2
OBRAZOVANJE 98 PC PRESS JUN 2012 I TS (Information Technology School) je prva privatna visoka škola za informacione tehnolo- gije, akreditovana od strane Minis- tarstva prosvete Srbije. Nastava je usmerena na sticanje praktičnih ve- ština i primenljivih znanja u okviru četiri studijska programa: informa- cione tehnologije, računarski dizajn, elektronsko poslovanje i organizacija poslovnih sistema. Plan i program se stalno unapređuje, tako da prati naj- novije trendove, što je u dinamičnoj oblasti kakav je IT od presudnog značaja. ITS školuje soſtverske inže- njere, Web i print dizajnere, IT mena- džere kao i stručnjake za informacione tehnologije i elektronsko poslovanje. Svetski priznato znanje i zvanje U uzbudljivom svetu informacionih tehnologija određene diplome i sertifikati su dokaz ekspertskog znanja i kao takve cenjene su globalno. ITS organizuje međunarodne ispite i obučava svoje studente kako da steknu prestižne sertifikate kao što su Cambridge International Diploma in Computing (A/AS Level Computing), Cambridge International Diploma in Business, EMC Certification, Microsoſt Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoſt Certified Professional Developer (MCPD), Adobe Certified Expert (ACE), ECDL (European Computer Driving Licence), TOEIC Certificate (e Test of English for International Communication) i IMC (Investment Management Certificate). U nastavi na ITS-u koristi se širok spektar alata i tehnologija: Visual Studio.NET, C#, SQL, ADO. NET, ASP.NET, PHP, Java i mnogi drugi. Studenti Specijalno IT vaspitanje Studenti koji se izaberu Information Technology School imaju priliku da uče u elitnom i dobro opremljenom okruženju, ali i da steknu drago- cena praktična iskustva u kompaniji ComTrade se obučavaju na najnovijim so- ſtverskim proizvodima kompanije Adobe, a dostupna im je i nedavno opremljena i savremena Apple laboratorija. Praktično školovanje po meri pojedinca Školovanje je vrlo fleksibilno i stu- denti mogu da biraju Standard, Premium ili Exclusive paket stu- dija, u skladu sa sopstvenim po- trebama. Paketi se međusobno razlikuju po onome što pružaju studentima, pa Exclusive paket podrazumeva lični laptop to- kom studija, beneficiranu ishranu, izradu video CV-ja i druge pogo- dnosti. Važan aspekt školovanja u ITS-u predstavlja praksa u nekim od najjačih IT kompanija u regi- onu. Studenti pohađaju nastavu u Tehnološkom centru kompanije ComTrade, pa su tokom učenja u stalnoj komunikaciji s ComTrade

ObrazO vanje Specijalno IT vaspitanje · 2019. 8. 15. · ObrazO vanje pc press jun 2012 99 razvojnim timom i u savremeno opremljenim pros torijama kompanije LINKgroup.Njihovi ispiti

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ObrazO vanje Specijalno IT vaspitanje · 2019. 8. 15. · ObrazO vanje pc press jun 2012 99 razvojnim timom i u savremeno opremljenim pros torijama kompanije LINKgroup.Njihovi ispiti

O bra zO vanje

98 pc press jun 2012

ITS (Information Technology School) je prva pri va tna vi so ka ško la za in for ma ci one te hno lo­

gi je, a kre di to va na od stra ne Mi nis­tar stva pro sve te Srbi je. Nas ta va je u sme re na na sti ca nje prak tičnih ve­šti na i pri men lji vih zna nja u o kvi ru četi ri stu dij ska pro gra ma: in for ma­ci one te hno lo gi je, računar ski di zajn, elek tron sko po slo va nje i or ga ni za ci ja po slov nih sis te ma. Plan i pro gram se stal no una pređuje, ta ko da pra ti naj­no vi je tren do ve, što je u di na mičnoj o blas ti ka kav je IT od pre su dnog značaja. ITS ško lu je so ftver ske in že­nje re, Web i print di zaj ne re, IT me na­dže re kao i stručnja ke za in for ma ci one te hno lo gi je i elek tron sko po slo va nje.

Svet ski pri zna to zna nje i zvanjeU u zbu dlji vom sve tu in for ma ci onih te hno lo gi ja o dređene di plo me i ser ti fi ka ti su do kaz ek sper tskog zna nja i kao ta kve ce nje ne su glo bal no. ITS or ga ni zu je međuna ro dne is pi te i obučava svo je stu den te ka ko da ste knu pres ti žne ser ti fi ka te kao što su Cambridge International Diploma in Computing (A/AS Level Computing), Cambridge International Diploma in Business, EMC Certification, Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Adobe Certified Expert (ACE), ECDL (European Computer Driving Licence), TOEIC Certificate (The Test of English for International Communication) i IMC (Investment Management Certificate).

U nas ta vi na ITS­u ko ris ti se ši rok spek tar ala ta i te hno lo gi ja: Visual Studio.NET, C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET, PHP, Ja va i mno gi dru gi. Stu den ti

Spe ci jal no IT vas pi tanje

Studenti koji se izaberu Information Technology School imaju priliku da uče u elitnom i dobro opre mljenom okruženju, ali i da steknu dra go­cena praktična iskustva u kompaniji ComTrade

se obučava ju na naj no vi jim so­ftver skim pro i zvo di ma kom pa ni je Adobe, a dos tu pna im je i ne dav no o prem lje na i sav re me na Apple la bo ra to ri ja.

Prak tično ško lo va nje po me ri po je dincaŠko lo va nje je vrlo flek si bil no i stu­den ti mo gu da bi ra ju Standard, Premium ili Exclusive pa ket stu­di ja, u skla du sa sop stve nim po­tre ba ma. Pa ke ti se međuso bno ra zli ku ju po ono me što pru ža ju stu den ti ma, pa Exclusive pa ket po dra zu me va lični lap top to­kom stu di ja, be ne fi ci ra nu is hra nu, i zra du vi deo CV­ja i dru ge po go­dnos ti. Va žan as pekt ško lo va nja u ITS­u pred stav lja prak sa u ne kim od naj jačih IT kom pa ni ja u re gi­onu. Stu den ti po hađaju nas ta vu u Te hno lo škom cen tru kom pa ni je ComTrade, pa su to kom učenja u stal noj ko mu ni ka ci ji s ComTrade

Page 2: ObrazO vanje Specijalno IT vaspitanje · 2019. 8. 15. · ObrazO vanje pc press jun 2012 99 razvojnim timom i u savremeno opremljenim pros torijama kompanije LINKgroup.Njihovi ispiti

O bra zO vanje

pc press jun 2012 99

ra zvoj nim ti mom i u sav re me no o prem lje nim pros­to ri ja ma kom pa ni je LINKgroup. Nji ho vi is pi ti su za­pra vo re al ni pro jek ti, od ko jih su ne ki na ručeni od kli je na ta ovih kom pa ni ja. Na kon što di plo mi ra ju na ITS­u, stu den ti su u pri li ci da ste knu svo je prvo ra­dno is kus tvo u ComTrade­u i da, u sa ra dnji sa za po­sle ni ma ove kom pa ni je, re ali zu ju kon kre tne pro jek te.

Rad u mo der no o prem lje nom o kru ženjuITS je svo jim sa da šnjim i bu dućim stu den ti ma, osam računar skih la bo ra to ri ja i vi še mul ti me di jal­

nih učioni ca, obe zbe di la ka bi ne te za te orij sku nas ta vu i 250 lap top računa ra za po tre be i zvođenja nas­ta ve. Po red kom for nog učenja, stu den ti ma je na ras po la ga nju kva­li te tan o dmor i za ba va, jer se u o kvi ru ško le na la ze ba zen, spor tski te re ni i IT klub.

Tim ITS ško le čini vi še od 40 pro fe so ra, ko ji ni su sa mo pro fe­so ri, već i me na dže ri sa za vi dnim ka ri je ra ma, ko ji stu den ti ma pre­no se svo je dra go ce no is kus tvo. U te hničkom smi slu, stu di ra nje je po drža no off‑line i on‑line stu den­tskim ser vi si ma ITS­a, među ko­ji ma su in for ma ci oni sis tem ITS­a (IS ITS), so ftver za učenje i tes ti ra­nje (Testing and Learning Software – TLS), Content Management Server (CMS), Distance Learning System (DLS), stu den tski Web ser­vis, bi bli ote ka so ftve ra, e‑mail ser­ver i mailing list a pli ka ci ja.

Po se bno je značaj no da je ITS prva u Srbi ji ra zvi la na pre dnu Distance Learning plat for mu, ko­

ja omo gućava stu den ti ma da uče na da lji nu. To je ve oma zgo dno za sve ko ji ne mo gu fi zički da pri sus­tvu ju nas ta vi, one ko ji vo le sa mos­tal no da ras po ređuju svo je vre me ili one ko ji je dnos tav no brže uče od dru gih.

Prem da ova kvo o kru že nje odi še o dređenim eli ti zmom, tre ba reći da se u ITS­u po se bna pa žnja po­kla nja re zul ta ti ma stu de na ta, pa ta ko na ovoj ško li vu kov ci mo gu da stu di ra ju bes pla tno, dok se naj­bo lji stu den ti na građuju sti pen di­ja ma. Mi si ja ITS­a je da o bra zu je ka dro ve ko ji su tra že ni na trži štu ra da, pa za to Cen tar za ra zvoj ka­ri je re u o kvi ru ško le or ga ni zu je se mi na re i kur se ve, sa ve tu je stu­den te, pro fe si onal no ih ori jen ti še i po ve zu je s vo dećim po slo dav ci ma u zem lji.

ITs: www.its.edu.rs

cen tar za ra zvoj ka ri je re: www.ra zvoj‑ka ri je re.com

Alumni

Dra gan Da bić zav ršio je Vi so ku ško lu za in for ma ci­one te hno lo gi je (ITS) sa pro sečnom oce nom 9,71. U brzo na kon di plo mi ra nja, za po slio se kao software developer u in ter na ci onal noj kom pa ni ji Asseco SEE. Tre nu tno ra di na pro jek ti ma ra zvo ja ban kar skog so­ftve ra u zem lji i re gi onu i ima pri li ku da sa rađuje s vrhun skim stručnja ci ma u IT o blas ti.

Ka da se o pre de lji vao za fa kul tet, Dra gan je do bro ra zu meo tren do ve na svet skom, ali i na do maćem trži štu ra da ko ji ka žu da će svi po slo vi za hte va ti in­for ma tičku pi sme nost. Pre ma ne dav nom i zve­šta ju Na ci onal ne slu žbe za za po šlja va nje, sve ga 686 oso ba sa di plo mom iz IT do me na tre nu tno tra ži po­sao, dok je istovremeno čak 7.000 ekonomista u našoj zemlji nezaposleno.