of 11 /11
Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje zainteresovanosti (bjanko obrazac koji služi u svrhu informisanja) Poglavlje 1. Kriteriji prihvatljivosti Članovi konzorcija Da li članove konzorcija za stručno obrazovanje i obuku čini jedna (1) ustanova za stručno obrazovanje i obuku (škola, druga ustanova za obrazovanje ili obuku) i najmanje dva (2) preduzeća? Da Ne Djelovanje Da li ustanova za stručno obrazovanje i obuku djeluje najmanje dvije (2) godine? Da Ne Jedini prijedlog Da li su partneri iz konzorcijima za stručno obrazovanje i obuku zastupljeni samo u jednom prijedlogu projekta u okviru jednog poziva? Da Ne Mjesta na obuci Da li predložena obuka predviđa mjesto na obuci za najmanje 30 učenika godišnje ili obavezu da ima najmanje 15 mjesta na obuci u prvoj godini i obavezu da ima najmanje 30 mjesta na obuci u drugoj i narednim godinama? Da Ne Ukupan broj mjesta na obuci Predloženi projektni prijedlog ne povećava ukupan broj mjesta na obuci u ustanovi za stručno obrazovanje i obuku za više od 50%? Ispunjava Ne ispunjava Grupe etničkih manjina Predloženi projektni prijedlog ne isključuje nijednu grupu etničkih manjina iz ponuđene obuke? Ispunjava Ne ispunjava [email protected] www.rcf-wb6.org

Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Page 1: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje zainteresovanosti (bjanko obrazac koji služi u svrhu informisanja)

Poglavlje 1. – Kriteriji prihvatljivosti

Članovi konzorcija

Da li članove konzorcija za stručno obrazovanje i obuku čini jedna (1) ustanova za stručno

obrazovanje i obuku (škola, druga ustanova za obrazovanje ili obuku) i najmanje dva (2) preduzeća?

Da

Ne

Djelovanje

Da li ustanova za stručno obrazovanje i obuku djeluje najmanje dvije (2) godine?

Da

Ne

Jedini prijedlog

Da li su partneri iz konzorcijima za stručno obrazovanje i obuku zastupljeni samo u jednom prijedlogu

projekta u okviru jednog poziva?

Da

Ne

Mjesta na obuci

Da li predložena obuka predviđa mjesto na obuci za najmanje 30 učenika godišnje ili obavezu da

ima najmanje 15 mjesta na obuci u prvoj godini i obavezu da ima najmanje 30 mjesta na obuci u

drugoj i narednim godinama?

Da

Ne

Ukupan broj mjesta na obuci

Predloženi projektni prijedlog ne povećava ukupan broj mjesta na obuci u ustanovi za stručno

obrazovanje i obuku za više od 50%?

Ispunjava

Ne ispunjava

Grupe etničkih manjina

Predloženi projektni prijedlog ne isključuje nijednu grupu etničkih manjina iz ponuđene obuke?

Ispunjava

Ne ispunjava

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 2: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Licenca/akreditacija

Da li ustanova za stručno obrazovanje i obuku ima licencu/akreditaciju nadležnog organa u zemlji?

Da

Ne

Formalno priznata kvalifikacija

Da li predložena obuka vodi do formalno priznate kvalifikacije u skladu sa odgovarajućim zakonskim

odredbama u zemlji?

Da

Ne

Osiguranje

Da li je u okviru postojećih programa obuke obezbjeđeno osiguranje od nezgode za sve učenike koji

učestvuju u obuci u preduzeću, ili će biti obezbjeđeno za jedan od planiranih novih programa obuke u

skladu sa propisima u zemlji?

Da

Ne

Tražena sredstva

Da li su tražena sredstva u rasponu od 150.000 eura do 600.000 eura?

Da

Ne

Poglavlje 2 – Informacije o ustanovi za stručno obrazovanju i obuku

Ustanova za stručno obrazovanje i obuku

Ime

Adresa

Telefon

E-mail

Website

Pravni zastupnik

Kontakt lice/koordinator kooperativnog obrazovanja u ime ustanove za stručno obrazovanje i obuku

Broj akreditacije/odobrenja ustanove

Ustanova za stručno obrazovanje i obuku – glavne karakteristike

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 3: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Vrsta ustanove za stručno obrazovanje i obuku (odaberite iz padajućeg menija)

Vlasnik ustanove za stručno obrazovanje i obuku (odaberite iz padajućeg menija)

Specijalizacija ustanove za stručno obrazovanje i obuku (odaberite iz padajućeg menija)

Ukupan broj osoblja

Broj nastavnika

Trenutni broj učenika

Broj učenika upisanih u posljednje tri godine

Kratki profil ustanove za stručno obrazovanje i obuku

Pripremite kratak pregled obrazovnih profila, stručnih kurseva za određena zanimanja, organizacije i iskustva sa školskim

programima/programima obuke.

Grantovi i druga pomoć primljena u protekle tri godine

Molimo da navedene odobreni iznos, način utroška i glavnu svrhu finansiranja.

Molimo da upišete ažurne informacije o iskustvu vezanom za saradnju sa preduzećima, navedite

sva relevantna preduzeća partnere.

Ustanova za stručno obrazovanje i obuku nema nikakve obaveze prema kreditnom birou, poreskim

organima i službama za zapošljavanje.

○ Da

○ Ne

Ako imate bilo kakve obaveze, molimo da obrazložite.

Poglavlje br. 3 – Informacije o konzorciju preduzeća za SOO

Napominjemo da u slučaju dva preduzeća učesnika, podnosilac prijave treba da navede informacije za

Preduzeće br. 1 i Preduzeće br. 2.

Preduzeće br. 1 – osnovne karakteristike

Ime

Adresa

Telefon

E-mail

Website

Pravni zastupnik

Kontakt lice/koordinator obuke u ime preduzeća

Poreski broj

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 4: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Preduzeće br. 1 – osnovne karakteristike

Pravni oblik (odaberite iz padajućeg menija)

Djelatnost

Privredni sektor (odaberite iz padajućeg menija)

Kategorija preduzeća

U skladu sa definicijama u zemlji

Malo

Srednje

Veliko

Ukupan broj osoblja

Broj rukovodnog osoblja

Broj tehničkog osoblja

Dodijeljeni certifikati i kvalifikacije: npr. ISO, licenca o osposobljenosti

Kratak profil preduzeća

Pripremite kratak pregled poslovnih djelatnosti, položaja i iskustva na tržištu, resursa, potreba za obukom, saradnje sa USOO i

planiranog učešća u konzorciju.

Preduzeće nema nikakve obaveze prema kreditnom birou, poreskim organima i nadležnim organima za rad

ili zapošljavanje.

Da

Ne

Ako imate bilo kakve obaveze, molimo da obrazložite.

Preduzeće je ostvarilo pozitivan rezultat na kraj godine u godini koja je prethodila slanju Izjave o

zainteresovanosti.

Da

Ne

Pojedinosti o preduzeću br. 2

Ime

Adresa

Telefon

E-mail

Website

Pravni zastupnik

Kontakt lice/koordinator obuke u ime preduzeća

Poreski broj

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 5: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Preduzeće br. 2 – glavne karakteristike

Pravni oblik (odaberite iz padajućeg menija)

Djelatnost

Privredni sektor (odaberite iz padajućeg menija)

Kategorija preduzeća

U skladu sa definicijama u zemlji

Malo

Srednje

Veliko

Ukupan broj osoblja

Broj rukovodnog osoblja

Broj tehničkog osoblja

Dodijeljeni certifikati i kvalifikacije: npr. ISO, licenca o osposobljenosti

Kratak profil preduzeća

Pripremite kratak pregled poslovnih djelatnosti, položaja i iskustva na tržištu, resursa, potreba za obukom, saradnje sa USOO i

planiranog učešća u konzorciju.

Preduzeće nema nikakve obaveze prema kreditnom birou, poreskim organima i nadležnim organima za rad

ili zapošljavanj.

Da

Ne

Ako vi imate bilo kakve obaveze, molimo da obrazložite.

Preduzeće je ostvarilo pozitivan rezultat na kraj godine u godini koja je prethodila slanju Izjave o

zainteresovanosti.

Da

Ne

Pojedinosti o preduzeću br. 3

Ime

Adresa

Telefon

E-mail

Website

Pravni zastupnik

Kontakt lice/koordinator obuke u ime preduzeća

Poreski broj

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 6: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Preduzeće br. 3 – glavne karakteristike

Pravni oblik (odaberite iz padajućeg menija)

Djelatnost

Privredni sektor (odaberite iz padajućeg menija)

Kategorija preduzeća

U skladu sa definicijama u zemlji

Malo

Srednje

Veliko

Ukupan broj osoblja

Broj rukovodnog osoblja

Broj tehničkog osoblja

Dodijeljeni certifikati i kvalifikacije: npr. ISO, licenca o osposobljenosti

Kratak profil preduzeća

Pripremite kratak pregled poslovnih djelatnosti, položaja i iskustva na tržištu, resursa, potreba za obukom, saradnje sa USOO i

planiranog učešća u konzorcijima.

Preduzeće nema nikakve obaveze prema kreditnom birou, poreskim organima i nadležnim organima za rad

ili zapošljavanj

Da

Ne

Ako vi imate bilo kakve obaveze, molimo da obrazložite.

Preduzeće je ostvarilo pozitivan rezultat na kraj godine u godini koja je prethodila slanju Izjave o

zainteresovanosti.

Da

Ne

Poglavlje 4. – Dodatna preduzeća

Dodatna preduzeća

Da li su vam potrebna dodatna preduzeća?

Da

Ne

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 7: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Poglavlje 5. – Program kooperativnog obrazovanja koji je predmet prijave

Novi ili postojeći program

Da li je program kooperativnog obrazovanja, koji je predmet prijave za sredstva granta, planiran kao

novi ili postojeći program?

Novi

Postojeći

Molimo da navedete naziv ili nazive jednog ili više programa kooperativnog obrazovanja.

Certifikat/akreditacija

Da li posjedujete certifikat ili akreditaciju za program?

Da

Ne

Dodatne napomene (posebno ako za finansiranje treba razmotriti više programa obuke)

Sektor

Molimo navedite pojedinosti o sektoru ili sektorima programa kooperativnog obrazovanja (dozvoljen je jedan ili više sektora)

Vrsta programa obuke

Molimo da odaberete vrstu programa obuke koju ćete provoditi.

Kratkoročni program (kraća od 12 mjeseci)

Dugoročni program (traje duže od godinu

dana)

Trajanje

Molimo da navedete trajanje jednog ili više programa kooperativnog obrazovanja:

Za kratkoročne programe, navedite trajanje u mjesecima.

Za dugoročne programe, navedite trajanje u školskim godinama.

Broj mjesta na obuci po godini (1. godina)

Molimo da navedete ukupan broj mjesta na obuci u 1. godini. (Napomena: zbir svih mjesta na obuci za sve programe koji

se finansiraju iz granta u godini mora bude najmanje 15 u prvoj godini, a minimalno 30 u svakoj narednoj godini.)

Broj mjesta na obuci po godini (2. godina) za sve programe koji traju preko 12 mjeseci

Odgovorite samo za dugoročne programe obuke koji traju duže od 12 mjeseci. Molimo da navedete ukupan broj mjesta na

obuci u 2. godini. (Napomena: zbir svih mjesta na obuci za sve programe koji se finansiraju iz granta mora da bude najmanje

30 u 2. godini.)

Broj ponovljenih ili paralelnih programa obuke

Molimo da navedete broj ponovljenih ili paralelnih programa obuke. (Napomena: odgovorite samo za kratkoročne programe

obuke koji traju manje od 12 mjeseci.)

Datum početka programa kooperativnog obrazovanja

Molimo da navedete ili datum početka postojećeg programa ili planirani datum početka novog programa.

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 8: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Mjesta na obuci

Preduzeća se obavezuju da ponude sljedeći broj mjesta za obuku kroz rad u toku trajanja programa obuke. Napominjemo

da slučaju dva preduzeća učesnika podnosilac prijave treba da navede informacije za Preduzeće br. 1 i Preduzeće br. 2.

Preduzeće br. 1

Preduzeće br. 2

Preduzeće br. 3

Broj polaznika koji će biti zaposleni

Molimo da navedete procenjeni broj polaznika koji će biti zaposleni u preduzećima učesnicima nakon završetka programa

kooperativnog obrazovanja.

Prethodno iskustvo

Molimo da navedete pojedinosti o prethodnom iskustvu vezanom za program kooperativnog obrazovanja za svakog partnera u

konzorciju stručnog obrazovanja i obuke.

Obrazloženje

Molimo da navedete obrazloženje za saradnju između partnera u konzorciju tako što ćete navesti najmanje tri očekivane koristi.

Otpornost

Da li program kooperativnog obrazovanja doprinosi poboljšanju otpornosti ustanove za stručno obrazovanje i obuku/preduzeća

na situacije poput bolesti KOVID-19?

Da

Ne

Ako ste odgovorili potvrdno, molimo za pojašnjenje.

Dodatne napomene

Ako niste imali dovoljno prostora u polju predviđenom za odgovor na prethodna pitanja, svoja objašnjenja možete da napišete ovdje.

Poglavlje 6. – Trenutni status kapaciteta za kooperativno obrazovanje

Trenutni status kapaciteta za kooperativno obrazovanje – ustanova za stručno obrazovanje i obuku

Koordinator kooperativnog obrazovanja

Molimo da navedete ime i radno mjesto koordinatora kooperativnog obrazovanja raspoređenog za program obuke.

Dostupni objekti

Da

Djelimično

Ne

Dostupna oprema/alati/mašine

Da

Djelimično

Ne

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 9: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Dostupni materijali za nastavu

Da

Djelimično

Ne

Potreba za obuku nastavnika

Da

Ne

Budžet za redovan rad i održavanje za koji su organi dali podršku za vrijeme trajanja projekta (Pismo

podrške) ○

Da

Ne

Dodatne napomene

Ako niste imali dovoljno prostora u polju predviđenom za odgovor na prethodna pitanja, svoja objašnjenja možete da napišete ovdje.

Trenutni status kapaciteta za kooperativno obrazovanje – Preduzeće br. 1

Koordinator kooperativnog obrazovanja

Molimo da navedete ime i radno mjesto koordinatora kooperativnog obrazovanja raspoređenog za program obuke.

Trener/instruktor(i) u preduzeću

Molimo da navedete ime i radno mjesto trenera/instruktor(a) u preduzeću.

Trenutni status kapaciteta za kooperativno obrazovanje – Preduzeće br. 2

Koordinator kooperativnog obrazovanja

Molimo da navedete ime i radno mjesto koordinatora kooperativnog obrazovanja raspoređenog za program obuke.

Trener/instruktor(i) u preduzeću

Molimo da navedete ime i radno mjesto trenera/instruktor(a) u preduzeću.

Trenutni status kapaciteta za kooperativno obrazovanje – Preduzeće br. 3

Koordinator kooperativnog obrazovanja

Molimo da navedete ime i radno mjesto koordinatora kooperativnog obrazovanja raspoređenog za program obuke.

Trener/instruktor(i) u preduzeću

Molimo da navedete ime i radno mjesto trenera/instruktor(a) u preduzeću.

Da li su vam potrebna dodatna preduzeća?

Da

Ne

Poglavlje 7. – Predmet sredstava granta

Potrebna sredstva

Molimo da navedete kratak opis procijenjenog iznosa sredstava potrebnih za projekat.

Zemlja

Molimo da odaberete zemlju u kojoj će se realizovati program kooperativnog obrazovanja i obuke.

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 10: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Lokalna valuta

Molimo da odaberete lokalnu valutu zemlje u kojoj se realizuje program kooperativnog obrazovanja i obuke.

Sažetak sredstava potrebnih za projekt

a) Objekti (adaptacija i/ili proširenje):

Ako je primjenljivo, protivvrijednost lokalne valute za troškove objekata:

b) Oprema/alati/mašine (nabavka i/ili nadogradnja):

Ako je primjenljivo, protivvrijednost lokalne valute za troškove opreme/alata/mašina:

c) Materijali za nastavu (priprema ili nadogradnja):

Ako je primjenljivo, protivvrijednost lokalne valute za materijale za nastavu:

d) Obuka koordinatora kooperativnog obrazovanja/nastavnika/trenera u preduzeću:

Ako je primjenljivo, protivvrijednost lokalne valute za troškove obuke koordinatora

kooperativnog obrazovanja/nastavnika/trenera u preduzeću:

e) Drugo:

Ako je primjenljivo, protivvrijednost lokalne valute za druge troškove:

Ako su vam je potrebna druga vrsta sredstava, molimo da obrazložite.

Učešća

Molimo da navedete procijenjeno učešće partnera u konzorciju.

Molimo da date pojašnjenje za finansijska učešća i učešća u naturi.

Ukupni traženi iznos granta grant: €

Ukupni iznos protivvrijednosti u lokalnoj valuti:

Poglavlje 8. – Prateća dokumentacija

Memorandum o razumijevanju – ugovor

Molimo da priložite kopiju potpisanog Memoranduma o razumijevanju – ugovora između partnera u konzorciju za obrazovanje i

obuku u nekom od sljedećih formata: PDF ili PNG, JPEG, JPG. Molimo da koristite šablon koji je dostupan na on https://rcf-

wb6.org/rcf-application/.

Priložite

Datum potpisivanja memoranduma o razumijevanju:

Molimo da navedete datum kada je potpisan memorandum o razumijevanju:

Datum

[email protected] www.rcf-wb6.org

Page 11: Obrazac Regionalnog challenge fonda za izražavanje

Licence

Molimo da priložite kopiju licence ustanove za stručno obrazovanje i obuku koju je izdao organ/tijelo nadležno za obrazovanje

u nekom od sljedećih formata: PDF il i PNG, JPEG, JPG.

Priložite

Akreditacija

Molimo da priložite kopiju akreditacije za program(e) obuke/obrazovanja u nekom od sljedećih formata: PDF il i PNG, JPEG,

JPG.

Priložite

Pismo podrške

Molimo da priložite pismo podrške nadležnog organa kojim se dokazuje odgovarajući budžet za redovan rad i održavanje za

vrijeme trajanja projekta u nekom od sljedećih formata: PDF ili PNG, JPEG, JPG. Molimo da koristite šablon dostupan na

https://rcf-wb6.org/rcf-application/.

Priložite

Registracija preduzeća

Molimo da priložite kopiju registracije preduzeća u nekom od sljedećih formata: PDF ili PNG, JPEG, JPG.

Priložite

Poglavlje 9. – Izjava

Izjava

Ovom izjavom želimo da izrazimo svoju zainteresovanost da provedemo predloženi program kooperativne obuke u saradnji s

Regionalnim challenge fondom. Kada dobiju poziv da dostave kompletan prijedlog i dostave tražene finansijske podatke, svi

partneri u konzorciju pristaju na to da se informacije o njihovom finansijskom položaju objelodane. U isto vrijeme,

potvrđujemo da su informacije koje smo naveli u ovom obrascu i svim aneksima istinite, potpune i tačne.

Prije nego što predate svoju prijavu morate da pročitate i složite se s navedenom izjavom, a to ćete učiniti tako što ćete ovaj

kvadratić označiti kvačicom. ◙

[email protected] www.rcf-wb6.org