of 5 /5
Obsah: I. Hudební písmo, názvosloví Zvuk ...................................................................................................................... 7 Tón, jeho vlastnosti ..............................................................................................8 Tónová soustava, ladění ................................................................................... 10 Oktáva, základní tónová řada, půltón, celý tó n .............................................. 11 Nota, její tvar ...................................................................................................... 12 Notová osnova ................................................................................................... 13 Klíč ...................................................................................................................... 14 Tóny odvozené, posuvky .................................................................................. 20 Předznamenání.................................................................................................. 22 Tóny enharmonické ...........................................................................................23 Půltón diatonický a chromatický ...................................................................... 24 Časové hodnoty základních tvarů n o t ............................................................. 24 Dělení not pravidelné ........................................................................................ 25 Prodlužování n o t ........................................................................................ 25 Ligatura ............................................................................................................... 26 Dělení not nepravidelné, triola .......................................................................... 27 Pomlka ................................................................................................................ 30 Dynamika, dynamická znaménka .................................................................... 31 Označení způsobu hry ...................................................................................... 34 Zvláštní označení v notopisu ............................................................................ 36 Zkratky hudebního písma ................................................................................. 38 Melodické ozdoby ..............................................................................................42 Přednesová označení ....................................................................................... 46 Transpozice ....................................................................................................... 49 Partitura .............................................................................................................. 51 II. Časové poměry v hudbě Doba ................................................................................................................... 53 Metrum ................................................................................................................ 53 Takt, taktová čára ............................................................................................... 53 Označování taktů ............................................................................................... 54 Takty jednoduché ............................................................................................... 54

Obsah - PreSkoly.sk · 2017. 8. 7. · Dominantní septakord a jeho obraty.....188 Měkce malý septakord a jeho obraty.....192 Zmenšené malý septakord a jeho obraty.....194 Zmenšené

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Obsah - PreSkoly.sk · 2017. 8. 7. · Dominantní septakord a jeho obraty.....188 Měkce malý...

 • Obsah:I. Hudební písmo, názvoslovíZvuk...................................................................................................................... 7Tón, jeho vlastnosti..............................................................................................8Tónová soustava, ladění................................................................................... 10Oktáva, základní tónová řada, půltón, celý tó n .............................................. 11Nota, její tvar...................................................................................................... 12Notová osnova................................................................................................... 13K líč...................................................................................................................... 14Tóny odvozené, posuvky.................................................................................. 20Předznamenání.................................................................................................. 22Tóny enharmonické...........................................................................................23Půltón diatonický a chromatický...................................................................... 24Časové hodnoty základních tvarů n o t............................................................. 24Dělení not pravidelné........................................................................................ 25Prodlužování n o t........................................................................................ 25Ligatura...............................................................................................................26Dělení not nepravidelné, trio la ..........................................................................27Pomlka................................................................................................................30Dynamika, dynamická znaménka.................................................................... 31Označení způsobu hry...................................................................................... 34Zvláštní označení v notopisu............................................................................36Zkratky hudebního písma................................................................................. 38Melodické ozdoby..............................................................................................42Přednesová označení....................................................................................... 46Transpozice....................................................................................................... 49Partitura..............................................................................................................51

  II. Časové poměry v hudběD oba...................................................................................................................53Metrum................................................................................................................53Takt, taktová čára...............................................................................................53Označování taktů ...............................................................................................54Takty jednoduché...............................................................................................54

 • Takty složené....................................................................................................... 55Takt jednodobý, takt prodloužený...................................................................... 58Předtaktí...............................................................................................................58Polymetrika...........................................................................................................58Ustálený zápis taktů tanců..................................................................................58Zvláštní přízvuky - akcenty.................................................................................59Synkopa................................................................................................................59Rytmus, rytmické hodnoty..................................................................................60

  Zápis rytmických hodnot v rámci tak tu ............................................................. 60Rytmický ú tvar..................................................................................................... 62

  Polyrytmus............................................................................................................63Rubato.......................... 63Tempo, metronom, označení tem pa .................................................................63Zdůraznění nebo zmírnění základního tempového označení........................65Agogika................................................................................................................. 66Náhlé změny tem pa............................................................................................ 66Postupná změna tem pa...................................................................................... 67Další výrazy..........................................................................................................67

  III. StupniceTónová řada, stupnice, tónina, tonalità............................................................. 68Tónové řady empirické, konstruktivní, modus, sé rie .......................................68Dělení stupnic...................................................................................................... 69Stupnice diatonické............................................................................................. 70Stupnice novodobé............................................................................................. 70Základní tvar durové stupnice........................................................................... 71Odvozené čistě diatonické durové stupnice.....................................................73Vzestupný kvintový kruh .....................................................................................77Ustálený zápis posuvek...................................................................................... 78Přehled durových stupnic s tóny jednou zvýšenými........................................78Sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový......................................79/80Ustálený zápis posuvek......................................................................................80Přehled durových stupnic s tóny jednou sníženým i........................................81Stupnice durové enharmonicky shodné........................................................... 81

 • Základní tvar mollové stupnice.......................................................................... 83Odvozené čisté diatonické mollové stupnice................................................... 84Vzestupný kvintový kruh..................................................................................... 85Přehled mollových stupnic s tóny jednou zvýšenými.....................................86Sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový.......................................... 87Přehled mollových stupnic s tóny jednou sníženými......................................88Paralelní - souběžné stupnice........................................................................... 89Přehled paralelních stupn ic................................................................................90Stupnice mollové enharmonicky shodné..........................................................91Harmonická m o ll.................................................................................................. 92Melodická m o ll..................................................................................................... 94Srovnání tří tvarů mollových s tupn ic................................................................ 96Harmonická dur.................................................................................................... 97Melodická dur, teoretická stupnice....................................................................98Srovnání tří tvarů durových stupnic...................................................................99Stupnice stejnojmenné..................................................................................... 101Předznamenání stejnojmenných stupnic........................................................ 101Příbuznost tónin................................................................................................. 102Stupnice staré, církevní.................................................................................... 103Stupnice církevní z dnešního hlediska........................................................... 107Charakteristické intervaly církevních stupnic.................................................109Teoretické odvozování církevních stupnic.....................................................109Stupnice chromatické....................................................................................... 110Alterovaná stupnice...................................... 112

  Stupnice celotónová..........................................................................................113Stupnice cikánská dur....................................................................................... 114Stupnice cikánská m o ll..................................................................................... 115Stupnice pentatonická...................................................................................... 116Přehled stupnic.................................................................................................. 118Přehled tetrachordů...........................................................................................124

  IV. IntervalyInterval, základní název.................................................................................... 126Upřesňující název..............................................................................................131

 • Základní intervaly vrchní, spodní.....................................................................133Vrchní malý interval, spodní velký in terva l.....................................................136Převrat intervalu.................................................................................................137Intervaly odvozené.............................................................................................139Převrat intervalů odvozených.......................................................................... 141Intervaly enharmonické..................................................................................... 142Intervaly doškálné a nedoškálné.....................................................................144Intervalová konsonance a disonance............................................................. 144Víceznačnost intervalů...................................................................................... 145Souhrnné znalosti intervalů..............................................................................145Přehled intervalů................................................................................................146

  V. AkordySouzvuk, akord, základní tvar, odvozený tvar akordu...................................156Základní název, doplňující název akordu .......................................................157Značky číslovaného basu .................................................................................158Basový tón, základní tón akordu ............................................................. 158/159Melodický tvar, harmonický tvar akordu......................................................... 159Kvintakord.......................................................................................................... 159Durový kvintakord..............................................................................................161Obraty akordů.................................................................................................... 161Durový sextakord...............................................................................................162Durový kvartsextakord...................................................................................... 163Mollový kvintakord.............................................................................................164Mollový sextakord..............................................................................................164Mollový kvartsextakord................................................................................... 165Zmenšený kvintakord........................................................................................ 166Sextakord zmenšeného kvintakordu...............................................................167Kvartsextakord zmenšeného kvintakordu...................................................... 167Zvětšený kvintakord.......................................................................................... 168Sextakord zvětšeného kvintakordu..................................................................169Kvartsextakord zvětšeného kvintakordu......................................................... 170Akordové značky kvintakordů...........................................................................172Hlavní kvintakordy a jejich harmonické funkce...............................................174

 • Tonický, dominantní, subdominantní kvintakord........................................175Příbuznost kvintakordů.............................................................................. 176Vedlejší kvintakordy................................................................................... 176Víceznačnost kvintakordů.......................................................................... 177Diatonické septakordy a jejich obraty.........................................................178Názvy diatonických septakordů, jejich složení...........................................179Akordové značky septakordů.....................................................................182Obraty septakordů......................................................................................183Septakordy na všech stupních diatonických stupnic..................................185Hlavní septakordy.......................................................................................186Dominantní septakord a jeho obraty...........................................................188Měkce malý septakord a jeho obraty..........................................................192Zmenšené malý septakord a jeho obraty...................................................194Zmenšené zmenšený septakord a jeho obraty.......................................... 197Vedlejší septakordy a jejich obraty.............................................................198Nónové akordy............................................................................................201Dominantní nónový akord velký, dominantní nónový akord malý..............202Obraty nónových akordů............................................................................203Vedlejší nónové akordy..............................................................................204Akordové značky nónových akordů........................................................ 206Undecimový akord......................................................................................206Tercdecimový akord...................................................................................207Kvartové akordy..........................................................................................208Alterované konsonantní akordy, frygický kvintakord, lydický kvintakord ... 209Alterované kvintakordy...............................................................................210Přehled akordů............................................................................................211