Click here to load reader

Normativ Privind Proiectarea Cladirilor Civile Din Punct de Vedere Al Cerintei de Siguranta in Exploatare Indicativ Np 068 2002

 • View
  37

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Normativ Privind Proiectarea Cladirilor Civile Din Punct de Vedere Al Cerintei de Siguranta in...

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORILOCUINEI

  ORDINULNr.1576 din15.10.2002

  pentruaprobareareglementriitehniceNormativprivindproiectareacldirilorcivile

  dinpunctdevederealcerineidesigurannexploatare",indicativNP06802

  n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea nconstrucii,cumodificrileulterioare,

  ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)din HotrreaGuvernuluinr.3/2001privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,

  AvndnvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonareGeneralanr.67/26.04.2002,Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuineiemiteurmtorul

  ORDIN :Art.1. SeaprobreglementareatehnicNormativprivindproiectareacldirilorciviledin

  punctdevedereafcerineide sigurannexploatare", indicativNP06802,elaboratdeInstitutuldeProiectare,CercetareiTehnicdeCalculnConstruciiBucureti(IPCTS.A.)iprevzutnanexacarefaceparteintegrantdinprezentul ordin.

  Art.2.PrezentulordinsepublicnBuletinulConstruciilorinbrourtipritdeInstitutuldeProiectare,CercetareiTehnicdeCalcul nConstruciiBucureti (IPCTSA).

  Art.3.Laaceiaidat i nceteazaplicabilitateareglementareatehnicNormativprivindproiectareacldirilorciviledinpunctdevederealcerineidesigurannexploatare", indicativCE195, aprobatdeMLPATcunr.7/N/10.02.95.

  Art. 4. Direcia General Tehnic n Construcii va aduce la ndeplinire prevederileprezentuluiordin.

  MINISTRU,

  MIRONTUDORMITREA

  MINISTERULDEINTERNECORPULPOMPIERILORMILITARI

  INSPECTORATULGENERAL

  AVIZ Nr.13din14.08.2002LacerereaINSTITUTULUIDEPROIECTARE,CERCETARE lTEHNICDE

  CALCULNCONSTRUCII I.P.C.T.S.A.,nr.1033/16.07.2002,potrivitatribuiilorceirevinconformprevederilorart.17,alin.(1),lit.d,dinLegeanr.121/1996privindorganizareaifuncionareaCorpuluiPompierilorMilitarii aleart.16alin.(3)dinOrdonanaGuvernuluinr.60/1997privindaprarea mpotriva incendiilor,aprobatimodificatcuLegeanr.212/1997,modificaticompletatcuOrdonanaGuvernuluinr.114/2000,aprobat cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului PompierilorMilitari avizeazlucrareaNORMATIVPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORCIVILEDINPUNCTDEVEDEREALCERINEIDESIGURANNEXPLOATARE".

 • Avizulseemitenbaza:redactriifinaleelaboratedectre I.P.C.T.S.A., cumodificrilesolicitatedectreI.G.C.P.M.

  contractuluinr.55/2001 avizuluiC.T.S. M.L.P.T.L.nr.67/2002 procesuluiverbalnr.25.667din14.08.2002,aledinei comisieideavizareaInspectoratuluiGeneralalCorpului PompierilorMilitari.

  COMANDANTULCORPULUIPOMPIERILORMILITARI

  GeneraldebrigadVladimirSECAR

  LOCIITORALEFULUIDESTATMAJORI EFALINSPECIEIDEPREVENIREAINCENDIILOR

  ColonelIng.MihaiROTH

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORLOCUINEI

  NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACLDIRILOR

  CIVILEDINPUNCTDEVEDEREALCERINEI

  DESIGURANNEXPLOATARE

  INDICATIVNP06802

  Elaboratde:INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETARElTEHNICDECALCULNCONSTRUCII IPCTS.A. Bucureti

  Directorgeneral: dr.ing.DanCPN

  Directorgeneraladjunct. ing.erbanSTNESCU

  Directortehnic: ing.CristianBLAN

  Directorcercetare: ing.VictoriaPLEU

  Directordep.arhitectur: arh. Alina GHEORGHIU

  Directordep.instalaii: ing.DanBERBECARU

  efproiect: arh.IoanaATANASESCU

  Avizatde:DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCII MLPTL

  Directorgeneral: ing.IonSTNESCU

  Responsabillucrare: ing.PaulaDRAGOMIRESCU

 • CUPRINS

  1. GENERALITI1.1.Obiect1.2.Domeniudeaplicareicondiiideutilizare1.3.Referinegenerale1.4.Terminologie

  2. CONDIIITEHNICE,CRITERIIINIVELURIDEPERFORMANCORESPUNZTOARECERINEIDESIGURANNEXPLOATARE"

  2.(A).Siguranacirculaieipietonale2.(B).Siguranacirculaieicumijloacedetransport

  mecanizate2.(C).Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii2.(D).Siguranantimpullucrrilordentreinere2.(E).Siguranalaintruziuniiefracii

  ANEXEAnexaI.SistemepentrusiguranlaintruziuniiefraciiAnexaII.DocumenteconexeAnexaIII.Figuriilustrative

 • NORMATIVPRIVINDPROIECTAREACLDIRILORCIVILEDINPUNCTDEVEDEREALCERINEIDESIGURAN NEXPLOATARE

  IndicativNP06802 nlocuieteCE195

  1.GENERALITI

  1.1.Obiect

  1.1.1. Prezentulnormativstabiletecriteriileinivelurilede performanadmisibile,privindcerinadecalitateSiguranan exploatare"corespunztoarecldirilorcivile,nconformitatecuprevederileLegii10/1995privindcalitateanconstrucii.

  1.1.2. Prezentul normativ are drept scop asigurarea proteciei i confortului necesarutilizatorilor(indiferentdevrst,saustaredesntate)nconcordancuexigeneleacestora,dinpunctdevedereal cerineidesigurannexploatare.

  1.1.3. Condiiile de calitate corespunztoare cldirilor civile, stabilite prin prezentulnormativ, trebuie realizate i meninute la aceiai parametri, pe ntreaga durat de serviciu aacestora.

  Elaboratde:INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETAREITEHNICDECALCUL NCONSTRUCIIIPCTS.A.

  Aprobatde:MINISTRULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORILOCUINEI,cuordinul nr.1576din15.10.2002

  1.2.Domeniudeaplicareicondiiideutilizare

  1.2.1. Prevederileprezentului normativ seaplic laproiectareacldirilorcivile noi, indiferentde forma de proprietate sau destinaie, precum i la modernizarea, reamenajarea, transformarea,consolidarea,saureparareacelorexistente,utilizndusetotodatilaamenajareasaureamenajareaspaiuluiexterioraferentcldirilorrespective.

  1.2.2. La lucrrile de modernizare, reamenajare, transformare, consolidare sau reparare acldirilorexistente,ncazulncare,dinmotivebinejustificate,nupotfindepliniteuneleprevederialenormativului,sevorasiguraprinproiect,msuricompensatoriidesigurannexploatare.

  1.2.3. nfunciedecategoriadeimportanainvestiieicesevaproiecta,sevoradoptavaloriale parametrilor la nivelul impus de respectiva ncadrare, dar n nici un caz, inferioare celorprevzuten prezentulnormativ.

 • 1.2.4. Prevederile prezentului normativ sunt destinate proiectanilor, executanilor,verificatorilordeproiecte,experilortehniciiresponsabililortehnicicuexecuia,proprietarilorsuborice titlu i utilizatorilor cldirilor civile, precum i organelor administraiei publice, potrivitobligaiilor i rspunderilor ce le revin, n conformitate cuLegea nr. 10/1995 privind calitatea nconstrucii.

  1.2.5. La realizarea unei investiii, prezenta reglementare va fi utilizat, n mod obligatoriu,mpreuncureglementriletehnicereferitoarelatotalitateacerinelordecalitatepecaretrebuieslesatisfac cldirea respectiv, n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea nconstrucii.

  1.2.6.Pelngprevederileprezentuluinormativ,vorfiavuten vedere(dupcaz)iprevederilenormativuluiNP051Normativpentruadaptareacldirilorcivileispaiuluiurbanaferent,laexigenelepersoanelorcuhandicap".

  1.2.7. Prevederile prezentului normativ sunt prevederi funcionale, urmnd ca la proiectareauneicldiricivilesserespecteiprevederilenormativuluiP118Normativdesiguranlafocaconstruciilor".

  1.2.8. Toatereglementrileutilizatelaproiectareauneicldiricivile,vorficelenvigoareladataelaborriiproiectuluideinvestiie respectiv.

  1.3. Referinegenerale

  1.3.1.Documentele tehnice i legislative, ceaustat labaza ntocmiriiprezentului normativ,sunturmtoarele:

  Legea10/1995privindcalitateanconstrucii

  NC001 NormativcadruprivinddetaliereaconinutuluicerinelorstabiliteprinLegea10/1995

  Ordonanadeurgennr.102/1999 privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelorcu handicap.

  1.4. Terminologie

  ncontextulprezentuluinormativ,termeniidemaijosauurmtoareasemnificaie:

  Utilizator fiinaumanpentrucareafostconceputcldirea.

  Cerindecalitate exprimareacalitativacaracteristicilorcldirii,pecareaceastatrebuies lendeplineasc,pentrua satisfaceexigeneleutilizatorului.

  Condiietehnic exprimareaidetaliereantermenitehnici deperforman,acerineidecalitate.

  Exigenautilizatorului enunareauneinecesitifadecldireace trebuieutilizat.

  Criteriudeperformancaracteristiccetrebuieluatnconsiderareladetaliereaicuantificareacondiiilortehnicen cantitidenumitenivelurideperforman".

  Nivel de performan valoare impus pentru un anumit criteriu de performan, n funcie decondiiiletehnicei/sauinfluenaagenilorcareacioneazasupracldirilor.

 • Performan comportareaunuiprodusdeconstrucienraportcuutilizareasa.

  Persoan cu handicap persoan cu dificulti mecanice i motrice (cu dificulti demers, saublocate n scaun rulant), precum i persoane cudeficiene ale aparatului ocular sauauditiv.

  Persoanblocatnscaunrulantpersoancuautonomierelativnmicare.

  Scaunrulantscaunutilizatdepersoanecenusepotdeplasasingure.

  Persoan cu dificulti lamers persoan care nu se deplaseaz fr ajutor i nu poate depidiferenemaridenivel.

  2. CONDIII TEHNICE, CRITERII I NIVELURI DE PERFORMAN,CORESPUNZTOARECERINEIDESIGURANNEXPLOATARE

  Cerinadesiguran nexploatare,presupuneproteciautilizatorilor (inclusivcopii,persoanevrstnice i persoane cuhandicap), n timpul exploatrii unei cldiri i are n vedere urmtoarelecondiiitehnicedeperforman:

  A. Siguranacirculaieipietonale

  B. Siguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate

  C. Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii

  D. Siguranantimpullucrrilordentreinere

  E. Siguranalaintruziuniiefracii.

  Prin detalierea (criterii de performan) i cuantificarea (niveluri de performan) acestorcondiii tehnice, se stabilescmsuri de protecie corespunztoare utilizatorilor, ce trebuie avute nvederelaproiectareacldirilorcivile.

  2.(A).Sigurancirculaieipietonale

  2.(A).1.Generaliti

  2.(A). 1.1. Condiia tehnic privind Sigurana circulaiei pietonale", presupune asigurareaprotecieiutilizatorilor, mpotrivarisculuideaccidentare,ntimpuldeplasriipedestre,n interiorulcldirii(attpeorizontal,ctipevertical),precuminexteriorulcldirilor,prinspaiulpietonalaferentacestora(legturadintrestradicldire).

  2.(A).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  2.(A).2.1. Sigurana circulaiei exterioare pe ci pietonale presupune asigurarea proteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

  2.(A).2.1.a. alunecare:

  1. stratul de uzur al cilor pietonale va fi astfel rezolvat, nct s nu fie alunecos nici ncondiiideumiditate

 • 2. pantaciipietonalevafi:

  nprofillongitudinal max.5% nprofiltransversal max.2%.

  2.(A).2.1.b.mpiedicare:

  1.denivelrileadmise(dacnuse potevita),vorfi: max.2,5cm

  2. rosturilentredalelepavajului,sauorificiilegrtarelorpentru apepluvialevorfi: max.1,5cm(pentruanusenepenivrfulbastonului,sauroatascaunuluirulant).

  2.(A).2.1.c. coliziunecuobstacolelateralesaufrontale:

  1.limealiberaciipietonalevafi: l =1,50m(ncazulncarenuesteposibil,seadmiteolimedemin.1,00m.asigurnduse,lainterseciiilaschimbarededirecie,unspaiudemin.1,50x1,50mpentrumanevrscaunrulant)

  2. nlimealiberdetrecerepesubobstacoleizolateamplasatepecilepietonale,vafi: min.2,10m

  3.uileiferestrelecldiriloradiacentecilorpietonale,vorfiastfelpoziionateirezolvate,nctsnuconstituieun obstacolncaleapietonilor(pl.1).

  2.(A).2.1.d. cderepetimpdefurtun:

  1.peparcursulcilorpietonale,aflatepeterenuriaccidentatei nzonecuvnturiputernice,sevorprevedeapunctedesprijin(grilajejoase,saubalustradepl.2,fig.1)lanlimeade:

  h = min. 0,60 m (recomandat 0,90m 1,00m, avndmn curent inclusiv la h = 0,60 m pentru copii i pentrupersoanenscaunrulant).

  2.(A).2.1.e. coliziunecuvehiculenmicare:

  1. ntrecldireicarosabiltrebuiesexistetrotuar

  2. cilepietonalevorfibinedifereniatedecelecarosabile(inclusivparcaje)

  3. nlimeaciipietonalefadecarosabil,vafi: max.0,20m,asigurnduselocal,ndreptultreceriidepietoni,posibilitateaaccesuluipersoanelorblocatenscaunrulant(pl.3,fig.1)

  4. nzonelecutraficintens,lamargineaciipietonale,spre carosabil,sevorprevedeabalustradedeprotecie(h=0,90m)sauspaiuverdedesiguran

  5. ieiriledingarajesauparcajevorfibinemarcateisemnalizate(pl.2,fig.2)

  6. ndreptulieirilordingarajesauparcaje,trotuarulvafintreruptirotunjitlacoluri(pl.2,fig.2).

  7. 2.(A).2.2. Sigurana circulaiei pe rampe i trepte exterioare (n spaiile verzi din jurulcldirilorcivile),presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

 • 2.(A).2.2.a. obosealexcesiv:

  1.lungimearampelor(cuifrtrepte)pnlazonadeodihn(podest)vafi:max.10,00m (rampfrtrepte,avndpantamaimic

  de5%)max.6,00m (rampfrtrepte,avndpanta58 %)max.3,00m (rampcutrepte)

  2. zona de odihn (podestul) va avea limea (n sensul deplasrii)de:

  min.1,20m(recomandat1,50m)

  3. dimensiuniletreptelorvorfi:3h+1=80 85cm, cucondiia:h=max.15cm

  4. pantarampeifrtreptevafi:max.8% pentrurampeculungimeademax.6,00mmax.5% pentrurampeculungimea>6,00m.

  2.(A).2.2.b.cdere/mpiedicare:

  1. schimbriledeniveltrebuieatenionateprinmarcajevizibile

  2. finisajultreptelorvafiastfelrezolvat,nctmargineatreptelorsfieclarvizibilisnuseconfundecudesenuldepesuprafaaorizontalatreptelor

  3.la denivelri mai mari de 0,20 m se vor prevedea balustradedeprotecie,avnd:

  h= 0,90 1,00m,prevzutecumncurent,inclusivlah =0,60 0,75mifiindastfelrezolvatenctsseevite alunecareangolabastonului,sauaroiiscaunuluirulant

  4. cndnuaudectmncurentdeprotecie,rampelevoravea unrebordlateral,cu:h=5cm(pentruoprirebastoniroatscaunrulant)

  5. treptele vor fi astfel conformate nct s se evite mpiedicareaprin agarecuvrfulpiciorului(pl.3,fig.2).

  2.(A).2.2.c. coliziune:

  1.limearampei(scrii)vafi:min.1,20m(recomandat1,50m.).

  2.(A).2.2.d.alunecare:

  1. finisajul rampelor i scrilor va fi astfel realizat, nct s se evite alunecarea, chiar i pevremeumed

  2.treptele vor fi astfel rezolvate, nct s se evite staionarea apei i formareaunui strat deghea.

  2.(A).2.2.e. lovire:

 • 1.nconformareascrilorirampelorsevorevitamuchiileascuite.

  2.(A).2.3. Sigurana cu privire la mprejmuiri, presupune asigurarea proteciei copiilor(locuine,coli,grdinie),mpotrivarisculuideaccidentare,ncazde:

  2.(A).2.3.a. escaladare:

  1.nlimeacurentamprejurimilorvafi:min.1,20m

  2.gardurilecuh

 • 3. limea libera rampei i scriideaccesva fi stabilitcorespunztordestinaieicldirii, ncorelarecuprevederilenormativelorP118iNP051

  4. limealiberagoluluideu,pentruaccesncldire,vafi

  min.0,80m intraresecundarmin.0,90m intrareprincipallocuineunifamilialei

  semicolective, min.1,00m intrareprincipallocuinecolectivei

  cldiripublicecumaipuinde100persoane, min.1,40m(0,80+0,60) intrareprincipalncldiri

  cumaimultde100persoane.

  2.(A).2.4.c. cderengol:

  1. rampele, scrile i platforma de acces n cldire vor aveabalustraddeprotecie(pl.5,fig.1pi.6)avnd:

  h =0,90 1,00mifiindastfelalctuit,nctsseevite alunecareabastonuluisauaroiiscaunuluirulant

  2. ncazulncarenuexistdectmncurentdeprotecie(pl.5,fig.1),saudacbalustradanuestecorespunztorconformat, astfelnctsmpiedicealunecareabastonului,sauaroiiscaunului rulant,rampaipodestuldeaccesncldirevoraveaunrebordde:

  h =5cm.2.(A).2.4.d.alunecare:

  1.finisajulscrilor,rampeloripodestelordeacces,vafiastfel realizatnctsseevitealunecarea,chiaripevremeumed

  Not:Serecomandcadeasupraplatformeideaccessfieprevzutocopertin,astfelconformat

  idimensionat,nctsprotejezezonadeaccesncldire.

  2. rampadeaccesntrungarajvafiprevzutinclusivcutrepte,peolimedemin.0,80m.

  2.(A).2.4.e. mpiedicare:

  1. pentru persoane cu dificulti de mers, treptele vor fi astfel rezolvate, nct s se eviteaccidentareaprinagarecuvrfulpiciorului(pl.3,fig.2)

  2. grtarulpentrucuratnclminteavaaveaorificiide: max.1,5x1,5cm

  3. praguluiivafide: max.2,5cm(serecomand,cacelpuinunadinintrrilencldire,snuaibprag,sausfiepreluatprinpant).

  2.(A).2.5. Sigurana cu privire la circulaia interioar, presupune asigurarea proteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

 • 2.(A).2.5.a. alunecare:

  1.stratuldeuzuralpardoselilortrebuieastfelrealizat,nctsseevitealunecarea

  2. nncperilecuumiditateimurdrieridicatsevorluamsurideproteciepentruevitareaaccidentriiprinalunecare(elementemarginaledesusinere,lah=0,90m).

  2.(A).2.5.b.mpiedicare:

  1.denivelareaadmis(ncazcnupoatefievitat)vafi:max.2,5cm

  2. nuseadmittrepteizolate(denivelrideosingurtreapt).

  2.(A).2.5.c.contactulcuproeminenejoase:

  1. nlimea liber de trecere pe sub obstacole izolate (msurat de la suprafaa finit apardoselii)vafi:

  h=min.2,10m ncldiripubliceh=min.2,00m ncldiridelocuith=min.1,90m nmansardeisubsoluri.

  2.(A).2.5.d.contactulcuelementeverticalelaterale(peciledecirculaie):

  1.suprafaapereilornutrebuiesprezintebavuri,proeminene,muchiiascuite,saualtesursedelovire,agare,rnire.

  2.(A).2.5.e.contactulcusuprafeevitrate:

  1.suprafeele integralvitrate(perei,ui sau ferestrefrcadru),precumiceleacrorvitrajncepelamaipuinde0,90mdelasol, trebuiesfierealizatedingeamdesiguran

  2. suprafeeleintegralvitratesevorsemnalizacumarcajedeatenionare:

  amplasatentre0,70 1,50mdelasoliavnddiametrul,saulimea,decca.20cm.

  2.(A).2.5.f.contactulcuuibatantesauuicaresedeschid:

  1.uilebatantevorfisemnalizatecumarcajedeatenionare:idemcap.2(A)2.5.e.pct.2

  2.amplasareaisensuldedeschiderealuilortrebuierezolvatastfelnct: snulimitezeisnumpiedicecirculaia snuseloveascntreele(ladeschidereasimultanadouui) snuloveascpersoanecareidesfoaractivitatea(pl.810).

  2.(A).2.5.g.coliziunecualtepersoane,piesedemobiliersauechipamente:

  1.limea liber de circulaie, n ncperi i pe coridoare, va fi stabilit corespunztorreglementrilor specifice, n funcie de destinaia cldirii, inclusiv pentru necesitile persoanelor

 • blocatenscaunrulant

  2.piesele de mobilier adiacente cilor de circulaie, nu trebuie s prezinte coluri, muchiiascuite,saualtesursedeagare,lovire,rnire

  3.traseeledecirculaievor fi astfeldimensionatei rezolvate, nct sexisteposibilitateademanevratrgilor,sicrielor,mobilelorvoluminoase

  4.uileinterioarevoravealimealiberde: min.0,80m pentruncpericumaipuinde50persoane min.0,90m pentruncpericu51 100persoaneipentrucldiricupersoanecenusepotevacuasingure

  min.1,00m pentrutransportcopiiitransporttarga min.1,40m(0,80+0,60) pentruncpericumaimultde100persoane.

  2(A).2.5.h. produceredepanic:

  1. traseulfluxurilordecirculaievaficlar,libericomod

  2. circulaiava fisubliniatidirijatprindispunereamobilieruluispecificdestinaiei fluxuldecirculaie, ncldiripublice,va fi fluent, lesnicios ictmai scurt, fr ocoliuri sau ntoarcerinejustificate

  3. n cldiri publice se va asigura un sistem informaional i de alarm, corespunztornecesitilorspecificedestinaiei(inclusivpentrupersoanecuhandicap),petottraseulfluxurilordecirculaie

  5.traseul de circulaie, al fluxurilor de tipuri i destinaiidiferite, din cldiri publice, vor fiastfelconcepute,nctsnuseintersecteze

  6.ciledeevacuaresevoratenionaprinmarcajecorespunztoare,(inclusivpentrupersoanecuhandicap)

  7.toateuilecilordeevacuaresevordeschidensensulevacurii.

  2.(A).2.6.Siguranacuprivirelaschimbaredenivel(terase,logii,galerii,balcoane,ferestre),presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

  2(A).2.6.a.cderedelaunnivellaaltul:

  1. ladenivelrimaimaride0,30mfadesolsaualteprialturatedinconstrucie(respectiv0,20mpentrupersoanecuhandicap)sevorprevedeabalustrade/parapetedesiguran,conformateidimensionatecorespunztorprevederilorSTAS6131

  2.ferestrele,sauuileferestre,alencperilorcupardosealaaflatlamaimultde0,50mfadenivelulexterior,voraveaprevzutebalustrade/parapetedesiguranconformateidimensionateconformprevederilorSTAS6131

  3.deschiderea ferestrelor (n cldiri cu copii) trebuie s se fac cu mecanisme reglabile,deschidereacurent(pentruaerisire)fiindde:

  max.10cm.2.(A).2.7.Siguranacuprivireladeplasareapescriirampe, presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

  2.(A).2.7.a. obosealexcesiv:

 • 1. raportulntretrepteicontratreptetrebuiesrespecterelaia: 2 h+l=62 64cm cazgeneral 2 h +l=58 60cm ncldiricucopiidevrstprecolar dar,pentrupersoanecudificultilamers,treptelevoravea:

  h=max.16cm l =min.30cm(recomandat15x3216x30).

  Not:Lacldirincarenuesteprevzutascensor,dimensionareatreptelorsevafacecorespunztor

  necesitilorpersoanelorcudificultilamers.

  2. treptele,ceaparinaceleiairampe,trebuiesaibaceleaidimensiuni(nlimeilime)

  3. numruldetreptealeuneirampedescarvafi:

  max.18trepte cazgeneral max.16trepte(recomandat10trepte) pentrupersoanecudificultilamers

  4. pantauneirampefrtreptetrebuiesfie: max.8% pentrurampeculungimeademax.6,00m max.5% pentrurampeculungimea>6,00m

  5. lungimea rampei fr trepte, pn la zona de odihn (suprafaorizontal),vafi:

  max.10,00m pentrurampecupantademax.5% max.6,00m pentrurampecupanta5 8%.

  2.(A).2.7.b.cderengol:

  1.schimbrile de pant trebuie bine atenionate i corespunztor luminate, inclusiv n timpulnopii

  2. scrile, rampele i podestele vor fi asigurate cu balustrad parapet de protecie avndnlimeadesiguranconformprevederilorSTAS1631

  3. balustradele,sauminilecurente,sevorprevedeaastfel:

  lascricul2,40m inclusivobalustradintermediar,lamax.2,40m,dacscaraconstituiecaledeevacuare

  4. ncazcscaraestedistanatdeperetemaimultde6cm(pl.11,fig.3),sevorluamsuricorespunztoare,astfelnctsfieevitatalunecareangolapiciorului,sauabastonului

  5. balustrada/parapetultrebuiecorespunztordimensionatiastfelalctuit,nctsnupermitcdereasautrecereacopiilordintropartentralta(cazulcldirilorncarepotcirculacopiinensoii):

  frelemente,cupotenialdecrare,penlimeade1060cmdelapardoseal(pl.11,fig.1)

  cudistanntremontani max.10cm,

 • cu mn curent suplimentar la: h = 0,50 ,60 m(pl.13,fig.2)

  6. mnacurenttrebuieastfelconformat,nctsfieuor cuprinscumna(cazullocuineloriaaltorcldirincarecirculpersoanecudificultilamersicopiinensoii):

  f =4 5cm7. scrile trebuie s fie corespunztor i uniform luminate, fr a produce fenomenul de

  strlucireorbitoare.

  2.(A).2.7.c. alunecare:

  1. finisajul scrilor,rampelor ipodestelorva fi astfel realizat, nct sseevitecdereaprinalunecare

  2.ferestrele din dreptul palierelor intermediare trebuie s aib parapet, sau balustrad deprotecie,corespunztorconformate,pentruaseevitaaccidentareaprinspargereageamului, ncazdecontactprin alunecare

  2.(A).2.7.d.mpiedicare:

  1. scrileutilizatenmodcurentdecopii,saupersoanecudificultidemers,vorfiastfelrezolvate,nctsseeviteaccidentareaprinagarecupiciorul(pl.3,fig.2)

  2. numruldetreptealeuneirampedescarvafi:min.3trepte.

  2.(A),2.7.e. lovirelaparteasuperioar:

  1.nlimealiberdecirculaie,delanasultreptei,peperpendicularalaliniadeflux,vafi:h=min.2,10m lascriprincipalencldiricusli aglomerateh=min.2,00m lascriprincipaledincldiripublicei cldiridelocuith=min.1,90m lascrisecundareilascricemergnsubsolurisaumansarde,carenuconstituiecideevacuareh=min.1,70m lascricuaccesocazionalicarenuconstituiescrideevacuare

  2.spaiuldesubscarvafiastfelrezolvatnct,nlimealiberdecirculaiepesubscar,sfie:

  idempct.1.2.(A).2.7.f.coliziune:

  1. limealiber ascrilor,rampeloripodestelor,vafistabilitcorespunztordestinaieicldirii,ncorelarecuprevederilenormativuluiP118i NP051

  2. scrileipodestelevorfidimensionatecorespunztor transportuluitrgilor,sicrielorimobilelorvoluminoase,atuncicndnuexistaltsistemderidicare/coborreaacestora.

  2.(A).2.8.Siguranacuprivirelailuminareaartificial

  2.(A).2.8.1. iluminareamediepentru iluminatuldesiguran,presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare, prin:

 • 2.(A).2.8.1.a. ntrerupereaactivitiincazdeavarie (ntrerupere decurent):

  1.iluminatuldesiguranpentrucontinuarealucruluivafi:10%diniluminatulnormal(cazulgeneral)20 % din iluminatul normal (n locuri cu receptoare care trebuie alimentate frntrerupere staii pompe pentru incendiu, ncperile surselor de rezerv, spaiileserviciilordepompieri,ncperilecentralelordesemnalizare,dispecerizare,etc)

  min.80%diniluminatulnormal(pentrubloculoperatordin spitale) egalcunivelul iluminatuluinormal(pentrucmpuldeoperaiedinspitaleincabineteleradiograficedeurgen).

  2.iluminatuldesigurandeintervenie,vafi: min. 50 lx. iluminat local (n locurile n care sunt montate armturi de ex: vane,robinete, dispozitive de comandcontrol etc. ale unor instalaii i utilaje care trebuieacionatencazdeavarie).

  2.(A).2.8.1.b.coliziune,busculad,ncazdeemergen:

  1.iluminatuldesiguranpentruevacuarepecoridoare,holuri,vafi:

  20%diniluminatulnormal(cazulcldirilorcivilen general) 50lx.(cazulcreelor,grdinielor,spitalelor,policlinicilor,caselordebtrni) 50lx.iluminatlocal(laieiriledinncpericuaglomerridepersoane,definiteconform17)

  2. iluminatuldesiguranpentruevacuare,pescri,vafi: egalcuniveluliluminatuluinormal.

  2.(A).2.8.1.c. crearedepanic,ncazdeemergen:

  1.iluminatuldesiguranpentrupanicvafi: 10 % din iluminatul normal, dar min. 20 lx. (n sli despectacol,magazine,expoziii,sausimilare,conform17)

  2. iluminatuldesiguranpentruveghentimpulnopiivafi: 2lx.lapardoseali 5lx. pe pat (pentru supravegherea blonavilor dinspitale)

  20 lx. (pentru supravegherea copiilor n cree, grdinie iasugarilordinspitale)

  3. iluminatuldesigurandecirculaievafi: 10 % din iluminatul normal, dar min. 30 lx. (pe cile decirculaiedininteriorulslilordespectacol,conform I7).

  Not:Tipul iluminatului de siguran, dup condiiile de alimentare cu energie electric i cele

  funcionale,vafistabilit(ntretipul4i1)nfunciedenumrulmaximalpersoaneloraflatelaunmomentdatncldire(ncpere),detipulidestinaiacldirii,regimuldenlimealcldirii.

  2.(A).2.8.2. iluminarea medie pentru iluminatul normal pe cile de circulaie orizontal sivertical, presupune protecia mpotriva riscului de accidentare din cauza luminii

 • necorespunztoarepeciledecirculaie,prinasigurareala:

  cldiripentrunvmnt: holuri,ncperidetrecere min.100lx. coridoare,scri 100 150lx.

  cldiripentrusntate: coridoare,scri200lx.ziua,seara

  50lx.noaptea

  cldiripentrucultur(cinematografe,teatre,biblioteci,muzee, expoziii): holuri,(foaiere)150 200lx. coridoare,scri100 150lx.

  cldiriadministrative(prefecturi,primrii,bnci,CEC,tribunale,notariate): holuri(ngeneral) 75 100lx. holuriprincipalelabnci200 300lx.

  cldiripentrucomer(magazine,centrededesfacere): holuri,coridoare,scri100 150lx.

  cldiripentrulocuit: holuri coridoare75 100lx. scri 5075lx.

  hoteluri,moteluri:holuriprincipaleintrare200lx. recepie,casierie 150 300lx.holurideodihn,garderob50 100lx. coridoare: 20lx.(noaptea)

  100 150lx.(ziua,seara).

  2.(A).2.8.3. iluminareamediepentruiluminatulnormalalspaiilorexterioare: n funcie de importana cldirii, va avea niveluri diferite,

  cuprinsentre1 30lx.

  2.(A).2.8.4.iluminareamediepentruiluminatuldepaziiluminatulperimetral(pe10,00m.limedeladelimitareateritoriului spreinteriorulincintei)vaavea:

  nivelurinormatecuprinsentre0,5 2 lx.

  2.(A).2.8.5. evitareasaulimitareaorbirii (nspecialpeciledecirculaievertical):serealizeazprindiversemetodeconf.STAS6646/1.

  Not:Pentruasigurareacorespunztoareailuminatuluiartificial,combinatcuiluminatulnatural,se

  vorrespectaprevederileSTAS6221.2.(B).Siguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate

  2.(B).1.Generaliti

  2.(B).1.1.CondiiatehnicprivindSiguranacirculaieicumijloacedetransportmecanizate",presupuneproteciautilizatorilor(inclusivpersoanecuhandicap),mpotrivarisculuideaccidentaren

 • timpuldeplasriicuascensorul,sauscararulant.

  2.(B).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  2.(B).2.1. Sigurana cu privire la deplasarea cuascensorul, presupune asigurarea proteciei,mpotrivarisculuidedisconfort,sau accidentare,prin:

  2.(B).2.1.a. echiparenecorespunztoare:

  1.unadincabinelebaterieideascensoaretrebuiesfieastfel dimensionaticonformat,nctsfieutilizatidectrepersoane blocatenscaunrulant,astfel:

  dimensiuneacabineivafi:min.0,80x1,35(recomandat1,10x1,40) nlocuinemin.1,40x1,50 ncldiripublice

  limealiberagoluluideuvafi:min.0,80m locuinemin.0,90m cldiripublice

  sevorutilizauiglisantecudeschidereautomat

  dimensiuneaplatformeideaccesncabinvafi:min.1,50x1,50m

  sevorasigurasistemedealarmarecorespunztoare,pentrucazdeemergen

  2.pentrutransportulpersoanelorcutarga,alctuireaascensoarelorvaficonformSTAS2455.

  2.(B).2.1.b.mpiedicarelaurcaresaucoborre:

  1.diferenadeniveladmisibil,ntrecabinipaliervafi: max.2,5cm.

  2.(B).2.1.c.deformareapereilorsauuiicabinei (ncazdeaglomerareexagerat):

  1.limitadedeformabilitateadmisvafi: max.1,5cm(laoforde300N,aplicatpe5cm2 n oricepunctalpereilorcabinei).

  2.(B).2.1.d. oprireabruscacabinei (nexploatarenormal,sauncazdeemergen):

  1.deceleraiavafi: max.9,81m/s2.

  2.(B).2.1.e. depunerea unui efort prea mare (pentru deschidere sau reinere u n caz deemergen,saudefectaresistemautomatde nchideredeschidere):

  1. efortuldedeschiderealuiivafi: max.300N

 • 2. efortuldereinerealuiivafi: max.150N

  3. energiacineticauiivafi: max.10J.

  2.(B).2.1.f. agare,striviresaucderengol:

  1. sevorprevedeagarnituridecauciuc,latoatemuchiilecabineiascensorului

  2. sevaurmriinstalareacorespunztoareacabinei,fadecasa liftului (toleraneminime)

  3. sevaprevedeaunsistemdesiguraneficient.

  2.(B).2.1.g. blocarenascensor (ncazdeoprirentreetaje):

  1. sevorprevedeabutoaneluminoasedealarm

  2. sevaprevedeainterfonninteriorulcabinei(ncldiri publicecuaglomerridepersoane,cldirinalte).

  2.(B).2.1.h. ambiantatmosfericnecorespunztoare:

  1. raiadeaerproasptncabinvafi: 1litru/sec./persoan(attnregimnormal,ctincazdeavarie)

  2. temperaturancabinvafi: 5Cfadetemperaturapalierelor

  3.pereiicabineinutrebuiesfieumezi.

  2.(B).2.1.i.crearedestress(ncazdedisconfortsonor):

  1.niveluldepresiuneacustic,admisncabin,vafi: max.65dB(A)nabsenaocupaniloriaaltorsurseexterioare.

  2.(B).2.1j.crearedepanic(ncazdedisconfortvizual):

  1.niveluldeiluminarencabinipepalierevafi: min.50lx.

  2.ncazdeavarie(panelectric)niveluldeiluminarevafi: min.5lx(lapanouldecomanddincabinidepepaliere).

  Not:Pentru alimentarea cu energie electric a ascensoarelor, se va ine cont de prevederile

  normativului I7.

  2.(B).2.2.Siguranacuprivireladeplasareacuscararulant, presupuneasigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

  2.(B).2.2.a. dificultatenutilizare,oboseal:

  1. dimensiuniletreptelorvorfi: l=min.25cm

 • h= max.25cm L= max.1,50m

  2. pantascriivafi: max.30

  3. zonaorizontal(lapornireioprire):0,80m lascariculungimedemax.6,00mivitezademax.0,5m/s1,20m lascriculungimedemin.6,00mivitezademin.0,5m/s.

  2.(B)2.2.b.mpiedicareicdere:

  1. denivelareaadmislaracorduldintrescariplaneu,vafi:max.2,5cm(preluatprinpant)

  2. zona de siguran la urcare i coborre (dup zona orizontalconform2.(B).2.2.a.3.)vafi:

  2,00m lascricu1=max.1,00m2,50m lascricu1=1,00 1,50m

  3.niveluldeiluminarevafi:min.170lx

  4. scrilerulantevorfiatenionatevizibil.

  2.(B).2.2.c. dezechilibrareicdere:

  1.vitezadedeplasare,pentruscar,trebuiesfieegalcuceapentrumnacurentivafi:v=0,5 0,9m/s

  2. conformareaparapetuluisevafaceastfel:h =0,90mdinmaterialeincasabile cumnacurentastfelconformat,nctsfieuorcuprinscumna(F 45cm).

  2.(B).2.2.d. crearedestres (ncazdeemergen):

  1.sevaprevedeaunbutondealarmioprire,montataparent, uorvizibiliaccesibil.

  2.(C).Siguranacuprivirelariscuriprovenitedininstalaii

  2.(C).1.Generaliti

  2.(C).1.1. Condiia tehnic privind Sigurana cu privire la riscuri provenite din instalaii",presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor,mpotrivarisculuideaccidentare,saustres,provocatdeposibilafuncionaredefectuoasainstalaiilorelectrice,termice,deventilaie,sausanitare.

  2.(C).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  2.(C).2.1. Sigurana cu privire la ageni agresani din instalaii presupune asigurareaproteciei,mpotrivarisculuideaccidentare,prin:

  2.(C).2.1.a. electrocutare:

  1. tensiuninominaledelucru:

 • Un=max.220VpentrucorpurideiluminatUn = max. 400 V pentru utilaje electrice (n cazul n care pardoseala este bunconductoare de electricitate, trebuie ndeplinite i alte condiii conf. STAS 12604 iconf.17)

  2. tensiunideatingereidepas:a) pentruechipamenteutilizatenspaiisupraterane:

  U=max.65Vca. pentrudeconectaren 3s(U=max.120Vca)

  U=max.50V. ca. pentrudeconectaren>3s(U=max.65Vce)

  b)pentruechipamenteutilizatenspaiisubterane:U=max.24Vca.

  3. cureninepericuloi(intensitateasuportatdecorpul omenesc):Ih=max.10mA

  4. rezistenadedispersieaprizeidepmnt(conf.I 7i120): R = max. 4W pentru instalaia electric de joastensiune

  R = max. 1 W cnd priza de pmnt este comun pentru joas tensiune i pentruparatrsnet

  R=max.10 W pentruinstalaiadeparatrsnet(prizartificial)R=max.5 W idem(priznatural)

  5. rezistenadeizolaie: R = min. 50.000W pentru materialele electroizolantealeelementelorconductoare

  6.msurideproteciepentruatingeredirect(conf.NGPM,STAS12604i17): toateelementeleconductoaredecurent,carefacparte dincircuitelecurenilordelucru,vorfifcuteinaccesibileatingeriintmpltoareprin:

  izolareapriloractive(proteciecomplet) prevedereadebarieresaucarcase,ninteriorul crorassegseascprileactive

  (proteciecomplet) instalareaunorobstacole,caresmpiediceatingerile ntmpltoarecuprileactive

  (protecieparial) instalareapriloractive,nafarazoneide accesibilitate(protecieparial)

  alimentarealatensiunefoartejoasdesecuritate(TFJS)max.50Vca.imax.120Vc.c folosireamijloacelorindividualedeprotecieelectroizolante(pentruintervenii).

  7.msurideproteciepentruatingereindirect(conf.NGPM,STAS12604i17): msurideproteciefrntrerupereaalimentrii",carecuprindurmtoarelemijloace:

  folosireamaterialeloriechipamentelordeclasIIiIII,sauechivalente izolareasuplimentar separareadeprotecie amplasarealadistan,sauintercalareadeobstacole executareadelegturideechipotenializarelocale,nelegatelapmnt

  msurideprotecieprinntrerupereaautomataalimentrii",careserealizeazcu: dispozitiveautomatedeprotecie.

 • 2.(C)2.1.b.arsursauoprire:

  1. temperaturasuprafeelorelementelordeinstalaii:pentrusuprafeevizibiledarinaccesibile:

  max.80Cmetalicemax.90Cnemetalice

  pentrusuprafeeatinseaccidental,ncondiiinormaledelucru:

  max.70Cmetalicemax.80Cnemetalice

  pentrusuprafeedestinateafiatinsecontinuu:max.55Cmetalicemax.65Cnemetalice

  pentrusuprafeeaccesibilecopiilor,saupersoanelorcuhandicap:

  max.60C(indiferentdematerialuldincaresuntconfecionate)

  2. temperaturadeintroducereaaeruluicaldnncperi: se stabilete (conform normativului 15) astfel ca temperaturamaxim s corespundprevederilorNGPM(n scopulrealizriieconomieideenergienexploatare,serecomand,catemperaturaaeruluiintrodusnncperi,s nudepeasc45...55C)

  3. temperaturaapeicaldemenajere: max.60C

  4.presiuneaninstalaiisanitare: max.6bar.

  Se iau msuri pentru limitarea presiunii i temperaturii prevznd armturi de siguran,precumidispozitivepentrureglaj presiune,precumiinstalaiidesemnalizareacusticioptic.

  5.msurideprotecie:prileechipamentuluitehnic,careprezinttemperaturi

  excesive(ridicatesausczute),trebuiesfieizolatesau ngrditecorespunztor,pentruaprevenicontactul utilizatorilorcuacesteasau,dupcaz,chiarapropiereadeele

  ncazulcorpurilordeiluminatculmpicuincandescen(avnd T > 100C), accesibile utilizatorilor, se vor asigura msuri de proteciecorespunztoare,conformprevederilor normativuluiI 7, STAS6646/1, 2, 3 i STAS12294

  ncazulechipamentelorpentrunclzire(corpuri sauconductedenclzire)proteciasevafaceconformprevederilornormativului I13.

  2.(C).2.1.c. explozieprovocatdeprezenaunei flcri sauscntei ntrunspaiu, ncaresaprodusunamestecdeaerigazcombustibil:

  1.concentraiadegazmetanptrunsaccidentalnncperi:max.1500mg/m3aer

  2. msurideprotecie: pentruevitareariscurilordeincendiuiexplozie,lastabilireatraseelorconductelordegazenaturalelacldirilecivile,sevorrespectaprevederilenormativului I6 laalegereatraseelorconductelordegaze,sevaineseamadecondiiiledesiguraniapoideceleestetice

 • instalaiileinterioaredeutilizareagazelornaturalesevor realizanumaidinoelconducteledegazesemonteaznumaiaparent,nspaii uscate,ventilate,luminateicirculate,cuaccespermanent,inclusivnsubsolurilecarendeplinescacestecondiii elementeledeprinderealeconductelordegazesevorfacepeelementelederezistenaleconstruciilor(perei,grinzi,plafoane,stlpidinbeton,metal,crmid),saupestlpimetalicispecialmontainexterior seadmitemontareaconductelordegaze,mascaten canalevizitabileiventilate,numaincazulconstruciilorcivilecugraddeosebitdefinisare instalaiileelectrice,dinncpericupericoldeexplozie,vorrespectaprevederilenormativuluiID17i I7.

  2.(C).2.1.d.intoxicaredatoratprezeneiunorsubstane,nocivenaer(monoxiddecarbondininstalaii de ardere bioxid de carbon din expiraii formaldehid pulberi de azbest radon dinmateriale de construcii, din aer, sau teren). Protecia se poate realiza printro ventilare adecvat,astfel:

  1. debituldeaerproaspt: ncazulrecirculrii aerului,acestatrebuiesreprezintemin.10%dindebitultotalnecesarconformnormativului I5iNP008 valoriledebituluideaerproasptsevorstabilinfunciededestinaiancperilorcldirii,conformnormativului I5iNP008

  2. numrulorardeschimburideaer: sevastabilidelacazlacaz,nfunciededestinaiancperii valoriorientativeconformnormativului I5

  3. concentraiilelimitadmisibilealesubstanelornocive: trebuiesrespectevalorileprevzutennormativul NGPM

  4.msurideprevenire: esteinterzisutilizareamaterialelordeconstrucie,careauncomponenalorsubstanetoxice,sauradioactive.

  2.(C).2.1.e.contaminaresauotrviredatoritprezeneiunorsubstanenocivenapapotabil:1.reeauadedistribuie,aapeipotabile,nutrebuiesconinsubstanenocive,dup48orede

  contactcupereiiconducteloriacelorlaltecomponentealereelei2. conducteledetransport,aleapei,nutrebuiespermitdezvoltareaagenilorbiologici3. sevaevitastagnareaapei,nreeauadeappotabil4.condiiiledecalitate,aleapeipotabile,vorrespectaprevederileSTAS13425.verificarea,ndepliniriicondiiilordecalitateaapei,sevafaceconformprevederilor

  normativuluiC90.2.(C).2.1.f.contactulcuelementedeinstalaii defectuosexecutate,montate,sauntreinute:1.msurigenerale:

  suprafeele accesibile utilizatorilor nu trebuie s prezinte, muchii ascuite, bavuri,proeminenepericuloase,saurugoziti

  seinterzicsoluiileconstructivedenzidire,saufixareaechipamentelordeinstalaii,peprile de construcie, care ar permite riscul de accidentare prin defectare, desprindere,cdere,saursturnareaacestora executarea,exploatarea, ntreinereaireparareainstalaiilor,sevafacenumaidectrepersonal calificat, n conformitate cu prevederile standardelor i normativelor specifice(conformanexa II Documenteconexe"precum iconformprevederilorNGPM).

  2.(C).2.1.g. consecinealedescrcriloratmosferice(trsnet)1. protecia unei cldiri, mpotriva trsnetului, se va face n conformitate cu prevederile

 • normativului I202. instalaiiledeproteciacontratrsnetuluisuntobligatoriinurmtoarelecazuri:

  construciicarecuprindncperi cuaglomerride persoane,sausliaglomerate,cumarfi:

  teatre,cinematografe,slideconcertidentruniri,cmineculturale,slidesportacoperite,circurietc,cuocapacitatemaimarede400locuri

  cldiriblocpentruspitale,sanatoriietc,cumaimultde75paturi hoteluri,cmine,cazrmicumaimultde400paturi universiti,coli,grdiniedecopiiicree,cumaimultde10slideclassau

  joc,delaborator,saude atelier cldiri pentru cltori, din categoriile I i II, n care, n perioada de vrf a

  traficului,laorademaximaglomerare,sepotaflamaimultde300decltori construciicareconstituie,sauadpostesc,valorideimportannaionalconstruciidelocuitcumaimultdeP+11etajeconstruciinalteifoartenalte,definiteconformP118construciistabilitecaprezentndimportannaional,pentrudiversedomenii(centredecalcul,centralede telecomunicaiietc).

  2.(D).Siguranantimpullucrrilordentreinere2.(D).1.Generaliti2.(D).1.I. Condiia tehnic privind Sigurana n timpul lucrrilor de ntreinere", presupune

  proteciautilizatorilor, ndecursulactivitilordecurire saude reparare,aunorpridincldire(ferestre,scri,perei,acoperiuri,luminatoare),pedurataexploatrii acesteia.

  2.(D).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela:2.(D)2.1. Sigurana cu privire la ntreinerea vitrajelor, presupune asigurarea proteciei,

  mpotrivarisculuideaccidentareprincderedelanlime,ntimpullucrrilordecurire,vopsire,reparare aferestrelor(ochiurimobileifixe),afaadelorvitrateialuminatoarelor.

  1. nlimeadesiguranaparapetuluilaferestretrebuiesfie: hcurent=0,90m iconformprevederilordinreglementrilespecifice

  2. nuserecomandutilizareaferestrelorcudeschidereexterioar(ncazcseutilizeaz,trebuieasiguratntreinereaacestora,n condiiidesiguran)

  3. ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4,00 m nlime, vor fi ntreinute depersoane autorizate, care vor fi asigurate n timpul lucrului, prin sisteme speciale de susinere iancorare

  4. ferestrele ce nu pot fi ntreinute prin exterior, vor fi astfel alctuite nct, partea fix spoatficuratdininterior,n condiiidesiguran

  5. n cazul suprafeelormari vitrate (faade, luminatoare), se vor prevedea (de la proiectare)utilaje speciale, cu caracter permanent, avnd posibilitatea de glisare, pe ntreaga suprafa avitrajuluirespectiv

  5. utilajelefixe,aflatelanlime,vorfiprevzutecubalustrade deprotecie,avndh=1,10m.2.(D)2.2. Sigurana cu privire la ntreinerea casei scrilor, presupune asigurarea proteciei

  utilizatorilor, mpotriva riscului de accidentare, n timpul diverselor activiti de ntreinere saureparaiepecasascrii(zugrvit,decorat,splat,saunlocuitgeamuri):

  1. scrile vor fi astfel rezolvate, nct s faciliteze executarea lucrrilor de ntreinere idecorareaelementeloradiacente(perei,ferestre)ianume:

  podestelevorficonformateidimensionatecorespunztor balustradele(parapetele)vorfirezistenteicorespunztor dimensionate

 • ncazulscrilorbalansate,trebuieasiguratposibilitateadentreinereapriloradiacente,frriscdeaccidentare ferestreledepecasascriitrebuieamplasateastfel,nctsfieaccesibilentreinerii.

  2.(D)2.3. Sigurana cuprivire la ntreinereaacoperiurilor, presupune asigurareaprotecieiutilizatorilor, mpotriva riscului de accidentare prin rnire, sau cdere de la nlime, n timpuloperaiilordecurire,saureparareaacoperiurilor.

  1.laacoperiurileterassevaprevedeaobalustradperimetraldeprotecie,avnd: h=0,90mlacldiricunlimedemax.15,00m h=1,00mlacldiricunlimintre15,00 40,00m h=1,10mlacldiricunlimipeste40,00m.

  2.la acoperiuri n pant, se vor prevedea elemente discontinue de ancorare, pentrususinerea persoanelor, sau echipamentelor necesare operaiilor de ntreinere i reparare aacoperiurilor

  3. pentru accesul pe acoperi prin exterior, cnd nu exist posibilitatea accesului dininteriorul cldirii, se vor utiliza scri speciale (fixe) montate pe faad, amplasate la o nlimecorespunztoare asigurrii siguraneilaintruziuniprinefracii.

  4.sevorprevedeaopritoaredezpad,lamargineaacoperiurilorcupantmaimarede30.2.(E).Siguranalaintruziuniiefracii

  2.(E).1.Generaliti

  2.(E).l.l.Condiia tehnic privind Sigurana la intruziuni i efracii", presupuneproteciautilizatorilor,mpotrivaeventualeloractedeviolen,hoie,vandalism,comisederufctoridinexterior, precumimpotrivaptrunderiinedoriteainsectelorsauanimalelorduntoare.

  2.(E).1.2. Prinproiectare,trebuiessereducriscultentativelor deintruziuneiefracie,attprintroconcepiecorespunztoareacldirii,ctiprinprevedereaunormsurisuplimentaredeprotecie,nfunciedegraduldesecuritatealcldirii.

  2.(E).1.3.Graduldesiguran(securitate)alcldirii(normal,puternic,maxim)vafistabilitdectreproiectant,nfunciededestinaia(importana)cldirii,precumidesolicitareabeneficiarului.

  2.(E).l.4. Pentruasigurareauneiproteciioptime,dinpunctdevedere al intruziunii umane, trebuie luate msuri de securitate adecvate, pentru mpiedicareaptrunderiiprinefracie,attnincintacldirii(dacaceastaexist),ctincldireapropriuzis.

  2.(E)1.5.Impotrivaintruziuniianimale,trebuieasiguratemsurideproteciecorespunztoare,larezolvareagolurilordinelementelede nchidereidininstalaii.

  2.(E).2.Criteriiinivelurideperformancuprivirela:

  2.(E).2.1.Siguranacuprivirela mprejmuiri,presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor,mpotrivatentativelordeintruziuni,prinagresareagardurilori/sauporilor(cazulcldirilorceaumprejmuiri),respectiv:

  2.(E).2.1.a. mpiedicareaescaladrii:

  1. nlimeagardului(mprejmuirii)vafipentru:

 • securitatenormal:h=min.1,80msecuritateputernic:h= min.2,10msecuritatemaxim:h=in.2,40m+msurisuplimentaredesecuritate,nfunciedesolicitareabeneficiarului

  2. laparteasuperioar,mprejmuireatrebuieastfelrezolvat,nctsfiempiedicatescaladarea.

  2.(E)2.1.b. mpiedicareapenetrrii:

  1. mprejmuirilevorfiastfelrezolvate,nctsrezistela tentativeledeintruziuneprinfor

  2. dimensiunileeventualelororificii(diametrusaulime),n suprafaamprejmuirilorvorfipentru:

  securitatenormal:max.20cmsecuritateputernic:max.10cmsecuritatemaxim:gardopac

  3.msuriexemplificativepentrusiguranaacceselornincintacldirii:a.laacceselenecontrolate,pentruosecuritateputernic,se vorprevedea:

  porimetalicerezistentelaforarebalamaleputernicemecanismedenchidererezistentelaocurietc

  b. laacceselecontrolate,pentruosecuritateputernic,sevorprevedea:bariereacionatemanualsaumecanicetc

  c.pentrumpiedicareaptrunderiiforatecuvehicule,sevaprevedea:postdepazlaporibarierestradaleobstacoletransversalelanivelulcarosabiluluietc.

  2.(E)2.1.c.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.):

  1.sistemcusenzorideinerie

  2. sistemcusenzoriacustici

  3. sistemcufibreoptice.

  Not:1. Necesitatea prevederii mprejmuirilor ca msur de siguran mpotriva intruziunii prin

  efracie,vafistabilitdectreproiectant,nfunciededestinaiacldirii,desolicitareabeneficiarului,precuminfunciedegraduldesiguran(securitate)stabilit.

  2. Incazul ncare mprejmuireanuconstituiemsurdesiguranmpotriva intruziuniiprinefracie,ciestedoarocondiierezultatdindocumenteleurbanistice,saudintemadeproiectare,laalctuirea i rezolvarea acesteia se vor avea n vedere i prevederile cap.2.(A).2.3. din prezentulnormativ(undeestecazul).

 • 2.(E).2.2.Siguranacuprivirelaincintacldirii,presupuneasigurareaprotecieiutilizatorilor,mpotrivatentativelordeintruziune,printraversareanestingheritaincinteicldirii(cazulcldirilorcuincint).

  n funciededestinaiacldirii,deopiuneabeneficiarului,precumidegraduldesiguran(securitate)stabilit,sevorluamsuri corespunztoaredempiedicareaintruziunii,cadeexemplu:

  2.(E).2.2.a. msurideprevenireorientative:

  1.accesele n incint,ciledecirculaiectrecldire,precumintreagasuprafaa incintei,trebuiesfieuorvizualizatdininteriorulcldirii

  2. amenajrileexterioaretrebuieastfelrezolvate,nctsnuobturezecmpuldesupraveghereisnufacilitezeascunderearufctorilor

  3. aleiledeaccestrebuiesconducdirectctreintrareacldirii

  4. sevorevitaaleilecotitesauacoperite(tunele,pergole)precumispaiileizolate,imposibildesupravegheatdininterior

  5. parcajele(sursedeascundere)sevoramplasaladistan,darcuposibilitatedevizualizaredininterior

  6. spaiul,dinjurulcldirilorpublicedeimportannaional, trebuiesfieliber,frvegetaienalt,corespunztorluminat(conf.al.2.(A).2.8.4.)iuordesupravegheat,cldireatrebuindsfielaodistandemin.10,00mdecirculaiastradal.

  7. 2.(E).2.2.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.):

  1.sistemcusenzoridinpunctnpunct

  2. sistemcusenzorisubterani

  3. sistemdeteleviziunecucircuitnchis.

  2.(E).2.3. Sigurana cu privire la nchiderile perimetrale, presupune asigurarea protecieiutilizatorilor, mpotriva potenialelor acte de vandalism, sau a tentativelor de intruziune, prinagresareaelementelordefaad(perei,ui,ferestre,balcoane),respectiv:

  2.(E).2.3.a. mpiedicareaactelordevandalism:

  1.sevorprevedea finisajedure,ineabsorbante,sautratamenteantigrafitti,pentruaputea ficuratencazdemurdrire

  2. elementele decorative vor fi bine ancorate i realizate din materiale dure, pentru a nu fideteriorate

  3. alctuireapereilor,attnseciuneorizontalctipeverticalacldirii,trebuieastfelrezolvat,nctsnupermitspargereasaudistrugereaacestora.

 • 2.(E)2.3.b.mpiedicareacrriiiptrunderiiprinefracie:

  1. sevorevitaelementeledecorativeproeminente, lapartea inferioara faadei(sub2,00mnlime)

  2. conductelepentruscurgeriapepluviale(burlanele)vorfiastfelrezolvate,nctsmpiedicecrarea(deex.:cuelementeascuitepetraseu)

  3. balcoaneleexistentelaparterulcldirilor,saudeasupraelementelorcupotenialdecrare,vorfiasiguratecuelementedeproteciecorespunztoare

  4. balcoanele continue se vor rezolva astfel, nct s se mpiedice trecerea dintrunapartamentnaltul

  5.uile balcoanelor cu potenial de ptrundere n interior, vor fi tratate ca ui de acces ncldiresauapartament

  6.suprafaavitrat(ochiurifixesau/imobile)delaparterulcldirilor,sevaasiguracumsuride protecie corespunztoare, n funcie de gradul de securitate al cldirii i/sau de opiuneabeneficiarului

  7.mecanismele de nchidere, precum i articulaiile ferestrelor, trebuie astfel alctuite irezolvate,nctsmpiediceefraciaiintruziunea

  8.uile de acces n cldire, sau n garaj, vor fi astfel alctuite i rezolvate, nct s rezisteatacurilor din exterior i s nu constituie surse de crare spre nivelurile superioare, avndmecanisme de nchidere rezistente i sigure (anexa 1.1.) cu acionare manual, electric sauelectronic,nfunciedegraduldesecuritatealcldiriii/saudesolicitareabeneficiarului

  9.pereii comuni, dintre dou cldiri, trebuie s realizeze o separare complet, inclusiv pezonaacoperiului.

  2.(E).2.3.c. sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexa1.2.):

  1.lauiiferestre:sistemcuntreruptoarecuacionaremagneticsistemcubarieredinfiresistemcusenzoripentruvitrajefixesistemcusenzoridetectorideocurisistempentrucontrolulaccesuluiT.V.cucircuitnchissistemdebalamalecumicrocontact

  2.laperei(parteopac):sistemcubarieredinfiresistemcusenzoridetectorideocuri:

  senzorideinerie senzoriacustici.

 • 2.(E).2.3.d. mpiedicareaptrunderiianimalelorduntoaresau insectelor:

  1.pereiiexteriori,sauuilecumiezdepolistiren,vorfiastfelalctuii, nct snupermitptrunderearoztoarelorninteriorulpanoului

  2. toategoluriledin faade(ochiurilemobiledefereastr,guriledeevacuareaaeruluiviciat,prizeledeaerproaspt) sevorproteja,peperioada devar, astfel nct s mpiedice ptrundereainsectelor

  3. reeauadeevacuareaapeloruzatedincldirevafiprevzutcuundispozitivdenchiderehidraulic,montatlaonlimedemin.60mm,pentruampiedicaptrundereaobolanilor

  4. trecerileconductelorprin fundaiacldirilor sevoretana, iargolul lsatpentruevacuareaapelordinsubsolvafiprotejatcuoui, pentruampiedicaptrunderearoztoarelor.

  2.(E).2.4. Sigurana cu privire la acoperiuri, presupune asigurarea proteciei, mpotrivapotenialelortentativedeintruziune,prinagresareaelementelordeacoperi(luminatoare,lucarne,ferestredemansard,gurideventilaie),astfel:

  2.(E).2.4.a. msurideprevenire:

  1. accesulpeacoperisevaface,pectposibil,dininteriorul cldirii

  2. luminatoarele,lucarneleiferestreledemansard,trebuieastfelalctuiteirezolvate,nctsnupermitdeteriorareaiptrundereaninteriorulcldirilor:

  sfierezistentconformateibineancoratesaibmecanismespecialedenchidere,cuacionaredininterior

  3. guriledeventilaietrebuiesfiede:max.0,03mp.

  2.(E).2.4.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexa1.2.):

  1.pentruspaiu:sistemcusenzoridinpunctnpunct

  2. pentruluminatoare,lucarneiferestredemansard:sistemcuntreruptoarecuacionaremagneticsistemcubarieredinfire.

  2.(E)2.5. Sigurana cu privire la compartimentri, presupune asigurarea proteciei spaiilorinterioare, mpotriva eventualelor tentative de intruziune, prin agresarea elementelor decompartimentare (pereiinteriori,tavane),respectiv:

  2.(E).2.5.a. msurideprevenire:

  1. pereii decompartimentarentreapartamente,sauspaiicugestiunidiferite,trebuiesfie

 • astfelalctuii,nctsnupermitptrundereadintruncompartimentntraltul:srezistelaimpactsnupoatfidemontate

  2.tavanulsuspendattrebuieastfelrezolvatnctsnupoat constituilocdeascunzisaudetreceredintruncompartimentntraltul.

  2.(E).2.5.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.):

  1.pereiitavane:sistemcubarieredinfiresistemdesenzoridetectorideocuricu:

  senzorideinerie senzoriacustici.

  2.(E).2.6.Siguranacuprivirelaspaiileinterioarepropriuzise presupuneasigurareaprotecieincperilorceadpostescvalori,respectiv:

  2.(E).2.6.a. msurideprevenire:

  1. ncperileceadpostesc valoritrebuieamplasatemaiaproape, saumaidepartedeaccesulncldire,apartament,saucompartiment,n funciedeimportanacldiriiidegraduldesiguran(securitate) stabilit

  2. ncperilececoninvalori,dincldirilepublice,trebuieasiguratempotrivapotenialeloratacuri,attdinexteriorctidininterior,spreexemplu:

  trebuieamplasatectmaidepartedeaccesulncldire(depreferatnsubsolulcldirii) trebuiesfiebinesupravegheate,cuaccescontrolat(computerizat)pereiitrebuiesfieblindaiifoarterezisteni(inclusivlafoc)uiletrebuiesfieblindate,rezistentelaocuri,prevzutecumecanismesigure(computerizate)isistemedealarmareferestrele(ncazcexist)trebuieasiguratecu grilajedeprotecieigeamspecialrezistentlaocurisuntinterzisetavanelesuspendateciledecirculaiealepubliculuivorficompletseparate decelealepersonaluluicldiriietc.

  3. spaiile,ncaresefacoperaiibancare,trebuieasigurate mpotrivaatacurilorexterioare,prinmsuricorespunztoaredesecuritate.

  4. ncpereadegard(dincldiripublice,saulocuinecolective)trebuiesfieamplasatlngintrare,cuaccesdirectdinhol icorespunztordotatcusistemedesecuritate,nfunciededestinaiaigraduldesiguran(securitate)alcldirii.

  2.(E).2.6.b.sistemedesecuritaterecomandate(tabelul1.ianexaI.2.):

  1. coridoareicasascrii: sistemdesenzoridinpunctnpunct senzoricu

 • infraroii

  2. interiorulncperilor:sistemecubarieredinfiresistemecusenzoripentruspaiiinterioaresistemdeteleviziunecucircuitnchis

  3. nfaauiloriferestrelor:sistemcuplcidepresiune

  4. nfaacaselordebani,seifuricuobiectedevaloare,colecii etc.sistemcuplcidepresiune

  5. nspateleghieelordelabnci,CEC,centralatelefonicetc:sistemecudispozitivedealarmarencazdepericol

  6. cameradegard(paz):butoanedegardacionateperiodic(neacionatefiind,declaneazalarma)

  7. vitrinecuobiectedevaloare,sauopereizolatedinmuzee:sistemcuplcidepresiunesistemcudispozitivedesuspendarecusenzorisistemdesenzoricumercur.

  Tabelul1.

  Indicaiideutilizaresistemedesecuritate

  Loculdeprotejat Tipuridesistemepentrusecuritate(cf.anexa1.2.)

  Nr.sistemcf.anexa1.2.

  PERIM

  ETRU mprejmuire

  Incintacldirii cusenzorideinerie cusenzoriacustici cufibreoptice cusenzoridinpunctnpunct cusenzorisubterani TVcucircuitnchis

  A5bA5cA9A7A8E

  PUNCTEDEA

  CCESIN

  CLDIR

  E

  Uiexterioare Ferestremobile Luminatoare Lucarne Vitrajefixe

  cuntreruptoaremagnetice cubarieredinfire T.V.cucircuitnchis pentrucontrolulaccesului cuntreruptoaremagnetice cubarieredinfire cusenzoripentruvitrajefixe cusenzoridetectorideocuri

  AlA3EFAlA3A4A5

 • Locuideprotejat Tipuridesistemepentrusecuritate(cf.anexa1.2.)

  Nr.sistemcf.anexa1.2.

  ELEMENTE

  CLDIR

  E

  Pereiexteriori Pereiinteriori Tavane Acoperi

  cubarieredinfire cusenzorideinerie cusenzoriacustici cusenzoridinpunctnpunct

  A3A5bA5cA7

  PUNCTEN

  CLDIR

  E

  Uiinterioare Subfereastr Coridoare,casascrii nfaacaselordebani,coleciilor

  cuntreruptoaremagnetice cuplacdepresiune cusenzoricuinfraroii cuplacdepresiune

  AlA2A7bA2

  SPAIU

  INTERIO

  R ncperisaualte

  spaiinchisecenecesitprotecie

  cusenzoripentruspaiiinterioare cudispozitivedealarmare frfire ntreruptoareautomatept.lumin pentrucontrolulaccesului

  A6BCD

  Loculdeprotejat Tipuridesistemepentrusecuritate(cf.anexa1.2.)

  Nr.sistemcf.anexa1.2.

  OBIECTEDE

  VALOARE

  Operedeartizolate: TablouriObiectededimensiunimariimijlocii

  dispozitivedesuspendarecusenzori cusenzoricumercur

  A10A11

  ANEXAI(informativ)

  I.SISTEMEPENTRUSIGURANLAINTRUZIUNIIEFRACII

  1.1.Sisteme(mecanisme)denchidereiblocare(soluiiorientative)

  I.l.l.Generaliti

  1.1.1.1. Accesul nedorit al persoanelor strine ntro cldire, poate fi oprit, pe lng o

 • concepereadecvatacldirii,iprinprevedereaunorsisteme(mecanisme)denchidereiblocareacilordeacces(nspecialauilor).

  1.1.1.2. Sistemele de nchidere a uilor (broate i ncuietori) sunt mai simple sau maicomplicate, n funcie de importana obiectivului protejat, i/sau de opiunea utilizatorilor,asigurnduse:

  a. protecianormal,b. protecieputernic,c. proteciemaxim.

  1.1.1.3. Pentruobunsiguranestefoarteimportantproiectareauilor(inclusivacadrului)astfelnctspermitmontareadiverselortipuridemecanisme,carepotfi:

  1.cuacionaremanual,2. cuacionareelectric,3. cuacionareelectronic(cucartele),4. cuacionareelectromagnetic.

  1.1.1.3.1. Mecanismecuacionaremanual(broatecuchei)

  1.1.1.3.1.1.nfunciedegraduldesiguranconferit,existmai multetipuridemecanisme:a. broascdebalansareb.broasccusiguranc.broasccuprghiid.broasccucheiYALEe. broasccuclapetdeblocare(butonrotativ)f.broasccusistemdeblocarenmaimultedirecii.

  1.1.1.3.1.2.Osiguranridicatpoatefirealizatprin:amplasareabroatelornmaimultepuncterealizareadeuidublecumecanismedenchiderenumai

  prininteriorprevedereaunorlacte,astfelamplasate,nctsfiegreu

  accesibilepentrupersoanestrine.

  1.1.1.3.1.3.Cheile,ngenere,aucabazdeplecaredoutipuri primare(cheiaclasicicheiatipyal)darprezintomultitudinedeprofile,cugraddiferitdecomplexitate,nfunciedeproteciapecare trebuiesoasigure.

  1.1.1.3.2.Mecanism(broasc)cuacionareelectric

  Seutilizeazpentruungradmairidicatdesecuritate. Incazcsentrerupecurentulelectric,broascaseacioneazmanual.

  1.1.1.3.3.Mecanismecuacionareelectronic

  Mecanismelepotfi: cucartelelectronicsaumagnetic(cazulacceselor

  necontrolatedincldiripublice)

 • cutastaturcucodnumeric(cazulobiectivelordemareimportan)cuinterfon(cazullocuinelorcuaccesnesupravegheat).

  nfunciedeimportanacldirii,poatefimaisimplu(audio)sau maicomplicat(inclusivvideo).

  1.1.1.3.4.Mecanisme(broasc)electromagnetice

  Seutilizeazderegullauilerezistentelafoc.

  1.2.Sistemedesemnalizare,alarmicontrol(soluiiorientative)

  1.2.1.Generaliti

  Pelngoproiectareadecvat,prevedereaunorsistemedealarmpoateficonsideratcaoadoualiniedeaprarepentrucldiriivorfiutilizatenfunciedegraduldesiguran(securitate)alcldiriii/saudeopiuneabeneficiarului(utilizatorului).

  1.2.1.1.Sistemeledealarm trebuie:sfieastfelrealizatenctsrezisteataculuisnusedeclanezenemotivatsnuseblochezesfieascunsevederii.

  1.2.1.2.Locurilecetrebuieprotejatepotfi:1.puncte(ui,ferestre,luminatoare)2. spaiinchise(ncperidincldire)3. perimetru(alcldiriisaualincintei)4. spaiideschise(incinta).

  1.2.1.3. nfunciedegraduldeprotecieidelocul cetrebuieprotejat,sistemelepotfidemaimultefeluri.

  1.2.2.Tipuridesisteme:

  A.Sistemecusenzori:

  1.Sistemcuntreruptoarecuacionaremagnetic

  2. Sistemcuplcidepresiune

  3. Sistemcubarieredinfire

  4. Sistemcusenzoripentruvitrajefixe:a. cubenzimetalicelipite,b. cufirenglobate,c. cugeamuridealarm

  5. Sistemcusenzoridetectorideocuri:a. senzoridevibraie,b. senzorideinerie,c. senzoriacustici

 • 6. Sistemcusenzoripentruspaiiinterioare:a. senzoriultrasonici,b. senzoricumicrounde,c. senzoricuinfraroii,d. senzoriselectividesunete

  7.Sistemcusenzoridinpunctnpunct:a. senzoricumicrounde,b. senzoricuinfraroii

  8.Sistemdesenzorisubterani:a.senzoridepresiune,b. deteciemagnetic

  9.Sistemcufibreoptice

  10. Sistemcudispozitivedesuspendarecusenzori

  11. Sistemdesenzoricumercur.

  B. Sistemcudispozitivedealarmarencazdepericol:

  1.Butoanesaupedaledealarmare

  2. Covoarecumarctensiometric

  3. Butoanedegard.

  C. Sistemfrfire

  D.Sistemcuntreruptoareautomatepentrulumin

  E. Sistemdeteleviziunecucircuitnchis

  F. Sistempentrucontrolulaccesului:

  1.Sistemcomputerizatdecontrolcucartele

  2. Sistemcudispozitivedecontrolcutastatur

  3. Sistemdeinterfoncuposturiaudioi/sauvideo.

  1.2.3.Principiigeneraledefuncionareideutilizareasistemelordesecuritate

  A.Sistemecusenzori:

  A.l.SistemcuntreruptoarecuacionaremagneticEsteunsistemsimplu,pentruutilizareadomestic(npuncteledeacces).Intreruptoarele magnetice sunt fixate pe tocul uii, sau rama ochiului mobil de fereastr,

  alarmadeclanndusedoar nmomentuldeschideriiuii sau ferestrei icontinunds funcioneze(chiardacuase nchide),pn nmomentuldeconectrii cuajutoruluneicheispeciale.Poatefiutilizatlamaimultepuncteodat,firulputndusentindenjurulconstruciei.Sepoateutilizaininterior,peuilencperilorceadpostescvalori.mpreuncualtesistememaiperformante,sepoateutilizailacldiriimportante. Sistemulareipunctevulnerabile,putndfiuordeconectat.

 • A.2.Sistemcuplcidepresiune

  Esteunsistemutilizatninterior,ndiversepunctealecldirii,pepardosealsubfereastr,nvestibule,coridoare,nfaacaselorde bani,seifuricuobiectevaloroase,coleciietc.

  Presiunea aplicat pe plac declaneaz alarma, semnaliznd ptrunderea unei persoane nncpere. Sistemul este mai mult sau mai puin complicat, n funcie de importana cldirii i aloculuideprotejat.Lacldiricuproteciedeosebit,seutilizeazncombinaiecualtesisteme.

  A.3.Sistemcubarieredinfire

  Este un sistem sigur, fr pericol de declanare nemotivat, care se utilizeaz la perei,plafoane,ui,ferestre,alarmadeclanndusecndfirelesuntrupte.Laferestre,firelesuntprotejatecutuburideoel.

  Esteunsistemrecomandatpentruncperileceadpostescvalori.

  A.4.Sistemcusenzoripentruvitrajefixe

  Seutilizeazlageamulvitrajelorfixe,putndfidemaimultetipuri:a.cubenzimetalicesubiri(dinplumb,saualuminiu),lipitepesticl,peconturulgeamului,la

  cca.50100mmdemargine,pentruaaveasiguranaatingeriincazdespargereasticlei.Aredezavantajulcpoatefivizualizaticincomodeazcurireageamului.b. cufirenglobatengeamlaturnareSistemula"ib"seutilizeazlacldiriobinuitecuprotecie normal.c.cugeamdealarmcareserealizeazprinaplicareapefainterioarageamului,la

  temperaturridicat,aunuistratsubireinvizibil,bunconductorelectric.Laparteasuperioariinferioarageamului,suntprevzuielectrozicuplaicuundetectorelectronic.Dacstratulconductorestedeteriorat,detectorulnregistreazoschimbareideclaneazalarm.Seutilizeazlacldiricenecesitprotecieputernicsaumaxim.

  A.5. SistemcusenzoridetectorideocuriSenzoriidetectorideocuripotfi:a. senzoridevibraie,unsistemformatdintrunpendul,carenchideuncontact,cndgeamul

  vibreaz.Semonteazlipitpesticl.Aredezavantajulcpoatedaalarmefalse,putndreacionalavibraiidintrafic,vnt,uitrntiteetc.Seutilizeazlavitrajefixe,ncazulcldirilorobinuite,cuprotecienormal.

  b. senzorideinerie,unsistemsimilarcucelanterior,darmai elaborat.Sedeclaneazlaunanumittipiunanumitnumrdevibraii.

  c. senzoriacustici,unsistemcareconineunmicrofon,unfiltruiunamplificator,carereacioneazlazgomotulgeamurilorsparte, saulasunetepercutante.Existpericolulcaptriizgomotelorexterioare.

  Sistemeleb"i c"seutilizeaz la mprejmuiri,perei,uiivitrajedincldiri importante(muzee,bnci,marimagazine).

  A.6. Sistemcusenzoripentruspaiiinterioare:Este un sistem care nlocuiete, sau completeaz, sistemul de senzori n puncte, atunci cnd

  cldireaareunnumrmaredeaccese.Senzoriispaialipotfi:a. senzoriultrasoniciib. senzoricumicroundecareopereazpeacelaiprincipiu,ambelesistemeutilizndefectul

  doppler.Auorazmaredeaciune.Suntsenzoriactivicaretransmitenergie.Suntvulnerabilila

 • alarmefalse.c. senzoriicuinfraroiisuntsenzoripasivicaresesizeazenergiaemanatdelaaltesursen

  micare.Nusuntvulnerabililaalarmefalse.d. senzoriiselectividesunete suntsenzorianalizoriacusticicaresesizeazsunetelei

  declaneazalarmanaintecaintrusulsajunglaobiectiv.Senzoriipotfiindependeni(activaisaudezactivaicucheia)pentruprotecienormal(locuine,magazinemicietc). Senzoriipotficonectailaocentraldesemnalizare,montatntrocamerspecialamenajat(depaz)maimultsaumaipuin complicat,nfunciedeimportanacldirii.Pentrucldiriimportante(securitateputernicsaumaxim)sefolosesccentralecucodurideoperareiapoitelefoaneautomate,lamaimultedestinaii(poliie,patron).Sistemelecusenzoripentruspaiiseutilizeazpentrupercepereaprezeneiumane,ninteriorulncperilor(ntimpulnopii,saucndcldireaestenelocuit).

  A.7.SistemecusenzoridinpunctnpunctEsteunsistemdesenzoriactivi.Un fascicol de radiaii este transmis dintrun punct i recepionat ntraltul.Cnd fascicolul

  estentrerupt,alarmasedeclaneaz.Pentrucafascicolulsnufieobturatdeformareagheii,saudezpad(petimpuliernii),trebuieprevzutenclzitoare(peemitoare ireceptoare).

  Senzoriidinpunctnpunctpotfi:a.senzoricumicrounde,b. senzori cuinfraroii.

  Sistemulcumicroundeestemairezistentlaintemperii.Sistemul cu infraroii are avantajul unei detectri pe o distan mai mare (dubl fa de

  sistemulcumicrounde)iavantajuldeaputeafidirecionat(isepoateschimbadireciacuajutoruluneioglinzi).

  Seutilizeazattninteriorulctinexteriorulcldirilor,astfel: ninterior,sistemulesteutilizatlaproteciacoridoarelor lungi,caselordescri,cilor

  decirculaienmagazinemari,depoziteetc n exterior, sistemul este utilizat ca mprejmuire invizibil, detectnd vehicule pe

  drumuriledeaccesimicriledepe acoperiuri.A.8.Sistemul desenzorisubteraniEsteunaltsistemdeproteciealperimetrului,carepoatefidedoutipuri:a.sistemdesenzoride presiune utilizeaz,casenzori,tuburi flexibilesensibilelapresiune,

  ngropatenterenla30cm.adncime,petraseeleparalelecucldirea(la1,50mdistan).Sistemulsebazeazpesesizareapresiuniiexercitateasuprasenzorilordectreunintrus,care

  traverseazperimetrulprotejat.b.sistemdedeteciemagneticutilizeazcabluriecranatei izolate,caresengroapnsol,

  sausedisimuleaz.Funcionareasistemului se bazeazpedeteciaperturbrilorunui cmpmagnetic, respectiv

  pedeteciaoricruiobiectferomagnetic,aflatnposesiaunuieventualintrus,careptrundenzonaprotejat.

  A.9.SistemcufibreopticeEsteunaltsistemdeproteciealperimetrului.Cablulfolositconineunfilamentsubiredesticl,caretransportsemnaleluminoasepulsate,

  dea lungul unui sistem (analog unui circuit electric de alarm). O rupere n sistem face, ca undispozitiv electronic, s activeze alarma i s indice poziia ruperii, vizual pe un ecran. Nu suntafectatedecondiiileclimatice,magneticesauelectrostatice.

  A.10. SistemcudispozitivedesuspendarecusenzoriSistemulconstntrundispozitivdesuspendarealunuitablou.Attatimpcttabloulestepe

 • poziie,greutateaacestuiamenine,npoziiedeschis,uncontactelectric.Inmomentulndeprtriitabloului,contactulsenchide,declanndusealarma.

  Seutilizeaz,caproteciepentrutablourilevaloroasedinmuzeeiexpoziii.A.11. SistemdesenzoricumercurSenzoriicucontactdemercursecompundintrocarcasdinmaterialplasticncareseaflun

  contactcumercur,circuitulelectronicdeformareasemnalelorelectricedealarmareioclemcudoipoli,pentruracordarealaliniadealarm.Inmomentul nclinriidispozitivului,sauntreruperiilinieinoricepunctalei,alarmasedeclaneaz.Seutilizeazpentruproteciaobiectelordevaloarededimensiunimariimijlocii,dinmuzeeiexpoziii.Semonteazprinlipirepeobiect.

  B.SistemcudispozitivedealarmareincazdepericolSunt dispozitive ce pot fi acionate de om, n caz de pericol efectiv, sau potenial pericol,

  respectiv:Bl.ButoanesaupedaledealarmareB2.CovoarecumarctensiometricB3.Butoanedegard

  Circuiteletrebuieastfelaranjatenct,dispozitivulsfiengard,ntimpcerestulsistemuluiestedeconectat(ntimpulzilei).

  Dispozitivultrebuiessepoatautobloca,dupapsare,pentruainealarmadeclanat.SistemulBliB2declaneazalarma,ncazulncaresuntacionateprinapsare(nmomentul

  pericolului).Amplasarealorsevafaceastfel, nctspoatfiuoracionate,frafiobservatedeagresor.

  SistemulB3(sistemdeveghe)trebuieacionatperiodic,laintervaleegale.In cazul n care acionarea nu se face la timp, se declaneaz alarma, semnaliznd fie

  neglijena,fieagresareapaznicului.Not:

  Sistemele A" i B" transmit semnale electrice (prin fire) la semnalizatoare acustice i/sauluminoase,carepotfi independente(cazulcldirilorcuprotecianormal)saupotficonectatelaocentraldesemnalizare(panoudecontrol)montatntrocamerspecial(depaz)sauntrunlocspecialdincldire(cazulcldirilorcuprotecieputernicimaxim).

  Pentrucldirilecareadpostescvalorimari,saudocumenteimportante,centraladesemnalizarevafiurmritnpermanen,de personalspecialangajatpentrupaz.

  Unaltsistemdeavertizare,esteacelacusemnalizaretransmisdirect lapoliie,sau lastaiacentralauneicompaniidesecuritate.

  Estenecesaromareatenie,precumiontreinereperiodicregulat,pentruanusedefectasistemul.

  C.SistemfrfireEsteunsistemcaresesizeazitransmitesemnaleprin transmitoriradiofoartemici,delaun

  senzorlaoalarm,cucondiiacaundelesnuaibdestrbtutziduri.Esteunsistemscump.Ovarianta sistemului, este transmiterea semnalelorde la senzori,princircuitulelectric al

  cldirii.Esteunsistemutilizatlalocuine.D.SistemcuntreruptoareautomatepentruluminSunt dispozitive care economisesc energia, lumina fiind ntrerupt automat, cnd ncperea

  esteneocupatireaprinslaintrareauneipersoane(potenialrufctoare)ncamer.Inacestfel,intrusulpoate fi speriat ipuspe fug.Seutilizeaz n special lacldiri neutilizate (nelocuite)petimpdenoapte.

  E. Sistemdeteleviziunecucircuitnchis

 • EsteunsistemdesesizareapaznicilorprinTV,frrisculdeaseexpuneinfractorilor.Necesitocamerspecial,ncaresseamplasezemonitoarele.Esterealizatcucameredeluat

  vederi, amplasate npunctede interes.Camerele pot fi acionateautomat iorientate n funciedesesizareapericolului,dectreelementuldedetecie.

  Comandapoatefitransmisunuiaparatvideo,pentrunregistrareaimaginilor.Sistemulesteutilizatncldiricenecesitprotecieputernicimaxim(laintrareancldire,

  n ncperi de operaii bancare cu publicul, ncperi publice cu obiecte de valoare din muzee,expoziii,marimagazine).

  F.SistemepentrucontrolulaccesuluiF1.SistemcomputerizatdecontrolcucarteleEsteunsistemcarenupermiteaccesul(deschidereauneiuisauridicareauneibariere)dectpe

  bazauneicartelemagnetice,cartelafiinddiferit, nfunciededestinaiai importanacldiriisauncperii.

  Incazdeproteciedeosebit,seintroduceiuncodsecret,dup citireauneicarteleautorizate.Se utilizeaz n special la uile de acces n ncperi ce adpostesc valori, tezaure, bnci,

  ncpericudocumenteimportante.Sistemulfrcodsecretseutilizeaz,ngeneral,lacldirileadministrative(birouri).F2.SistemcudispozitivedecontrolcutastaturEsteunsistemcareseutilizeazpentrulimitareaaccesuluindiversezone,iseacioneazcu

  ajutorul unor tastaturi cu cod numeric, din mai multe cifre, configurat de ctre utilizator. Prinamplasareatastaturilorndiverselocuri,selimiteazaccesulnumailapersonalulautorizat.

  Pentru obiectivele demare importan, (tezaure bancare) se pot utiliza mai multe coduri deacces,cunoscutedepersoanediferite,astfel nctaccesul latezaursfieposibilnumainprezenamaimultorpersoanesimultan.

  Sepoaterealizaiosemnalizareautomatnbirouldirectorului,nmomentulptrunderiicuivantezaur.

  F3.Sistemcuinterfonipostaudioi/sauvideoSistemul se utilizeaz la nchiderea i deschiderea uilor de acces n cldirile private, prin

  acionaredininteriorulapartamentelor (birourilor),uafiindprevzutcuzvorelectric.ANEXAII

  DOCUMENTECONEXELegea10/1995privindcalitateanconstruciiOrdonanadeurgenNr.102/1999 privindproteciaspecialincadrareanmuncapersoanelor

  cuhandicapNP051 Normativpentruadaptareacldirilorcivilei spaiuluiurbanaferent,laexigenelepersoanelorcuhandicapNP063 Normativprivindcriteriiledeperformanspecificerampeloriscrilorpentrucirculaiapietonalnconstrucii(nlocuieteSTAS2965)STAS6131 Construciicivile,industrialeiagricole.Inlimidesiguranialctuirea

  parapetelorSTAS8928 Scrirulante.ParametriprincipaliSTAS2453 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentrupersoane.Sarcininominalei

  dimensiuniprincipaleSTAS2455 Ascensoarepentrucldiri.Ascensoarepentru spitale.Sarcininominalei

  dimensiuniprincipaleI7 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorelectricecutensiunipnla1000Vca.i1500Vc.c.

 • STAS2612 Proteciampotrivaelectrocutrii.LimiteadmiseSTAS12604 Proteciampotrivaelectrocutrii.PrescripiigeneraleSTAS12604/4 Idem.Instalaiielectricefixe.PrescripiiSTAS12604/5 Idem.Prescripiideproiectare,execuieiverificareSTAS11054 Aparateelectriceielectronice.ClasedeproteciecontraelectrocutriiSTAS 6646/1 Iluminatul artificial. Condiii generale pentru iluminatul n construcii civile i

  industrialeSTAS6646/3 Iluminatulartificial.CondiiispecialepentruiluminatulncldiricivileSR EN 60529 Grade normale de protecie asigurate prin carcase. Clasificare i metode de

  verificareID17 Normativpentruproiectarea,executarea,verificareairecepionareainstalaiilorelectricenzonecupericoldeexplozie120 Normativprivindproteciaconstruciilormpotrivatrsnetului118 Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorinterioaredetelecomunicaii113 NormativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordenclzireSR1907/1 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluide

  cldur.PrescripiidecalculSR1907/2 Instalaiidenclzire.Calcululnecesaruluidecldur.TemperaturiinterioareconvenionaledecalculI 5 NormativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilordeventilareiclimatizareI 9 NormativprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitareSTAS1478Instalaiisanitare.Alimentareacuaplaconstruciicivilei industriale.Prescripii

  fundamentaledeproiectareSTAS1795 Instalaiisanitare.Canalizareinterioar.Prescripii fundamentaledeproiectareC90 Normativpentrudescrcareapeuzatelareeleexterioaredecanalizare

  I 6 NormativpentruproiectareaiexecutareasistemelordealimentarecugazenaturaleSTAS3317 GazecombustibileNGPM NormegeneraledeProtecieaMunciiP59 NormetehnicepentrureparaiicapitalelacldiriGP032 Ghidprivindexecutarealucrrilordentreinerei reparaiilacldiriiconstruciispecialeP130 Normemetodologiceprivindurmrireacomportrii construciilor,inclusivsupraveghereacurentastriitehniceaacestoraP118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

 • NP008 Normativpentruigienacompoziieiaerului,nspaiicudiversedestinaii,nfunciedeactivitiledesfuratenregimdeiarnvar