Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

 • Upload
  -

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  1/15

    No iunea i caracterele juridice ale contractului de antreprizț ș ă

     Prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze pe riscul său o

  anumită lucrare celeilalte părţi (client), iar aceasta se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. 1Această defini ie este prevăzută de art.946 alin.(1) Cod Civil al RM.ț

    Contractul de antrepriză ia !ăsit reflectare i "n noul Cod Civil al Ro#$niei% care prevede "nș ș

  art.&'1 alin.(1) că prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să

  execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru

  beneficiar, în schimbul unui pre .ț 

    Contractul de antrepriză este tratat si#ilar i "n doctrina ro#$nă. Autorul rancisc ea* ș

  define te contractul de antrepriză ca fiind unș contract în baza căruia, una dintre păr i, numităț 

  antreprenor, se obligă să execute pe riscul său i în mod independent o anumită lucrare pentruș

  cealaltă parte, numită client în schimbul unui pre .ț  !

    +revederi si#ilare le !ăsi# i "n Codul Civil al edera iei Ruse% care "n art.,- alin.(1)ș ț

  stipulează că în baza contractului de antrepriză o parte (antreprenor) se obligă să efectueze

   pentru cealaltă parte (client) o anumită lucrare iar clientul este obligat să recep ioneze lucrareaț 

  i să achite pre ul.ș ț  "

    +rin ur#are% pute# deduce că at"t "n le!isla ia Repu/licii Moldova c"t i "n le!isla ia iț ș ț ș

  doctrina ro#$nă i le!isla ia rusă se con in prevederi ase#ănătoare "n ceea ce prive te defini iaș ț ț ș ț

  contractului de antrepriză.

    No iunea contractului de antrepriză este una !enerală% astfel "nc"t pe /aza acestui contract seț

  e0ecută lucrări de construc ii% construire de clădiri% lucrări de instala ii% prestări de servicii iț ț ș

  acest contract face parte din !rupul de contracte civile de e0ecutare a lucrărilor i prestare aș

  serviciilor.

  1 Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  2 Cod Civil al României

  3 F. ea!, Tratat de drept civil. Contracte speciale., "ucure#ti 2001, p. 2$6

  % Cod Civil al Federa&iei Ru'e

  2

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  2/15

    sen a contractului de antrepriză% indiferent de lucrările realizate prin inter#ediul său% constăț

  "n faptul că antreprenorul se o/li!ă fa ă de client să e0ecute o anu#ită lucrare i săi predeaț ș

  rezultatul acesteia% efectu"nd lucrarea pe riscul său. '

    in esen a contractului de antrepriză pute# desprinde ur#ătoarele caractere juridice aț

  acestuia2

  • #aracterul sinalagmatic. Acest caracter se realizează prin faptul că "nc3eerea contractului

  de antrepriză dă na tere unor o/li!a iiș ț .corelative% adica o/li!a ia antreprenorului de a efectua oț

  lucrare pentru client i respectiv o/li!a ia clientului de a recep iona lucrarea i de a plăti pre ul.ș ț ț ș ț

  #aracterul consensual  rezultă din faptul că contractul se consideră "nc3eiat% dacă păr ileț

  au ajuns la un acord privind toate clauze esen iale% adica sta/ilite ca atare prin le!e% care rezultăț

  din natura contractului sau asupra cărora% la cererea uneia ditre păr i% tre/uie realizat un acord.ț

  Caracterul consensual se #en ine i atunci c"nd antreprenorul "ncepe e0ecutarea lucrării i#ediatț ș

  după "nc3eerea contractului sau o e0ecută "n prezen a clientului% prin care se deter#ină o/iectulț

  contractului.6 n literatura de specialitate% se #ai #en ionează că contractul de antrepriză este unț

  contract consensual% c3iar dacă lucrarea se e0ecută asupra unui /un al clientului% deoarece

   predarea /unului "n vederea e0ecutării lucrării este posi/ilă dupa "nc3eerea contractului.,

  • #aracterul oneros al acestui contract se e0pri#ă prin faptul că a#/ele păr i ur#ărec laț

  "nc3eerea contractului anu#ite interese patri#oniale% respectiv pri#irea unui ec3ivalent "n

  sc3i#/ul presta iei la care se o/li!ă.ț

  • #ontractul de antrepriză este unul comutativ% "ntruc"t la #o#entul "nc3eerii contractului%

  e0isten a drepturilor i o/li!a iilor păr ilor% rezultate din "n ele!erea lor% este certă% iar "ntindereaț ș ț ț țacestora este deter#inată sau deter#ina/ilă.

  • #ontractul de antrepriză este cu executare succesivă deoarece pentru e0ecutarea lucrării

  ( R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1*(

  6 +.-/--, .45748, Гражданское право, 94: 1$$*, . 13;

  ; ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,C=i#in@u 201%, p. 13;

  3

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  3/15

  este necesar un anu#it interval de ti#p.&

  •  #ontractul de antrepriză este, în principiu, un contract încheiat cu executare personală.

  Acest caracter vizează nu#ai or!anizarea i conducerea lucrării% iar nu i e0ecutarea ei efectivă%ș ș

  antreprenorul poate an!aja fără acordul clientului su/antreprenori. Antreprenorul va fi o/li!at săe0ecute personal lucrarea nu#ai dacă contractul prevede acest fapt sau dacă aceasta rezultă din

  "#prejurări ( de e0e#plu% ta/loul co#andat unui pictor renu#it).9

   

  le#entele contractului de antrepriză

    Ca i la orice contract pentru a "n ele!e esen a i particularită ile acestuia tre/uie de analizatș ț ț ș ț

  ele#entele acestuia2 o/iect% su/iec i i con inut.ț ș ț

    5/iectul contractului de antrepriză ca i "n cazul unui contract sinala!#atic este unulș

  co#ple02

  $ %ucrarea executată.$ Pre ul.ț 

    5/iectul contractului de antrepriză este rezultatul activită ii antreprenorului i poate fiț ș producerea sau transfor#area unui /un% c"t i o/ inerea de alte rezultate prin efectuarea deș ț

  lucrări. Contractul de antrepriză se "nc3ee nu pentru e0ecutarea ne#ijlocită a lucrării% ci pentru

  o/ inerea rezultatului dorit. n anu#e acest rezultat i constă scopul final al clientului% deoareceț ș

   procesul de efectuare a lucrării "n sine nul "nteresează% esen ial este rezultatul activită iiț ț

  antreprenorului. 1-

    5/iectul contractului de antrepriză este un /un individual deter#inat% "n cazul producerii% sau

  un alt rezultat #aterial privitor la un /un individual deter#inat "n cazul transfor#ării sau

  e0ecutării altor lucrări.11

  * R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1*;

  $ .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2*$

  10 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1*$

  11 A. BD4, Гражданское право, 94: 1$$$, . (01

  %

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  4/15

    +re ul contractului poate fi considerat o clauză esen ială i reprezintă su#a de /ani pe careț ț ș

  clientul se o/li!ă so plătească antreprenorului pentru lucru efectuat. +re ul contractului deț

  antrepriză este constituit din două ele#ente2 "n pri#ul r"nd% c3eltuielile pe care lea suportat

  antreprenorul la e0ecutarea lucrării% i "n al doilea r"nd% re#unera ia care i se cuvine pentru lucrulș ț

  efectuat.

    e re!ulă% pre ul "n antreprză se sta/ile te prin acordul păr ilor "n #o#entul "nc3eeriiț ș ț

  contractului i se stipulează "n contract. Actualul Cod Civil ad#ie i posi/ilitatea sta/iliriiș ș

   pre ului "n #od tacit i anu#e prin prevederile art.9 CC%ț ș retribuţia se consideră convenită în

  mod tacit dacă, în raport cu împre&urările, asemenea lucrări sau prestaţii se fac numai în

   schimbul unor retribuţii. 

  acă nu este sta/ilit cuantu#ul retri/u iei% se consideră că sa convenit% "n cazul e0isten eiț ț

  unor tarife% asupra retri/u iei tarifare% iar "n cazul ine0isten ei unor tarife% asupra retri/u ieiț ț ț

  o/i nuite.ș 1  n cazul "n care lucrarea sau presta7ia a fost contractată la un pre7 forfetar%

   /eneficiarul este o/li!at să plătească retri/u7ia convenită 8i nu poate pretinde o reducere a

  retri/u7iei pe #otiv că lucrarea sau presta7ia a solicitat #ai pu7in lucru sau #ai pu7ine c3eltuieli

  dec"t se preconizau.

    n cazul pre ului de deviz% păr ile se pot o/li!a pe /aza unui deviz% adica a unor pre uriț ț ț

   provizorii pe articole. +re ul se fi0ează pe păr i co#ponente ale lucrării% articol cu artiol% pre ulț ț țfinal depinz"nd de lucrările efectiv e0ecutate% constituind o "nsu#are a pre urilor pe articole iț ș

  sta/ilinduse după e0ecutarea inte!rală a lucrării.1

    n cazul "n care% la "nc3eierea contractului% pre7ul lucrărilor sau presta7iilor a făcut o/iectul

  unei evaluări% antreprenorul sau prestatorul tre/uie să justifice #ajorarea retri/u7iei.

    +ăr ile contractului de antrepriză suntț antreprenorul iș clientul . 'ntreprenorul  se consideră a

  fi o persoană care " i asu#ă o/li!a ia de a efectua o lucrare "n favoarea unei alte persoane.ș ț #lient 

  este persoana care "nsărcinează o alta persoană să efectueze o anu#ită lucrare.

    n calitate de păr i a contractului de antrepriză pot apărea at"t persoanele fizice% c"t i celeț ș

   juridice care desi!ur că au capacitatea deplină de e0erci iu. n calitate de client poate apărea oriceț

  su/iect de drept iar "n ceea ce ine persoana antreprenorului% acestuia i se i#pun anu#ite condi iiț ț

  speciale i anu#e dacă "n calitate de antreprenor apare o "ntreprindere% ea tre/uie să ai/ăș

  12 ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni., C=i#in@u201%, p. 1%1

  13 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1$0

  (

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  5/15

   personalitate juridică i să fie "nre!istrată la ca#era "nre!istrării de stat. n docu#entele deș

  constituire tre/uie să fie indicate !enurile de activitate respective% "nclusiv activitatea "n calitate

  de antreprenor. acă lucrările efectuate de antreprenor au un caracter siste#atic sau per#anent%

  iar pentru !enul de activitate practicat se i#pune o licen ă% antreprenorul tr/uie să dispună deț

  acest docu#ent.14

    Con inutul contractului constă "n drepturi i o/li!a ii asu#ate iar contractul de antrepriză esteț ș ț

  unul sinala!#atic% astfel "nc"t fiecare dintre păr i se o/li!ă reciproc i prin ur#are o/li!a iaț ș ț

  fiecăreia din ele este corelativă o/li!a iei celeilalte.ț

    Codul Civil re!le#entează ur#ătoarele o/li!a ii "n sea#a antreprenoruluiț 2

  • bliga ia de informare a beneficiaruluiț  . Antreprenorul sau prestatorul este 7inut% "nainte

  de "nc3eierea contractului% să furnizeze /eneficiarului% "n #ăsura "n care circu#stan7ele o per#it%

  toate infor#a7iile referitoare la natura lucrării sau presta7iei la /unurile 8i ter#enul necesare

  lucrării sau presta7iei.

  •  bliga ia de executarea lucrării personal.ț   Această o/li!a ie apare doar atunci c"nd eaț

  reese

  din contract% din "#prejurări sau natura presta iei. n alte situa ii% antreprenorul are dreptul săț ț

  "ncredin eze e0ecutarea unor păr i din lucrări su/antreprenorilor.ț ț

  •  bliga ia de a efectua lucrarea pe propriul său risc.ț    n #ateria contractului de

  antrepriză%

   potrivit re!ulilor !enerale% riscul pieirii fortuite a lucrului  (#aterialelor) este suportat de

   proprietar% adica cel care lea furnizat% dacă contractul nu prevede altceva. Această dispozi ie seț

  e0plică prin faptul că% antreprenorul ră#"ne proprietarul #aterialelor p"nă la predarea lucrării

  clientului i suportă pa!u/ele rezultate din pieirea lor% "n calitate de proprietar.ș1'

    iscul obiectului contractului care presupune că riscul pieirii sau deteriorării fortuite a o/iectului

  contractului p"nă la recep ionarea lui "l suportă antreprenorul. Acest risc trece la client odată cuț

  recep ionarea lucrării. n cazul "n care clientul "nt"rzie% riscul trece asupra lui de la data la care saț

   pus "n "nt"rziere.16  iscul lucrării (contractului), acesta este suportat% indiferent cine a procurat

  #aterialele% de antreprenor% care este de/itorul o/li!a iei. Astfel% dacă e0ecutarea contractuluiț

  1% ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,

  C=i#in@u 201%, p. 1%1

  1(C.Furuianu, Cur' de drept civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2000, p. 101

  6

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  6/15

  este i#posi/ilă din cauze de for ă #aoră% antreprenorul nu are dreptul la plata pre ului deoareceț ț

  nu a predat clientului rezultatul #uncii sale.1,

  •  bliga ia de a executa lucrarea în conformitate cu indica iile clientului.ț ț  Astfel%

  antreprenorul este o/li!at sa efectueze lucrarea cu respectarea indiica iilor clientului% "n practicățse consideră că indica iile clientului sunt o/li!atorii pentru antreprenor% e0ecutarea cărora tre/uieț

  să se realizeze cu respectarea unor condi ii de ordin infor#a ional% care in de o/li!a iaț ț ț ț

  antreprenorului.

    +rin ur#are% Codul Civil prevede că antreprenorul este o/li!at săl infor#eze pe client despre

  faptul că2

  Materialul prezentat de client este necalitativ sau inutiliza/il

  Respectarea indica iilor clientului a#enin ă dura/ilitatea lucrăriiț ț :iciile #aterialelor vor face ca produsul final să fie afectat de vicii 0istă alte circu#stan e care nu depind de antreprenor i care a#enin ă utilitatea lucrării.ț ș ț• bliga ia de a transmite clientului obiectul contractului,ț   care reese "nsă i din no iuneaș ț

  contractului de antrepriză% i prevede că prin contractul de antrepriză o parte (antreprenor) seș

  o/li!ă să efectueze pe riscul său o anu#ită lucrare celeilalte păr7i (client)% iar aceasta se o/li!ă să

  recep7ioneze lucrarea 8i să plătească pre7ul convenit.

  bliga ia de a transmite lucrarea liberă de orice viciu.ț   ;ucrarea este li/eră de vicii

  #ateriale dacă are calită7ile convenite. n cazul "n care nu sa convenit asupra unor calită7i%

  lucrarea este liberă de vicii materiale dacă este corespunzătoare utilizării presupuse "n /aza

  contractului sau% dacă nu se poate deduce o ase#enea utilizare% utilizării o/i8nuite. Cu viciul

  #aterial se asi#ilează situa7ia "n care antreprenorul produce o altă lucrare dec"t cea co#andată

  sau produce lucrarea "ntro cantitate sau de o di#ensiune inferioară% dacă această e0ecutare poate

  fi considerată% pornind de la circu#stan7e% ca e0ecutare a contractului . %ucrarea este liberă de

  vicii &uridice atunci c"nd nici un ter7 nu poate valorifica drepturi "#potriva clientului.1&

    n afară de o/li!a ii% antreprenorul /eneficiază i de anu#ite drepturi% precu# ar fi 2ț ș

  •   'ntreprenorul are dreptul la economia dobîndită prin reducerea costului lucrării.

  16."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,C=i#in@u 201%, p. 1%;

  1; .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2*$

  1* .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2$1

  ;

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  7/15

  Reducerea de către antreprenor a costului lucrării "n raport cu cel stipulat "n contract fără

  reducerea calită7ii 8i cantită7ii lucrării nu eli/erează clientul de o/li!a7ia de a plăti retri/u7ia

  sta/ilită. +ăr7ile pot conveni asupra unui alt #od de repartizare a econo#iei o/7inute "n ur#a

  reducerii costului lucrării.

  •  *reptul de retenţie şi de ga& al antreprenorului.  Antreprenorul are drept de reten7ie 8i de

  !aj asupra /unului #o/il produs sau "#/unătă7it de el dacă% "n cursul producerii sau al

  "#/unătă7irii% /unul a ajuns "n posesiunea sa. ispozi7ia aceasta nu se aplică "n cazul "n care

  antreprenorul 8tia% "n #o#entul luării "n posesiune% că proprietarul nu este de acord cu

   producerea sau cu "#/unătă7irea.

  •  'ntreprenorul are dreptul la retribu ie deplină.ț   Antreprenorul are dreptul la retri/u7ie

  dacă

  i#posi/ilitatea ter#inării lucrării are loc din cauza #aterialului necalitativ prezentat de client sau

  a indica7iilor acestuia% cu condi7ia că antreprenorul 8ia e0ecutat o/li!a7iile infor#a7ionale.

  •  emedierea viciilor. acă lucrarea are vicii% clientul poate cere re#edierea lor.

  Antreprenorul poate ale!e fie re#edierea viciilor% fie efectuarea unei noi lucrări.

  Antreprenorul suportă c3eltuielile necesare re#edierii% "n special c3eltuielile de transport% de

  deplasare% de #uncă% precu# 8i pre7ul #aterialelor. Antreprenorul poate refuza re#edierea dacă

  este posi/ilă doar cu c3eltuieli dispropor7ionate. 19

  •  *reptul antreprenorului în cazul realizării unei noi lucrări.  acă realizează o nouă

  lucrare%

  antreprenorul poate cere clientului restituirea lucrării afectate de vicii% confor# dispozi7iilor 

   privind rezilierea contractului.

    Analiz"nd toate drepturile i o/li!a iile ale antreprenorului ur#ează să identifică# iș ț ș

   particularită ile drepturilor i a o/li!a iilor clientului. Astfel% clientul are ur#ătoarele o/li!a iiț ș ț ț 2

  • bligaţia de a recepţiona şi prelua lucrarea. Recep7ia constă "n verificarea 8i apro/area

  de către client a #odului "n care antreprenorul a e0ecutat lucrarea. upă co#unicarea prin care

  antreprenorul "n8tiin7ează că lucrarea a fost finalizată% /eneficiarul are o/li!a7ia ca% "ntrun

  ter#en rezona/il (potrivit naturii lucrării 8i uzan7elor din do#eniu)2 să verifice lucrarea% să

  1$ Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  *

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  8/15

  o recep7ioneze (dacă corespunde clauzelor contractuale) 8i să ridice (să preia) lucrarea.   - acă%

  fără #otive te#einice% /eneficiarul nu se prezintă sau nu co#unică ne"nt$rziat antreprenorului

  rezultatul verificării% eneficiarul care a

  recep7ionat lucrarea fără rezerve nu #ai are dreptul de a invoca viciile aparente ale lucrării sau

  lipsa aparentă a calită7ilor convenite. eclara ia despre recep ionare poate fi ver/ală sau scrisă.ț țacă se recep ionează o lucrare co#ple0ă% se "ntoc#e te un act de recep ionare.ț ș ț 1

  •  bliga ia de a achita pre ul.ț ț  upa recep ionarea lucrării% clientul este o/li!at să plăteascăț

  retri/u ia convenită de păr i% dacă le!ea sau contractul nu prevede plata "n rate. ar dacă păr ileț ț ț

  nu au sta/ilit cuantu#ul retri/u iei% se consideră că sa convenit% "n cazul e0isten ei unor tarife%ț ț

  asupra retri/u iei o/i nuite.ț ș

  •  bliga ia de a achită retribu ia globală.ț ț  5/li!a ia de a plăti retri/u ia !lo/ală sta/ilită iț ț ș

  "n cazul c"nd antreprenorul reduce costul lucrării "n raport cu cel stipulat "n contract% fără

  reducerea calită ii i cantită ii lucrării.ț ș ț

  acă e să ne referi# la drepturile clientului% acestea sunt ur#ătoarele2•   *reptul de a cere executarea unei lucrări. Acest drept constă "n aceea că clientul este cel

  care are dreptul de a cere efectuarea unei anu#ite lucrări% pentru care el are un interes personal.

  •   *reptul de a da indica ii.ț   Acest drept presupune posi/ilitatea clientului de a da

  antreprenorului indica ii cu referire la #odul de e0ecutare a lucrării% care sunt o/li!atorii pentruț

  antreprenor.

    ;a fel% din prevederile Codului Civil disprinde# ur#ătoarele2 dacă lucrarea are vicii, clientul 

   poate cere remedierea lor. 'ntreprenorul poate alege fie remedierea viciilor, fie efectuarea unei

  noi lucrări. 4Clientul este "n drept să sta/ilească un ter#en pentru "nlăturarea viciilor depistate.

  acă antreprenorul nu efectuiază lucrările necesare "n acest ter#en% clientul este "n drep să

  20 .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2$0

  21 C.Furuianu, Cur' de drept civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2000, p. 102

  22 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1$2

  23 Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  2% Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  $

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  9/15

  re#edize el "nsu i viciu i să ceară co#pensarea de către antreprenor a c3eltuielilor efectuate% dar ș ș

  nu#ai "n cazul c"nd antreprenorul refuză re#edierea viciilor din cauza costurilor 

  dispropor ionale.ț

    acă lucrările de re#ediere a viciilor se efectuiază de către client% acesta este "n drept să ceară

  de la antreprenor un avans pentru c3eltuielile de re#ediere a viciilor.

    Clientul are de ase#enea dreptul să ceară rezilierea contractului din cauza viciilor.

    acă clientul nu ia realizat drepturile cu privire la re#edierea viciilor sau reziliereaș

  contractului% el poate reduce retri/u ia cu o su#ă corespunzătoare di#inuării valorii lucrării dinț

  cauza viciului.

    a ă de for#a contractului de antepriză se aplică re!ulile !enerale cu privire la for#a actuluiț

   juridic iar de o/icei ase#enea contracte se "nc3ee "n for#a scrisă si#plă% i#pusă "ndeose/i la

   producerea unor o/iecte co#plicate% care necesită un ter#en "ndelun!at de e0ecutare a lucrărilor 

  i c3eltuieli esen iale. in esen a nor#elor de drept rezultă că contractul de antrepriză poate fiș ț ț

  "ntoc#it i "n for#a ver/ală. ;e!isla ia ro#$nă i cea rusească de ase#enea con in prevederiș ț ș ț

  si#ilare privind for#a contractului de antrepriză.

    nsă% "n cazul e0ecutării unor lucrări co#ple0e% cu# ar fi construc iile capitale% "n afară deț

  for#a scrisă a contractului clientul tre/uie să prezinte un ir de docu#ente necesare pentruș

  e0ecutarea contractului. '

    ?er#enul contractului poate fi considerat o condi ie esen ială care tre/uie sta/ilită prinț ț

  acordul păr ilor. ?er#enul are i#portan a pentru a#/ele păr i% "ntruc"t interesul clientului constăț ț ț

  "n recep ionarea la ti#p a o/iectului% iar antreprenorul tre/uie să e0ecute i să predă clientuluiț ș

  lucrarea la data sta/ilită. +ăr ile pot conveni asupra unui ter#en !eneral de e0ecutare% iar "n cazț

  de necesitate i asupra ter#enului de de#arare a lucrărilor% asupra ter#enului de e0ecutareș

   par ială a lucrărilor i asupra ter#enului de finisare a lucrării. e ase#enea o particularitate aț șacestui contract constă "n dreptul păr ilor de a sta/ili e0ecutarea lucrărilor "n ter#en redus sauț

  i#ediat% "n prezen a clientului.ț

    Răspunderea păr ilor pentru nee0ecutarea sauț

    e0ecutarea necorespunzătoare a o/li!a iilor contractualeț

  2( ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,C=i#in@u 201%, p. 1%;

  10

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  10/15

    5/li!a iile contractuale pot fi "ncălcate at"t de antreprenor% c"t i de client. ncălcarea poateț ș

  aveal loc su/ for#a nee0ecutării prevederilor contractuale sau prin e0ecutarea necorespunzătoare

  a o/li!a iilor care izvorăsc din contractul de antrepriză.ț

    Astfel% "n #ateria contractului de antrepriză se aplică nor#ele !enerale cu privire la

  răspunderea pentru nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespunzătoare a o/li!a iilor contractuale%ț

   prevăzute la art.6- CC RM.

    Nor#ele care re!le#entează contractul de antrepriză sta/ilesc nu#ai cazurile speciale care inț

  de natura acestui contract% de răspunderea pentru nee0ecutarea o/li!a iilor contractuale. +otrivitț

  re!ulii !enerale% răspunderea apare su/ for#a de co#pensare pentru prejudiciul cauzat i alteș

  for#e prevăzute de le!e.

    n contractul de antrepriză% păr ile pot conveni% de co#un acord asupra răspunderiiț

  contractuale "n for#a de penalită i% dar acestea pot fi aplicate doar dacă e0istă o clauzăț

  contractuală "n acest sens sau dacă sunt prevăzute de le!e.6

    Actualul CC al RM con ine un nu#ăr redus de nor#e% care prevăd apari ia răspunderii civileț ț

   pentru nee0ecutarea sau e0ecutarea necorespunzătoare a o/li!a iilor contractuale.ț

    Astfel% potrivit art.949 CC RM% în cazul necesităţii depăşirii esenţiale a devizului,antreprenorul este obligat să informeze imediat clientul despre acest fapt. +erespectarea unei

  astfel de obligaţii acordă clientului dreptul de a cere rezilierea contractului şi repararea

   pre&udiciului cauzat sau eliberarea lui de obligaţia acoperirii cheltuielilor ce depăşesc devizul 

  convenit. *acă depăşirea esenţială a devizului a fost imprevizibilă la încheierea contractului,

  antreprenorul are dreptul numai la cheltuielile suplimentare suportate, iar clientul este în drept 

   să accepte această depăşire sau să ceară rezilierea contractului. 

    5 altă re!ulă prevede că antreprenorul răspunde pentru nee0ecutarea o/li!a iilor ț

  infor#a ionale prevăzute de art. 9'- CC RM% dacă aceasta "ncălcare a cauzat un prejudiciuț

  clientului.

  n cele #ai frecvente cazuri% "n contractul de antrepriză răspunderea antreprenorului se

  #anifestă prin suportarea c3eltuielilor suple#entare necesare pentru di#inuarea viciilor iș

  26 ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,C=i#in@u 201%, p. 1%*

  2; Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  11

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  11/15

  a/aterilor sta/ilite "n cadrul recep ionării lucrării% dar nu#ai cu condi ia că clientul% "n actul deț ț

  recep ionare% a notificat preten iile i rezervele sale cu referire la viciile i a/aterile constatate.ț ț ș ș

  acă la recep7ionarea lucrării nu au fost constatate careva vicii 8i a/ateri 8i clientul a acceptat

  lucrarea fără rezerve% apoi el este "n drept% "n virtutea le!ii% de a prezenta antreprenorului

  recla#a7ii "n cazul dacă pe parcursul e0poatării sau folosirii lucrării vor fi descoperite carevavicii ascunse% care nu au putut fi constatate "n #o#entul recep7ionării lucrării.

    n caz contrar% antreprenorul nu poartă răspundere pentru viciile i a/eterile sta/ilite laș

  recep ionarea lucrării. 0istă "nsă o e0ceptie% de la această re!ulă% c"nd antreprenorul poartăț

  răspundere "n toate cazurile pentru viciile ascunse. Astfel% clientul care a acceptat lucrarea fără

  rezerve conservă totuşi drepturile împotriva antreprenorului în cazul viciilor ascunse.- 

  Răspunderea antreprenorului se #anifestă i prin faptul că el suportă nu nu#ai c3eltuielileș

  necesare pentru "nlăturarea viciilor i a/aterilor sta/ilite "n cadrul recep ionării lucrării% dar i alteș ț ș

  c3eltuieli% "n special c3eltuielile de transport% precu# i pre ul #aterialelor.ș ț 9

    e ase#enea% antreprenorul are o/li!a ia de a repara prejudiciul cauzat clientului% care aț

  apărut ca ur#are a rezilierii contractului din cauza viciilor.

    Clientul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat antreprenorului% dacă el fiind infor#at de

  către antreprenor la ti#p i "n #odul corespunzător% nu "nlocuie te "n ter#enul convenitș ș

  #aterialul inutiliza/il% nu sc3i#/ă indica iile cu referire la #odul de e0ecutare a lucrării sau nuț

  "nlătură alte circu#stan e care a#enin ă utilitatea lucrării.ț ț

    Răspunderea clientului apare i atunci c"nd i#posi/ilitatea ter#inării lucrării are loc din cauzaș

  #aterialului necalitativ prezentat de client sau a indica iilor acestuia.ț -

    Actualul CC RM stipulează nor#ă care protejează interesele clientului% astfel "nc"t

  antreprenorul este o/li!at să poarte răspundere necondi ionată "n caz de viclenie a acestuia "nț

  cadrul recep ionării lucrării.ț1

   Astfel% potrivit art.96' CC RM% dacă viciile au fost trecute sub

  2* Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  2$ Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, publicat la22.06.2002 în Monitorul Ofcial

  30 ."ruma, ?.C=ibac, Drept Civil. Contracte i !"ccesi"ni.,

  C=i#in@u 201%, p. 1%$

  31 C.Furuianu, Cur' de drept civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2000, p. 103

  12

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  12/15

  tăcere cu viclenie, antreprenorul nu poate invoca o convenţie prin care drepturile clientului

   privind viciile sînt excluse sau restrînse.

  Răspunderea păr ilor "n contractul de antrepriză poate surveni doar pe parcursul ter#enului deț

   prescrip ie% care este de un an din #o#entul recep ionării lucrării.ț ț

    Ac iunea care se referă la construc ii% poate fi intentată "n decursul a cinci ani. acă contractulț ț

   prevede recep ionarea lucrării de păr i% ter#enul de prescrip ie cur!e din ziua recep ionăriiț ț ț ț

  lucrării "n ansa#/lu.

    +otrivit art. 969 CC RM% dacă legislaţia sau contractul stabilesc un termen de garanţie,

  reclamaţia poate fi înaintată în interiorul acestui termen. ermenul de prescripţie curge din

  momentul înaintării reclamaţiei, iar dacă reclamaţia nu a fost înaintată, termenul de prescripţie

  curge de la data expirării termenului de garanţie.!

    ncetarea raporturilor contractuale de antrepriză

    Ca orice contract civil% 8i antrepriza "ncetează prin #odurile prevăzute de dreptul co#un (prin

  acordul păr7ilor% prin e0ecutarea lucrării etc.)% "n #od particular% pro/le#a "ncetării contractul de

  antrepriză se pune "n cazurile #or7ii antreprenorului sau a clientului ori a rezolu7iunii sau

  rezilierii contractului.

    +rin ur#are% cazurile de "ncetare a antreprizei sunt2

  0ecutarea o/li!a iilor contractualeț +ieirea /unului "n ti#pul e0ecutării contractului Rezilierea contractului pentru ne"ndeplinirea culpa/ilă a o/li!a iilor uneia dintre păr iț ț Alte cazuri le!ale de "ncetare (i#posi/ilitatea de e0ecutare de e0e#plu).

    Ca i orice alt contract sinala!#atic% antrepriza poate fi reziliată la cererea uneia din păr iș ț

   pentru nee0ecutarea o/li!a iilor de către cealaltă parte.ț 4

    n #ateria antreprizei e0istă i te#eiuri speciale pentru "ncetarea raporturilor contractuale.ș

  Astfel% clientul  poate rezilia contractul oricînd pînă la realizarea completă a lucrării sau a

  32 Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  33 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1$%

  3% C.Furuianu, Cur' de drept civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2000, p. 10%

  13

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  13/15

   prestaţiei, fiind obligat să plătească antreprenorului sau prestatorului retribuţia pentru lucrările

   sau prestaţiile efectuate şi să repare pre&udiciul cauzat prin reziliere. 

  in această prevedere rezultă că clientul nu este o/li!at să #otiveze cererea sa de reziliere a

  conractului. 5/li!a ia principală a acestuia "n ase#enea caz constă "n faptul ca el să plăteascăț

  antreprenorului retri/u ia pentru lucrul efectuat i să repare prejudiciul cauzat.ț ș

    5 altă posi/ilitate de reziliere a contractului din ini iativa clientului pentru un viciu al lucrăriiț

  este stipulat la art. 96 CC RM.

  5 nova ie cu privire la "ncetarea raporturilor contractuale se con ine "n art.944 CC RM% careț ț

   prevede că decesul beneficiarului nu atrage încetarea contractului decît în cazul în care

  executarea lui devine imposibilă sau inutilă.

  Această re!ulă este de natură dicpozitivă 8i poate fi aplicată doar "n cazul "n care e0ecutarea

  lui devine i#posi/ilă sau inutilă. >unăoară% rezilierea poate avea loc "n cazul decesului

   /eneficiarului% care a co#andat un portret 8i care poza "n fa7a pictorului. 5 situa7ie si#ilară poate

  avea loc 8i "n cazul c"nd a fost co#andată o perec3e de "ncăl7ă#inte pentru /eneficiarul care avea

  un defect fizic la un picior. '

    Nor#a stipulată "n acest articol din care rezultă că o/li!a7iile contractuale pot fi prelun!ite

  după decesul /eneficiarului rezultă din faptul că lucrările sau serviciile prestate reprezintă% de

  re!ulă% un interes nu nu#ai pentru /eneficiarul decedat% dar 8i pentru #e#/rii fa#iliei sale.6

    CC al RM prevede i te#eiuri speciale de reziliere a contractului din ini iativaș ț

  antreprenorului. Astfel% în cazul în care nu există un motiv temeinic pentru reziliere,

  antreprenorul sau prestatorul poate rezilia contractul doar în aşa mod încît beneficiarul să

  obţină pe o altă cale lucrarea sau prestaţia. *acă există un motiv temeinic, obligaţia de

  despăgubire este exclusă. /n cazul rezilierii contractului, antreprenorul sau prestatorul este ţinut 

   să restituie avansul primit. *acă reziliază contractul, antreprenorul sau prestatorul poate cere pentru lucrările sau prestaţiile efectuate o parte proporţională a retribuţiei, în măsura în care

  beneficiarul are un interes în aceste lucrări sau prestaţii. ,

  3( .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2$2

  36 Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, publicat la22.06.2002 în Monitorul Ofcial

  3; Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 înMonitorul Ofcial

  1%

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  14/15

    Antreprenorul sau prestatorul de re!ulă% pot cere rezilierea anticipată a contractului doar c"nd

  e0istă un #otiv te#einic pentru reziliere. n caz contrar contractul poate fi reziliat nu#ai "n a8a

  #od "nc"t /eneficiarul să o/7ină pe o altă cale lucrarea sau presta7ia. +rin ur#are% dacă "n situa7ia

  reală /eneficiarul nu are posi/ilitate de a o/7ine pe o altă cale lucrarea sau presta7ia rezilierea

  contractului nu poate avea loc. >unăoară% o ase#enea situa7ie se poate isca "n cazul c"nd "ntrolocalitate rurală lucrările sau presta7iile pot fi acordate doar de unicul antreprenor sau prestator.

    ;e!ea sta/ile8te% că dacă e0istă un #otiv te#einic pentru rezilierea contractului din ini7iativa

  antreprenorului sau prestatorului o/li!a7ia de despă!u/ire pentru ace8tea este e0clusă. +rin

  ur#are% ei nu poartă răspundere "n fa7a /eneficiarului% dar% evident tre/uie să prezinte pro/e care

  de#onstrează #otivul.&

    acă "n contractul respectiv anticipat a fost plătit un avans apoi "n cazul rezilierii contractului

  antreprenorul sau prestatorului este 7inut să restituie avansul plătit. Această re!ulă se aplică

  nu#ai "n cazul c"nd nu au fost efectuate careva lucrări sau presta7ii.

    n situa7ia c"nd la #o#entul rezilierii contractului lucrurile sau presta7iile au fost efectuate

   par7ial% iar /eneficiarul are un interes personal "n aceste lucrări sau presta7ii% apoi "n virtutea le!ii

  antreprenorul sau prestatorul poate cere pentru lucărirle sau presta7iile efectuate o parte

   propor7ională a retri/u7iei% "n #ăsura interesului personal al /eneficiarului. +rin ur#are% criteriul

  de /ază "n acest caz este #ări#ea interesului /eneficiarului.

  9

   @n alt te#ei de reziliere a contractului i reparare a prejudiciului din ini iativa antreprenoruluiș ț

  este prevăzut de art. 9'1 CC RM care stipulează că dacă clientul, fiind informat de către

  antreprenor la timp şi în modul corespunzător, nu înlocuieşte în termenul convenit materialul 

  inutilizabil sau necalitativ, nu schimbă indicaţiile referitoare la modul de executare a lucrării

   sau nu înlătură alte circumstanţe care ameninţă trăinicia sau utilitatea lucrării, antreprenorul 

  este în drept să ceară rezilierea contractului şi repararea pre&udiciului. "0 

  0ecutarea o/li!a7iilor infor#a7ionale de către antreprenor are ca efect două cate!orii de

  consecin7e% care 7in de o/li!a7iile clinetului 8i drepturile antreprenorului. Clientul fiind infor#at

  la ti#p 8i "n #od corespunzător despre circu#stan7ele care pot influien7a ne!ativ rezultatul

  3* .C. Flore'cu, rept Civil. Contracte 'peciale., "ucure#ti 2001, p. 2$1

  3$ Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, publicat la22.06.2002 în Monitorul Ofcial

  %0 Cod Civil al Republicii Moldova, din 06.06.2002, publicat la 22.06.2002 în Monitorul Ofcial

  1(

 • 8/18/2019 Noțiunea Și Caracterele Juridice Ale Contractului de Antrepriză

  15/15

  lucrării este o/li!at să "ntreprindă ac7iuni concrete pentru a "nlătura aceste circu#stan7e. in le!e

  rezultă că el este 7inut să "nlocuiească "n ter#enul convent #aterialul inutiliza/il sau necalitativ%

  să sc3i#/e indica7iile referitoare la #odul de e0ecutare a lucrării% sau să "nlăture alte

  circu#stan7e care a#enin7ă trăinicia sau utilitatea lucrării. Nerespectarea acestor o/li!a7ii are

  efect ne!ativ pentru client.

    acă clientul a i!norat infor#a7ia care ia fost furnizată de antreprenor 8i nu a "ntreprins

  ac7iunile necesare care rezultă din această infor#a7ie antreprenorul% "n virtutea le!ii% este "n drept

  să ceară rezilierea contractului 8i repararea prejudiciului cauzat% care va fi suportat de client.

  acă clientul totu8i a insistat la e0ecutarea contractului% apoi el va suporta toate consecin7ele

  ne!ative care pot surveni "n rezultatul acestei e0ecutări% iar antreprenorul va avea dreptul la

  re#unera7ia convenită.

    ecesul sau incapacitatea antreprenorului sau a prestatorului nu atra!e "ncetarea contractului%

  doar dacă a fost "nc3eiat datorită calită7ilor personale ale acestuia sau nu poate fi continuat "ntro

  #anieră adecvată de către succesorul "n activitate% caz "n care /eneficiarul are dreptul de a rezilia

  contractul.

    ecesul sau incapacitatea antreprenorului sau prestatorului dease#enea nu atra!e% de re!ulă%

  după sine "ncetarea contractului. i această re!ulă are un caracter dicpozitiv. n ase#enea situa7ii

  "ncetarea contractului poate avea loc doar "n două cazuri% 8i anu#e2 a) dacă contractul a fost"nc3eiat datorită calită7ilor personale ale antreprenorului sau prestatorului /) dacă contractul nu

   poate fi continuat "ntro #anieră adecvată de către succesorul "n activitate a antreprenorului sau a

   prestatorului.41

    n pri#ul caz este vor/a de principiul e0ecutării personale a o/li!a7iilor contractuale de către

  antreprenor sau prestator% 7in"nduse cont de calită7ile 8i profesianalis#ul acestora. n al doilea

  caz contractul "ncetează doar dacă nu poate fi continuat "ntro #anieră adecvată de către

  succesorul "n activitate a antreprenorului sau prestatorului. n acest caz se aplică o re!ulăspecială B /eneficiarul are dreptul% dar nu este o/li!at de a cere rezilierea contractului. +rin

  ur#are% "n această situa7ie raprorturile contractuale pot fi continuate cu succesorul

  antreprenorului sau prestatorului.4

  %1 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile, "ucure#ti 1$$*, p.3%$

  %2 R.). Motica, F. Mo&iu, Contracte civile speciale, "ucure#ti 2000, p. 1$%

  16