ntru Prote ia Mediului Sibiu - activitatea de acoperiri metalice, instalafie incadrati conform anexei

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ntru Prote ia Mediului Sibiu - activitatea de acoperiri metalice, instalafie incadrati conform...

 • Agenltu pentru Prote,cltu Mediului Sibiu Autorizulia integratd de mediu nr. SB 135 din 29.()8.2012 actualizotd 0l 03 20 1 6

  Ministerul Mediului, Apelor gi Pidurilor Agenfia Nafionale pentru Protectiia Mediului

  ntru Prote ia Mediului Sibiu

  Nr 0t,"1 !,:V I , ,: i_ I tli. Referitor dosar nr. 7 107 124.04.2015

  AUTORTZATTE TNTEGRATA DE MEDI|U Nr" SB 135 din 29"A8.2012

  Actualizatd la data de 03.03.201t6

  Openaton: S C. OEHLER MECANICA S.R,L Sediu social: localitatea MArga - Avrig,str. Uzinei, nr.1 , judelul Sibiu Denumirea instalagiei: S.C. OEHLER MECANTCA S.A. Amplasarmentul instalafiei: localitatea MArga - Avrig, str. Uzinei, nr. 1, judelul Sibiu Categorii de activitate conform anexei 1 a l-egii nr. 278t2013 privind emisiile industriale: 2.6 tratarea de suprafatd a metalelor sau a materiialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc. Cod CAIEN revizia 2: 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remcrrci 9i semiremorci,2932 Fabricarea altor piese gi accesorii pentru autovehicule gr pentru nrotoare de autovehicule; 2511 Fabricanea de construclii metalice gi peti componente ale acestora; 2561 Tratarea gi acoperirea mratalelor; 2830 Fabricarea maginilor gi utilajelor pentru agriculturd gi exploatiri forestiere; 2g1O Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

  Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisd in 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar avAnd un numdr de 78 (gaptezecigiopt) pagini semnate gi gtampilate, 1 exernplar pentru titular, 2 exemplare se arhiveazd la APM Sibiu, Data emiterii: 29.08.2012 Data actr.ralizirii: 03.03 2016 Data expirdrii: 29.08.2022

  DIIRECTOR EXECUTIV.

  Ing. l3ogrlan Gheorghe

  9EFi SERVICtU CALTTAT Fl\cTtcRrLoR DF MED|U, (

  Ing. Cons;tantin CONSTANTTNESCU Fl\cTtSRtLOR DF MED|U, gt LAE|oRATOARF

  INTOCMIT, Dr. Ruxandra HASIEGAN

  Ing. Consuela BARBU

  AGENTTA pENTRU PROTECTIA MEDtULUt SitBtu str. Hipodromului nr 2A. Tel 0269.256 545,0269.422 653; Serviciul Autorizdrr 026g.256 547

  Fax : 0269 .444 145; e-mail : office@atrmsb anpm.rcl; http://apmsb anpm ro I

  $EF SERV|C|U AVIZE,

 • ,1genli(t pentru l,roleclia ll,lediului Sibiu 4utorizttlitt integratii cle ntediu nr SB I 35 din 29 0g.l0l ) 1. DA.'E DE TDENTTFT.ARE A opERAToRUL,ur ttctttttti:cttir 0.t 03 20t6 Operartor: S.C. OEHLFR MECANTCA S.R.L. Sediul social: locaritatea M6rga - Avrig, str. Uzirrer nr 1, rudetrLrr sibiuSediul punctului de lucru localitatea ilta19" - Avrig, str. Uzinei nr. i, judelul Sibiu.certifir;at cle inregistrare seria B, nr b+gszod' emis in 22.10.2008 de cdtre oficiulegistrurui comerlurui de pe ranga -r-ribunarur $ibiu,

  crd unic de inregistrare 2146g463 din data de ;2g.03.2007. Nr-rmdrul de ordine in RegistrLrl comerfului J32lli7gl2l 03.200 Ac'lionar principal' s c. oEHil-ER MAbcHtNE|J E K Germ:r ia gi S.c. MECANtcA s.A.MZirga. Darte de contact ale societalii.

  Telr:fon: 02691526 110 Fax: 0269/526 SO2 Pagina web. ecantca.ro E-nrail: info@oeh lurru"rn o*o"-

  2.'TEMEIUL LEGAL ca urmare a cererii adresate de s.c. OEHLER MECANICA s.R.L, cu sediul social inlocalitatea lVliirga - Avrig, str Uzinei_nr. 1, jucle{ul sibiu, inregistiaid la Agenlia pentruPrcrtectia Mediului sibiu cu adresa nr.7107 l2-4.04',201s,- in baza analizdrii documentaliei de suslinere a cererii de emitere a autorizaliei integratede mediu, a comentariilor, seiizdrilor, punctelor de vedere inregistrate in timpul derulariiprocedurii, a dezbaterii pubrice desfdgurate in rocalitatea Marsa] in Jata de 16.0g.2r015in bztza comentariilor gi punctelor de vedere inregistratr, ln timpul consultdrilor cuautoritdtile membre ale colectivului de Analizii l-ehnicd;- in urma evaludrii condiliilor de operare gi a respectdrii cerinlelor Legii nr 27812013

  prrivinrd em isiile ind ustriale; - in baza o.U.G nr' 1g5l2oos qriv_ind proteclia mediului, aprobatd prin Legea nr

  2)"6512!-006, cu modificarire gi compretdrire urterioire;- in betza o'M |f B1B/200:3, pentru aprobareie Proced rii de emitere a autorizalietrntegrate de mediu, cu modificarile gi completeirile ulterioare;- in baza Hotararii nr,3Bl2O15 privind organizerrea gi funclionarea Ministerului Mecliului,Arpelor si Pddurilor; - in ba;za Hotararii-nr 100012012 privind reorganiz:area 9i funclionarea Agenliei Na{ionalepentru Protectia Mediului gi ia instituliilor publice aflate in subordinea acesteia;' irt baza Ordinului M.A.P.M. nr. s}tzoo+, penl,ru aprobarela Ghidului tehnic generalpentru aplicarea procedurii dle emitere a autorizaliei integratel de mediu;- in baza o.M. nr. 16912004 pentru aprobarea, prin metoda confirmdrii directe, aDocutnentelor de referin{d prrivind cele mai bunr: tehnici disponibile (BREF), aprqbate

  d,e Uniunela Europeand. Cu respectarea cerinlelor legale prevdzute de,:^ Lragea nr. 1041201'l privind calitatea aerului inconjurdtor;- ordinr'rl nr' 75611997 pentru aprobarea Regl'ementdrii privind evaluarea poludrii

  mediului; - STAS 1257411987 privind condi{iile de calitate ale aerului din zonele protelate;- ordinul nr' 46211993 pentru aprobarea Condi{iilor tehnice privind protec{ia atmosferei;- Ordinul nr 11912014 pentru aprobarea Norm,elor de igiend 9i s;anatate publicd privindmodul de vialii al populatiei;- Legea Apelor nr. 10711996 cu modificdrile gi completarile ulterrioare;

  l

  restl AGENIIA -P+l'iTN{J

  FRQTECTIT1

  #E0il.,JL,ul i'

  AGENTTA pENTRU pROTEC-ftA MEDtULUt StBtui Hipodromului nr 24 Tel: 0269 256 545,0269.42t?.653; Servir:iul Autorizdrr 026g 256 547Fax 0269 444 i45; e-mait :qIIEqGDAprublrrpOJq; http://apmsb anpm rg 2

 • Agen[io pentru Prote('lia Mc.diului Sibiu

  - Ordinul nr. 11912014 pentru aprobarea mrcdul de viatd al populatiei;

  ALttorizalia integratii de mediu nr ,SB 135 din 29 08 20l2 actuali:ata 0.1 0l 2016

  Normelor de igiend gi sdndtate publice privind

  - Lergea Apelor N.10711996 cu modificarile gi completdrile ulterrioare; - H.G. nr. 18812002 pentru aprobarea unor norrne privind conditiile de descdrcare in

  mr3diul acvatic a apelor uzate cu modificdrile gi complet5rile ulterioare; - Lergea nr.45812002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea nr. 31 112004', ^ H.G. nr. 35112005 privind aprobarea Programuilui de eliminare treptatd a evacudrilor,

  ennisiilor gi pierderilor de substante prioritar periculoase, crr modificarile gi completarile acluse de H.G. nr.783/2006 9i H.G. nr. 21O|2OO7,- Ordinul MMGA nr.161 12006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitdtii aprelor de suprafa[d in vederea stabilirii starii ecologice a apelor de suprafata;

  - Lergea nr.21112011(r1) privind regimul degeurilor; - H(3 nr. 85612002 privind evidenta gestiunii degeurilor qi pentru aprobarea listei

  cuprinzdnd degeurile, inclusiv degeurile periculoase; - O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare gi procedurile preliminare de acceptare a

  dergeunilor la depozitare 9i lista na{ionald de degeuri acceptate la fiecare clasd de depozit der deq;euri;

  - H.G. nr. 17012004 privind gestionarea anvelopelor uzate; - Lergea nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 9i degeurilor de

  annba|aje; - Ordin nr. 79412012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje gi

  de'geuri ambalaje; - H.G nr.23512007 privind gestionarea uleiurilor uzate; - Ordin nr. 329912012 pentru aprobarea metodologiei de realizare gi raportare a

  inventarelor privind emisiile de poluanli in atmosferd; - H.G. nr. 113212008 privind regimul bateriilor gi acumulatorilor gi al degeurilor de baterii gi

  acumulatori; - O.U.G. nr.512015 privind degeurile de echipamente electrice gi electronice; - H.G, nr. 1061/2008 privind transportul degeurilor periculoase 9i nepericulqase pe

  teritoriul RomAniei; - H.G. nr. 140812008 privind clasificarea, etichetarea 9i ilmbalarea substarllelor 9i

  prr:paratelor chimice pericu loase ; - H.G. nr.93712010 privind clasificarea, ambalareer 9i etichetarea la introducerea pe piata

  a preparatelor periculoase; - Legea nr 360/2003 (11), privind regimul substan{elor 9i preparatelor chimice

  periculoase; - Rergularmentul (CE) nr. 190712006 (REACH) privind inregistrarrea, evaluarea, autorizarea

  si restrictionarea substantelor chimice (REACI-l), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Dirr-.ctivei lgggl{SlcE gi de abrogare a Retguletmentului (CEE) nr 793/93 al Consiliului gi a Regulanrentului (CE) nr. 1488194 al Ccrmisiiei, preeum 9i a Directivei 761769/CEE a Consiliului gi a Directivelor 911155/CEE, 93167lt:EE, 93/105/CE si 2000121lCE ale Cornisiei, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare:

  - Rergulament (CE) nr. 127212008 al Parlamentului European gi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetanea gi ambalarea substanlelpr gi a amestecurilor, de modificare gi de abrogare a Directive|or ei7h4BlCEE si 1999/45/CE, precunl gi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 190712006 Regulamentul (CE) nr 45312010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 190712006 al Parrlarnentului European gi al Consiliului privind inregistrareil, evaluarea, autorigarea 9i

  strictionarea substan[elor chim ice (REACH) ;

  AGENTTA pENTRU PROTECT|A MEDtULUt rstBtU ui nr 24 Tel'. 0269.256 545; 0269 42tl653; Serviciul Autoriz5ri 0269.256.547 Fax 0269 444 145; e-mail : qftee@apmsb.anpm.rr2; http //apms-b.anpm.ro j

 • iale; ttc'trralt):utir 0'l ()3 1016

  nanler de urgenla a Guvernului nr 196/2005 ulterioare;

  i la informalia privind mediul; Conven{iei privind accesul la informalie, ta accesul in justi{ie in probleme de med'iu,

  nrediu cu referire la prevenirea gi repararea rin Leg