of 29 /29
NERVNO TKIVO

NERVNO TKIVO - Насловнаbiolozi.bio.bg.ac.rs/attachments/article/1038/OBCT-Predavanje 11b... · MALI MOZAK - korteks Molekulski sloj granularni sloj Ganglijski sloj Purkinjeovi

Embed Size (px)

Text of NERVNO TKIVO - Насловнаbiolozi.bio.bg.ac.rs/attachments/article/1038/OBCT-Predavanje...

 • NERVNO

  TKIVO

 • Anatomska podela nervnog sistema:

  - centralni

  mozak i kimena modina

  - periferni

  kranijalni, spinalni i periferni nervi koji

  sprovode impulse ka i od CNS;

  ganglije; specijalizovani nervni zavreci

  Funkcionalna podela nervnog sistema:

  - somatskisastoji se od delova CNS i PNS koji obezbeuju

  senzornu i motornu inervaciju svih delova tela osim srane

  i glatke muskulature i lezda; odnosno kontrola svih voljnih radnji osim refleksa

  - autonomni (deo motornih neurona)regulie funkciju unutranjih (visceralnih) organa (glatke i srane

  muskulature i lezda)

  omoguava odgovor organizma na promene spoljanje i unutranje sredine

  kontrolie i integrie funkciju organa i organskih sistema

 • NERVNI SISTEM

  CENTRALNI NERVNI SISTEM (CNS) PERIFERNI NERVNI SISTEM (PNS)

  MOZAK KIMENA

  MODINA

  MOTORNI

  NEURONI

  CNS ka

  miiima i

  lezdama

  SENZORNI

  NEURONI

  Senzorni

  organi ka

  CNS

  SOMATSKI N.S.

  Kontrola voljnih

  pokreta

  AUTONOMNI N.S.

  Kontrola nevoljnih

  pokreta

  SIMPATIKI NERVNI SISTEM

  PARASIMPATIKI NERVNI SISTEM

  ENTERINI nervni pleksus

 • Nervno tkivo

  - Nervne elije, neuroni

  specijalizovane za prijem stimulusa i sprovoenje

  nervnih impulsa ka drugim elijama, posredstvom sinapsi

  - Potporne elije

  nemaju sposobnost kondukcije

  obezbeuju:

  - fiziku potporu

  - elektrinu insulaciju

  - metabolike razmene neurona

  u CNS-u neuroglijske elije

  u PNS-u vanove elije i satelitske elije

  - Krvni sudovi; krvno-modana barijera u CNS-u

 • NERVNA ELIJA

  Neuron osnovna strukturna i funkcionalna jedinica nervnog sistema

  SENZORNI MOTORNI

  INTERNEURONI

  receptor efektori

  Funkcioni tipovi neurona:

  senzorni

  motorni

  interneuroni

  Na osnovu broja nastavaka koji polaze saperikariona:

  bipolarni (1 akson, 1 dendrit)

  unipolarni (samo akson)

  Multipolarni (1 akson, vie dendrita)

  ........

  Vie od 100 morfoloki

  razliitih nervnih elija!

  Piramidne, vretenaste,

  zrnaste....

 • MOTONEURON

  elijsko telo = PERIKARION

  akson (informacija od tela neurona) 1

  dendriti (informacija ka telu neurona)

  sinaptiki zavreci - telodendrije

 • Perikarion

  Nislova tela

  Rezidualna tela (mijelinu-sline

  figure ili lipofuscinske granule)

 • aktinski filamenti

  mikrotubule

  neurofilamenti (IF)

  - velika koliina MAP

  Citoskelet nervne elije

 • - prijem informacija od drugih neurona i njihovo sprovoenje ka perikarionu

  - nemijelinizirani, deblji od aksona

  - sadre organele slino kao i perikarion, izuzev GA

  - dendritski trnii (spine) oblika peurke poveavaju postsinaptiku povrinu)

  Dendritski nastavci

 • Aksonski nastavak

  - sprovodi informacije od perikariona ka drugom neuronu ili efektoru

  - aksonski breuljak na nivou SM izgleda prosvetljena, nema organela ukljuenih u

  sintetske procese

  - akson brojne mitohondrije, glER, elementi citoskeleta

  retrogradno

  anterogradno

 • Neuron ima sposobnost da reaguje na stimuluse (nadraljivost) i da primljeni nadraaj u

  vidu elektrinog signala (nervnog impulsa, akcionog potencijala) prenese i prosledi

  drugim elijama (sprovodljivost) putem SINAPSI

  - elektrine

  - hemijske- akso-dendritske

  - akso-somatske

  - akso-aksonske

  - dendro-dendritske

  - inhibiorne

  - ekscitatorne- izmeu aksona i efektorskih elija

 • 6 koneksina - jedan polukanal -

  KONEKSON

  Elektrina sinapsa

  nervna-nervna

  glijska-glijska

  nervna-glijska

 • neuron i neuron

  neuron i popreno-prugasta miina elija

  komunikacija transmiterima presinaptikaoblast

  postsinaptika

  oblast

  Hemijska sinapsa

  presinaptiki oblast

  presinaptika membrana

  trouglasta zgusnua

  sinaptike vezikule (razliitost)

  mitohondrije

  endozomi

  sinaptika pukotina (20 40 nm)

  postsinaptiki oblast

  postsinaptika membrana

  postsinaptiko zadebljanje

  receptori za neurotransmitere

  Depolarizacija presinaptike membrane

  Brzo otvaranje Ca++ kanala

  Ulazak jona Ca++ dovodi do fuzije sinaptikih

  vezikula sa presinaptikom membranom

  Oslobaanje neurotransmitera

  Vezivanje neurotransmitera za receptore na

  postsinaptikoj membrani

  Depolarizacija postsinaptike membrane

 • Nervno-miina sinapsa

 • Sinapsa en passant (inervacija glatke muskulature)

  Akson koji inervie glatku miinu

  eliju se ne zavrava na tom mestu,

  ve formira proirenja odakle se

  oslobaaju neurotransmiteri, za

  razliku od skeletnih miia kada se

  akson grana i svaki zavretak inervie

  po jednu eliju. Transmiteri u sluaju

  glatke miine elije su acetilholin i

  noradrenalin.

 • POTPORNE ELIJE NERVNOG SISTEMA- potporna uloga i uloga u metabolikim procesima

  vanove elije

  Satelitske elije

  Oligodendrociti

  Astrociti protoplazmatini i fibrozni

  Mikroglijske elije

  Ependimske elije

  periferni nervni sistem

  neuroglijske

  elije (CNS)

 • Astrociti protoplazmatini i fibrozni

  - ei u beloj masi

  - nastavci tanji, dui i negranati

  - razlike na nivou citoplazmatskih nastavaka

  - obuhvataju aksone ne uspostavljajui morfoloki definisane veze

  - obrazuju 3D mreu unutar koje su smeteni neuroni potporna uloga

  - metabolika uloga uklanjanje jona iz meuelijskog prostora

  - uestvuju u odravanju krvno-modane barijere

  - ei u sivoj masi

  - nastavci deblji i granati

 • Mikroglijska elija

  - male elije sa nastavcima i malim izduenim nukleusom

  - malobrojne, ali sposobne da proliferiu u sluaju bolesti ili povrede

  - lizozomski sistem, vezikule, fagocitne elije

  - odstranjivanje ostataka neurona i elemenata neuroglije tokom preadultnog

  perioda, uklanjanje elijskih nastavaka

 • Ependimske elije

  izmeu nervnog tkiva i modanih komora, nervnog tkiva i centralnog kanala

  Izgledom podseaju na epitelne elije

  vrna povrina nosi diferencijacije kojima pomau kretanje cerebrospinalne tenosti

 • Oligodendrocit

  jedra oligodendrocita

  - obrazuju mijelinski omota u CNS

 • POTPORNE ELIJE PNS

  vanove elije - formiranje mijelinskog omotaa

  - okruuju nemijelinizovane aksone

 • Satelitske elije

  Okruuju elijska tela

  neurona unutar ganglija

 • Formiranje mijelinskog omotaa

  oligodendrocite

  CNS

  PNS

  vanova elija

  MEZAKSON kontakt izmeu vanelijskih povrina membrane glijskih

  elija

  - Ranvijeovi vorovi

  - lipidi : proteini 70% : 30%

  - nemijelinizirani aksoni

  Mijelinizirani

  akson

 • Ranvijeovi prekidi mijelinskog omotaa odlikuju

  i PNS i CNS

  Spreava curenje membranskog naelektrisanja

  Visoka koncentracija voltano-zavisnih kanala

  za natrijum

  Skokovito prostiranje AP

 • NEURON I NERV

  PERIFERNI NERV

  PNS = nervi, ganglije i specijalizovani nervni zavreci. U organizaciji nerava i ganglija

  pored neurona i prateih elija uestvuju komponente vezivnog tkiva.

  http://www.vetmed.vt.edu/education/curriculum/vm8054/Labs/Lab9/lab9.htmhttp://www.vetmed.vt.edu/education/curriculum/vm8054/Labs/Lab9/lab9.htm

 • SPINALNA GANGLIJA grupacije nervnih elija izvan CNS

  pseudounipolarni neuroni

  (periferna i centralna grana)

  telo i nukleus ganglijskog neurona

  satelitske elije

  spinalne ganglije

  ganglije autonomnog nervnog sistema

  kapsula

 • MOZAK I KIMENA MODINA raspored sive i bele mase

  siva

  masa

  bela

  masa

  Siva masa tela nervnih elija i dendritski nastavci

  Bela masa - aksoni

 • MALI MOZAK - korteks

  Molekulski

  sloj

  granularni sloj

  Ganglijski sloj

  Purkinjeovi neuroni

  Kompleksne i

  mnogobrojne sinapse

  Purkinjeovih neurona

  sa drugim nervnim

  elijama omoguavaju

  da velike koliine

  informacija u isto

  vreme budu obraene

  Centar ravnotee i

  miine koordinacije