of 23/23
Piotr Sawicki | Zarządzanie procesami 1 Tytuł: 03 Notacja EPC i VACD Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.26 Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych | WMRiT | PP [email protected] www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/Piotr.Sawicki.PUT 2 Kluczowe elementy wykładu Agenda WPROWADZENIE Cel i zakres wykładu. Tematyka wykładu na tle cyklu życia BPM PODSTAWY ARCHITEKTURY – VACD I NOTACJI PROCESU – EPC ARIS House. Kluczowe elementy hierarchii ZASADY MODELOWANIA Metodyka modelowania Piotr Sawicki | Zarządzanie procesami ZASTOSOWANIE VACD I EPC Analiza przypadku PODSUMOWANIE Bibliografia. Dyskusja

Notacja EPC i VACD - Politechnika Poznańskaetacar.put.poznan.pl/piotr.sawicki/dydaktyka/zp_03_notacja-epc-i... · informacji funkcji Perspektywa rezultatów Perspektywakontroli zdarzenie

  • View
    241

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Notacja EPC i VACD - Politechnika...

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 1

Tytu:

03 Notacja EPC i VACD

Przedmiot:

Zarzdzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalno:

Logistyka transportu Wersja:

2014.10.26

Autor:

Piotr SAWICKI Zakad Systemw Transportowych | WMRiT | PP [email protected] www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/Piotr.Sawicki.PUT

2

Kluczowe elementy wykadu Agenda WPROWADZENIE

Cel i zakres wykadu. Tematyka wykadu na tle cyklu ycia BPM

PODSTAWY ARCHITEKTURY VACD I NOTACJI PROCESU EPC

ARIS House. Kluczowe elementy hierarchii

ZASADY MODELOWANIA Metodyka modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

ZASTOSOWANIE VACD I EPC Analiza przypadku

PODSUMOWANIE Bibliografia.

Dyskusja

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 2

3

!Cel poznanie kluczowych elementw

notacji procesu EPC

poznanie zasad hierarchizacji procesw architektury procesw VACD

praktyczne zastosowanie obu notacji

Cel i zakres wykadu Wprowadzenie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

4

Konfiguracja

Realizacja

Monitoring

Ocena

Analiza

Projektowanie

Projektowanie

Modelowanie Doskonalenie

!Analiza, projektowanie i modelowanie (1.1) Jak identyfikowa / budowa proces?

Rola klienta, oczekiwa i wymaga w definiowaniu procesu

(1.2) Istota budowy modelu po co modelowa? Architektura procesw

(1.3) Przegld notacji procesu (w tym: BPMN, EPC, YAWL itp.), oraz narzdzi do modelowania (w tym: ARIS, iGrapx, BizzAgi, Adonis, i.in.). Podobiestwa i rnice

BPM gdzie jestemy? Wprowadzenie

1

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 3

5

Jakie funkcje peni elementy budynku? Wprowadzenie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

ciany

Dach

Podoga

6

!Filozofia modelowania procesu koncepcja W.-A. Scheer-a

Dom ARIS-owy (Scheer, 1998) Podstawy notacji EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Perspektywa organizacji

Perspektywa funkcji

Perspektywa informacji

Perspektywa rezultatw

Perspektywa kontroli

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 4

7

Perspektywa organizacji

Dom ARIS-owy (Scheer, 1998) Podstawy notacji EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

zasoby technolog.

Perspektywa informacji

Perspektywa funkcji

Perspektywa rezultatw

Perspektywa kontroli

zdarzenie

cel

dziaanie

dokument

rezultat

IT

jednostki org.

stanowisko

IT dziaanie

zdarzenie

dokument

zasoby technolog.

rezultat

stanowisko

cel

8

Hierarchia Architektura procesw

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

uwzgldnienie relacji biznesowych z otoczeniem gwne procesy traktowane s cznie

MAKROPROCESY | Skala makro

uwzgldnienie relacji wewntrznych analiza powiza pomidzy procesami w ramach makroprocesu

PROCESY | Skala przedsibiorstwa

uwzgldnienie relacji wewntrznych analiza powiza pomidzy podprocesami w procesie elementami We/Wy s inne procesy

uwzgldnienie relacji wewntrznych analiza powiza pomidzy dziaaniami w podprocesach elementami We/Wy s inne operacje i procesy

PODPROCESY | Skala przedsibiorstwa

DZIAANIA | Skala przedsibiorstwa

Perspektywa organizacji

zasoby technolog.

Perspektywa informacji

Perspektywa funkcji

Perspektywa rezultatw

Perspektywa kontroli

zdarzenie

cel

dziaanie

dokument

rezultat

IT

jednostki org.

stanowisko

IT dziaanie

zdarzenie

dokument

zasoby technolog.

rezultat

stanowisko

cel

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 5

9

Architektura procesw

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

10

Poziom 0 Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Mat. eksploatacyjne

Usugi

rodki transportu

Patnoci

DOSTAWCY

ODBIORCY

Usuga transportowa

Przychody

Kredyty i poyczki Odsetki i opaty

BANKI WACICIEL

Kapita

Zamierzenia strateg. Zysk

ADMINISTRACJA RZDOWA

Pozwolenia i koncesje

Wymagania prawne Statystyki

Podatki i opaty

SPOECZESTWO

Dowiadczenie

Wyksztacenie Zatrudnienie

Oddziaywanie na rodowisko

KONKURENCI

Standardy obsugi

Utraceni klienci

Technologia przewoz.

Oczekiwania

Lojalno

Procesy realizowane w przedsibiorstwie transportowym

Dotacje i decyzje Sprawozdania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 6

11

!Symbolika !Reguy modelowania procesy zagregowane najistotniejsze s zalenoci pomidzy

otoczeniem a gwnymi procesami w firmie

analiza otoczenia w skali mikro i makro wzorzec: model M.E. Portera

Poziom 0 Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Zbir realizowanych procesw

Rezultat Rezultat (rel. biznesowe) (wynik dziaania / rezultat procesu)

Przepyw (rezultatw procesu, zasobw)

Procesy

Oddziaywacz Oddziaywacz (majcy wpyw na ksztat rynku, czerpicy korzyci z funkcjonowania na rynku)

44 3 Survey of Existing Visualisation Approaches

different procurement undertakings in a company electronically and achievingeconomies of scale due to higher purchasing amounts (e.g. due to high rebatesthe bulk purchasing of office supplies).

By technology development Porter broadly classifies all activities that are relatedto the improvement of the product and the processes in a firm. He conciously doesnot employ the term "research and development" for these activities as he estimatesit to be too narrow. He assumes that technology development takes place in manyparts of the firm and not only the ones that are directly linked to the creation of theend product (e.g. also in process equipment design or service procedures). Sincethe writing of Porters book this area has obviously gained in importance as will beshown by the currently used IT-based management approaches that are discussedin 3.3 on page 111.

The activities of human resource management consist according to Porter of "re-cruiting, hiring, training, development, and compensation of all types of person-nel" [Por85]. Human resource management plays an important role in all sectionsof the value chain (primary as well as support activities) and can therefore turn outas competitive advantage in many ways.

The firm infrastructure contains activities such as general management, ac-counting or finance and usually supports the entire value chain. Porter also in-cludes the area of management information systems in this section of activities.

Firm infrastructure

Human resource Management

Technology development

Procurement

InboundLogistics Operations

OutboundLogistics

Marketingand

SalesService

Supp

ort a

ctiv

ities

Primary activities

Margin

Margin

Figure 3.4: Michael Porters Value Chain (redrawn after [Por85])

12

Poziom 0 Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Mat. eksploatacyjne

Usugi

rodki transportu

Patnoci

DOSTAWCY

ODBIORCY

Usuga transportowa

Przychody

Kredyty i poyczki Odsetki i opaty

BANKI WACICIEL

Kapita

Zamierzenia strateg. Zysk

ADMINISTRACJA RZDOWA

Pozwolenia i koncesje

Wymagania prawne Statystyki

Podatki i opaty

SPOECZESTWO

Dowiadczenie

Wyksztacenie Zatrudnienie

Oddziaywanie na rodowisko

KONKURENCI

Standardy obsugi

Utraceni klienci

Technologia przewoz.

Oczekiwania

Lojalno

Procesy realizowane w przedsibiorstwie transportowym

Dotacje i decyzje Sprawozdania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 7

13

Poziom 1 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Transport zwzkowy

adunek dostarczo- ny do magazynu

Zapewnienie optymalnego

personelu

Zapewniony odp. personel

Zapewnienie optymalnego taboru

Zapewniony odp. tabor

Zapewnienie optymalnych

zasobw finansowych

Zapewnione zasobw finans.

Zarzdzanie organizacj

System zarz- dzania organizacj

Zarzdzanie informacj System zarz-

dzania informacj

Zapewnienie potencjau magazyn.

Zapewniona pow. magazynowa

Rozpoznanie i kreowanie potrzeb

Procesy realizowane w przedsibiorstwie transportowym

Przeadunek kompletacyjny

Skompletowany adunek w magazynie

Transport rozwzkowy

adunek dostarczo- ny do odbiorcy

Rozliczenie usug

Rozliczona usuga

Rozpoznane potrzeby klientw

14

Poziom 1 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Rezultat Rezultat (wynik dziaania / rezultat procesu)

Przepyw (rezultatw procesu, zasobw)

Proces Proces (wchodzcy w skad zbioru procesw)

!Symbolika !Reguy modelowania identyfikowane s gwne procesy

obszary dziaalnoci organizacji

procesy powinny by identyfikowane z t sama dokadnoci

!Rodzaj modelu VACD

ang. Value added chain diagram acuch tworzenia wartoci dodanej

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 8

15

Poziom 1 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Transport zwzkowy

adunek dostarczo- nydo magazynu

Zapewnienie optymalnego

personelu

Zapewniony odp. personel

Zapewnienie optymalnego taboru

Zapewniony odp. tabor

Zapewnienie optymalnych

zasobw finansowych

Zapewnione zasobw finans.

Zarzdzanie organizacj

System zarz- dzania organizacj

Zarzdzanie informacj System zarz-

dzania informacj

Zapewnienie potencjau magazyn.

Zapewniona pow. magazynowa

Rozpoznanie i kreowanie potrzeb

Procesy realizowane w przedsibiorstwie transportowym

Przeadunek kompletacyjny

Skompletowany adunek w magazynie

Transport rozwzkowy

adunek dostarczo- nydo odbiorcy

Rozliczenie usug

Rozliczona usuga

Rozpoznane potrzeby klientw

16

Poziom 2 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Rozpoznanie i kreowanie

potrzeb

WEJCIE

Zapewnienie optymalnego

personelu

Zapewnienie optymalnego

taboru

WYJCIE PROCES: Transport zwzkowy

Przeadunek kompletacyjny

Rozliczenie usugi

Zapewnienie potencjau

magazynowego

Pozyskiwanie zlece

Weryfikacja moliwoci

realizacji zlece Marszrutyzacja

Odebrane zlecenie

transportowe

Ustalona trasa

przejazdu

Przydzielony pojazd do zlecenia

Odbieranie zleconego adunku

adunek umieszczony w pojedzie

Przewz do magazynu

zwzkowego

adunek dostarczony do magazynu

Wystawianie dokumentacji przewozowej

Kompletna dokumentacja

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 9

17

!Symbolika !Reguy modelowania modelowanie podprocesw wcho-

dzcych w skad procesw z poz. 1 proces ma wyranie okrelony

pocztek i koniec (WE i WY) kieruj si acuchem tworzenia wartoci

dodanej (postpuj od lewej do prawej) model VACD

pokazuj efekty (rezultaty) podprocesw uwzgldniaj logicznie wyodrbnione

podprocesy (nie grupuj kilku)

Poziom 2 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Rezultat Rezultat / produkt (wynik dziaania / rezultat operacji)

Przepyw (rezultatw operacji, zasobw)

Podproces (wchodzca w skad biecego procesu)

Proces Proces (stanowi element WEjcia lub WYjcia w odniesieniu do biecego procesu)

Podproces

18

Poziom 2 (VACD) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Rozpoznanie i kreowanie

potrzeb

WEJCIE

Zapewnienie optymalnego

personelu

Zapewnienie optymalnego

taboru

WYJCIE PROCES: Transport zwzkowy

Przeadunek kompletacyjny

Rozliczenie usugi

Zapewnienie potencjau

magazynowego

Pozyskiwanie zlece

Weryfikacja moliwoci

realizacji zlece Marszrutyzacja

Odebrane zlecenie

transportowe

Ustalona trasa

przejazdu

Przydzielony pojazd do zlecenia

Odbieranie zleconego adunku

adunek umieszczony w pojedzie

Przewz do magazynu

zwzkowego

adunek dostarczony do magazynu

Wystawianie dokumentacji przewozowej

Kompletna dokumentacja

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 10

19

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Ocena wiarygodnoci

klienta

System rozliczen.

Klient moe by obsuony

Odmowa realizacji zlecenia

Pozyskanie zlecenia

Pozyskanie zlecenia

Spedytor

Spedytor

Zgoszono zamwienie na zestaw drogowy

Zgoszono zamwienie na pojazd

skrzyniowy

Klient nie moe by obsuony

Odrzucono zlecenie

Model dziaa (EPC)- Weryfikacja moliwoci realizacji przewozu

20

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Wprowadzenie zlecenia

do systemu

System rozliczen.

Przydzia pojazdu do realizacji

zlecenia

System zarzdzania

taborem

Zapewnienie optymalnego

taboru

Marszrutyzacja

Spedytor

Spedytor

Klient moe by obsuony

Zlecenie zamieszczono w systemie

Udostpniono pojazd

Przydzielono pojazd do zlecenia

Nie przydzielono pojazdu do

zlecenia

Model dziaa (EPC)- Weryfikacja moliwoci realizacji przewozu

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 11

21

!Symbolika

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Przepyw towarowy (rezultatw dziaania, operacji i procesw)

Dziaanie (funkcja) (generuje zdarzenia oraz jest rezultatem zajcia zdarzenia)

Zdarzenie (decyzja) (stan obiektu, okoliczno warunkujca podjcie dziaania)

Zdarzenie

Dziaanie

Interfejs Interfejs (stanowi cznik pomidzy biec operacj a innymi procesami / operacjami / dziaaniami)

Operatory logiczne

Koniunkcja [AND ! I] (jednoczenie musz wystpi wszystkie warunki)

Alternatywa [OR ! LUB] (jedna lub wiele czynnoci moe by wykonanych / zdarze wystpi)

Alternatywa wykluczajca [XOR ! ALBO] (tylko jedno z dziaa moe by podjte / tylko jedno zdarzenie moe mie miejsce)

22

!Symbolika

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Stanowisko / Rola (bezporedni wykonawca dziaania / zadania)

System IT System / narzdzie IT (narzdzie IT wspomagajce realizacj dziaania / zadania)

Dokument Dokument (formalna lub nieformalna informacja wystpujca w postaci wydruku)

Stanowisko

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 12

23

!Reguy modelowania technika modelowania na poziomie 3

oparta jest na metodzie EPC (Scheer, 1998; Davis, 2002)

Event-Driven Proces Chain model (ang.)

Model procesu sterowanego zdarzeniami (pl.)

podstawa modelowania w narzdziu ARIS

kady model procesu mona skonstruowa w oparciu o 4 podstawowe typy obiektw

zdarzenia (decyzje) czynnoci (dziaania / funkcje) operatory zasoby

kady model musi posiada przynajmniej

jedno zdarzenie pocztkowe jedno zdarzenie kocowe

zdarzenia (decyzje) s wynikiem funkcji funkcje i zdarzenia wystpuj

naprzemiennie

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

24

Poziom 3 (EPC) PRZYKAD Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

AND

Przywiezione wyroby z Poznania

Przywiezione wyroby z

Warszawy AND

Kompletacja wyrobw

Wyroby gotowe do

wysyki

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 13

25

!Reguy modelowania funkcje i zdarzenia maj pojedyncze

poczenia wejciowe i wyjciowe operatory nie mog posiada

jednoczenie wielu wej i wyj przebieg procesu (decyzji) rozdzielany

jest i czony z wykorzystaniem operatorw

ponowne poczenie cieek powinno by modelowane za pomoc tego samego operatora, jaki wykorzystano przy ich podziale

definiowanie nazw zdarzenia:

rzeczownik + czasownik (dokonany) dziaania:

czasownik (niedokonany) + rzeczownik

Poziom 3 (EPC) Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

26

Poziom 3 (EPC) Zdarzenie operator - czynno Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Przywiezione wyroby z Poznania

Przywiezione wyroby z

Warszawy

Kompletacja wyrobw

Wymagane oba zdarzenia

Przywiezione wyroby z Poznania

Przywiezione wyroby z

Warszawy

Kompletacja wyrobw

Moliwa kombinacja zdarze

Przywiezione wyroby z Poznania

Przywiezione wyroby z

Warszawy

Kompletacja wyrobw

Wymagane wycznie jedno ze zdarze

Skontrolowano ilo towaru

Skontrolowano stan

opakowania

Kontrola przesyki

Wystpi oba zdarzenia

Opakowanie poprawne

Opakowanie uszkodzone

Kontrola przesyki

Wystpi wycznie jedno ze zdarze

Przesyka do Poznania

Przesyka do odzi

Kontrola adresw przesyek

Wystpi dowolna kombinacja zdarze

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 14

27

Poziom 3 (EPC) Zdarzenie operator - czynno Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Podjte oba dziaania

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Podjte wycznie jedno z dziaa

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Podjta kombinacja dziaa

Wymagane oba dziaania

Pojazd gotowy do wyjazdu

Zaadunek pojazdu

Przygotowanie listu

przewozowego

Wymagane wystpienie wycznie jednego z dziaa

Pojazd niedostpny

Realizacja przewozu

Okresowa obsuga

techniczna

Moliwa dowolna kombinacja dziaa

Pojazd dostpny

Zakoczenie realizacji zlecenia

Przekazanie pojazdu po naprawie

28

Poziom 3 (EPC) Zdarzenie operator - czynno Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Podjte wycznie jedno z dziaa Podjta kombinacja dziaa

Zlecenie pochodzi z Poznania

Zlecenie pochodzi z Warszawy

Przyjto zlecenie

Przewz wyrobw z Poznania

Przewz wyrobw z Warszawy

Zlecenie pochodzi z Poznania

Zlecenie pochodzi z Warszawy

NIE

TAK

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 15

29

Poziomy 0-3, Biblioteka obiektw Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Rezultat

Proces Proces

Zdarzenie

Czynno

Interfejs

System

Dokument

Procesy

Oddziaywacze Stanowisko

Rezultat Rezultat

Podproces

VACD VACD VACD EPC

30

Poziom 4 kiedy stosowa? Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Ocena wiarygodnoci

klienta

System rozliczen.

Klient moe by obsuony

Odmowa realizacji zlecenia

Pozyskanie zlecenia

Pozyskanie zlecenia

Spedytor

Spedytor

Zgoszono zamwienie na zestaw drogowy

Zgoszono zamwienie na pojazd

skrzyniowy

Klient nie moe by obsuony

Odrzucono zlecenie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 16

31

!Rodzaj modelu FAD - ang. Function assignment diagram,

pl. Diagram alokacji funkcji

!Kiedy stosowa ten model? prowadzone jest szczegowe

modelowanie perspektywy informacji

model poz. 3 (EPC) staje si nieczytelny

stosowane jest modelowanie zestawu norm, przepisw i dokumentw funkcjonalnoci narzdzia IT ryzyka operacyjnego

Poziom 4 model FAD Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Ocena wiarygodnoci

klienta

Lista dunikw

Procedura weryfikacji

klienta

Historia operacji

z klientem

KRD

Status klienta

Dokumenty (informacje) WEjciowe

Dokumenty (informacje) WYjciowe

Rys. Model FAD w przypadku zestawu norm, przepisw i dokumentw

32

Poziom 4 model FAD Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Poziom 3 Przydzia

pojazdu do realizacji zlecenia

System zarzdzania

taborem Spedytor

Przydzia pojazdu do realizacji zlecenia

Lokalizacja pojazdu

Wykaz aktualnie przydzielonych

zlece

Komunikacja spedytor kierowca

Poziom 4

Poziom 3 Przydzia

pojazdu do realizacji zlecenia

Spedytor

Przydzia pojazdu do realizacji zlecenia

Poziom 4

! Brak wolnych pojazdw ! Utrudniony kontakt z

kierowc

Rys. Model FAD w przypadku definicji funkcjonalnoci narzdzia IT (Systemu zarzdzania taborem)

Rys. Model FAD w przypadku definicji ryzyk operacyjnych zwizanych z realizacj czynnoci

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 17

33

Model EPC w kolumnach Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

zdarzenia funkcje

Zgoszono zamwienie na

zestaw drogowy

Zgoszono zamwienie na

pojazd skrzyniowy

Ocena wiarygodnoci

klienta

aplikacje dane jednostka org.

Spedytor System rozliczen.

Klient moe by obsuony

Klient nie moe by

obsuony

Wprowadzenie zamwienia do systemu

Odmowa realizacji

zamwienia

Spedytor System rozliczen.

Spedytor

Odrzucono zamwienie

Zamwienie umieszczono w systemie

34

Model struktury organizacyjnej Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Zarzd

Produkcja () Logistyka

Dyrektor Logistyki

Kierownik magazynu

Brygadzista

Magazynier

()

Kierownik transportu

Spedytor

Dyspozytor

Kierowca

Dyrektor ds. produkcji

()

()

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 18

35

!Symbolika

Model struktury organizacyjnej Poziomy modelowania

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Zarzd

Produkcja () Logistyka

Dyrektor Logistyki

Kierownik magazynu

Brygadzista

Magazynier

()

Kierownik transportu

Spedytor

Dyspozytor

Kierowca

Dyrektor ds. produkcji

()

()

Relacja (okrelenie zwizku / zalenoci pomidzy elementami struktury organizacyjnej)

Jednostka organizacyjna (grupa osb / jednostek; nadrzdna w strukturze org.)

Stanowisko (podstawowa jednostka w strukturze organizacyjnej)

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna oznaczenie rwnowane

Stanowisko

36

jeden z gwnych browarw dziaajcych w Polsce

cel prac odzwierciedlenie stanu istniejcego w

zakresie procesw zarzdzania acuchem dostaw SCM

identyfikacja wacicieli procesw biznesowych

okrelenie barier organizacyjnych zaproponowanie rozwizania

docelowego

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 19

37

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw (Poz.1) Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Planowanie produkcji

Planowanie i realizacja zakupw

Produkcja Magazynowanie

w browarach

Dostawa wyrobw gotowych

i opakowa zwr.

Magazynowanie w CD

Planowanie transportu wtrnego

Klient krajowy

Operacyjna alokacja zapasu

Prognozowanie sprzeday

Planowanie eksportu wyrobw

gotowych

Planowanie transportu

pierwotnego

Dostawcy

Klienci Operacyjna alokacja zapasu

Klient zagraniczny

Monitorowanie acucha dostaw

P planowanie, O organizowanie, R realizacja, M - monitorowanie

38

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw (Poz.1) Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Planowanie produkcji

Planowanie i realizacja zakupw

Produkcja Magazynowanie

w browarach

Dostawa wyrobw gotowych

i opakowa zwr.

Magazynowanie w CD

Planowanie transportu wtrnego

Klient krajowy

Operacyjna alokacja zapasu

Prognozowanie sprzeday

Planowanie eksportu wyrobw

gotowych

Planowanie transportu

pierwotnego

Dostawcy

Klienci Operacyjna alokacja zapasu

Klient zagraniczny

Monitorowanie acucha dostaw

Proces Proces Procesy obsugiwane przez Pion logistyki Procesy poza Pionem logistyki

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 20

39

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw (Poz.1) Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Planowanie produkcji

Planowanie i realizacja zakupw

Produkcja Magazynowanie

w browarach

Dostawa wyrobw gotowych

i opakowa zwr.

Magazynowanie w CD

Planowanie transportu wtrnego

Klient krajowy

Operacyjna alokacja zapasu

Prognozowanie sprzeday

Planowanie eksportu wyrobw

gotowych

Planowanie transportu

pierwotnego

Dostawcy

Klienci Operacyjna alokacja zapasu

Klient zagraniczny

Monitorowanie acucha dostaw

Proces Proces Procesy obsugiwane przez Pion logistyki Procesy poza Pionem logistyki Proces Procesy do przejcia przez Pion logistyki

40

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Kierownik ds.planowaniaprodukcji

Specja lista ds.prognozowania

popytu

St. specjal istads. planowania

produkcji

Kierownik ds.planowania

S&D

Specjalistads. planowania

produkcji

Menaderds. planowania

produkcji

Menaderds. planowania

dugoterminowego

Specjalistads. zarzdzaniaopakowaniami

zwrotnymi

Dyrektor ds.planowaniaacuchadostaw

Specjalista ds.planowania

dostaw

St. specja lista ds.planowania

dostaw

Specjalistads. systemw

informatycznychplanowania

Procesy nieobsugiwane przez Pion logistyki

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 21

41

Analiza przypadku: Zarzdzanie acuchem dostaw Zastosowanie VACD i EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

x8

St. specja listads. monitoringu

i rozwojuacucha dostaw

Kierownik ds.ProjektowaniaArchitektury

acucha Dostaw

Kierow nik ds.Logistyki

Menader ds.prognozowania

popytu

St. specjalistads. zarzdzania

populacjopakowa zwrot.

Menader ds.transportu i dostaw

bezporednich

St. specja listads. planowania

zdolnociprodukcyjnej

Kierow nik ds.PlanowaniaacuchaDostaw

Menaderds. planowania

zdolnociprodukcyjnej

St. specjalistads. planow ania

zdolnocidystrybucyjnej

Menaderds. planow ania

zdolnocidystrybucyjnej

Specjalistads. monitoringuacucha dostaw

Specjalista ds.prognozowania

sprzeday

Menaderds. planowaniaoperacyjnego

Menderds. planowaniaoperacyjnegow browarach

Menaderds. planow ania

dugoterminowego

Specjalistads. planowaniaoperacyjnegow browarach

St. specja listads. zarzdzaniaopakowaniami

zw rotnymi

Specjalistads. planow ania

dugoterminowego

Specjalistads. koordynacji

promocji

Specjalistads. zarzdzaniaopakowaniami

zw rotnymi

x2

Menaderds. planowania

eksportu/importu

St. specja listads. planowania

eksportu/importu

Specjalistads. planowania

eksportu/importu

Planista ds.transportu i dostaw

bezporednichx6

LogistykRegionu

Doradcafinansowy

Dyrektor ds.Zarzdzaniaacuchem

Dostaw

x4

Jednostka organizacyjna

Stanowiska obsugiwane przez dotychczasowy Pion logistyki Jednostka organizacyjna

Stanowiska do obsadzenia w Pionie logistyki

42

Scheer A.-W. ARIS Business Process Modeling. Berlin, 1998

Davis R., Brabnder E. ARIS Design Platform. Getting started with BPM. Springer, 2010

Bibliografia Podsumowanie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 22

43

!Metodyka modelowania procesu EPC zaproponowana przez A.-W.

Scheer-a podstaw koncepcji jest ARIS House

zawiera 5 perspektyw " organizacji " funkcji " informacji " rezultatw " kontroli

Podsumowanie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Perspektywa organizacji

Perspektywa funkcji

Perspektywa informacji

Perspektywa rezultatw

Perspektywa kontroli

Perspektywa organizacji

zasoby technolog.

Perspektywa informacji

Perspektywa funkcji

Perspektywa rezultatw

Perspektywa kontroli

zdarzenie

cel

funkcja

dokument

rezultat

IT

jednostki org.

stanowisko

IT funkcja

zdarzenie

dokument

zasoby technolog.

rezultat

stanowisko

cel

44

!Metodyka modelowania architektury VACD wykorzystuje podejcie

hierarchiczne makroprocesy poz.0 procesy poz.1 podprocesy poz.2 dziaania / funkcje poz.3

stosowane s rwnie inne modele alokacje poz.4 struktura organizacyjna inne

Podsumowanie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

VACD

VACD

VACD

EPC

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami 23

45

Zapraszam do dyskusji i zadawania pyta Podsumowanie

Piotr Sawicki | Zarzdzanie procesami

Tytu:

03 Notacja EPC i VACD

Przedmiot:

Zarzdzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalno:

Logistyka transportu Wersja:

2014.10.26

Autor:

Piotr SAWICKI Zakad Systemw Transportowych | WMRiT | PP [email protected] www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/Piotr.Sawicki.PUT