of 262 /262
Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED Srpanj, 2016. Obrazac JOPPD s primjerima

Obrazac JOPPD - primjeri

Embed Size (px)

Text of Obrazac JOPPD - primjeri

Page 1: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja

i rokovidostavljanja

izvješća o primicima, porezu na dohodak

i prirezu te doprinosima

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVASREDIŠNJI URED

Srpanj, 2016.

Sadr

žaj,

način

pop

unja

vanj

a i r

okov

i dos

tavl

janj

a izv

ješć

a o

prim

icim

a, p

orez

u na

doh

odak

i pr

irezu

te

dopr

inos

ima

Obra

zac J

OPPD

s pr

imje

rima

Obrazac JOPPD

s primjerima

7a/2

016.

Page 2: Obrazac JOPPD - primjeri
Page 3: Obrazac JOPPD - primjeri

UDK – 336.2ISSN 1333-073X

Poseban broj

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te

doprinosima Obrazac JOPPD s primjerima

Priredili:Dražen Opalić i Iva Uljanić Škreblin

Recenzentica:Ksenija Cipek

SLU@BENO GLASILO POREZNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, srpanj 2016. godine

7a2016

Page 4: Obrazac JOPPD - primjeri

OsnivačMinistarstvo financija Republike Hrvatske

Nakladnik:Institut za javne financije

Za nakladnika:prof. dr. sc. Katarina Ott

Glavna urednica:dr. sc. Mirjana Jerković

Urednica:Ksenija Smešnjak Ramov

Uređivački odbor:Zdravko Zrinušić

mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljanmr. sc. Martina Ciglevićprof. dr. sc. Katarina Ottdr. sc. Mirjana Jerković

Savjetodavni odbor:Igor Borošak, Ksenija Cipek

Zoran Jančiev, Gordana MarićNada Petrović

Uredništvo:Institut za javne financije

POREZNI VJESNIKZagreb, Smičiklasova 21, p. p. 320

Tel: (01) 48 86 444, redakcija 48 86 443Fax: (01) 48 19 365E-mail: [email protected]

Internet adresa: www.ijf.hr

Žiro-račun Instituta: 2484008-1100661775

Računalni slog i tisak:Denona d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 1

Naklada: 1710 primjeraka

Page 5: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 3

Sadr`aj

1. Uvod 7

2. Tko su obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD 19

3. Rokovi dostavljanja Obrasca JOPPD 21 3.1 Pregled rokova dostavljanja Obrasca JOPPD 23

4. Način dostavljanja Obrasca JOPPD 25

5. Obuhvat podataka koji se iskazuju u Obrascu JOPPD 26 5.1 Iskazivanje novčanog iznosa i označivanje podataka 26 5.1.1 Šifarnik podnositelja izvješća (prilog 1. Obrasca JOPPD) 26 5.1.2 Šifarnik stjecatelja primitka/osiguranika

(prilog 2. Obrasca JOPPD) 27 5.1.3 Šifarnik primitka/obveze doprinosa (prilog 3. Obrasca JOPPD) 27 5.1.4 Šifarnik neoporezivih primitaka/primitaka koji

ne podliježu oporezivanju (prilog 4. Obrasca JOPPD) 27 5.1.5 Šifarnik načina isplate/izvršenja obveze

(prilog 4. Obrasca JOPPD) 27 5.2 Obveza iskazivanja podataka o neoporezivim primicima 28 5.3 Neoporezivi primici koji se ne iskazuju na obrascu JOPPD 28

6. Oblik i sadržaj Obrasca JOPPD 30 6.1 Struktura Obrasca JOPPD 30 6.2 Vrste izvješća Obrasca JOPPD 30

7. O ispravcima i dopunama Obrasca JOPPD 32 7.1 Kako se radi ispravak Obrasca JOPPD? 32 7.2 Da li se može ispravljati Obrazac JOPPD koji nije prošao kontrole

(od početka je neispravan)? 33 7.3 Kako se radi ispravak zbog zamjene općih podataka ∑ OIB-a,

imena i prezimena (izračun je dobar, ali se odnosi na pogrešnu osobu)? 33 7.4 Što znači dopuna obrasca JOPPD? 33 7.5 Kako se radi dopuna Obrasca JOPPD? 33 7.6 Koji se podaci ne mogu mijenjati na Obrascu JOPPD? 34 7.7 Kako se postupa ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan

pogrešan OIB podnositelja i/ili OIB obveznika plaćanja? 34 7.8 Kako ispraviti Obrazac JOPPD ukoliko je podnesen

pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja a za ispravni OIB je već podnesen drugi Obrazac s istom oznakom izvješća? 34

3

Page 6: Obrazac JOPPD - primjeri

4 Porezni vjesnik 7a/2016

7.9 Kako postupiti ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrešan OIB primatelja? 35

7.10 Kako postupiti ukoliko je potrebno za odre�enog stjecatelja u potpunosti brisati podatke s B strane? 35

7.11 Kako ispraviti podatke o naknadi utvr�enoj sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ili podatke o ukupnom iznosu neoporezivih primitaka isplaćenih fizičkim osobama ∑ nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje neprofitna organizacija do propisanog iznosa? 35

7.12 Kako ispraviti obrazac JOPPD s oznakom 4, s iskazanom naknadom utvr�enom sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom? 35

8. Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD 37 8.1 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak

od nesamostalnog rada (plaće) 37 8.1.1 Redovita isplata plaće za prethodni mjesec 37 8.1.2 Plaća za prethodni mjesec i plaća za mjesec dana rada u naravi 42 8.1.3 Plaća za prethodni mjesec nije isplaćena 51 8.1.4 Isplata dvije plaće u jednom mjesecu 55 8.1.5 Obračun doprinosa primjenom najviše mjesečne i najviše

godišnje osnovice za obračun doprinosa 62 8.1.6 Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada za navršene

godine rada 68 8.1.7 Plaća radnika koji se zapošljava prvi put, a prva godina

zaposlenja istječe tijekom mjeseca 72 8.1.8 Plaća radnika mla�eg od 30 godina 76 8.1.9 Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva

poslodavca istovremeno 80 8.1.10 Plaća radniku koji je tijekom mjeseca boravio u inozemstvu,

na službenom putu izvan Europske unije 87 8.1.11 Plaća radniku HRVI 94 8.1.12 Plaća radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji strane

države u RH, kojem se u tekućem mjesecu isplaćuju dvije plaće 98 8.1.13 Poduzetnička plaća: ne isplaćuje se 111 8.1.14 Plaća izaslanog radnika na radu u RH 115 8.1.15 Plaća za rad za poslodavca sa sjedištem u drugoj

državi članici EU ili Europskog gospodarskog prostora 123 8.1.16 Inozemna mirovina 137 8.1.17 Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene

zabrane tržišne utakmice 144 8.1.18 Plaća radnika u kućanstvu, plaća nije isplaćena

do zadnjeg dana u mjesecu 148 8.1.19 Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju 152 8.1.20 Isplata plaće izaslanim radnicima 156 8.1.21 Isplata oporezivog i neoporezivog dijela jubilarne nagrade 161 8.2 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak

od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak 167 8.2.1 Primitak po osnovi dividendi 167

Page 7: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 5

8.2.2 Primitak po osnovi djelatnosti sportaša 171 8.2.3 Sportska stipendija iznad neoporezivog iznosa 175 8.2.4 Naknada za isporučeno umjetničko djelo 179 8.2.5 Primitak po osnovi osiguranja 183 8.2.6 Primitak po osnovi imovinskih prava 187 8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke

i za obvezu izvješćivanja o doprinosima 191 8.3.1 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 191 8.3.2 Primitak po osnovi potpore za novoro�enče 195 8.3.3 Primici studenata za rad preko student servisa 199 8.4 Primjeri ispravaka i nadopuna Obrasca JOPPD 203 8.5 Obračuni po izvansudskim nagodbama i sudskim presudama 217 8.5.1 Obračun po izvansudskoj nagodbi 217 8.5.2 Obračun po sudskoj presudi u bruto iznosu 223 8.5.3 Obračun po sudskoj presudi u bruto iznosu ∑ razlika plaće 228

9. Promjena načina utvr�ivanja obveze doprinosa od 1. siječnja 2016. za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje 232

9.1 Uvod 232 9.2 Koje su osobe od 1.1.2016. dužne same za svoje osobno

obvezno osiguranje podnositi Obrazac JOPPD i zaduživati se za doprinose? 232

9.3 Na koje se brojčane oznake (šifre) vrste prihoda uplaćuju doprinosi po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose putem Obrasca JOPPD? 233

9.4 Da li osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost moraju dostavljati Obrazac JOPPD za svoje osobno osiguranje? 236

9.5 Da li supoduzetnici (ortaci) koji vode poslovne knjige temeljem Zakona o porezu na dohodak moraju dostavljati Obrazac JOPPD svaki za svoje osobno osiguranje ili nositelj može iskazati obvezu pod svojim OIB-om za svoga supoduzetnika/ortaka? 236

9.6 Osnovna pravila popunjavanja Obrasca JOPPD 236 9.7 Izbor više osnovice 236 9.8 Ostala pravila popunjavanja Obrasca JOPPD kada samostalni

obveznici plaćanja doprinosa podnose Obrazac za svoje osobno osiguranje 237

9.8.1 Pravila vezana uz popunjavanje A strane Obrasca JOPPD 237 9.8.2 Pravila vezana uz popunjavanje B strane Obrasca JOPPD 237 9.9 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD za samostalne o

obveznike plaćanja (≈obrtnike dohodaše«) 240 9.9.3 Primjer 1. 240 9.9.2 Primjer 2. 244 9.9.3 Primjer 3. 248 9.9.4 Primjer 4. 252 9.9.5 Primjer 5. 256

Page 8: Obrazac JOPPD - primjeri
Page 9: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 7

1. Uvod

Od prvoga siječnja 2014. godine na snazi je Obrazac JOPPD putem kojega su svi isplatitelji dužni izvještavati Poreznu upravu i Središnji registar osiguranika (REGOS) o svim oporezivim i većini neoporezivih primitaka. Puni naziv Obrasca JOPPD je ≈Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja«, a skraćeni naziv JOPPD nastao je ne samo kao kratica sadržaja, već i kako bi se naglasilo da se radi o jedinstvenom obrascu na kojem će se objedinjavati više različitih podataka. Obrazac JOPPD zamijenio je sljedeće do tada važeće obrasce:

∑ mjesečno izvješće o dohotku od nesamostalnog rada ∑ ID,∑ mjesečno izvješće o drugom dohotku ∑ IDD, ∑ mjesečno, odnosno tromjesečno izvješće o doprinosima za osobe osigurane u

posebnim okolnostima ∑ IDD-1, ∑ godišnje izvješće o drugom dohotku, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja

i dohotku od imovinskih prava ∑ ID-1 i∑ Obrazac R-Sm.

Obrazac JOPPD djelomično je zamijenio i funkciju Obrasca IP. Naime, poslodavci su i dalje obvezni voditi podatke o dohotku od nesamostalnog rada na Obrascu IP, samo ga više ne moraju dostavljati Poreznoj upravi. Poslodavci i drugi isplatitelji plaća i isplatitelji mirovina su i nadalje obvezni radniku, odnosno primatelju dohotka od ne-samostalnog rada, do 31. siječnja tekuće godine uručiti Obrazac IP za prethodnu godinu.

Zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 137/15), koje su stupile na snagu 24. prosinca 2015., izmijenjena su i dopunjena odre�ena pravila popunjavanja Obrasca JOPPD te su nadogra�ene kontrole podnošenja Obrasca JOPPD na ulazu u sustav Porezne uprave. Zbog navedenoga bilo je potrebno izdati novu knji-žicu vezanu uz popunjavanje Obrasca JOPPD.

U nastavku teksta prikazat ćemo kratki pregled posljednjih izmjena vezanih uz Obrazac JOPPD.

Što se više ne iskazuje na Obrascu JOPPD? Na Obrascu JOPPD od 24. prosinca 2015. ne iskazuju se više sljedeći podaci:∑ naknade prijevoza i noćenja za studente koji sudjeluju u obrazovnim i s obrazo-

vanjem povezanim programskim aktivnostima u okviru redovitih nastavnih pro-grama,

∑ naknade troškova vezanih uz službena putovanja koji se sukladno odredbama članka 10. točaka 9. i 11. Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH ∑ 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH ∑ 83/14, 143/14 i 136/15 ∑ dalje u tekstu: Zakon) smatraju primicima na koje se ne

Page 10: Obrazac JOPPD - primjeri

8 Porezni vjesnik 7a/2016

plaća porez na dohodak, osim isplata u novcu dnevnica i/ili naknade za korište-nje privatnog automobila u službene svrhe,

∑ socijalne potpore i sindikalne socijalne pomoći koje se daju u naravi i dostupne su svim članovima sindikata pod istim uvjetima.

Navedeno znači da se ti neoporezivi primici koji su isplaćeni/omogućeni tijekom mjeseca prosinca 2015. neće više iskazivati, ako prethodno nisu iskazani do dana stu-panja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak, odnosno do 24. prosinca 2015. godine.

Što je pojašnjeno posljednjim izmjenama Pravilnika vezano uz iskazivanje podataka na Obrascu JOPPD?

Pojašnjeno je da:

isplatitelji primitaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa i/ili sami porezni obveznici Obrazac JOPPD podnose Poreznoj upravi:

∑ na dan isplate primitka ili∑ na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa ako nema isplate primitka,

odnosno∑ na dan kada se ti doprinosi obvezno obračunavaju i uplaćuju sukladno posebnim

propisima,

ili najkasnije slijedeći radni dan (ne više slijedeći dan kako je do izmjena Pravilnika o porezu na dohodak bilo propisano, što znači da ako se plaća isplaćuje u petak, Obra-zac JOPPD može se podnijeti u ponedjeljak s datumom od petka, uz uvjet da su obra-čunani porezi i doprinosi plaćeni u petak).

Na isti način obvezni su postupiti i isplatitelji dividendi na koje se ne plaća porez na dohodak prema članku 30. stavku 12. i 13. Zakona i prema članku 29. Zakona o izmje-nama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) te isplatitelji za podatke o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravovremene uplate dospjele obveze.

Nadalje je pojašnjeno da se danom primitka dividende, odnosno udjela u dobiti, ukoliko je ostvarena dobit iskorištena za uvećanje temeljnog kapitala društva, za potre-be izvješćivanja, smatra dan donošenja odluke o uvećanju temeljnog kapitala.

Tako�er je pojašnjeno da za dohodak ostvaren:∑ izravno iz inozemstva,∑ od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona,∑ izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18.

Zakona te za∑ neoporezive dividende primljene izravno iz inozemstva, na koje se ne plaća porez

na dohodak prema članku 30. stavcima 12. i 13. Zakona i prema članku 29. Za-kona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14),

porezni obveznici (primatelji) podnose Poreznoj upravi Obrazac JOPPD u roku od 8 dana od dana naplate primitka.

Isto tako, pojašnjeno je da Obrazac JOPPD obvezno podnose i fizičke osobe koje ostvare neoporezive primitke izravno iz inozemstva, od organizacija iz članka 45. stav-ka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je

Page 11: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 9

ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu. U tom slučaju podnose zbirno iz-vješće za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi.

Pojašnjeno je da se šifra općine, odnosno grada rada ili države rada unosi za slije-deće skupine poreznih obveznika/osiguranika:

Oznake iz priloga 2. Obrasca JOPPDOznaka

stjecatelja /osiguranika

OpisŠifra koja se upisuje u polje 3. na B stranici

Obrasca JOPPD0001 Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa Šifra općine grada/rada

0002Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ∑ osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

Šifra općine grada/rada

0003Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ∑ novoza-poslena osoba prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

Šifra općine grada/rada

0004

Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima

Šifra općine grada/rada

0005Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa iza-slan na rad u inozemstvo

Šifra države stjecanja (99xxx)

0006

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa iza-slan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europ-ske unije ∑ osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

Šifra države stjecanja (99xxx)

0007

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa iza-slan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europ-ske unije ∑ novozaposlena osoba prema odredbama Za-kona o poticanju zapošljavanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (pla-će) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

Šifra općine grada/rada

0009Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće

Šifra općine grada/rada

0010Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa ∑ mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

Šifra općine grada/rada

0011Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa iza-slan na rad u inozemstvo ∑ mlada osoba prema odred-bama Zakona o doprinosima

Šifra države stjecanja (99xxx)

0021Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u ku-ćanstvu

Šifra općine grada/rada

0022Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u ku-ćanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

Šifra općine grada/rada

0023Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u ku-ćanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

Šifra općine grada/rada

Page 12: Obrazac JOPPD - primjeri

10 Porezni vjesnik 7a/2016

0024Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa–rad u kućanstvu

Šifra općine grada/rada

0025Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa–rad u ku-ćanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o dopri-nosima

Šifra općine grada/rada

0031 Stjecatelj/osiguranik–trgovac pojedinac Šifra općine grada/rada

0032Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit

Šifra općine grada/rada

0033

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvr�uju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvr�ivanja dohotka, pa prema tim primicima utvr�uju dobiti

Šifra općine grada/rada

0041Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti obrta

Šifra općine grada/rada

0042

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novina-ra i predstavnik obiteljskog doma

Šifra općine grada/rada

0043Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po os-novi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zani-manja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

Šifra općine grada/rada

0044Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Šifra općine grada/rada

0045

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvr�uju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvr�ivanja dohotka, pa prema tim primicima utvr�uju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

Šifra općine grada/rada

0046Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)

Šifra općine grada/rada

5701Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu

Šifra općine grada/rada

5702Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja

Šifra općine grada/rada

0000Stjecatelji neoporezivih primitaka iz članka 13. stavka 2. i 12. Pravilnika što ih poslodavci isplaćuju svojim radni-cima

Šifra općine grada/rada

1003Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od ka-pitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

1004

Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od ka-pitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjega-vanju dvostrukog oporezivanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

Page 13: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 11

1103Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od ka-pitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozem-stva ili druge države članice Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

1104

Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od ka-pitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odred-bama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

2003Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge drža-ve članice Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

2004

Stjecatelj primitka od kojega se utvr�uje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili dru-ge države članice Europske unije, a pri obračunu primje-njuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

Oznake iz priloga 3. Obrasca JOPPDOznaka

primitka/obveze

doprinosa

OpisŠifra koja se upisuje u polje 3. na B stranici Obrasca JOPPD

0335 Mirovine ostvarene iz inozemstvaŠifra države stjecanja (99xxx)

0501

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za po-slodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, odno-sno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi pla-ćaju u drugoj državi članici Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

0502

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

0503

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od naj-više mjesečne osnovice

Šifra države stjecanja (99xxx)

0504

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

Šifra države stjecanja (99xxx)

0505

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

Šifra države stjecanja (99xxx)

4025Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva

Šifra države stjecanja (99xxx)

Page 14: Obrazac JOPPD - primjeri

12 Porezni vjesnik 7a/2016

4026Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva, a koji je viši od najviše godišnje osnovice

Šifra države stjecanja (99xxx)

4027Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak, a umirovlje-nik ga ostvari neposredno iz inozemstva

Šifra države stjecanja (99xxx)

4038

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a po osnovi kojih je, sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu te se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu i porezni obveznik je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

Šifra države stjecanja (99xxx)

4039

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, ali su viši od najviše godišnje osnovice za obra-čun doprinosa, po osnovi kojih je, sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu te se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika o porezu na dohodak ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu i porezni obveznik je obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

Šifra države stjecanja (99xxx)

4040

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ure�eno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

4041

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, ali su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog opo-rezivanja nije ure�eno drukčije, u slučaju kada Republi-ka Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

Šifra države stjecanja (99xxx)

0083

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, plaće za mjesec dana rada u Re-publici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno rada za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europ-ske unije

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

0084

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države čla-nice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi čla-nici Europske unije

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

0090

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Eu-ropske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

0092

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države čla-nice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi čla-nici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

Page 15: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 13

0094

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države čla-nice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi čla-nici Europske unije

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

0095

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države čla-nice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi čla-nici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

4034Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se ure�uju autorska i srodna prava, a koji nemaju pravo na paušalni izdatak

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

4035

Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak a koji se ispla-ćuju nerezidentima Republike Hrvatske ∑ članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućih uprav-ljačkih tijela društva te izvršnim direktorima

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

4036

Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak, a koji se ispla-ćuju nerezidentima Republike Hrvatske ∑ članovima upra-ve odnosno članovima drugih odgovarajućih upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, koji su viši od naj-više godišnje osnovice za obračun doprinosa

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

4037

Primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak, a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske ∑ članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućih uprav-ljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

Sve ostale oznake primitka/obveze doprinosa iz Priloga 3. Primici/obveze doprinosa ukoliko se primitak iskazuje na Obrascu JOPPD pod oznakom izvješća 8, 9 ili 10

Šifra općine grada/rada ili šifra države stjecanja (99xxx)

Za ostale skupine stjecatelja primitka/osiguranika i stjecatelja neoporezivih primita-ka/primitaka koji ne podliježu obvezi poreza na dohodak umjesto šifre općine grada/rada ili šifre države stjecanja upisuje se 00000.

Što je novo propisano vezano uz iskazivanje na Obrascu JOPPD?Propisano je da se Obrazac JOPPD za neoporezive primitke koji su isplaćeni u mje-

secu prosincu prethodne godine, dostavljala do 15. siječnja tekuće godine, ali s danom i oznakom izvješća na dan 31. prosinca prethodne godine, a da isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine podnose Poreznoj upravi zbirno godiš-nje izvješće za sve isplate najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godi-nu, ali s danom i oznakom izvješća na dan 31. prosinca prethodne godine.

Nadalje je propisano da porezni obveznici imatelji financijske imovine, Obrazac JOPPD dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, u kojem iskazuju ukupno ostvarene kapitalne dobitke u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke te za pripadajuće troškove koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika.

Propisano je tako�er da Obrazac JOPPD s oznakama 5, 6, i 7 mogu predavati i druš-tva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika kada podnose izvješće o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapi-

Page 16: Obrazac JOPPD - primjeri

14 Porezni vjesnik 7a/2016

talnih dobitaka te o predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osno-vi dividendi ili udjela u dobiti, odnosno kamata ukoliko su od poreznog obveznika preuzeli tu obvezu.

Kod iskazivanja neoporezivih primitaka/primitaka koji ne podliježu obvezi dopri-nosa, a koji su vezani uz oznake stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. Stjecatelj primitka/osiguranik: 5201-5499, obvezno se u polje 6.1. na stranici B Obrasca JOPPD upisuju navedene oznake (do sad se mogla upisati oznaka 0000). Ova odredba primje-rice znači da kad se iskazuje naknada bolovanja (oznaka neoporezivog primitka 12) pod 6.1. obvezno se upisuju oznake 5201-5299.

Propisano je da se neoporezivi primici pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Obrasca JOPPD obvezno iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obraču-nani doprinosi s oznakama Priloga 3. Obrasca JOPPD 0061-0064.

Neoporezivi primici pod oznakama 43 i 44 Priloga 4. Obrasca JOPPD obvezno se iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obračunani doprinosi s oznakama Priloga 3. Obrasca JOPPD. Ako se iskazuje isplata zaostale plaće izaslanim radnicima pod oznakama 36 i 37 Priloga 4. Obrasca JOPPD za koje je prethodno iskaza-na obveza doprinosa s oznakama Priloga 3. Obrasca JOPPD 0065- 0068, pod 6.1. B strane Obrasca JOPPD upisuje se oznaka 0005 ∑ 0007, a pod 6.2. B strane Obrasca JOPPD 0000.

Ukoliko se iskazuje primitak po osnovi nesamostalnog rada utvr�en na način propi-san člankom 61. stavkom 10. Pravilnika, za potrebe izvješćivanja, na Obrascu JOPPD upisuje se iznos predujma poreza na dohodak izračunanog primjenom prosječne stope poreza na dohodak na godišnjoj razini (ukupan predujam poreza na dohodak po osno-vi nesamostalnog rada na godišnjoj razini utvr�en kod toga poslodavca ili isplatitelja primitka, odnosno plaće/ukupna godišnja porezna osnovica prema kojoj je utvr�en predujam poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada). I nadalje je potrebno iskazivati svaku plaću posebno po mjesecima na koje se plaća odnosi.

Kod popunjavanja Obrasca JOPPD za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvr�uju temeljem poslovnih knjiga, a to su:

∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta,∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih (profesionalnih) djelatnosti,∑ sportaši,∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te∑ osiguranici po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti

isto kao i kod ostalih osiguranika/stjecatelja primitka/obveznika doprinosa pod 6.1. Obrasca JOPPD upisuje se oznaka propisana u prilogu 2. Obrasca JOPPD i ta oznaka predstavlja status osiguranika (primjerice je li podnositelj obrtnik, sportaš, udomitelj, obavlja li neku drugu samostalnu djelatnost i sl.), a pod 6.2. Obrasca upisuje se oznaka obveze (primjerice plaća li podnositelj doprinose prema propisanoj osnovici ili izabranoj višoj osnovici i sl.).

Ovdje treba napomenuti da osiguranik koji je sam obveznik obračunavanja dopri-nosa za svoje osobno osiguranje radi izbora više osnovice ne podnosi zahtjev Poreznoj upravi, već prema izabranoj višoj osnovici sam utvr�uje obvezu doprinosa i o tome podnosi izvješće putem Obrasca JOPPD. Izračun više osnovice obveznik, koji sam obra-čunava doprinose za svoje osobno osiguranje, može primijeniti samo koeficijent koji množenjem s iznosom prosječne plaće daje iznos izabrane više mjesečne osnovice koji

Page 17: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 15

je viši od iznosa mjesečne osnovice propisanog za osnovu po kojoj je obveznik dopri-nosa osiguran. Primjerice, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanima-nja i kojoj je propisana mjesečna osnovica za obračun doprinosa kao umnožak prosječ-ne plaće i koeficijenta 1,1, kod izbora više osnovice za obračun doprinosa ne može izabrati niži koeficijent za obračun doprinosa od 2,0.

Razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju ne može biti kraće od mjesec dana, osim ukoliko je unutar tog mjeseca bio početak ili prestanak osiguranja.

Pod ukupno odra�ene sate rada prema kojima se radi obračun (pod 10. B strane obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od radnika kada se iskazuje stvarni broj odra�enih sati rada), a pod ukupno neodra�ene sate rada (pod 10.0 B strane obrasca JOPPD) upisuje se 0, osim u slučaju mirovanja obveze doprinosa uslijed korištenja prava iz obveznih osiguranja koje je kraće od mjesec dana kada se upisuju stvarni broj dana mirovanja obveze doprinosa (bolovanja i naknade na teret nositelja). U tom slučaju potrebno je iskazati i korištenje toga prava u posebnom retku pod oznakama stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. stranice B 5201-5299, gdje će podatak o broju dana korištenja prava koji se iskuje pod 10. i 10.0. biti jednak u obje rubrike.

Izmjene vezane uz ispravke Obrasca JOPPDAko je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom Obrascu JOPPD iska-

zan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a za kojega se naknadno utvrdi da je pogrešan, odnosno da treba iskazati manji iznos za povrat, ispravak iskazanog podatka nije dozvoljen, već se ispravak iskazanog iznosa iskazuje putem dopune izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 u kojem će se iskazati iznos za koji se treba umanjiti iznos povrata iskazan u izvornom Obrascu JOPPD, ali s pozitivnim predznakom.

Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom Obrascu JOPPD iska-zan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a za kojega se naknadno utvrdi da je pogrešan, odnosno da treba iskazati veći iznos za povrat, ispravak iskazanog podatka nije dozvoljen, već se ispravak iskazanog iznosa za povrat iskazuje putem dopune izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 u kojem će se iskazati razlika za povrat.

Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu iskazan povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada, a nakon toga usli-jedi nova isplata primitka od kojega se utvr�uje dohodak od nesamostalnog rada, a za koju isplatitelj u trenutku godišnjeg obračuna nije znao ili nije mogao znati, novi godiš-nji obračun (reobračun godišnjeg obračuna) iskazuje se u novom Obrascu JOPPD s oznakom vrste izvješća 1 na dan nove isplate, a u kojemu se iskazuje razlika izme�u iznosa povrata/uplate po godišnjem obračunu iskazanog u prethodnom Obrascu JOPPD i iznosa koji je izračunan u novom godišnjem obračunu u kojemu je uzet u obzir i na-knadno isplaćeni primitak.

Koje su nove kontrole Obrasca JOPPD?Odredbama Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se:

pod oznakom prvog/zadnjeg mjeseca u obveznom osiguranju po istoj osnovi (pod 8.) ∑ upisuje:

Page 18: Obrazac JOPPD - primjeri

16 Porezni vjesnik 7a/2016

0 ∑ ukoliko po osnovi isplaćenog primitka/obračunane naknade ili osnovice za obra-čun doprinosa ne postoji obveza prethodnog obveznog osiguranja ili utvr�ivanja prava po toj osnovi,

1 ∑ ukoliko je to prvi mjesec obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

2 ∑ ukoliko je to zadnji mjesec obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

3 ∑ ukoliko su to ostali mjeseci unutar obveznog osiguranja/korištenja prava po osnovi za koju je izvršen obračun,

4 ∑ ukoliko obvezno osiguranje/korištenje prava po osnovi za koju je izvršen obra-čun počinje i završava unutar jednog (izvještajnog) mjeseca,

5 ∑ ukoliko je obveza doprinosa nastala nakon prestanka obveznog osiguranja i ne odnosi se na odre�eni mjesec proveden u tom osiguranju.

Radi kontrole gore navedenih pravila uvedeno je da se oznaka 3 može upisati samo ako je upisan cijeli mjesec u osiguranju, a manje od mjesec dana može se upisati samo ako je upisana oznaka 1, 2 ili 4. Cijeli mjesec u osiguranju upisuje se bez obzira ispla-ćuje li se plaća u dva ili više obroka ili je radnik dio mjeseca bio na bolovanju na teret nositelja osiguranja.

Tako�er, Pravilnikom je propisano da se pod razdoblje (pod 10.1. i 10.2. B strane Obrasca JOPPD ) upisuje slijedeće:

1. mjesec dana ili kraće od mjesec dana ako u jednom mjesecu počinje i/ili završa-va razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja, što se upisuje u formatu: od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG. i to osobito:1.1. kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvr�uje dohodak od nesamostalnog

rada ili kada se obveza doprinosa obračunava po osnovi plaće ili mirovine ako nema isplate primitka, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj os-novi osiguranja) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obračunava i uplaćuje. Na isti način prikazuje se i isplata zaostale plaće (dohotka od nesamostalnog rada),

1.2. kada se obveza doprinosa obračunava prema propisanoj mjesečnoj osnovici za odre�eni mjesec ili dio mjeseca, te se iskazuje mjesec ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja prema istoj osnovi osiguranja) za koji se obveza doprinosa obračunava i uplaćuje,

1.3. kada se isplaćuju primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji se ne smatraju dohotkom, odnosno primici koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ure�eno drukčije ako po osnovi istih ne postoji ni obveza doprinosa, te se iskazuje mjesec u kojem je primitak stvarno isplaćen osim primitaka koji se odnose na naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja kada se iskazuje mjesec za koji se primitak odnosi,

1.4. kada se na isti dan i na isti način isplaćuje oporezivi i neoporezivi dio pri-mitka od nesamostalnog rada ili neoporezivi i oporezivi primitak od nesa-mostalnog rada ili neoporezivi primitak po osnovi kojeg se obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja, isti se mogu iskazati u istom retku, te se

Page 19: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 17

iskazuje mjesec na koji se odnosi obveza doprinosa odnosno mjesec u kojem je primitak isplaćen ako nema obveze doprinosa,

1.5. kada tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu prema posebnom propisu koja ne podliježe obvezi poreza na dohodak niti obvezi doprinosa, odnosno kada to tijelo priznaje odre�ena prava iz osiguranja prema posebnim propisima po osnovi kojih ne postoji obveza isplate naknade odnosno ne postoji obveza obračuna doprinosa, a istovremeno poslodavac za vrijeme priznavanja toga prava nema obvezu isplate plaće/obračuna obveze doprinosa, te kada po-slodavac, odnosno druga osoba isplaćuje naknadu plaće na teret sredstava tijela javne vlasti ili na teret državnog proračuna, iskazuje se mjesec ili dio mjeseca na koji se naknada odnosi, odnosno za koje se pravo iz osiguranja priznaje,

1.6. kada poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, nema obvezu isplate plaće/obračuna doprinosa iz razloga što radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa i odnosa koji su izjednačeni s radnim odnosom prema posebnom propisu, koristi odre�eno pravo iz osigu-ranja po osnovi kojeg nadležno tijelo javne vlasti isplaćuje naknadu plaće i/ili obavlja obračun doprinosa za staž osiguranja za vrijeme korištenja toga prava, iskazuje se mjesec korištenja prava,

1.7. kada osiguranik tijekom mjeseca kod istog poslodavca obavlja poslove zani-manja za koje se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem i poslove zanimanja za koje se staž mirovinskog osiguranja ne računa s povećanim trajanjem, iskazuje se mjesec dana ili dio mjeseca (ukoliko u jednom mjesecu počinje i/ili završava razdoblje osiguranja po osnovi rada za tog poslodavca) za koji se primitak isplaćuje/obveza doprinosa obraču-nava i uplaćuje, pri čemu se zasebno iskazuju podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja s povećanim trajanjem, a zasebno podaci koji se odnose na staž mirovinskog osiguranja koji se ne računa s povećanim traja-njem. Ako unutar istog mjeseca postoji više takvih razdoblja, podaci se iskazuju u zbirnom iznosu za ona razdoblja unutar tog mjeseca za koja je obračunata istovrsna obveza doprinosa,

2. više mjeseci, a manje od godinu dana (kalendarske godine), u formatu: od DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG., može se upisati kada se iskazuje isplata primitka učeniku ili studentu na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, odnosno kada se iskazuje obveza doprinosa po osnovi ob-veznog osiguranja učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme prak-tične nastave i stručne prakse kod poslodavaca te za vrijeme stručnih putovanja. Pod razdoblje upisuje se stvarno razdoblje rada koje može biti i više mjeseci ali iste kalendarske godine odnosno tromjesečno razdoblje osiguranja unutar iste kalendarske godine,

3. te kalendarska godina što se upisuje u formatu: od 01.01.GGGG. do 31.12.GGGG., i to:3.1. kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava prema ostalim

primicima uz plaću iz članka 22. Zakona o doprinosima te se iskazuje godi-na za koju se primitak isplaćuje, odnosno godina kojoj se primitak pripisuje,

3.2. kada se iskazuju razlike na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada,

Page 20: Obrazac JOPPD - primjeri

18 Porezni vjesnik 7a/2016

3.3. kada se isplaćuje primitak od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak te kada se isplaćuje primitak od kojeg se utvr�uje dohodak od kapitala, posebne vrste imovine i imovinskih prava, osiguranja te drugi dohodak te se iskazuje godina u kojoj se primitak isplaćuje,

3.4. kada se iskazuju podaci o kamati za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koja je naplaćena zbog nepravo-vremene uplate dospjele obveze te se iskazuje godina u kojoj su obračunani doprinosi po osnovi kojih su kamate uplaćene.

Radi poštivanje gore navedenih pravila o tome da se neoporezivi primici pripisuju mjesecu isplate (a ne mjesecu za koji se odnose), osim naknade bolovanja, nije dozvo-ljeno dostaviti Obrazac s iskazanim neoporezivim primitkom koji pod razdoblje ima upisano razdoblje iz 2015. godine (isplaćen je u 2015. godini), a datum ≈na dan« je iz 2016. godine.

Kod iskazivanja isplaćene naknade bolovanja (oznake neoporezivog primitka 12) obvezno se pod 6.1. moraju upisati oznake 5201 ∑ 5211. Oznaku neoporezivog primitka 40 može upisivati samo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Tako�er kod iskazi-vanja podataka u kojima su pod 6.1. B strane Obrasca JOPPD upisane oznake 5201 ∑ 5211, broj upisan pod 10. i 10.0. mora biti jednak.

Page 21: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 19

2. Tko su obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD

Obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD su isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. To su sljedeće pravne i fizičke osobe, odnosno organizacije:isplatitelji plaća, isplatitelji mirovina,isplatitelji dohotka od imovinskih prava,isplatitelji dohotka od kapitala,isplatitelji dohotka od osiguranjaisplatitelji drugog dohotka,sve osobe koje u vezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dohodak imaju

obveze isplatitelja (npr. fizička osoba koja primi dohodak iz inozemstva i dr.).

Obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD su svi subjekti koji su prema propisima o obveznim doprinosima odre�eni kao obveznici obračunavanja, odnosno obveznici plaćanja doprinosa. To su (primjerice):poslodavci za radnike koje zapošljavaju,tijela državne i lokalne vlasti za članove predstavničkih tijela koji u profesional-

nom statusu obavljaju izabrane odnosno imenovane dužnosti,pravne i fizičke osobe koje provode stručno osposobljavanje fizičkih osoba,isplatitelji drugog dohotka,svi drugi obveznici obračunavanja odnosno plaćanja doprinosa za obvezna osi-

guranja.

Obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD jesu i subjekti koji ne isplaćuju primitke fi-zičkim osobama, ali su prema Zakonu o doprinosima odre�eni obveznicima obračuna-vanja, odnosno obveznicima plaćanja doprinosa. U slučaju kad obveznik dostavljanja Obrasca nije i obveznik plaćanja doprinosa, na Obrascu JOPPD se navode podaci o oba poslovna subjekta: o obvezniku obračunavanja i o obvezniku plaćanja (npr. za posebne doprinose za učenike na naukovanju i stručnoj praksi koje obračunava škola, a obveznik plaćanja je nadležno ministarstvo).

Obveznici dostavljanja Obrasca JOPPD su i subjekti koji isplaćuju neoporezive primitke fizičkim osobama, neovisno o pravnoj osnovi isplate tih primitaka. Tako su poslodavci dužni navoditi podatke o isplaćenim iznosima naknada troškova, nagrada, potpora i otpremnina, jedinice lokalne samouprave podatke o potporama dodijeljenima

Page 22: Obrazac JOPPD - primjeri

20 Porezni vjesnik 7a/2016

obiteljima slabijeg imovinskog stanja za podmirivanje troškova ogrijeva i o potporama koje isplaćuju umirovljenicima i drugim osobama itd.

Neprofitne organizacije koje, primjerice, nemaju zaposlenih i koje ne isplaćuju pri-mitke po osnovi drugog dohotka, već samo isplaćuju neoporezive primitke po osnovi službenih putovanja svojim članovima, tako�er su obveznici izvještavanja ako isplaću-ju u novcu dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Tako su dužne, primjerice, po primateljima posebno iskazivati podatke o isplaćenim naknadama troškova službenih putovanja (dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) osobama koje nisu zaposlenici isplatitelja te posebno o iznosima plaćenima za smještaj i prijevoz za službena putovanja osobama koje nisu zaposlenici isplatitelja, a primaju naknadu za obavljeni posao.

Ustanove obrazovanja i drugi isplatitelji dužne su iskazivati podatke o svotama dodijeljenih neoporezivih nagrada učenicima i studentima u okviru obrazovnih sustava i organiziranih školskih i sveučilišnih natjecanja, športske organizacije o isplaćenim iznosima sportskih stipendija i naknada sportašima amaterima i dr.

Page 23: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 21

3. Rokovi dostavljanja Obrasca JOPPD

Primici po osnovi plaće, drugog dohotka, dohotka od imovinskih prava, dohotka od kapitala i drugog dohotka iskazuju se po načelu datuma isplate, odnosno datuma dos-pijeća obveze plaćanja propisanih javnih davanja te se Obrazac JOPPD treba dostavi-ti Poreznoj upravi do kraja dana u kojem je obavljena isplata odre�enog primitka ili dospjela obveza plaćanja poreza na dohodak i/ili doprinosa, a najkasnije sljedećeg radnog dana.

U odnosu na osnovno pravilo iskazivanja podataka prema datumu isplate primitka, propisano je nekoliko izuzetaka, a ti su izuzeci povezani s rokovima plaćanja poreza na dohodak, odnosno obveznih doprinosa:poslodavci u djelatnosti poljoprivrede podatke o primicima i obračunanom pore-

zu na dohodak radnika koji kod njih rade na povremenim i privremenim poslo-vima prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, dostavljaju Obrazac JOPPD do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je obavljena isplata ili najkasnije slijedeći radni dan,

za dohodak ostvaren izravno iz inozemstva, zatim od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona te izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu dje-latnost iz članka 18. Zakona primatelji dohotka dostavljaju Obrazac JOPPD na dan dospijeća obveze plaćanja poreza i doprinosa, tj. u roku osam dana od ostva-rivanja primitka,

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za redovne mirovine te za mirovine ili razlike mirovina koje se odnose na više mjeseci, iskazuje podatke do posljednjeg dana u mjesecu u kojem su mirovine isplaćene ili najkasnije slijedeći radni dan,

za primitak koji je dan u naravi (po osnovi nesamostalnog rada ili drugog dohot-ka), poslodavci, odnosno isplatitelji podnose Obrazac JOPPD do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren ili najkasnije slijedeći radni dan,

isplatitelji primitaka od kojih se utvr�uje dohodak od posebnih vrsta imovine (članak 27.a Zakona ∑ otpad u skladu s posebnim propisima), Obrazac JOPPD dužni su dostaviti do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren ili najkasnije slijedeći radni dan,

isplatitelji neoporezivih primitaka, kao i primatelji neoporezivih primitaka koji te primitke ostvare izravno iz inozemstva i/ili od organizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona i/ili izravno od fizičkih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost, mogu podatke o isplaćenim neoporezivim iznosima dostavljati na dnevnoj ili na mjesečnoj osnovi. Kad se podaci dostavljaju na mjesečnoj osnovi, iskazuju se na Obrascu JOPPD koji se dostavlja najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate neoporezivih primitaka. Ako se isplaćuje primitak koji je

Page 24: Obrazac JOPPD - primjeri

22 Porezni vjesnik 7a/2016

u dijelu neoporeziv, a u dijelu isplaćenog iznosa oporeziv porezom na dohodak, i taj neoporezivi dio se može iskazati na dan isplate ili slijedeći radni dan. Me�u-tim, postoje i odre�ene iznimke kad se neoporezivi primitak mora iskazati na Obrascu JOPPD na dnevnoj osnovi i to:o ako se isplaćuje primitak po osnovi nesamostalnog rada, pod oznakama 36 i

37 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, kada se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te se predujam poreza na dohodak ne plaća u Hrvatskoj, ti se primici obvezno iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obračunani doprinosi s oznakama Priloga 3. Primici/obveza doprinosa 0061-0064,

o ako se isplaćuju primici po osnovi drugog dohotka, pod oznakama 43 i 44 Priloga 4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom, kada se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te se predujam poreza na dohodak ne plaća u Hrvatskoj, obvezno se iskazuju u istom izvješću i u istom retku u kojem su iskazani obračunani doprinosi s oznakama Priloga 3. Primici/obveza doprinosa 4038, 4039 i 4040,

o za dividende primljene izravno iz inozemstva, a na koje se ne plaća porez na dohodak (prema članku 30. stavcima 12. i 13. Zakona i prema članku 29. Za-kona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) primatelj podnosi Obrazac JOPPD u roku osam dana od ostvarivanja primitka.

Nadalje, zbirno godišnje izvješće dužni su dostavljati isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine za sve isplate (a koje se ne smatraju odštetom odnosno naknadom štete) u tijeku poreznog razdoblja, po istoj osnovi, po pojedinoj fizičkoj osobi i to najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu go-dinu, ali s danom i oznakom izvješća dana 31. prosinca prethodne godine.

Izuzetak je propisan i za porezne obveznike, imatelje financijske imovine, koji su obvezni predujam poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otu�enja udjela u trgovačkim društvima, obračunati, obustaviti i uplatiti do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke po stopi od 12% bez prizna-vanja osobnog odbitka iz članka 36. ovoga Zakona, te u istom roku dužni izvijestiti Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD.

Podaci o primicima po osnovi kamata koji sukladno odredbama Zakona ili ugovori-ma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne podliježu oporezivanju dostavljaju se i za rezidente Republike Hrvatske i rezidente zemalja izvan Europske unije, na način, prema vrstama i u roku kako je to propisano glavom IX. Općeg poreznog zakona, u ukupnom iznosu na godišnjoj razini po pojedinoj fizičkoj osobi, osim ukoliko nisu do-stavljeni na mjesečnoj osnovi na Obrascu JOPPD (do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate).

Page 25: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 23

3.1 Pregled rokova dostavljanja Obrasca JOPPD

Rb Opis Rok dostave obrascaI. OPOREZIVI PRIMICI

1. primici od kojih se utvr�uje dohodak od nesamo-stalnog rada

danom isplate ili slijedeći radni dan

2. primici od kojih se utvr�uje dohodak od imovinskih prava

danom isplate ili slijedeći radni dan

3. primici od kojih se utvr�uje dohodak od kapitala danom isplate ili slijedeći radni dan4. primici od kojih se utvr�uje dohodak od osiguranja danom isplate ili slijedeći radni dan5. primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak danom isplate ili slijedeći radni dan6. dohodak ostvaren izravno iz inozemstva, od orga-

nizacija iz članka 45. stavka 7. Zakona o porezu na dohodak te izravno od fizičkih osoba koje ne obav-ljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak

8 dana od dana naplate primitka

7. primici u naravi do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije slijedeći radni dan

8. mirovine koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovin-sko osiguranje

do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije slijedeći radni dan

9. primici od kojih se utvr�uje drugi dohodak koje je poslodavac isplatio ili dao sezonskom radniku na privremenim, odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi sukladno Zakonu o poticanju zapo-šljavanja

do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije slijedeći radni dan

10. primici od kojih se utvr�uje dohodak od posebnih vrsta imovine

do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije slijedeći radni dan

11 dohodak ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stavaka 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak

do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethod-noj godini

II. NEOPOREZIVI PRIMICI1. primici koji se ne smatraju dohotkom,

primici na koje se ne plaća porez na dohodak, primici koji bi bili oporezivi da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ure�e-no drukčije te na koje se ne plaća predujam poreza na dohodak prema članku 2. stavcima 4. do 8. Pra-vilnika o porezu na dohodak

najkasnije do petnaestog dana u mje-secu za primitak koji je ostvaren, od-nosno isplaćen

2. primici od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine

do kraja veljače tekuće godine za pret-hodnu godinu

3. primici po osnovi kamata koji sukladno odredbama Zakona ili ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne podliježu oporezivanju koje ostva-ruju rezidenti RH ili rezidenti trećih zemalja

godišnje, prema vrstama i u roku kako je to propisano glavom IX. OPZ-a ili putem JOPPD-a do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren u prethodnom mjesecu

Page 26: Obrazac JOPPD - primjeri

24 Porezni vjesnik 7a/2016

Rb Opis Rok dostave obrascaIII. OBVEZA DOPRINOSA

1. obveza doprinosa obračunana prema plaći po osno-vi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici

8 dana od dana isplate plaće

2. obveza doprinosa u slučaju neisplate plaće zadnji dan u mjesecu protekom mjese-ca kada je plaća trebala biti isplaćena

3. za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

4. za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe ili ko-risnika invalidske mirovine zbog profesionalne ne-sposobnosti za rad

do 30. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

5. za osiguranika po osnovi roditelja ∑ njegovatelja do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

6. za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne dje-latnosti slobodnog zanimanja ∑ samostalnog umjet-nika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog pro-računa

do 30. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

7. za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja rodi-teljske dužnosti

do 30. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

8. za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja ∑ bračnog druga prof., odnosno ugov. diplomata

do 30. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

9. za osiguranika po osnovi produženoga mirovinskog osiguranja ∑ stalnoga sezonskog radnika

do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

10. za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

11. za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila na praktični rad

do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

12. za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozem-stvo u sklopu me�unarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

do 15. dana u mjesecu zaprethodni mjesec

13. za osiguranike po osnovi:učenika i studenata na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prak-se kod poslodavaca i stručnih putovanjadjeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i dušev-nom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanjenezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposoblja-vanja ili profesionalne rehabilitacije,∑ za ostale osiguranike u odre�enim okolnostima

do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje

14. za osiguranika po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec

15. obveze doprinosa prema naknadi plaće do 15. dana u mjesecu koji slijedi mje-sec u kojem je isplaćena naknada plaće ili izvršen povrat naknade plaće poslo-davcu ili ostvareno pravo

Page 27: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 25

4. Način dostavljanja Obrasca JOPPD

Obrazac se mora dostaviti u elektroničkom obliku. Iznimno je predvi�ena mogućnost dostavljanja obrasca u papirnatom obliku (za do tri osobe po podnesenom izvješću), ali se ta iznimka ne odnosi na isplatitelje koji su u Financijskoj agenciji pribavili elektronič-ki certifikat.

Page 28: Obrazac JOPPD - primjeri

26 Porezni vjesnik 7a/2016

5. Obuhvat podataka koji se iskazuju u Obrascu JOPPD

5.1 Iskazivanje novčanog iznosa i označivanje podatakaIskazivanje velikog broja podataka i njihovo korištenje za svrhu kojoj su namijenje-

ni namjeravalo se postići šifriranjem (označivanjem) iskazanih podataka. Sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak stoga je i pet zasebnih šifarnika.

5.1.1 Šifarnik podnositelja izvješća (prilog 1. Obrasca JOPPD) U navedenom šifarniku predvi�eno je trinaest oznaka, od 1 do 13 i to: 1 Pravna osoba2 Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je

poreza na dohodak ili poreza na dobit3 Poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i me�una-

rodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa

4 Ostale fizičke osobe5 Ostali poslovni subjekti6 Škola ili ustanova za osiguranike:

∑ učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na struč-noj praksi te stručnim putovanjima i

∑ djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu

kada je škola ili ustanova obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

7 HZMO kada je HZMO obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate

doprinosa 8 HZZO kada je HZZO obveznik podnošenja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate

doprinosa 9 Ostala tijela (izuzev HZMO i HZZO) kada su ostala tijela, sukladno odredbama Zakona o doprinosima ili odredbama

posebnih propisa obveznici obračunavanja, a nadležno ministarstvo obveznik uplate doprinosa

Page 29: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 27

10 Platni agent kada platni agent sukladno ugovoru sa isplatiteljem dividende u njegovo ime i za njegov račun isplaćuje dividendu dioničarima fizičkim osobama

11 Poslodavac u stečaju u slučaju izravne isplate plaće koju Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca isplaćuje radniku

12 Osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mje-stom poslovanja u drugoj državi članici Europske unije koji je od tog poslo-davca preuzeo obvezu doprinosa

13 Poslodavac u slučaju kada druga osoba umjesto toga poslodavca isplaćuje plaću

5.1.2 Šifarnik stjecatelja primitka/osiguranika (prilog 2. Obrasca JOPPD) Stjecatelj primitka/osiguranik ∑ označava se status osobe kojoj se isplaćuje pri-

mitak odnosno za koju se plaćaju doprinosi; npr. za radnika se koristi oznaka 0001, za radnika koji se prvi put zapošljava i za kojeg je poslodavac oslobo�en plaćanja dopri-nosa na plaću oznaka 0002, za osobu primljenu na stručno osposobljavanje prema Za-konu o radu oznaka 5701, za osobu primljenu na stručno osposobljavanje uz poticajne mjere Zavoda za zapošljavanje oznaka 5702, za primatelja drugog dohotka na koji se plaćaju doprinosi oznaka 4002, za primatelja drugog dohotka koji ne podliježe plaćanju doprinosa oznaka 4001, za primatelja dividendi i udjela u kapitalu oznaka 1001, itd.;

5.1.3 Šifarnik primitka/obveze doprinosa (prilog 3. Obrasca JOPPD) Primici/obveze doprinosa ∑ oznakom se označava vrsta primitka prema kriteriju

izvora dohotka i obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja; npr. plaća se ozna-čava oznakom 0001, ostali primici koji se isplaćuju uz plaću oznakom 0021, za plaće koje se isplaćuju po sudskim presudama i nagodbama predvi�eno je 19 različitih ozna-ka, za primitke od autorskih Naknada oznaka 4001, za obvezu posebnog zdravstvenog doprinosa po osnovi službenog putovanja u inozemstvo oznaka 5002, itd.;

5.1.4 Šifarnik neoporezivih primitaka/primitaka koji ne podliježu oporezivanju (prilog 4. Obrasca JOPPD)

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom ∑ neoporezivi primici su razvrstani u 56 skupina; svaki isplaćeni primitak označava se šifrom grupe u koju je razvrstan; primjerice naknada troškova prijevoza mjesnim i me�umjesnim prijevozom ∑ oznaka 19, potpore zbog invalidnosti radnika, potpore za smrt člana obitelji, potpora obitelji u slučaju smrti radnika ∑ oznaka 20, jubilarne nagrade, božićnice i regresi ∑ oznaka 22, itd;

5.1.5 Šifarnik načina isplate/izvršenja obveze (prilog 4. Obrasca JOPPD) Način isplate/izvršenja obveze ∑ predvi�eno je osam šifri koje se označavaju ozna-

kama od 0 do 7, pa će se isplata na tekući račun označavati oznakom 1., isplata na žiro račun oznakom 2, slučaj kad se plaćaju doprinosi, a nema isplate primitka oznakom 0, ostale bezgotovinske isplate oznakom 3, isplata u gotovini oznakom 4, davanje u nara-vi oznakom 5, naplata primitka u ovršnom postupku oznakom 6 i za isplate putem obračunskih plaćanja oznakom 7.

Page 30: Obrazac JOPPD - primjeri

28 Porezni vjesnik 7a/2016

5.2 Obveza iskazivanja podataka o neoporezivim primicimaVjerojatno najznačajnija novina vezana uz prikupljanje podataka na obrascu JOPPD

odnosi se na obuhvat podataka. Osim podataka o oporezivim primicima i primicima koji podliježu plaćanju doprinosa, te podataka o iznosima obveznih doprinosa i porezu na dohodak koji je obračunan po odbitku, na obrascu se iskazuju i podaci o gotovo svim neoporezivim primicima koji se po raznim osnovama isplaćuju fizičkim osobama.

Poslodavci su dužni po osobama iskazivati podatke o isplaćenim naknadama troš-kova prijevoza za dolazak na posao, o naknadama troškova službenih putovanja koji se isplaćuju u novcu (dnevnice i korištenje privatnog automobila u službene svrhe), jubi-larnim nagradama, darovima djeci radnika, potporama za novoro�eno dijete, potporama za bolovanje i smrt člana obitelji radnika, regresu za godišnji odmor, božićnici i drugim neoporezivim primicima. Naknade troškova službenih putovanja iskazuju se prema načelu isplaćenih primitaka za te namjene, nakon obavljenog službenog putovanja (ne prate se isplate predujmova za službeni put). Troškove službenih putovanja koji su isplaćeni u stranoj valuti, moraju se za svrhe iskazivanja podataka u obrascu JOPPD, preračunati u kune.

Osim poslodavaca i ostalih isplatitelja, obrazac JOPPD u kojem su iskazani primlje-ni neoporezivi primicima dužne su dostaviti i fizičke osobe same za sebe ukoliko su ostvarile predmetne primitke izravno iz inozemstva.

Proračunski korisnici i druge neprofitne organizacije koje nisu obveznici poreza na dobit obvezni su u Obrascu JOPPD iskazati podatke o neoporezivim iznosima naknada troškova službenih putovanja (dnevnice i troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe isplaćeni u novcu) koje isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu. Ustanove obrazovanja i drugi isplatitelji iskazuju podatke o svotama dodijeljenih neo-porezivih nagrada učenicima i studentima u okviru obrazovnih sustava i organiziranih školskih i sveučilišnih natjecanja, športske organizacije o isplaćenim iznosima športskih stipendija i naknada športašima amaterima i dr. Iznimno, podaci o ukupnom iznosu isplaćenih neoporezivih dnevnica i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe isplaćenih fizičkim osobama ∑ nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje neprofitna organizacija do propisanog iznosa iskazuju se i podnose do 15 dana u mjesecu za prethodni mjesec, u ukupnom iznosu za sve isplaćene neoporezive nakna-de koje se odnose na službena putovanja takvih osoba kao i ostale isplaćene primitke, nerezidentima Republike Hrvatske, navedene u prilogu 4. Obrasca JOPPD, ukoliko, prema posebnom propisu nije propisano da je uvjet za isplatu prethodno dodijeljen OIB.

5.3 Neoporezivi primici koji se ne iskazuju na obrascu JOPPDPrema članku 76. Pravilnika o porezu na dohodak, za petnaest vrsti neoporezivih

primitaka nije propisana obveza dostavljanja podataka na Obrascu JOPPD. Primici koji se ne iskazuju na Obrascu JOPPD uglavnom su oni za koje se podaci iskazuju na nekim drugim obrascima, odnosno primici za koje je ocijenjeno da iznosi tih primitaka nisu relevantni za svrhe kojima je namijenjeno korištenje Obrasca JOPPD. No, ako to Porezna uprava posebno zatraži, isplatitelj je i o tim primicima obvezan dostaviti podatke.

To su slijedeći neoporezivi primici:1. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja fizičkih osoba koje ne

obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona, a za zdravstvene potrebe iz članka 9. stavka 1. točke 7. Zakona,

Page 31: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 29

2. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda iz član-ka 9. stavka 2. točke 2.1. podtočke 2.1.5. Zakona,

3. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih doga�aja iz članka 9. stavka 2. točke 2.2. Zakona,

4. nasljedstva i darovi iz članka 9. stavka 2. točke 2.3. Zakona, 5. primici od otu�enja osobne imovine iz članka 9. stavka 2. točke 2.4. Zakona, 6. odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću iz članka 9. stavka 2.

točke 2.5. Zakona, 7. primitci ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod

jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću prema posebnom zakonu iz članka 9. stavka 2. točke 2.6. Zakona,

8. pomorski dodatak na brodovima me�unarodne plovidbe iz članka 10. točke 9. Zakona i članka 13. stavka 2. točke 18. Pravilnika,

9. premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iz članka 10. točke 17. Zakona,10. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu koje bi bile oporezive porezom na

dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije ure�eno drukčije, te za mirovine iz inozemstva ako je ukupni iznos primitaka od nesa-mostalnog rada ostvaren u iznosu manjem od iznosa osobnog odbitka sukladno članku 61. stavku 12. Pravilnika i za mirovine iz inozemstva po osnovi kojih se predujam poreza na dohodak plaća po rješenju Porezne uprave sukladno članku 61. stavku 20. Pravilnika,

11. potpore članovima sindikata povodom blagdana od strane sindikata iz sredstava sindikalne članarine u novcu ili naravi, te pomoći članovima sindikata kod pod-mirenja troškova organizacije sindikalnih sportskih igara iz sredstava sindikalne članarine koje sindikati organiziraju jednom godišnje za svoje članove,

12. naknade prijevoza i noćenja za učenike koji sudjeluju na natjecanjima / smotra-ma, izletima, ekskurzijama i drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i pro-grama, te za studente koji sudjeluju u obrazovnim i s obrazovanjem povezanim programskim aktivnostima u okviru redovitih nastavnih programa,

13. naknade isplaćene u visini stvarnih izdataka, sukladno odredbama članka 10. točke 11. Zakona i članka 7. stavka 5. Pravilnika, po osnovi službenih putovanja u vrijeme natjecanja i priprema, koje podmiruju neprofitne organizacije ∑ sport-ski klubovi i savezi sportašima i drugim osobama u sportu, a koji u tim organi-zacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvr�uje drugi dohodak iz članka 32. Za-kona,

14. naknade troškova vezanih uz službena putovanja koji se sukladno odredbama članka 10. točaka 9. i 11. Zakona smatraju primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, osim isplate u novcu dnevnica i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe,

15. socijalne potpore i sindikalne socijalne pomoći koje se daju u naravi i dostupne su svim članovima sindikata pod istim uvjetima.

Page 32: Obrazac JOPPD - primjeri

30 Porezni vjesnik 7a/2016

6. Oblik i sadržaj Obrasca JOPPD

6.1 Struktura Obrasca JOPPD Obrazac JOPPD sastoji se od stranice A i stranice B.

Na stranici A označavaju se podaci o samom obrascu i njegovu podnositelju te zbrojeni podaci o financijskim iznosima koji su na stranici B obrasca iskazani pojedi-načno po osobama. Podaci se iskazuju na odre�eni dan, npr. na dan 3. kolovoza 2016. Tomu je prilago�ena i oznaka izvješća koja se sastojati od pet znamenaka:

∑ prve dvije označavaju godinu, a ∑ preostale tri redni broj dana u toj godini kada je obavljena isplata, odnosno kada

je dospjela obveza plaćanja propisanih javnih davanja.

Na primjer, Obrazac koji će se ispostaviti za isplate obavljene na dan 3. lipnja 2016. imat će oznaku izvješća 16155 (jer je 3. lipanj 155. dan u 2016. godini), a obrazac za isplate obavljene dana 31. prosinca 2016. oznaku izvješća 16366 (jer je 31. prosinac 366. dan u 2016. godini).

Stranica B sadrži podatke o primateljima dohotka odnosno o osiguranicima. Za svaku je osobu predvi�eno iskazivanje podataka u 38 polja (plus jedno prazno za mo-žebitno proširenje broja podataka), s tim da se u slučaju kad se odre�eni financijski podatak ne iskazuje, u predvi�eno polje upisuju nule (0 ili 0,00). Podaci se iskazuju na temelju kombinacije šifri kojima se označava vrsta primitka i status u osiguranju, tako da u brojnim slučajevima za istu osobu treba popuniti više redaka. Npr., u slučaju kad je osoba u dijelu mjeseca ostvarivala plaću, a u dijelu mjeseca naknadu za bolovanje na teret HZZO-a, u slučaju kad je u istom danu/mjesecu primila više vrsta neoporezivih primitaka i dr.

6.2 Vrste izvješća Obrasca JOPPD Pravilnikom o porezu na dohodak propisana su tri oblika JOPPD izvješća:∑ izvorni obrazac ∑ vrsta izvješća: 1,∑ ispravak ranije ispostavljenog obrasca ∑ vrsta izvješća: 2, i ∑ dopuna izvornog obrasca ∑ vrsta izvješća: 3.

Osim navedenog od 1. siječnja 2015. uvedene su nove oznake izvješća i to:∑ oznaka 4 kada se iskazuju podaci pod IX. i X. stranice A, ∑ oznaka 5 kada poslovna banka podnosi izvorno izvješće o obračunanom i upla-

ćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi do-hotka od kamata,

Page 33: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 31

∑ oznaka 6 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća pod oznakom 5 koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave,

∑ oznaka 7 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 5, ∑ oznaka 8 kada fizička osoba podnosi izvorno izvješće o obračunanom i uplaćenom

predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka ostvarenog izravno iz inozemstva, od organizacije iz članka 45. stavka 7. Zakona, odnosno za dohodak ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 30. stava-ka 16. i 17. Zakona,

∑ oznaka 9 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća pod oznakom 8 koje je zaprimljeno od nadležne ispostave Porezne uprave,

∑ oznaka 10 kada se dopunjuju podaci iskazani na izvješću pod oznakom 8.

Kada se upisuju podaci pod vrstom izvješća 8, 9 i 10 (oznake vezane uz primitak iz inozemstva) pod:

∑ ≈na dan« upisuje se dan kada je primitak stvarno ostvaren, ∑ ≈oznakom izvješća« upisuje se oznaka dana kada se predaje izvješće (dan kada

nastaje obveza plaćanja javnih davanja) ∑ osmi dan od dana kada je primitak ostvaren.

Izvorni obrazac se sastavlja za primitke isplaćene na odre�eni dan, odnosno za obveze doprinosa, poreza na dohodak i prireza plaćenog na odre�eni dan. Za primitke isplaćene u odre�enom mjesecu za koje je dozvoljeno iskazivanje podataka na mjeseč-noj osnovi, podaci se mogu dostaviti na obrascu s datumom najkasnije do kraja mjese-ca u kojem je obavljena isplata.

Ispravak ranije ispostavljenog obrasca će se koristiti u slučaju ustanovljenih gre-šaka u popunjavanju podataka ili nastanka nekih okolnosti koje podnositelju nisu bile poznate u trenutku podnošenja izvornog obrasca, a utječu na obuhvat primitka, vrstu primitka, obračun i iznose javnih davanja ili status u obveznom osiguranju osobe za koju se iskazuju podaci. Tipičan primjer ispravljanja podatka je promjena poreznog odre�enja naknade za bolovanje u slučaju naknadnog priznavanja ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja. Tehnologija ispravljanja podataka donekle je slična onoj koja je bila propisana za ispostavljanje korektivnog obrasca R-Sm, ali uz bitnu razliku u odnosu na način kako se ispravlja odre�eni redak na stranici B Obrasca JOPPD. Naime, u Obrascu JOPPD se prati redak na stranici B označen odgovarajućim rednim brojem, tako da se i u ispravku Obrasca zadržava redni broj iskazan u izvornom obrascu.

Dopuna obrasca će se koristiti u slučaju kad se naknadno, nakon predaje izvornog obrasca, istog dana isplati primitak, plati porez na dohodak ili uplati doprinos koji nije bio iskazan na izvornom obrascu. Taj će obrazac na stranici B pri iskazivanju podataka po osobama/primateljima/osiguranicima započeti slijedećim rednim brojem koji slijedi iza zadnjeg rednog broja sa stranice B izvornog obrasca.

U istom danu moguće je dostaviti samo jedan izvorni obrazac sa oznakom 1 ili 4 ili 5 ili 8, jednu dopunu s oznakom 3 ili 7 ili 10 i jedan ispravak s oznakom 2 ili 6 ili 9. Kao što je vidljivo u jednom danu moguće je dostaviti više izvornih obrazaca, dopuna ili ispravaka uz uvjet da se radi o različitim oznakama.

Page 34: Obrazac JOPPD - primjeri

32 Porezni vjesnik 7a/2016

7. O ispravcima i dopunama Obrasca JOPPD

Glavna logika ispravka/dopune podataka iskazanih na izvornom Obrascu JOPPD je ta da se redni broj retka NIKADA ne može mijenjati, kao što nije dozvoljena ni izmje-na OIB-a primatelja i to iz razloga što se jedan OIB može pojavljivati na istom Obrascu JOPPD više puta s različitim vrstama obračuna, pa je vrlo važno znati koji je obračun pogrešan.

7.1 Kako se radi ispravak Obrasca JOPPD?Podaci iskazani na stranici A ne mogu se mijenjati bez promjena na stranici B (iz

razloga što je stranica A zbroj pojedinačnih redaka stranice B),

a ispravljanje podataka iskazanih na stranici B obavlja se na slijedeći način:podnosi se novi Obrazac JOPPD koji mora sadržavati slijedeće podatke:

na stranici A:1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom

Obrascu JOPPD,

2. pod II. upisuje se oznaka 2, 6 ili 9,

3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se mijenjaju podaci (broj pojedinačnih OIB-a na stranici B Obrasca JOPPD kojim se radi ispravak),

5. pod IV.2. upisuje se zadnji broj retka na popisu pojedinačnih obračuna sa strani-ce B Obrasca JOPPD kojim se obavlja ispravak,

6. pod V., VI., VII. i VIII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B obrasca kojim se obavlja ispravak,

na stranici B:1. pod I. i II. te od 1. do 10.2. obvezno se upisuju podaci koji su istovjetni podacima

upisanim na izvornom Obrascu JOPPD,

2. pod III. unosi se oznaka 2, 6 ili 9,

3. pod. IV. obvezno se unosi redni broj B stranice ispravljujućeg obrasca,

4. pod ostalim podacima (od 11. do 17.) popunjavaju se svi ostali stupci odgovara-jućeg retka koji se mijenja, kako je opisano odredbama Pravilnika, ovisno o vrsti obračuna, i to sa svim podacima koji su trebali biti upisani na izvornom izvješću da nisu nastupile okolnosti zbog kojih se ispravak obavlja,

Page 35: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 33

5. ukoliko se radi ispravak na način da su vrijednosti u kolonama 11. ∑ 17. nule (0 ili 0,00), tada i vrijednost u polju 10 (sati rada) mora biti 0.

7.2 Da li se može ispravljati Obrazac JOPPD koji nije prošao kontrole (od početka je neispravan)?Ne, nije moguće ispravljati/mijenjati Obrazac JOPPD koji je odbijen uslijed logičkih,

matematičkih i formalnih nedostataka, već je potrebno ponovno dostaviti izvorno izvje-šće i to u roku od 24 sata od trenutka kada je obveznik, putem sustava ePorezna kao i putem elektroničke pošte koju je naveo na A strani Obrasca JOPPD obaviješten da je podneseni Obrazac pogrešan, odnosno u roku od tri dana od trenutka kada ga je nad-ležna ispostava obavijestila da je podneseni Obrazac pogrešan (u slučaju dostave Obras-ca JOPPD u papirnatom obliku). Ponovno dostavljeno izvorno izvješće bit će zaprimlje-no tek ako zadovolji sve propisane uvjete.

7.3 Kako se radi ispravak zbog zamjene općih podataka ∑ OIB-a, imena i prezimena (izračun je dobar, ali se odnosi na pogrešnu osobu)?Ako se za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu mijenjaju

podaci upisani pod 6.1. do 9., podnosi se:– Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 ili 6 na kojem se upisuju podaci na

stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca za tog stjecatelja primitka/osi-guranika, a podaci pod 10 i 10.0. te od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (ozna-kom 0 ili iznosom 0,00).

– dopuna izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 ili 7 s upisanim točnim OIB-om tog stjecatelja primitka/osiguranika i svim ostalim podacima za tog stje-catelja primitka/osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.

7.4 Što znači dopuna obrasca JOPPD?Dopunom Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3, 7 ili 10 mogu se nadopunja-

vati podaci o stjecateljima primitka/osiguranicima koji nisu bili iskazani na izvornom izvješću iako je za iste danom podnošenja izvornog izvješća nastupila obveza izvješći-vanja (npr. plaća je isplaćena, ali iz nekog razloga obračun za radnika nije bio prikazan na izvornom Obrascu JOPPD) te podaci o stjecatelju primitka/osiguraniku kojemu je na izvornom izvješću bio unesen pogrešan OIB. Dopuna obrasca znači knjiženje nadopu-njenih podataka s datumom valute izvornog obrazac te će, ukoliko danom podnošenja izvornog obrasca nije izvršena uplata za obveze koje se nadopunjuju, već je uplata iz-vršena kasnije, doći do obračuna zakonske zatezne kamate koja se računa od dana kada je uplata trebala biti izvršena (na dan podnošenja izvornog obrasca) do dana plaćanja.

7.5 Kako se radi dopuna Obrasca JOPPD?Dopuna Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 obavlja se na slijedeći način:

na stranici A:1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom iz-

vješću,

2. pod II. upisuje se oznaka 3, 7 ili 10,

3. pod III. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom iz-vješću,

Page 36: Obrazac JOPPD - primjeri

34 Porezni vjesnik 7a/2016

4. pod IV.1. upisuje se broj osoba za koje se dopunjuju podaci,

5. pod IV.2. upisuje se broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna sa stranice B Obrasca JOPPD kojim se obavlja dopuna,

6. pod V., VI., VII. i VIII. upisuje se zbroj stupaca sa stranice B,

na stranici B:1. pod I. i II. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvornom

izvješću, pod III. unosi se oznaka 3, 7 ili 10, a pod IV. upisuje se redni broj B stranice ispravljujućeg obrasca

2. pod 1. upisuje se sljedeći slobodni redni broj s izvornog izvješća,

3. pod ostalim podacima upisuju se podaci za one stjecatelje primitka/osiguranike čiji podaci nisu bili iskazani na izvornom izvješću na način kako je opisano odred-bama Pravilnika o porezu na dohodak.

7.6 Koji se podaci ne mogu mijenjati na Obrascu JOPPD?Podaci o OIB-u podnositelja, OIB-u obveznika plaćanja, OIB-u stjecatelja/osigurani-

ka, oznaci izvješća i podaci upisani pod 1. do 9. na stranici B Obrasca JOPPD, ne smiju se ispravljati ili mijenjati. Podaci o iznosu obračunanog doprinosa za mirovinsko osigu-ranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ne smiju se mijenjati na niži iznos od iznosa iskazanoga na izvornom Obrascu JOPPD ukoliko je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu zatvoren.

7.7 Kako se postupa ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrešan OIB podnositelja i/ili OIB obveznika plaćanja? Ako je na već podnijetom Obrascu JOPPD pogrešno upisan podatak o OIB-u podno-

sitelja i/ili OIB-u obveznika plaćanja, podnosi se Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvje-šća 2, 6 ili 9 pod pogrešnim OIB-om s istom oznakom izvornog Obrasca, pod III. i IV. stranice A upisuju se istovjetni podaci kao i na izvornom obrascu, pod V., VI. i VII. stranice A ne upisuje se ništa, a na stranici B upisuju se podaci koji su istovjetni poda-cima upisanim na izvornom Obrascu JOPPD, osim podataka od 11. do 17. koji se popu-njavaju s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).

Nakon toga podnosi se Obrazac JOPPD s istom oznakom izvješća koje je podneseno pod pogrešnim OIB-om, ispravnim OIB-om podnositelja i svim ostalim podacima. Uko-liko je već podneseno izvješće pod ispravnim OIB-om s istom oznakom izvješća podaci koji su bili iskazani pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja nadopunit će se na već podneseni Obrazac JOPPD putem Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3, 7 ili 10.

7.8 Kako ispraviti Obrazac JOPPD ukoliko je podnesen pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja a za ispravni OIB je već podnesen drugi Obrazac s istom oznakom izvješća?Ukoliko je već podneseno izvješće pod ispravnim OIB-om s istom oznakom izvješća,

podaci koji su bili iskazani pod pogrešnim OIB-om podnositelja i/ili OIB-om obveznika plaćanja nadopunit će se na već podneseni Obrazac JOPPD putem Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3, 7 ili 10.

Page 37: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 35

7.9 Kako postupiti ukoliko je na Obrascu JOPPD upisan pogrešan OIB primatelja? Ako je za nekog stjecatelja primitka/osiguranika na izvornom obrascu bio unesen

pogrešan OIB, podnosi se:– Obrazac JOPPD s oznakom vrste izvješća 2 ili 6 na kojem se upisuju podaci na

stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca za tog stjecatelja primitka/osi-guranika, a podaci pod 10 i 10.0. te od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (ozna-kom 0 ili iznosom 0,00).

∑ dopuna izvornog Obrasca JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 ili 7 s upisanim toč-nim OIB-om tog stjecatelja primitka/osiguranika i svim ostalim podacima za tog stjecatelja primitka/osiguranika koji su trebali biti iskazani na izvornom obrascu.

7.10 Kako postupiti ukoliko je potrebno za odre�enog stjecatelja u potpunosti brisati podatke s B strane? Ako se za nekog stjecatelja primitka/osiguranika u cijelosti brišu podaci iz izvornog

Obrasca JOPPD, tada se za njega u ispravljenom Obrascu JOPPD s oznakom vrste izvje-šća 2, 6 ili 9 upisuju podaci na stranici B istovjetni podacima s izvornog obrasca, a po-daci pod 10 i 10.0., te od 11. do 17. popunjavaju se s nulama (oznakom 0 ili iznosom 0,00).

7.11 Kako ispraviti podatke o naknadi utvr�enoj sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ili podatke o ukupnom iznosu neoporezivih primitaka isplaćenih fizičkim osobama ∑ nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje neprofitna organizacija do propisanog iznosa? Podatke iskazane na stranici A izvornog Obrasca JOPPD nije moguće mijenjati, od-

nosno nadopunjavati, osim podataka pod IX. i X. koji se mogu ispraviti na način da se ponovno učitaju podaci s istim danom kada je predan prvi Obrazac s oznakom 4, odno-sno potrebno je učiniti slijedeće:

na stranici A:1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom

Obrascu JOPPD,

2. pod II. upisuje se oznaka 4,

3. pod III. do VIII. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvor-nom Obrascu JOPPD,

4. pod IX. i X. upisuju se ispravni podaci,

a stranica B se ne dostavlja.

7.12 Kako ispraviti obrazac JOPPD s oznakom 4, s iskazanom naknadom utvr�enom sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom?Predan je Obrazac JOPPD s oznakom 4, s iskazanom naknadom utvrđenom suklad-

no odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom na dan 7. lipnja 2016. godine (oznaka izvješća 16159) s iskazanom obvezom za mjesec svibanj 2016. Na koji način prikazati ukupan iznos neoporezivih primitaka isplaćenih

Page 38: Obrazac JOPPD - primjeri

36 Porezni vjesnik 7a/2016

fi zičkim osobama ∑ nerezidentima Republike Hrvatske, koje je isplatila neprofi tna orga-nizacija do propisanog iznosa u mjesecu lipnju 2016. godine (rok za predaju je 15. srpanj 2016. godine)?

Podaci koji se iskazuju na stranici A pod IX. i X. s oznakom izvješća 4 mogu se predati samo na jednom Obrascu u jednom mjesecu (nije dozvoljeno slanje više obrazaca s oznakom 4 u jednom mjesecu) te ukoliko je Obrazac predan na dan 7. lipnja 2016. godine s iskazanom naknadom (npr. za četiri osobe s invaliditetom koje su prema kvoti trebale biti zaposlene, u ukupnom iznosu od 3.744,00 kuna) iskazivanje, primjerice, 30.000 kuna neoporezivih primitaka isplaćenih fizičkim osobama ∑ nerezi-dentima Republike Hrvatske i to 15. travnja 2016. godine učinit će se na slijedeći način:

na stranici A:1. pod I. upisuje se istovjetna oznaka izvješća Obrasca JOPPD kao i u izvornom

Obrascu JOPPD (16159, na dan 7. lipnja 2016. godine) ,

2. pod II. upisuje se oznaka 4,

3. pod III. do VIII. upisuju se podaci koji su istovjetni podacima upisanim na izvor-nom Obrascu JOPPD,

4. pod IX. upisuje se 30.000,00 kuna

5. pod X.1. upisuje se ponovno broj 4

6. pod X.1. upisuje se ponovno iznos od 3.744,00 kuna

stranica B se ne dostavlja.Na isti način postupa se i u obrnutom slučaju (da je iskazan trošak službenog puta,

a sada se želi iskazati naknada).

2. lipnja 2016. godine podnesen je Obrazac JOPPD za isplaćene naknade zbog neza-pošljavanja invalida za mjesec travanj (Obrazac na dan 2.6. ∑ oznaka obrasca 16154) za 4 osobe u ukupnom iznosu od 3.744,00 kuna. Dana 30. lipnja 2016. želi se podnijeti Obrazac naknade zbog nezapošljavanja invalida za mjesec svibanj za šest osoba u uku-pnom iznosu od 5.453,22 kuna, ali sustav ne pušta obrazac te se javlja poruka da je Obrazac s oznakom 4 već podnijet u tom mjesecu?

Potrebno je dostaviti:∑ novi obrazac s oznakom 4 za 4 osobe u ukupnom iznosu od 3.744,00 kuna na

dan 30.5.2016. godine ∑ oznaka obrasca 16152 ∑ OBVEZA ZA TRAVANJ∑ ponoviti Obrazac JOPPD s oznakom 4 za 6 osoba u ukupnom iznosu od 5.616,00

kuna na dan 2.6. ∑ oznaka obrasca 16154 ∑ OBVEZA ZA SVIBANJ∑ uplatiti obvezu na mjesec travanj s trećom oznakom poziva na broj zaduženja

16152.

Page 39: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 37

8. Primjeri popunjavanja Obrasca JOPPD

8.1 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak od nesamostalnog rada (plaće)

8.1.1 Redovita isplata plaće za prethodni mjesecOPIS:

POSLODAVAC: ≈ESPO« d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555, zapošljava 2 radnika:

1. IVO JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 10.000,00 kuna

2. IVAN IVIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 22222222222∑ samac, osiguranik samo I. stupa ∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 6.000,00 kuna

Plaća za srpanj 2016. isplaćuje se 10. kolovoza 2016.

Page 40: Obrazac JOPPD - primjeri

38 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 41: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 39

Page 42: Obrazac JOPPD - primjeri

40 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 43: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 41

Page 44: Obrazac JOPPD - primjeri

42 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.2 Plaća za prethodni mjesec i plaća za mjesec dana rada u naravi OPIS:

poslodavac: ≈XX« d.o.o. ZAGREB, Zumbulska 15, OIB: 55555555555,

zapošljava 2 radnika: 1. Jasnu Jasnić iz Zagreba, OIB: 11111111111

∑ nema uzdržavanih članova, osiguranica je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 6.200,00 kuna ∑ radnica je tijekom mjeseca kolovoza koristila i službeni automobil u privatne

svrhe nabavne vrijednosti 250.000,00 kuna, 1% nabavne vrijednosti je 2.500,00 kuna + PDV = 3.125,00 kuna. Ovaj primitak predstavlja neto isplatu koji treba preračunati u bruto iznos radi pravilnog obračuna javnih davanja. Kori-štenje službenog automobila je predvi�eno ugovorom o radu i predstavlja plaću za mjesec dana rada (dio plaće za mjesec dana rada u naravi.)

2. Franjo Franjić iz V. Gorice, OIB: 22222222222 ∑ samac, osiguranik samo I. stupa ∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 8.000,00 kuna ∑ radnik je tijekom cijeloga mjeseca kolovoza koristio i službeni automobil u

privatne svrhe nabavne vrijednosti 280.000,00 kuna, 1% nabavne vrijednosti je 2.800,00 kuna + PDV = 3.500,00 kuna. Ovaj primitak predstavlja neto isplatu koji treba preračunati u bruto iznos radi pravilnog obračuna javnih davanja. Korištenje službenog automobila NIJE predvi�eno ugovorom o radu, već ga je radnik koristio odlukom uprave društva, kao nagradu za vrijeme godišnjeg odmora te kao takav ne predstavlja plaću za mjesec dana rada, već spada u ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću i koji se pripisuju godini korištenja.

Plaća za srpanj isplaćuje se 10. kolovoza 2016.

Do zadnjega dana kolovoza ima obvezu obračuna plaće u naravi (za korištenje službenog automobila u privatne svrhe).

Page 45: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 43

Page 46: Obrazac JOPPD - primjeri

44 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 47: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 45

Page 48: Obrazac JOPPD - primjeri

46 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 49: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 47

Page 50: Obrazac JOPPD - primjeri

48 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 51: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 49

Page 52: Obrazac JOPPD - primjeri

50 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 53: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 51

8.1.3 Plaća za prethodni mjesec nije isplaćena OPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555554,

Zapošljava jednog radnika:

JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 7.000,00 kuna

Plaću za srpanj poslodavac nije isplatio do isteka mjeseca kolovoza 2016.

OBRAČUN

Page 54: Obrazac JOPPD - primjeri

52 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 55: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 53

Page 56: Obrazac JOPPD - primjeri

54 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 57: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 55

8.1.4 Isplata dvije plaće u jednom mjesecu OPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555554,

Zapošljava jednog radnika:

JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111 ∑ samac, osiguranik je II. stupa, mjesečna plaća iznosi 7.000,00 kuna

Plaću za srpanj poslodavac nije isplatio do kraja kolovoza 2016., pa je obračunao doprinose i uplatio u roku (do 31. kolovoza). Tijekom rujna isplaćuje dvije plaće i to:

∑ dana 8. rujna isplaćuje zaostalu plaću za srpanj 2016., a 15. rujna isplaćuje redovitu plaću za kolovoz 2016.

OBRAČUN

Page 58: Obrazac JOPPD - primjeri

56 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 59: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 57

Page 60: Obrazac JOPPD - primjeri

58 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 61: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 59

Page 62: Obrazac JOPPD - primjeri

60 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 63: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 61

Page 64: Obrazac JOPPD - primjeri

62 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.5 Obračun doprinosa primjenom najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

Općenito o primjeni najviše godišnje osnovice Obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju

generacijske solidarnosti samo do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za istu godinu i za odre�enu godinu u mirovinskom osiguranju propisana je člankom 206. stavkom 1. Zakona o doprinosima, a prema odredbi članka 208. Zakona, najviša godiš-nja osnovica za obračunavanje doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje je umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12.

Iznos najviše osnovice utvr�uje se Naredbom o iznosima osnovica za obračun do-prinosa za obvezna osiguranja, koja se objavljuje u Narodnim novinama do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu, pa su tako najviše godišnje osnovice u razdoblju od 2003. do 2016. godine iznosile:

godina za koju se najviša osnovica odnosi iznos najviše godišnje osnovice2003. 382.320,002004. 401.400,002005. 428.040,002006. 446.328,002007. 472.680,002008. 502.200,002009. 537.120,002010. 555.552,002011. 551.304,002012. 558.432,002013. 566.424,002014. 571.752,002015. 571.896,002016. 578.664,00

Najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika utvr�uje Porezna uprava te u postupku godišnjeg obračuna utvr�uje obvezu i obračunava doprinos prema najvišoj godišnjoj osnovici, a iznimno, najvišu godišnju osnovicu mogu utvrditi i primijeniti za obračun doprinosa i:

1. poslodavci pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 21. stavka 1. Zakona o doprinosima i prema ostalim primicima iz članka 22. stavka 1. toga Zakona, što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi radnog odnosa, ako se plaća i ostali primi-ci odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),

2. predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave pri obračunu doprinosa prema plaći iz članka 29. stavka 1. Zakona o doprinosima i ostalim primicima iz članka 30. toga Zakona, što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi imenovanih ili izabranih osoba, ako se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (godinu),

3. poslodavci izaslanih radnika pri obračunu doprinosa prema izvedenoj mjesečnoj osnovici iz članka 37. stavka 1. Zakona o doprinosima i ostalim primicima iz članka 38. toga Zakona, što ih isplaćuju osiguranicima po osnovi izaslanog rad-

Page 65: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 63

nika, ako se mjesečna osnovica i ostali primici odnose na isto obračunsko razdob-lje (godinu),

4. isplatitelji primitaka od kojih se utvr�uje drugi dohodak pri obračunu doprinosa prema primicima od kojih se utvr�uje drugi dohodak iz članka 114. Zakona o doprinosima.

Najvišu godišnju osnovicu može utvrditi i primijeniti i Porezna uprava kada, u po-stupku nadzora poslovnog subjekta ∑ poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvr�uje drugi dohodak, utvr�uje osnovicu za obračun doprinosa za odre�eno razdoblje i za odre�enog osiguranika.

Općenito o primjeni najviše mjesečne osnoviceObveza obračuna i plaćanja doprinosa, za osiguranika pojedinca i za odre�eni mje-

sec u mirovinskom osiguranju, za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske soli-darnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje do iznosa najviše mjesečne osnovice, propisane za godinu na koju se taj mjesec odnosi ure�ena je člankom 204. stavkom 1. Zakona o doprinosima. Najviša mjesečna osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0.

Kao i kod najviše godišnje osnovice, iznos najviše mjesečne osnovice utvr�uje se Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, pa su tako najviše mjesečne osnovice u razdoblju od 2003. do 2016. godine iznosile:

godina za koju se najviša osnovica odnosi iznos najviše mjesečne osnovice2003. 31.860,002004. 33.450,002005. 35.670,002006. 37.194,002007. 39.390,002008. 41.850,002009. 44.760,002010. 46.296,002011. 45.942,002012. 46.536,002013. 47.202,002014. 47.646,002015. 47.658,002016. 48.222,00

Obveza doprinosa do najviše mjesečne osnovice primjenjuje se bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju u odre�enom mjesecu.

Člankom 204. stavkom 2. Zakona o doprinosima propisano je da se najviša mjeseč-na osnovica utvr�uje i primjenjuje za obračun doprinosa za:

∑ osiguranika po osnovi radnog odnosa prema osnovici iz članka 21. stavka 1. toga Zakona,

∑ osiguranika po osnovi izabrane i imenovane osobe prema osnovici iz članka 29. stavka 1. toga Zakona i

∑ osiguranika po osnovi izaslanog radnika prema osnovici iz članka 37. stavka 1. toga Zakona.

Page 66: Obrazac JOPPD - primjeri

64 Porezni vjesnik 7a/2016

Kao što je vidljivo iz navedenih zakonskih odredbi, najvišu mjesečnu osnovicu može primijeniti samo poslodavac, predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave, odnosno poslodavac izaslanog radnika

i to samo:∑ pri obračunu plaće, odnosno primitka od nesamostalnog rada, oporezivog pore-

zom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u odre�enom mje-secu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili po-sebnom propisu (poslodavci),

∑ pri obračunu plaće, odnosno primitka od nesamostalnog rada, oporezivog pore-zom na dohodak, što ga predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedi-nice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe, isplaćuje ili daje u naravi ili je bio dužan isplatiti osiguraniku za rad u odre�enom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propi-su (predstavnička tijela),

∑ pri utvr�ivanju mjesečne osnovice za obračun doprinosa što ga utvr�uje po-slodavac, polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20% (poslodavci izaslanih radnika).

Kako je zakonodavac izrijekom propisao tko može i u kojim se slučajevima može primijeniti najviša mjesečna osnovica, pri obračunu doprinosa kod svih ostalih primita-ka (drugi dohodak, bonusi, otpremnine i svi ostali primici koji nisu ugovorena plaća za rad u odre�enom mjesecu) ne može se primijeniti najviša mjesečna osnovica.

Izvješćivanje na Obrascu JOPPDUvo�enjem Obrasca JOPPD rokovi izvješćivanja izjednačeni su s rokovima plaćanja/

obračunavanja poreza/doprinosa, tako da je rok izvješćivanja o isplaćenoj plaći u novcu dan isplate plaće, a rok za izvješćivanje o isplaćenim plaćama u naravi zadnji dan u mje-secu korištenja prava. Kod izvješćivanja o primicima koji se obračunavaju iznad najviše mjesečne/godišnje osnovice, u polje koje sadrži osnovicu za obračun doprinosa upisuje se osnovica za ostale vrste doprinosa (ukupan primitak), a razdoblje će ovisiti o vrsti primitka (mjesec dana upisivat će se za plaću i to onaj mjesec na koji se primitak odnosi, a za ostale primitke uz plaću kao i za ostale primitke koji podliježu obvezi doprinosa (npr. drugi dohodak) upisuje se godina kojoj se tako obračunani primitak pripisuje).

Karakteristični primjeri obračuna doprinosa primjenom najviše mjesečne i naj-više godišnje osnovice u 2016. godini:

Primjer 1. Poslodavac ≈A« d.o.o. ugovorio je sa zaposlenikom mjesečnu plaću od 74.000,00

kuna.

U svibnju 2016. zaposleniku je, sukladno Odluci društva, isplaćen bonus zbog uspješ-nog poslovanja za prvi kvartal 2016. godine u iznosu od 410.000,00 kuna. Zaposlenik je obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapita-liziranje štednje (MO II stup).

Page 67: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 65

Obr

aču

n d

opri

nos

a bi

ti ć

e sl

ijed

eći:

R.b

r.D

atum

is

plat

eIs

plat

a/ob

raču

n za

m

jese

c/go

dinu

Izno

s is

plat

eIz

nos

za

obra

čun

MO

I

stup

Izno

s za

ob

raču

n M

O

II s

tup

Uku

pan

izno

s ob

raču

nano

g do

prin

osa

za

MO

I s

tup

Uku

pan

izno

s ob

raču

nano

g do

prin

osa

za

MO

II

stup

Ozn

ake

koje

se

upis

uju

u po

lja

6.1.

i 6.

2. B

st

rane

Obr

asca

JO

PPD

Raz

dobl

je

obra

čuna

koj

e se

up

isuj

e u

polja

10

.1. i

10.

2.

Obr

asca

JO

PPD

Izno

s ko

ji se

up

isuj

e u

polje

12

. B s

tran

e O

bras

ca J

OPP

D

12

34

56

7 (5

*15%

)8(

6*5%

)9

1011

1.10

.1.1

6.pr

osin

ac 2

015.

74.0

00,0

047

.658

,00

47.6

58,0

07.

148,

702.

382,

9000

01/0

002

01.1

2.20

15.

31.1

2.20

15.

74.0

00,0

0

2.12

.2.1

6.si

ječa

nj 2

016.

74.0

00,0

048

.222

,00

48.2

22,0

07.

233,

302.

411,

1000

01/0

002

01.0

1.20

16.

31.0

1.20

16.

74.0

00,0

0

3.11

.3.1

6.ve

ljača

201

6.74

.000

,00

48.2

22,0

048

.222

,00

7.23

3,30

2.41

1,10

0001

/000

201

.02.

2016

.29

.02.

2016

.74

.000

,00

4.11

.4.1

6.ož

ujak

201

6.74

.000

,00

48.2

22,0

048

.222

,00

7.23

3,30

2.41

1,10

0001

/000

201

.03.

2016

.31

.03.

2016

.74

.000

,00

6.11

.5.1

6.tr

avan

j 201

6.74

.000

,00

48.2

22,0

048

.222

,00

7.23

3,30

2.41

1,10

0001

/000

201

.04.

2016

.30

.04.

2016

.74

.000

,00

7.11

.5.1

6.bo

nus

I kv

. 20

16.

520.

000,

0038

5.77

6,00

520.

000,

0057

.866

,40

26.0

00,0

000

01/0

003

01.0

1.20

16.

31.1

2.20

16.

520.

000,

00

8.13

.6.1

6.sv

iban

j 201

6.74

.000

,00

0,00

48.2

22,0

00,

002.

411,

1000

01/0

003

01.0

5.20

16.

31.0

5.20

16.

74.0

00,0

0

9.13

.7.1

6.lip

anj 2

016.

74.0

00,0

00,

0048

.222

,00

0,00

2.41

1,10

0001

/000

301

.06.

2016

. 30

.06.

2016

.74

.000

,00

10.

16.8

.16.

srpa

nj 2

016.

74.0

00,0

00,

0048

.222

,00

0,00

2.41

1,10

0001

/000

301

.07.

2016

. 31

.07.

2016

.74

.000

,00

11.

21.9

.16.

kolo

voz

2016

.74

.000

,00

0,00

48.2

22,0

00,

002.

411,

1000

01/0

003

01.0

8.20

16.

31.0

8.20

16.

74.0

00,0

0

13.

18.1

0.16

.ru

jan

2016

.74

.000

,00

0,00

48.2

22,0

00,

002.

411,

1000

01/0

003

01.0

9.20

16.

30.0

9.20

16.

74.0

00,0

0

13.

17.1

1.16

.lis

topa

d 20

16.

74.0

00,0

00,

0048

.222

,00

0,00

2.41

1,10

0001

/000

301

.10.

2016

. 30

.10.

2016

.74

.000

,00

14.

15.1

2.16

.st

uden

i 201

6.74

.000

,00

0,00

48.2

22,0

00,

002.

411,

1000

01/0

003

01.1

1.20

16.

30.1

1.20

16.

74.0

00,0

0

Page 68: Obrazac JOPPD - primjeri

66 Porezni vjesnik 7a/2016

Objašnjenje obračuna doprinosa:Poslodavac je za mjesece prosinac 2015., siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2016.

obračunao i isplatio plaće iznad najviše mjesečne osnovice te je obračunao doprinose za MO I stup i MO II stup prema najvišoj mjesečnoj osnovici.

U svibnju je isplatio bonus zbog uspješnog poslovanja za prvi kvartal 2016. te je obračunao doprinos za MO I stup do najviše godišnje osnovice za 2016. (do isplate bonusa obračunao je i uplatio doprinose za 2016. godinu prema osnovici od 192.888,00 kuna) i doprinos za MO II stup na cjelokupan iznos.

Nakon toga, po osnovi plaća za svibanj, pa do studenog, obračunavao je samo do-prinos za MO II stup i to samo do najviše mjesečne osnovice.

Primjer 2.Poslodavac ≈B« d.o.o. ugovorio je s menadžerom mjesečnu plaću od 65.000,00 kuna.

Sukladno ugovoru plaća za mjesec dana rada sastoji se od plaće (u novcu) u iznosu od 59.500,00 kuna, 5.000,00 kuna (u bruto iznosu) korištenja službenog auta u privatne svrhe (korištenje automobila 24 sata) te naknade (u novcu) za prehranu u iznosu od 500 kuna koja se isplaćuje uz plaću.

Od mjeseca veljače 2016. menadžerski ugovor je zamijenjen ugovorom o radu te je radniku smanjena plaća u novcu na 30.000 kuna i ukinuto pravo na naknadu za prehra-nu i korištenje službenog automobila.

U mjesecu svibnju 2016. radniku je, sukladno Odluci društva, isplaćen bonus zbog uspješnog poslovanja za 2009. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna.

Tijekom 2009. godine poslodavac je za istog radnika obračunao i uplatio doprinose iz osnovice koja je iznosila 420.000,00 kuna. Bonus za 2009. ne može se vezati uz go-dinu isplate (2016.) već za godinu za koju se odnosi (2009.), pa je temeljem isplaćenog bonusa poslodavac obračunao doprinose za MO I stup do iznosa najviše godišnje osno-vice za 2009., uzevši u obzir obračunane i uplaćene doprinose za tu godinu (537.120,00 ∑ 420.000,00 = 117.120,00). Tako�er ovu isplatu prikazat će na obrascu GOD za 2009. godinu.

Radnik je obveznik plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem indivi-dualne kapitaliziranje štednje (MO II stup).

Page 69: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 67

R.br

.D

atum

ispl

ate

Ispl

ata/

obra

čun

za m

jese

c/go

dinu

Izno

s is

plat

eIz

nos

za

obra

čun

MO

I st

up

Izno

s za

ob

raču

n M

O

II st

up

Uku

pan

izno

s ob

raču

nano

g do

prin

osa

za

MO

I st

up

Uku

pan

izno

s ob

raču

nano

g do

prin

osa

za

MO

II s

tup

Ozn

ake

koje

se

upis

uju

u po

lja 6

.1. i

6.

2. B

str

ane

Obr

asca

JO

PPD

Razd

oblje

obr

ačun

a ko

je s

e up

isuj

e u

polja

10.

1. i

10.2

. O

bras

ca J

OPP

D

Izno

s ko

ji se

up

isuj

e u

polje

12

. B s

tran

e O

bras

ca J

OPP

D

12

34

56

7 (5

*15%

)8

(6*5

%)

910

11

1.10

.1.1

6.pr

osin

ac 2

015.

60.0

00,0

047

.658

,00

47.6

58,0

07.

148,

702.

382,

9000

01/0

002

01.1

2.20

15.

31.1

2.20

15.

60.0

00,0

0

2.31

.1.2

016

plać

a u

nara

vi

sije

čanj

201

6.5.

000,

005.

000,

005.

000,

0075

0,00

250,

0000

01/0

001

01.0

1.20

16.

31.0

1.20

16.

5.00

0,00

3.12

.2.2

016.

sije

čanj

201

6.60

.000

,00

43.2

22,0

043

.222

,00

6.48

3,30

2.16

1,10

0001

/000

201

.01.

2016

.31

.01.

2016

.60

.000

,00

4.11

.3.2

016.

velja

ča 2

016.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

2.20

16.

28.0

2.20

16.

30.0

00,0

0

5.11

.4.2

016.

ožuj

ak 2

016.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

3.20

16.

31.0

3.20

16.

30.0

00,0

0

6.11

.5.2

016.

trav

anj 2

016.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

4.20

16.

30.0

4.20

16.

30.0

00,0

0

7.11

.5.2

016.

bonu

s 20

0960

0.00

0,00

117.

120,

0060

0.00

0,00

17.5

68,0

030

.000

,00

0001

/000

301

.01.

2009

.31

.12.

2009

.60

0.00

0,00

8.13

.6.2

016.

svib

anj 2

016.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

5.20

16.

31.0

5.20

16.

30.0

00,0

0

9.13

.7.2

016.

lipan

j 201

6.30

.000

,00

30.0

00,0

030

.000

,00

4.50

0,00

1.50

0,00

0001

/000

101

.06.

2016

. 30

.06.

2016

.30

.000

,00

10.

16.8

.201

6.sr

panj

201

6.30

.000

,00

30.0

00,0

030

.000

,00

4.50

0,00

1.50

0,00

0001

/000

101

.07.

2016

. 31

.07.

2016

.30

.000

,00

11.

21.9

.201

6.ko

lovo

z 20

16.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

8.20

16.

31.0

8.20

16.

30.0

00,0

0

12.

18.1

0.20

16.

ruja

n 20

16.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.0

9.20

16.

30.0

9.20

16.

30.0

00,0

0

13.

17.1

1.20

16.

listo

pad

2016

.30

.000

,00

30.0

00,0

030

.000

,00

4.50

0,00

1.50

0,00

0001

/000

101

.10.

2016

. 30

.10.

2016

.30

.000

,00

14.

15.1

2.20

16.

stud

eni 2

016.

30.0

00,0

030

.000

,00

30.0

00,0

04.

500,

001.

500,

0000

01/0

001

01.1

1.20

16.

30.1

1.20

16.

30.0

00,0

0

Page 70: Obrazac JOPPD - primjeri

68 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.6 Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada za navršene godine rada

OPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555

Zapošljava 1 radnika

JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111 ∑ samac, osiguranik je samo I. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 7.000,00 kuna i isplaćuje se 10. kolovoza 2016. Isto

tako isplaćuje se i nagrada za navršenih 20 godina rada kod istog poslodavca u iznosu od 5.000,00 kuna u neto iznosu (2.500,00 kuna neoporezivo, a 2.500,00 poslodavac će preračunati na bruto iznos)

OBRAČUN

Page 71: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 69

Page 72: Obrazac JOPPD - primjeri

70 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 73: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 71

Page 74: Obrazac JOPPD - primjeri

72 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.7 Plaća radnika koji se zapošljava prvi put, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca

OPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555

Zapošljava radnika:

JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 6.000,00 kuna koja se isplaćuje 10. kolovoza 2016.∑ radnik je osoba koja se zaposlila prvi puta i to 18. srpnja 2016., o čemu poslo-

davac ima službeni ispis podataka iz matične evidencije HZMO.

Za dvanaest radnih dana (od 1. do 18. srpnja) poslodavac će izvršiti obračun dopri-nosa kao novozaposlenoj osobi (bez doprinosa na osnovicu), a za 9 radnih rada izvrši-ti će obračun kao za redovitog radnika.

OBRAČUN

Page 75: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 73

Page 76: Obrazac JOPPD - primjeri

74 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 77: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 75

Page 78: Obrazac JOPPD - primjeri

76 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.8 Plaća radnika mla�eg od 30 godinaOPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555

Zapošljava 1 radnika:

IVU IVIĆA, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111 ∑ samac, osiguranik II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 12.000,00 kuna i isplaćuje se 10. kolovoza 2016.∑ istog dana isplaćuje se i nagrada za regres za godišnji odmor u iznosu od 5.000,00

kuna, neto. Prema oporezivom dijelu regresa potrebno je obračunati doprinose na osnovicu, jer se radi o ostalim primicima uz plaću.

OBRAČUN

Page 79: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 77

Page 80: Obrazac JOPPD - primjeri

78 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 81: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 79

Page 82: Obrazac JOPPD - primjeri

80 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.9 Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva poslodavca istovremeno

OPIS:

Radnik JOSIP JOSIĆ, obveznik I mirovinskog stupa, zaposlen je kod POSLODAVCA ≈A«, u nepunom radnom vremenu od 6 sati dnevno, odnosno 30 sati tjedno (75% od punog radnog vremena) s ugovorenom minimalnom plaćom. Prebivalište ima u Zagrebu i nema uzdržavanih članova. Radio je cijeli mjesec. Istovremeno je zaposlen i kod PO-SLODAVCA ≈B« u nepunom radnom vremenu od 2 sata dnevno, odnosno 10 sati tjedno (25% od punog radnog vremena) s ugovorenom minimalnom plaćom i kod njega nema pravo na osobni odbitak, jer je priznat kod POSLODAVCA ≈A«. Radio je cijeli mjesec.

Page 83: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 81

Page 84: Obrazac JOPPD - primjeri

82 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 85: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 83

Page 86: Obrazac JOPPD - primjeri

84 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 87: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 85

Page 88: Obrazac JOPPD - primjeri

86 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 89: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 87

8.1.10 Plaća radniku koji je tijekom mjeseca boravio u inozemstvu, na službenom putu izvan Europske unije

OPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO« d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555

Zapošljava jednog radnika:

JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 5.000,00 kuna i isplaćuje se 10. kolovoza 2016.

godine∑ tijekom srpnja (u vremenu od 21. do 27.) radnik je boravio na službenom putu

u Kanadi. Osnovica je najniža osnovica za obračun doprinosa, odnosno njezin razmjerni dio (2812,94/31=90,74*7 dana = 635,18*20%=127,04 kuna). Po-slodavac je o obvezi ovoga doprinosa izvijestio Poreznu upravu na zadnji dan propisanog roka, odnosno 15.8.2016.

OBRAČUN

Page 90: Obrazac JOPPD - primjeri

88 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 91: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 89

Page 92: Obrazac JOPPD - primjeri

90 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 93: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 91

Page 94: Obrazac JOPPD - primjeri

92 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 95: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 93

Page 96: Obrazac JOPPD - primjeri

94 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.11 Plaća radniku HRVIOPIS:

Poslodavac: ≈ESPO«, d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555554

Zapošljava radnika:1. JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111

∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ dostavio je poslodavcu Obrazac PK, na kojem je upisan status HRVI s invalid-

nošću od 30%∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 10.000,00 kuna i isplaćuje se 10. kolovoza 2016.

OBRAČUN

Page 97: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 95

Page 98: Obrazac JOPPD - primjeri

96 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 99: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 97

Page 100: Obrazac JOPPD - primjeri

98 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.12 Plaća radnika zaposlenog u diplomatskoj misiji strane države u RH, kojem se u tekućem mjesecu isplaćuju dvije plaće

OPIS:

Poslodavac: ≈VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE YYY U RH«, SAVSKA 122, OIB: 55555555555

Radnik: JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa, plaća za srpanj 2016. iznosi 11.000,00 kuna

POSLODAVAC ISPLAĆUJE PLAĆU DVA PUTA MJESEČNO te je plaću koja se odnosi na mjesec srpanj 2016. za razdoblje od 15. do 31. srpnja u iznosu 5.000,00 kuna (umanje-nu za doprinose) isplatio 4. kolovoza 2016., a plaću koja se odnosi za razdoblje od 1. do 15. kolovoza u iznosu 6.000,00 kuna (umanjenu za doprinose) isplatio je 22. kolovoza 2016. Veleposlanstvo nije preuzelo obvezu obračuna i uplate poreza za radnika.

Prije svake isplate poslodavac obračunava doprinose i obustavlja od plaće.

OBRAČUN

Page 101: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 99

Page 102: Obrazac JOPPD - primjeri

100 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 103: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 101

Page 104: Obrazac JOPPD - primjeri

102 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 105: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 103

Page 106: Obrazac JOPPD - primjeri

104 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 107: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 105

Page 108: Obrazac JOPPD - primjeri

106 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 109: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 107

Page 110: Obrazac JOPPD - primjeri

108 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 111: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 109

Page 112: Obrazac JOPPD - primjeri

110 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 113: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 111

8.1.13 Poduzetnička plaća: ne isplaćuje seOPIS:

Poduzetnik: JOSIP JOSIĆ iz Zagreba, Tošina 12, obavlja samostalnu djelatnost slo-bodnog zanimanja ∑ stomatolog, OIB: 11111111111. Osiguran je po osnovi obavljanja slobodnog zanimanja. Osiguranik je II. stupa mirovinskog osiguranja.

Od samostalne djelatnosti utvr�uje dobit i plaća porez na dobit.

Ne isplaćuje si poduzetničku plaću (nije obvezan).Za obveznike koji si ne isplaćuju poduzetničku plaću propisana je najniža osnovica

za obračun doprinosa i to kao umnožak koeficijenta 1,1 i iznosa prosječne plaće te naj-niža mjesečna osnovica utvr�ena prema poduzetničkoj plaći za 2016. iznosi 8.840,70 kuna.

Doprinosi prema poduzetničkoj plaći, koja se ne isplaćuje, dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

OBRAČUN

Page 114: Obrazac JOPPD - primjeri

112 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 115: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 113

Page 116: Obrazac JOPPD - primjeri

114 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 117: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 115

8.1.14 Plaća izaslanog radnika na radu u RH OPIS:

Plaća radnika izaslanog na rad u Republiku Hrvatsku1. Johan Strauss s prebivalištem u ZAGREBU (prirez 18%), TOŠINA 12, OIB:

11111111111∑ Od strane poslodavca iz SR Njemačke izaslan je na rad u tuzemno društvo

≈ESPO«, d.o.o. OIB: 55555555555 koje mu isplaćuje plaću∑ sukladno me�udržavnom ugovoru o socijalnom osiguranju izme�u RH i SRNJ

izaslani radnik ostaje u obveznom osiguranju SRNJ ∑ porez na dohodak plaća u RH, sukladno odredbama UIDO te se radnik smatra

rezidentom RH. U RH radnik ima odobreno prebivalište po osnovi rada∑ podaci s POREZNE KARTICE: samac ∑ mjesečna plaća iznosi 11.000,00 kuna∑ inozemni poslodavac je tuzemnom poslodavcu dostavio podatak da je obraču-

nao doprinose za obvezna osiguranja u SRNJ te da doprinosi ≈iz osnovice«, odnosno na teret osiguranika iznose 350 EUR-a. Tuzemni poslodavac obraču-nava predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak

∑ pri obračunu poreza na dohodak kao izdatak uzima iznos plaćenih doprinosa u SR Nj i to 350 EUR-a, preračunato u kune po srednjem tečaju HNB (7,55 kuna za 1 EUR) odnosno u iznosu 2.642,50 kuna

–Plaća za srpanj 2016. isplaćuje se 10. kolovoza 2016. godine2. Hans Miller, s prebivalištem u ZAGREBU (prirez 18%), TOŠINA 12, OIB:

22222222222∑ Od strane poslodavca iz SR Njemačke izaslan je na rad u tuzemno društvo ≈YY«,

d.o.o. Plaću prima izravno iz inozemstva od njemačkog poslodavca. ∑ sukladno me�udržavnom ugovoru o socijalnom osiguranju izme�u RH i SRNJ

izaslani radnik ostaje u obveznom osiguranju SRNJ ∑ porez na dohodak plaća u RH, sukladno odredbama UIDO te se radnik smatra

rezidentom RH. U RH radnik ima odobreno prebivalište po osnovi rada∑ podaci s POREZNE KARTICE: samac ∑ mjesečna plaća iznosi 12.000,00 kuna∑ inozemni poslodavac dostavio je podatak radniku da je obračunao doprinose

za obvezna osiguranja u SRNJ te da doprinosi ≈iz osnovice«, odnosno na teret osiguranika iznose 380 EUR-a. Radnik sam za sebe obračunava predujam po-reza na dohodak i prirez porezu na dohodak

∑ pri obračunu poreza na dohodak kao izdatak uzima iznos plaćenih doprinosa u SR NJ i to 380 EUR-a, preračunato u kune po srednjem tečaju HNB (7,55 kuna za 1 EUR) odnosno u iznosu 2.869,00 kuna

∑ plaću za srpanj primio je na svoj račun 10. kolovoza 2016. godine

Page 118: Obrazac JOPPD - primjeri

116 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 119: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 117

Page 120: Obrazac JOPPD - primjeri

118 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 121: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 119

Page 122: Obrazac JOPPD - primjeri

120 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 123: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 121

Page 124: Obrazac JOPPD - primjeri

122 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 125: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 123

8.1.15 Plaća za rad za poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU ili Europskog gospodarskog prostora

OPIS:

Poslodavac AB gmbh (OIB: 11111111111) s registriranim sjedištem u Saveznoj Re-publici Njemačkoj zapošljava dva radnika u Republici Hrvatskoj i to:

Ivo Ivić (OIB: 22222222222, s prebivalištem u Zagrebu i bez uzdržavanih članova), obveznik II stupa mirovinskog osiguranja s kojim je poslodavac sklopio sporazum o preuzimanju obveze doprinosa i kojemu dana 10. kolovoza 2016. isplaćuje plaću za mjesec srpanj 2016. u iznosu od 10.000,00 kuna i regres za godišnji odmor u iznosu od 5.000,00 kuna. Obveza doprinosa, poreza i prireza dospijeva u roku od osam dana od dana isplate primitka,

Marko Markić (OIB: 33333333333, s prebivalištem u Zagrebu, uzdržava dijete i suprugu te je to upisao u poreznu karticu), obveznik samo I stupa mirovinskog osiguranja, s kojim poslodavac nije sklopio sporazum o preuzimanju obveze doprinosa, a koji radi za poslodavca na području Republike Slovenije (ali i nada-lje pripada socijalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske) i kojemu dana 10. kolovoza 2016. isplaćuje plaću za mjesec srpanj 2016. u iznosu od 15.000,00 kuna i regres za godišnji odmor u iznosu od 5.000,00 kuna. Obveza doprinosa, poreza i prireza dospijeva u roku od osam dana od dana isplate primitka.

S ovim osobama poslodavac je sklopio ugovor o radu te ih je prijavio na obvezna osiguranja kao osiguranike s osnove radnog odnosa.

U ovom slučaju zaposlenik Ivo Ivić podnosi dva obrasca JOPPD: Obrazac JOPPD na kojemu je iskazana obveza doprinosa, a koji je, sukladno

sporazumu o preuzimanju obveze dužan sam podnijeti. Obveza doprinosa evi-dentira se na OIB poslodavca.

Obrazac JOPPD na kojemu je iskazan primitak od nesamostalnog rada ostvaren iz inozemstva te obveza poreza i prireza prema tom primitku. Obveza poreza i prireza evidentira se na OIB zaposlenika.

Poslodavac ≈AB« gmbh podnosi obrazac JOPPD na kojemu iskazuje obvezu dopri-nosa za radnika Marka Markića i navedena obveza se evidentira na OIB poslodavca. Zaposlenik Marko Markić podnosi obrazac JOPPD na kojemu je iskazan primitak od nesamostalnog rada ostvaren iz inozemstva te obveza poreza i prireza prema tom pri-mitku. Obveza poreza i prireza evidentira se na OIB zaposlenika.

Page 126: Obrazac JOPPD - primjeri

124 Porezni vjesnik 7a/2016

OBRAČUN:

Page 127: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 125

Page 128: Obrazac JOPPD - primjeri

126 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 129: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 127

Page 130: Obrazac JOPPD - primjeri

128 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 131: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 129

Page 132: Obrazac JOPPD - primjeri

130 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 133: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 131

Page 134: Obrazac JOPPD - primjeri

132 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 135: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 133

Page 136: Obrazac JOPPD - primjeri

134 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 137: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 135

Page 138: Obrazac JOPPD - primjeri

136 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 139: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 137

8.1.16 Inozemna mirovinaOPIS:

Porezni obveznik IVO IVIĆ, OIB:11111111111, s prebivalištem u gradu Zagrebu ostvario je 4. srpnja 2016. mirovinu od HZMO-a u iznosu 2.500,00 kuna bruto. HZMO ima poreznu karticu poreznog obveznika te je pri obračunu porezne osnovice dohodak umanjio za osnovni osobni odbitak i po toj osnovi nema obveze za uplatu predujma poreza i prireza, budući da je iznos osnovnog osobnog odbitka u ovom slučaju jednak iznosu mirovine. Porezni obveznik je:

∑ 7. srpnja 2016. ostvario mirovinu iz SAD-a za mjesec lipanj u iznosu od 1.500,00 USD odnosno 10.308,50 kuna,

∑ 25. srpnja 2016. ostvario mirovinu iz Bosne i Hercegovine za mjesec lipanj u iznosu od 800,00 BAM, odnosno 3.065,52 kuna.

Porezni obveznik je obvezan podnijeti prijavu za upis u RPO, sam obračunati pre-dujam poreza na dohodak na ostvarene mirovine iz inozemstva i uplatiti ga u roku 8 dana od dana stjecanja mirovine te u istom roku podnijeti JOPPD Obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

OBRAČUN

Page 140: Obrazac JOPPD - primjeri

138 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 141: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 139

Page 142: Obrazac JOPPD - primjeri

140 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 143: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 141

Page 144: Obrazac JOPPD - primjeri

142 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 145: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 143

Page 146: Obrazac JOPPD - primjeri

144 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.17 Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice

OPIS:

Poslodavac ≈REKSPO« d.o.o. je s radnikom sklopio ugovor o zabrani tržišne utakmi-ce prema kojem se, u vremenu od jedne godine nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnoj utakmici s poslodavcem te ne smi-je za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se takmiči s poslodavcem (ugovorna zabrana utakmice). Poslodavac je preuzeo obavezu da će radniku za vrije-me trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Naknadu plaće poslo-davac je dužan isplatiti radniku krajem svakoga kalendarskoga mjeseca u iznosu od 6.598,70 kuna.

Radnik je samac, s prebivalištem u Zagrebu, osiguranik je II. stupa. U siječnju 2016. zaposlio se kod drugog poslodavca, čije poslovanje nije vezano uz poslovanje bivšega poslodavca i nije u tržišnoj utakmici s bivšim poslodavcem te neće niti za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima bi se takmičio s bivšim poslodavcem. Svo-ju Poreznu karticu (Obrazac PK) radnik je predao novom poslodavcu.

Naknada za mjesec srpanj 2016. isplaćuje se 15. kolovoza 2016. godine

OBRAČUN

Page 147: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 145

Page 148: Obrazac JOPPD - primjeri

146 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 149: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 147

Page 150: Obrazac JOPPD - primjeri

148 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.18 Plaća radnika u kućanstvu, plaća nije isplaćena do zadnjeg dana u mjesecu

OPIS:

Poslodavac Marko Markić, Zagreb, Savska 122, OIB: 55555555555 zapošljava radni-ka za poslove u kućanstvu:

1. JOSIPA JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća je ugovorena u iznosu minimalne plaće ∑ iznos minimalne plaće ure�en je Zakonom o minimalnoj plaći te za srpanj 2016.

iznosi 3.120,00 kuna

Plaću za srpanj 2015. poslodavac nije isplatio do zadnjega dana mjeseca kolovoza te je tada nastala obveza obračuna i plaćanja doprinosa.

OBRAČUN

Page 151: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 149

Page 152: Obrazac JOPPD - primjeri

150 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 153: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 151

Page 154: Obrazac JOPPD - primjeri

152 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.19 Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanjuOPIS:

Poslodavac: ≈ESPO« d.o.o. iz Zagreba, Savska 122, OIB: 55555555555

zapošljava radnika:

Ivan Ivić iz Zagreba, OIB: 11111111111∑ samac, ∑ osiguranik je II. stupa

Za mjesec srpanj 2016. poslodavac obračunava plaću i to: ∑ plaća 1.500,00 kuna ∑ radnik ima obustavu na plaću (mjesečna rata kredita) u iznosu od 1.000,00 kuna∑ radnik je bio na bolovanju na teret HZZO-a od 1. do 15. i od 28. do 31. srpnja

2016. te mu je obračunana naknada bolovanja od 1. do 15. srpnja u iznosu od 1.200,00 kuna te od 28. do 31. srpnja u iznosu od 800,00 kuna.

10. kolovoza 2016. isplaćena je plaća i naknada plaće za srpanj 2016.

OBRAČUN

Page 155: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 153

Page 156: Obrazac JOPPD - primjeri

154 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 157: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 155

Page 158: Obrazac JOPPD - primjeri

156 Porezni vjesnik 7a/2016

8.1.20 Isplata plaće izaslanim radnicimaOPIS:

Poslodavac: ≈REKSPO« d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555, zapošljava slijedeće radnike:

1. JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111∑ samac, osiguranik je II. stupa∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 15.200,00 kuna, a osnovica za doprinose (plaća

koju bi radnik ostvario u RH na istim ili sličnim poslovima uvećano za 20 %) 5.200,00 kuna

∑ radnik je izaslan na rad na duže od 30 dana u državu s kojom Republika Hr-vatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a prema kojem pravo oporezivanja plaće ima Republika Hrvatska,

2. IVAN IVIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 22222222222∑ samac, osiguranik samo I. stupa ∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 28.000,00 kuna, a osnovica za doprinose (plaća

koju bi radnik ostvario u RH na istim ili sličnim poslovima uvećano za 20 %) 6.400,00 kuna

∑ radnik je izaslan na rad na duže od 30 dana u državu s kojom Republika Hr-vatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a prema kojem je mogućnost oporezivanja dana zemlji u kojoj se rad obavlja. Radnik je zatražio izuzeće od plaćanja predujmova poreza u RH tijekom godine, uz obvezu podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak.

3. MARKO MARKIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 33333333333∑ samac, osiguranik samo I. stupa ∑ plaća za srpanj 2016. iznosi 58.000,00 kuna, a osnovica za doprinose (plaća

koju bi radnik ostvario u RH na istim ili sličnim poslovima uvećano za 20 %) 15.200,00 kuna

∑ radnik je izaslan na rad na duže od 30 dana u državu s kojom Republika Hr-vatska primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a prema kojem je isključivo pravo oporezivanja dano zemlji u kojoj se rad obavlja.

Plaća se isplaćuje 10. kolovoza 2016. Sva tri radnika izaslana su u države članice Europske unije te nema obveze obračuna posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se obračunava temeljem boravka u inozemstvu.

Page 159: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 157

Page 160: Obrazac JOPPD - primjeri

158 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 161: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 159

Page 162: Obrazac JOPPD - primjeri

160 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 163: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 161

8.1.21 Isplata oporezivog i neoporezivog dijela jubilarne nagrade OPIS:

Poslodavac je dana 25. srpnja 2016. godine obračunao i isplatio razliku jubilarne nagrade za 2014. godinu za slijedeće radnike:

1. Pero Perić iz Zagreba, samac, obveznik II stupa MO, i to za 5 godina staža (u 2014. godini isplaćeno je 500,00 kuna),

2. Ivo Ivić iz Zagreba, koji uzdržava suprugu i jedno dijete, obveznik I stupa MO, i to za 30 godina staža (u 2014. godini isplaćeno je 1.250,00 kuna),

3. Frano Franić, nasljednik pokojnog radnika Karla Karlića, obveznika I stupa MO (preminulog tijekom 2015. godine) koji je ostvario pravo na jubilarnu nagradu zbog navršenih 40 godina rada (u 2014. godini isplaćeno je Karlu Karliću 2.000,00 kuna).

4. Mato Matić, obveznik II stupa MO, i to za 5 godina staža (u 2014. godini ispla-ćeno je 500,00 kuna) koji je raskinuo radni odnos 1.10.2014. godine.

Poslodavac je prije obračuna i isplate jubilarne nagrade radniku Peri Periću obraču-nao i isplatio plaću za mjesec lipanj u iznosu od 8.200 kuna (u bruto iznosu) i Ivi Iviću u iznosu od 7.800,00 kuna (u bruto iznosu). Poslodavac je do 31.12.2014. godine bio obveznik posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, po stopi od 0,1%.

Page 164: Obrazac JOPPD - primjeri

162 Porezni vjesnik 7a/2016

OBRAČUN:

Page 165: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 163

Page 166: Obrazac JOPPD - primjeri

164 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 167: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 165

Page 168: Obrazac JOPPD - primjeri

166 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 169: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 167

8.2 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD vezanih uz dohodak od imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak

8.2.1 Primitak po osnovi dividendiOPIS:

PRIMATELJ: JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111

ISPLATITELJ PRIMITKA: ≈Redak« d.d., iz Zagreba, Miramarska bb, OIB: 55555555555.

VRSTA PRIMITKA: Primitak po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

Primitak je isplaćen 10. kolovoza 2016. u iznosu od 2.000,00 kuna

OBRAČUN

Page 170: Obrazac JOPPD - primjeri

168 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 171: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 169

Page 172: Obrazac JOPPD - primjeri

170 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 173: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 171

8.2.2 Primitak po osnovi djelatnosti sportašaOPIS:

Isplatitelj primitka: ≈DONAT« d.d., ZAGREB, Ulica grada Vukovara bb, OIB: 55555555555

Primatelj: MIRKO MARIĆ, Zagreb, OIB: 11111111111

Osiguranik je II. stupa osiguranja.

Vrsta primitka: Primitak po osnovi djelatnosti sportaša kojemu to nije osnovno za-nimanje (osiguran je po drugoj osnovi obveznih osiguranja). Obveznik je PDV-a. Iznos primitka 5.500,00 kuna, uvećan za PDV obračunan po stopi od 25%, odnosno za 1.375,00 kuna, isplaćen je dana 10. kolovoza 2016.

OBRAČUN

Page 174: Obrazac JOPPD - primjeri

172 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 175: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 173

Page 176: Obrazac JOPPD - primjeri

174 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 177: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 175

8.2.3 Sportska stipendija iznad neoporezivog iznosaOpis:

Isplatitelj primitka: HOO, ZAGREB, Ulica grada Vukovara bb, OIB: 55555555555

Primatelj: MIRKO MARIĆ, Zagreb, OIB: 11111111111

Sportaš ima prebivalište u Gradu Zagrebu.

Vrsta primitka: Isplatitelj dana 10. kolovoza 2016. po osnovi Ugovora o dodjeli sportske stipendije isplaćuje sportašu sportsku stipendiju u mjesečnom iznosu od 2.300,00 kuna, neto. Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima za njihovo sportsko usavršavanje ne podliježu oporezivanju u iznosu do 1.600,00 kuna mjesečno te su izuzete od obveze doprinosa. Razlika izme�u neoporezi-vog iznosa od 1.600,00 kuna i isplaćene stipendije u neto iznosu od 2.300,00 kuna, dakle 700,00 kuna podliježe utvr�ivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohot-ka, s tim da se mora preračunati na bruto iznos.

OBRAČUN

Page 178: Obrazac JOPPD - primjeri

176 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 179: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 177

Page 180: Obrazac JOPPD - primjeri

178 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 181: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 179

8.2.4 Naknada za isporučeno umjetničko djeloOPIS:

Isplatitelj primitka: ≈DONAT« d.d., ZAGREB, Ulica grada Vukovara bb, OIB: 13013013013

Primatelj: MIRKO DADIĆ, Zagreb, Srednjaci 127, OIB: 22129833300

Vrsta primitka: Primitak za isporučeno umjetničko djelo umjetnika, upisanog u RPO i osiguranog po toj osnovi.

Doprinosi za osiguranje umjetnika plaćaju se iz Državnog proračuna, prema poseb-nom propisu. Porezni obveznik ima prebivalište u Gradu Zagrebu15. Prije isplate primit-ka porezni obveznik ∑ umjetnik je isplatitelju dostavio potvrdu nadležne strukovne udruge kojom se potvr�uje da je riječ o umjetničkom djelu. Nije obveznik PDV-a.

Od isplaćenog primitka, prema odabiru umjetnika, utvr�uje se drugi dohodak i pla-ća predujam poreza na dohodak po odbitku. Primitak u iznosu 10.200,00 kuna isplaćen je dana 10. kolovoza 2016.

OBRAČUN

15 Prije obračuna primitka porezni obveznik je isplatitelju dostavio presliku Obrasca RPO iz ko-jega je razvidno da je prijavio promjenu podataka o ostvarivanju dohotka od djelatnosti slobod-nih zanimanja koje se oporezuju po odbitku.

Page 182: Obrazac JOPPD - primjeri

180 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 183: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 181

Page 184: Obrazac JOPPD - primjeri

182 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 185: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 183

8.2.5 Primitak po osnovi osiguranja Opis:

Primatelj: JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111

Isplatitelj primitka: Osiguranje d.d., iz Zagreba, Miramarska bb, OIB: 55555555555.

Vrsta primitka: Osiguravajuće društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na osnovi ugovorene police osiguranja u kolovozu 2016. (10. kolovoza) isplaćuje primitak od ži-votnog osiguranja s obilježjem štednje u iznosu od 50.000,00 kuna. Primatelj je u raz-doblju od 2005. do 2007. godine plaćene premije životnog osiguranja s obilježjem šted-nje koristio kao poreznu olakšicu u godišnjem obračunu poreza na dohodak putem podnesene godišnje porezne prijave, u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna. Kako se primici po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje smatraju dohotkom ako su premije tog osiguranja bile porezno priznati izdatak, osiguravajuće društvo obvezno je s isplatom primitka od životnog osiguranja s obilježjem štednje obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak od osiguranja.

OBRAČUN

15 Za neoporezivi dio osiguravajuće društvo izvijestit će Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD na godišnjoj razini (do kraja veljače za proteklu godinu).

Page 186: Obrazac JOPPD - primjeri

184 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 187: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 185

Page 188: Obrazac JOPPD - primjeri

186 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 189: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 187

8.2.6 Primitak po osnovi imovinskih pravaOPIS

Nasljednik autora JOSIP JOSIĆ, naslijedio je autorska prava na zbirku fotografskih djela. Filmski centar d.o.o. isplaćuje nasljedniku autora naknadu u iznosu od 10.500,00 kuna (ugovoren ≈bruto« iznos naknade) 10. kolovoza 2016. godine.

U navedenom primjeru, porezni obveznik ∑ nasljednik autora nije u sustavu obve-znika poreza na dodanu vrijednost, niti imovinska prava ustupa drugima unutar samo-stalne djelatnosti.

OBRAČUN

Page 190: Obrazac JOPPD - primjeri

188 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 191: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 189

Page 192: Obrazac JOPPD - primjeri

190 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 193: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 191

8.3 Primjeri podnošenja JOPPD Obrasca za neoporezive primitke i za obvezu izvješćivanja o doprinosima

8.3.1 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosaOpis:

Poslodavac: ≈FRANJO« d.o.o. ZAGREB, SAVSKA 122, OIB: 55555555555,

ima 3 osobe na stručnom osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa: 1. JOSIP JOSIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 11111111111

∑ s osobom je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavaju bez zasnivanja rad-nog odnosa temeljem odredbi Zakona o radu, a osoba ne zadovoljava uvjete za oslobo�enje od plaćanja doprinosa na osnovicu.

2. IVAN IVIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 22222222222∑ s osobom je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavaju bez zasnivanja rad-

nog odnosa temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja, a osoba za-dovoljava uvjete za oslobo�enje od plaćanja doprinosa na osnovicu.

3. MARKO MARKIĆ, IZ ZAGREBA, OIB: 33333333333∑ s osobom je sklopljen ugovor o stručnom osposobljavaju bez zasnivanja rad-

nog odnosa temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja, a osoba ne zadovoljava uvjete za oslobo�enje od plaćanja doprinosa na osnovicu.

Poslodavac podnosi Obrazac JOPPD o obračunanim doprinosima za srpanj 2016. godine, 15. kolovoza 2016.

OBRAČUN

Page 194: Obrazac JOPPD - primjeri

192 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 195: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 193

Page 196: Obrazac JOPPD - primjeri

194 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 197: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 195

8.3.2 Primitak po osnovi potpore za novoro�enčeOpis:

Primatelj:

MAJA JOSIĆ, iz Zagreba, OIB: 11111111111,

primitak za prvo dijete 3.600,00 kuna

MARIJA IVIĆ, iz Zagreba, OIB: 22222222222,

primitak za treće dijete ukupno 54.900,00 kuna

Isplatitelj primitka: ≈Grad Zagreb«, Trg S. Radića 1, OIB: 22334457851.

Vrsta primitka: Primitak po osnovi potpore za novoro�enče koji se isplaćuje u 3 jednaka dijela.

Primitak (I. dio) je isplaćen 10. srpnja 2016. u iznosu od 1.200,00 kuna, odnosno 18.300,00 kuna. Obrazac JOPPD podnosi se do 15. kolovoza 2016. godine.

Page 198: Obrazac JOPPD - primjeri

196 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 199: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 197

Page 200: Obrazac JOPPD - primjeri

198 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 201: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 199

8.3.3 Primici studenata za rad preko student servisaOpis:

Student servis ≈SC Zagreb«, Savska 122, OIB: 55555555555

Isplaćuje studentima primitak za rad kod poduzetnika, a za koje su oni posrednici pri zapošljavanju:

JOSIP JOSIĆ, iz Zagreba, OIB: 11111111111∑ prema ugovoru radio je od 1. do 10. lipnja 2016. te je ostvario primitak od

10.000,00 kuna (godišnje je do tada ostvario manje od 50.000,00 kuna)

MARKO MARIĆ, iz Zagreba, OIB: 22222222222∑ prema ugovoru radio je od 1. do 30. lipnja 2016. te je ostvario primitak od

10.000,00 (godišnje je do tada ostvario više od 50.000,00 kuna, te mu je cijeli iznos oporeziv)

IVO IVIĆ, iz Zagreba, OIB: 333333333333∑ prema ugovoru radio je od 1. svibnja do 30. lipnja 2016. te je ostvario primitak

od 10.000,00 kuna (godišnje je do tada ostvario 45.000,00 kuna, te mu je 5.000,00 kuna oporezivo, a 5.000,00 kuna neoporezivo)

Primitke Student servis obračunava i isplaćuje 11. srpnja 2016.

Page 202: Obrazac JOPPD - primjeri

200 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 203: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 201

Page 204: Obrazac JOPPD - primjeri

202 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 205: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 203

8.4 Primjeri ispravaka i nadopuna Obrasca JOPPD

Izvorni podaci (obračun) Poslodavac: ≈XY« d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 4, OIB: 11111111111, zapošljava 5

radnika:1. Pero Perić, iz Zagreba , Jezerska 2, OIB: 22222222222

∑ radnik je od 1. siječnja do 15. siječnja bio na bolovanju na teret poslodavca (84 radna sata), a od 16. do 31. siječnja (88 radna sata) bio je na bolovanju na teret HZZO-a.

∑ odra�ena plaća za siječanj (85% plaće za razdoblje od 1. do 15. siječnja) izno-si 5.000,00 kuna, a naknada plaće za razdoblje od 16. do 31. siječnja iznosi 4.000,00 kuna

2. Mato Matić, iz Zagreba, OIB: 333333333333 ∑ osiguranik je cijeli mjesec na bolovanju na teret HZZO-a (≈obično bolovanje«),

a naknada plaće za siječanj 2016. iznosi 3.000,00 kuna 3. Franjo Franjić, iz Zagreba, OIB: 44444444444

∑ samac, osiguranik II. stupa ∑ radnik je radio cijeli mjesec i ostvario plaću od 5.000,00 kuna

4. Karlo Karlić, iz Zagreba, OIB: 55555555555 ∑ radnik je radio pola radnog vremena zbog njege djeteta te je ostvario plaću od

5.000,00 kuna 5. Anica Jezić iz Zagreba, OIB: 66666666666

∑ radnica je od 1. siječnja do 15. siječnja bila na bolovanju zbog čuvanja trud-noće (88 radna sata), a od 16. do 31. siječnja (88 radna sata) na rodiljnom dopustu.

Plaću za siječanj 2016. isplaćuje 10. veljače 2016.

Page 206: Obrazac JOPPD - primjeri

204 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 207: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 205

Page 208: Obrazac JOPPD - primjeri

206 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 209: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 207

Ispravak/nadopuna obrasca 1. kolovoza 2016. Ispravak/nadopuna se obavlja zbog slijedećih razloga: 1. Za Peru Perića, OIB: 22222222222, utvr�eno je da je cijeli mjesec siječanj bio na

bolovanju na teret HZZO-a te je utvr�ena naknada bolovanja u iznosu od 6.000,00 kuna. Ispravak će se napraviti na način da će se u prvom retku u kojem je prika-zana plaća prepisati svi podaci osim podataka od 11. do 17. koji se popunjavaju sa 0,00 odnosno 0, a u drugom retku prikazat će se obračun bolovanja za cijeli mjesec. Radnik će morati vratiti preplaćeni iznos plaće u iznosu od 254,88 kuna.

2. Za Matu Matića, OIB: 33333333333, utvr�eno je da je od prvog dana na bolova-nju na teret HZZO-a, ali po osnovi priznate ozljede na radu te mu je utvr�ena naknada bolovanja u iznosu 4.000,00 kuna. Ispravak se radi na način da se prvo ≈anulira« redak u kojem je iskazana naknada pod oznakom 5201, te nakon toga putem nadopune iskaže naknada pod oznakom 5209 (izmjena se odnosi na polje 6.1. te u tome slučaju nije dopušteno mijenjanje podataka ). Nastalu razliku od 1.000,00 kuna koju je poslodavac dužan isplatiti radniku prikazat će pod šifrom 5209 i iznosom za isplatu putem novog izvornog obrasca, koji se mora dostaviti do 15. rujna 2016. (ukoliko se isplata razlike izvrši u kolovozu). U primjeru po-slodavac je dostavio Obrazac JOPPD s danom isplate razlike naknade (1. kolo-voza 2016.).

3. Za Franju Franjića utvr�eno je da je OIB: 44444444444 pogrešan, a ispravan OIB je 99999999999.U ovom slučaju potrebno je ispravak izvršiti na način da će se u retku 4. prepisati svi podaci, osim podataka od 11. do 17. koji se popunjavaju s 0,00 odnosno 0. te dostaviti obrazac s oznakom 3. (nadopuna za OIB: 99999999999).

4. Za Karla Karlića, OIB: 55555555555 je utvr�eno da za njega nije niti trebalo obračunati plaću iz razloga što je raskinuo radni odnos s 31.12.2015.

U ovom slučaju potrebno je ispravak izvršiti na način da će se u retku 5. i 6. prepi-sati svi podaci osim podataka od 11. do 17. koji se popunjavaju s 0,00 odnosno 0.

Page 210: Obrazac JOPPD - primjeri

208 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 211: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 209

Page 212: Obrazac JOPPD - primjeri

210 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 213: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 211

Page 214: Obrazac JOPPD - primjeri

212 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 215: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 213

Page 216: Obrazac JOPPD - primjeri

214 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 217: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 215

Page 218: Obrazac JOPPD - primjeri

216 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 219: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 217

8.5 Obračuni po izvansudskim nagodbama i sudskim presudama

8.5.1 Obračun po izvansudskoj nagodbiPoslodavac XY d.o.o. i radnik Ivo Ivić sklopili su u rujnu 2016. izvansudsku nagod-

bu, kojom se poslodavac obvezao da će radniku isplatiti plaću za prekovremene sate za mjesec svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 2012. godine u bruto iznosu 5.000,00 kuna (svaki mjesec radnik je radio 40 sati prekovremeno) za svaki mjesec, uz ukupnu kama-tu za sve neisplaćene prekovremene sate (u neto iznosu) od 3.737,48 kuna. Poslodavac je 5. rujna 2016. radniku isplatio redovnu plaću za mjesec kolovoz 2016. godine u izno-su 12.000,00 kuna bruto, a istog dana mu je isplatio i nagodbom utvr�en iznos za pre-kovremene sate za 2012.

Poslodavac će pri obračunu poreza i prireza za zaostali dio plaće iz 2012. kao i za redovitu plaću primijeniti kumulativni obračun, na način da će dohodak umanjiti za preostali neiskorišteni dio osobnog odbitka, a porezne stope će primijeniti na poreznu osnovicu, uzevši u obzir poreznu osnovicu i porezne stope koje su primijenjene pri obračunu zaostalih plaća.

Kako se radi o izvansudskoj nagodbi kamate koje poslodavac isplaćuje radniku predstavljaju dohodak od nesamostalnog rada koji podliježe oporezivanju, a koje, iz razloga što su dogovorene u neto iznosu, zbog oporezivanja treba, primjenom preraču-nate stope, pretvoriti u bruto iznos. Što se tiče doprinosa, kamate predstavljaju ostale primitke uz plaću koji se pripisuju godini na koju se odnose i kao takve obračunavaju se u jednom iznosu primjenom stopa i vrsta doprinosa koji su vrijedili na dan 31. pro-sinca 2012. godine (iz razloga što se ukupna kamata odnosi samo na 2012. godinu). Da se radilo o dvije ili više godina, obveze za javna davanja prema isplaćenim kamatama trebale bi se obračunati u ukupnom iznosu na razini godine, za svaku godinu posebno.

Doprinosi se obračunavaju uz svaku isplatu (plaće i zaostali dio, po nagodbi) uz obračun kamate zbog nepravovremene uplate doprinosa, iz razloga što prekovre-meni rad predstavlja dio plaće za mjesec dana rada.

Poslodavac je obvezan Poreznoj upravi podnijeti JOPPD Obrazac na dan isplate plaće ili najkasnije idući radni dan, s identifikatorom 1. Isplata plaće je 4. rujna 2016.

Važno je napomenuti da je u ovom slučaju poslodavac pri isplati redovne plaće u prosincu obvezan izvršiti godišnji obračun te će na taj način doći do izravnanja godišnje porezne osnovice i radnik će ostvariti povrat preplaćenog poreza pri isplati zadnje plaće u 2016.

Page 220: Obrazac JOPPD - primjeri

218 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 221: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 219

Obračunane iznose kamata poslodavac je dužan uplatiti na pripadajuće račune, s pozivom na broj Obrasca JOPPD kojim se radi zaduženje. Kamate za mirovinsko osigu-ranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iskazuju se na Obrascu JOPPD, a za ostale uplaćene kamate poslodavac je dužan dostaviti u nadležnu ispostavu Porezne uprave zahtjev za pripis kamata na knjigovodstvenoj kartici te putem aplikacije SNU zatvoriti nastale preplate, s vrstom posla 5 (zatvaranje naplaćenih kamata). Ovdje treba napomenuti da je zatvaranje naplaćenih kamata putem Obrasca SNU moguće ako obvez-nik plaćanja:

∑ ima nepovezanih uplata na nekom JOPPD prihodu, osim prihoda mirovinskog osiguranja za II. stup,

∑ nema nepodmirenog zaduženja na vrsti prihoda JOPPD, koja je ista kao i vrsta prihoda iz uplate s koje se želi zatvoriti naplaćene kamate

∑ ima naplaćenih kamata po toj vrsti prihoda iz nepovezane uplate.

Page 222: Obrazac JOPPD - primjeri

220 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 223: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 221

Page 224: Obrazac JOPPD - primjeri

222 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 225: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 223

8.5.2 Obračun po sudskoj presudi u bruto iznosuDraško Dražić iz Zagreba je tijekom 2003. bio zaposlen kod poslodavca koji mu nije

isplatio plaću za mjesec kolovoz 2003., a nije ni obračunao ni uplatio doprinose do za-dnjega dana u mjesecu za prethodni mjesec (rok za uplatu bio je 30. rujna 2003.). Rad-nik je osiguranik II. stupa. Nakon što je radnik podnio tužbu i od poslodavca potraživao plaću u bruto iznosu, sud donosi presudu prema kojoj poslodavac ima isplatiti bruto plaću u iznosu od 3.000,00 kuna, uz obvezu isplate kamate u ukupnom iznosu od 3.368,51 kuna. Poslodavac prima presudu te postupa po istoj i prije isplate obračunava doprinose. Plaću isplaćuje 5. lipnja 2016. Na dio plaće koji se odnosi na kamate, ne obračunava doprinose ni porez na dohodak, sukladno propisima. Radnik će imati pravo na isplatu kamate, nakon umanjenja za iznos kamate prema doprinosima.

Doprinose za kolovoz 2003. obračunava po vrstama i stopama za obračun važećima u razdoblju na koje se obveza doprinosa odnosi, a to je bio Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (važeći od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2008.), prema članku 238. stavku 1. Zakona o doprinosima. Tako�er, obračunani iznos kamate prema dopri-nosu za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje potrebno je iskazati u Obrascu JOPPD. Radnik je i dalje zaposlen kod istog poslodavca, koji je tako�er bio u posjedu poreze kartice kada je plaća trebala biti isplaćena.

O P I S I Z N O Sosnovica za obračun

kamataiznos kamate od 30.9.2003.

do 4.6.2016.a) doprinosi ≈iz osnovice« 3.000,00  za mirovinsko osig. na temelju generacijske solidarnosti (15%)

450,00 756,75

za mirovinsko osig. na temelju individualne kapitalizirane štednje (5%)

150,00 252,25

b) doprinosi ≈na osnovicu« 3.000,00  za zdravstveno osiguranje (15%) 450,00 756,75za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (0,5%)

15,00 25,22

za zapošljavanje (1,7%) 51,00 85,77

Page 226: Obrazac JOPPD - primjeri

224 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 227: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 225

Page 228: Obrazac JOPPD - primjeri

226 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 229: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 227

Page 230: Obrazac JOPPD - primjeri

228 Porezni vjesnik 7a/2016

8.5.3 Obračun po sudskoj presudi u bruto iznosu ∑ razlika plaće a) Porezni obveznik je ostvario dohodak u 2013. godini od nesamostalnog rada od

tuženog poslodavca u iznosu 100.885,03 kuna. Godišnji osobni odbitak iskorišten je u cijelosti. Utužena je razlika plaće u ukupnom iznosu za 2013. godinu u izno-su od 7.356,72 kuna. Na dohodak po sudskoj presudi potrebno je primijeniti stopu poreza 25%.

Page 231: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 229

Page 232: Obrazac JOPPD - primjeri

230 Porezni vjesnik 7a/2016

b) Porezni obveznik je ostvario dohodak u 2013. godini od nesamostalnog rada od tuženog poslodavca 100.885,03 kuna. Iskorišten je osobni odbitak u cijelosti. Utužena je razlika plaće u ukupnom iznosu za 2013. godinu u iznosu od 115.496,00 kuna.

Na dohodak po sudskoj presudi, u Obrascu JOPPD, prema mjesečnoj plaći potrebno je primijeniti prosječnu stopu poreza od 31,67%.

Page 233: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 231

Page 234: Obrazac JOPPD - primjeri

232 Porezni vjesnik 7a/2016

9. Promjena načina utvrđivanja obveze doprinosa od 1. siječnja 2016. za osiguranike koji su sami za sebe

obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje

9.1 UvodZa staž osiguranja od 1. siječnja 2016. godine (obveza doprinosa koja dospijeva 15.

veljače 2016. godine) za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvr�uju temeljem poslovnih knjiga sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, Porezna uprava neće izdavati rješenje o obvezi doprinosa, već će takve osobe same za sebe utvr�ivati osnovicu i iznose doprinosa i o tome podnositi Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD).

9.2 Koje su osobe od 1.1.2016. dužne same za svoje osobno obvezno osiguranje podnositi Obrazac JOPPD i zaduživati se za doprinose? Kao što je već navedeno u uvodu, za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od

koje dohodak utvr�uju temeljem poslovnih knjiga, a to su:∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta,∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih (profesionalnih) djelatnosti i sportaša,∑ osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te∑ osiguranici po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti

koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvr�u-ju dohodak od samostalne djelatnosti za staž osiguranja od 1. siječnja 2016. godine, uvodi se obveza samoutvr�ivanja doprinosa.

Navedene kategorije jesu obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obve-znici plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje. Isto tako, o vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani te razdoblju na koje se obveza odnosi, dužni su sastavljati obračunsku ispravu te sastaviti izvješće putem Obrasca JOPPD i dostavljati ga Poreznoj upravi.

Obrazac JOPPD dostavlja se putem sustava ePorezna ili putem nadležne ispostave Porezne uprave (ukoliko nisu korisnici ePorezne i/ili dostavljaju podatke putem Obrasca

Page 235: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 233

JOPPD za tri ili manje od tri osobe ∑ tri različita OIB-a) i to u rokovima dospijeća obveze doprinosa, odnosno do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec proveden u osiguranju.

Prema navedenome obveza dostavljanja prvog Obrazac JOPPD i to za staž osigura-nja za siječanj 2016. godine nastaje do 15. veljače 2016. godine (znači bilo koji dan do 15. veljače 2016.).

Dan podnošenja obrasca je datum valute knjiženja (i obračuna kamata) tako da je potrebno paziti da se izvrši uplata na dan podnošenja obrasca. Ukoliko se propusti rok podnošenja do 15. veljače (primjerice Obrazac se podnese 17. veljače) oznaka na dan mora biti 15. veljače.

Ostale odredbe o obvezi doprinosa za ovu kategoriju osiguranika, a koje se odnose na visinu mjesečne osnovice, stope za obračun doprinosa i dospijeće doprinosa na na-platu ostale su nepromijenjene.

9.3 Na koje se brojčane oznake (šifre) vrste prihoda uplaćuju doprinosi po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose putem Obrasca JOPPD?Za zaduženja i uplatu doprinosa za osobno osiguranje osoba koje obavljaju samo-

stalnu djelatnost od koje dohodak utvr�uju temeljem poslovnih knjiga sukladno odred-bama Zakona o porezu na dohodak za staž osiguranja od 1. siječnja 2016. (za zaduženja putem Obrasca JOPPD) otvorene su nove brojčane oznake (šifre) vrste prihoda.

Računi za uplatu (IBAN) ostaju isti kao što su bili i prije 1. siječnja 2016. godine.

U nastavku prikazujemo pregled starih i novih brojčanih oznaka (šifri) vrsta prihoda:

Page 236: Obrazac JOPPD - primjeri

234 Porezni vjesnik 7a/2016

Za zaduženja i uplatu doprinosa za osobno osiguranje osoba koje obavljaju samo-stalnu djelatnost od koje utvr�uju porez na dobit brojčane oznake (šifre) vrste prihoda nisu se mijenjale, već će oni i nadalje svoje obveze uplaćivati na dosadašnje uplatne račune, a to su:

Page 237: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 235

Page 238: Obrazac JOPPD - primjeri

236 Porezni vjesnik 7a/2016

9.4 Da li osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao drugu djelatnost moraju dostavljati Obrazac JOPPD za svoje osobno osiguranje?Osobe koje obavljaju drugu djelatnost17 u smislu odredbi Zakona o doprinosima18

obračunavaju doprinose putem godišnje prijave poreza na dohodak/poreza na dobit i ne podnose Obrazac JOPPD za doprinose za svoje osobno osiguranje.

9.5 Da li supoduzetnici (ortaci) koji vode poslovne knjige temeljem Zakona o porezu na dohodak moraju dostavljati Obrazac JOPPD svaki za svoje osobno osiguranje ili nositelj može iskazati obvezu pod svojim OIB-om za svoga supoduzetnika/ortaka?Kako se radi o osobnom osiguranju svakog od supoduzetnika/ortaka, isto kao i kod

osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje se utvr�uju dobit te tu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu, Obrazac JOPPD u kojoj je iskazana obveza do-prinosa za osobno osiguranje (su)poduzetnika sastavlja i podnosi Poreznoj upravi sva-ki od supoduzetnika pod svojim OIB-om.

9.6 Osnovna pravila popunjavanja Obrasca JOPPD Kod popunjavanja Obrasca JOPPD, isto kao i kod ostalih osiguranika/primatelja/

obveznika doprinosa pod 6.1. B strane Obrasca JOPPD upisuje se oznaka propisana u prilogu 2. Obrasca JOPPD i ta oznaka predstavlja status osiguranika (da li je podnositelj obrtnik, sportaš, udomitelj, da li obavlja samostalnu djelatnost...), a pod 6.2. B strane Obrasca JOPPD upisuje se oznaka obveze (da li podnositelj plaća doprinose prema pro-pisanoj osnovici ili izabranoj višoj osnovici).

9.7 Izbor više osnoviceOsiguranik koji je sam obveznik obračunavanja doprinosa za svoje osobno osigura-

nje radi izbora više osnovice ne podnosi zahtjev Poreznoj upravi, već prema izabranoj višoj osnovici sam utvr�uje obvezu doprinosa i o tome podnosi izvješće putem Obrasca JOPPD.

Za izračun više osnovice obveznik koji sam obračunava doprinose za svoje osobno osiguranje može primijeniti samo koeficijent koji množenjem s iznosom prosječne plaće daje iznos izabrane više mjesečne osnovice koji je viši od iznosa mjesečne osnovice

17 Drugom djelatnosti smatra se samostalna djelatnost obrta, djelatnost trgovca pojedinca, samo-stalna djelatnost slobodnog zanimanja, samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva i ostale samostalne djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. Drugom djelatnošću smatra se i djelat-nost samozaposlene osobe prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, koja se obavlja u drugoj državi članici, ako se ista obavlja istodobno uz radni odnos, odnosno zaposlenje u Re-publici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici ili uz neku drugu osnovu osiguranja.

18 NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14.

Page 239: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 237

propisanog za osnovu po kojoj je obveznik doprinosa osiguran. Primjerice, osoba koja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja i kojoj je propisana mjesečna osno-vica za obračun doprinosa kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1, kod izbora više osnovice za obračun doprinosa ne može izabrati niži koeficijent za obračun doprinosa od 2,0.

Razdoblje za koje se doprinosi prema višoj mjesečnoj osnovici obračunavaju ne može biti kraće od mjesec dana, osim ukoliko je unutar tog mjeseca bio početak ili prestanak osiguranja.

9.8 Ostala pravila popunjavanja Obrasca JOPPD kada samostalni obveznici plaćanja doprinosa podnose Obrazac za svoje osobno osiguranje

9.8.1 Pravila vezana uz popunjavanje A strane Obrasca JOPPDObveznik podnošenja može biti:

Oznaka 2 ∑ Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznik je poreza na dohodak ili poreza na dobit ili

Oznaka 4 ∑ Ostale fizičke osobe (ako se podnosi Obrazac JOPPD nakon prestanka obavljanja djelatnosti, a za razdoblje koje se odnosi na razdoblje djelatnosti)

Obveza doprinosa iskazuje se na A strani Obrasca JOPPD u slijedećim kolonama:

BROJ RETKA OPISVI.1.7. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske

solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose

VI.2.6. Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose

VI.3.11. Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose

VI.3.12. Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose

VI.4.4. Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose

9.8.2 Pravila vezana uz popunjavanje B strane Obrasca JOPPD∑ Obvezno se unosi šifra općine/grada prebivališta/uobičajenog boravišta samostal-

nog obveznika plaćanja doprinosa.∑ Obvezno se unosi šifra općine/grada rada samostalnog obveznika plaćanja dopri-

nosa (oznaka sjedišta).∑ Pod 6.1. i 6.2. B strane Obrasca JOPPD unose se slijedeće dozvoljene kombinacije:

Page 240: Obrazac JOPPD - primjeri

238 Porezni vjesnik 7a/2016

Oznaka iz priloga 2

Opis oznake iz priloga 2 Oznaka iz priloga 3

0041 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostal-ne djelatnosti obrta

5801 ∑ 5807

0042 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostal-ne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatno-sti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obi-teljskog doma

5801 ∑ 5807

0043 Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

5801 ∑ 580719

0044 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostal-ne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

5801 ∑ 5807

0045 Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvr�uju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvr�ivanja dohotka, pa prema tim primicima utvr�uju dohodak od samostalne djelatnosti (čla-nak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

5801 ∑ 5807

0046 Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1., 5.2. i 5.4. ZODO)

5801 ∑ 5807

Pregled kombinacija oznaka iz priloga 2. i 3. Obrasca JOPPD u slučaju mirovanja obveze doprinosa

5201-5213 000020

∑ Pod 7.1. i 7.2. Stranice B Obrasca JOPPD obvezno se upisuje 0.∑ Pod 8. Stranice B Obrasca JOPPD upisuje se:

oznaka 1 (ako je to prvi mjesec u osiguranju po toj osnovi),oznaka 2 (ako je to zadnji mjesec u osiguranju po toj osnovi),oznaka 3 (ako su to ostali mjeseci u osiguranju ∑ niti prvi niti zadnji),oznaka 4 (ako je početak i prestanak u osiguranju tijekom istog izvještajnog mje-

seca).Ako je upisana oznaka 3 pod razdoblje mora biti upisan cijeli mjesec.Ako je upisana oznaka 1, 2, 4 pod razdoblje mora biti upisano razdoblje koje je

kraće od mjeseca ili puni mjesec.∑ Pod 9. Stranice B Obrasca JOPPD upisuje se:

oznaka 1 (ako je osiguranik prijavljen na puno radno vrijeme)oznaka 3 (za osobe koje rade s polovicom punog radnog vremena)

∑ Pod 10. Stranice B Obrasca JOPPD upisuje se maksimalni broj dana u kalendar-skom mjesecu prema razdoblju ≈od ∑ do« iz razdoblja upisanog pod 10.1. i 10.2.

∑ Pod 10.0. Stranice B Obrasca JOPPD upisuje se ili 0 ili maksimalan broj kao pod 10. ∑ Pod 10.1. i 10.2. Stranice B Obrasca JOPPD upisuje se razdoblje obračuna, koji

ne može biti manji datum od 1. siječnja 2016. Razdoblje može biti puni mjesec ili

19 Nije dozvoljena oznaka 580220 Ne postoji obveza javnih davanja prema iskazanom svojstvu u osiguranju

Page 241: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 239

kraće, a ako je pod 8. stranice B Obrasca upisana oznaka 3 onda se mora upisati puni mjesec.

∑ Pod ukupno odra�ene sate rada prema kojima se radi obračun (pod 10. B strane Obrasca JOPPD) upisuje se stvarni broj dana u osiguranju (za razliku od radnika kada se iskazuje stvarni broj odra�enih sati rada), a pod ukupno neodra�ene sate rada (pod 10.0 B strane obrasca JOPPD) upisuje se 0, osim u slučaju mirovanja obveze doprinosa uslijed korištenja prava iz obveznih osiguranja koje je kraće od mjesec dana kada se upisuju stvarni broj dana mirovanja obveze doprinosa (bo-lovanja i naknade na teret nositelja). U tom slučaju potrebno je iskazati i korište-nje toga prava u posebnom retku pod oznakama stjecatelja primitka/osiguranika iz Priloga 2. stranice B 5201-5299, gdje će podatak o broju dana korištenja prava koji se iskuje pod 10. i 10.0. biti jednak u obje rubrike.

∑ Pod 11. Stranice B Obrasca JOPPD obvezno se upisuje 0.∑ Pod 12. Stranice B Obrasca JOPPD upisuju se slijedeći iznosi:

Oznaka iz priloga 2

Opis oznake iz priloga 2 Iznos osnovice za obračun doprinosa

0041 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti obrta

5801 ∑ 5.224,05 kuna5802 ∑ 8.037,00 kuna5803 ∑ 16.074,00 kuna5804 ∑ 24.111,00 kuna5805 ∑ 32.148,00 kuna5806 ∑ 40.185,00 kuna5807 ∑ 48.222,00 kuna

0042 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesional-ne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske se-stre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma

0043 Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog za-nimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

5801 ∑ 8.840,70 kuna5803 ∑ 16.074,00 kuna 5804 ∑ 24.111,00 kuna 5805 ∑ 32.148,00 kuna 5806 ∑ 40.185,00 kuna 5807 ∑ 48.222,00 kuna

0044 Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja sa-mostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

5801 ∑ 4.420,35 kuna5802 ∑ 8.037,00 kuna5803 ∑ 16.074,00 kuna 5804 ∑ 24.111,00 kuna5805 ∑ 32.148,00 kuna5806 ∑ 40.185,00 kuna 5807 ∑ 48.222,00 kuna

0045 Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovi-ne i imovinskih prava od kojih, prema propisima o po-rezu na dohodak, utvr�uju dohodak od imovine i imo-vinskih prava, ali su promijenili način utvr�ivanja do-hotka, pa prema tim primicima utvr�uju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

5801 ∑ 5.224,05 kuna5802 ∑ 8.037,00 kuna5803 ∑ 16.074,00 kuna5804 ∑ 24.111,00 kuna5805 ∑ 32.148,00 kuna5806 ∑ 40.185,00 kuna5807 ∑ 48.222,00 kuna

0046 Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavlja-nja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. ZODO)

Ako je pod 9. B strane Obrasca JOPPD upisana oznaka 3, iznos pod 12. mora biti u visini pune propisane osnovice.

Page 242: Obrazac JOPPD - primjeri

240 Porezni vjesnik 7a/2016

Ako je pod 9. B strane Obrasca JOPPD upisana oznaka 1, iznos pod 12. mora biti u visini pune propisane osnovice/2.

Ako je razdoblje kraće od mjesec dana ili je pod 10.0 upisani odre�eni broj dana, iznos pod 12 mora biti umnožak propisane osnovice na dnevnoj razini (propisivana mjesečna osnovica/podijeljena s brojem dana u mjesecu za koji se radi obračun)*broj dana u osiguranju ∑ broj dana pod 10.0.

∑ Pod 12.1. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se umožak iznosa pod 12*15% ili 20%

∑ Pod 12.2. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se umožak iznosa pod 12*5% ili 0%.∑ Pod 12.3. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se umožak iznosa pod 12*15%.∑ Pod 12.4. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se umožak iznosa pod 12*0,5%.∑ Pod 12.5. stranice B Obrasca JOPPD upisuje se umožak iznosa pod 12*1,7% (za

oznaku stjecatelja 0045 upisuje se obvezno 0,00).∑ Ako je podatak pod 10.0 stranice B Obrasca JOPPD veći od 0, mora postojati redak

sa 6.1. 5201 ∑ 5211, 6.2=0000 i B.10 i B.10.0 moraju biti jednaki 10.0 iz retka sa 6.1. 0041-0046.

9.9 Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD za samostalne obveznike plaćanja (≈obrtnike dohodaše«)

9.9.3 Primjer 1. Sportaš Karlo Karlić, OIB: 11111111111, iz Zagreba, osiguranik II stupa mirovinskog

osiguranja, promijenio je način oporezivanja te utvr�uje dohodak od samostalne djelat-nosti na temelju poslovnih knjiga propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak. Obvezu doprinosa za svoje osobno osiguranje za mjesec siječanj 2016. dužan je sam obračunati i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Rok za obračun, uplatu i izvješćivanje je 15. veljače 2016. godine. Osiguranik može podnijeti Obrazac JOPPD bilo koji dan u razdoblju od 1. veljače do 15. veljače, s tim da mora voditi računa da od dana podno-šenja Obrasca JOPPD ukoliko nije izvršena uplata, teče zakonska zatezna kamata.

ObračunR.br. Opis Iznos/broj dana

1. Osnovica za obračun doprinosa 8.840,702. za mirovinsko osiguranje (15%) 1.326,113. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje (5%)442,04

4. za zdravstveno osiguranje (15%). 1.326,115. za zaštitu zdravlja na radu ( 0,5%) 44,206. za zapošljavanje (1,7 %) 150,29

Page 243: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 241

Page 244: Obrazac JOPPD - primjeri

242 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 245: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 243

Page 246: Obrazac JOPPD - primjeri

244 Porezni vjesnik 7a/2016

9.9.2 Primjer 2.Obrtnik Zlatko Zlatkić, OIB 22222222222 iz Zagreba, osiguranik II stupa mirovinskog

osiguranja, utvr�uje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak. Obvezu doprinosa za svoje osob-no osiguranje za mjesec siječanj 2016. dužan je sam obračunati i o tome izvijestiti Po-reznu upravu. Rok za obračun, uplatu i izvješćivanje je 15. veljače 2016. godine. Osigu-ranik može podnijeti Obrazac JOPPD bilo koji dan u razdoblju od 1. veljače do 15. ve-ljače, s tim da mora voditi računa da od dana podnošenja Obrasca JOPPD ukoliko nije izvršena uplata, teče zakonska zatezna kamata. U razdoblju od 1. do 20. siječnja obrtnik je bio na bolovanju na teret HZZO-a (bolovanje počinje i završava u siječnju 2016.).

ObračunR.br. Opis Iznos/broj dana

1. Propisana osnovica za obračun doprinosa 5.224,052. Broj dana u mjesecu osiguranja 3121

3. Dnevna osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016. (1./2.)

168,52

4. Broj dana prema kojoj se utvr�uje obveza doprinosa 115. Osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016. 1.853,706. za mirovinsko osiguranje (15%) 278,067. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje (5%)92,69

8. za zdravstveno osiguranje (15%). 278,069. za zaštitu zdravlja na radu ( 0,5%) 9,2710. za zapošljavanje (1,7%) 31,51

21 Za mjesec veljaču dnevna osnovica dobit će se dijeljenjem propisane osnovice i broja 29.

Page 247: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 245

Page 248: Obrazac JOPPD - primjeri

246 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 249: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 247

Page 250: Obrazac JOPPD - primjeri

248 Porezni vjesnik 7a/2016

9.9.3 Primjer 3.Arhitektica Iva Ivić, OIB 33333333333 iz Zagreba, osiguranica II stupa mirovinskog

osiguranja, utvr�uje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak. Obvezu doprinosa za svoje osob-no osiguranje za mjesec veljaču 2016. dužna je sama obračunati i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Rok za obračun, uplatu i izvješćivanje je 15. ožujka 2016. godine. Osiguranica može podnijeti Obrazac JOPPD bilo koji dan u razdoblju od 1. ožujka do 15. ožujka, s tim da mora voditi računa da od dana podnošenja Obrasca JOPPD ukoliko nije izvršena uplata, teče zakonska zatezna kamata. U mjesecu veljači koristila je pravo na pola radnog vremena zbog njege djeteta. Tako�er, od 1. do 5. veljače koristila je bolovanje na teret HZZO- a

ObračunR.br. Opis Iznos/broj dana 1. Propisana osnovica za obračun doprinosa u slučaju korištenja prava

na pola radnog vremena (8.840,70/2)4.420,35

2. Broj dana u mjesecu osiguranja 293. Dnevna osnovica za obračun doprinosa za mjesec veljaču 2016.

(1./2.)152,43

4. Broj dana prema kojem se utvr�uje obveza doprinosa 245. Osnovica za obračun doprinosa za mjesec veljaču 2015. 3.658,226. za mirovinsko osiguranje (15%) 548,737. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje (5%)182,91

8. za zdravstveno osiguranje (15%). 548,739. za zaštitu zdravlja na radu ( 0,5%) 18,2910. za zapošljavanje (1,7%) 62,19

Page 251: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 249

Page 252: Obrazac JOPPD - primjeri

250 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 253: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 251

Page 254: Obrazac JOPPD - primjeri

252 Porezni vjesnik 7a/2016

9.9.4 Primjer 4.Poljoprivrednik Mihovil Mihić, OIB: 44444444444, iz Babine Grede, osiguranik I

stupa mirovinskog osiguranja, utvr�uje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak. Obvezu doprino-sa za svoje osobno osiguranje za mjesec siječanj 2016. dužan je sam obračunati i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Rok za obračun, uplatu i izvješćivanje je 15. veljače 2016. godine. Osiguranik može podnijeti Obrazac JOPPD bilo koji dan u razdoblju od 1. velja-če do 15. veljače, s tim da mora voditi računa da od dana podnošenja Obrasca JOPPD ukoliko nije izvršena uplata, teče zakonska zatezna kamata. U mjesecu siječnju odlučio se izabrati višu osnovicu i to kao umnožak prosječne plaće i koeficijenta 3.

ObračunR.br. Opis Iznos

1. Osnovica za obračun doprinosa primjenom više osnovice ( umnožak prosječne plaće i koeficijenta 3)

24.111,00

2. za mirovinsko osiguranje (20%) 4.822,203. za zdravstveno osiguranje (15%). 3.616,654. za zaštitu zdravlja na radu ( 0,5%) 120,565. za zapošljavanje (1,7%) 409,89

Page 255: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 253

Page 256: Obrazac JOPPD - primjeri

254 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 257: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 255

Page 258: Obrazac JOPPD - primjeri

256 Porezni vjesnik 7a/2016

9.9.5 Primjer 5. Obrtnica Mija Mijić, OIB: 55555555555, iz Zagreba, osiguranica II stupa mirovinskog

osiguranja, utvr�uje dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga propisanih odredbama Zakona o porezu na dohodak. Obvezu doprinosa za svoje osob-no osiguranje za mjesec siječanj 2016. dužna je sama obračunati i o tome izvijestiti Poreznu upravu. Rok za obračun, uplatu i izvješćivanje je 15. veljače 2016. godine. Osiguranica može podnijeti Obrazac JOPPD bilo koji dan u razdoblju od 1. veljače do 15. veljače, s tim da mora voditi računa da od dana podnošenja Obrasca JOPPD ukoliko nije izvršena uplata, teče zakonska zatezna kamata. U razdoblju od 1. do 20. siječnja obrtnica je bila na roditeljskom dopustu.

ObračunR.br. Opis Iznos/broj dana1. Propisana osnovica za obračun doprinosa 5.224,052. Broj dana u mjesecu osiguranja 313. Dnevna osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016.

(1./2.)168,52

4. Broj dana prema kojoj se utvr�uje obveza doprinosa 115. Osnovica za obračun doprinosa za mjesec siječanj 2016. 1.853,706. za mirovinsko osiguranje (15%) 278,067. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje (5%)92,69

8. za zdravstveno osiguranje (15%). 278,069. za zaštitu zdravlja na radu ( 0,5%) 9,2710. za zapošljavanje (1,7%) 31,51

Page 259: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 257

Page 260: Obrazac JOPPD - primjeri

258 Porezni vjesnik 7a/2016

Page 261: Obrazac JOPPD - primjeri

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja izvješća o primicima, porezu na dohodak... 259

Page 262: Obrazac JOPPD - primjeri

260 Porezni vjesnik 7a/2016