Ob poplavi ¥Œportno rekreativnih dejavnosti se ljudje ... astrologija CELOSTNI PRISTOP K NA¤’RTOVANJU

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ob poplavi ¥Œportno rekreativnih dejavnosti se ljudje ... astrologija CELOSTNI PRISTOP K...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA ŠPORT

  DIPLOMSKO DELO

  PETRA FILIPIČ

  Ljubljana, 2010

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA ŠPORT

  Športna rekreacija

  CELOSTNI PRISTOP K NAČRTOVANJU INDIVIDUALNE

  VADBE ZA OSEBO Z DOWNOVIM SINDROMOM

  DIPLOMSKO DELO

  MENTORICA

  izr. prof. dr. Maja Pori

  SOMENTORICA

  doc. dr. Tjaša Filipčič

  Avtorica dela

  RECENZENTKA Petra Filipič

  doc.dr. Mirjam Lasan, dr. med.

  KONZULTANTKA

  viš. strok. sod. Silva Jošt, viš. med. ses., univ. dipl. org.

  Ljubljana, 2010

 • ZAHVALA

  Globoko sem hvaleţna svoji sestri Andreji za njeno ljubezen in ţivljenje, ki ga deli z mano.

  Prav njen obstoj je omogočil nastanek tega diplomskega dela.

  Zahvaljujem se svoji prijateljici Jadri, ki mi je ves čas nastajanja diplomskega dela stala ob

  strani in mi nudila vso podporo.

  Ne gre pozabiti na prijatelja Zlatka, ki je s svojim astrološkim znanjem prispeval še dodatne

  poglede na celostno obravnavo problematike Downovega sindroma.

  Zahvaljujem se tudi mentorici Maji Pori, somentorici Tjaši Filipčič in recenzentki Mirjam

  Lasan ter konzultantki Silvi Jošt za strokovno pomoč in dragocene nasvete.

  Hvala Jani, ki je dokončno uredila in lektorirala diplomsko delo.

  Hvala Janji, Marini in Jasni za prijateljstvo in preţivete študentske trenutke.

  Vsekakor pa brez podpore druţine ne gre, zato se zahvaljujem tudi svoji mami in teti Veri, ter

  največjemu učitelju med vsemi, ţivljenju.

 • KLJUČNE BESEDE

   Downov sindrom

   celostni pristop ocenjevanja

   športno-rekreativne dejavnosti

   načrtovanje individualne vadbe

   astrologija

  CELOSTNI PRISTOP K NAČRTOVANJU INDIVIDUALNE VADBE ZA OSEBO Z

  DOWNOVIM SINDROMOM

  Petra Filipič

  IZVLEČEK

  Glavni namen diplomskega dela je prikazati »model« celostne obravnave osebe z Downovim

  sindromom (v nadaljevanju DS). »Model« predvideva postopke, kot so zbiranje, urejanje in

  obdelava podatkov o sposobnostih, lastnostih in značilnostih posamezne osebe z DS ter

  načrtovanje, izvedbo in vrednotenje učinkov športno-rekreativne vadbe.

  V prvem delu je prikazan »model« celostne obravnave osebe z DS, ki zajema ocenjevanje in

  vrednotenje morfoloških značilnosti (telesna masa in sestava telesa), pregled trenutnega

  zdravstvenega stanja (krvna slika) in gibalnih sposobnosti z Bruininks-Osretsky testom (BOT)

  ter astrološke karte obravnavane osebe z DS.

  Drugi del naloge je namenjen prikazu načrtovanja in izvedbe 6 tedenske individualne vadbe

  obravnavane osebe z DS. V 6 tedensko vadbo so vključene 3 športno-rekreativne dejavnosti;

  nordijska hoja, fitnes v naravi in badminton, ki celostno vplivajo na razvoj gibalnih

  sposobnosti obravnavane osebe z DS.

  Zadnji del naloge zajema ocenjevanje in vrednotenje vpliva 6 tedenske vadbe na morfološke

  značilnosti telesa in na nekatere izbrane kazalce zdravstvenega stanja ter gibalne sposobnosti

  obravnavane osebe z DS.

  Delo je namenjeno vsem, ki se na kakršenkoli način srečujejo z otroki, mladostniki ali

  odraslimi osebami z DS. »Model« je zasnovan na osnovi teoretičnih in praktičnih izkušenj,

  zato nudi splošno uporabnost. Uporaben naj bi bil za vsako osebo z DS ne glede na starost,

  spol in način ţivljenja.

 • KEY WORDS

   Down syndrome

   Integrated approach to evaluation

   Recreational activity

   Planning of individual exercise

   Astrology

  INTEGRATED APPROACH TO PLANNING AN INDIVIDUAL EXERCISE FOR A

  PERSON WITH DOWN SYNDROME

  Petra Filipič

  ABSTRACT

  The main goal of my diploma thesis is to present a »model« of the integrated treatment of a

  person with Down syndrome (further DS). The »model« foresees the procedures such as

  collecting, editing, processing of the information on abilities, characteristics and features of an

  individual with DS and also planning, execution and evaluation of the effects of recreational

  exercise.

  The first part demonstrates the »model« of the integrated treatment of a person with DS which

  includes evaluation and assessment of morphological features (body mass and body

  composition), overview of the current health condition (blood tests), motor abilities by using

  Bruininks-Osretsky test (BOT) and astrological chart of the DS person who is being treated

  The second part of diploma deals with the plan and execution of the six-week long individual

  training of the DS person concerned. The six-week training includes 3 recreational activities,

  namely Nordic walking, outdoor fitness and badminton, which wholesomely effect the

  development of the concerned person’s motor abilities.

  The final part of the diploma thesis covers the evaluation and assessment of the impact of the

  six-week exercise on morphological body features, some health indicators and motor abilities

  of the person with DS which were previously chosen.

  The thesis is intended for everybody who is dealing with children, adolescents or adults with

  DS. The “model” is built on the basis of the theoretical and practical experience which

  ensures variety of application. It is useful for every person with DS regardless of the age,

  gender and lifestyle.

 • KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................... 11

  1.1 DOWNOV SINDROM ................................................................................................... 13

  1.2 ZNAČILNOSTI DOWNOVEGA SINDROMA ..................................................................... 15 1.2.1 INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI IN DUŠEVNI RAZVOJ OSEB Z DS ................................................ 15

  1.2.1.1 GIBALNI RAZVOJ OSEB Z DS ............................................................................................ 16 1.2.1.2 GOVOR IN RAZVOJ GOVORA V POVEZAVI Z GIBALNIM RAZVOJEM OSEB Z DS .............. 16 1.2.1.3 RAZVOJ OSEBE Z DS V DRUŽINSKEM OKOLJU ................................................................. 17 1.2.1.4 RAZVOJ OSEBE Z DS V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI USTANOVI ........................................ 17 1.2.1.5 STARANJE IN STAROST OSEB Z DS ................................................................................... 18

  1.2.2 TELESNE ZNAČILNOSTI IN ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OSEB Z DS ............................................. 19 1.2.3 OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE ZNAČILNOSTI OSEB Z DS ................................................................ 22 1.2.4 GIBALNE SPOSOBNOSTI OSEB Z DS .............................................................................................. 22

  1.2.4.1 GIBALNE SPOSOBNOSTI IN NJIHOV RAZVOJ ................................................................... 23 1.2.4.1.1 GIBLJIVOST ................................................................................................................ 23 1.2.4.1.2 MOČ .......................................................................................................................... 24 1.2.4.1.3 HITROST .................................................................................................................... 24 1.2.4.1.4 KOORDINACIJA .......................................................................................................... 25 1.2.4.1.5 RAVNOTEŽJE ............................................................................................................. 25 1.2.4.1.6 PRECIZNOST .............................................................................................................. 26

  1.3 MERJENJE PRI OSEBAH Z DS ........................................................................................ 27 1.3.1 PSIHODIAGNOSTIKA OSEB Z DS ................................................................................................... 27 1.3.2 PREVENTIVNI PREGLEDI OSEB Z DS ............................................................................................. 27 1.3.3 ANTROPOMETRIJA - MERJENJE TELESNE SESTAVE PRI OSEBAH Z DS.......................................... 27 1.3.4 LABORATORIJSKI IZVIDI OSEB Z DS .............................................................................................. 29

  1.3.4.1 KRI IN PREISKAVA KRVI PRI OSEBAH Z DS ....................................................................... 30 1.3.5 MERJENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI OSEBAH Z DS ................................................................ 31

  1.3.5.1 BRUININKS-OSRETSKY TEST GIBALNIH SPOSOBNOSTI .................................................... 33

  1.4 ASTROLOGIJA ............................................................................................................. 34

  1.5 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA 6 TEDENSKE INDIVIDUALNE VADBE ZA OSEBO Z DS ........... 35 1.5.1 PRILAGOJENA ŠPORTNA DEJAVNOST .......................................................................................... 35 1.5.2 POSEBNOS