arktika i Antarktika, sedimentima sjevernih mora, u planktonima, ribama,

pingvinima, morskim pticama, masnom tkivu životinja, mlijeku, nalaze se u sklopu našeg

tijela, kao i majčinog mlijeka. Obzirom da se radi o vrlo stabilnim spojevima, teško se

razgrađuju.

Spadaju zajedno s DDT, HCH i HCB u skupinu pesticida insekticida. Ne predstavljaju

kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim sadržajem klora.

Page 39: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 32 -

Prvi puta sintetizirani su 1929. godine. Termički i kemijski vrlo su stabilni, biološki se teško

razgrađuju i veoma su topljivi u mastima. Obzirom da su veoma teško zapaljivi i djeluju kao

električni izolatori, u velikoj mjeri su se primjenjivali u izradi izolirajućih, hidrauličnih i ulja

za hlađenje, u proizvodnji transformatora kao i velikih i malih kondenzatora.

Osim toga korišteni su u industriji papira, gume i smola, za impregniranje, zaštitu od plamena,

u izradi boja i lakova, te pesticida. Procjenjuje se da je ukupno između 1929. I 1989. Godine

proizvedeno oko 2 milijuna tona PCBs.

Koncem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća počinje zabrana

proizvodnje PCBs u zemljama zapadne Europe i SAD , dok je zabrana uporabe aparata, prije

svega transformatora koji sadrže PCBs uslijedila krajem 1999. Godine.

Premda su proizvodnja i primjena PCBs u zemljama zapadne Europe i SAD zabranjeni, ovi

spojevi nastaju kao međuspojevi u procesima proizvodnje boja, ali kao i dioksini prilikom

procesa spaljivanja otpada, osobito onog koji sadrži klor. Veoma zagađene rijeke, kao i velika

jezera u Sjevernoj Americi služe kao sekundarni izvor PCBs.

Godinama PCBs nisu smatrani posebnim otpadom, već su spaljivani na uobičajenim

odlagalištima zajedno sa starim uljima, što je veoma opasan postupak, prilikom kojeg nastaju

ogromne količine dioksina. Unatrag nekoliko godina se pokušalo posebno razdvojiti sav onaj

otpad koji bi mogao sadržavati PCBs.

Konvencijom Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants iz svibnja 2001. godine

prvi puta su se svjetski stručnjaci zajednički osvrnuli na ovaj problem. S ciljem smanjivanja

nastanka PCBs u među procesima u industriji, kao i prilikom spaljivanja otpada, raspravljane

su određene preporuke i zaštitne mjere. Dopuštena je uporaba aparata koji sadrže PCBs do

2025. godine.

Poliklorirani bifenili imaju slično djelovanje na zdravlje ljudi i životinja kao i dioksini.

Najpoznatija ekološka katastrofa, u kojoj je stradalo oko 2.000 ljudi je katastrofa koja se

odigrala u japanskom gradu Yusho (Yusho sindrom). Osim teških akutnih posljedica s

kloraknama, oštećenjima organa, osobito središnjeg živčanog sustava, opisane su i promjene

kod novorođenčadi i male djece koja su u kontaktu s PCB-om pokazivala zastoj u rastu,

tjelesnom, duševnom i seksualnom razvitku. Osim izravnog oštećenja središnjeg živčanog

sustava pretpostavljaju se i oštećenja na razini hormonske regulacije razvoja djece.

PCB ima hormonsko djelovanje

slično estrogenima, te utječu na razvitak i funkciju kako spolnog sustava, tako i plodnosti.

Osobito negativno djelovanje PCB-a uočeno je u dječaka majki izloženih visokim

koncentracijama PCB. Smatra se također da veliku ulogu u problemu smanjenja broja i

pokretljivosti spermija u muškaraca igra upravo PCB. U mnogobrojnih parova koji se liječe

od neplodnosti pored DDT i PCP u sjemenoj tekućini muškaraca, odnosno u folikularnoj

tekućini kod žena, izolirani su i PCB.

Page 40: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 33 -

Smatra se da PCB imaju karcinogeno djelovanje i da mogu izazvati rak dojke. U znanstvenim

istraživanjima nađene su povećane količine PCB-a u masnom tkivu dojke žena kod kojih se

razvio rak dojke u odnosu na zdrave žene. U žrtava Yusho katastrofe, već 15 godina nakon

tragične nesreće nalaze se povećana učestalost raka pluća i raka jetara. U ovom slučaju nije

moguće točno razgraničiti djelovanje PCB-a od djelovanja dioksina.

Procjenjuje se da najveći udio PCB-a dospijeva u organizam preko već kontaminirane hrane:

70% preko namirnica životinjskog i 25% preko namirnica biljnog podrijetla, ostatak preko

zraka, vode i tla. PCB se u tragovima nalazi kod gotovo svake žene, kao i u majčinom

mlijeku. Prolaze placentarnu barijeru i izazivaju već intrauterno opterećenje fetusa.

Poliklorirani bifenili (PCB-i) pripadaju velikoj skupini sintetskih organokloriranih spojeva

koji se međusobno razlikuju u fizikalno–kemijskim i toksikološkim svojstvima te imaju

tendenciju bioakumulacije i biomagnifikacije u okolišu i unutar hranidbenih lanaca. Uslijed

toga, ljudi mogu biti izloženi PCB-ima preko kontaminirane vode i hrane (riba, meso i

mliječni proizvodi). Proizvodnja i uporaba PCB-a je određenim zakonskim propisima

ograničena u većini zemalja Europske unije, dok je u nekima u potpunosti zabranjena.

Međutim, u Republici Hrvatskoj rizik je još uvijek prisutan zbog vojnih razaranja tijekom

Domovinskog rata (1991.-1995.) u kojem su oštećeni ili uništeni mnogi elektroenergetski,

industrijski i drugi objekti iz kojih je došlo do istjecanja PCB-a. Postoji potreba provedbe

daljnjih aktivnosti na sanaciji kontaminiranih lokacija i zbrinjavanju transformatora i

kondenzatora u kojima su korišteni PCB-i te je nužno uspostaviti monitoring i ostalih

postojanih organskih onečišćujućih tvari (POP-s) u okolišu sukladno provedbi Stockholmske

konvencije čija je supotpisnica i Republika Hrvatska. Dosadašnja znanstvena istraživanja

ukazuju na razne negativne učinke PCB-a na ljudsko zdravlje. Dokazano je da PCB-i mogu

poremetiti endokrinu homeostazu organizma i izazvati reprodukcijsku toksičnost te da djeluju

imuno-toksično, neuro-toksično, geno-toksično. Stupanj toksičnosti pojedinog PCB

kongenera uvelike ovisi o poziciji i broju supstituiranih atoma klora, pri čemu se plenarni

PCB-i koji u orto položaju ne sadrže atome klora ( ili sadrže svega jedan atom klora) smatraju

toksičnijima. Strukturna sličnost između plenarnih kongenera i dioksina objašnjava njihov

mehanizam djelovanja posredovan aril ugljikovodicnim receptorom (AhR), dok su neplenarni

PCB-i slabi antagonisti AhR-a. Treba napomenuti da svi toksični efekti ne ovise o Ah-

receptoru te PCB-i koji nemaju plenarnu strukturu i koji su orto supstituirani mogu izazvati

toksične efekte drugim mehanizmima. Utjecaj PCB-a na ljudsko zdravlje i zdravlje pojedinih

pripadnika populacija izloženih unutar ekosustava i dalje ostaje predmetom brojnih

istraživanja u medicini, toksikologiji okoliša i toksikologiji hrane.

Page 41: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 34 -

Slika 11. Količina PCB-a u ribama ulovljenih u Kupi 2012. godine

5.3. Biocidi

Biocidi su sredstva za uništavanje štetnih živih organizama.

Dijele se na fungicide (zaštita od gljivica, bakterija, mikroorganizama) i insekticide (zaštita od

insekata u svim njihovim razvojnim stadijima).

Biocidi su posebna sredstva, koja se obično dodaju u impregnacije. Ona su koncipirana tako

da prodiru što dublje u drvo, te da tamo djeluju sa svojim karakteristikama. Obzirom na

potrebu, kome je namijenjen pojedini premaz, tako treba birati odgovarajuću vrstu biocida –

insekticid ili fungicid odnosno kombinaciju oba biocida.

Biocidi su sredstva za uništavanje štetnih živih organizama i kontrolu bakterijskog i

gljivičnog rasta. Nalaze se u širokoj upotrebi u medicini, poljoprivredi, šumarstvu i industriji,

komunalnoj i osobnoj higijeni te zaštiti materijala. S obzirom da su namijenjeni za uništavanje

živih organizama, velik broj biocida predstavlja značajan rizik za zdravlje ljudi.

Page 42: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 35 -

Misli se na skupinu kemikalija, koje se koriste na svim mogućim područjima osim kao

sredstva za zaštitu bilja. Zbog činjenice da se vrlo često primjenjuju u očuvanju komunalne

higijene te u domaćinstvima, ljudi ih se sve više pribojavaju, pogotovo kad o njihovim

učincima malo znaju. Poseban problem je u tome što mnogi ne shvaćaju odnos koristi i štete

zbog primjene biocida.

Page 43: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 36 -

6. OPASNOSTI TIJEKOM PRIMJENE PESTICIDA

Svaku osobu koja dolazi u kontakt sa pesticidima treba detaljno informirati o

toksičnim osobinama preparata, o opasnostima pri neopreznom rukovanju i sa mjerama

zaštite. U suglasnosti sa zdravstvenim propisima, osobe koje rade sa pesticidima moraju

upotrebljavati osobna zaštitna sredstva (zaštitna odijela, zaštitna obuća, rukavice, respiratori,

zaštitne kape i zaštitne naočale). Treba osigurati uvijete za pranje kože i odjeće, uz obvezno

pranje ruku prije uzimanja hrane i pušenja.

Od medicinskih mjera važni su pregledi prije zaposlenja kao i periodični zdravstveni pregledi

radi utvrđivanja ranih promjena (svakih 12 mjeseci). Ženama koje doje zabranjen je rad sa

pesticidima, a bolesti endokrinog, centralnog i perifernog živčanog sustava, respiratornog

sustava, te bolesti jetre, krvi i krvotvornih organa kontraindikacije su za rad sa pesticidima.

Skraćivanje vremena kontakta s otrovnim kemikalijama ima veliko preventivno značenje.

Kod osobe kod koje je smanjena aktivnost holinesteraze za 25% i više preporučuje se

privremeni prekid kontakta sa organofosfornim spojevima ili karbamatima. Ako se pojave

subjektivni i klinički znaci trovanja antiholinesteraznim spojevima, radnika se uklanja sa

radnog mjesta i nesposoban je za rad. Nastavak rada u kontaktu sa tim tvarima dopušten je

samo ako je došlo do potpunog ozdravljenja uz potpuno uspostavljanje aktivnosti

kolinesteraze.

Trovanja kloriranim ugljikovodicima najčešće imaju reverzibilan karakter i završavaju

potpunim ozdravljenjem. Ako se pojave rezidualna trovanja sa oštećenjem živčanog sustava,

hepatitisom i anemijom, potrebno je radnika uputiti invalidskoj komisiji radi verifikacije

promijenjene radne sposobnosti i opasnosti od nastanka invalidnosti.

Većina direktnih štetnih učinaka prilikom upotrebe pesticida može se kontrolirati primjerenim

izborom pesticida i ispravnom metodom primjene.

Gotovo sva trovanja u poljoprivredi posljedica su nepravilnog rukovanja pesticidima.

Pesticidi se mogu podijeliti i prema akutnoj toksičnosti (podjela Svjetske zdravstvene

organizacije):

krajnje opasni,

znatno opasni,

umjereno opasni,

neznatno opasni

Potencijalnu opasnost za zdravlje radnika ima direktna izloženost pesticidima tokom njihove

proizvodnje, transporta, rukovanja ili primjene (poljoprivreda, industrija, komunalne

djelatnosti).

Page 44: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 37 -

Pesticidi ulaze u organizam u obliku para, krutih i tekućih aerosola na tri načina:

Preko kože. Zbog liposolubilnog karaktera znatne se količine velikog broja pesticida mogu

apsorbirati preko nezaštićene kože, ali je takvo unošenje najmanje opasno jer se pranjem

otrov može razmjerno lagano i brzo ukloniti. Za taj način unošenja opasniji su tekući preparati

(npr. aldrin, dieldrin, lindan, nikotin), što može biti posebno opasno ako dođu u dodir sa

sluznicom oka.

Preko respiratornog trakta. Tim putem ulaze plinoviti preparati. Osim klasičnih fumigansa,

kao što su na primjer metilbromid, cijanovodična kiselina, sumporugljik, osobito su opasni

organofosforni spojevi. Opasnost od inhalacijske toksikologije povećava se povišenjem

temperature.

Preko gastrointestinalnog trakta. Pesticidi se tim putem obično unose onečišćenim rukama, pri

pušenju, putem onečišćene hrane ili vode.

Opasnosti od akutnog djelovanja pesticida povezane su sa apsorpcijom razmjerno velikih

doza otrova. Najčešće su ugroženi radnici kemijske industrije zaposleni pri preradi kemikalija,

poljoprivredni radnici koji zaprašuju i prskaju bilje (prskači i mješaoci), piloti u poljoprivredi

(prskanje iz zrakoplova) i skladištari. Svi pesticidi mogu biti deponirani u organizmu ako je

brzina razgradnje i eliminacije sporija od apsorpcije što može imati za posljedicu kronično

trovanje. Profesionalna trovanja pesticidima najčešće su posljedica nepridržavanja propisanih

mjera sigurnosti i osobne higijene.

INSEKTICIDI

Klorirani ugljikovodici

Organofosforni spojevi

Karbamati

KLORIRANI UGLJIKOVODICI

(aldrin, dilan, lindan, dikofol, endrin, klordan, dieldrin, toksafen, heptaklor i heksaklorofen).

Insekticidi iz skupine kloriranih ugljikovodika različite su kemijske građe i učinaka. U

organizam mogu ući na sva tri načina: inhalacijom, ingestijom i preko kože. Otapala za masti

pospješuju njihovu apsorpciju preko kože, a neki prodiru kroz kožu i kad su u obliku praška.

Zbog topljivosti u mastima posjeduju afinitet za lipoide i masti organa, gdje se mogu odlagati

u velikim koncentracijama bez uočljivih posljedica. U uslovima naglog metaboličkog

iskorištenja tjelesnih masti, deponirane količine kloriranih ugljikovodika mogu izazvati

simptome akutnog trovanja.

Klorirani ugljikovodici djeluju na CŽS. Ovisno o količini otrova koja prodre u organizam,

simptomi akutnog trovanja pojavljuju se nakon nekoliko minuta ili tokom nekoliko sati.

Pojavljuju se grčevi, mučnina, povraćanje, proljev, glavobolja, vrtoglavica, pojačana

salivacija, katkad krvarenje iz nosa. Česte su parestezije jezika i usana, hiperestezija lica i

Page 45: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 38 -

udova te preosjetljivost na vanjske podražaje. Ako se inhalira takav insekticid, nastaje upala

sluznice disajnih puteva i očiju. Tim se simptomima, u slučaju težeg trovanja, pridružuju

toničko-klonički grčevi, a smrt uslijedi zbog paralize disanja.

Kronična trovanja nastaju nakon duže izloženosti malim količinama otrova. Za kronično

trovanje karakteristično je oštećenje jetre i bubrega. Neki klorirani ugljikovodici koji se

primjenjuju kao insekticidi (npr. heksaklorin, aldrin, heptaklor) lako prelaze placentu i mogu

toksično djelovati na plod.

Specifičnog antidota nema. Kontaminiranu kožu treba dobro isprati vodom i sapunom.

ORGANOFOSFORNI SPOJEVI

(Paration, malation, diazinon, fosfamidon, fosdrin, klortion, gution, diptereks, tionazin,

šradan, etion, karbofonotion i klorpirifos)

Ti spojevi čine veliku skupinu vrlo aktivnih insekticida, ali imaju i široku primjenu kao

akaricidi i larvicidi. Većina organofosfornih spojeva brzo se resorbira ingestijom, inhalacijom

i preko intaktne kože.

Svi preparati te skupine su derivati fosforne kiseline. Najmoćniji predstavnik, sa najširim

spektrom djelovanja jest paration. Od ostalih organofosfornih preparata najčešće se

upotrebljavaju malation, diazinon, fosfamidon, fosdrin, klortion, gution, diptereks, tionazin,

šradan, etion, karbofonotion i klorpirifos.

Ulaskom u organizam organofosforni spojevi uzrokuju ireverzibilnu inhibiciju holinesteraze -

enzima važnog za transmisiju nervnih impulsa preko sinapsa u parasimpatičkom živčanom

sustavu, neuromuskularnim spojevima i djelomično u simpatičkom i CNS-u. Trovanje

antiholinesteraznim spojevima je posljedica akumuliranog acetilkolina koji djeluje i na

muskarinske i na nikotinske receptore. Inhibicija holinesteraze u početku dovodi do

hiperstimulacije, posebno parasimpatičnog živčanog sustava i neuromuskularnih sinapsi, a

nakon toga slijedi blokiranje zahvaćenih sinapsi.

Znaci akutnog trovanja očituju se kontrakcijom bronhalnih mišića, pojačanom salivacijom,

suzenjem, znojenjem, bronhalnom hipersekrecijom, povećanim motilitetom i sekrecijom

gastrointestinalnog trakta, nesanicom, nepravilnim kontrakcijama mišića (posebno mimične

muskulature), poremećenom koordinacijom, a pri teškim otrovanjima nastupa arefleksija,

cijanoza, edem pluća, koma i smrt od asfiksije.

Budući da se holinesteraza regenerira vrlo sporo, učestala prekomjerna izloženost pokazat će

kumulativni inhibitorni učinak na holinesterazi. Aktivnost će se postupno smanjivati i kod

nivoa od oko 30% početne aktivnosti razvit će se slika trovanja. "Presimptomatsko"

smanjenje holinesteraze u serumu iskorištava se pri kontroli ljudi koji rade sa

organofosfornim spojevima, kao objektivni znak prekomjerne apsorpcije otrova prije nego što

se razviju znaci oštećenja živčanog sustava.

Page 46: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 39 -

Organofosforni spojevi brzo se razgrađuju u organizmu i eliminiraju pretežno urinom.

Specifični antidot za muskarinske, a dijelom i centralne učinke acetilholina je atropin u

velikim količinama, 1-2 mg svaki sat, dok se ne postignu velike koncentracije, čak i do 12 mg

atropina. U svrhu stimuliranja regeneriranja holinesteraze može se dati pralidoksim klorid.

KARBAMATI

(sevin, karbaril, TMTD, maneb, vapam, ziram)

To su preparati karbaminske kiseline među kojima se najviše primjenjuju spojevi iz grupe N-

metilnih derivata (sevin, karbaril), ditiokarbamata (TMTD, maneb, vapam, ziram) i drugi.

Karbamati su po svom djelovanju slični organofosfornim spojevima, ali su reverzibilni

inhibitori holinesteraze. Za sliku trovanja karakteristično je pojačano izlučivanje sline,

pojačano znojenje, premorenost, podrhtavanje mišića i grčevi. Ti spojevi, međutim, izazivaju

upozoravajuće simptome u dozama koje su daleko od opasnih pa se izložene osobe mogu na

vrijeme ukloniti. Stupanj izloženosti karbamatnim pesticidima može se utvrditi mjerenjem

aktivnosti holinesteraze u krvi. Atropin je djelotvorni antidot.

OSTALI INSEKCIDI

(Spojevi arsena, Nikotinski preparati, Cijanidi, Sumporugljik, Metilbromid, Dinitrofenol-

aromatski ugljikovodik)

SPOJEVI ARSENA

Spojevi arsena sporo se izlučuju iz organizma pa su poznati kao kumulativni otrovi. Od

simptoma se obično pojavljuje nadražaj kože, sluznica gornjih disajnih puteva i očiju,

povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu i često mokrenje. Prilikom teških trovanja dolazi do

smanjenja krvnog pritiska, gubitka svijesti, grčevi i smrti zbog paralize centra za disanje. Uz

simptomatsku terapiju daje se BAL (dimerkapto-propanol).

NIKOTIN

Nikotin je jaki inhalacijski, probavni i kontaktni otrov. U početku djeluje u smislu stimulacije,

a zatim depresije simpatičkih i parasimpatičkih ganglija. Simptomi akutnog trovanja su

glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, smetnje vida i sluha, poremećaj koordinacije

pokreta i mentalna poremećenost. Kao djelotvorni antidot upotrebljava se parpanit.

NATRIJEV CIJANID

Natrijev cijanid, cijanovodična kiselina i njezine soli služe kao fumigansi u zatvorenim

prostorima. U organizam ulaze inhalacijom i preko kože. Njihovo je djelovanje opisano u

poglavlju o profesionalnim otrovanjima plinovima zagušljivcima.

SUMPORUGLJIK

Sumporougljik je vrlo jak otrov CŽS-a. Kratkotrajna ekscitacija brzo prelazi u depresiju i

konvulzije, a smrt nastane zbog paralize disanja. Kronična izloženost subletalnim

Page 47: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 40 -

koncentracijama izaziva trajne promjene u smislu neuritisa, paralize, smetnji vida,

parkinsonizma, gastrointestinalnih smetnji i anemije.

RODENTICIDI

Trovanja rodenticidima najčešće su slučajna, a rjeđe je riječ o profesionalnim otrovanjima pri

akcijama deratizacije.

Otkrićem skupine antikoagulantnih rodenticida na bazi kumarinskih derivata (warfarin,

tomorin) dobivena su djelotvorna sredstva za uništavanje glodavaca. Antikoagulantni

rodenticidi inhibiraju stvaranje protrombina u jetri uzrokujući hipoprotrombinemiju,

vaskularna oštećenja, unutarnja i vanjska krvarenja i anemiju.

Za čovjeka je dovoljna opetovana izloženost u miligramskim količinama da se razvije

hemoragička dijateza i anemija. Terapijski dolazi u obzir davanje vitamina K i C, preparata

željeza i transfuzije krvi.

Kao rodenticidi mogu se upotrijebiti i spojevi barija, talija i fosfora koji uzrokuju probavne

smetnje, oštećenja parenhirnatoznih organa i CNS-a.

AKARICIDI

(Fenkapton, Hlorocid i Etiol)

U skupinu akaricida ubrajaju se neki već spomenuti insekticidi, ali i fungicidi, npr. neki

organski spojevi fosfora i sredstva na bazi sumpora. Najviše se upotrebljavaju fenkapton,

klorocid i etiol. Selektivni akaricidi odlikuju se niskom toksičnošću za sisavce.

FUNGICIDI

Fungicidna sredstva najčešće su na bazi bakra, sumpora, organskih spojeva žive i

ditiokarbamata. Toksikološki je značajna profesionalna ekspozicija živinim fungicidima.

Simptomi akutnog lokalnog djelovanja očituju se nadražajem kože i dermatitisom, ali može

doći i do sistemskog djelovanja jer se živa može resorbirati i preko kože, šta može dovesti do

akutnog, ali i kroničnog trovanja..

HERBICIDI

Potencijalno opasni herbicidi proizvedeni su na bazi dinitro spojeva, ali se radi uništavanja

korova primjenjuje i natrijev arsenit, ali i natrijev i kalijev cijanid. Treba uzeti u obzir da su

trovanja često uzrokovana i otapalima i razrjeđivačima za herbicide.

Page 48: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 41 -

6.1. Dokumentarni film ˝Muškarci u opasnosti˝

Drastičan pad broja spermija,sve više oboljelih od karcinoma testisa, povećanje broja spolnih

malformacija kod rođenih dječaka. Na endokrilni sustav djeluju PCB, DDT, bisfenoli,

pesticidi, kemijski spojevi koje na tržište izbacuje industrija. Ako dođu do muškog sustava za

razmnožavanje, mogli bi biti i razlog patologija kao što su rak, imunološke bolesti, problemi

sa štitnjačom, dijabetes.

Emisija počinje otkrićem danskog znanstvenika Nilesa Skakkebaeka da je broj spermijakod

muškaraca u posljednjih 50 godina prepolovljen. Do istih rezultata dolazi i američka

epidemiologinja Shanna nakon višemjesečne analize Skakkebaekovih rezultata i referenci. Uz

provjeru rezultata iz Danske Shanna je napravila provjeru utjecaja okoliša na spermu

muškaraca na četiri odvojene lokacije: dvije urbane sredine (New York i Los Angeles) i dva

ruralna grada. Očekivala je da će zbog načina života kvaliteta sperme biti lošija u

megalopolisima. Istraživanje je pokazalo da je najlošija kvaliteta sperme bila u ruralnom

gradiću što ju je šokiralo i navelo na daljnje istraživanje koji su mogući utjecaji. Grad se

nalazi u delti Misissipija koja je kontaminirana pesticidima i nameće se kao logičan zaključak

da su pesticidi jedan od glavnih uzroka smanjene kvalitete spermija.

Nakon sumnji u rezultate danskog i američkog istraživanja pariška banka sperme također

provodi vlastito istraživanje nad uzorcima sperme starim do 20 godina. Rezultat je također

šokantan, u 20 godina broj spermija se smanjio za 40%

U kemijskoj industriji postoji pravilo da količina ubija tj. tvar nije otrovna ako nije

zastupljena u dovoljnoj količini. Za endokrilne disruptore ne vrijedi navedeno pravilo već

vrijedi trenutak izloženosti. Dovoljno je da fetus bude izložen "dozvoljenim količinama"

kemijskim spojevima koji oponašaju i utječu na hormone -- endokrilnim disruptorima.

Malformacija se može desiti još u razvoju fetusa i može biti razlog današnjem velikom

povećanju spolnih malformacija prvenstveno neplodnosti muškaraca.

Eksperiment sa životinjama

Životinje su bile izložene normalnim količinama jednog ftalata i dva različita pesticida.

Rezultat bi trebao biti nula, tj. ne bi smjelo biti utjecaja budući da se radi o normalnim

dopuštenim količinama, međutim njihova interakcija je dovela do sedmerostrukog broja

povećanja mjerenih malformacija. Još jedno zvono za uzbunu. Sva se ispitivanja odnose samo

na izolirane kemijske spojeve i njihov individualni utjecaj. Ne postoji zakon niti u jednoj

državi koji obavezuje proizvođače da testiraju interakciju kemijskih spojeva i utjecaj

interakcije na ljudsko zdravlje.

Na žalost za očekivati je uskoro kao rezultat eksperimenta u koji smo svi uključeni skandal

širokih razmjera s posljedicama na ljudsko zdravlje. Skakkebaek izjavljuje: "Bolesti koje

pogađaju muško zdravlje i uzrokuju neplodnost mogle bi biti ozbiljne koliko i klimatsko

zatopljenje."

Page 49: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 42 -

7. SAVJETI DA SE IZBJEGNE TROVANJE PESTICIDIMA

Slika 12. Razne vrste pakiranja pesticida

1. Pročitati ili se raspitati o pesticidu prije nego što ga kupimo.

2. Ne smije se nikad kupovati pesticid od švercera i bez naljepnice i upute na hrvatskom

jeziku (važno je pri primjeni sredstava i u slučaju da se dogodi nesreća).

3. Prije nego što se ide u polje raditi s pesticidima, potrebno je pozorno pročitati upute

vezane uz jedinično pakiranje i napraviti plan rada.

4. Ne smije se dopustiti da sredstvo koje se primjenjuje dospije na susjedovo imanje, a

ako i dospije, o tome ga treba obavijestiti (otrovi se najčešće prenose na susjedovo

imanje ako ih primjenjujete prskanjem za vjetrovita vremena).

5. Ne treba nikad ići sam obavljati poslove s pesticidima. Poželjno je da u blizini bude

netko tko može pomoći ili dovesti pomoć ako to bude potrebno.

6. Na mjestu gdje se obavlja posao obvezno se pridržavati sljedećeg:

- Ponesti veću količinu čiste vode, možda će trebati za ispiranje kože ili očiju

nakon što je otopina pesticida prsnula u oči ili došla u dodir s kožom. Neka to bude

barem 100 l vode u nekoj bačvi ili u plastičnim spremnicima. Jako dobar izbor je

plastična vreća s pipcem, kakvu koriste ljudi u kampovima. Vodu držati na čistom i ne

dopustiti da se onečisti zbog obavljanja posla.

- Ponesti sa sobom propisana sredstva osobne zaštite. Izabrati prikladna i

jednostavna sredstva, koja mogu biti zaštita u većini slučajeva. Ako u uputi ne piše

ništa posebno, onda će biti dovoljne gumene čizme, plastične rukavice, radna kuta,

lagana kabanica i naočale ili štitnik za lice, ovisno s kojim sredstvom i na koji način se

posao obavlja (npr. prskanje).

- Nije dobro škrtariti na sredstvima zaštite. Plastične rukavice doista nisu skupe

i trebalo bi ponijeti nekoliko pari sa sobom. Kod svakog prekida rada poželjno je

skinuti i baciti rukavice u vreću za smeće i dobro operati ruke, lice i ostale dijelove

koji su bili otkriveni.

- Ne smije se ni mokriti prije negoli se operu ruke, a da se o jedenju, pijenju ili

pušenju i ne govori. I ne samo to! Kada se ide jesti ili piti, potrebno je skinuti sa sebe

svu zaštitnu opremu da njome ne dođe do onečišćenja jela i pića.

- Nakon završetka posla pospremiti ostatke pesticida i zatim čistom vodom

isprati čizme, naočale, kabanicu, tj. zaštitnu opremu, a dijelove koji više nisu za

upotrebu (npr. rukavice, maske za jednokratnu upotrebu) spremiti u vreću koja će se

poslije baciti u smeće.

- Oprati sve izložene dijelove tijela, prije svega ruke i lice. Ako je otrov dospio

Page 50: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 43 -

na druge dijelove tijela, oprati ih već na njivi, a nakon povratka s polja kod kuće

obvezno je tuširanje mlakom vodom i odjeća koja je bila u upotrebi pere se odvojeno.

- Rad s pesticidima je opasan, osobito ako se korisnik ne pridržava mjera

osobne zaštite, te se, rukujući njima, može i otrovati. Treba znati znakove (simptome)

otrovanja napisane na uputama. Ako se primijete takvi znakovi, ne smije se oklijevati.

Tada je najbolje odmah prekinuti posao, jer zdravlje je važnije od prinosa na imanju.

Hitno treba obaviti nužno pranje onečišćenih dijelova tijela ili zatražiti nečiju pomoć.

Presvući se i potražiti pomoć liječnika, noseći sa sobom uputu priloženu uz jedinično

pakiranje otrova ili spremnik pesticida.

Slika 13. Prikaz kako se ne smije raditi

Ne ulaziti u tretirano područje bez zaštitne opreme, niti se to smije dopustiti drugima. U uputi

za jedinično pakiranje piše koliko dugo nakon tretiranja nitko ne smije ulaziti u onečišćeno

područje.

Ne smije se prodavati tretirane proizvode (npr. povrće i voće) prije nego što je prošla karenca

(označava broj dana koji mora proteći od posljednje primjene nekog pesticida do berbe i tog

se roka treba strogo pridržavati). Ako se prodaje ili daje nekom onečišćeni proizvodi, onda se

ta osoba naziva trovač, a možda čak i potencijalni ubojica.

Ne smije se ubacivati prazna ambalaža u okoliš, jer se time čini višestruka šteta okolišu i

ljudima.

Slika 14. Prikaz ulaska otrova u pitku vodu

Page 51: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 44 -

8. SIMPTOMI TROVANJA

Pesticidi mogu štetno djelovati u dvjema fazama, akutno, tj. odmah u slučaju izlaganja

visokim dozama u kratkom razdoblju i/ili ako je izlaganje dugotrajno, a koncentracije

pesticida niske.

Smrti od akutnog trovanja pesticidima su rijetke i uglavnom se to odnosi na pokušaje

samoubojstava ili slučajna trovanja. Mnogo je više otrovanja bez smrtnog slučaja s blagim

simptomima koji često prođu nezamijećeno ili zamijenjeni za neke druge uzroke. Najčešće se

problemi javljaju kod poljoprivrednika, tj. kod radne izloženosti.

Trovanje pesticidima može izazvati različite simptome:

Trovanje malim količinama pesticida može izazvati umor, glavobolju, vrtoglavicu, znojenje,

slabljenje vida, grčevi, mučnina i povraćanje.

Simptomi trovanja srednjim količinama su

poremećaj rada srca, otežano disanje i kretanje,

tremor mišića, pojačana salivacija.

Trovanje velikom količinom pesticida može izazvati

kolvulzije, komu i smrt.

Pesticidi se sastoje od aktivne i inertne komponente.

Aktivna komponenta je ona tvar koja djeluje

određenim mehanizmom na ciljanu biološku vrstu

(biljke, insekti, glodavci i sl.), a inertna tvar je ona

koja aktivnu tvar prenosi. Inertne tvari su

tekućine,ulja ili različiti prahovi.

Ulja su npr. dobra da se aktivna tvar zalijepi za biljku, praškasta inertna sredstva se koriste za

raspršivanje po zemlji i/ili biljkama. Inertne komponente

ponekad mogu uzrokovati akutne efekte kod ljudi tako

npr. petroleum koji se koristi kod tekućih pesticida, a

može uzrokovati iritaciju očiju, grla i nosa, te rijetko i

slučajeve kemijski inducirane upale pluća. Kod praškastih

pesticida inertne komponente su najčešće talk, glina ili

mljeveni biljni materijali kao npr. klipovi kukuruza koji

mogu izazvati različite alergijske reakcije.

Ipak najveću zabrinutosti izazivaju problemi vezani za

kroničnu izloženosti čak i manjim koncentracijama

pesticida, a koje su simptomi nevažni za one kod akutnog

trovanja. Neki od učinaka kronične izloženosti kod

laboratorijskih životinja su kongenitalni poremećaji,

problemi živčanog sustava, poremećaji reproduktivnog i

Slika 15.

Trovanje malim količinama pesticidima

Slika 16. Posljedica ne korištenja zaštitnog

sredstva za oći

Page 52: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 45 -

endokrinog sustava i karcinomi.

Neki od pesticida označeni su kao mogući kancerogeni jer kod štakora i miševa u velikim

dozama izazivaju povećanu incidenciju karcinoma. Trenutačno se ni jedan pesticid na tržištu

u razvijenim zemljama ne smatra kancerogenim za ljude.

Budući da je vrlo teško u epidemiološkom smislu odrediti kojim smo pesticidima izloženi i

koliko, vrlo je teško i procijeniti koliko se slučajeva karcinoma može objasniti izloženosti

pesticidima. Ipak prema studijama koje su se bavile izloženosti radnika u poljoprivredi ili

radnika u proizvodnji pesticida, EPA (američka agencija za zaštitu okoliša) procjenjuje da je

vjerojatnost pojave karcinoma uzrokovanog pesticidima 1 prema 10 000. Što više ta se

procjena smatra i dosta konzervativnom, tj. da precjenjuje rizik, ali kao mjera opreza. Također

kod radne izloženosti zabilježen je vrlo mali broj ostalih poremećaja kao npr. reproduktivni

problemi.

U SAD-u pa i u cijelom svijetu se često koristi Atrazin (herbicid) koji je srednje toksičan, a

akutno trovanje izaziva abdominalne bolove, diareju, povraćanje, iritaciju sluznica i kože. Što

se tiče kancerogenosti provedene studije su dale rezultate iz kojih je teško izvesti zaključke.

Drugi spoj koji se vrlo često koristi je bakreni sulfat (Cu2SO4) ili modra galica, fungicid koji

kod akutnog trovanja izaziva snažna gastrointestinalna oštećenja, te iritaciju sluznica i kože.

Kronična trovanja mogu izazvati oštećenja jetara, anemiju i neke reproduktivne poremećaje

kao što su atrofija testisa, smanjena produkcija spermija.

Page 53: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 46 -

9. OBVEZE U RADU S PESTICIDIMA

Sredstva za zaštitu bilja moraju se primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i

obavijestima na etiketi ili u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli, skladištiti

i čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, a praznu ambalažu

od sredstava za zaštitu bilja morate propisno zbrinuti.

Radi osiguranja i mogućeg izlaganja sredstvu za zaštitu bilja, kao korisnici sredstva za zaštitu

bilja obvezni su voditi i čuvati evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja koristite, i to

najmanje tri godine.

U cilju izbjegavanja izlaganju neugodnim mirisima građana koji prebivaju u neposrednoj

blizini površina koje se tretiraju prilikom korištenja sredstava za zaštitu bilja, korisnici

sredstava, na njihov zahtjev, moraju najaviti tretiranje najkasnije 24 sata prije tretiranja i dati

informacije o trgovačkom nazivu sredstva za zaštitu bilja koje će koristiti za tretiranje,

datumu i vremenu tretiranja te načinu tretiranja kako bi građani mogli poduzeti dodatne mjere

zaštite.

Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici dužni su položiti ispit kojim potvrđuju da

posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje

poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za

primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih

organizama.

9.1. Osobna zaštitna sredstva

Slika 17. Minimalna zaštita potrebna pri špricanju

Uporaba osobne zaštitne opreme je jedna od osnovnih mjera za smanjenje rizika pri radu sa

sredstvima za zaštitu bilja koja primjeniteljima i poljoprivrednim radnicima omogućuje

siguran rad. Pri rukovanju sa sredstvima za zaštitu bilja može se koristiti sljedeća osobna

zaštitna oprema: zaštitna odjeća, zaštitna pregača, zaštitna kapa ili kapuljača, zaštitne

Page 54: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 47 -

rukavice, zaštitna obuća, štitnici za lice, zaštitne naočale koje dobro prianjaju i zaštitna

filtarska maska ili polumaska te u posebnim radnim uvjetima i samostalni uređaj za disanje.

Slika 18. Nužna OZS pri uporabi pesticida

Potreba za korištenjem osobne zaštitne opreme i njihov odabir ovisit će prije svega o uputama

na etiketi i/ili popratnom listu svakog pojedinog sredstva za zaštitu bilja. Ako na uputama nije

posebno naveden materijal od kojeg je osobna zaštitna oprema izrađena potrebno je zatražiti

Sigurnosno-tehnički list za sredstvo za zaštitu bilja i postupati prema uputama ili tražiti

informacije od proizvođača sredstva za zaštitu bilja ili osobne zaštitne opreme, zastupnika

proizvođača ili distributera.

Slika 19. Štitnik za lice

Otpornost materijala od kojeg je izrađena osobna zaštitna oprema možemo provjeriti i tako da

dio opreme zalijemo sa sredstvom za zaštitu bilja i ostavimo približno toliko dugo djelovanju

sredstva za zaštitu bilja koliko namjeravamo koristiti taj dio osobne zaštitne opreme. Ako

dođe do promjene boje materijala, omekšavanja, skrućivanja, poroznosti, pojave mjehurića ili

se materijal počne topiti ili postane želatinozan, krut ili lomljiv, takva osobna zaštitna oprema

nije pogodna za rad sa sredstvom za zaštitu bilja na kojeg smo ga testirali.

Page 55: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 48 -

Osnovni sigurnosni zahtjevi kojima mora udovoljavati osobna zaštitna oprema propisani su

Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme koji ih dijeli u tri kategorije:

Kategorija I (za minimalni rizik): osobna zaštitna oprema jednostavnog oblikovanja za koju

proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik predviđa da korisnik može sam ocijeniti stupanj

osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, te čije učinke, ako su postupni, može sigurno i

pravodobno utvrditi. Ta vrsta zaštitne opreme nije primjerena za rad sa sredstvima za zaštitu

bilja. Kategorija II (za srednji rizik): ova vrsta opreme pogodna je za rad s većinom sredstava

za zaštitu bilja osim onih koja su označena kao otrovna ili vrlo otrovna. Kategorija III (za

visoki rizik): osobna zaštitna oprema složenog oblikovanja koja je namijenjena zaštiti od

smrtnih opasnosti te opasnosti koje mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje i čije

trenutne učinke, koje predviđa proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, korisnik ne može

pravodobno utvrditi. Pogodna je za zaštitu kod rukovanja otrovnim i vrlo otrovnim sredstvima

za zaštitu bilja. Svaki dio zaštitne opreme mora biti označen brojem kategorije i oznakom CE

čime proizvođač jamči da je oprema proizvedena u skladu s odredbama Pravilnika.

Zaštitna odjeća i pokrivala za glavu Zaštitna odjeća pokriva ili zamjenjuje osobnu odjeću i

pruža zaštitu od jednog ili više rizika koji mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje pri radu. Mora

biti označena na način da je vidljivo ime (npr. zaštitni kombinezon) i naziv proizvođača

odjeće, trgovačko ime i broj, broj specifične norme prema kojoj je izrađena (npr. HRN EN

340), piktogram koji prikazuje specifičnu opasnost i razinu zaštitnog djelovanja te način

održavanja odjeće. Zaštitna odjeća može biti jednodijelna u obliku kombinezona ili dvodijelna

i odgovarajuće veličine tako da je dovoljno udobna i da previše ne prianja uz tijelo. Ispod nje

je obvezno nositi duge hlače i majicu s dugim rukavima. Kod rukovanja s otrovnim ili

nagrizajućim sredstvima za zaštitu bilja potrebno je koristiti zaštitnu nepropusnu odjeću

otpornu na kemikalije i vodu. Ako ne raspolažemo takvom zaštitnom odjećom onda kod

pripreme škropiva treba koristiti zaštitnu pregaču otpornu na kemikalije koja seže od vrata do

koljena. Neka zaštitna odjeća i kombinezoni imaju i kapuljaču koja služi kao zaštita glave i

vrata. Ako se kapuljača ne koristi mora se saviti uz vrat da se spriječi nakupljanje sredstva za

zaštitu bilja. Za zaštitu glave i vrata se mogu koristiti i druga pokrivala otporna na kemikalije

kao što su npr. plastificirani šešir sa širokim obodom. Kape ili šeširi od pamuka ili slične

tkanine nisu pogodna zaštita jer upijaju tvari i ne mogu se nakon uporabe dobro oprati.

Odjeća otporna na kemikalije može zbog nepropusnosti biti vrlo topla pa treba rad prilagoditi

tako da se izbjegne toplotni stres (rad u hladnijem dijelu dana, više odmora, uzimanje

dovoljno tekućine).

Završetkom rada, prije skidanja zaštitne odjeće treba ju s vanjske strane kratko isprati vodom

posebno na dijelovima koji su onečišćeni sredstvom ili škropivom uslijed prolijevanja ili

izravnog kontakta. Zatim treba skinuti zaštitnu odjeću i do pranja spremiti u zatvorenu

plastičnu vreću. Kod skidanja paziti da kontaminirani dijelovi zaštitne odjeće ne dođu u dodir

s kožom. Zaštitnu odjeću mora se održavati i redovito prati nakon svake uporabe, odvojeno od

ostalog rublja, u postupku strojnog pretpranja i intenzivnog pranja s jakim sredstvom za

pranje rublja. Ako je zaštitna odjeća bila jako kontaminirana sredstvima za zaštitu bilja

postupak pranja treba ponoviti. Nakon pranja stroj za pranje rublja treba isprati tako da se

pokrene program pranja s deterdžentom, ali bez rublja. Zaštitnu odjeću treba čuvati u suhoj i

Page 56: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 49 -

dobro prozračnoj prostoriji odvojeno od druge odjeće. Ako dođe do kontaminacije odjeće

nošene ispod zaštitne također je treba nakon rada skinuti i do pranja čuvati u zatvorenoj

plastičnoj vreći. Zaštitna obuća pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba koristiti obuću

koja u potpunosti obavija stopalo i ima gumeni potplat. Cipele ili čizme trebaju biti otporne na

kemikalije (HRN EN 13832) kod rukovanja sredstvima za zaštitu bilja. Kad se obavlja

prskanje nogavice hlača moraju prekriti obuću da se spriječi cijeđenje škropiva u obuću. Prije

izuvanja treba vanjsku stranu obuće oprati vodom.

Odgovarajuća zaštita ruku postiže se nošenjem rukavica otpornih na kemikalije koje ne

propuštaju vodu, mineralna ulja i organska otapala (HRN EN 374). Najčešće su to rukavice

od nitrilne gume, ispod kojih se kod rukovanja sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže

organska otapala (EC formulacije) mogu nositi još jedne tanke nitrilne rukavice. Također se

preporučuje korištenje rukavica označenih certifikatom CE iz kategorije II ili III osobne

zaštitne opreme. Sve rukavice moraju imati odgovarajuće oznake i to na samim rukavicama,

pakiranju i uputama za uporabu. Obvezno označavanje za rukavice kategorije II mora

sadržavati naziv proizvoda i proizvođača, veličinu, upute za uporabu, CE znak i piktograme

koji upućuju na područje primjene s oznakama otpornosti i odgovarajućom normom. Za

rukavice kategorije III potrebno je navesti i broj certifikacijskog tijela koje je obavilo provjeru

kakvoće proizvoda.

Preporučena duljina rukavica je do polovice podlaktice, s tim da se rukave zaštitne odjeće

treba navući preko rukavica i zakopčati. Kod rada iznad glave rukavice nosimo iznad rukava

odjeće i podvinemo ih prema van na krajevima kako bi se spriječilo curenje sredstva za zaštitu

bilja niz ruku. Postupci pri rukovanju sredstvima za zaštitu bilja pri kojima je obvezno

nošenje rukavica i druge osobne zaštitne opreme navedeni su na etiketi u vidu posebnih

oznaka obavijesti za primjenitelja (SPo oznaka). Najvažnije je rukavice nositi kod rukovanja s

nerazrijeđenim sredstvom za zaštitu bilja, kod pripreme škropiva, ulijevanja sredstva za

zaštitu bilja u spremnik stroja za primjenu i nadopunjavanje vode u spremnik stroja za

primjenu jer je tada mogućnost kontaminacije najveća. Nadražujuća i alergogena svojstva

sredstva za zaštitu bilja najizraženija su prije razrjeđivanja. Rukavice se ne smiju stavljati na

vlažne ruke, niti se smiju koristiti rukavice koje su oštećene ili im je unutarnja površina

kontaminirana sredstvom za zaštitu bilja. Prije skidanja rukavice je potrebno oprati vodom i

skidati bez dodirivanja vanjske površine. Prije i poslije uporabe rukavica ruke treba oprati

vodom i sapunom, a korisno je nanijeti i zaštitnu kremu za ruke nakon završetka rada. Kod

primjene sredstava za zaštitu bilja traktorskom prskalicom važno je ne ulaziti u kabinu s

rukavicama onečišćenim sa sredstvom za zaštitu bilja jer ćemo u tom slučaju kontaminirati

cijelu unutrašnjost kabine i na taj način povećati izloženost.

Page 57: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 50 -

Zaštita dišnih organa

Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih organa mora se koristiti sukladno oznakama

upozorenja i obavijesti na etiketi i popratnom listu svakog pojedinog sredstva za zaštitu bilja.

Uporaba maske ili polumaske obvezna je ako se na etiketi sredstva za zaštitu bilja navodi

oznaka upozorenja R 20 (H 332) ili R 23 (H 331) (opasno/otrovno ako se udiše) ili R 37 (H

335) (nadražuje dišne putove) ili odgovarajuće oznake obavijesti (na primjer S 39 ili SPo)

kojima se nalaže zaštita dišnih putova. Preporučuje se također kod rada ili ulaska u zaštićene

prostore (staklenike, plastenike) nakon tretiranja kao i kod rukovanja tretiranim sjemenom.

Najčešće se na etiketi sredstva za zaštitu bilja određuje uporaba jednokratne filtarske

polumaske (ili tzv. respiratora) za zaštitu od čestica koja pokriva nos i usta i označava se

kraticom FF (HRN EN 149), a najčešći preporučeni filtar je filtar za zaštitu od čestica. Ovisno

o djelotvornosti koriste se filtri s niskom (P1), srednjom (P2) i visokom sposobnosti hvatanja

čestica (P3).

Slika 20. Pripravak smjese špriciva za špricanje zrakoplovom

Kod primjene sredstava za zaštitu bilja koja sadrže otapala ili su lako hlapiva treba koristiti

zaštitnu polumasku (HRN EN 140) ili masku (HRN EN 136) s odgovarajućim filtrom za

zaštitu od plinova i para ili kombiniranim filtrima za zaštitu od plinova, para i aerosola. Za

pravilnu uporabu i održavanje maske moraju se poštovati upute za uporabu i provjeriti rok

trajanja filtra. Kad dođe do zasićenja filtra potrebno ih je zamijeniti, a također ako kod

nošenja maske dođe do otežanog disanja ili se osjeti miris sredstva za zaštitu bilja. Filtre treba

redovito mijenjati najmanje jednom godišnje. Nakon uporabe masku treba očistiti prema uputi

proizvođača i čuvati u hladnom i suhom prostoru, zapakiranu u plastičnu vrećicu.

Page 58: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 51 -

Zaštitne naočale i štitnici za lice

Kod rukovanja nekim sredstvima za zaštitu bilja propisana su zaštitna sredstva za oči od kojih

najbolju zaštitu predstavljaju naočale koje dobro prianjaju, a koriste se i naočale sa zaštitnim

stranicama i štitnici za lice. Jednako dobru zaštitu očiju pruža i maska za cijelo lice. Kod

miješanja tijekom pripreme škropiva postoji veća mogućnost prskanja pa bolju zaštitu pruža

štitnik koji pokriva cijelo lice. Kod primjene sredstva za zaštitu bilja kada je povećana

izloženost izmaglici škropiva bolju zaštitu očiju osiguravaju naočale koje dobro prianjaju.

Nakon uporabe naočale i štitnik za lice treba oprati u toploj sapunici.

Page 59: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 52 -

10. ZAKONODAVSTVO EUROPSKE UNIJE O PESTICIDIMA

Zakonodavstvo Europske Unije po pitanju pesticida možemo podijeliti u 3 skupine:

1. skupina – registracija pesticida dostupnih na tržištu,

a) Uredba o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja,

b) Uredba o razvrstavanju,označavanju, obilježavanju i pakiranju

opasnih kemikalija.

2. skupina – kontrola primjene pesticida,

a) Direktiva o održivoj upotrebi pesticida.

3. skupina – kontrola ostataka pesticida u hrani i ostalim proizvodima te u okolišu, a) Uredba o maksimalnim dopuštenim koncentracijama pesticida u hrani i hrani

životinja.

U zakonodavstvu Europske Unije i drugih zemalja možemo naići na mnoge nedorečenosti, po

pitanju registracije i kontrole pesticida.

Uredba o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (EU) 1107/2009

Ovom uredbom Europske Unije postroženi su kriteriji za uvrštavanje aktivnih tvari na

popis odobrenih aktivnih tvari za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja, registraciju pomoćnih

sredstava i tretiranog sjemena. Za sedamdesetak aktivnih tvari donesena je odluka o zabrani

stavljanja na tržište, jer nisu zadovoljile toksikološke standarde, dok je još šestotinjak tvari

povučeno iz upotrebe zbog nepravovremeno provedene evaluacije (određivanje vrijednosti

tvari) ili odustajanja samih proizvođača.

Ova Uredba također propisuje i opća pravila za zajedničko korištenje pokusa na

kralježnjacima radi izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja pokusa. Registracija se provodi u 3

zone Europske unije. Osim toga, ovom se Uredbom regulira i paralelna trgovina, novi sustav

zaštite podataka, te evidencija o uvozu, nabavi, prodaji, proizvodnji, izvozu i upotrebi

sredstava za zaštitu bilja. Primjena ove Uredbe kod nas je počela s datumom pristupanja

Hrvatske Europskoj Uniji.

Uredba o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (EC)

1272/2008

Ova Uredba Europske komisije (Regulation on Classification, Labelling and

Packaging of Substances and Mixtures) osigurava visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i

okoliša, uvažavajući principe slobodnog tržišta, ali i održivog razvoja. Njezine odredbe

prenesene su u hrvatsko zakonodavstvo, uz prijelazna razdoblja, kroz Pravilnik o

razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/2011).

Page 60: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 53 -

Direktiva o održivoj upotrebi pesticida (2009/128/EC)

Ova Direktiva Europske komisije (Directive Establishing a Framework for

Community Action to Achieve the Sustainable Use of Pesticides) predviđa da države članice

Europske Unije donesu nacionalne akcijske planove (NAP) u kojima utvrđuju kvantitativne

pretpostavke, ciljeve, mjere i vremenske planove za smanjenje rizika i učinaka pesticida na

zdravlje ljudi i okoliš, te potiču razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih

postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Pri izradi NAP-a treba

voditi računa o zdravstvenim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim učincima predviđenih

mjera, kao i o posebnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim uvjetima te svim relevantnim

interesnim skupinama. Direktiva određuje i rokove za provedbu pojedinih dionica plana, a

nalaže se sustavno prikupljanje podataka i vođenje statističkih baza o primjeni pesticida.

Preporučuje se zamjena kemijskih zaštitnih sredstava integriranom i organskom proizvodnjom

hrane, primjenom plodoreda, kontinuiranog nadzora štetnika, njihova mehaničkog uklanjanja,

upotreba otpornih sorti te primjena „korisnih“ organizama u zaštiti usjeva. Također se

zahtijeva kontinuirano obrazovanje svih skupina koje dolaze u dodir s pesticidima, ali i

podizanje svijesti javnosti o opasnostima za okoliš i zdravlje koji mogu proizaći iz

nekontrolirane primjene pesticida. Nalaže se kontinuirani inspekcijski nadzor nad opremom

za primjenu pesticida, strogo poštovanje propisanih postupaka za odlaganje ambalaže,

pripremu radnih otopina pesticida, održavanje i odlaganje opreme, uvođenje „tampon-

područja“ između površina tretiranih zaštitnim sredstvima i naselja, odnosno površinskih

vodotoka, dodatna zaštita površinskih voda, načelno se zabranjuje primjena aviona, nalaže se

kontinuirani zdravstveni nadzor nad osobama profesionalno ili rezidencijalno izloženim

povećanim razinama pesticida i vođenje registra o akutnim i kroničnim trovanjima.

Uredba o maksimalnim dopustivim koncentracijama pesticida u hrani i hrani za životinje (EC)

396/2005

Ova se Uredba Europske komisije (Regulation on Maximum Residue Levels of Pesticidesin

or on Food and Feed of Plant and Animal Origin) izravno odnosi na javno zdravlje i

relevantna je za funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU. Naime, u interesu slobodnog kretanja

roba, potrebno je ujednačiti uvjete tržišnog natjecanja među državama članicama, uvažavajući

visoku razinu zaštite potrošača.

Usklađenost hrvatskog zakonodavstva o pesticidima sa zakonodavstvom EU, te stanje

njegove provedbe

Najveće promjene u primjeni pesticida predviđene su implementacijom Direktive

2009/128/EU u naše zakonodavstvo. Opće upute za primjenu Direktive mogu se naći na

stranici Europske udruge za zaštitu bilja (European Crop Protection Association). Osnova

sigurne primjene sredstava je upotreba tehnički ispravne, po mogućnosti kalibrirane opreme,

priprema točno određenih količina preparata u blizini mjesta njegove primjene pri

Page 61: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 54 -

odgovarajućim atmosferskim prilikama uz poduzimanje mjera zaštite okoliša od mogućeg

štetnog učinka u slučaju izlijevanja ili prosipanja i uz upotrebu osobnih sredstava zaštite.

Prazna ambalaža treba se tretirati kao opasan otpad, sukladno Zakonu o otpadu (NN

178/2004). Strogo poštovanje navedenih zakonskih odredbi onemogućilo bi primjenu

profesionalnih pesticida u seoskim kućanstvima.

Međutim, velik problem u RH jest niska razina svijesti o mogućoj štetnosti pesticida i to

upravo kod populacije koja njima najčešće rukuje. To se očituje u nepoštovanju osobnih

mjera zaštite i uputa proizvođača o količinama i načinu pripreme i primjene pesticida. S time

je usko povezana i izrazito loša razina vođenja statističkih podataka o potrošnji sredstava,

osobito po pojedinim skupinama i aktivnim tvarima i njihova dostavljanja međunarodnim

bazama podataka i javnosti. S obzirom na to da su upravo te stavke okosnica Direktive,

sljedeći korak mora biti usmjeren upravo ka provedbi pozitivnog zakonodavstva.

Razvrstavanje aktivnih i „inertnih“ tvari i smjesa koji se upotrebljavaju kao pesticidi

regulirano je Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih

kemikalija (NN 23/2008), a temelji se na njihovim fizikalno-kemijskim svojstvima,

svojstvima opasnim za zdravlje i okoliš te na Europskom popisu postojećih tvari (European

Inventory of Existing Comercial Chemical Substances) i novih tvari (European List of

Notified Comercial Chemical Substances).

Institucije zadužene za kontrolu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja nadležno je za organizaciju i

koordinaciju svih tijela odgovornih za službene kontrole. To se ostvaruje kroz djelovanje

Uprave za sigurnost i kvalitetu hrane, Upravu poljoprivredne i prehrambene industrije i

Upravu poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije. U sastavu Ministarstva poljoprivrede djeluje

i kontakt-točka za EU komisiju.

U okviru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi djeluje sanitarna inspekcija, koja je nadležna

za kontrolu i monitoring ostataka pesticida u hrani biljnog porijekla. Hrvatski zavod za javno

zdravstvo sudjeluje u izradi nacionalnog programa monitoringa ostataka pesticida u hrani

biljnog porijekla te je nadležno za laboratorijske analize. U Hrvatskoj je za analizu pesticida i

utvrđivanje njihove prisutnosti u prehrambenim proizvodima trenutno akreditirano 4

laboratorija, s time da svi zajedno nisu akreditirani za sve tvari što se pojedinačno ili u

smjesama u nas koriste kao pesticidi pa je potrebno ojačati analitički kapacitet. Hrvatska

agencija za hranu procjenjuje rizike za potrošače u slučaju prekoračenja maksimalnih

dopuštenih koncentracija ostataka pesticida u hrani.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nadležno je za organizaciju prikupljanja i zbrinjavanja

opasnog otpada.

Page 62: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 55 -

11. ZAKLJUČAK

Tijekom izrade rada susreo sam se sa mnogo novih informacija po pitanju štetnosti i

negativnim utjecajima sredstava za zaštitu bilja. Čovjek zapravo nije niti svjestan kakvih sve

kemikalija u njegovom životnom okruženju ima. Osobno me zaprepastila činjenica da nekih

štetnih spojeva ima posvuda, po cijelom svijetu, u ljudskom tijelu, na mjestima gdje nije

stupila ljudska noga. Iz toga se može zaključiti da čovjek i da hoće ne može biti ˝čist˝ od

kemikalija. Nasreću to je sve ispod granice MDK, a moramo uzeti u obzir da se ljudsko tijelo

u nekoj mjeri i priviklo na štetne kemikalije. Naime to sve ovisi o mentalitetu i imunosnom

sustavu pojedinca.

Proučavanjem ˝Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja˝ došao

sam do spoznaje da zapravo veoma mali broj korisnika sredstava za zaštitu bilja poštuje i

pridržava se pravila primjene i doziranja sredstava za zaštitu bilja kako je navedeno na etiketi

sredstva. Naime etiketa koja se nalazi na sredstvu ima ogromnu važnost, jer na njoj su

navedeni svi podaci vezani za to sredstvo. Kako je u radu i navedeno u slučaju trovanja

sredstvom preporuča se odlazak liječniku sa etiketom tog sredstva.

Što se tiče propisa koji su vezani za uporabu pesticida Republika Hrvatska je stala na noge tek

implementacijom Europskog zakonodavstva, a do tada su se sredstva mogla nabaviti bilo kada

i gdje je ko htio. O pravilnoj primjeni pesticida nitko nije vodio brigu, a što se primjene tiče

nije niti danas puno bolje. Pohvalno je donošenje Nacionalnog akcijskog plana s kojim se svi

koji imaju želju za kupnjom sredstava za zaštitu bilja moraju educirati, tako da će imati barem

minimalne spoznaje o sredstvu kojeg koriste. Po vlastitom iskustvu znam da su etikete na

sredstvima za zaštitu bilja sve kompliciranije i osoba ako nije educirana neće znati niti što

koristi, a kamoli kako to sredstvo djeluje na okoliš, čovjeka i štetnika.

NAP također navodi i redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida, kao i nemogućnost

kupovine sredstava za zaštitu bilja bez potvrde (iskaznice o položenom ispitu za sigurnu

upotrebu pesticida). Sve te stvari su usko povezane, tako da primjerice, poljoprivrednik

ukoliko hoće primati od države poticaj mora obrađivati zemlju i nešto sijati na njoj, ako ne

želi bankrotirati mora upotrebljavati neka zaštitna sredstva za kulturu koju uzgaja. Tu

dolazimo do kupnje određene vrste pesticida koja nije moguća bez iskaznice. Nakon

educiranja, dobivene iskaznice i kupnje željenog pesticida poljoprivrednik mora imati

registriran uređaj za primjenu pesticida (u ovom slučaju traktorska šprica koja je najčešća u

poljoprivredi). Nakon par mjeseci ako ima sreće poljoprivrednik će moći brati urod koji u sebi

sadrži određenu količinu pesticida. Tim će urodom hraniti životinje ili ga prodati i tako dolazi

do prijenosa nekog dobra koje u sebi sadrži tragove pesticida.

Iz navedenog možemo doći do zaključka da je poljoprivrednik kriv za zagađenje okoliša

pesticidima, što je samo djelomice točno. A najveći problem je u tom što si ni sam ne može

pomoći pri obrani usjeva od štetnika.

Jedino rješenje za smanjenje uporabe pesticida je upotreba prirodnih preparata za suzbijanje

štetnika, što je znatno kompliciranije, a četo i financijski neisplativo.

Page 63: Opasnosti primjene pesticida - VUKA

- 56 -

LITERATURA

[1.] A. BOKULIĆ, Ž. BUDINŠĆAK, D. ČELIG, B. DEŽĐEK, D. HAMEL, D.

IVIĆ, A. MRNJAVČIĆ VOJVODA, N. NIKL, M. NOVAK, N. NOVAK, V.

NOVAKOVIĆ, Z. PAVUNIĆ MILJANOVIĆ, G. PEČEK, I. POJE, I. PRPIĆ, T.

REHAK, M. ŠEVAR, M. ŠIMALA, R. TURK ( 2014. ): Priručnik za sigurno

rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb,

2014,

[2.] http://hrcak.srce.hr/file/104065 (pristup 20. kolovoza 2015),

[3.] http://www.crolab.hr/userfiles/file/KAL/Jelovcan_%20Utjecaj_SZB_na_kakvocu_poljoprivrednih_

proizvoda.pdf ( pristup 21. kolovoza 2015),

[4.] https://www.youtube.com/watch?v=gofekW_nFq4 (pristup 21. kolovoza 2015),

[5.] http://www.cecra.dh.pmf.uns.ac.rs/pdf/treciseminar/Ekotoksicnost%20organskih%20polutanat

a-final.pdf ( pristup 26. kolovoza 2015),

[6.] http://www.irb.hr/content/download/9577/206462/file/NAJAVA-Tribina-Sto-su-

namabiocidi.pdf ( pristup 28. kolovoza 2015),

[7.] http://www.agroklub.com (pristup 29. kolovoza 2015.),

[8.] http://pinova.hr/hr_HR/ (pristup 29. kolovoza 2015.).

[9.] http://www.zakon.hr/z/703/Zakon-o-odr%C5%BEivoj-uporabi-pesticida (pristup 30.

kolovoza 2015.)

[10.] http://www.mps.hr/default.aspx?id=9357 (pristup 30 kolovoza 2015.)