of 29 /29
Detaljni plan ureÿenja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“ Obavezni prilozi DPU OBAVEZNI PRILOZI DPU I. Obrazloženje DPU 1. Polazišta 2. Plan prostornog ureÿenja II. Izvod iz prostornog plana šireg podruþja – Izmjena i dopune PPUO Koprivniþki Ivanec III. Struþne podloge na kojima se temelje prostorno – planska rješenja IV. Sektorski dokumenti i propisi koje je bilo potrebno poštivati u izradi DPU V. Odluka o izradi DPU, zahtjevi i mišljenja iz þlanka 79. i þlanka 94. Zakona o prostornom ureÿenju i gradnji (NN BR. 76/07, 38/09 i 55/11) VI. Evidencija postupka izrade i donošenja DPU, sa zahtjevima i mišljenjima iz þlanaka 79. i 94. Zakona o prostornom ureÿenju i gradnji (NN BR. 76/07, 38/09 i 55/11)

OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... ·...

Page 1: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU

OBAVEZNI PRILOZI DPU

I. Obrazloženje DPU1. Polazišta2. Plan prostornog ure enja

II. Izvod iz prostornog plana šireg podru ja – Izmjena i dopune PPUO Koprivni ki IvanecIII. Stru ne podloge na kojima se temelje prostorno – planska rješenjaIV. Sektorski dokumenti i propisi koje je bilo potrebno poštivati u izradi DPUV. Odluka o izradi DPU, zahtjevi i mišljenja iz lanka 79. i lanka 94. Zakona o prostornom

ure enju i gradnji (NN BR. 76/07, 38/09 i 55/11)VI. Evidencija postupka izrade i donošenja DPU, sa zahtjevima i mišljenjima iz lanaka 79. i

94. Zakona o prostornom ure enju i gradnji (NN BR. 76/07, 38/09 i 55/11)

Page 2: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta2. Plan prostornog ure enja

Page 3: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

1

SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA DPU

1 POLAZIŠTA.................................................................................................................1

1.1 OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRU JA U OBUHVATU PLANA......................11.2 OBILJEŽJA IZGRA ENE STRUKTURE .................................................................31.3 PROMETNA, KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST.............4

1.3.1 Prometna opremljenost......................................................................................41.3.2 Opremljenost mrežama infrastrukture – vodoopskrbe, odvodnje i opskrbe plinom.51.3.3 Opremljenost mrežom elektroopskrbe, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža.5

1.4 OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRU JA..........................................................51.5 OCJENA MOGU NOSTI I OGRANI ENJA URE ENJA PROSTORA.....................6

2 PLAN PROSTORNOG URE ENJA..............................................................................8

2.1 PROGRAM GRADNJE I URE ENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA...............................82.2 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA ........................................................................9

2.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, na in korištenja i ure enja površina....122.2.1.1 Iskaz za pojedinu esticu.............................................................................122.2.1.2 Ukupna bilanca korištenja prostora ..............................................................13

2.3 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ................................................152.3.1 Prometna mreža...............................................................................................152.3.2 Komunalna infrastrukturna mreža: /vodoopskrba, odvodnja i opskrba plinom/.....16

2.3.2.1 Vodoopskrba...............................................................................................162.3.2.2 Zbrinjavanje otpadnih voda..........................................................................162.3.2.3 Energija iz obnovljivih izvora........................................................................162.3.2.4 Toplovodi i drugi produktovodi .....................................................................172.3.2.5 Plinoopskrba...............................................................................................17

2.3.3 Komunalna infrastrukturna mreža: /elektroopskrba, javna rasvjeta itelekomunikacijska mreža/........................................................................................................17

2.3.3.1 Mreža elektroopskrbe i rasvjete ...................................................................172.3.3.2 Telekomunikacijska mreža ..........................................................................17

2.4 UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRADNJAGRA EVINA ...........................................................................................................................18

2.4.1 Uvjeti i na in gradnje ........................................................................................182.4.1.1 Uvjeti gradnje gra evina..............................................................................182.4.1.2 Uvjeti gradnje i ure enje manipulativnih površina i površina parkirališta ........192.4.1.3 Gradnja ograda...........................................................................................202.4.1.4 Obveza ure enja zelenih površina na gra evnim esticama .........................202.4.1.5 Rekonstrukcija gra evina ija je namjena protivna planiranoj........................202.4.1.6 Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i uli ne mreže komunalne

infrastrukture ...................................................................................................................202.4.1.6.1 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije prometnica..............................................202.4.1.6.2 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i

vodova unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba pitkom vodom, opskrba plinom,odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda, gradnja toplovoda i produktivoda.............................21

2.4.1.6.3 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže ivodova unutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba el. energijom, javna rasvjeta itelekomunikacijska mreža..................................................................................................22

2.4.2 Zaštita prirodnih, kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti ..........................222.4.2.1 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti.................................................................222.4.2.2 Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti..................................................23

2.5 SPRE AVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ......................................232.5.1 Postupci temeljeni na posebnim propisima ........................................................232.5.2 Ostale mjere zaštite od zaga enja okoliša i mjere za zaštitu života i zdravlja

ljudi ........................................................................................................................232.5.2.1 Zaštita od zaga enja tla ..............................................................................232.5.2.2 Zaštita od zaga enja zraka..........................................................................23

Page 4: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

2

2.5.2.3 Zaštita podzemnih i površinskih voda...........................................................232.5.2.4 Svjetlosno one iš enje................................................................................242.5.2.5 Postupanje s otpadom.................................................................................242.5.2.6 Zaštita od buke ...........................................................................................242.5.2.7 Zaštita od požara ........................................................................................242.5.2.8 Osiguranje bitnih zahtjeva za gra evine.......................................................252.5.2.9 Gradnja skloništa ........................................................................................25

Page 5: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

1

1 POLAZIŠTA

1.1 OSJETLJIVOST I POSEBNOSTI PODRU JA U OBUHVATU PLANA

Podru je obuhvata Detaljnog plana ure enja je površine cca 56,0 ha, a odnosi se na prostorizdvojenog gra evinskog podru ja komunalne namjene za ure enje regionalnog centra zagospodarenje otpadom i prate ih sadržaja, lociranog u Koprivni ko – križeva koj županiji, u Op iniKoprivni ki Ivanec, isto no od naselja Pustakovec.

U skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, regionalni centar bi trebaodjelovati za potrebe etiriju županija i to Koprivni ko – križeva ke, Krapinsko – zagorske, Me imurske iVaraždinske.

Uspostava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske„Piškornica“ planirana je važe im dokumentima prostornog ure enja – prostornim planovima 4županije - Koprivni ko-križeva ke, Krapinsko – zagorske, Me imurske i Varaždinske i Prostornimplanom ure enja Op ine Koprivni ki Ivanec.

Osim dokumentima prostornog ure enja, regionalni centar je predvi en i planovimagospodarenja otpadom sve etiri županije za razdoblje do 2015. godine ( Službeni glasnikKoprivni ko – križeva ke županije br. 05/08, Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br.5/08, “Službeni vjesnik” Varaždinske županije broj 9/08, Službeni glasnik Me imurske županije br.12/06), a koji su tako er uskla eni s Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje2007. – 2015. godine (Narodne novine br. 85/07).

Kao nositelj zahvata, me užupanijska komunalna tvrtka Piškornica d.o.o. RCGO je, na osnoviizra ene dokumentacije i Prostornog plana Koprivni ko-križeva ke županije, naru ila Studiju utjecajana okoliš od tvrtke IPZ Uniprojekt Terra d.o.o Zagreb, te je podnijela je zahtjev za provedbu Procjeneutjecaja na okoliš (PUO) Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne HrvatskePiškornica u prosincu 2009., Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog ure enja i graditeljstva.

Po etak provedba navedenog postupka se o ekuje u sije nju 2011. godine.

Istovremeno je pokrenut postupak Izmjene i dopune Prostornog plana ure enja Op ineKoprivni ki Ivanec ( Službeni glasnik Koprivni ko – križeva ke županije br. 09/05, 09/07, 04/09), kojimbi se trebalo utvrditi proširenje izdvojenog podru ja do navedenih 56,0 ha, utvrditi mogu nosti pristupai definirati odnos izdvojenog podru ja prema planiranoj državnoj prometnici – Podravskoj brzoj cesti.Tim planom se utvr uje i obveza izrade detaljnog plana ure enja. Jedan od osnovnih razloga za to je,osim definiranja detaljnih urbanisti ko – tehni kih uvjeta ure enja prostora je i omogu avanjeprovedbe izvlaštenja onog dijela zemljišta, prema Zakonu o izvlaštenju (Narodne novine broj 9/94,35/94, 112/00, 114/01 i 77/06), koje još iz razli itih razloga još nije otkupljeno ili o njegovom otkupu nijepostignut odgovaraju i dogovor s vlasnicima. Procjenjuje se da se radi o najviše 15% zemljištapredvi enog za uspostavu regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Page 6: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

2

Prikaz 1 Izvod iz III. Izmjene i dopune PPUO Koprivni ki Ivanec – podru jeRCGO SZ Hrvatske locirano je u sjevernom dijelu podru ja Op ine.

Lokacija Piškornica nalazi se na udaljenosti cca 1 km od najbližeg naselja Pustakovec, a 8 kmsjeverno od centra grada Koprivnice, u op ini Koprivni ki Ivanec.

Okolnim podru jem dominiraju poljoprivredne površine, pretežito usitnjene, mozai ne strukture,kao i šumske površine u državnom vlasništvu, kojima upravljaju Hrvatske šume.

Na samoj lokaciji u prostoru dominira postoje e aktivno odlagalište komunalnog otpada.Zona postoje eg aktivnog odlagališta je neure ena površina tijela odlagališta na kojoj se odlaže

otpad od 1982 godine. Odlagalište je u fazi sanacije na površini od cca 11ha.

Page 7: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

3

1.2 OBILJEŽJA IZGRA ENE STRUKTUREPodru je budu eg regionalnog centra za gospodarenje otpadom utvr eno je kao prostor

postoje eg lokalnog odlagališta komunalnog otpada dijela Koprivni ko – križeva ke županije –„Piškornica“, te okolnog poljoprivrednog podru ja, kojem je u navedenu svrhu, prostorno – planskimdokumentima Koprivni ko – križeva ke županije i Op ine Koprivni ki Ivanec, promijenjena namjena.Postoje i prostor koji se koristio kao deponija komunalnog otpada je u me uvremenu saniran i planirase integrirati u budu i RCGO.

Sanacijom postoje eg komunalnog odlagališta, koja se provodi od 2005. godine planirano jeprebacivanje postoje eg otpada na novoure enu plohu ime bi se izbjegao štetni utjecaj na okoliš.

U postupku sanacije do sada je realizirana i izgradnja prate e gradnje, te opremanjeinfrastrukturom (priklju ak na vodovodnu i niskonaponsku mrežu).

Prikaz 2 Ortofoto prikaz podru ja obuhvata i kontaktnog prostora – izvorARCOD (crvena linija okvirno definira granicu dvaju katastarskih op ina)

Iz ortofoto prikaza je vidljivo dosadašnje korištenje dijela podru ja kao lokalne deponijekomunalnog otpada, pri emu su vidljive i gra evinske intervencije:

makadamska pristupna prometnica po kojoj je pristupa na deponiju i to od asfaltiranežupanijske prometnice ŽC 2090 elekovec (D20) – Koprivnica (D41)

podru je deponiranja komunalnog otpada, laguna za prihvat oborinske vode s deponije minimalna gradnja koja se sastoji od kontroliranog ulaza, garaže, kamionske vage,

nekoliko kontejnerskih ureda, trafostanice i platoa za pranje vozila.

Page 8: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

4

1.3 PROMETNA, KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMLJENOST

Podru je obuhvata se u odnosu na funkciju koju bi trebalo imati prema etiri županije nalazi uzpostoje u županijsku prometnicu i sjeverno od planirane državne ceste – Podravske brze ceste.

I ostala infrastruktura je relativno dostupna, posebno ukoliko se uzme u obzir da dio potrebneinfrastrukture na lokaciji ve postoji, a da se itav koncept gradnje RCGO bazira i na ideji o vlastitojproizvodnji energije, korištenjem otpada kao sirovine.

1.3.1 Prometna opremljenost

Današnja pristupna cesta izvedena je kao makadamski put i zapravo je dijelom i prolazna donajbližeg naselja – Pustakovec, s time da je u zoni južno i isto no od lokacije izvedena u širemmakadamskom profilu.

Hrvatske ceste d.o.o. su sukladno planovima razvoja prometne mreže Hrvatske u postupkuplaniranja trase za Podravsku brzu cestu, pri emu ovim, podru jem prolazi dionica vor Rasinja –vor Koprivnica. Navedena dionica se predvi a trasirati s južne strane RCGO, s osiguranjem širine

koridora za projektiranje od 150,0 m. Idejno rješenje i studiju utjecaja na okoliš izradio je IPZ Zagreb, ustudenom 2009.

Op ina Koprivni ki Ivanec je u raspravi o navedenoj dionici dala primjedbu o potrebiizmještanja ove trase južnije od predvi ene projektom, te s uvo enjem novog vora na poziciji isto nood naselja Pustakovec i to upravo iz razloga da se osigura pristup RCGO i širi zaštitni pojas ceste uodnosu na RCGO.

Prikaz 3 Pozicija Podravske brze ceste prema ID PPUO Koprivni ki Ivanec(prikaz kartografskog prikaza br. 2 – Infrastrukturni sustavi)

Page 9: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

5

1.3.2 Opremljenost mrežama infrastrukture – vodoopskrbe, odvodnje iopskrbe plinom

Izvedeni magistralni vodovod u jednom dijelu nalazi se unutar koridora LC 20003, a u drugomOd naselja Koprivni ki Ivanec prema naselju Pustakovec prolazi magistralni vodovod PEHD DN225.Prema postoje em odlagalištu je povu en vod od cca 1.500m cjevovoda DN 110 u PEHD materijalu, ana kraju trase postoji nadzemni hidrant i vodomjerna komora za priklju ak postoje eg odlagališta(voda se koristi za pranje vozila pri odlasku s odlagališta, i za pi e). Za cjevovod je izdana lokacijskadozvola, ali isti nije legaliziran niti ima gra evinsku dozvolu.

U blizini odlagališta ne postoji izvedena kanalizacijska mreža. Najbliže kanalizacijsko okno je unaselju Koprivni ki Ivanec – fekalna kanalizacija PP DN 300, cca 2.000,00m od samog odlagališta ibudu eg RCGO Piškornica.

Do podru ja budu eg RCGO nije izvedena mreža plinoopskrbe. U blizini postoje eg odlagalištaotpada i RCGO Piškornica nalaze distributivni plinovod PEHD DN 90 uz lokalnu cestu Koprivni kiIvanec-Pustakovec i magistralni plinovod Koprivnica-Legrad DN 300.

Kroz podru je obuhvata DPU prolazi cjevovod jadranskog naftovoda i uz njega TT koaksijalnikabel, a planiraju se višenamjenski me unarodni produktovod za naftne derivate i cjevovod budu egtehni ko – otpremnog plinovoda INA-e, koji je predvi en od vora Me imurje do CPS Molve.

1.3.3 Opremljenost mrežom elektroopskrbe, javna rasvjeta itelekomunikacijska mreža

U zoni zahvata oko RCGO Piškornica nalazi se kabelska transformacijska stanica 10(20)/0,4kV„Piškornica“ i priklju ni podzemni 10(20)kV kabelski vod.

Unutar podru ja obuhvata nema izvedenih kabelskih kanalizacija telekomunikacija, niti baznihpostaja mobilnih telekomunikacija. Najbliža fiksna TK mreža je u naselju Pustakovec, a bazna postajaje južno od naselja Kunovec.

1.4 OBAVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRU JA

Uspostava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske„Piškornica“ (u daljnjem tekstu e se koristiti i izraz RCGO) planirana je važe im dokumentimaprostornog ure enja – prostornim planovima 4 županije:

Prostorni plan Koprivni ko-križeva ke županije ("Službeni glasnik" br. 8/01, br. 8/07) Prostorni plan Krapinsko – zagorske županije ("Službeni glasnik" br. 4/02), Prostorni plan Me imurske županije (“Službeni glasnik”,broj 8/01 i 23/10) Prostorni plan Varaždinske županije (“Službeni vjesnik”,broj 8/00, broj 29/06, broj 16/09), Prostornim planom ure enja Op ine Koprivni ki Ivanec ( Službeni glasnik Koprivni ko –

križeva ke županije br. 09/05, 09/07, 04/09 i ___).Osim ograni enja koja proizlaze iz zakonskih odredbi, posebno onih koje se odnose na zaštitu

okoliša, navedeni prostorni planovi nisu definirali posebna ograni enja koja bi utjecala na urbanisti ko– tehni ke uvjete gradnje sadržaja regionalnog centra za gospodarenje otpadom.

Posebni uvjeti dodatno proizlaze i iz odgovaraju ih programa gospodarenja otpadom.

Page 10: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

6

1.5 OCJENA MOGU NOSTI I OGRANI ENJA URE ENJA PROSTORA

Zbog organiziranog otkupa zemljišta, koji se intenzivno vrši u proteklom razdoblju, promatranazona ima u velikom dijelu istog vlasnika zemljišta i to Piškornicu d.o.o., što je osnovna prednost urealizaciji plana. ZA dio zemljišta biti e potrebno provesti postupak izvlaštenja, prema Zakonu oizvlaštenju, a što e se provesti na osnovu detaljnog plan ure enja.

Opremanje podru ja potrebnom infrastrukturom, radi relativne blizine potrebne infrastrukture iinjenice da je dio osnovne infrastrukture izveden, ne bi trebalo predstavljati ograni enje.

Dugoro no e biti potrebno izvesti novu pristupnu cestu, koja e zamijeniti postoje i makadam,pri emu e se izmijeniti i trasa, radi pozicije Podravske brze ceste koja presjeca sadašnju trasupristupnog puta od ŽC 20090 do lokacije „Piškornica“.

Ve ina potrebne infrastrukture predvi a se riješiti na na in da RCGO funkcionira energetskisamodostatno, tako da opremanje podru ja infrastrukturom nije predvi eno na na in kakav se o ekujeu drugim, klasi nim gospodarskim zonama, ve je sastavni dio osnovnog projekta centra.

Za osiguranje normalnog funkcioniranja okolnih površina biti e potrebno osigurati pristupnipoljski put od naselja Pustakovec do poljoprivrednih površina koje okružuju podru je RCGO i to radiinjenice da danas poljski put prolazi kros budu e središte RCGO, što u budu nosti ne e biti održivo.

Podru ja zaštite magistralne infrastrukture, u prvom redu naftovoda utvr ena su posebnimpropisom - Pravilnikom o tehni kim uvjetima i normativima za siguran transport teku ih i plinovitihugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za me unarodni transport“ (Sl.list. 26/85 i NN53/91), prema kojem:

u pojasu širine 5,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda naftovoda zabranjena je sadnja bilja itrajnih nasada, ije korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obra ivatizemlju dublje od 0,5 m,

unutar zone opasnosti cjevovoda jadranskog naftovoda, odnosno u pojasu širine 30,0 mlijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je svaka gradnja, bez suglasnosti vlasnikacjevovoda,

unutar zone zaštite naftovoda, odnosno u pojasu od 30,0 m do 100,0 m obostrano od osicjevovoda naftovoda, gradnja je dozvoljena prema posebnim uvjetima vlasnika naftovoda

Radi osiguranja izrade posebne zaštite cjevovoda kod situacije prijelaza puta preko cjevovodanaftovoda , u pojasu 30,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda naftovoda, prijelaz teških strojeva ili vozilanije dozvoljen bez izrade posebne zaštite, tako su uvjeti izvedbe javnog puta u navedenoj zoniopasnosti uvjetovani suglasnoš u i posebnim uvjetima vlasnika cjevovoda. Pri tome os puta, odnosnoprometnice, treba biti u odnosu na cjevovod postavljena pod kutom izme u 60° i 90°.

Uz sam naftovod prolazi koaksijalni kabel, a uz njih se dugoro no planira izgradnjavišenamjenskog me unarodnog produktovoda za naftne derivate, tako da se navedene mjere zaštiteposredno, osim na naftovod odnose i na navedenu infrastrukturu.

U zoni opasnosti cjevovoda naftovoda zabranjeno je i nasipavati otpad.

Specifi ni problem predstavlja granica III.B zone zaštite izvorišta vodocrpilišta Ivanš ak, koja seprema podacima Hrvatskih voda, odnosno važe oj Odluci o vodozaštitnom podru ju crpilišta Ivanš aku Koprivnici (Sl.gl.Koprivni ko – križeva ke županije br. 9/98) proteže ve im dijelom podru japlaniranog RCGO (plava linija na prikazu 4.). Navedena odluka nije uskla ena s Pravilnikom outvr ivanju zona sanitarner zaštite izvorišta (NN br. 55/02), a nova Odluka, prema ijem prijedlogupodru je RCGO nije unutar podru ja zona zaštite izvorišta Ivanš ak, je pred usvajanjem.

Page 11: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

7

Prikaz 4 Podru je obuhvata DPU (prema ID PPUO Koprivni ki Ivanec) sprikazom osnovne izvedene infrastrukture i ograni enjima, utvr enim premazahtjevima tijela s javnim ovlastima izdanim za potrebe izrade DPU

Page 12: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

8

2 PLAN PROSTORNOG URE ENJA

2.1 PROGRAM GRADNJE I URE ENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Sukladno prostorno – planskoj dokumentaciji širih podru ja, etiriju županija i Op ineKoprivni ki Ivanec, izdvojeno gra evinsko podru je komunalne namjene mogu e je urediti u regionalnicentar gospodarenja otpadom sa slijede im ciljevima, utvr enim kroz usvajanje planova gospodarenjaotpadom sve etiri županije - Koprivni ko – križeva ke, Krapinsko – zagorske, Me imurske iVaraždinske, a koje bi navedeni centar trebale koristiti:

uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom smanjivanje štetnih utjecaja na okoliš – izgradnjom RCGO Piškornica i sanacijom i

prenamjenom postoje ih legalnih i ilegalnih odlagališta otpada sukladno važe imzakonskim propisima

razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Nositelj projekta kojim bi se trebali ostvariti navedeni ciljevi je me užupanijska komunalnatvrtka Piškornica d.o.o.

Unutar površina Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske„Piškornica“, predvi a se obavljanje slijede ih djelatnosti:

prihvat i obrada, te odlaganje biološki obra ene frakcije komunalnog otpada prihvat i odlaganje prethodno obra enog, neopasnog proizvodnog otpada prihvat, obrada i privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada koji se može

ponovo uporabiti ili reciklirati, privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada iz doma instava, obrada gra evinskog otpada s ciljem oporabe provedba postupka mehani ko – biološke obrade komunalnog otpada (u daljnjem tekstu

MBO proces) s ciljem: izdvajanja sekundarne sirovine iz otpada (staklo, papir, metali, plastika) pripreme biorazgradivog dijela otpada za u inkovitiji postupak biološke obrade rafinacije produkata MBO procesa u funkciji dobivanja sirovine za postupke

proizvodnje bioenergije obrada otpadnih voda nastalih unutar RCGO prikupljanje i obrada odlagališnih plinova proizvodnja energije bioplinskim postrojenjem druge prate e djelatnosti u funkciji sustava zbrinjavanja otpada.

Obzirom da izdvojenim podru jem danas prolazi poljski put za pristup poljoprivrednimpovršinama lociranim u okolini planiranog RCGO, detaljnim planom ure enja je potrebno izna izamjensku trasu tog puta, kako bi se sprije io provoz poljoprivrednih strojeva kroz podru je centra zagospodarenje otpadom. Stoga se zamjenski put locirao rubno, isto no uz granicu obuhvata DPU, aostale površine, izuzev zaštitnog pojasa uz kanal Gliboki, ulaze u sastav centra i mogu se ograditi radikontroliranog obavljanja planiranih djelatnosti.

Pretpostavka mogu nosti gradnje gra evina unutar planiranog gra evnog podru ja je ure enjezemljišta. Ono obuhva a formiranje prometnih koridora, izvedbu ure aja i gra evina prometne,komunalne i telekomunikacijske infrastrukture i formiranje gra evnih estica.

Formiranje gra evnih estica predvi a se pojedina nim postupcima ili provedbom jedinstvenogpostupka, koji e obuhvatiti sve estice ili fazno logi nu grupu planiranih estica.

Postupak može uklju ivati izvlaštenje, sukladno Zakonu o izvlaštenju („Narodne novine“ broj9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 77/06).

Page 13: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

9

Osnovni koncept parcelacije podru ja planski je postavljen na na in da se osigura jedan,kontrolirani pristup na RCGO, a površine unutar samog centra su podijeljena po namjeni na gra evneestice, koje se mogu promatrati i ure ivati pojedina no ili ih se više može spojiti u jednu ili više

gra evnih estica, što prvenstveno ovisi o faznosti izgradnje centra. Površina gra evne esticedobivene spajanjem planom predvi enih estica, tretira se jedinstvenom gra evnom esticom, alipojedini dijelovi zadržavaju planom odre ene namjene.

U kona nici bi se itav RCGO mogao spojiti u jedinstvenu gra evnu esticu.Okvirne površine svake pojedine novoformirane gra evne estice definirane su ovim detaljnim

planom ure enja, a to ne površine definiraju se parcelacijskim elaboratom. Odstupanje od planompredvi enih površina prilikom izrade parcelacijskog elaborata dozvoljeno je u rasponu od +- 10%.

Detaljnim planom ure enja je predvi eno kona no stanje infrastrukture. Opseg pojedina nerealizacije nije definiran, što zna i da se može odvijati fazno, a osnova za to je funkcionalna cjelovitostpojedine faze, ovisno o osnovnoj namjeni prostora.

2.2 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

U obuhvatu DPU-a namjena pojedinih estica ili dijelova estica je slijede a: prihvatni centar s upravom i servisni prostor s kompleksom obrade gra evinskog otpada

estica broj 1/ centar za proizvodnju energije sa servisima i ure ajem za pro iš avanje otpadnih voda

estica broj 2/ površine za odlaganje otpada:

planirano odlagalište otpada / estica broj 3/ sanirano odlagalište otpada predvi eno za daljnju uporabu / estica broj 4/

rezervne površine u funkciji RCGO / estice brojeva 5, 6 i 7/ zaštitna zelena površine / estica broj 8/ uli ni koridori /oznaka UK s dodatnom numeri kom oznakom/

estica zamjenskog puta za pristup okolnim poljoprivrednim površinama /oznaka ZP/

Gra evne estice su namijenjene izgradnji gra evina osnovne namjene i kompatibilnih prate ihi/ili pomo nih gra evina, odre enih prema osnovnoj namjeni.

PRIHVATNI CENTAR S UPRAVOM I SERVISNI PROSTOR S KOMPLEKSOM OBRADEGRA EVINSKOG OTPADA - GRA EVNA ESTICA BROJ 1

Omogu ava formiranje gra evne estice i gradnju gra evnog kompleksa koji e sadržavati: kontrolirani ulaz u RCGO s prihvatnim centrom, zgradu uprave RCGO s pripadaju im parkiralištem i servisnim sadržajima, transportni centar s kamionskim parkiralištem, odgovaraju im servisom vozila i praonicom,

te mogu noš u instalacije benzinske crpke, reciklažno dvorište, površine za obradu i izdavanje gra evinskog otpada.

Kontrolirani ulaz u RCGO s prihvatnim centrom podrazumijeva gradnju kompleksa gra evina ufunkciji evidentiranja koli ine i vrste otpada, te primarne selekcije otpada radi razvrstavanja za daljnjuobradu.

Prostor zgrade uprave RCGO s pripadaju im parkiralištem i servisnim sadržajimapodrazumijeva ure enje površine i gradnju kompleksa upravne i administrativne namjene, koji e bitioblikovan i funkcionirati kao zasebna cjelina unutar RGCO, odvojena od osnovne komunalne namjenecentra.

Transportni centar s kamionskim parkiralištem, odgovaraju im servisom vozila i praonicompodrazumijeva ure enje površine i gradnju kompleksa za parkiranje i održavanje vozila RCGO, kao iprivremeno parkiranje, nužni servis i pranje vanjskih dostavnih vozila, a uz koji se predvi a mogu nostinstalacije i benzinske crpke.

Reciklažno dvorište podrazumijeva gradnju kompleksa gra evina za prihvat, razvrstavanje iisporuku otpada koji se klasificira kao sekundarna sirovina, te se isporu uje za obradu i daljnjekorištenje u navedenom smislu.

Page 14: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

10

Površine za obradu i izdavanje gra evinskog otpada predvi aju se u funkciji prihvata,selektiranja, obrade i isporuke obra enog gra evinskog otpada, pri emu se razdvaja otpad koji sekoristi kao sekundarna sirovina od otpada kojeg je radi svojstava potrebno zbrinuti na drugi na in.

Unutar estice se mogu ure ivati i druge servisne površine i/ili graditi gra evine u funkciji gorenavedenih namjena, odnosno unutar estice je u kompleksu ili kao samostoje e mogu e lociratiservisne i infrastrukturne gra evine u funkciji utvr enih djelatnosti (u sklopu upravne zgrade restorani/ili caffe bar za vlastite potrebe, prostore za uvarsku službu, a u ostalim dijelovima esticenadstrešnice, utovarno – istovarne rampe, mjerne i druge ure aje velikih dimenzija, trafostanice,plinske redukcijske stanice, spremnike goriva, crpne stanice sustava odvodnje ili vodoopskrbe, manjesustave za autonomnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i sli ne infrastrukturne gra evine).

Gradnja gra evina unutar estice može se predvidjeti istovremeno, odnosno temeljemjedinstvenog projekta za sve sadržaje ili u fazama, odnosno temeljem pojedina nih projekatanavedenih funkcionalnih cjelina.

CENTAR ZA PROIZVODNJU ENERGIJE SA SERVISIMA I URE AJEM ZAPRO IŠ AVANJE OTPADNIH VODA - GRA EVNA ESTICA BROJ 2

Omogu ava formiranje gra evne estice i gradnju gra evnog kompleksa koji e sadržavati: površine i gra evine za prihvat i obradu biološkog otpada (MBO centar), ure aj za pro iš avanje otpadnih voda sa spremnikom u funkciji proizvodnje bioplina, bioplinsko postrojenje, centralnu trafostanicu 10(20(/0,4 kV), snage do 5 MW, sustav odvodnje pro iš enih voda u recipijent – kanal Gliboki.

Površine i gra evine za prihvat i obradu biološkog otpada podrazumijevaju gradnju kompleksagra evina obrade biološkog otpada i pripreme sirovine za proizvodnju bioplina.

Ure aj za pro iš avanje otpadnih voda ima dvostruku funkciju i to: pro iš avanja otpadnih voda do propisanih svojstava prije ispuštanja vode u recipijent, pripreme otpadnih voda za korištenje u proizvodnji energije bioplinskim postrojenjem.

Bioplinsko postrojenje podrazumijeva skup gra evina i ure aja potrebnih za proizvodnjuenergije na osnovu bioplina jednom od standardiziranih tehnika.

Centralna trafostanica ima predvi enu funkciju: prihvata elektri ne energije iz javne niskonaponske mreže izvedene u okruženju

izdvojenog gra evinskog podru ja RCGO, prihvata elektri ne energije proizvedene bioplinskim postrojenjem, napajanja elektroenergetske mreže i mreže rasvjete predvi ene unutar izdvojenog

podru ja, za potrebe RCGO predaje viška proizvedene elektri ne energije u javnu elektroenergetsku mrežu.

Sustav odvodnje pro iš enih voda u recipijent – kanal Gliboki pretpostavlja gradnju zatvorenogili otvorenog kanala za odvodnju otpadnih voda, koje su prethodno obra ene sukladno posebnompropisu, izvan izdvojenog gra evinskog podru ja RCGO, a s ciljem ispuštanja vode u recipijent.

Unutar estice se mogu ure ivati i druge servisne površine i/ili graditi gra evine u funkcijinavedenih namjena, odnosno unutar estice je u kompleksu ili kao samostoje e mogu e lociratiservisne i infrastrukturne gra evine u funkciji utvr enih djelatnosti (nadstrešnice, utovarno – istovarnerampe, mjerne i druge ure aje velikih dimenzija, plinske redukcijske stanice, spremnike goriva, crpnestanice sustava odvodnje ili vodoopskrbe, manje sustave za autonomnu proizvodnju energije tipasolarnih kolektora ili druge kompatibilne sustave i druge sli ne infrastrukturne gra evine).

Gradnja gra evina unutar estice predvi a se istovremeno, odnosno temeljem jedinstvenogprojekta za sve sadržaje, osim što se gradnja ure aja za pro iš avanje otpadnih voda može predvidjetiu dvije faze od kojih se:

I. faza odnosi na prihvat otpadnih voda s podru ja RCGO, II. faza je opcionalna i odnosi se na mogu nost prihvata otpadnih voda iz okolnih naselja.

Page 15: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

11

REZERVNE POVRŠINE U FUNKCIJI RCGO- GRA EVNE ESTICE BROJEVA 5, 6 I 7

Rezervne površine u funkciji RCGO omogu avaju formiranje gra evnih estica brojeva 5, 6 i 7u funkciji dugoro nog razvoja djelatnosti u okviru centra za gospodarenje otpadom.

Radi se o površinama za ure enje otvorenih površina i gradnju gra evina u funkciji skupljanja,selektiranja i obrade otpada, proizvodnje energije ili drugih djelatnosti RCGO, a za koje ovog asanema utvr ene potrebe, niti precizne namjene. Na elno služe za proširenje sadržaja lociranih naesticama 1 i 2.

S obzirom na poziciju u odnosu na ostale funkcionalne cjeline, gra evna estica br. 5 seeventualno može dugoro no predvidjeti i za proširenje površina za odlaganje otpada.

POVRŠINE ZA ODLAGANJE OTPADA - GRA EVINSKE ESTICE BROJEVA 3 I 4

Površine za odlaganje otpada, podijeljene su na dvije fazno definirane cjeline: planiranu površinu za deponiranje otpada - estica broj 3 postoje u površinu sanirane deponije predvi enu za daljnju uporabu, s planiranim

proširenjem – estica broj 4.U kona nici se predvi a spajanje navedenih površina u jedinstvenu, objedinjenjem u

jedinstveno odlagalište.Površine za odlaganje otpada namijenjene su ure enju površina i gra enju gra evina za

odlaganje neopasnog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04,111/06, 60/08 i 87/09) i odgovaraju im posebnim podzakonskim aktima.

Unutar estice se mogu ure ivati i druge servisne površine i/ili graditi infrastruktura i gra evineu funkciji osnovne namjene, kao što su zaštitni nasipi, sustavi drenaže procjednih voda, sustaviisplinjavanja, pristupne ceste i druge potrebne servisne gradnje.

Postoje e gra evine, koje se nalaze unutar estice br. 4, a izgra ene su za potrebe lokalnogodlagališta otpada, mogu se privremeno zadržati u upotrebi, do trenutka privo enja prostora planomdefiniranoj namjeni, nakon ega se predvi aju izmjestiti (što se prvenstveno odnosi na ure aje kao štoje mostna vaga ili kontejneri) ili ukloniti (betonski platoi i temelji i drugo).

ZAŠTITNA ZELENA POVRŠINA /OZNAKA Z/

Zaštitna zelena površina /oznaka Z/ je površina zelenila u funkciji zaštitne tampon zone izme usadržaja RCGO i inundacije reguliranog kanala Gliboki. Zaštitna površina se ure uje sadnjom trave i/ilivišeg raslinja, pri emu se preferira zadržavanje postoje eg visokog zelenila u što je više mogu ojmjeri. Na površinama zaštitnih zelenih površina nije mogu a gradnja gra evina, a unutar nje jemogu e urediti površinu puta za održavanje kanala, ukoliko takva površina ne postoji unutar sameestice kanala.

POVRŠINA ULI NOG KORIDORA /OZNAKA UK S DODATNOM NUMERI KOMOZNAKOM/

Površine uli nog koridora /oznaka UK s dodatnom numeri kom oznakom, tj. UK1 i UK2/formiraju se radi rekonstrukcije postoje ih ili izgradnje novih prometnica, pripadaju ih okolnih (zelenihpovršina), te eventualno i komunalne infrastrukture. Površine uli nih koridora UK! i UK2 mogu sespojiti u jedinstvenu esticu, ili se u slu aju objedinjavanja više planom predvi enih funkcionalnoutvr enih estica u jedinstvenu esticu RCGO, mogu pripojiti navedenoj novoj jedinstvenoj estici, priemu prometne površine zadržavaju planom predvi enu namjenu i postaju interne prometnice centra.

Površine uli nih koridora mogu se ure ivati fazno.

ESTICA ZAMJENSKOG PUTA ZA PRISTUP OKOLNIM POLJOPRIVREDNIMPOVRŠINAMA /OZNAKA ZP/

Predvi a se formirati isto no, unutar podru ja obuhvata DPU, a izvan podru ja za izgradnjuRCGO. Širina joj treba omogu iti prolaz poljoprivrednih strojeva, a koji danas imaju širine radnihdijelova 4,0 m, pa i više.

Page 16: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“ Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

12

2.2.1 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, na in korištenja i ure enja površina

2.2.1.1 Iskaz za pojedinu esticu

OZNAKAGRA .ESTICE

NAMJENA GRA EVNEESTICE

NA IN GRADNJEGRA EVINA

površinagra evneestice (m2)

kig

ekivaninajve i kis -

nijeograni en

Vmax (m) Emaxnajve a dozvoljenapovršina gra evinapo estici /PT/ (m2)

najve a o ekivana brutopovršina gra evina po

estici /GBP/ (m2)

1 PRIHVATNI CENTAR KOMPLEKS 53.859,14 0,60 1,00 32.315,48 53.859,14

2CENTAR PROIZVODNJE

ENERGIJEKOMPLEKS 109.026,99 0,60 1,00 65.416,19 109.026,99

3 PLANIRANO ODLAGALIŠTESPECIFI NAGRA EVINA

138.017,36 1,00 1,00 138.017,36 138.017,36

4POSTOJE E SANIRANO

ODLAGALIŠTESPECIFI NAGRA EVINA

124.408,51 1,00 1,00 124.408,51 124.408,51

5 REZERVNA POVRŠINA KOMPLEKS 33.821,46 0,60 1,00 20.292,88 33.821,466 REZERVNA POVRŠINA KOMPLEKS 40.632,95 0,60 0,60 24.379,77 24.379,777 REZERVNA POVRŠINA KOMPLEKS 23.421,90 0,60 0,60 14.053,14 14.053,14

8ZAŠTITNA ZELENA

POVRŠINANEMA GRADNJE 3.873,78 0,00 0,00

UK 1 PROMETNICA NISKOGRADNJA 3.877,53 0,00 0,00UK 2 PROMETNICA NISKOGRADNJA 7.507,91 0,00 0,00ZP ZAMJENSKI PUT NISKOGRADNJA 6.868,20 0,00 0,00

545.315,73 418.883,33 497.566,37

parametri su uvjetovaniparametri su uvjetovaniparametri su uvjetovani

za upravu Emax = P+8,parametri su uvjetovani

tehnologijomparametri su uvjetovani

tehnologijomparametri su uvjetovani

tehnologijom

UKUPNO

ne iskazuje se

ne iskazuje sene iskazuje sene iskazuje sene iskazuje se

Page 17: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

13

Obzirom da je gradnja gra evina visokogradnje predvi ena samo na esticama 1 i 2, tedugoro no, ukoliko e se širiti sadržaj tih estica na rezervne površine, dodatno i na esticama 5, 6 i 7,urbanisti ko tehni ki uvjeti imaju stvarno relevantni karakter samo za navedene estice.

No i kod toga je potrebno uzeti u obzir da se ograni ava samo koeficijent izgra enosti estice/kig/, koeficijent iskoristivosti estice /kis/, radi samog sadržaja nije potrebno ograni avati, a visina ietažnost ovise o tehnologiji gradnje, te se ne ograni avaju.

Izuzetno se preporu a da se upravna zgrada, isklju ivo radi protupožarne zaštite ne projektira sviše od 9 nadzemnih etaža, što se zapravo niti ne o ekuje kao vjerojatno.

Za estice brojeva 6 i 7 o ekivani kis je manji nego za druge, radi ograni enja gradnje kojeproizlazi iz posebnih uvjeta zaštite naftovoda.

Pozicija gradnje gra evina visokogradnje u odnosu na me e pojedine estice predvi a se uvu i10,0 m u odnosu na vanjske granice RCGO.

Isto se preporu a i u odnosu na pristupne prometnice, odnosno unutarnje me e estica i to izrazloga što se tih prvih desetak metara predvi a rezervirati za prolaz infrastrukturnih vodova.

Gra evine odlagališta otpada spadaju u specifi nu vrstu gradnje, kod kojih se o ekujemaksimalna izgra enost estice u navedenu svrhu. Iskorištenost estice se za takvu gradnju ne možeiskazati u smislu prostornih parametara, te se uzima kao 1,00.

2.2.1.2 Ukupna bilanca korištenja prostora

OZNAKAGRA EVNE

ESTICE

GRA EVNEESTICE

površinagra evnih

estica -zbirna za

višeestica(m2)

kig

najve apredvi ena

tlocrtnapovršinaizgradnje

(m2)

ekivaninajve i kis

(kis nijeplanski

ograni en)

najve apredvi ena

ukupnapovršinaizgradnje

(m2)

Vmax(m)

Emax

1, 2, 5, 196.707,59 0,60 118.024,55 1,00 196.707,59

6,7 64.054,85 0,60 38.432,91 0,60 38.432,91

3,4

GRA EVNEESTICE ZA

ODLAGALIŠTAOTPADA

UNUTAR RCGO

262.425,87 1,00 262.425,87 1,00 262.425,87

523.188,31 X 418.883,33 X 497.566,37

0,73 X 0,87 X

za upravu naestici broj 1

Emax = P+8,ostali parametri

ovise otehnologiji i ne

ograni avaju se

Gig GRA EVNIH ESTICAKis GRA EVNIH ESTICA

UKUPNO GRA EVNE ESTICERCGO ne iskazuje se

0,9510

GRA EVNEESTICE ZA

SERVISE RCGO

PROSJE NI kig i kis ne iskazuje se0,8006

Page 18: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

14

OZNAKAGRA EVNE

ESTICE

GRA EVNEESTICE

površinagra evnih

estica -zbirna za

više estica(m2)

kig

najve apredvi ena

tlocrtnapovršinaizgradnje

(m2)

ekivaninajve i kis

(kis nijeplanski

ograni en)

najve apredvi ena

ukupnapovršinaizgradnje

(m2)

Vmax(m)

Emax

8ZAŠTITNAZELENA

POVRŠINA3.873,78

UK1, UK2

PROMETNICEUNUTAR

PROSTORNECJELINE RCGO

11.385,44

15.259,22

538.447,53 X 418.883,33 X 497.566,37

ZPVANJSKE

PROMETNEPOVRŠINE

6.868,20

6.868,20

545.315,73 X 418.883,33 X 497.566,37

niskogradnja

Kis RCGO 0,9241Gig RCGO

UKUPNO POVRŠINE IZVANPROSTORNE CJELINE RCGO

UKUPNO POVRŠINE PROSTORNECJELINE RCGO

niskogradnja

UKUPNO OSTALE POVRŠINEPROSTORNE CJELINE RCGO

ne iskazuje se

nema gradnje

0,7779

ne iskazuje se

ne iskazuje se

Kis ZA OBUHVAT DPU

UKUPNO POVRŠINE U OBUHVATUDPU

0,76810,9124

ne iskazuje se

Gig ZA OBUHVAT DPU

Page 19: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

15

2.3 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Prometno rješenje i koncept lociranja osnovne infrastrukture dani su kartografskim prikazom br2.- “Prometna i komunalna infrastrukturna mreža“, a obuhva aju uvjete za:

lociranje osnovnih prometnica unutar RCGO /oznake UK1 i UK2/ lociranje zamjenskog puta za pristup okolnim poljoprivrednim površinama /oznake ZP/ na ine priklju enja RCGO na prometnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu izvedenu i

planiranu u okolnom podru ju osnovno pozicioniranje infrastrukturnih gra evina i linijske infrastrukture unutar podru ja

RCGO.

Osim za osnovne prometnice / estice UK1, UK2 i ZP/, ovim planom se predvi aju na elnetrase linijske infrastrukture, koje se projektnim rješenjem RCGO mogu djelomi no predvidjeti idruga ije, ukoliko to ovisi o tehnološkom rješenju sadržaja RCGO.

Postoje a infrastruktura koja je izvedena unutar podru ja obuhvata DPU, što se prvenstvenoodnosi na el. srednjenaponski kabelski vod i izvedenu trafostanicu, predvi a se zadržati, osim iznimno,ukoliko se ustanovi da predstavlja smetnju realizaciji sadržaja RCGO, kod ega je se treba izmjestitina prikladnu površinu.

Zaštita magistralne infrastrukture, koja se nalazi ili je planirana unutar podru ja obuhvata DPU,što se prvenstveno odnosi na me unarodni naftovod, tehnološki otpremni plinovod i opti kutelekomunikacijsku TT kabelsku infrastrukturu, provodi se sukladno posebnim propisima i posebnimograni enjima u gradnji odre enim u poglavlju 2.4.1. Uvjeti i na in gradnje

2.3.1 Prometna mreža

Pristup do RCGO predvi en je planiranom nekategoriziranom pristupnom prometnicom,lociranom južno od izdvojenog podru ja RCGO, prema trasi odre enoj Izmjenom i dopunomProstornog plana ure enja Op ine Koprivni ki Ivanec, a koja omogu ava pristup do RCGO iz dvasmjera:

od ŽC 2090 elekovec (D20) – Koprivnica (D41) od naselja Pustakovec.

Do izvedbe navedene ceste za pristup RCGO se može koristiti postoje i prilazni put, izvedenza potrebe korištenja lokalnog odlagališta „Piškornica“, a ije površine se integriraju u podru jeizgradnje RCGO.

U pojasu od cca 150,0 m južno od izdvojenog podru ja RCGO, i južno od planirane pristupneceste za RCGO se predvi a locirati Podravska brza cesta.

Isto no, unutar podru ja obuhvata DPU, a izvan podru ja za izgradnju RCGO predvi a seformirati koridor i izvesti zamjenski put za pristup poljoprivrednim površinama /oznaka ZP/.

Put se u prvoj fazi može izvesti kao makadam, minimalne širine 4,5 m, pri emu os puta uodnosu na jadranski naftovod treba biti pod kutom izme u 60° i 90° .

Unutar podru ja RCGO predvi aju se formirati dva uli na koridora s osnovnim prometnicamaunutar RCGO /oznake UK1 i UK2/.

Širina planiranih uli nih koridora definirana je parcelacijom.Unutar pojedinog uli nog koridora treba omogu iti izvedbu kolnika i odvodnje oborinske vode s

javnih prometnih površina, te eventualno mogu nost vo enja mreža komunalne infrastrukture.Visinsko vo enje trase prometnica i kolnih prilaza treba se prilagoditi terenu i omogu iti izvedbu

kolnih prilaza gra evnim esticama.Sve prometnice predvi aju se s minimalnom širinom kolnika od 5,5 m, a treba ih izvesti uz

primjenu odgovaraju ih mjera zaštite okoliša, odre enih za prometnice unutar RCGO.Ostale ceste koje se projektom predvi aju za potrebe funkcioniranja RCGO smatraju se

vanjskim ure enjem pojedine estice, a karakteristike im ovise o funkciji i uvjetima zaštite okoliša.

Page 20: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

16

2.3.2 Komunalna infrastrukturna mreža: /vodoopskrba, odvodnja i opskrbaplinom/

Linijsku komunalnu infrastrukturu unutar podru ja RCGO predvi a se locirati na planiranimgra evnim esticama, i to rubno uz liniju regulacije.

Za planirane gra evine infrastrukturnih sustava, koje ne e biti u vlasništvu vlasnika estice, akoje se mogu graditi unutar podru ja RCGO – prvenstveno se to odnosi na trafostanice, plinskeredukcijske stanice, TK kabinete i sli no, potrebno je osigurati mogu nost pristupa za distributera, bilodirektnim pristupom s javne površine, bilo služnoš u prolaza. Za infrastrukturne gra evine mogu e jealternativno, iz zemljišno – pravnih razloga formirati i vlastitu zemljišnu esticu unutar gra evneestice druge namjene, koja se dimenzionira na na in da je površina zemljišta dvostruko ve a od

površine infrastrukturne gra evine.

2.3.2.1 Vodoopskrba

Do postoje ih gra evina odlagališta „Piškornica“ je izveden vodoopskrbni cjevovod DN110, kojise i nadalje planira koristiti za potrebo opskrbe sadržaja centra pitkom i sanitarnom vodom. Ukoliko jepotrebno, radi pove anja kvalitete ili kapaciteta, cjevovod je mogu e rekonstruirati u istoj ili približnoistoj trasi.

Za tehnološke potrebe i potrebe gašenja požara podru ja RCGO na elno se planira koristitivoda iz vlastitog vodozahvata, lociranog unutar podru ja RCGO, a samo iznimno ili djelomi no izjavnog vodoopskrbnog sustava.

Zahvat tehnološke vode iz podzemlja, mogu e je predvidjeti u skladu s posebnim uvjetimaHrvatskih voda i prema posebnim propisima za koncesije.

2.3.2.2 Zbrinjavanje otpadnih voda

Skupljanje i zbrinjavanje otpadnih voda predvi a se riješiti kao cjeloviti kontrolirani sustavunutar podru ja RCGO, pri emu se otpadne vode koriste u procesu proizvodnje bioplina, te ukona nici pro iš avaju ure ajem za pro iš avanje otpadnih voda lociranim na estici broj 2.

U kontrolirani sustav treba uklju iti sve manipulativne površine RCGO, uklju uju i i parkirališnepovršine uz upravu, transportni centar i druge otvorene površine na kojima se može potencijalnodogoditi zaga enje.

Sve vode koje se ispuštaju u sustave javne odvodnje, u ovom slu aju u kanal Gliboki, trebajuimati sastav i kakvo u koja odgovara uvjetima Pravilnika o grani nim vrijednostima opasnih i drugihtvari u otpadnim vodama („Narodne novine“ broj 94/08).

Vodu koja ni nakon pro iš avanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao itehnološki talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima štetnim za okoliš.

2.3.2.3 Energija iz obnovljivih izvora

Za potrebe RCGO planira se primjena energije dobivene iz obnovljivih izvora, prvenstvenobioplina, za iju proizvodnju se osigurava prostor estice broj 2.

Sve gra evine i postrojenja koja se u svrhu tehnološke pripreme, proizvodnje, transformacije,distribucije i korištenja energije planiraju locirati unutar podru ja RCGO trebaju se bazirati na primjeniatestiranih ure aja, odnosno na standardiziranoj tehnologiji proizvodnje i primjene, sigurnoj za ljudskokorištenje i s kontroliranim utjecajem na okoliš.

Kao dopuna osnovnom energetskom sustavu mogu e je dodatno koristiti i druge alternativneizvore energije (energija vjetra, sunca, sustavi korištenja temperature zemlje, vode, i drugo), a koju jemogu e predvidjeti kao dopunu centralnom sustavu ili kao dodatni izvor za pojedinu gra evinu (zapotrebe zgrade uprave ili druge).

Trafostanica, koja je predvi ena kao dio centralnog sustava proizvodnje energije treba biti naodgovaraju i na in povezana s javnom elektroenergetskom mrežom, radi osiguranja mogu nosti„vra anja“ viška elektri ne energije u odgovaraju u javnu mrežu.

Page 21: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

17

2.3.2.4 Toplovodi i drugi produktovodi

Toplovodi i drugi produktovodi, u funkciji distribucije energije, mogu se locirati unutar koridoraulica, unutar zaštitnih zelenih površina ili uz me u unutar gra evnih estica namjene.

Toplovode i druge produktovode, u funkciji distribucije energije, je potrebno projektirati u skladus posebnim propisima.

2.3.2.5 Plinoopskrba

Zbog predvi enog korištenja bioplina vlastite proizvodnje, ne predvi a se opskrba podru jaRCGO plinom iz javne mreže plinoopskrbe, ali se ostavlja mogu nost da se, u slu aju potrebe, izvršitakvo pripajanje spojem na najbliži sustav plinoopskrbe izveden u okolnom podru ju. Najbliži plinovodiizvedeni su unutar podru ja naselja Pustakovec (distributivni plinovod) i unutar trase ŽC elekovec –Koprivnica (magistralni plinovod).

2.3.3 Komunalna infrastrukturna mreža: /elektroopskrba, javna rasvjeta itelekomunikacijska mreža/

2.3.3.1 Mreža elektroopskrbe i rasvjete

Postoje i podzemni srednjenaponski 10 kV vod, povezuje postoje u trafostanicu s el. mrežomu naselju Pustakovec, a rekonstrukcija, odnosno izmještanje ovog voda predvi a se samo u slu aju dase utvrdi njegova smetnja izvedbi planiranih sadržaja javnih prometnica izvan RCGO ili sadržajaRCGO, kod ega se za vod treba utvrditi povoljnija pozicija u odnosu na planirane sadržaje.

Što bi se moglo dogoditi prvenstveno radi izvedbe prometnice UK1, što ovisi o dubini i na inuzaštite izvedenog voda.

Unutar podru ja obuhvata DPU planirana je minimalno jedna nova transformatorska stanica,povezana sa sustavom proizvodnje energije, a koju je dodatno potrebno povezati srednjenaponskimvodom s postoje om trafostanicom unutar RCGO, te je po mogu nosti treba dodatno vezati na javnuel. mrežu i s druge strane, na na in da se postigne dvostruka veza. Trafostanica se locira uzbioplinsko postrojenje.

Niskonaponska mreže elektroopskrbe unutar RCGO predvi ena je kao podzemna kabelskamreža, a trase je poželjno locirati uz me e estica, tako da im manje smetaju osnovnim sadržajimaestica.

Obzirom na nemogu nost preciznog planiranja potreba za energijom korisnika, izgradnjatransformatorskih stanica, mogu a je unutar pojedinih gra evnih estica druge osnovne namjene,sukladno posebnim uvjetima distributera.

Rasvjeta unutar podru ja RCGO tretira se vanjskim ure enjem pojedine estice.Svjetiljke rasvjete treba montirati na tipizirane stupove.

2.3.3.2 Telekomunikacijska mreža

Do podru ja RCGO se planira izvesti podzemna telefonska kanalizacije sa spojem napostoje u TK kanalizaciju u naselju Pustakovec.

Unutar podru ja obuhvata nema izvedenih baznih postaja mobilnih telekomunikacija.Nove bazne postaje pokretnih telekomunikacijskih mreža mogu se pozicionirati unutar podru ja

gospodarske zone: na samostoje e antenske stupove, na visoke gra evine, locirano na tipskim antenskim prihvatima.

Gra evine i ure aje pokretne telekomunikacijske mreže treba projektirati prema posebnimpropisima i pravilima struke, te ukoliko se postavlja antenski stup, na na in da se do tri operateramogu koristiti istim antenskim stupom.

Page 22: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

18

2.4 UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRADNJAGRA EVINA

2.4.1 Uvjeti i na in gradnje

2.4.1.1 Uvjeti gradnje gra evina

Smještaj gra evina na gra evnim esticama odre en je kartografskim prikazom br.4. – “Uvjetigradnje gra evina“.

Tim prikazom je za gra evne estice odre eno: površina unutar koje se mogu graditi gra evine, udaljenost te površine od linije regulacije i ostalih granica gra evne estice.

Me usobna udaljenost gra evina treba biti uskla ena s propisima za zaštitu od elementarnihnepogoda, zaštitu na radu i zaštitu od požara na na in da se osigura:

sigurnost od zatrpavanja prolaza dijelovima gra evina u slu aju urušavanja gra evina, dostupnost vatrogasnog vozila do svih gra evina na gra evnoj estici, sigurnost od prenošenja požara s jedne gra evine na drugu – izvedbom protupožarnih

barijera.

Me usobna udaljenost gra evina na susjednim esticama, ukoliko nisu gra ene kaopoluugra ene ili ugra ene, mora biti minimalno jednaka ½ visine osnovnog korpusa više gra evine, aline može biti manja od širine vatrogasnog koridora, odre enog prema poglavlju „Zaštita od požara“ izove Odluke.

Posebna ograni enja izvedbe zahvata koja ovise o posebnim uvjetima zaštite cjevovodaJANAF-a utvr uju se prema kartografskom prikazu br. 4. „Uvjeti gradnje“ i prema slijede im uvjetima:

u pojasu širine 5,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda naftovoda zabranjena je sadnja bilja itrajnih nasada, ije korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obra ivatizemlju dublje od 0,5 m,

na gra evnim esticama brojeva 6 i 7, unutar zone opasnosti cjevovoda jadranskognaftovoda, odnosno u pojasu širine 30,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda nije dozvoljenanikakva gradnja, bez suglasnosti vlasnika cjevovoda,

unutar zone opasnosti cjevovoda jadranskog naftovoda, odnosno u pojasu širine 30,0 mlijevo i desno od osi cjevovoda nije dozvoljeno nasipavanje otpada,

na gra evnim esticama brojeva 6 i 7, unutar pojasa koji se prostire izme u 30,0 m do100,0 m od osi cjevovoda naftovoda, gradnja je dozvoljena prema posebnim uvjetimavlasnika cjevovoda,

radi zaštite naftovoda od utjecaja teških strojeva i vozila, u zoni opasnosti cjevovodajadranskog naftovoda, odnosno u pojasu širine 30,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda,unutar estice zamjenskog puta /oznaka ZP/ gradnja prometnih gra evina, dozvoljena jesamo uz suglasnost i prema posebnim uvjetima vlasnika naftovoda,

os planiranog zamjenskog puta /oznaka ZP/ treba u odnosu na cjevovod naftovodapredvidjeti pod kutom izme u 60° i 90°.

Sukladno Zakonu o prostornom ure enju i gradnji:Podrum (Po) je ukopani dio gra evine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno

suterena.Suteren (S) je dio gra evine iji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%

svoga volumena u kona no ure eni i zaravnati teren uz pro elje gra evine, odnosno je najmanje sjednim svojim pro eljem izvan terena.

Prizemlje (P) je dio gra evine iji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše je1,5m iznad kona no ure enog i zaravnanog terena, mjereno na najnižoj to ki uz pro elje gra evine iliiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio gra evine iji se prostor nalazi izme u dva poda iznad prizemlja.

Page 23: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

19

Potkrovlje (Pk) je dio gra evine iji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispodkosog ili zaobljenog krova.

Maksimalno dozvoljena etažnost gra evine (Emax) ozna ava najve i dozvoljeni broj i tip etažaosnovne gra evine ili gra evnog kompleksa.

Visina gra evine, u smislu ovog plana je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od kona nozaravnanog i ure enog terena uz pro elje gra evine na njegovom najnižem dijelu, do gornjeg rubastropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida potkrovlja, ija visina ne može biti viša od1,20 m.

Maksimalno dozvoljena visina gra evine (Vmax) je najve a dozvoljena visina osnovnegra evine ili gra evnog kompleksa.

Ukupna visina gra evine mjeri se od kona no zaravnanog i ure enog terena na njegovomnajnižem dijelu uz pro elje gra evine do najviše to ke krova (sljemena), a kod gra evina s ravnimkrovom ili s kosim krovom i atikom ija visina je ve a od visine sljemena, ukupna visina se mjeri dovrha atike.

Koeficijent izgra enosti gra evnih estica /kig/ za gra evne estice brojeva 1, 2, 3, 4 i 5 iznosikig<=0,60. Zbog tehnološke uvjetovanosti, koeficijent iskoristivosti gra evnih estica /kis/, visinagra evina i etažnost se ovim detaljnim planom ne ograni avaju.

Za zgradu uprave se iz razloga zaštite od požara ne preporu a gradnja gra evine više od 9nadzemnih etaža (P+8).

Gradnja na pojedinoj estici predvi a se kao arhitektonsko – gra evinski kompleks od nekolikogra evina smještenih na istoj gra evnoj estici, me usobno funkcionalno povezanih ili povezanihotvorenim ili zatvorenim komunikacijskim prostorima, odnosno površinama.

Primjena materijala i kvaliteta oblikovanja gra evina ovisi o funkciji gra evine, a trebazadovoljavati suvremene arhitektonske standarde.

Minimalno upravnu zgradu treba oblikovati na reprezentativni na in, pri emu sva pro eljagra evine u odnosu na primjenu materijala i kvalitetu oblikovanja trebaju biti jednako kvalitetnooblikovana.

Krovovi se, u skladu s funkcijom gra evine, mogu oblikovati kao kosi i/ili ravni.Krovne plohe orijentirane na pješa ke ili parkirališne površine trebaju obavezno imati izvedene

snjegobrane. Krovne plohe gra evina ne mogu biti ve eg nagiba od 45°.Sukladno gospodarskoj funkciji RCGO, potkrovlja treba izbjegavati, a ukoliko se ipak

predvi aju, u krovnim plohama se mogu predvidjeti samo krovni prozori.Kod projektiranja gra evina potrebno je voditi ra una o odvodu kondenzata iz klima ure aja,

koji nije dozvoljeno ispuštati na javne pješa ke i kolne površine.

2.4.1.2 Uvjeti gradnje i ure enje manipulativnih površina i površina parkirališta

Na svakoj gra evnoj estici, potrebno je izvesti pristup na esticu koji e omogu iti kružnookretanje vozila, odnosno manevriranje vozila unutar estice, te parkirališni ili garažni prostor zavlastite potrebe.

Minimalni broj parkirališnih ili garažnih mjesta (broj PGM) po pojedinoj gra evnoj esticiutvr uje se, ovisno o namjeni prostora na estici, sukladno slijede oj tabeli:

namjena gra evine koeficijent broj parkirališnih ili garažnih mjesta na1 KOMUNALNI SADRŽAJI 0,45 1 zaposlenika2 UREDSKI PROSTORI 2,00 100 m2 korisnog prostora

3 VOZNI PARK RCGO IPARKIRALIŠTE DOSTAVE

dimenzionira se prema kapacitetu centra, a ne možesadržavati manje od 30 parkirališnih mjesta za kamione,

odnosno druga komunalna vozila

Page 24: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

20

2.4.1.3 Gradnja ograda

Obavezno je ogra ivanje svih površina koja su u funkciji obavljanja djelatnosti RCGO.Rezervne estice, koje u pojedinim fazama nisu predvi ene za korištenje nije potrebno

ogra ivati. Ograde se mogu graditi na me ama gra evnih estica ili unutar same estice.Ograde se predvi aju kao tipske zaštitne industrijske ži ane ograde.

2.4.1.4 Obveza ure enja zelenih površina na gra evnim esticama

Ure enje zelenih površina nije obvezno, a ukoliko se predvi aju treba ih predvidjeti na na inda budu uskla ene s namjenom pojedine estice.

2.4.1.5 Rekonstrukcija gra evina ija je namjena protivna planiranoj

Unutar podru ja obuhvata DPU, na estici planiranoj za deponiranje otpada / estica broj 3/postoje gra evine izvedene u funkciji lokalnog odlagališta otpada, koje se dugoro no planiraju ukloniti,radi privo enja površine planiranoj namjeni.

Rekonstrukcija navedenih gra evina iz je dozvoljena samo u smislu osiguranja mjera zaštite naradu i zaštite okoliša, pri emu se ne predvi a mogu nost pove anja površine i volumena gra evina.

Izvedene gra evine mogu e je koristiti sve do trenutka kada e se pristupiti ure enje dijelaestice na kojem su izvedene, kona noj namjeni ure enja odlagališta, kada ih je potrebno izmjestiti na

odgovaraju e lokacije unutar RCGO, odnosno, ukoliko ih nije mogu e izmjestiti, potrebno ih je uklonitina odgovaraju i na in.

2.4.1.6 Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i uli ne mreže komunalneinfrastrukture

2.4.1.6.1 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije prometnica

Sve prometnice predvi aju se s minimalnom širinom kolnika od 5,5 m, a treba ih izvesti uzprimjenu odgovaraju ih mjera zaštite okoliša, odre enih za prometnice unutar RCGO.

Ostale ceste koje se projektom predvi aju za potrebe funkcioniranja RCGO smatraju sevanjskim ure enjem pojedine estice, a karakteristike im ovise o funkciji i uvjetima zaštite okoliša.

Posebna ograni enja izvedbe zahvata koja ovise o posebnim uvjetima zaštite cjevovodaJANAF-a utvr uju se prema kartografskom prikazu br. 4. „Uvjeti gradnje“ i prema slijede im uvjetima:

na estici zamjenskog puta /oznaka ZP/ gradnja prometnih gra evina u pojasu zoneopasnosti cjevovoda naftovoda, odnosno u pojasu širine 30,0 m lijevo i desno od osicjevovoda, dozvoljena je prema posebnim uvjetima vlasnika naftovoda.

Prilaze i priklju ke na javne ceste potrebno je projektirati prema Pravilniku o uvjetima zaprojektiranje i izgradnju priklju ka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 119/07) i premaodgovaraju im normama.

S kolnog priklju ka i s ceste niže kategorije ne smije se izlijevati voda na kolnik ceste višekategorije.

Spojevi prometnica nižeg ranga na prometnice višeg ranga trebaju biti riješeni na na in da seutvrdi pravo prvenstva prometnice višeg ranga.

Spoj prometnica je potrebno prometno ozna iti prema Pravilniku o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi cesta („Narodne novine“ broj 33/05, 64/05 i 155/05).

Visinsko vo enje trase prometnica, kolnih prilaza treba se prilagoditi terenu i omogu iti izvedbukolnih prilaza gra evnim esticama.

Page 25: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

21

2.4.1.6.2 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodovaunutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba pitkom vodom, opskrbaplinom, odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda, gradnja toplovoda i produktivoda

Mreže vodoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnimpropisima i pravilima struke.

Materijali koji se mogu primjenjivati za izvedbu mreže ne smiju biti škodljivi za ljudsko zdravlje.Mrežu za potrebe gašenja požara, sukladno odredbama iz poglavlja 7.4 Zaštita od požara, ove

Odluke.

Sve vode koje se ispuštaju u sustave javne odvodnje, u ovom slu aju u kanal Gliboki, trebajuimati sastav i kakvo u koja odgovara uvjetima Pravilnika o grani nim vrijednostima opasnih i drugihtvari u otpadnim vodama („Narodne novine“ broj 94/08).

Vodu koja ni nakon pro iš avanja nema kvalitetu sukladno posebnom propisu, jednako kao itehnološki talog, treba zbrinjavati prema posebnim propisima o tvarima štetnim za okoliš.

Toplovode i druge produktovode, u funkciji distribucije energije, je potrebno projektirati u skladus posebnim propisima.

Sve elemente sustava plinoopskrbe, bez obzira da li se radi o vlastitom sustavu ili o spoju najavni plinoopskrbni sustav, treba projektirati prema posebnim propisima koji se odnose na opasne tvarii materije i prema pravilima struke.

Materijal voda treba definirati kao PE HD.Izgradnju plinovoda potrebno je predvidjeti na dovoljnoj udaljenosti od visokog raslinja,

odnosno van dohvata korijenja.

Ukoliko posebnim propisom nije odre ena manja vrijednost, najmanja me usobna udaljenostukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvr uje se prema slijede oj tabeli:

minimalni razmaci križanje /m/ paralelno vo enje /m/plinovodi me usobno 0,20 0,60plinovod prema vodovodu ikanalizaciji 0,20 0,60

plinovod prema informacijskimkablovima 0,30 0,50

plinovod do elektroenergetskihvodova 0,50 1,00

plinovod do okna i kanala 0,20 0,30

Ukoliko e se izvoditi plinske redukcijske stanice, potrebno ih je locirati na slijede e udaljenostiod u tabeli navedenih gra evina:

vrsta gradnje minimalni razmak od plinovoda /m/

od dvorišnih ograda 1,00od javnih cesta, ulica, putova i nadzemnih niskonaponskihvodova

3,00

od trafostanica i visokih stabala 4,00od javnih gra evina, odnosno od gra evina gdje se okupljave i broj ljudi, kao i od skladišta zapaljivih materijala igra evina gra enih od drveta ili obu enih u drvo, te od rubavodotoka

6,00

Priklju enje pojedina nih gra evina, odnosno kompleksa mogu e je na odgovaraju u plinskumrežu.

Page 26: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

22

Plinski priklju ak je mogu e locirati na pro elju gra evine ili se može izvesti i postavomtipiziranog samostoje eg plinskog ormara unutar gra evne estice, na poziciji na kojoj ne ometapromet.

2.4.1.6.3 Gradnja, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodovaunutar prometnih i drugih javnih površina - opskrba el. energijom, javna rasvjeta itelekomunikacijska mreža

A/ niskonaponska mreža

Sve radove treba izvesti prema tehni kim uvjetima, uvjetima nadležnog distributera i pravilimastruke. Na dijelovima trase gdje se energetski kabeli polažu paralelno, razmak izme u njih moraiznositi minimalno 10 cm.

Minimalni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i vodovoda mora iznositi 0,5 m,odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Na mjestu križanja kabel može biti položeniiznad ili ispod vodovoda. Okomiti razmak izme u kabela i glavnog cjevovoda mora biti 0,5 m, a kodkrižanja kabela i priklju nog cjevovoda min. 0,3 m.

Kod paralelnog polaganja energetskog kabela i plinovoda, tlaka jednakog ili manjeg od 4 bara,najmanji vodoravni razmak mora iznositi 0,5 m, odnosno s magistralnim plinovodom 1,5 m.

Nije dopušteno polaganje kabela iznad ili ispod plinovoda osim na mjestu križanja. Križanje seobavlja na minimalnom razmaku 0,5 m, a kod križanja sa priklju cima min.0,3 m.

Križanje energetskog kabela s TK (telefonskim) kanalizacijskim cijevima treba izvesti podkutom 90 stupnjeva s okomitim razmakom 0,3 m (do 1 kV), 0,5 m (do 35kV). Kod paralelnog polaganjarazmak mora iznositi min. 0,5 m.

B/ rasvjeta

Svjetiljke rasvjete treba montirati na tipizirane stupove.Zbog racionalnijeg korištenja elektri ne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vo enja i

identifikacije treba omogu iti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela u kasnim no nim satima.Svaki stup treba uzemljiti i zaštititi od indirektnog dodiraZaštita od indirektnog dodira postiže se automatskim isklju enjem napajanja sa jednim od

tipiziranih ure aja za zaštitu.

C/ telekomunikacijska mreža

Telekomunikacijsku kanalizaciju za postavu instalacija fiksne telekomunikacijske mreže trebaprojektirati prema posebnim propisima i pravilima struke, te na na in da se ista kanalizacija možekoristiti za vo enje vodova više operatera.

Ku ne priklju ke na TK kanalizaciju i unutarnji ku ni razvod potrebno je projektirati i izvestisukladno uvjetima Pravilnika o tehni kim uvjetima za elektroni ku komunikacijsku mrežu poslovnih istambenih zgrada (NN br 155/09).

2.4.2 Zaštita prirodnih, kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti

2.4.2.1 Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

Unutar podru ja obuhvata DPU nema podru ja zašti enih prema Zakonu o zaštiti prirode(Narodne novine broj 70/05 i 139/08), niti podru je zadire u podru ja nacionalne ekološke mreže(NEM) utvr ene sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (Narodne novine broj 109/07).

Radi zaštite zate enih osobina prostora, pri ure ivanju prostora u obuhvatu DPU poželjno je napovršinama koje se obavezno ure uju kao zelene, a što se odnosi na ure ene zelene površine usastavu gra evinskih estica / estice brojeva 1, 2, 5, 6, i 7/ i na estici zaštitne zelene površine

estica broj 8/ u što ve oj mjeri zadržati prirodne osobine prostora i pejsažne karakteristike postoje evegetacije.

Page 27: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

23

2.4.2.2 Mjere zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti

Na prostoru obuhvata DPU nema gra evina s utvr enim kulturno – povijesnim vrijednostima.Ukoliko se pri izvo enju gra evinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, u zemlji nai e na

predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog zna aja, potrebno je radove odmah obustaviti iobavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel u Bjelovaru ili Muzej grada Koprivnice, koji e datidetaljne upute o daljnjem postupku.

2.5 SPRE AVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

2.5.1 Postupci temeljeni na posebnim propisima

Za sadržaje regionalnog centra gospodarenja otpadom obvezna je provedba postupka procjeneutjecaja na okoliš, koja se provodi sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br 64/08 i67/09).

Temeljem navedenog ve je pokrenuta izrada Studije o utjecaju na okoliš, koju izra uje IPZUniprojekt Terra d.o.o. Zagreb, a provedba postupka se o ekuje u sije nju 2011. godine.

Studija e precizno definirati mjere zaštite okoliša, koje e se primijeniti u projektiranju centra inadalje u periodu njegova funkcioniranja, a utvrdit e se rješenjem Ministarstva.

2.5.2 Ostale mjere zaštite od zaga enja okoliša i mjere za zaštitu života izdravlja ljudi

2.5.2.1 Zaštita od zaga enja tla

Gradnju gra evina i obavljanje djelatnosti unutar RCGO treba predvidjeti na na in kojiosigurava nedostupnost štetnih estica u tlo, bilo za površine samog centra, što se osigurava:

primjenom zaštitnih materijala koji ine fizi ku membranu za zaštitu tla, na inom obavljanja djelatnosti koji e sprije iti raznašanje privremeno uskladištenog

materijala ili deponiranog otpada, na okolne površine izvan podru ja RCGO, a posebno natlo koje se koristi u poljoprivredne svrhe,

primjenom mjera zaštite zaga enja tla otpadnim vodama, koje se provode kontroliranimskupljanjem i odgovaraju im zbrinjavanjem otpadnih voda.

2.5.2.2 Zaštita od zaga enja zraka

Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvo e zraka prema lanku 37. i 42. Zakonao zaštiti zraka /NN br. 178/04/, kako se ne bi prekora ile propisane vrijednosti.

U slu aju da se predvi a izgaranje viška plina na baklji plinsko – crpne stanice, potrebno jeprimijeniti mjere zaštite kojima e se osigurati sigurno korištenje i zaštita zraka i okolnog tla od utjecajanavedenog postupka.

2.5.2.3 Zaštita podzemnih i površinskih voda

Podru je obuhvata se prema podacima Hrvatskih voda, nadležna VGO Varaždin dijelom nalaziunutar III.B zone zaštite izvorišta vodocrpilišta Ivanš ak, me utim u postupku je usvajanje noveOdluke, uskla ene s Pravilnikom o utvr ivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 55/02), premakojoj cijelo podru je obuhvata DPU ne bi trebalo biti locirano unutar zona zaštite izvorišta Ivanš ak.Usvajanje nove odluke o ekuje se u velja i 2011., dakle prije usvajana ovog DPU-a.

Za sve gra evine i sve otvorene površine unutar podru ja obuhvata RCGO, treba predvidjetikontrolirano skupljanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda prema ovom planu i na na in da sezadovolje zakonom propisani standardi kakvo e vode sukladno Pravilniku o grani nim emisijamaotpadnih voda (NN br. 89/10).

Page 28: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

24

Deponiranje otpada na za tu svrhu predvi enim površinama, treba provoditi na na in da sesprije i mogu nost da se otpad kojim bi se mogle zagaditi površinske vode, prenese vjetrom sodlagališta do vodenih površina otvorenih kanala unutar podru ja RCGO ili u kontaktnim površinamaRCGO.

2.5.2.4 Svjetlosno one iš enje

Stupovi vanjske rasvjete unutar podru ja obuhvata DPU trebaju imati zaslon izveden na na inda sprije e širenje svjetlosnog snopa prema gore.

2.5.2.5 Postupanje s otpadom

Sve sadržaje koji se unutar RCGO odnose na skupljanje, selektiranje, privremeno ili trajnodeponiranje i svaku drugu vrstu manipulacije s otpadom, potrebno je projektirati prema:

Zakonu o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine broj 23/07 i 111/07) Pravilnikom o gospodarenju gra evinskim otpadom („Narodne novine“ broj 38/08) Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2007. – 2015. (“Narodne novine“ broj 85/07) Planu gospodarenja otpadom Koprivni ko – križeva ke županije za razdoblje 2008. –

2015. (Službeni glasnik Koprivni ko – križeva ke županije „ broj 5/08) Planu gospodarenja otpadom Op ine Koprivni ki Ivanec za razdoblje 2010. – 2015.

(Službeni glasnik Koprivni ko – križeva ke županije „ broj 8/10).Za ostale gra evine koje se planiraju unutar podru ja RCGO, a korištenjem kojih nastaje otpad

(upravna zgrada i drugo), treba prilikom izrade glavnog projekta definirati mjesto za postavukontejnera za skupljanje komunalnog otpada na gra evnoj estici i navesti na in zbrinjavanja,odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

2.5.2.6 Zaštita od buke

Buka koja se uslijed tehnološkog postupka može razviti u radnim prostorima, treba seprimjenom propisa zaštite na radu ograni iti na dozvoljenu, prema važe em propisu o najvišimdopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograni iti primjenom adekvatnih materijala,na na in da ukupna razina buke unutar podru ja obuhvata, ne bude ve a od 60 dB(A) danju i 55 dB(A)no u.

Utjecaj buke s podru ja gospodarske zone, na okolna stambena podru ja, a posebno nanajbliže naselje Pustakovec, treba ograni iti primjenom adekvatnih gra evinskih materijala, na na inda ukupna razina buke u najbližoj stambenoj zoni ne bude ve a od 55 dB(A) danju i 45 dB(A) no u.

2.5.2.7 Zaštita od požara

U svrhu spre avanja širenja požara na susjedne gra evine, gra evina mora biti udaljena odgra evine na susjednoj gra evnoj estici najmanje ½ visine više gra evine.

Udaljenost izme u dviju gra evina na istoj gra evnoj estici treba dimenzionirati na najmanje ½visine više gra evine.

Izuzetno, udaljenost može biti i manja, ako se dokaže, uzimaju i u obzir požarno optere enje,brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala gra evina, veli inu otvora na vanjskimzidovima gra evina i drugo, da se požar ne e prenijeti na susjedne gra evine ili gra evina mora bitiodvojena od susjednih gra evina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu ajuda gra evina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)nadvisuje krov gra evine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužinenajmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužinikonzole.

Za skladišta, u skladu s posebnim propisima, širina konzole vatrootpornosti 90 minuta, koja seradi u slu ajevima predvi enim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku stranuod zida.

Page 29: OBAVEZNI PRILOZI DPU - Koprivnički Ivaneckoprivnicki-ivanec.hr/wp-content/uploads/2015/05/... · planiranja trase za Podravsku brzu cestu, pri þemu ovim, podruþjem prolazi dionica

Detaljni plan ure enja RCGO SZ Hrvatske „Piškornica“

Obavezni prilozi DPU – I. Obrazloženje

25

Radi omogu avanja spašavanja osoba iz gra evine i gašenja požara na gra evini i otvorenomprostoru, gra evina mora imati vatrogasni pristup odre en prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasnepristupe („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94. i 142/03).

Radi osiguranja od požara, unutar podru ja RCGO potrebno je projektirati vanjsku hidrantskumrežu i odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži zagašenje požara („Narodne novine“ broj 8/06), za što se predvi a korištenje vode iz vlastitogvodozahvata lociranog unutar podru ja RCGO.

Za unutarnju hidrantsku mrežu u poslovnim gra evinama, tako er se predvi a korištenje vodeiz istog izvora, osim u uredskim gra evinama, gdje je alternativno mogu e koristiti i vodu iz javnevodoopskrbne mreže.

2.5.2.8 Osiguranje bitnih zahtjeva za gra evine

Mjere kojima se osiguravaju bitni zahtjevi za gra evinu, definirani prema Zakonu o prostornomure enju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), kao i drugi posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadržani u ovomdetaljnom planu ure enja, odre uju se na temelju posebnih zakona i propisa donesenih na temeljuzakona.

2.5.2.9 Gradnja skloništa

Ovaj DPU ne predvi a izgradnju javnih skloništa na podru ju obuhvata.Skloništa treba projektirati i izvoditi u skladu s Planom zaštite i spašavanja Op ine, odnosno

drugim važe im posebnim propisima.

*****