Click here to load reader

Om förhållningssätt till naturrisker i fyra kommunala ... · strategin, en deskriptiv kontrollmetod som angav specifika krav på utformningen av tekniska system. Antalet sådana

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Om förhållningssätt till naturrisker i fyra kommunala ... · strategin, en deskriptiv...

 • Karlstads universitet 651 88 Karlstad

  Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 [email protected] www.kau.se

  Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper

  Avdelningen för Hälsa och Miljö/Riskhantering

  Erik Persson

  Om förhållningssätt till naturrisker i

  kommunala handlingsprogram och

  översiktsplaner

  Swedish municipal safety action programs and

  comprehensive plans and their relation to natural hazards

  Examensarbete 15 hp

  Samhällelig Riskhantering

  Datum/Termin: 2012-03-05

  Handledare: Inge Svedung

  Examinator: Ragnar Andersson

 • Förord

  Denna uppsats har gjorts inom två skilda ramar – dels inom masterprogrammet Samhällelig

  Riskhantering (SARIS) på Karlstads universitet, dels inom ett ramforskningsprogram vid

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under namnet ESS – Effekter av

  Samhällets Säkerhetsarbete. Ett stort tack till min handledare Inge Svedung, till min opponent

  och tillika programansvarig för SARIS, Helena Rådbo, till min arbetsgrupp i ESS – Lars

  Nyberg, Magnus Johansson, Yvonne Andersson-Sköld och Ramona Bergman.

 • Abstract

  There’s been a greater focus on natural hazards in Sweden since the beginning of the twenty

  first century. There are a lot of municipalities in Sweden who are actively working to prevent

  natural hazards of different kinds. There are several laws that dictate how the municipalities

  should plan society, also regarding natural hazards. The laws that have been studied within

  this thesis are the law (2003:778) of protection from accidents and the law of planning and

  building (1987:10). In accordance to these laws, each municipality needs to have safety action

  programs and comprehensive plans. Prior studies have shown that natural hazards are

  addressed to a very small extent in the safety action programs. The aim of this thesis is to see

  if and how four municipalities, who all work with natural hazard management, address the

  issue of natural hazards in their safety action programs and comprehensive plans. The method

  that has been used is qualitative content analysis.

  Keywords

  Internal control, self-regulation, systematic safety management, natural hazards.

 • Sammanfattning

  Naturolyckor har sedan 2000-talets början, med stora översvämningar och stormar i Sverige

  och enorma katastrofer i andra delar av världen, fått större uppmärksamhet i Sverige. Många

  kommuner i Sverige arbetar aktivt för att i förebyggande syfte minska dessa risker. När

  olyckan väl är framme är det kommunerna som står ansvariga för att rädda liv och egendom.

  Det finns ett flertal lagar som reglerar hur kommunerna ska planera samhället, också med

  avseende på naturolyckor. De lagar som studerats i denna uppsats är lagen (2003:778) om

  skydd mot olyckor och plan- och bygglagen (1987:10), med särskilt fokus på kommunala

  handlingsprogram och översiktsplaner, som regleras i respektive lag. Tidigare studier av

  kommunala handlingsprogram har visat att dessa i liten utsträckning speglar kommunernas

  reella säkerhetsarbete. Naturolyckor är något som behandlats styvmoderligt om ens alls.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra kommuner, som alla arbetar med hantering av

  olika naturolyckor, i sina handlingsprogram med tillhörande riskanalyser och översiktsplaner

  förhåller sig till naturolyckor och hantering av dessa. Innehållsanalys är den metod som

  använts för att uppfylla syftet. Resultatet visar att de studerade kommunerna, Kristianstad,

  Lerum, Bollnäs och Sundsvall, i olika utsträckning förhåller sig till naturolyckor. Kristianstad

  och Bollnäs skriver mycket om naturolyckor i sina handlingsprogram men ytterst lite om det i

  sina översiktsplaner. Lerum och Sundsvall har lite eller inget om naturolyckor i sina

  handlingsprogram men desto mer i sina översiktsplaner. Det kan finnas flera förklaringar till

  varför det ser ut så. Det kan röra sig om olika traditioner med hur man arbetar och vilka

  förvaltningar på kommunen som ansvarar för en fråga, det kan handla om prioriteringar, etc. I

  slutändan finns det många sätt att angripa samhällsplanering och säkerhetsfrågor, och det är

  svårt att säga om det finns ett bästa sätt att göra det på. Det viktigaste är kanske att beslut

  fattas utifrån lokala förutsättningar.

  Nyckelord

  Kommunala handlingsprogram, Översiktsplan, LSO, PBL, egenkontroll, systematiskt

  säkerhetsarbete, naturolyckor.

 • Innehållsförteckning

  1. Inledning ............................................................................................................................. 7

  1.1. Bakgrund ..................................................................................................................... 7

  1.1.1. Systematiskt säkerhetsarbete ................................................................................ 9

  1.1.2. Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor ............................................................ 12

  1.1.3. Handlingsprogram .............................................................................................. 12

  1.1.4. Handlingsprogram och naturolyckor .................................................................. 15

  1.1.5. Plan- och bygglag (1987:10) och översiktsplaner .............................................. 16

  1.1.6. Översiktsplaner och naturolyckor ...................................................................... 17

  1.2. Syfte ........................................................................................................................... 17

  2. Metod ............................................................................................................................... 18

  3. Resultat ............................................................................................................................. 20

  3.1. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) .................................................................... 20

  Handlingsprogram ............................................................................................................ 20

  Riskanalys ........................................................................................................................ 20

  Översiktsplan .................................................................................................................... 21

  3.2. Räddningstjänsten Kristianstad ................................................................................. 22

  Handlingsprogram ............................................................................................................ 22

  Riskanalys ........................................................................................................................ 24

  Översiktsplan .................................................................................................................... 25

  3.3. Räddningstjänsten Sundsvall ..................................................................................... 25

  Handlingsprogram ............................................................................................................ 25

  Riskanalys ........................................................................................................................ 27

  Översiktsplan .................................................................................................................... 27

  3.4. Räddningstjänsten Bollnäs ........................................................................................ 27

  Handlingsprogram ............................................................................................................ 27

 • Riskanalys ........................................................................................................................ 28

  Översiktsplan .................................................................................................................... 30

  3.5. Sammanfattande resultat ............................................................................................ 30

  4. Diskussion ........................................................................................................................ 32

  Resultatdiskussion ................................................................................................................ 32

  Metoddiskussion ................................................................................................................... 35

  5. Källförteckning ................................................................................................................. 37

 • 7

  1. Inledning

  Denna uppsats syftar till att studera kommunala handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om

  skydd mot olyckor (LSO) och översiktsplaner i fyra kommuner och se hur dessa förhåller sig

  till naturolyckor. Översiktsplaner, reglerade av Plan- och bygglagen (1987:10), och

  kommunala handlingsprogram, reglerade av LSO, måste tas fram i samtliga Sveriges

  kommuner. Översiktsplaner syftar till att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av

  mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kommunala

  handlingsprogram redogör för kommunens förebyggande arbete och räddningstjänst.

  Handlingsprogrammen innehåller mål för kommunens verksamhet och beskriver bl.a. hur

  kommunen hanterar de identifierade risker som kan föranleda räddningsinsats. De allra flesta

  olyckor som föranleder räddningsinsats är kopplade till brand och trafik, men

  räddningstjänsten hanterar även mindre frekvent förekommande olyckor. Naturolyckor är ett

  problem i Sverige som i modern tid har orsakat lidande, men framförallt stor ekonomisk skada

  Naturolyckor är också exempel på mindre frekvent förekommande olyckor som svenska

  kommuner har att förhålla sig till, vissa mer än andra. Med en naturolycka menas

  naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö. Exempel på

  naturolyckstyper i Sverige är ras och skred, skogsbrand, storm och översvämning (MSB,

  2010). Bebyggelse och infrastruktur som expanderar nära vattendrag, sjöar och kust, i

  kombination med ett förändrat klimat, leder till ökade risker för översvämningar med stora

  konsekvenser. Ökad nederbörd, som en följd av ett förändrat klimat, påverkar också markens

  vattenförhållanden, vilket tillsammans med jordarten har betydelse för markens stabilitet.

  Intensiva regn och erosion leder till stor försämring av stabiliteten, medan mänsklig påverkan

  och yttre belastning påverkar ytterligare, och ger en ökad risk för skred, ras och slamströmmar

  med potentiellt katastrofala följder (SOU 2007:60). Den huvudsakliga frågan som denna

  uppsats syftar till att besvara är hur och i vilken omfattning fyra svenska kommuner, som alla

  ställs inför risk för naturolyckor, i sina handlingsprogram och översiktsplaner skriver om

  naturolyckor och hantering av dessa.

  1.1. Bakgrund

  Den lagstiftande nivån i Sverige har under lång tid styrt upp verksamheter med lagar och

  föreskrifter. Med industrisamhällets framväxt utvecklades den traditionella reglerings-

  strategin, en deskriptiv kontrollmetod som angav specifika krav på utformningen av tekniska

  system. Antalet sådana specifika krav och bestämmelser ökade i takt med industriella och

 • 8

  teknologiska framsteg, med en kulmen som nåddes på 1970-talet. Som en konsekvens av dels

  nya riskförhållanden som uppstod i samband med industriella och teknologiska landvinningar,

  dels för att reducera den ohanterliga volym av regler som uppstått, växte krav om egenkon-

  troll fram (Svedung, Huth, 2004). 1972 levererade the Committee of Inquiry on Safety and

  Health at Work, ledd av Alfred Robens, en rapport som ledde till en omfattande lagändring på

  arbetsmiljöområdet. Rapporten beskrev hur förtröstan till en stor mängd lagar och författ-

  ningar befrämjar uppfattningen att hälsa och säkerhet är en fråga för extern reglering – vid

  tiden för rapporten fanns i England för området nio huvudsakliga författningar med ca 500

  tillhörande styrmedel. Det centrala budskapet i rapporten, som sedan skulle följa med i

  lagstiftningen, bygger på vad som kom att kallas Robens Philosophy, som syftade till att med

  hjälp av lagstiftning främja en attityd för att förbättra arbetsmiljön på varje verksamhet.

  Robens Philosophy är baserat på två antaganden. Det första att hälso- och säkerhets-

  lagstiftningen skulle skapa ett reglerande ramverk där de som arbetar inom industrin själva

  kunde ta ansvar för säkerheten på arbetsplatsen, vilket kallas egenkontroll (self-regulation).

  Det andra antagandet, som en naturlig följd av det första, var att det skulle finnas möjlighet

  till arbetarinflytande på hälso- och säkerhetsområdet. Säkerhet skulle inte längre enbart vara

  ett ansvar för arbetsgivare och ledningen för ett företag, utan också för de anställda som är det

  som dagligen möter riskerna (Dawson et al. 1988). Istället för att i detalj bestämma vilka krav

  som skulle gälla innebar idén om egenkontroll att krav ställdes på målen för säkerhetsarbetet

  och processen, ett slags funktionsbaserad lagstiftning. Sådana idéer började få fäste och kan

  sägas ha slagit rot i Skandinavien i början av 1990-talet – myndigheternas arbetsmiljö- och

  säkerhetslagstiftning blev mål- eller funktionsinriktad efter egenkontrollmetoden (Saksvik,

  Nytrö, 1996). Samtidigt som egenkontroll är överlägset den deskriptiva regleringsstrategin på

  många sätt, är egenkontrollsystemet på inga vis befriat från problem för de som har att

  förhålla sig till det. De administrativa rutiner för riskhantering som krävs kan upplevas av

  verksamma inom kommuner och företag som kontraproduktiva, då de är så splittrande och

  betungande. En balans behöver infinna sig och därför är det särdeles viktigt att säkerhets-

  arbetet anpassas efter lokala förutsättningar. (Svedung, Huth, 2004)

  Säkerhetslagstiftning baserad på idén om egenkontroll har nått ett stort och diversifierat antal

  verksamhetsområden och nådde så reglerandet av Sveriges förebyggande och räddningstjänst-

  verksamhet i och med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Denna lag reglerar i första hand

  kommunernas hantering av olyckor, rent praktiskt i form av att ställa krav på framtagandet av

  handlingsprogram, som är ett dokument där kommunens egenkontrollprocess beskrivs med

 • 9

  avseende på riskhantering. Dessa handlingsprogram är vad som huvudsakligen studeras i

  denna uppsats, tillsammans med Översiktsplaner, som regleras i Plan- och bygglagen

  (1987:10).

  1.1.1. Systematiskt säkerhetsarbete

  Systematiskt säkerhetsarbete är att mäta diskrepansen mellan målbild och de faktiska

  förhållandena, för att kunna skapa nyckeltal för jämförelse och kunna förbättra. Genom att

  systematiskt samla in information om en verksamhet kan en god överblick fås om huruvida

  verksamheten utvecklas i önskad riktning. Systematiskt säkerhetsarbete syftar till att på ett

  metodiskt sätt identifiera risker, analysera dem, planera och genomföra åtgärder för att minska

  riskerna och slutligen utvärdera resultatet av arbetet. När utvärderingen är färdig görs en ny

  nulägesanalys och kedjan kan fortsätta. Det systematiska säkerhetsarbetet sker som en

  fortlöpande process, utan något egentligt slut. ”Samhällets riskhantering för olyckor behöver

  samordnas och inriktas mot gemensamma nationella mål. Det yttersta önskvärda tillståndet är

  ett samhälle utan olyckor. Eftersom samhället ständigt förändras, ändras också förutsätt-

  ningarna för att uppnå denna vision. Det innebär att arbetet för säkerhet och skydd aldrig tar

  slut.” (Rosenberg, s. 16, 2001) Precis som i citatet ovan säger har säkerhetsarbete ingen ände

  – dagen då säkerhetsarbetet är färdigt är dagen då samhället står blickstilla. (Rosenberg, 2001)

  Det systematiska säkerhetsarbetet tydliggörs ofta med illustrationer av olika slag, gärna i form

  av kedjor, cirklar eller spiraler. Ett exempel med bäring på kommunala handlingsprogram,

  som bl.a. används i Ulf Lago och Mona Pütseps skrift Har skyddet ökat? – Uppföljning och

  utvärdering på lokal nivå (2007) ser ut som följer:

 • 10

  (Lago, Pütsep, s. 5, 2007)

  Av figuren blir det tydligt att de olika bitarna är en del av en större kedja, som i sin tur

  fortsätter i en loop. Figuren är sprungen ur PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act), som

  härstammar från tanketraditionen kring kvalitetskontroll. Dr. Walther A. Shewhart beskrev

  första gången the Shewhart Cycle 1939, en cykel i tre faser – Specification, Production och

  Inspection. Han skrev:

  ”These three steps must go in a circle instead of in a straight line, as shown. […] It may be

  helpful to think of the three steps in the mass production process as steps in the scientific

  method. In this sense, specification, production, and inspection correspond respectively to

  making a hypothesis, carrying out an experiment, and testing the hypothesis. The three steps

  constitute a dynamic scientific process of acquiring knowledge” (Shewhart, 1939, s. 45).

  W. Edwards Deming, Shewharts student, vidareutvecklade konceptet och lade till ett steg.

  Hans cykel, som kom att kallas the Deming Cycle, bestod av faserna Design, Production, Sell

  och Redesign through market research. Konceptet tog han med sig till Japan och efter ett

  omfattande seminarium gjorde japanska företagsledare om konceptet i form av Plan, Do,

  Check, Act. Genom att arbeta med PDCA-cykeln skulle fel kunna förhindras genom

  etablerandet av standarder och ständiga modifieringar av dem (Moen, Norman, 2006). Efter

  att PDCA-cykeln fortsatt att utvecklas och blivit en viktig del av japansk management,

  återvände Deming 1986 för att vidare utveckla konceptet. Istället för att tala om Check, som

  Deming menade hade fel betydelse (hålla tillbaka på engelska), ville han återgå till Shewharts

 • 11

  ursprungstanke med Study (Deming, 1986). På så vis föddes PDSA-cykeln, som inte är

  begränsad till kvalitetsarbete, utan förekommer frekvent inom bl.a. management och säkerhet

  (Moen, Norman, 2006).

  En annan figur som åskådliggör de olika delarna av den systematiska säkerhetsarbets-

  processen återfinns i Inge Svedungs bok Låt det inte hända igen – metodik för åtgärdsinriktad

  uppföljning av barnolyckor (Svedung, 2007).

  (Svedung, 2007)

  Denna process syftar till ett organiserat lärande genom kommunikation och reflektion i grupp.

  Lärandet ger organisationen möjlighet att bättre hantera olyckor i framtiden – tanken med den

  systematiska säkerheten är just det – förbättring.

  På ett teoretiskt plan ser det ut att vara ytterst problemfritt att ha ett systematiskt

  säkerhetsarbete med ständiga förbättringar, vilket kan klinga illa med hur verkligheten ser ut

  som aldrig är enkel. Det är viktigt att förstå att säkerhetsarbete kan ske på lång och kort sikt.

  Långsiktigt, strategiskt säkerhetsarbete bygger på expertkunskap och regelrätta analyser,

  medan kortsiktigt, operativt säkerhetsarbete bygger på kontextrelaterade kunskaper och

  erfarenheter hos den enskilde operatören/aktören. Båda dessa typer av säkerhetsarbete behövs

  i en organisation och systemet behöver präglas av såväl re-aktivitet som pro-aktivitet. Re-

  aktivitet handlar om att förhindra upprepningar av en specifik inträffad händelse medan pro-

  aktivitet handlar om att göra systemet tåligt och förlåtande för att förebygga oönskade

  händelser. Den systematiska säkerhetsarbetsprocessen behöver med andra ord ske på lång och

  kort sikt, på olika nivåer och i samverkan. Systematiskt säkerhetsarbete är ett medel med vars

  hjälp det går att sträva mot färre olyckor, oavsett sammanhang (Svedung, 2009).

 • 12

  1.1.2. Lag (2003:778) om Skydd mot Olyckor

  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ”syftar till att i hela landet bereda människors

  liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfreds-

  ställande och likvärdigt skydd mot olyckor” (LSO 2003:778).

  För att nå det nationella målet i LSO ska varje enskild kommun utifrån sina lokala

  förhållanden formulera tillräckliga säkerhets- och prestationsmål. Målen skall anges i

  handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst och för varje

  mandatperiod skall dessa antas av kommunfullmäktige. LSO beskriver vidare vilket ansvar

  kommuner och enskilda har vad gäller olyckor och förebyggande av olyckor. Medan den

  enskilde har fått ett större och tydligare ansvar jämfört med tidigare lagstiftning har också

  kommunen ett tydligt ansvar för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö.

  Kommunen skall ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av

  bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra

  olyckor än bränder” (LSO 2003:778).

  1.1.3. Handlingsprogram

  Enligt regeringens proposition 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning, var

  intentionen bakom kravet på att alla kommuner ska ha ett handlingsprogram att detta skulle

  bidra till att öka systematiken i kommunernas säkerhetsarbete. Handlingsprogrammet skulle

  fungera som ett styrdokument för detta arbete. Ytterligare en intention med lokala handlings-

  program var att arbetet skulle bygga på bred samverkan med olika aktörer i kommunens

  geografiska område. Syftet var att ”samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och

  skadeavhjälpande verksamhet och åstadkomma en helhetssyn i fråga om säkerhet och

  trygghet.” Handlingsprogramarbetet skulle ses ”som en process med kontinuerlig uppföljning,

  utvärdering och förbättring. Handlingsplanen med säkerhetsmål och prestationsmål ska

  utformas utifrån den lokala riskanalysen”( p r o p . 2 0 0 2 / 0 3 : 1 1 9 ) (Johansson

  et al, 2008).

  Vid införandet av LSO fanns inte mycket tid för utveckling av stöd till kommunerna och av

  den anledningen har Räddningsverket och sedermera Myndigheten för samhällsskydd och

  beredskap (MSB) arbetat med utveckling av olika former av stöd för att underlätta lagens

  tillämpning i kommunerna. Arbetet med handlingsprogram enligt LSO har för kommunerna

  varit trevande från början och inneburit lärande över tid (Johansson et al. 2008).

 • 13

  Räddningsverkets sekretariat för forskning och analys genomförde under 2008 ett projekt,

  Strategier och metoder för kommunalt säkerhetsarbete. Projektet omfattade bland annat

  dokumentanalyser av kommunala handlingsprogram och länsstyrelsernas samrådsyttranden

  över förslag till handlingsprogram, samt intervjuer med kommunala tjänstemän i olika

  kommuner. Intervjuerna skedde i form av fokusgruppsintervjuer och telefonintervjuer med

  enskilda tjänstemän (ibid.).

  Dokumentanalysen av kommunala handlingsprogram syftade till att identifiera hur kommu-

  nerna har arbetat för att ta fram den lokala riskbilden till sina handlingsprogram, samt att

  analysera vilka prioriteringar och värderingar de gjort utifrån densamma. Dokumentanalysen

  visade bland annat på följande (ibid.).

  Programmen beskriver inte hur kommunerna har gått tillväga för att ta fram sin riskbild.

  Vanligen står det att de har genomfört en riskinventering, riskanalys och riskvärdering. Några

  specifika metoder för säkerhetsarbetet namnges heller inte. Drygt hälften av handlings-

  programmen saknar helt skrivningar kring hur de har prioriterat utifrån den riskbild de

  identifierat. I en del program saknas en direkt koppling mellan riskbild och målformuleringar,

  medan kopplingen är mycket tydlig i andra handlingsprogram (ibid.).

  Dokumentanalysen av länsstyrelsernas samrådsyttranden över förslag till handlingsprogram

  syftade till att beskriva och analysera kommunernas behov av systematiskt stöd i säkerhets-

  arbetet utifrån synpunkter som länsstyrelserna lämnat i samrådsyttranden på handlings-

  program. Målet var att identifiera ett antal teman där kommunerna verkar behöva stöd. Fyra

  teman upprättades: riskbild, mål, förmåga och resurser och övrigt (ibid.).

  I tema riskbild efterfrågar länsstyrelserna en fördjupad och täckande beskrivning av den

  lokala riskbilden, då denna del får för lite tyngd i handlingsprogrammen. Det vore ”lämpligt

  att åtminstone beskriva hur riskanalysarbetet kommer att bedrivas” i handlingsprogrammet.

  Vidare önskar länsstyrelserna ett förtydligande mellan riskbilden och de i handlings-

  programmen uppsatta målen eftersom de lokala förhållandena ska återspegla hur kommunens

  säkerhetsarbete är ordnat och planerat. Utan en tydlig lokal förankring förbigås poängen med

  handlingsprogrammet (ibid.).

 • 14

  I tema mål efterfrågar länsstyrelserna för såväl förebyggande som räddningstjänstverksamhet

  att den lokala anpassningen av de nationella målen bör framgå på ett tydligare sätt så att

  kommunens risker svarar mot de behov som finns på ett konkret och uppföljningsbart sätt.

  Målen är ofta för allmänt hållna och beskriver mer en vision än ett önskvärt tillstånd. Målen

  måste vara tydliga för att egenkontroll och möjligheten till utvärdering skall möjliggöras.

  Handlingsprogrammen borde enligt länsstyrelserna i större utsträckning beskriva kommunens

  arbete med egenkontroll och uppföljning (ibid.).

  I tema förmåga och resurser anmärker flera länsstyrelser på att det ofta saknas beskrivningar

  av hur kommunerna avser hantera den angivna skyldigheten ”att verka för att åstadkomma

  skydd mot andra olyckor än bränder” och att det ska framgå att även detta arbete ingår i den

  förebyggande verksamheten. Flera länsstyrelser påpekar att beskrivningar av hur det

  förebyggande arbetet organiseras och planeras för att stärka arbetet bör ingå i programmet.

  Samverkan med stat, andra kommuner och enskilda är också något som genomgående saknas

  inom det förebyggande området (ibid.).

  Några av huvudpunkterna från analysen av fokusgruppsintervjuerna är som följer:

  Kommunens förebyggande arbete är i praktiken det arbete som dagligen bedrivs på

  förvaltningarna, även om detta arbete inte kallas för säkerhetsarbete av de som utför det.

  Kommunens organisation utgör ett hinder för att skapa ett optimalt säkerhetsarbete i

  kommunen. Framförallt hämmar det kommunens förmåga att skapa en helhetssyn och ett

  sammanhållet säkerhetsarbete över förvaltningsgränserna. Säkerhetsarbetet är inte en naturlig

  del av den kommunala verksamheten alternativt att det är en fråga som tillhör räddnings-

  tjänsten. De intervjuade tjänstemännen uttryckte med bestämdhet att de väl känner riskerna

  för olyckor och skador i sin kommun. Man känner sin kommun, helt enkelt (ibid.).

  Handlingsprogrammet ses först och främst som en politisk vision. Det är ett planerings-

  dokument i mängden som har liten betydelse för förvaltningar utanför räddningstjänsten och

  har liten eller ingen genomslagskraft i kommunens sammantagna säkerhetsarbete. Handlings-

  programmet anses inte spegla kommunens säkerhetsarbete på ett verkligt vis, dessutom är det

  problematiskt att tillsynsmyndigheterna inriktar sig på vad som står i dokumentet och inte på

  de reella verksamheter som bedrivs. Arbetsprocessen som förespråkas för handlingsprogram-

  arbetet borde anpassas till kommunens befintliga arbetsprocesser (ibid.).

 • 15

  Några av huvudpunkterna från analysen av de enskilda telefonintervjuerna är som följer:

  Tjänstemän från samtliga kommuner nämner risk- och sårbarhetsanalyser som en viktig del i

  arbetet. Tjänstemännen efterfrågar kunskap om och exempel på hur säkerhetsarbetet kan

  bedrivas och utvecklas i kommunerna. Framförallt efterfrågas underlag om det förebyggande

  arbetets innehål och hur detta kan bedrivas tvärsektoriellt över förvaltningsgränser.

  Tjänstemännen vill ha en bredare och mer vardagsnära syn på risk- och säkerhetsarbetet.

  Säkerhetsarbetet borde omfatta fler säkerhets- och trygghetsfrågor än brand. Räddnings-

  tjänsten upplevs av några av de intervjuade som en konservativ organisation som är svår att

  påverka och förändra. Det anses angeläget att få in engagerade politiker i arbetet som har tid

  att delta i hela processen. Ofta har politikerna inte tid att sätta sig in i sakfrågorna (ibid.).

  Handlingsprogramsarbetet anses i högre grad behöva utgå från hur kommunerna arbetar. Det

  anses svårt att formulera mätbara mål och de är osäkra på hur målen ska följas upp och

  effekterna mätas. Förändringar från det första till den andra generationens handlingsprogram

  är ytterst små (ibid.).

  1.1.4. Handlingsprogram och naturolyckor

  I en rapport skriven av Anna Johansson och Inge Svedung (2006), har den första genera-

  tionens handlingsprogram kartlagts och analyserats för att ge en översiktlig bild och skapa en

  fyllig beskrivning av innehållet. Den bild som träder fram om handlingsprogram överlag är att

  de domineras av traditionella räddningsfrågor såsom brand och trafikolyckor. Så sker

  förmodligen av den enkla anledningen att dessa utgör den största delen av alla olyckor som

  föranleder utryckning av räddningstjänst. För varje kommun finns ett stort antal risker utöver

  brand och trafik som identifierats som sannolika och nödvändiga att planera för, även om de

  inte sker lika ofta. Naturolyckor av alla de slag är en sådan typ av risk. Vid läsandet av ett

  typiskt kommunalt handlingsprogram kan det förefalla som att naturolyckor är ett mycket litet

  problem, men så är det bara i relation till den stora portion av antalet utryckningar som rör

  bränder och trafikolyckor. I kommuner där det föreligger stor risk för naturolyckor och/eller

  där konsekvenserna av en sådan förutspås bli stor är det också sannolikt att handlings-

  programmet i avsnittet om identifierade risker avhandlar detta på ett eller annat vis. Med

  avseende på natur- och miljörisker i de studerade handlingsprogrammen slås följande fast:

 • 16

  ”Natur och miljörisker omnämns i varierande omfattning och inte sällan i tämligen

  opreciserade termer.” Medan ordet naturolyckor endast står att finna i 7 av 40 undersökta

  dokument finns ordet miljö i samtliga 40, även om relativt få av förekomsterna direkt kunde

  relateras till risker rörande naturmiljön. I mindre än 25 % av programmen återfanns

  riskredovisningar i termer av exempelvis natur- eller miljöolyckor, etc. Vid sökningar på

  exempelvis vatten, regn, orkan, snö, storm, väder och översvämningar gjordes ett flertal

  träffar. Hänvisningar i handlingsprogrammen gjordes bl.a. till Höga vattenflöden och skyfall i

  samband med extrema väderförhållanden, snöoväder som kan komma att medföra nödlägen

  som kräver räddningstjänstinsatser, etc. De flesta hänvisningar kan dock göras till

  sprinkleranläggninar, brandvattenförsörjning, vattendykare och vattenlivräddning, för att

  nämna några exempel. I Vellinge kommun stod följande att läsa i handlingsprogrammet:

  ”Naturolyckor är ett problem och tendensen är att dessa olyckor förväntas öka i framtiden.

  Det är viktigt att räddningstjänsten även i fortsättningen håller en beredskap för att kunna

  transportera personer och förnödenheter vid exempelvis snöoväder” (Johansson, Svedung,

  2006).

  1.1.5. Plan- och bygglag (1987:10) och översiktsplaner

  Plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) ”innehåller bestämmelser om planläggning av mark och

  vatten och om byggande” (PBL 1987:10). Det fastslås att planläggning av användande av

  mark och vatten är en kommunal angelägenhet. Varje kommun ska ha en aktuell,

  kommunomfattande, översiktsplan som ska ge vägledning för beslut om användning av mark-

  och vattenområden, samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

  Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda - översiktsplanen är

  vägledande och anger kommunens mål och riktning av planläggning av mark- och

  vattenanvändning, medan detaljplanen, ett juridiskt bindande instrument som också regleras

  av PBL, mer detaljerat anger mark- och vattenanvändning, byggnadsutformning, m.m. (PBL

  1987:10). 1996 kom en lagändring i Plan- och bygglagen (1987:10) som bl.a. utvidgade och

  förtydligade miljö- och riskfrågorna i översiktsplanen. Vid hantering av riskfaktorer i

  översiktsplanen ska bedömningarna avhandla både sannolikhet för och konsekvenser av icke

  önskvärda händelser (Björnberg, 2002). Enligt förarbetena till lagändringen avsågs bl.a.

  översvämningar som riskfaktor (Boverket, 2001). Denna lagändring tas hänsyn till i denna

  uppsats. År 2010 kom en helt ny Plan- och bygglag (2010:900), men då samtliga

  översiktsplaner som studerats inom ramen för denna uppsats tillkom före 2010 har lagen från

  1987 med ändringar från 1996 använts.

 • 17

  1.1.6. Översiktsplaner och naturolyckor

  I PBLs andra kapitel, Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid

  lokalisering av bebyggelse, framgår av 3§ att ”bebyggelse skall lokaliseras till mark som är

  lämpad för ändamålet med hänsyn till […] 5. risken för olyckor, översvämning och erosion”

  (PBL 1987:10). Vidare i PBLs fjärde kapitel, Översiktsplan, framgår av 9§ att ”länsstyrelsen

  ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska

  det framgå om […] 5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa

  eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion” (PBL 1987:10).

  Med anledning av de stora översvämningar som inträffade i Sverige i början på 2000-talet

  fick Boverket i uppdrag av Miljödepartementet att rapportera om hur översvämningsfrågor

  redovisades i kommunernas översiktsplaner. Nitton kommuner, som alla nyligen drabbats av

  översvämningar, fick svara på en enkät om översvämningsfrågor i översiktsplaneringen. Sex

  av dessa kommuner svarade ja på frågan om risken för översvämningar redovisats i den

  antagna översiktsplanen. Sexton av de tillfrågade kommunerna hade översiktsplaner som

  upprättats i början på 1990-talet, varför de inte tagit hänsyn till den lagändring som tillkom

  1996. Samtliga kommuner uppgav att de i pågående eller kommande revideringar tydligare

  skulle redogöra för översvämningsriskerna i översiktsplanen (Boverket, 2001).

  1.2. Syfte

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra kommuners handlingsprogram med tillhörande

  riskanalyser och översiktsplaner förhåller sig till naturolyckor och hantering av dessa. Hur

  speglas kommunernas arbete med naturolyckor i respektive handlingsprogram? Hur speglas

  kommunernas arbete med naturolyckor i respektive översiktsplan? Hur skiljer sig eventuella

  uttryck för naturolyckor åt mellan de olika plantyperna och i sådana fall varför?

 • 18

  2. Metod

  Metoden som används för att analysera handlingsprogram och översiktsplaner är så kallad

  innehållsanalys – en metod för analys av dokument och texter där innehållet kvantifieras på

  ett systematiskt och replikerbart sätt med ett syfte att beskriva det karaktäristiska i budskapet.

  Centrala delar av innehållsanalys är kategorisering och kodning, som kan göras mer eller

  mindre avancerat. Texten genomläses med några utvalda frågor som ledstjärnor, varpå

  sökningar görs i texten efter sådant som passar in i kategorierna (Bryman, 2001). I denna

  uppsats har innehållsanalysen som verktyg använts för att finna kopplingar till naturolyckor i

  handlingsprogram och översiktsplaner. Dokumenten analyseras utifrån vad som står skrivet

  om naturolyckor, men vad som inte står skrivet är också intressant. Syftet med uppsatsen är

  inte primärt att generera data, utan att studera redan existerande data och jämföra olika

  datakällor. Innehållsanalys handlar inte bara om att kvantifiera ord utan är mer djuplodande i

  sin kapacitet att undersöka språkbruk och underliggande betydelser (Hsieh, Shannon, 2005).

  Innehållsanalys kan med fördel användas vid omfattande datamängder, men i detta fall har

  datamängderna varit förhållandevis små och avgränsade. I resultatet redogörs för vad som

  framkommer om naturolyckor i de olika kommunernas program och innehållsanalysen har

  använts i begreppets enklaste betydelse.

  Urvalet av kommuner som valts som studieobjekt har inte skett slumpmässigt – det som de

  fyra kommunerna har gemensamt är att de alla på förekommen anledning arbetar mycket med

  olika typer av naturolyckor. Tanken var att detta möjligen speglades i deras handlingsprogram

  och/eller översiktsplaner.

  De dokument som analyserats är följande:

  För Kristianstads kommun

  Kristianstads kommun – Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:

  Förebyggande åtgärder och Räddningstjänst. Antagen: 2008-01-15.

  Kristianstads kommun – Riskinventering enligt Lagen om skydd mot olyckor: Risker som kan

  föranleda räddningsinsats. Senaste upplaga: 2007.

  Kristianstads kommun översiktsplan. Antagen 1990-10-09.

 • 19

  För Bollnäs kommun

  Handlingsprogram för Bollnäs kommun enligt Lag om skydd mot olyckor LSO (2003:778).

  Antagen: 2010-02-03. Skriven av: Torbjörn Wannqvist,

  Bollnäs kommun – Risk- och sårbarhetsanalys. Utfärdad: 2010-12. Skriven av: Michael

  Lindberg, säkerhetssamordnare

  Översiktplan Bollnäs kommun. Antagen 1990-10-29.

  För Lerums kommun

  Räddningstjänsten Storgöteborgs Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och

  räddningstjänst 2007 – 2010. Antagen: 2007-05-22.

  Lerums framtidsplan – ÖP2008: Antagen: 2008-03-06.

  Lerums kommun ingår i ett räddningstjänstförbund som heter Räddningstjänsten

  Storgöteborg. Handlingsprogrammet för räddningstjänstförbundet är vad som studeras, men

  med särskilt fokus på Lerums kommun.

  För Sundsvalls kommun

  Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor. Beslutat: 2007-10-31.

  Riskkartläggning Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund. Utfärdad: 2008.

  Sundsvalls kommun översiktsplan. Antagen: 2005-12-19.

  De dokument som studerats är daterade olika. Tillgängligheten av handlingsprogram,

  riskanalyser och översiktsplaner har styrt vilka dokument som i slutändan valts ut. Av den

  anledningen är t.ex. handlingsprogram och riskanalys för Bollnäs kommun från 2010 medan

  dessa är daterade 2007-2008 för Storgöteborg/Lerums kommun. Översiktsplanerna för

  Kristianstads kommun och Bollnäs kommun är daterade 1990, med anledning att någon

  senare plan inte gjorts vid tidpunkten för arbetet med denna uppsats.

 • 20

  3. Resultat

  Resultatet presenteras för varje kommun i underrubriker. För samtliga dokument som studeras

  redogörs för förekomst eller avsaknad av förhållningssätt till naturolyckor. Resultatet avslutas

  med en sammanfattande resultatredovisning.

  3.1. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

  Handlingsprogram

  Handlingsprogrammet för RSG täcker sex kommuner, däribland Lerums kommun, vilket

  omfattar en mycket stor geografisk yta och en stor total befolkning (RSG Storgöteborgs

  handlingsprogram, 2007).

  I den risk- och hotbild som inledningsvis presenteras i handlingsprogrammet för RSG skrivs

  bl.a. att väder- och naturrelaterade olyckor i större utsträckning och tydligare än tidigare utgör

  en del av såväl nationella, regionala och lokala hotbilder. Ett flertal sådana händelser med

  betydande skadeutfall har uppmärksammats i Göteborgsregionen, däribland: höga vatten-

  flöden i t.ex. Säveån och Mölndalsån, storm/orkanvindar, extremt vinterväder. Konsekvenser

  av sådana händelser är ofta olika samhällsstörningar. Ytterligare problematik rörande området

  gäller den risk- och hotbild beträffande höga vattenflöden som kan påverka RSG genom Göta

  Älv och dess kopplingar till Vänerproblematiken och skredriskerna i Göta Älvdalen. Dessa

  frågor är en del av Länsstyrelsens regionala risk- och sårbarhetsinventering, samtidigt som de

  är aktuella i den samhälleliga debatten i media (ibid.).

  I kapitlet Statistikanalys av inträffade olyckor som har föranlett räddningsinsats redogörs för

  högfrekventa olyckor av typen brand och trafikolycka. Bland övriga olyckor som kan

  föranleda räddningsinsats anges följande naturolyckstyper: skredrisk längs Göta Älvdalen,

  väderrelaterade händelser (ibid.).

  Riskanalys

  Riskanalysen följer med som en del av dokumentet för handlingsprogrammet och är uppdelat

  i tre delar: statistikanalys, skyddsfaktorer samt risk- och skyddsobjekt (RSG Storgöteborgs

  handlingsprogram, 2007).

 • 21

  I avsnittet statistikanalys redogörs för statistisk bearbetning och analys av samtliga

  utryckningar, med ett särskilt fokus på brand. Inga direkta kopplingar görs till naturolyckor,

  som är mer sällan förekommande olyckor (ibid.).

  I avsnittet skyddsfaktorer anges vilka skyddsfaktorer som finns i RSGs område. En

  skyddsfaktor kan vara teknisk eller beteenderelaterad. Medan tekniska skyddsfaktorer kan

  vara t.ex. brandsäkra produkter, brandvarnare eller utrymningsvägar, kan beteenderelaterade

  skyddsfaktorer vara t.ex. säkra rutiner vid användnings av levande ljus, tobaksrökning, etc. En

  identifiering har gjorts av olika typer av miljöer som finns i RSGs område, samt vilka olycks-

  typer som kan inträffa i respektive miljö. Exempel på miljöer är bostad, allmän byggnad,

  industri eller trafik. De naturolyckstyper som identifierats för miljöerna är rasolyckor och

  översvämningar i miljön terräng. Båda dessa är olyckstyper som identifierats som möjliga

  arbetsområden för en helhetssyn på arbetet med skydd mot olyckor, de har dock inte hanterats

  ytterligare i riskanalysen (ibid.).

  I avsnittet risk- och skyddsobjekt identifieras risk- och skyddsobjekt för samtliga kommuner

  och presenteras på kartbilder. Dessa relateras inte till särskilda olyckstyper och därmed inte

  heller naturolyckor (ibid.).

  Översiktsplan

  I Lerums översiktsplan, kapitlet Miljöer med riskfaktorer, skrivs i det första stycket att

  ”faktorer som har betydelse för befolkningens hälsa i allmänhet är framförallt de som gäller

  luft- och vattenföroreningar, trafiksäkerhet, transporter av farligt gods på väg och järnväg,

  förebyggande av skredrisk och översvämningsrisk samt säkrande av vattentäkter.” (Lerums

  översiktsplan, 2008) I nästa stycke står det att riskhänsyn tidigt ska beaktas i planerings-

  processen (ibid.).

  Kapitlet fortsätter genom att redogöra för olika riskfaktorer som identifierats i kommunen,

  varpå det följer ett avsnitt om två sidor rörande stabilitetsförhållanden (ras och skred) och ett

  avsnitt om två sidor om översvämningsrisker. Avsnittet om stabilitetsförhållanden inleds med

  att beskriva i korthet vad stabilitetsförhållanden, ras och skred innebär. Därpå följer hur läget

  ser ut i Lerums kommun. ”I kommunen finns god kunskap om de delområden där stabiliteten

  är osäker eller dålig” (ibid.). Flera utredningar har gjorts för ras- och skredrisken i kommunen

  och ett flertal utpekade områden har säkerställts genom stabilitetsförbättrande åtgärder.

 • 22

  Vidare redogörs i avsnittet för skredriskutredningar och vilka krav som ställs vid utfärdandet

  av nya detaljplaner och bygglov, vilka konsekvenser som klimatförändringarna kan få på

  skredrisken samt hur skredrisker hanteras i naturreservatsklassade områden (ibid.).

  I avsnittet om översvämningsrisker beskrivs de översiktliga översvämningskarteringar som

  SMHI gjorde på uppdrag av Räddningsverket år 2000. Viss problematisering görs kring

  karteringarna för de olika flöden som finns inom Lerums kommun, bland annat att

  karteringarna inte tar med invallningar och vägbankar som inte fanns med i den digitala

  höjddatabanken, att ingen hänsyn till vind- och vågpåverkan är tagen, etc. Det noteras att det

  råder risk för översvämning i de tätbefolkade områdena i Lerums kommun, främst i Floda och

  Lerum. Översvämningskarteringarna för Lerums kommun avrundar avsnittet om

  översvämningsrisker (ibid.).

  I kapitlet Planförslag – framtida utbyggnadsområden gäller för Floda att ”problem som måste

  studeras ytterligare är buller från tåget, översvämningsrisker, skredrisker och mark-

  föroreningar” (ibid.). Vidare i kapitlet, i ett avsnitt som rör rekommendationer vid nybyggnad

  i kommunen, fastslås att mark endast får användas om den från allmän synpunkt anses vara

  lämplig för ändamålet. Därtill gäller att ”stabilitets- och skredfrågor ska särskilt beaktas”

  (ibid.).

  I kapitlet Konsekvensbeskrivning finns ett särskilt avsnitt med fokus på översvämningsrisk.

  Där står bl.a. att ”konsekvensen av att medge byggande i områden som riskerar att

  översvämmas kan innebära risk för olyckor och skador för människor, byggnader och annan

  egendom” (ibid.). Klimatförändringarnas påverkan på översvämningsfrågan bedöms behöva

  utredas särskilt (ibid.).

  3.2. Räddningstjänsten Kristianstad

  Handlingsprogram

  Kristianstads kommun anger i sitt handlingsprogram att programmet i sitt nuvarande tillstånd

  i huvudsak är avgränsat till att gälla LSO och därmed skydd mot olyckor som kan föranleda

  räddningsinsats. Ambitionen på sikt är dock att sammanväva handlingsprogrammet med

  kommunens andra säkerhetshöjande program enligt exempelvis Lag (2006:544) om

  kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

 • 23

  beredskap och kommunens interna säkerhetsarbete. Handlingsprogrammet bygger på att

  ”kommunens samlade resurser inom olika områden måste användas och kunna samverka […]

  även utanför kommunen” (Kristianstad handlingsprogram, 2008).

  I handlingsprogrammets andra kapitel, Beskrivning, finns en redogörelse i korthet för

  kommunens riskkaraktäristika, huvudsakligen baserat på kommunens riskinventering. Medan

  trafikolyckor och bränder är frekvent förekommande olyckor, finns risker för större olyckor

  som sker mer sällan men kräver större insatser. Bland de olyckstyper som anges som exempel

  i handlingsprogrammet återfinns ”översvämningsrisker runt Kristianstad tätort med större

  invallningar mot Helge Å och Hammarsjön” (ibid.).

  De övergripande kommunala målsättningarna för Kristianstads kommun är att allas behov av

  säkerhet, trygghet och stöd ska lösas genom att: risker inom kommunen identifieras;

  förebyggande arbete utförs; utbildning och information genomförs; kommunala säkerhets-

  frågor prioriteras; kommunen har en grundläggande lednings- och handlingsförmåga;

  säkerhetssyn skall genomsyra samhällsplaneringen. Detta skall leda till att: risk inte utvecklas

  till skada; skadeverkningar på människor, djur, egendom och miljö begränsas; nödvändiga

  åtgärder vidtas för att trygga samhällsviktiga och kommunala verksamheter (ibid.).

  I kapitlet Förebyggande verksamhet anges ytterligare lokala målsättningar. Två av dessa har

  särskild relevans för översvämningshantering: ”Säkerhetsaspekter ska beaktas vid arbete med

  översikts- och detaljplaner och vid större ny- och ombyggnationer inom kommunen. Särskilds

  riktlinjer som ska beaktas är Länsstyrelsens dokument ’Riktsam’ med riktlinjer för avstånd till

  leder för Farligt gods. Kristianstad stads speciella läge med invallningar m.m. måste också

  särskilt beaktas” (ibid.).

  Den andra målsättningen har följande lydelse: ”Det permanenta skyddet mot översvämningar

  för Kristianstads centralort måste kompletteras med säkerhetsrutiner, kontroller och proviso-

  riska åtgärder som totalt sett säkrar staden. Ansvaret för det permanenta skyddet av staden

  mot översvämningar ligger på kommunen via C4 Teknik som dammsäkerhetsansvarig. Detta

  finns beskrivet i kommunens DTU-manual för översvämningsskyddet. DTU-manualen ska

  omfatta hela skyddssystemet för centralorten och beredskapsåtgärder för prioriterade områden

  och objekt. DTU-manualen ska ständigt uppdateras i samverkan mellan dammsäkerhets-

  ansvarig (C4 Teknik) och Räddningstjänsten. Arbetet med att projektera och färdigställa det

 • 24

  permanenta skyddet mot översvämningar pågår inom C4 Tekniks ansvarsområde och

  beräknas vara färdigt 2012” (ibid.).

  I kapitlet Förebyggande verksamhet under rubriken Plan- och byggärenden står det att:

  ”Säkerhetsarbetet ska fasas in i ett tidigt stadie i plan- och byggärenden genom samverkan

  mellan kommunens berörda förvaltningar. […] Räddningstjänsten skall ha resurser och

  kompetens för att kunna vara kommunens specialistfunktion i säkerhetsfrågor vid plan- och

  byggärenden. Vägar och transportområden för farligt gods samt översvämningsriskerna för

  olika delar av Kristianstad måste vägas in särskilt i plan- och byggprocessen” (ibid.).

  I kapitlet Förebyggande verksamhet under rubriken Varning görs följande gällande: ”När fara

  hotar och när människor snabbt måste varnas kan allmänheten uppmärksammas med hjälp av

  utomhuslarmet ’Viktigt meddelande’. Signalen kan t.ex. användas vid utsläpp av giftig gas

  eller spridning av giftiga gaser från bränder samt vid risk för vallbrott” (ibid.).

  I kapitlet Räddningstjänst under rubriken Mål och riktlinjer vid olika olyckstyper återfinns

  följande stycke: ”Större översvämningsrisker: Räddningstjänsten ska ha ledningsförmåga vid

  räddningstjänstläge enligt LSO för drabbade områden och objekt. C4 Teknik och Räddnings-

  tjänsten ska ha teknisk förmåga att hantera de materialresurser som ställs till förfogande för

  skydd mot översvämning. Åtgärder för Kristianstad tätort ska vidtas enligt kommunens DTU-

  manual för skydd mot översvämning. Åtgärder för kommunen i övrigt vidtas enligt normala

  rutiner för räddningstjänstläge. Vid större översvämningsläge är kommunen till stor del

  beroende av extern hjälp från t.ex. Räddningsverket med provisoriska översvämningsbarriärer

  mm. Övriga översvämningsrisker: Vid mindre översvämning som beslutas vara

  räddningstjänstläge enligt LSO ska Räddningstjänsten kunna genomföra pumpning, tätning,

  avstängning, invallning mm tills räddningstjänstläget kan hävas” (ibid.).

  Riskanalys

  I riskanalysens sammanfattning av risker anges större översvämning av olika delar av

  Kristianstad som ett exempel på en sällsynt händelse som när den inträffar medför stora

  konsekvenser i form av såväl personskador som mycket stora materiella skador och risker för

  miljön. (Kristianstads riskanalys, 2007).

 • 25

  I kapitlet Riskobjekt, särskilda händelsetyper anges att särskild riskanalys utförs för att

  kartlägga riskerna och sårbarheterna för ett antal identifierade samhällsviktiga byggnader,

  såsom skolor, äldreboenden, reningsverk, elstationer, etc. Ett särskilt avsnitt i kapitlet

  avhandlar översvämningsrisk. Avsnittet beskriver vilka områden som kan drabbas av

  översvämning, vilka konsekvenserna kan bli samt orsakerna till den höga risken, vilken sägs

  vara bebyggelse och verksamhet på låglänta områden eller på invallad sjömark. Avsnittet

  beskriver vidare ett projekt som bedrivs för att säkra hotade stadsområden och redogör för

  inträffade händelser och vad dessa föranledde med avseende på räddningstjänstens arbete.

  Avsnittet avslutas med att redogöra för processen som ledde fram till det omfattande

  åtgärdspaket mot översvämningar i Kristianstad som ska bli färdigt under 2012. En riskanalys

  gjordes som uppskattade sannolikheten för större översvämning till en gång per 100 år, samt

  att extremt stora konsekvenser för hela kommunen (ibid.).

  Översiktsplan

  Kristianstads kommuns översiktsplan är från 1990, det vill säga långt innan inrättandet av

  LSO och handlingsprogram. Den nya planen, som kommunen arbetat med ett par år, ska

  enligt uppgift släppas snart. Här följer en redogörelse för vad som tas upp i översiktsplanen

  avseende naturolyckor (Kristianstads översiktsplan, 1990).

  I kapitlet Landskap och natur under avsnittet Växthuseffektens risker, redogörs för hur den

  ökande växthuseffekten sannolikt kommer att innebära en höjning av havsytans nivå med 0,5

  m till år 2050 och 1 – 2 m till år 2100. Konsekvenserna för Kristianstads kommun bedöms

  vara följande: ökad stranderosion; ökad våtmarksareal; ökad nederbörd, kapacitetsproblem i

  dränerings- och dagvattenledningar; höjning av grundvattennivån; ökad översvämningsrisk;

  omställningsproblem i de areella näringarna. Vidare resoneras det att: ”Mot bakgrund av det

  kortsiktigt inte förväntas någon drastisk förändring kan det vara tillräckligt att just nu undvika

  mycket långsiktiga investeringar i lågt liggande områden, t.ex. under femmetersnivån räknat

  från havsytans nivå” (ibid.).

  3.3. Räddningstjänsten Sundsvall

  Handlingsprogram

  Medan Sundsvall-Timrås handlingsprogram anger att säkerhetsarbetet skall omfatta ett brett

  spektrum av risker, däribland naturolyckor, återfinns inte detta spektrum i den riskanalys som

 • 26

  handlingsprogrammet bygger på. Handlingsprogrammet beskriver mål om att minska

  fallolyckor, suicid och övriga olyckor, men riskanalysen handlar huvudsakligen om inträffade

  händelser, då främst brand i byggnad, brand ej i byggnad, trafikolycka samt utsläpp farligt

  ämne. Kartläggningar har gjorts över risk- och skyddsobjekt.

  Målbeskrivningar, prioriteringar och andra bedömningar är baserade på befintliga riskanalyser,

  riksomfattande statistik och breda erfarenhetsåterkopplingar. De prioriterade olyckstyperna i

  effektmålen är inte överrepresenterade för Sundsvalls kommun men leder till stora konsekvenser

  för de drabbade. De har i första hand valts därför att det för dessa olyckstyper finns ett stort behov

  av samordning av det olycksförebyggande arbetet mellan flera aktörer i samhället (Sundsvalls

  handlingsprogram, 2010)

  I Sundsvall-Timrås handlingsprogram anges vilka olyckstyper som omfattas. Först kommer

  olyckor som föranleder räddningsinsats, vilket beskrivs som ”plötsligt inträffade händelser

  som har medfört eller befaras medföra skada” och som exempel ges bränder, trafikolyckor,

  skred och olyckor med farliga ämnen. Som nummer två kommer övriga olyckor, vari bland

  annat naturolyckor finns med, men även mer ”vardagsmässiga olyckor som fallolyckor,

  förgiftningar, cykelolyckor, elolyckor”. Sist beskrivs hur handlingsprogrammet ska ”stödja

  olika samhällsaktiviteter som pågår på det lokala planet i ett vidare säkerhets- och

  trygghetsperspektiv” (ibid.).

  Under övriga olyckor anges naturolyckor. Naturolyckor skall även på grund av klimatföränd-

  ringarna på sikt helt eller delvis kunna innefattas i programmet. Dessa olyckor kan leda till

  personskador, stora samhällstörningar och egendomsskador. Skred, som är en naturolyckstyp,

  beskrivs som en ”olycka som föranleder räddningsinsats” (ibid.).

  Processen för säkerhetsarbetet som handlingsprogrammet skall styra står väl beskrivet,

  åtminstone vad avser ambitionsnivån. Processen ska handla om samverkan mellan förvalt-

  ningar och kopplas till en bredare syn på säkerhetsarbete, etc. (ibid.).

  Processarbetet inom handlingsprogrammet syftar till att ge en helhetsbild av de samhälls-

  verksamheter som pågår, t.ex. av BRÅ och andra folkhälsoinsatser. Den samlade bilden anses

  ge ett bra underlag för beslut angående planeringen, uppföljningen och utvärderingen av

  verksamheterna. Olika samverkansbehov skall efterhand lyftas fram och åtgärdas i

  processarbetet (ibid.).

 • 27

  Effektmål

  En successiv minskning av personskador och andra konsekvenser vid följande olyckstyper.

  Trafikolyckor.

  Drunkningsolyckor

  Fallolyckor

  Självmord

  I processarbetet skall metoder tas fram för att göra denna minskning mätbar. De kvantitativa

  målen för minskningen fastställs efterhand som de relevanta mätmetoderna framkommer

  (ibid.).

  Prestationsmål:

  Att processarbetet för de prioriterade olycks- och händelsetyperna enligt effektmålen bedrivs

  effektivt och fördjupat i en tydlig organisationsstruktur som är väl förankrat i förvaltningar,

  bolag och andra organisationer (ibid.).

  Riskanalys

  I riskanalysen som handlingsprogrammet baseras på nämns ingenting om naturolyckor,

  översvämningar, skred, höga flöden eller liknande (Sundsvalls riskanalys).

  Översiktsplan

  Sundsvalls översiktsplan omfattar ett avsnitt om risk för översvämningar, ras och skred. Där

  hänvisas bland annat till utförda översvämningskarteringar och inventeringar av ras- och

  skredområden. I översiktsplanen görs följande ställningstaganden: ”Risken för översväm-

  ningar, ras och skred skall noga beaktas vid all planering. Kommunen skall med hjälp av

  hydrologiska modeller och kartering arbeta med för att minska risken för översvämning, ras

  och skred” (Sundsvalls översiktsplan, 2005).

  3.4. Räddningstjänsten Bollnäs

  Handlingsprogram

  Målsättningen med Bollnäs kommuns handlingsprogram är att: öka säkerheten för alla som

  vistas i Bollnäs kommun; öka säkerheten för alla verksamheter; minska risken för avbrott som

  ger konsekvenser för servicen till allmänheten; skapa förutsättningar för att i så stor

  omfattning som möjligt lindra konsekvenserna av en olycka som inträffar, oavsett olyckans

  art eller storlek (Bollnäs handlingsprogram, 2010).

 • 28

  I avsnittet riskidentifiering anges hur riskanalysarbetet har förbättrats sedan intåget av LSO,

  då en ”bred tvärsektoriell riskhanteringsgrupp har bildats […] jobbar med identifiering och

  värdering av kommunens risker i ett bredare perspektiv. I den nybildade riskhanterings-

  gruppen finns förutom räddningstjänstverksamheten följande representation; socialför-

  valtning, barn- och utbildningsförvaltning, teknik, service- och fritidsförvaltningen, samhälls-

  byggnadsförvaltningen samt IT” (ibid.).

  I handlingsprogrammets riskprofil redogörs i första hand inte för naturolyckor. Senare i

  riskprofilen, i vad som kallas för grovriskanalys, har naturolycka identifierats – utifrån risker

  som identifierats i grovriskanalysen ”kommer förebyggandearbeten att starta för att minimera

  skador/olyckor inom dessa områden. […] Den nyligen startade tvärsektoriella riskhanterings-

  gruppen kommer att jobba med bl a dessa frågor ur ett bredare synsätt. Arbetet kommer att

  intensifieras mot konceptet trygg och säker kommun” (ibid.).

  I slutet på handlingsprogrammet finns fyra bilder av riskmatriser där identifierade risker

  bedöms med avseende på sannolikhet och konsekvens, där de som når tillräckligt hög nivå bör

  åtgärdas. Riskmatriserna är gjorda med avseende på Ekonomi, Egendom, Liv och Hälsa samt

  Miljö. Följande naturolyckstyper har identifierats i riskmatriserna: Översvämning, VA-

  översvämning, dammbrott, oväder. Åtgärder för översvämning och VA-översvämning behövs

  med avseende på egendom, men inte för ekonomi, liv och hälsa eller miljö. Åtgärder för

  oväder behövs med avseende på ekonomi, egendom och liv och hälsa, men inte för miljö.

  Åtgärder för dammbrott behövs med avseende på egendom och miljö, men inte för ekonomi

  och liv och hälsa. Vad som karaktäriserar respektive naturolyckstyp framgår inte (ibid.).

  Riskanalys

  Riskanalysen för Bollnäs kommun består av ett huvuddokument kallat Risk- och

  sårbarhetsanalys, samt två bilagor, en kallad Beredskapsplan dammbrott Bollnäs och en kallad

  Scenario extremt väder (Bollnäs riskanalys, 2010).

  Dokumentet Risk- och sårbarhetsanalys är en redogörelse för skyddsobjekt och risktyper i

  kommunen. I första kapitlet, Övergripande beskrivning av Bollnäs kommun, skrivs att ett

  antal risker är värda att notera, förutom de som är kommungemensamma i landet. Dessa risker

 • 29

  är översvämning, utsläpp av farligt ämne, stor skogsbrand och utslagen vattenförsörjning

  (ibid.).

  I kapitlet Identifierade risker, bedöms extremt väder vara en hög risk, då det kan ”innebära

  skador på vår infrastruktur såsom elnät, vägar och järnvägar. Dessa problem kan i sin tur

  påverka annan samhällsviktig verksamhet.” (Bollnäs Risk- och sårbarhetsanalys, 2010)

  Översvämning är en annan risk som bedöms vara mycket hög. Två sannolikhets- och

  konsekvensbedömningar har gjorts, där ett dammbrott i Ljusnans vattenregleringssystem

  anses vara av allvarligast konsekvens (ibid.).

  I kapitlet Kommunens sårbarhet har fyra risker analyserats särskilt, varav en är översvämning

  till följd av dammbrott. Till stöd för analysarbetet togs ett antal scenarier fram, som återfinns i

  bilagorna. Sannolikheten för dammbrott bedöms som mycket liten men anses inte kunna

  uteslutas. Översvämningens omfattning är beroende av vilken damm det gäller och den

  aktuella flödessituationen. Ett flertal samhällsviktiga funktioner riskerar att drabbas, däribland

  stadshuset, reningsverk och flera äldreboenden. Vid ett större dammbrott bedöms att samtliga

  broar blir obrukbara samt strömavbrott och bortfall av all IT- och telekommunikation. Bollnäs

  kommun har deltagit i ett pilotprojekt kring dammbrottsproblematiken ihop med

  Länsstyrelsen, dammägare i Ljusnan och andra berörda kommuner utmed Ljusnan. En

  beredskapsplan togs fram som har delats ut till berörda fastighetsägare och boende i

  riskområdet. Beredskapsplanen är i huvudsak ett informationsblad i vilket allmänna frågor

  kring ett eventuellt dammbrott besvaras. Information finns om vilka varningssignaler som

  används, vilka telefonnummer man kan vända sig till, hur evakuering går till och vad varje

  hushåll bör ta med sig vid en eventuell evakuering (ibid.).

  Inom pilotprojektet genomfördes en övning för ledande tjänstemän och politiker där man

  konstaterade att det finns betydande problem med evakuering och övervakning av evakuerade

  områden. Något särskilt varningssystem för dammbrott finns heller inte, vilket föranleder att

  kommunen för förlita sig på VMA (Varningsmeddelande till Allmänheten). Även om ett

  större dammbrott i Ljusnan skulle innebära en nationell katastrof måste kommunen

  inledningsvis förlita sig till sina egna resurser, innan statliga resurser kan mobiliseras.

  Övningen innebar bl.a. att det idag finns en planering för att gemensamt mellan de berörda

  kommunerna svara för kommunal verksamhet utifrån den fysiska tillgängligheten istället för

  utifrån kommungränserna (ibid.).

 • 30

  Den andra bilagan till Risk- och sårbarhetsanalysen, kallad Scenario extremt väder, är en

  scenariobeskrivning om ett oväder med stormstyrka som drabbar Bollnäs kommun. Detaljer

  ges från början till slut, med en mängd tänkbara konsekvenser. Syftet är att belysa sårbarheter

  men också vad som kan och ska göras och av vem (ibid.).

  Översiktsplan

  Bollnäs kommuns översiktsplan är från 1990. Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats.

  Översiktsplanen från 1990 behandlar inte naturolyckor. I ett kapitel som heter åtgärdsprogram

  står det att det finns en riskanalys och en beredskapsplan för Bollnäs kommun, men det

  uttrycks aldrig att det skulle handla om naturolyckor. Det skrivs om fredsolyckor, skyddsrum,

  etc. (Bollnäs översiktsplan, 1990).

  3.5. Sammanfattande resultat

  Handlingsprogrammet för RSG är mycket övergripande, då det omfattar sex kommuner, och

  beskriver därför inte mycket specifika saker om kommunerna de representerar, däribland

  Lerum. Handlingsprogrammet gör gällande att naturolyckor av olika slag är allvarliga

  problem som räddningstjänstförbundet och kommunerna i samverkan måste arbeta mycket

  med. Riskanalysen för RSG fokuserar inte särskilt mycket på naturolyckor. I översiktsplanen

  för Lerums kommun, som till skillnad från RSGs handlingsprogram bara har Lerums kommun

  för ögonen, finns de naturolyckor väl beskrivna som är angelägna att förhålla sig till och

  hantera.

  Handlingsprogrammet för Kristianstads kommun avhandlar översvämningsrisker och

  hanterandet av dessa i stor utsträckning. Här står det beskrivet vilka risker, åtgärder och

  planer som finns. Riskanalysen fördjupar ytterligare det som skrivs om översvämningsrisker.

  Översiktsplanen, som är från 1990, behandlar även den översvämningsrisker, om än inte alls i

  samma utsträckning som de handlingsprogram med tillhörande riskanalys. Bl.a. står det i

  översiktsplanen att planering av bebyggelse ska ta hänsyn till klimatförändringarnas

  förväntade påverkan på höjningen av havsytan.

  Handlingsprogrammet för Sundsvall-Timrås räddingstjänstförbund behandlar i mindre

  utsträckning än de andra handlingsprogrammen förhållanden rörande naturolyckor.

  Översvämningar och skred anses kunna leda till personskador, stora samhällstörningar och

 • 31

  egendomsskador. Naturolyckor förväntas få en större plats i kommande handlingsprogram som en

  följd av klimatförändringarnas förväntade inverkan. Riskanalysen för Sundsvall-Timrås

  räddningstjänstförbund behandlar inte alls naturolyckor. I översiktsplanen för Sundsvall finns ett

  avsnitt om skred- och översvämningsrisker. Av den följer att dessa risker ska beaktas vid all

  planering av bebyggelse i kommunen.

  I handlingsprogrammet för Bollnäs kommun behandlas olika naturolyckor, där de i riskmatriserna

  som presenteras i flera avseenden anses behöva åtgärdas. I den omfattande riskanalysen för

  Bollnäs kommun har naturolyckor en framskjuten position, framförallt risken för dammbrott. Till

  riskanalysen kom två bilagor, båda med bäring på naturolyckor. Översiktsplanen, som är från

  1990, behandlar inte naturolyckor.

 • 32

  4. Diskussion

  Resultatdiskussion

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra kommuners handlingsprogram med tillhörande

  riskanalyser och översiktsplaner förhåller sig till naturolyckor och hantering av dessa. Syftet

  kan sägas vara uppfyllt. Som påvisas i bakgrunden är systematiskt säkerhetsarbete och

  egenkontroll funktionella sätt att hantera kvalitets- och säkerhetskontroll. Det finns stora

  hinder att överkomma, som påvisats av tidigare studier av kommunala handlingsprogram, och

  som delvis styrks av denna uppsats. Att bygga upp ett fungerande system för egenkontroll i en

  redan existerande organisation är inget som görs över en natt. Att problematisera och tänka

  utanför de snävaste cirklarna är sådant som i bästa fall kommer med tiden. I de fyra

  kommuner som studerats i denna uppsats, där hantering av naturolyckor är en del av den

  kommunala diskursen, fanns en förväntning från min sida att det skulle finnas mer beskrivet i

  handlingsprogrammen om detta än i de flesta andra kommuners program, som belysts av

  tidigare studier. Ingen entydig bild har trätt fram, vilket lyfts fram i diskussionen som följer.

  I två av fyra kommunala handlingsprogram med tillhörande riskanalyser (Kristianstad och

  Bollnäs) fanns tilltagna redogörelser för naturolyckor och förhållningssätt till dessa. För

  Lerums kommun fanns i handlingsprogrammet med tillhörande riskanalys, som förvaltades av

  Räddningstjänsten Storgöteborg, inte mycket specifikt rörande naturolyckor, framförallt inte

  för Lerums kommun. För Sundsvalls kommun fanns förhållningssätt till naturolyckor, om än i

  mindre skala än hos exempelvis Kristianstad och Bollnäs.

  Översiktsplanen för Kristianstad var föråldrad och förhöll sig inte till naturolyckor i samma

  utsträckning som i det betydligt yngre handlingsprogrammet. Översiktsplanen för Bollnäs

  förhöll sig inte till naturolyckor överhuvudtaget. Översiktsplanen för Lerums kommun förhöll

  sig betydligt till de naturolyckor som identifierats i kommunen och där framkom detaljer som

  inte kunde anas i handlingsprogrammet. Översiktsplanen för Sundsvall förhöll sig till

  naturolyckor i större utsträckning än handlingsprogrammet.

  Kommuner väljer att arbeta på olika sätt. Vad innebär det att Sundsvalls kommun behandlar

  naturolyckor i liten utsträckning i sitt handlingsprogram men i större utsträckning i sin

  översiktsplan? Vad säger handlingsprogrammet om en kommuns säkerhetsarbete? Två av

 • 33

  handlingsprogrammen som studerats ser ut att i stor utsträckning ge en rättvisande bild av

  kommunernas reella säkerhetsarbete med avseende på naturolyckor, medan övriga två inte

  gjorde det. Som påvisats vid studier av andra kommuners handlingsprogram är det ovanligt att

  de speglar det reella säkerhetsarbetet. Handlingsprogrammen och nivån på dem bestäms

  ytterst av kommunfullmäktige. Lagstiftningen syftar till att stimulera till mer systematiskt

  säkerhetsarbete i kommunerna, men det är upp till varje kommun att bestämma var gränsen

  ska dras eller på vilket sätt det ska ske. Kommunerna har i handlingsprogrammen rätt att ge en

  snäv bild av det reella säkerhetsarbetet. Det är upp till kommunen själv om den med

  handlingsprogrammet vill leva upp till lagens krav men inte mer. Det finns många olika sätt

  att arbeta systematiskt med säkerhetsarbete. Det kan finnas inarbetade interna

  säkerhetskulturer som på många vis uppfyller de krav som LSO ställer, bara i en annan form.

  Anledningen till att nivåerna på handlingsprogram är olika kan vara många.

  Det har från lagstiftarnas sida funnits en ambition om att med kraven på handlingsprogram få

  till en process i kommunerna som gör säkerhetsarbetet strukturerat, systematiskt och lätt att

  överblicka. Det har inte alltid blivit så i praktiken. Frågan är om det finns kompetens hos

  räddningstjänsten att samarbeta och samverka med andra förvaltningar i den mån som krävs

  för att nå den nivå som lagstiftarna ursprungligen önskade. I somliga kommuner passar

  arbetssättet som LSO med dess handlingsprogram förordar säkerligen utomordentligt. I andra

  kommuner passar det mindre bra. Enligt LSO är en av poängerna med handlingsprogram att

  de ska anpassas efter lokala förhållanden. Det kan förstås på olika sätt. Att vissa handlings-

  program är snäva kan tolkas i ljuset av denna sats: de är snäva därför att de inte behövs. Det

  kan vara på gott och ont, beroende av vem som gjort den bedömningen och på vilka grunder.

  Det är intressant att handlingsprogram och översiktsplaner i kommuner skiljer sig på så

  många vis. Först och främst springer de båda planerna ur två olika lagstiftningar. LSO ställer

  inte uttryckligen krav på att handlingsprogrammen ska förhålla sig till naturolyckor.

  Handlingsprogrammen, såväl de för förebyggande som räddningstjänstverksamhet, ska

  relatera till olyckor som föranleder räddningsinsats. När en naturolycka inträffar föranleder

  det ofta räddningsinsats, men det händer väldigt sällan i jämförelse med allt annat som

  räddningstjänsten dagligen arbetar med. Det finns utrymme för att utöka tolkningen av vad

  som utgör olyckor som föranleder räddningsinsats, vilket bl.a. skett i handlingsprogrammen

  för Kristianstad och Bollnäs. Plan- och bygglagen ställer tydliga krav på att översiktsplaner

  ska ta hänsyn till naturolyckor, explicit översvämningsrisker. I samband med lagändringen

 • 34

  1996 blev kraven ännu tydligare. Utöver det är det allt som oftast helt olika förvaltningar som

  arbetar med de olika planerna. Jag förmodar att kulturerna skiljer sig åt mycket mellan

  stadsplanerare och räddningstjänst. Medan handlingsprogram i huvudsak är ett internt

  dokument är översiktsplanerna ett dokument som i mångt och mycket ska fungera som ett

  säljargument för kommunen. I den lyfts därför fler frågor och ur fler perspektiv, för att påvisa

  vidlyftigt tänkande. Översiktsplanerna ska för kommunens bästa inte göras enbart därför att

  lagen fordrar det. Av den anledningen vill jag spekulera i att motiven är större till att vara

  inkluderande och kreativ vad innehållet beträffar.

  En studie av en kommuns handlingsprogram kan inte säga någonting om huruvida

  säkerhetsarbetet i kommunen är bra eller inte, det kan bara säga något om handlings-

  programmet, vilka val som gjorts avseende vad som står där och vad som inte står där. Det är

  hur handlingsprogrammet används, vilka processer som sker i samband med framtagandet av

  programmet, vilket lärande i organisationen som uppstår, som är intressant. Sådan

  information står inte att finna i handlingsprogrammet, det kräver djupare studier av det

  faktiska arbetet i respektive kommun. I bakgrundskapitlet för denna uppsats redogjordes för

  en hel del brister som upplevs med handlingsprogrammen. Handlingsprogrammen är ett

  relativt nytt instrument som kommunerna har att förhålla sig till. Det är därför inte undra på

  att det tar lång tid att anamma detta och göra något bra av. Det är naturligt att några

  kommuner kommer att uppfatta lagens krav som besvärliga och försvårande av ett redan

  fungerande arbetssätt. Det är också möjligt att några kommuner uppfattar handlings-

  programmen som något positivt och försöker strukturera sitt säkerhetsarbete bättre.

  Jag kan själv förstå visionen bakom LSO och införandet av kommunala handlingsprogram.

  Egenkontroll som idé har fungerat väl i övergången från den deskriptiva kontrollmetoden,

  även om det kanske inte fungerar på samma sätt inom alla organisationstyper. En kommun

  skiljer sig på ganska många sätt från privata företag, både i komplexitet, kapacitet och

  styrelseform. Säkerhetsarbete och kvalitetssäkring är processer som inom företagsvärlden ofta

  går nära hand i hand, men inom kommunen kan säkerhetsarbete, så som det benämns, ses som

  ännu en fråga i mängden av frågor som ska hanteras. Det kommunala säkerhetsarbetets

  historiskt undanskymda och till brandkårsväsendet förpassade roll, kan nu sägas finnas i ett

  slags paradigmskifte, där större förståelse för frågans relevans i kommunarbetets helhet börjar

  infinna sig. Man kan räkna med att det hela tar lite tid, och att LSO kan vara en bit på vägen.

 • 35

  Metoddiskussion

  Valet av metod för denna uppsats bedöms som välavvägt. Det innebar, med hjälp av en strikt

  avgränsning till att finna spår av naturolyckshantering i texten, en förhållandevis enkel

  hantering av de dokument som studerades. I slutändan gav det en begriplig bild av hur

  naturolyckor och hantering av dessa beskrivs i respektive handlingsprogram och

  översiktsplan, vilket var syftet med uppsatsen. Som slås fast i resultatdiskussionen finns dock

  begränsningar med att använda innehållsanalys som metod. Uppsatsen kan, på grund av

  metodvalet, inte säga någonting om det som finns bakom texten. Hur används programmen

  och planerna i realiteten? Vilka processer och vilka möten har uppstått i respektive

  organisation som en följd av arbetet med att ta fram program och planer? Den typen av frågor

  är mer djuplodande och har större förklaringspotential till vilken nytta som

  handlingsprogrammen och översiktsplanerna ger.

  För att kunna jämföra och mäta skillnader mellan två enheter måste de vara av samma sort.

  Det sägs t.ex. att det inte är fruktbart att jämföra äpplen och päron. I denna uppsats har

  kommunala handlingsprogram, tillhörande riskanalyser och översiktsplaner studerats. Det har

  diskuterats hur dessa skiljer sig åt, men detta utifrån en grundläggande förståelse att de

  kommer från olika lagstiftningar och att de har olika syften och att de därför borde skilja sig

  åt.

  Inom respektive plantyp har det också funnits skillnader, t.ex. med avseende på när de varit

  daterade. Dessa skillnader har berott uteslutande på att tillgängligheten till planer har varierat

  från kommun till kommun. I de slutsatser som dras bejakas detta. Exempelvis är det mindre

  förvånande att översiktsplaner daterade på 2000-talet i större utsträckning beskriver hantering

  av naturolyckor än översiktsplaner som skrevs 1990. En annan sak som avvikit är att Lerums

  kommun ingår i ett stort räddningstjänstförbund, vilket förvisso inte är ovanligt. Det innebär

  att perspektivet i handlingsprogrammet är betydligt mer översiktligt än för de andra

  kommunerna. Lerums kommun nämns väldigt sällan uttryckligen i programmet, vilket

  påverkar vilka slutsatser som kan dras.

  Med tanke på att det är fyra kommuner som studerats, av totalt 290, har syftet aldrig varit att

  försöka generalisera resultaten. Resultaten handlar om fyra kommuner som på olika sätt

  hanterar naturolyckor och hur detta speglas i deras handlingsprogram och översiktsplaner.

 • 36

  Hur det ser ut i andra kommuner som arbetar med hantering av naturolyckor går inte att säga

  utifrån denna uppsats. Därmed inte sagt att de resonemang som förs i diskussionen inte kan

  vara intressanta att föra vidare i en fördjupad studie av andra kommuners handlingsprogram

  och översiktsplaner.

 • 37

  5. Källförteckning

  Björnberg, E. (2002). Räddningsverkets översvämningskarteringar – ett underlag för

  översiktlig fysisk planering. Blekinge Tekniska Högskola.

  Bollnäs kommun. Handlingsprogram för Bollnäs kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

  LSO (2003:778). Beslutat: 2010-02-03.

  Bollnäs kommun – Risk- och sårbarhetsanalys. Utfärdad: 2010-12. Skriven av: Michael

  Lindberg, säkerhetssamordnare.

  Bollnäs kommun översiktsplan. Antagen 1990-10-29.

  Boverket. (2001). Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen. Karlskrona.

  Dawson, S., Willman, P., Bamford, M. & Clinton, A. (1988). Safety at work: the limits of self-

  regulation, University Press, Cambridge.

  Deming, W.E. (1986).Out of the Crisis. MIT Press. Cambridge, MA.

  Johansson, A. och Svedung, I. (2006). Lärdomar från första generationens handlingsprogram

  enligt LSO. Räddningsverket, NCO 2006:8.

  Johansson, A., Junghage, M., Postgård, U. och Sundström, M. (2008). Strategier och metoder

  för kommunalt säkerhetsarbete. Räddningsverkets sekretariat för forskning och analys. Dnr:

  121-9889-2008.

  Kristianstads kommun – Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor:

  Förebyggande åtgärder och Räddningstjänst. Beslutat: 2008-01-15.

  Kristianstads kommun – Riskinventering enligt Lagen om skydd mot olyckor: Risker som kan

  föranleda räddningsinsats. Senaste upplaga: 2007.

  Kristianstads kommun översiktsplan. Antagen 1990-10-09.

  Lago, U. och Pütsep, M. (2007). Har skyddet ökat? – Uppföljning och utvärdering på lokal

  nivå. Räddningsverket.

  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

  i fredstid och höjd beredskap

  Lerums framtidsplan – ÖP2008: Beslutat: 2008-03-06.

 • 38

  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, (2010). MSB:s arbete med naturolyckor.

  [www] https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25549.pdf (2012-03-02).

  Moen, R. och Norman, C. (2006). Evolution of the PDCA Cycle. [www]

  http://pkpinc.com/files/NA01MoenNormanFullpaper.pdf (2012-03-02).

  Plan- och bygglag (1987:10)

  Rosenberg, T. (2001). Räddningstjänst i förändring – ledarskap och metodik för säkerhet och

  skydd mot olyckor. Räddningsverket.

  Räddningstjänsten Storgöteborgs Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och

  räddningstjänst 2007 – 2010. Beslutat: 2007-05-22.

  Saksvik, P. Ö. & Nytrö, K. (1996). Implementation of Internal Control (IC) of health,

  environment and safety (HES) in Norwegian enterprises, Safety Science, vol. 23, No. 1, pp.

  53-61

  Shewhart, W. A. (1939). Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control.

  Department of Agriculture. Dover, 1986.

  SOU (2007). Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. SOU 2007:60,

  Stockholm.

  Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor. Beslutat: 2007-10-31.

  Sundsvalls kommun – Riskkartläggning Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund. Utfärdad:

  2008.

  Sundsvalls kommuns översiktsplan. Beslutat 2005-12-19.

  Svedung, I. och Huth, F. (2004). Kan enklare bli säkrare? – Om effektivisering av regelverket

  inom området Hälsa, Miljö och Säkerhet i organiserade verksamheter. NCO 2004:1

  Svedung, I. (2007). Låt det inte hända igen – metodik för åtgärdsinriktad uppföljning av

  barnolyckor. Räddningsverket.

  Svedung, I. (2009). Föreläsning med tillhörande powerpointdokument, i kurs Riskhantering i

  lokalsamhället, Samhällelig Riskhantering. Karlstads Universitet.