Click here to load reader

OKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWAcdn22.pb.smcloud.net/t/files/26/10/1c/93903ad6a2/czujnik-czadu... · Dyrektywa RoHS 2002/95/WC Dyrektywa WEEE 2002/96/EC Kompatybilność elektromagnetyczna

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWAcdn22.pb.smcloud.net/t/files/26/10/1c/93903ad6a2/czujnik-czadu... ·...

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

8201 DE-TOX

Detektor tlenku wgla GDC.2 (zasilanie 230V/12V)

SPIS TRECI

1. PARAMETRY TECHNICZNE

2. OPIS

3. ZASADA DZIAANIA

4. MONTA

5. PODCZENIE DO INSTALACJI

6. EKSPLOATACJA

7. KONTROLA DZIAANIA I SYGNALIZACJA

8. SCHEMATY PODCZENIA

8201PL lipiec 2014 2

1. PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie Napicie zasilania wersja 1: AC 12V + 15%/-20% wersja 2: AC 230V +15%/-20% Czstotliwo 50 Hz / 60 Hz Pobr mocy Wersja 230V max 4,0 VA Wersja 12 V max 3,8 VA Podczenia Wyjcia alarmowe 2/3xstyk zwierny, obcialno 4A Wyjcia awarii 1xstyk zwierny, obcialno 4A Zaciski Zaciski rubowe do przewodw 8 x 2,5 mm2 Masa bez opakowania Wersja 230V 0,53 kg Wersja 12V 0,51 kg Wymiary Obudowa zewntrzna 130 x 130 x 75 mm Metrologia Mierzony gaz tlenek wgla Zakres pomiarowy 0..1000 ppm Sensor pprzewodnikowy Ilo progw alarmowych

(wykonanie standardowe) 2: 30ppm, 80 ppm lub 3: 30ppm, 60ppm, 150 ppm

Gazy zakcajce wodr, niedobr tlenu Wymagania Transportu zakres temp. -40..+60C rodowiskowe wilgotno

8201PL lipiec 2014 3

2. OPIS

Mikroprocesorowy, pprzewodnikowy detektor DE-TOX suy do cigej kontroli stenia poziomu tlenku wgla w garaach podziemnych, nadziemnych, kanaach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamknitych obiektach, w ktrych istnieje ryzyko powstania nadmiernego stenia trujcego gazu. Jako indywidualny, autonomiczny detektor umoliwia wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszcze, obnienia nadmiernego stenia oraz awaryjnego zaczenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorw akustycznych. Sposb analizy gazw jest zgodny z obowizujcymi normami, zapewnia racjonaln analiz skadu chemicznego powietrza bez nadmiernie czstych zacze instalacji, nie powodujc tym samym podwyszonych kosztw eksploatacji. Do detektora przewidziano moliwo podczenia wyniesionej gowicy pomiarowej analizujcej skad chemiczny powietrza pod ktem zawartoci w nim nadmiernych ste propanu butanu (LPG). Dane techniczne wyniesionej gowicy pomiarowej zawarto w karcie katalogowej 2222 GDSL.2 gowica wyniesiona LPG. Wykonanie niestandardowe zawiera moliwo wykonania dowolnych progw alarmowych wg yczenia zamawiajcego z rozdzielczoci 1%. Dodatkowo, kady z progw alarmowych moe mie dowolnie ustawiany czas obliczenia redniej waonej dla kadego progu oraz wag. Na yczenie wykonujemy detektor z wbudowanym buzzerem.

3. ZASADA DZIAANIA

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazw w rodowisku. Cige mieszanie si gazw i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umoliwia pomiar sensorem. Gaz obecny w obudowie wykorzystuje rwnie zjawisko efuzji przez cz otworw pomiarowych. Do poprawniej pracy nie wymaga dodatkowych elementw sprzgajcych czy nadrzdnych central a jedynie podczenia do stycznikw sterujcych - patrz: Podczenie do instalacji. Elektroniczny ukad pomiarowy analizuje w sposb cigy skad chemiczny otaczajcego rodowiska. Zawarto toksycznego tlenku wgla jest mierzona jako rednia waona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego w detektorach 2 progowych-GDC.2/R2 (lub rednia waona 15 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego i rednia waona 1 minutowa dla 3 progu alarmowego w detektorach 3 progowych). Ukad pomiarowy posiada rwnie kompensacj temperatur umoliwiajc tym samym zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym np. otwartych garaach podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

4. MONTA

Detektory rozmieszcza si na chronionym obszarze tak, aby pokryway si zasigi pomiarowe poszczeglnych sensorw. Promie zasigu poszczeglnego detektora nie powinien przekracza 9-10m. W rozmieszczaniu naley unika miejsc bezporednio naraonych na silne podmuchy powietrza m.in. bezporednio w strudze wentylatora lub w pobliu kratek wentylacyjnych. Nie zaleca si montowa detektorw rwnie w pustych niszach, zakamarkach czy lepych korytarzach oraz w miejscach w ktrych utrudniona jest cyrkulacja powietrza. W takim przypadku naley chroni powierzchnie przez takimi przestrzeniami, aby umoliwi wczeniejsze wykrycie nadmiernych ste i tym samym umoliwi szybkie usunicie toksycznych zwizkw, aby nie dopuci do zalegania gazw w miejscach niewentylowanych.

Rozmieszczenie

8201PL lipiec 2014 4

Do oblicze mona przyj 250m2 jako maksymaln powierzchni chronion jednym detektorem, jednak w przypadku maych powierzchni obliczenia szacunkowe mog si rni z rzeczywistym rozmieszczeniem. Detektor montuje si do podoa za pomoc czterech typowych wkrtw/kokw rozporowych (kotwy nie s dostarczane z detektorem). Pozycja pracy detektorw to pionowa powierzchnia. Wysoko montau detektorw naley przyj w strefie przybywania ludzi. Standardowo detektory powinny by montowane na wysokoci 1,6-1,8 m od poziomu posadzki. Kadorazowo przy montau naley wzi pod uwag warunki pracy osb, sposb wykorzystywania pomieszcze oraz rodzaj emitera zanieczyszcze. UWAGA: monta detektorw bezporednio przy lub na suficie moe powodowa niepoprawne skazania. Dostpne akcesoria montaowe: patrz karta akcesoria do systemu DE-TOX Standardowo rysunek wymiarowy umieszczony jest na opakowaniu. Rozstaw otworw montaowych: w kwadracie, poziomo 115 mm, pionowo 115mm

5. PODCZENIE DO INSTALACJI

Instalacj okablowania mona wykona przewodami kabelkowymi natynkowo lub podtynkowo. Wprowadzenie przewodw wykona od gry przez dawik, drugim dawikiem wyprowadzi przewd do kolejnego detektora. Ostatni detektor, z ktrego nie wychodzi aden przewd wykorzystuje tylko jeden dawik, w drugim dawiku naley pozostawi zalepk ochronn, gwarantujc waciwy stopie ochronnoci IP. Standardowe okablowanie sygnalizacyjne mona wykona przewodami sterowniczymi typu YStY lub drutem YDY. Dla wersji 12V pamita naley o obliczeniach spadku napicia na przewodach zasilajcych uwzgldniajc minimaln warto napicia zasilajcego urzdzenia, a dla wersji 230V uwzgldni lokalne przepisy elektryczne. Dla dugich ptli pomiarowych mog indukowa si potencjay na yach alarmowych, aby temu zapobiec, naley zastosowa ukady gasikowe. Przewd ochronny nie jest wymagany. Urzdzenie wykonano w drugiej klasie ochronnoci. Po wykonaniu podcze naley dokona pomiarw elektrycznych zgodnie z obowizujcymi przepisami. W przypadku wersji zasilania 12Vac napicie zasilania musi spenia wymagania dla niskiego napicia bezpiecznego (SELV) zgodnie z norm EN60730. Naley stosowa transformatory bezpieczestwa majce podwjn izolacj zgodnie z norm EN 60742. Po zakoczeniu prac montaowych i elektrycznych oraz wykonaniu pomiarw, mona przystpi do uruchomienia. Podanie napicia zasilajcego powoduje przejcie detektora w tryb wygrzewania czujnika. Proces ten trwa ok. 3 minut i jest sygnalizowany miganiem zielonej diody (ZASILANIE). W tym czasie pomiar tlenku wgla nie jest realizowany. Zakoczenie procesu wygrzewania sensora i przejcie w tryb normalnej pracy jest sygnalizowane zapaleniem si zielonej diody (ZASILANIE). Konfiguracja baz z gowicami (przyuczanie baz) odbywa si automatycznie. Nowo podpita gowica jest automatycznie zapamitywana i utrata komunikacji z ni wywouje bd. Nowe detektory produkowane s z automatycznie zapamitan gowic CO (lub CO + LPG jeli takie s zamawiane) Kasowanie zapamitanych wczeniej gowic naley przeprowadzi w sytuacji zmiany konfiguracji detektora, gdy odczamy/doczamy gowic lub zmieniamy jej typ. Zmiana konfiguracji bez przyuczenia jest sygnalizowana poprzez wiecc cigle diod bdu

Monta

Pierwsze

uruchomienie

Konfiguracja

gowic

8201PL lipiec 2014 5

komunikacji na pytce bazowej detektora oraz poprzez wyczony przekanik awarii - patrz Kontrola dziaania i sygnalizacja. Zaczenie diody nastpuje 10 sekund po dokonaniu zmiany. Kasowanie zapamitanych gowic przeprowadzamy przy wczonym zasilaniu detektora poprzez przytrzymanie przez 10 sekund klawisza TEST, prawidowo przeprowadzone kasowanie zapamitanych gowic wycza czerwon diod stanu komunikacji na pytce bazowej detektora. Po przeprowadzonej procedurze kasowania zapamitanych gowic naley skontrolowa czy wszystkie gowice pracuj poprawnie i nie zgaszaj bdu komunikacji poprzez mruganie na przemian diod zielon i pomaraczow (zasilanie i awaria). Poprawno pocze wyj przekanikowych detektora mona przetestowa za pomoc mikroswitcha, umieszczonego pod obudow na pycie bazowej (przycisk TEST). Przycisk test peni dwie funkcje:

uruchomienie procedury testowej

kasowania zapamitanych gowic przy zmianie konfiguracji podczenia.

Aby uruchomi funkcj testowania naley przytrzyma przycisk przez 5 sekund i puci. Informacja o zainicjalizowaniu testu zostanie zgoszona przez zawiecenie si pomaraczowej diody AWARIA. Dalszy przebieg testu nastpi wg tabeli poniej.

Przytrzymanie przycisku dunej ni 10 sekund wczy jedynie funkcj kasowania konfiguracji zapamitanych gowic.

Przebieg funkcji testowej.

lp. Czas [s] Stan przekanikw podczas testu

Opis danego kroku

AWARIA ALARM 1 ALARM 2 ALARM 3

1 0-10 0 0 0 0 Test linii AWARIA

2 10-20 1 0 0 0

3 20-30 1 1 0 0 Test linii ALARM 1

4 30-40 1 0 0 0

5 50-60 1 0 1 0 Test linii ALARM 2

6 60-70 1 0 0 0

7 80-90 1 0 0 1 Test linii ALARM 3

8 90-100 1 0 0 0

UWAGA! Powysza funkcjonalno dotyczy wersji oprogramowania baza: v5.03, gowica: 5.02 i wyszej. Przy wczeniejszych wersjach przebieg funkcji TEST moe wyglda nieco inaczej i nie jest dostpna opcja PRZYUCZANIE.

6. EKSPLOATACJA

Detektor tlenku wgla GDC.2 jest urzdzeniem, ktre nie posiada elementw nastawczych czy regulacyjnych wymagajcych obsugi. Umieszczony w nim pprzewodnikowy sensor jest urzdzeniem precyzyjnym, dlatego w celu zabezpieczenia jego prawidowego dziaania detektor naley chroni przed: - bezporednim dziaaniem promieni sonecznych, wiatru, deszczu; - silnymi wstrzsami, drganiami; - silnym polem elektromagnetycznym; - zalaniem, zachlapaniem wod, farb lub inn substancj chemiczn; - bezporednim silnym strumieniem powietrza lub substancji w aerozolu;

Zasady oglne

Test

przekanikw

8201PL lipiec 2014 6

- dugotrwa prac w rodowisku o duej zawartoci gazw palnych, substancji chemicznych (m.in. rozcieczalnikw, farb, itp); W czasie prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest detektor, naley go wyczy, i zabezpieczy (foli) przez zachlapaniem i kurzem. Ponowne wczenie detektora moe nastpi po zakoczeniu prac, wyschniciu farb i przewietrzeniu pomieszczenia. Prawidowa eksploatacja detektora wymaga okresowej kontroli poprawnoci dziaania oraz rekalibracji. Dwa razy w roku: - sprawdzenie dronoci otworw pomiarowych w detektorze, a w razie koniecznoci - przy wyczonym zasilaniu - oczyszczenie ich z kurzu za pomoc pdzelka lub suchej szmatki lub delikatnej ssawki; - sprawdzenie stanu oglnego urzdzenia: braku uszkodze mechanicznych, trwaych zabrudze; - sprawdzenie prawidowego zasilania (zapalona zielona dioda - ZASILANIE); Dodatkowo kadorazowo po przeprowadzeniu prac serwisowych naley sprawdzi gotowo urzdzenia (zapalona zielona dioda - ZASILANIE). W celu zapewnienia prawidowej pracy urzdzenia wymagana jest okresowa ponowna kalibracja: co najmniej raz na 3 lata oraz kadorazowo w przypadku pracy detektora w rodowisku bardzo wysokich ste gazw toksycznych lub palnych.

UWAGA: Rekalibracja musi by wykonana przez autoryzowany serwis. Czynno jest odpatna. Diagnozowanie, naprawianie i powtrne uruchamianie urzdzenia moe by dokonywane jedynie przez autoryzowany serwis producenta.

7. KONTROLA DZIAANIA I SYGNALIZACJA

Mikroprocesorowy detektor tlenku wgla jest urzdzeniem bezobsugowym, kontrolujcym w sposb cigy zawarto tlenku wgla w otaczajcym go rodowisku. Prawidowy stan dozorowanie jest sygnalizowany za pomoc zielonej diody kontrolnej (ZASILANIE). UWAGA: W przypadku obecnoci na zaciskach napicia oraz jednoczesnym braku jakiejkolwiek sygnalizacji po stronie detektora naley sprawdzi wewntrzny bezpiecznik. I. Diody led - baza - patrz zdjcie poniej:

Zasilanie (niebieska)

wieci cigle detektor posiada zasilanie

Nie wieci brak zasilania detektora Alarm 1 (pomaraczowa)

wieci cigle - przekroczony pierwszy prg alarmowy Alarm 2 (czerwona)

wieci cigle - przekroczony drugi prg alarmowy Alarm 3(czerwona)

wieci cigle - przekroczony trzeci prg alarmowy

Kontrola

okresowa

8201PL lipiec 2014 7

Awaria (zielona)

wieci cigle Poprawna praca detektora

Wyczona bd detektora

Status gowic(zielona)

wieci cigle gowice wygrzane

Mruga jedna bd wicej gowic w stanie wygrzewania Komunikacja gowic(czerwona)

Wyczona poprawna praca komunikacji z zapamitanymi gowicami

wieci cigle bd komunikacji z zapamitanymi gowicami lub gowic, wystpuje 10 sekund po zaniku komunikacji z gowic.

II. Diody led - gowica - patrz zdjcie poniej: Awaria(pomaraczowa)

Wyczona poprawna praca detektora

Mruganie wezwanie do rekalibracji, wystpuje miesic przed upywem terminu rekalibracji

Cige wiecenie bd gowicy lub przekroczony termin rekalibracji

Mruganie na przemian z diod zasilania brak komunikacji z baz Zasilanie(zielona)

Cige wiecenie normalna praca

Mruganie wygrzewanie czujnika po wczeniu zasilania trwa przez 3 minuty od momentu wczenia zasilania

Mruganie na przemian z diod awarii brak komunikacji z baz

8201PL lipiec 2014 8

Alarm(czerwona)

Wyczona brak przekroczenia progw alarmowych

Wolne mruganie(jedno mrugnicie na 2 sekundy) Przekroczony pierwszy prg alarmowy

Szybkie mruganie( dwa mrugnicia na sekund) przekroczony drugi prg alarmowy ( w przypadku detektora z zdefiniowanymi dwoma progami alarmowymi ten stan nie wystpuje)

Cige wiecenie przekroczony III prg alarmowy w detektorach 3-progowych lub II prg w detektorach 2-progowych.

W celu zapewnienia prawidowej pracy urzdzenia wymagana jest okresowa ponowna kalibracja gowicy: co najmniej raz na 3 lata. Na miesic przed upywem terminu ponownej rekalibracji detektor sygnalizuje konieczno wezwania serwisu. W tym czasie pomiar jest cay czas realizowany. Jeeli w czasie 1 miesica reklalibracja nie nastpi, to po przekroczeniu tego terminu dioda pomaraczowa (AWARIA) wieci w sposb cigy, sygnalizujc tym samym moliwo nieprawidowych pomiarw.

8201PL lipiec 2014 9

8. SCHEMATY PODCZENIA

STYK AWARII NC

STYK AWARII NO

Patrz zdjcie str.11

8201PL lipiec 2014 10

STYK AWARII NC

STYK AWARII NO

Patrz zdjcie str.11

8201PL lipiec 2014 11

UWAGA: PRZY PODCZENIU DETEKTORW W OPCJI STYK AWARII NC (szeregowe podczenie styku AWARIA)

W ostatnim detektorze w ptli naley dodatkowo wykona zwork pomidzy stykiem C2 a L, aby zamkn obwd.