of 63 /63
Уторак, 2. 7. 2013. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 52 - Страна 83 Na osnovu člana 99. stav (5) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/09 i 102/09) i članа 20. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), na prijedlog Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom odbrane, Ministarstvo komunikacija i prometa donosi NAREDBU O PRAVILIMA LETENJA ZRAKOPLOVA DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovom Naredbom propisuju se pravila i postupci letenja u cilju odvijanja sigurne zračne plovidbe u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Član 2. (Primjena) (1) Odredbe ove Naredbe primjenjuju se na civilne zrakoplove, zrakoplove za potrebe države ili entiteta i na strane civilne i državne zrakoplove dok lete u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. (2) Pravila i postupke kojima se regulira odvijanje operacija vojnih zrakoplova izrađuje Ministarstvo odbrane BiH. Propisi kojima se reguliraju operacije vojnih zrakoplova u BiH moraju biti usklađeni sa odredbama ovе Naredbе kako ne bi ugrozili operacije civilnih zrakoplova. (3) Letenje zrakoplova registriranih u BiH, iznad mora na kome ni jedna država nema suverenitet (otvoreno more), vrši se po odredbama ove Naredbe i međunarodnih akata donesenih na osnovu Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Čikago 1944.) kojima se uređuje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu kao potpisnicu ove Konvencije. (4) Kada zrakoplov registriran u BiH, leti u zračnom prostoru koji je pod suverenitetom druge države, pridržavaće se pravila letenja koja se primjenjuju na području suvereniteta te države, a ukoliko takvih propisa nema, pridržavaće se odredaba ove Naredbe. (5) Odredbe ove Naredbe primjenjuju nadležne službe kontrole letenja kada u granicama svojih prava, dužnosti i odgovornosti vrše kontrolu letenja u zračnom prostoru BiH. (6) U zrakoplovnoj navigaciji, u operacijama u zraku i na zemlji, upotrebljavaju se mjerne jedinice i njihove skraćenice navedene u Prilogu 1. ove Naredbe. Član 3. (Pojmovi i skraćenice) (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Naredbi imaju sljedeće značenje: a) aerodrom (Aerodrome): definirani prostor na kopnu ili vodi (uključujući zgrade, instalacije i opremu) namijenjen, u cijelosti ili djelimično, za dolazak, odlazak i kretanje zrakoplova po tlu, b) aerodromska kontrola (Aerodrome Control Service): usluga kontrole zračnog saobraćaja koja se pruža za potrebe aerodromskog saobraćaja, c) aerodromski saobraćaj (Aerodrome Traffic): ukupni saobraćaj na manevarskim površinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolini aerodroma, d) aerodromska saobraćajna zona (Aerodrome Traffic Zone): zračni prostor utvrđenih dimenzija uspostavljen oko aerodroma u svrhu zaštite aerodromskog saobraćaja, e) aerodromski kontrolni toranj (Aerodrome Control Tower): jedinica uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole letenja za potrebe aerodromskog saobraćaja, f) akrobatski let (Acrobatic Flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja, visine ili brzine leta, g) alternativna ruta (Alternate Route): ruta između određenih tačaka ili područja koja je različita od željene rute, a koju odabire operator zrakoplova u slučajevima kada željena ruta nije slobodna ili podliježe ograničenjima, h) avion (Aeroplane): zrakoplov pokretan motorom i teži od zraka koji uzgon u letu dobija uglavnom iz aerodinamičkih reakcija na površinama koje ostaju nepomične u datim oslovima leta, i) apsolutna visina (Altitude): vertikalna udaljenost nivoe, tačke ili nekog objekta koji se smatra tačkom mjerena od srednjeg nivoa mora, j) apsolutna visina/visina nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H): najniža apsolutna visina/visina iznad nadmorske visine praga piste ili aerodroma koja se koristi u svrhu minimalnog nadvisivanja prepreka, k) barometarska visina (Pressure-altitude): atmosferski pritisak izražen kroz apsolutnu visinu koja odgovara tom pritisku u standardnoj atmosferi, l) baza oblaka (Ceiling): donja granica najnižeg sloja oblaka iznad zemlje ili vode koja pokriva više od polovine neba, a nalazi se ispod 20000 ft, m) "VFR" let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima za vizuelno letenje, n) zrakoplov (Aircraft): svaka mašina koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na zemljinu površinu, o) zračni prostori u nadležnosti službi kontrole letenja (Air Traffic Services Airspaces): zračni prostori utvrđenih dimenzija, alfabetski označeni, u okviru kojih se mogu izvoditi određene vrste letova i za koje su utvrđene usluge kontrole letenja i pravila o vršenju operacija, p) vanredni događaj (Incident): svaki događaj zbog koga je moglo doći do ugrožavanja sigurnosti zračnog saobraćaja bez posljedica, r) vidljivost (Visibility): vidljivost za zrakoplovne namjene je veća od: 1) najveća udaljenost na kojoj se određeni crni objekat odgovarajućih dimenzija, smješten blizu tla može vidjeti i prepoznati u odnosu na svijetlu pozadinu, 2) najveća udaljenost na kojoj se svjetla jačine 1000 kandela mogu vidjeti i identificirati u odnosu na neosvijetljenu pozadinu, s) vidljivost pri zemlji (Ground Visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdila ovlaštena stručna osoba, t) vidljivost u letu (Flight Visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova, u) visina (Height): vertikalno odstojanje nivoa, tačke ili objekta koji se smatra tačkom, mjereno od utvrđene vrijednosti, v) vizuelni prilaz (Visual Approach): prilaženje zrakoplova tokom "IFR" leta, u kome jedan dio ili cijeli postupak instrumentalnog prilaženja nije završen, pa se prilaženje odvija uz vidljivost zemlje,

Naredba o Pravilima Letenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravila letenja u Bosni i Herzegovini

Text of Naredba o Pravilima Letenja

 • , 2. 7. 2013. 52 - 83

  Na osnovu lana 99. stav (5) Zakona o upravi ("Slubeni glasnik BiH", broj 32/09 i 102/09) i lan 20. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 39/09), na prijedlog Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom odbrane, Ministarstvo komunikacija i prometa donosi

  NAREDBU O PRAVILIMA LETENJA ZRAKOPLOVA

  DIO PRVI OPE ODREDBE lan 1.

  (Predmet) Ovom Naredbom propisuju se pravila i postupci letenja u

  cilju odvijanja sigurne zrane plovidbe u zranom prostoru Bosne i Hercegovine.

  lan 2. (Primjena)

  (1) Odredbe ove Naredbe primjenjuju se na civilne zrakoplove, zrakoplove za potrebe drave ili entiteta i na strane civilne i dravne zrakoplove dok lete u zranom prostoru Bosne i Hercegovine.

  (2) Pravila i postupke kojima se regulira odvijanje operacija vojnih zrakoplova izrauje Ministarstvo odbrane BiH. Propisi kojima se reguliraju operacije vojnih zrakoplova u BiH moraju biti usklaeni sa odredbama ov Naredb kako ne bi ugrozili operacije civilnih zrakoplova.

  (3) Letenje zrakoplova registriranih u BiH, iznad mora na kome ni jedna drava nema suverenitet (otvoreno more), vri se po odredbama ove Naredbe i meunarodnih akata donesenih na osnovu Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (ikago 1944.) kojima se ureuje postupak za letenje zrakoplova iznad otvorenog mora, a koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu kao potpisnicu ove Konvencije.

  (4) Kada zrakoplov registriran u BiH, leti u zranom prostoru koji je pod suverenitetom druge drave, pridravae se pravila letenja koja se primjenjuju na podruju suvereniteta te drave, a ukoliko takvih propisa nema, pridravae se odredaba ove Naredbe.

  (5) Odredbe ove Naredbe primjenjuju nadlene slube kontrole letenja kada u granicama svojih prava, dunosti i odgovornosti vre kontrolu letenja u zranom prostoru BiH.

  (6) U zrakoplovnoj navigaciji, u operacijama u zraku i na zemlji, upotrebljavaju se mjerne jedinice i njihove skraenice navedene u Prilogu 1. ove Naredbe.

  lan 3. (Pojmovi i skraenice)

  (1) Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Naredbi imaju sljedee znaenje: a) aerodrom (Aerodrome): definirani prostor na kopnu

  ili vodi (ukljuujui zgrade, instalacije i opremu) namijenjen, u cijelosti ili djelimino, za dolazak, odlazak i kretanje zrakoplova po tlu,

  b) aerodromska kontrola (Aerodrome Control Service): usluga kontrole zranog saobraaja koja se prua za potrebe aerodromskog saobraaja,

  c) aerodromski saobraaj (Aerodrome Traffic): ukupni saobraaj na manevarskim povrinama aerodroma i svi zrakoplovi u letu u okolini aerodroma,

  d) aerodromska saobraajna zona (Aerodrome Traffic Zone): zrani prostor utvrenih dimenzija uspostavljen oko aerodroma u svrhu zatite aerodromskog saobraaja,

  e) aerodromski kontrolni toranj (Aerodrome Control Tower): jedinica uspostavljena u svrhu obavljanja kontrole letenja za potrebe aerodromskog saobraaja,

  f) akrobatski let (Acrobatic Flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji ukljuuje naglu promjenu poloaja, visine ili brzine leta,

  g) alternativna ruta (Alternate Route): ruta izmeu odreenih taaka ili podruja koja je razliita od eljene rute, a koju odabire operator zrakoplova u sluajevima kada eljena ruta nije slobodna ili podlijee ogranienjima,

  h) avion (Aeroplane): zrakoplov pokretan motorom i tei od zraka koji uzgon u letu dobija uglavnom iz aerodinamikih reakcija na povrinama koje ostaju nepomine u datim oslovima leta,

  i) apsolutna visina (Altitude): vertikalna udaljenost nivoe, take ili nekog objekta koji se smatra takom mjerena od srednjeg nivoa mora,

  j) apsolutna visina/visina nadvisivanja prepreka (Obstacle Clearance Altitude/Height-OCA/H): najnia apsolutna visina/visina iznad nadmorske visine praga piste ili aerodroma koja se koristi u svrhu minimalnog nadvisivanja prepreka,

  k) barometarska visina (Pressure-altitude): atmosferski pritisak izraen kroz apsolutnu visinu koja odgovara tom pritisku u standardnoj atmosferi,

  l) baza oblaka (Ceiling): donja granica najnieg sloja oblaka iznad zemlje ili vode koja pokriva vie od polovine neba, a nalazi se ispod 20000 ft,

  m) "VFR" let (VFR flight): let koji se obavlja prema pravilima za vizuelno letenje,

  n) zrakoplov (Aircraft): svaka maina koja se odrava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na zemljinu povrinu,

  o) zrani prostori u nadlenosti slubi kontrole letenja (Air Traffic Services Airspaces): zrani prostori utvrenih dimenzija, alfabetski oznaeni, u okviru kojih se mogu izvoditi odreene vrste letova i za koje su utvrene usluge kontrole letenja i pravila o vrenju operacija,

  p) vanredni dogaaj (Incident): svaki dogaaj zbog koga je moglo doi do ugroavanja sigurnosti zranog saobraaja bez posljedica,

  r) vidljivost (Visibility): vidljivost za zrakoplovne namjene je vea od: 1) najvea udaljenost na kojoj se odreeni crni

  objekat odgovarajuih dimenzija, smjeten blizu tla moe vidjeti i prepoznati u odnosu na svijetlu pozadinu,

  2) najvea udaljenost na kojoj se svjetla jaine 1000 kandela mogu vidjeti i identificirati u odnosu na neosvijetljenu pozadinu,

  s) vidljivost pri zemlji (Ground Visibility): vidljivost na aerodromu koju je utvrdila ovlatena struna osoba,

  t) vidljivost u letu (Flight Visibility): vidljivost iz pilotske kabine u smjeru kretanja zrakoplova,

  u) visina (Height): vertikalno odstojanje nivoa, take ili objekta koji se smatra takom, mjereno od utvrene vrijednosti,

  v) vizuelni prilaz (Visual Approach): prilaenje zrakoplova tokom "IFR" leta, u kome jedan dio ili cijeli postupak instrumentalnog prilaenja nije zavren, pa se prilaenje odvija uz vidljivost zemlje,

 • 52 - 84 , 2. 7. 2013. z) vizuelni meteoroloki uvjeti (Visual Meteorological

  Conditions-VMC): meteoroloki uvjeti izraeni kao vidljivost, odstojanje od oblaka i baza oblaka jednaki ili vei od utvrenih minimuma,

  aa) voa zrakoplova (Pilot-in-Command): osoba s pravom konane odluke, odgovorna za upravljanje i opsluivanje zrakoplova tokom leta i na zemlji,

  bb) granica vaenja odobrenja (Clearance Limit): taka do koje je zrakoplovu izdato odobrenje kontrole letenja,

  cc) grupni let (Formation Flight): vrsta leta prilikom koga dva ili vie zrakoplova, uz prethodni dogovor pilota zrakoplova, lete u istom smjeru uz odravanje bonog i rastojanja po visini,

  dd) emitiranje uslijepo (Blind Transmission): emitiranje radio-stanice prema drugoj radio-stanici u okolnostima kada se ne moe uspostaviti obostrana komunikacija, a pretpostavlja se da je pozivana radio-stanica u stanju primiti poruku,

  ee) zabranjena zona (Prohibited Area): je zrani prostor definiranih dimenzija iznad zemlje ili teritorijalnih voda neke drave u kojem je letenje zrakoplova zabranjeno,

  ff) zavrno prilaenje (Final Approach): dio postupka instrumentalnog prilaenja koji zapoinje na utvrenom fiksu ili taki zavrnog prilaenja, ukoliko takav fiks ili taka zavrnog prilaenja nisu odreeni: 1) koji zapoinje na kraju posljednjeg procedural-

  nog, osnovnog ili doletnog zaokreta prilazne procedure, ukoliko je odreena,

  2) koji poinje u taki prikljuenja posljednjoj utvrenoj putanji utvrenoj u proceduri prilaenja,

  3) koji zavrava u taki u okolini aerodroma sa koje slijetanje moe biti obavljeno ili zapoeta procedura neuspjelog prilaenja,

  gg) Zbornik zrakoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication-AIP): zbornik koji izdaje organ drave ili se izdaje uz dozvolu drave i sadri zrakoplovne informacije trajnog karaktera koje su bitne za zranu plovidbu,

  hh) IFR let (IFR Flight): let koji se obavlja prema pravilima za instrumentalno letenje,

  ii) instrumentalni meteoroloki uvjeti (Instrument Meteorological Conditions-IMC): meteoroloki uvjeti (vidljivost, udaljenost od oblaka i baza oblaka) manji od minimuma utvrenih za vizuelne meteoroloke uvjete,

  jj) izvjetaj iz zraka (Air Report): izvjetaj iz zrakoplova u letu koji je sastavljen u skladu sa zahtjevima o javljanju pozicije i prosljeivanju operativnih i/ili meteorolokih informacija,

  kk) jedinica kontrole letenja (Air Traffic Control Unit): opi pojam koji oznaava oblasnu kontrolu letenja, prilaznu kontrolu letenja i aerodromsku (toranjsku) kontrolu letenja,

  ll) kontrolirani zrani prostor (Controlled Airspace): zrani prostor odreenih dimenzija u kojem je osigurana usluga kontrole letenja u skladu sa klasifikacijom zranog prostora,

  mm) kontrolirana zona (Control Zone): kontrolirani zrani prostor koji se prostire od zemlje do odreenog nivoa u visinu,

  nn) kontrolirani let (Controlled Flight): svaki let za koji je potrebno odobrenje kontrole letenja,

  oo) kontrolirani aerodrom (Controlled Aerodrome): aerodrom na kome se prua usluga kontrole letenja,

  pp) kontrolirana oblast (Control Area): kontrolirani zrani prostor koji se prostire iznad utvrene granice iznad zemlje,

  rr) minimalna apsolutna visina/visina sniavanja (Minimum Descent Altitude/Height MDA/H): unaprijed utvrena apsolutna visina/visina tokom nepreciznog prilaenja ili prilaenja kruenjem ispod koje se sniavanje ne smije nastaviti bez potrebne vidljivosti zemaljskih orijentira,

  ss) nadlena direkcija za pruanje usluga kontrole letenja (Appropriate ATS Authority): Nadlena direkcija imenovana od strane drave koja je odgovorna za pruanje usluga kontrole letenja u odreenom zranom prostoru,

  tt) nesrea (Accident): dogaaj koji je u vezi sa operacijom zrakoplova, kada se radi o zrakoplovu sa posadom, a deava se u vremenskom periodu kada se bilo koja osoba ukrca u avion sa namjerom da uzleti i kada se ta osoba iskrcala iz aviona, ili u sluaju zrakoplova bez posade, koji se deava u vremenskom periodu izmeu momenta kada je zrakoplov spreman za let do momenta kada se prizemlji i kada se glavni pogonski sistemi iskljue, a u kome: 1) Je osoba smrtno ili ozbiljno povrijeena kao

  rezultat: - boravka u zrakoplovu, - kontakta sa bilo kojim dijelom

  zrakoplova, ukljuujui dijelove koji su otkinuti sa zrakoplova,

  - direktne izloenosti eksploziji, osim ukoliko povrede nisu nastale prirodnim uzrocima, samopovreivanjem ili povredom od strane drugih lica, ili su povrede naneene slijepim putnicima skrivenim izvan podruja dostupnih putnicima i posadi, ili

  2) Zrakoplov trpi oteenje ili otkaz dijela konstrukcije koji: - ima negativan efekat na izdrljivost

  konstrukcije, performanse ili karakteristike zrakoplova, i

  - obino zahtijeva vee popravke ili zamjene oteenih dijelova, osim otkaza ili oteenja motora, kada je teta ograniena na jedan motor, ukljuujui njegovu oplatu ili dodatke propelera, vrhova krila, antena, lopatica, sondi, guma, konica, tokova, aerodinamike oplate, dijelova oplate, vrata stajnog trapa, vjetrobranskog stakla, (kao to su manja udubljenja ili rupe na oplati zrakoplova), ili manja oteenja glavnih elisa, repnih elisa, stajnog trapa, i onih nastalih od grada ili udara ptica (ukljuujui rupe na kuitima antena).

  3) Je zrakoplov nestao ili je u potpunosti nedostupan.

  uu) nivo (Level): opi pojam koji se odnosi na vertikalnu poziciju zrakoplova u letu, a oznaava visinu, apsolutnu visinu ili nivo leta,

  vv) nivo leta (Flight Level-FL): povrina stalnog atmosferskog pritiska odreena u odnosu na specifinu vrijednost pritiska od 1013,2 hPa, koja je

 • , 2. 7. 2013. 52 - 85 od drugih takvih povrina razdvojena odreenim intervalima pritiska,

  zz) nivoa krstarenja (Cruising Level): nivo koji zrakoplov odrava tokom znaajnog dijela leta,

  aaa) odobrenje kontrole letenja (Air Traffic Control Clearance): odobrenje zrakoplovu za nastavak leta pod odreenim uvjetima utvrenim od strane kontrole letenja,

  bbb) operativne usluge kontrole letenja (AirTtraffic Services-ATS): opi pojam koji oznaava pruanje usluga informacija u letu, uzbunjivanje, savjetodavne usluge kontrole letenja i usluge kontrole letenja (oblasna kontrola letenja, prilazna i aerodromska kontrola letenja),

  ccc) osnovni zaokret (Base Turn): zaokret u toku poetnog prilaenja izmeu zavretka odletnog kraka i putanje meuprilaenja ili putanje zavrnog prilaenja,

  ddd) oekivano vrijeme prilaenja (Expected Approach Time): vrijeme u koje kontrola letenja oekuje da e zrakoplov u dolasku, nakon ekanja, napustiti sredstvo ekanja radi zavretka prilaenja na slijetanje,

  eee) penjanje u toku leta (Cruise Climb): tehnika letenja kojom se poveanje visine ostvaruje na osnovu smanjenja mase zrakoplova,

  fff) poseban vizuelni let (Special VFR Flight-SVFR): vizuelni let u kontroliranoj zoni, odobren od strane kontrole letenja u meteorolokim uvjetima koji su ispod minimuma za vizuelno letenje,

  ggg) postupak instrumentalnog prilaenja (Instrument Approach Procedure): niz unaprijed utvrenih manevara na osnovu instrumenata za letenje sa utvrenom zatitom od prepreka poevi od fiksa za poetno prilaenje, od poetka definirane dolazne rute do take sa koje slijetanje moe biti izvreno, odnosno ako slijetanje nije zavreno, do pozicije na kojoj se primjenjuje nadvisivanje prepreka za faze ekanja ili na ruti,

  hhh) plan leta (Flight Plan): odreene informacije koje se dostavljaju jedinicama koje pruaju operativne usluge kontrole letenja, a odnose se na namjeravani let ili dio leta zrakoplova,

  iii) popunjeni plan leta (Filed Flight Plan-FPL): plan leta popunjen u jedinici kontrole letenja od strane pilota ili druge ovlatene osobe bez naknadnih izmjena,

  jjj) poletno-sletna staza (Runway): definirana pravougaona povrina na kopnenom aerodromu pripremljena za slijetanje i polijetanje zrakoplova,

  kkk) pozicija ekanja za izlazak na pistu (Runway-holding Position): odreena pozicija na kojoj zrakoplovi u voenju i vozila moraju stati i ekati, osim ako aerodromska kontrola letenja ne odredi drugaije, koja je namijenjena zatiti poletno-sletne staze, povrine za ogranienje prepreka ili kritino osjetljive povrine za ILS/MLS,

  lll) predvieno vrijeme dolaska (Estimated Time of Arrival-ETA): za IFR letove, predvieno vrijeme dolaska zrakoplova iznad odreene take utvrene navigacijskim sredstvima, sa koje se namjerava zapoeti procedura instrumentalnog prilaenja ili, ukoliko takvo sredstvo ne postoji u blizini aerodroma, vrijeme u kojem e zrakoplov stii iznad aerodroma. Za VFR letove, predvieno vrijeme dolaska zrakoplova iznad aerodroma,

  mmm) predvieno vrijeme poetka voenja (Estimated Off-Block Time-EOBT): predvieno vrijeme u kome e zrakoplov zapoeti kretanje vezano za odlazak,

  nnn) prijelazni nivo (Transition Level): prvi nivo leta iznad prijelazne apsolutne visine koja se moe koristiti,

  ooo) prijelazna apsolutna visina (Transition Altitude): apsolutna visina na kojoj, odnosno ispod koje se vertikalna pozicija zrakoplova izraava u vidu apsolutne visine (mjerena na osnovu QNH pritiska),

  ppp) problematina upotreba supstanci (Problematic Use of Substances): upotreba jedne ili vie psihoaktivnih supstanci od strane zrakoplovnog osoblja na nain koji: 1) predstavlja direktnu opasnost ili ugroava

  ivote, zdravlje ili dobrobit drugih, i/ili 2) izaziva, odnosno pogorava profesionalni,

  drutveni, mentalni ili fiziki problem ili poremeaj.

  rrr) putanja (Track): projekcija putanje zrakoplova u odnosu na povrinu zemlje iji je smjer u bilo kojoj taki obino izraen u stepenima u odnosu na sjever (stvarni, magnetni ili koordinatni),

  sss) prijavni ured operativnih usluga kontrole letenja (Air Traffic Services Reporting Office): Jedinica uspostavljena u svrhu prijema izvjetaja koja se odnose na operativne usluge kontrole letenja, te prijema planova leta koji se podnose prije polijetanja,

  ttt) signalna povrina (Signal Area): podruje na aerodromu koje se koristi za postavljanje zemaljskih signala,

  uuu) smjer leta (Heading): smjer uzdune ose u pravcu kretanja zrakoplova izraen u stepenima u odnosu na sjever (stvarni, magnetski, kompasni),

  vvv) taka neuspjelog prilaenja (Missed Approach Point-MAPt): taka u proceduri instrumentalnog prilaenja na kojoj se, odnosno prije koje pilot zrakoplova mora zapoeti propisani postupak neuspjelog prilaenja kako minimalno nadvisivanje prepreka ne bi bilo narueno,

  zzz) taka izvjetavanja (Reporting Point): odreena geografska lokacija u odnosu na koju se moe izvijestiti o poziciji zrakoplova,

  aaaa) usluga kontrole letenja (Air Traffic Control Service): usluga koja se prua u svrhu: 1) spreavanja sudara:

  - izmeu zrakoplova, i - na manevarskoj povrini izmeu

  zrakoplova i prepreka 2) otpremanja i odravanja redovnog odvijanja

  zranog saobraaja, bbbb) usluge informacija u letu (Flight Information

  Service - FIS): usluge u cilju pruanja savjeta i informacija korisnih za sigurno i efikasno odvijanje zranog saobraaja,

  cccc) usluge uzbunjivanja (Alerting Service): usluge koje se obavljaju u cilju izvjetavanja nadlenih organizacija, a tiu se zrakoplova kome je potrebna pomo traganja i spaavanja, i pomo takvim organizacijama u akcijama traganja i spaavanja,

  dddd) ograniena zona (Restricted Area): dio zranog prostora definiranih dimenzija iznad zemlje i teritorijalnih voda neke drave unutar kojeg je letenje zrakoplova ogranieno u skladu sa odreenim uvjetima,

 • 52 - 86 , 2. 7. 2013. eeee) opasna zona (Danger Area): je zrani prostor

  definiranih dimenzija unutar kojeg, u odreenim periodima, mogu postojati aktivnosti opasne po letenje zrakoplova,

  ffff) privremeno rezervirana zona (Temporary Reserved Area): je definirana veliina zranog prostora koja je pod nadlenou jedne zrakoplovne vlasti, a zajednikim sporazumom privremeno rezervirana za specifinu upotrebu od strane neke druge zrakoplovne vlasti i kroz koju ostalom saobraaju moe biti dozvoljen prolazak uz ATC odobrenje nadlene slube kontrole letenja,

  gggg) privremeno izdvojena zona (Temporary Segregated Area): je zrani prostor definiranih dimenzija unutar kojeg se za izvoenje aktivnosti zahtijeva rezervacija zranog prostora za iskljuivu upotrebu od strane odreenih korisnika u odreenom vremenskom periodu,

  hhhh) faza nude (Emergency Phase): opi pojam koji, ovisno o sluaju, oznaava fazu neizvjesnosti, fazu uzbune ili fazu nevolje.

  (2) Skraenice upotrijebljene u ovoj Naredbi imaju sljedee znaenje: a) ACAS (Airborne Collision Avoidance System)

  avionski sistem za izbjegavanje sudara, b) AIP (Aeronautical Information Publication)

  zbornik zrakoplovnih informacija, c) AIRMET (Air Meteorological Information Report)

  informacija koja se odnosi na meteoroloke pojave na ruti na malim visinama i mogu imati uticaja na sigurnost letenja,

  d) ARO (Air Traffic Service Reporting Office) aerodromski prijavni biro,

  e) ATFM (Air Traffic Flow Management) upravljanje protokom zranog saobraaja,

  f) ATS (Air Traffic Services) slube zranog saobraaja,

  g) BHANSA (Bosnia and Herzegovina Air Navigation Service Agency) Agencija za pruanje usluga u zranoj plovidbi BiH,

  h) BHDCA (Bosnia and Herzegovina Directorate of Civil Aviation) Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH,

  i) CTOT (Calculated Take-Off Time) proraunato vrijeme polijetanja,

  j) D (Danger Area) opasna zona k) DME (Distance Measuring Equipment) ureaj za

  mjerenje udaljenosti, l) EOBT (Estimated Off-Block Time) predvieno

  vrijeme poetka voenja zrakoplova radi polijetanja, m) ETA (Estimated Time of Arrival) predvieno

  vrijeme dolaska, n) FAF (Final Approach Fix) taka zavrnog

  prilaenja, o) FIS (Flight Information Service) sluba

  informiranja u letu, p) FL (Flight Level) nivo leta, r) FPL (Filled Flight Plan) popunjen plan leta, s) ft (feet) stopa, t) GP (Glide Path) putanja poniranja (ILS), u) GA (General Aviation) sve operacije zrakoplova

  osim komercijalnog zranog saobraaja ili radova iz zraka,

  v) GAT (General Air Traffic) obuhvata sve letove koji se izvode u skladu sa pravilima i procedurama ICAO-a,

  z) GAT VFR - obuhvata sve VFR letove koji se izvode u skladu sa pravilima i procedurama ICAO-a,

  aa) IAF (Initial Approach Fix) taka poetnog prilaenja,

  bb) IAS (Indicated Airspeed) instrumentalna zrana brzina,

  cc) ICAO (International Civil Aviation Organisation) Meunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva,

  dd) ILS (Instrument Landing System) sistem za instrumentalno slijetanje,

  ee) IFR (Instrument Flight Rules) pravila instrumen-talnog letenja,

  ff) IMC (Instrument Meteorological Conditions) instrumentalni meteoroloki uvjeti,

  gg) kt (Knots) vor, hh) MAPt (Missed Approach Point) taka poetka

  neuspjelog prilaenja, ii) MDA/H (Minimum Descent Altitude/Height)

  minimalna visina poniranja apsolutna/relativna, jj) MTOM (Maximum Take-Off Mass) maksimalna

  teina zrakoplova na polijetanju, kk) MSL (Mean Sea Level) srednji nivo mora, ll) NDB (Non-Directional Radio Beacon) neusmjere-

  ni radiofar, mm) NM (Nautical Miles) nautike milje, nn) OAT (Operational Air Traffic) obuvata sve letove

  koji ne podlijeu pravilima GAT i za koje su pravila i procedure propisale nadlene dravni vlasti,

  oo) OCA/H (Obstacle Clearance Altitude-Height) visina nadvisivanja prepreka apsolutna/relativna,

  pp) P (Prohibited area) zabranjena zona rr) R (Restricted area) ograniena zona ss) RNAV (Area navigation) prostorna navigacija, tt) RNP (Required Navigation Performance)

  zahtijevane navigacijske performanse, uu) RPL (Repetitive Flight Plan) plan leta koji se

  odnosi na serije individualnih letova koji se redovno odvijaju i esto ponavljaju sa identinim osnovnim karakteristikama, kojeg podnosi korisnik zbog zadravanja i ponovnog koritenja od strane ATS jedinice,

  vv) RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) smanjeni minimumi za vertikalno razdvajanje,

  zz) RVR (Runway Visual Range) vidljivost du poletno-sletne staze,

  aaa) SID (Standard Instrument Departure) standardni instrumentalni odlazak,

  bbb) SOC (Start Of Climb) poetak penjanja, ccc) SRE (Surveillance Radar Element of Precision

  Approach Radar System) nadzorni radarski element radarskog sistema za precizno prilaenje,

  ddd) STAR (Standard Instrument Arrival) standardni instrumentalni dolazak,

  eee) SVFR (Special VFR) specijalni vizuelni let, fff) TA (Transition Altitude) prijelazna apsolutna

  visina, ggg) TRA (Temporary Reserved Area) privremeno

  rezervirana zona hhh) TSA (Temporary Segregated Area) - privremeno

  izdvojena zona, iii) UTC (Coordinated universal time) univerzalno

  koordinirano vrijeme, jjj) VFR (Visual Flight Rules) pravila vizuelnog

  letenja, kkk) VMC (Visual Meteorological Conditions) vizuelni

  meteoroloki uvjeti,

 • , 2. 7. 2013. 52 - 87 lll) VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) VHF

  svesmjerni radiofar, mmm) QFE (Atmospheric pressure at aerodrome eleva-

  tion or at runway threshold) atmosferski pritisak na nadmorskoj visini aerodroma ili na pragu poletno-sletne staze,

  nnn) QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground) podeavanje visinomjera da bi se dobila nadmorska visina kad je zrakoplov na zemlji,

  ooo) QNE standardni pritisak (1013,25 hPa), po kome se izraunava visina zrakoplova kada leti na nivoima leta.

  lan 4. (Usklaenost)

  Naredba je u skladu sa standardima i preporuenom praksom ICAO-a sadranim u navedenim dokumentima:

  a) Aneks 2 Pravila letenja, b) Aneks 5 Jedinice mjere u upotrebi u zranim i

  zemaljskim operacijama, c) Aneks 6 Operacije zrakoplova, d) Aneks 10 Zrakoplovna komunikacija, tom II, e) Aneks 11 Slube kontrole letenja, f) Dokument 4444 Upravljanje zranim saobraajem, g) Dokument 8168 Operacije zrakoplova, Knjiga I, h) Dokument 8400 ICAO skraenice i kodovi, i) Dokument 9426 Prirunik o planiranju slubi

  kontrole letenja. DIO DRUGI - PRIMJENA PRAVILA LETENJA I PRAVILA PONAANJA U ZRANOM SAOBRAAJU GLAVA I - OPA PRAVILA O LETENJU

  lan 5. (Pravila ponaanja u zranom saobraaju)

  (1) Svaki uesnik u zranom saobraaju koji pripada zrakoplovnom, pomonom ili drugom strunom osoblju mora se ponaati na nain koji obezbjeuje sigurnost i red u obavljanju zranog saobraaja, a da pri tome niko nije ugroen, oteen ili ometan i uznemiravan vie nego to je to u danim okolnostima neizbjeno.

  (2) Upravljanje zrakoplovom pri kretanju na manevarskim povrinama aerodroma, kao i pri polijetanju, letenju i slijetanju vri se na nain kojim se ne ugroava sigurnost zrakoplova, lica i stvari u zrakoplovu i na zemlji.

  (3) Buka koju stvara zrakoplov ne smije biti vea nego to to neizbjeno zahtijeva propisno upravljanje odnosno opsluivanje zrakoplova.

  (4) Osoba koja je pod uticajem alkohola ili drugih omamljujuih sredstava, kao i ona koja je u takvom tjelesnom ili duevnom stanju da nije u stanju obavljati poslove pilota zrakoplova ili lana posade, ne smije upravljati zrakoplovom, niti djelovati kao neki drugi lan posade.

  lan 6. (Primjena pravila letenja)

  (1) Upravljanje zrakoplovom u letu i na manevarskim povrinama aerodroma e biti u saglasnosti sa opim pravilima letenja koja su odreena ovom Naredbom, a kada je zrakoplov u letu, dodatno sa pravilima za vizuelno, odnosno letenje po instrumentima koja su takoe sastavni dio ove Naredbe.

  (2) Let zrakoplova, zavisno od meteorolokih uvjeta, opremljenosti zrakoplova i drugih uvjeta za letenje, vri se po pravilima letenja pri vanjskoj vidljivosti (VFR) ili po pravilima letenja pomou instrumenata (IFR).

  (3) Izbor pravila po kojima e let biti obavljen ovisi o dobu dana, meteorolokim uvjetima, vrsti, kategoriji, namjeni i opremi zrakoplova, klase i kategorizacije aerodroma i zranog prostora u kome e let biti izvren, kao i od osposobljenosti posade zrakoplova. Podatak o pravilu izvrenja leta mora biti unesen u plan leta.

  (4) Prema pravilima vizuelnog letenja (VFR), smije se letjeti ako su vrijednosti za vidljivost, odstojanje zrakoplova od oblaka i visina donje baze oblaka jednake ili vee od vrijednosti datih u Prilogu 2. ove Naredbe.

  (5) Prema pravilima letenja pomou instrumenata (IFR) mora se letjeti ako su vrijednosti navedene u Prilogu 2. ove Naredbe manje. Letenje prema VFR pravilima u IMC uvjetima je dozvoljeno ako je nadlena kontrola letenja izdala odobrenje za izvrenje specijalnog VFR leta (SVFR).

  lan 7. (Prava i dunosti voa zrakoplova)

  (1) Voa zrakoplova, bez obzira da li upravlja zrakoplovom ili ne, je odgovoran da se upravljanje zrakoplovom obavlja u skladu sa pravilima letenja, osim u sluajevima kada voa zrakoplova moe odstupiti od takvih pravila u cilju sigurnosti. Voa zrakoplova ima konanu odluku o operacijama zrakoplova.

  (2) Voa zrakoplova duan je pridravati se odredaba ove Naredbe i drugih propisa vezanih za pravila letenja i postupati u skladu sa odobrenjima i uputama nadlenih slubi kontrole letenja.

  lan 8. (Priprema leta)

  Prije nego zapone let, voa zrakoplova se mora upoznati sa svim raspoloivim informacijama vezanim za let koji namjerava izvesti. Priprema za letove koji e se obaviti izvan aerodromske zone i za letove koji podlijeu pravilima za instrumentalno letenje, a za koje se podnosi plan leta nadlenoj slubi, ukljuuje razmatranje trenutnih vremenskih izvjetaja i prognoza, uzimajui u obzir potrebnu koliinu goriva kao i alternativne mogunosti ukoliko se let ne bude mogao obaviti kao to je planirano.

  lan 9. (Dokumenti zrakoplova i registarske oznake)

  (1) U zrakoplovu se moraju nalaziti propisani dokumenti koji se odnose na zrakoplov i na zrakoplovno osoblje.

  (2) Domai i strani zrakoplovi moraju nositi jasno vidljiva registarska obiljeja koja su uoljiva za vrijeme leta.

  lan 10. (Polijetanje i slijetanje na aerodrom)

  Polijetanje i slijetanje na aerodrom ne smije se obaviti ukoliko nisu utvreni postupci i procedure za sigurno obavljanje tih operacija koje se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih informacija (AIP) Bosne i Hercegovine.

  lan 11. (Minimalne visine)

  (1) Osim u sluajevima polijetanja, odnosno slijetanja, ili kada je to odobreno od strane nadlene slube kontrole letenja, zrakoplov ne smije letjeti iznad naseljenih podruja, gradova i skupova na otvorenom, ako nije na takvoj visini koja e u sluaju nude omoguiti da se slijetanje izvri bez nepotrebnog ugroavanja ljudi i imovine na zemlji.

  (2) Iznad gradova, naseljenih podruja i skupova ljudi minimalna sigurna visina ne smije biti manja od 300 m (1000 ft) iznad najvie prepreke u krugu poluprenika 600 m od pozicije zrakoplova, a u drugim sluajevima na

 • 52 - 88 , 2. 7. 2013. visinama koje nisu manje od 150 m (500 ft) iznad zemlje ili vode.

  (3) Letenje ispod mostova, dalekovoda i drugih slinih objekata je zabranjeno.

  (4) Odredbe iz stava (2) ovoga lana ne primjenjuju se na letove policijskih, medicinskih i slube traganja i spaavanja, te na letove za posebne namjene uz prethodno odobrenje BHDCA.

  lan 12. (Nivoi krstarenja)

  Nivoi krstarenja na kojima se let ili dio leta obavlja moraju se izraziti u:

  a) nivoima leta, za letove na ili iznad najnieg upotrebnog nivoa leta ili kad je primjenjljivo, iznad prijelazne apsolutne visine,

  b) nadmorskoj visini, za letove ispod najnieg upotrebnog nivoa leta ili, kad je primjenjljivo, na ili ispod prijelazne apsolutne visine.

  lan 13. (Radiotelefonska komunikacija)

  U cilju obavljanja radiotelefonske komunikacije pilot zrakoplova i nadlena kontrola letenja moraju upotrebljavati propisane meunarodne izraze i skraenice na engleskom, odnosno na jednom od slubenih jezika u BiH u skladu sa odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH.

  lan 14. (Vrijeme)

  (1) U zrakoplovnoj navigaciji u upotrebi je jedinstveno koordinirano vrijeme (UTC) koje je izraeno u satima, minutama i sekundama 24-asovnog dana koji poinje u pono u 00:00 sati i zavrava u 23:59 sati.

  (2) Jedinice kontrole letenja moraju biti opremljene satovima koji oznaavaju sate, minute i sekunde i moraju biti istaknuti na jasno vidljivim mjestima.

  (3) Prije poetka kontroliranog leta, na zahtjev pilota ili u nekim drugim prilikama, kontrola letenja je duna pruiti informaciju o tanom vremenu (time check).

  (4) Lokalno vrijeme u BiH za vrijeme zimskog raunanja vremena je UTC+1 sat, a za vrijeme ljetnjeg raunanja vremena je UTC+2 sata.

  GLAVA II SIGNALI I ZNAKOVI lan 15.

  (Upotreba signala i znakova) (1) Za vrijeme letenja u zranom prostoru BiH svi zrakoplovi

  moraju upotrebljavati signale i znakove u skladu sa Prilogom 3. ove Naredbe.

  (2) Ukoliko je ostvarena dvostrana radiokomunikacija, uputstva i odobrenja nadlene kontrole letenja imaju prednost u odnosu na svjetlosne i zemaljske signale i znakove navedene u Prilogu 3. ove Naredbe.

  lan16. (Signali nevolje)

  (1) U sluaju nevolje pilot zrakoplova moe neuobiajenim manevrom u letu ili bilo kakvim raspoloivim sredstvom da skrene panju na svoj zrakoplov.

  (2) Sljedei signali, upotrijebljeni zajedno ili pojedinano, znae da zrakoplovu prijeti neposredna opasnost i da se trai neodlona pomo: a) radiotelegrafski signal ili signal proslijeen nekom

  drugom metodom, znaenja SOS (... ... u Morzeovom kodu),

  b) radiotelefonski signal koji se sastoji od izgovorene rjei MAYDAY,

  c) signal proslijeen putem razmjene podataka (Data link) znaenja MAYDAY,

  d) crvene svijetlee rakete ispaljene pojedinano u kratkim razmacima,

  e) padobran koji isijava crveno svjetlo, f) poruka proslijeena SSR transponderom, postavlja-

  njem moda A/C, koda 7700. lan 17.

  (Signali hitnosti) (1) Sljedei signali, bez obzira da li su upotrijebljeni zajedno

  ili pojedinano, znae da se zrakoplov nalazi u tekom poloaju i prisiljen je na slijetanje, ali ne zahtijeva neposredno pruanje pomoi: a) ponavljajui ukljuivanje i iskljuivanje svjetala za

  slijetanje, b) ponavljajui ukljuivanje i iskljuivanje navigacij-

  skih (pozicijskih) svjetala tako da se razlikuju od trepuih navigacijskih (pozicijskih) svjetala.

  (2) Sljedei signali, bez obzira da li su upotrijebljeni zajedno ili pojedinano, znae da pilot zrakoplova ima vrlo hitnu poruku za emitiranje koja se odnosi na sigurnost plovila, zrakoplova ili drugog vozila, ili na sigurnost osoba u zrakoplovu, odnosno u svom vidnom polju: a) radiotelegrafski signal ili signal proslijeen nekom

  drugom metodom, znaenja HHH, b) radiotelefonski signal koji se sastoji od izgovorene

  rjei PAN, PAN, c) signal proslijeen putem razmjene podataka (Data

  link) znaenja PAN, PAN. GLAVA III OPE ODREDBE O LETENJU ZRAKOPLOVA

  lan 18. (Izbacivanje i prskanje iz zrakoplova u letu)

  (1) Izbacivanje i rasprivanje predmeta iz zrakoplova u letu je zabranjeno, ukoliko nije odobreno od strane BHDCA i nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Ukoliko je ugroena sigurnost letenja i ivot ljudi u zrakoplovu u letu, mogu se izbacivati tereti u obliku nekodljive tekuine, finog pijeska, goriva, uadi za vuu, reklame i slini objekti, na mjestima gdje ne prijeti opasnost po ljude ili stvari na zemlji.

  lan 19. (Vuni i letovi u reklamne svrhe)

  (1) Letovi u reklamne svrhe, prilikom kojih se zrakoplovom vuku predmeti, smiju se obavljati samo uz odobrenje BHDCA. Odobrenje e se izdati samo: a) ako pilot zrakoplova posjeduje propisano ovlatenje

  za vuu, b) ako je zrakoplov opremljen badarenim barografom

  za zapisivanje visina tokom leta, c) ako osiguranje operatora zrakoplova od

  odgovornosti za tetu nanesenu treim licima izriito ukljuuje vuu predmeta,

  d) ako u grupnom letu ne uestvuje vie od tri (3) zrakoplova, pri emu razmak izmeu predmeta kojeg vue prethodni zrakoplov i zrakoplova koji ga slijedi, kao i izmeu samih zrakoplova mora iznositi najmanje 200 stopa (60 m).

  (2) Odredba stava (1) pod b) ne primjenjuje se na obavljanje radova iz zraka ako se pritom upotrebljava helikopter.

  (3) Odredbe stava (1) ovoga lana nee se primjenjivati za vuu jedrilica i ovjesnih jedrilica pod uvjetom da pilot posjeduje propisano ovlatenje za vuu.

  (4) Izuzev od odredbi lana 19. ovoga Naredbaa, reklamni letovi mogu se obavljati na visinama od najmanje 1000

 • , 2. 7. 2013. 52 - 89 stopa iznad najvie prepreke u polupreniku od 600 m. Iznad gradova, drugih gusto naseljenih podruja i grupa ljudi, reklamni letovi mogu se obavljati na visini od najmanje 2000 stopa iznad najvie prepreke u polupreniku od 600 m. U tim se podrujima, moraju iskljuivo upotrebljavati zrakoplovi koji zadovoljavaju zahtjeve za zatitu od buke zrakoplova, u skladu sa propisom. Reklamni letovi unutar kontroliranih zona i zranom prostoru klase C, smiju se obavljati samo uz prethodno pribavljeno odobrenje nadlene slube kontrole letenja.

  (5) Za obavljanje letova u reklamne svrhe, BHDCA moe propisati posebna vremenska ogranienja.

  (6) Odobrenje iz stava (1) ovoga lana nije potrebno za letove u reklamne svrhe kod kojih je poruka ispisana samo na zrakoplovu.

  (7) Letovi u reklamne svrhe u kojima se koriste akustina sredstva su zabranjeni.

  (8) Vuni letovi zrakoplova Oruanih snaga BiH ureuju se posebnim propisom.

  lan 20. (Padobranski skokovi)

  (1) Padobranski skokovi, osim skokova u nudi, mogu se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zranog prostora. Za padobranske skokove unutar kontroliranog zranog prostora potrebno je odobrenje nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Za izvoenje padobranskih skokova izvan aerodroma i za padobranske skokove nou, potrebno je odobrenje BHDCA.

  lan 21. (Akrobatski letovi)

  (1) Akrobatski letovi mogu se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zranog prostora na visini ne manjoj od 500 m (1700 ft). Akrobatsko letenje unutar kontroliranog zranog prostora i na visinama manjim od 500 m se moe obaviti uz odobrenje BHDCA i nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Akrobatski letovi se ne mogu izvoditi iznad gusto naseljenih podruja, zona poara ili zona gdje postoji opasnost od poara ili eksplozije, kao i iznad otvorenih skupova ljudi.

  lan 22. (Letenje u formaciji - grupno letenje)

  (1) Za letenje zrakoplova u formaciji potrebna je saglasnost svih voa zrakoplova koji uestvuju u takvom letu.

  (2) Letovi u formaciji koji e se obaviti u kontroliranom zranom prostoru moraju se obaviti uz saglasnost nadlene slube kontrole letenja i na njih e se primijeniti sljedea pravila: a) svi zrakoplovi koji uestvuju u grupnom letenju

  smatrae se kao jedan zrakoplov, b) za razdvajanje meu zrakoplovima je odgovoran

  voa grupe i svaki od voa zrakoplova uesnika u letenju,

  c) prilikom letenja u formaciji (grupno letenje) udaljenost meu zrakoplovima nee prelaziti vie od 1 km (0,5 NM) po pravcu i bono, te 30 m (100 ft) po visini.

  lan 23. (Letenje jedrilica)

  (1) Letenje jedrilica moe se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zranog prostora, a unutar kontroliranog zranog prostora uz odobrenje nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Letenje jedrilica moe se izvoditi u IMC uvjetima ukoliko je jedrilica opremljena za takvo letenje i ako pilot ima ovlatenje.

  lan 24. (Letenje ultralakih letjelica)

  (1) Letenje ultralakih letjelica moe se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zranog prostora.

  (2) U kontroliranom zranom prostoru letenje ultralakih letjelica se moe obavljati uz prethodno odobrenje nadlene slube kontrole letenja.

  lan 25. (Letenje balona)

  (1) Letenje balona moe se izvoditi za vrijeme dnevne svjetlosti u VMC uvjetima izvan kontroliranog zranog prostora uz odobrenje BHDCA.

  (2) Letenje balona u kontroliranom zranom prostoru se obavlja samo uz odobrenje nadlene slube kontrole letenja uz obavezu javljanja promjene visine najmanje jedan sat prije zapoinjanja penjanja za balone,

  (3) Za vrijeme obavljanja letova balona u kontroliranom zranom prostoru obavezna je upotreba transpondera mod A i C.

  lan 26. (Letenje zrakoplovnih modela)

  (1) Zrakoplovni modeli na motorni pogon i drugi letei objekti kojima je mogue upravljati smiju letjeti na udaljenosti manjoj od 1,5 km od naseljenih mjesta iskljuivo uz odobrenje BHDCA. Odobrenje je potrebno i za zrakoplovne modele svih vrsta koji lete na udaljenosti manjoj od 1,5 km od granica aerodroma.

  (2) Odobrenje se moe izdati struno osposobljenim osobama za svaki pojedinani sluaj ili kao ope odobrenje.

  (3) Ukoliko se takvi letovi namjeravaju izvravati na aerodromu, odnosno u kontroliranom zranom prostoru, potrebno je pribaviti i saglasnost nadlene slube kontrole letenja i operatora aerodroma.

  lan 27. (Letenje nadzvunim brzinama)

  U zranom prostoru Bosne i Hercegovine letenje nadzvunim brzinama dozvoljeno je samo uz izriito odobrenje Ministarstva.

  lan 28. (Opasne, ograniene i zabranjene zone za letenje)

  (1) U zranom prostoru Bosne i Hercegovine uspostavljena su ogranienja koritenja zranog prostora razliitih stepena strogosti u skladu sa ICAO: a) Opasna zona (D), b) Zabranjena zona (P), c) Ograniena zona (R).

  (2) Opasne, zabranjene i ograniene zone se objavljuju u odgovarajuim zrakoplovnim publikacijama.

  (3) Zrakoplov nee letjeti u zabranjenoj ili ogranienoj zoni, iji su podaci blagovremeno objavljeni, osim u skladu sa ogranienjima, ili uz dozvolu nadlenih tijela Bosne i Hercegovine koja su te zone uspostavila.

  (4) U namjeri da osigura dodatni kapacitet zranog prostora i pobolja efikasnost i fleksibilnost operacija zrakoplova, nadlena tijela Bosne i Hercegovine e definirati procedure koje e omoguiti fleksibilnu upotrebu zranog prostora rezerviranog za vojne ili druge specijalne aktivnosti, te omoguiti siguran pristup rezerviranom prostoru svim korisnicima.

 • 52 - 90 , 2. 7. 2013. (5) Ovisno o potrebama i zahtjevima za rezervaciju zranog

  prostora, nadlena tijela Bosne i Hercegovine e definirati privremeno rezervirane zone (TRA) i privremeno izdvojene zone (TSA).

  DIO TREI - IZBJEGAVANJE SUDARA I PRVENSTVO PUTA

  lan 29. (Operacije zrakoplova)

  Piloti zrakoplova u svakom trenutku moraju odravati odstojanje od drugih zrakoplova, vozila i prepreka kako bi izbjegli opasnost od sudara.

  lan 30. (Pravo prvenstva)

  (1) Zrakoplov koji ima prvenstvo puta zadrava pravac, brzinu i nivo leta, a u sluaju potrebe, voa zrakoplova je duan da preduzme sve mjere da bi se izbjegla opasnost od sudara.

  (2) Zrakoplov koji daje prednost drugom zrakoplovu ne smije letjeti iznad, ispod ili ispred predmetnog zrakoplova ukoliko nisu uzeta u obzir vrtlona strujanja koja bi mogla imati uticaja na let zrakoplova kome se daje prednost.

  (3) Zrakoplovi koji se u letu pribliavaju jedan drugom u suprotnim smjerovima, moraju se, ukoliko postoji opasnost od sudara, izbjei skretanjem u desnu stranu.

  (4) Zrakoplov koji leti po pravilima letenja na osnovu kojih je obavezan drati odstojanje od ostalih zrakoplova je duan izbjegavati letenje iznad, ispod ili ispred drugih zrakoplova, ukoliko se takva operacija nee obaviti na sigurnoj udaljenosti i ukoliko nije uzeta u obzir kategorija turbulencije.

  (5) Zrakoplov u opasnosti ima prvenstvo puta u zraku i na zemlji u odnosu na sve druge zrakoplove.

  (6) Kada se dva zrakoplova pribliavaju jedan drugom na priblino istoj visini, zrakoplov kome se sa desne strane pribliava drugi zrakoplov e dati prvenstvo puta osim u sluajevima: a) zrakoplovi na sopstveni pogon koji su tei od zraka

  e dati pravo prvenstva zranim brodovima (cepelin), jedrilicama i balonima,

  b) zrani brodovi (cepelini) e dati pravo prvenstva jedrilicama i balonima,

  c) jedrilice e dati pravo prvenstva balonima, d) zrakoplovi na sopstveni pogon e dati pravo

  prvenstva zrakoplovima koji vuku druge zrakoplove ili predmete.

  lan 31. (Preticanje)

  (1) Zrakoplov pretie drugi zrakoplov ako mu se pribliava od pozadi sa smjerom leta koji u odnosu na smjer letenja zrakoplova koji je ispred, zaklapa ugao manji od 70. Zrakoplov u preticanju je duan izbjei putanju zrakoplova koga pretie promjenom smjera kretanja udesno ak i kada je u fazi penjanja ili poniranja.

  (2) U uvjetima nonog letenja meusobni odnos smjerova leta smatra se odreenim kada se propisana pozicijska svjetla na avionu (Prilog 4.) ne mogu vidjeti.

  lan 32. (Slijetanje)

  (1) Zrakoplovi koji su u prilazu na slijetanje ili se nalaze u zavrnoj fazi slijetanja imaju prednost u odnosu na ostale zrakoplove.

  (2) Zrakoplov koji je uoio da je drugi zrakoplov primoran na slijetanje e dati prednost takvom zrakoplovu.

  (3) Kada dva ili vie zrakoplova prilaze aerodromu na slijetanje, zrakoplov na veoj visini e dati prednost zrakoplovu na manjoj visini.

  (4) Zrakoplov na manjoj visini ne smije drugom zrakoplovu koji je u fazi zavrnog prilaenja na slijetanje presijecati letnu putanju ili ga preticati.

  (5) Redoslijed slijetanja zrakoplova odreuje nadlena sluba kontrole letenja, ovisno o vrsti, kategoriji i namjeni zrakoplova, kao i o svrsi leta i stanju u kome se nalazi zrakoplov.

  lan 33. (Polijetanje)

  (1) Zrakoplov koji se kree na manevarskim povrinama aerodroma e dati prednost zrakoplovu koji je na polijetanju ili je u fazi pripreme za polijetanje. Zrakoplov smije poletjeti tek onda kad ne postoji opasnost od sudara.

  (2) Redoslijed polijetanja zrakoplova odreuje nadlena sluba kontrole letenja, ovisno o vrsti, kategoriji i namjeni zrakoplova.

  lan 34. (Voenje na manevarskim povrinama)

  (1) Kretanje zrakoplova sopstvenim pogonom po zemlji moe se vriti na manevarskim povrinama aerodroma i platformi, pod uvjetom da je zrakoplov tehniki ispravan, da njime upravlja ovlateno lice i da je dobijeno odobrenje za vrenje takve radnje od nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Vozilo koje vue zrakoplov na manevarskim povrinama aerodroma, ukljuujui i platformu, ima pravo prvenstva u odnosu na zrakoplov u vonji i na druga vozila. Zrakoplov u vonji ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja ne vuku ili guraju zrakoplov.

  (3) Ako postoji opasnost od sudara zrakoplova koji se tokom vonje po manevarskim povrinama aerodroma meusobno pribliavaju: a) zrakoplovi koji se kreu u suprotnim ili priblino

  suprotnim smjerovima moraju se zaustaviti ili izbjei jedan drugog skretanjem udesno,

  b) kada se smjerovi zrakoplova ukrtaju, zrakoplov koji dolazi sa lijeve strane mora primijeniti postupak izbjegavanja,

  c) u sluaju da se zrakoplovi pretiu, zrakoplov koji pretie mora izbjei smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera kretanja udesno.

  (4) Zrakoplov koji se kree manevarskim povrinama aerodroma mora se zaustaviti na poziciji za ekanje prije izlaska na pistu, osim ako nadlena sluba kontrole letenja nije dala drugaiju instrukciju.

  lan 35. (Kretanje na vodi)

  (1) Kada se dva zrakoplova ili zrakoplov i plovilo jedno drugome pribliavaju na vodi, a postoji opasnost od sudara, zrakoplovi e paljivo obratiti panju na okolnosti i uvjete u skladu sa manevarskim sposobnostima plovila.

  (2) Zrakoplov kome se sa desne strane pribliava drugi zrakoplov ili plovilo, e istome dati prednost.

  (3) Zrakoplov koji se pribliava drugom zrakoplovu ili plovilu u suprotnom ili priblino suprotnom smjeru mora skrenuti udesno i odravati potrebno odstojanje.

  (4) Zrakoplov ili plovilo koje se pretie ima prednost, s tim da zrakoplov koji pretie mora odravati potrebno odstojanje.

  (5) Zrakoplovi koji polijeu, odnosno slijeu na vodu, moraju odravati takvo odstojanje od plovila koje e omoguiti nesmetano kretanje plovila.

 • , 2. 7. 2013. 52 - 91 DIO ETVRTI - AERODROMSKE OPERACIJE

  lan 36. (Operacije na aerodromu i u okolini)

  (1) Aerodromski saobraaj je saobraaj zrakoplova koji se nalaze u aerodromskom krugu, u njega ulaze ili iz njega izlaze, kao i sav saobraaj na manevarskim povrinama aerodroma.

  (2) Manevarske povrine aerodroma su poletno-sletne staze, staze za vonju i ostali dijelovi aerodroma predvieni za vonju, iskljuujui platformu.

  (3) Zrakoplov koji je operativan na aerodromu ili u njegovoj okolini, bez obzira da li se nalazi u zoni aerodroma ili ne, mora: a) posmatrati ostali aerodromski saobraaj u cilju

  izbjegavanja sudara, b) uklopiti se ili izbjei protok saobraaja koji je

  formiran od strane drugih zrakoplova, c) u prilazu na slijetanje ili poslije polijetanja sve

  zaokrete praviti u lijevu stranu, osim ako drugaije nije odreeno,

  d) slijetati i polijetati uz vjetar, osim ako iz sigurnosnih razloga, poloaja piste ili zahtjeva saobraaja neki drugi nain je prihvatljiviji.

  lan 37. (Letenje na aerodromu i u aerodromskoj okolini)

  Pilot koji leti, upravlja zrakoplovom na aerodromu ili u njegovoj okolini duan je:

  a) pridravati se propisa o letenju zrakoplova na aerodromu ili u njegovoj okolini definiranih ovm Naredbom,

  b) pratiti saobraaj na aerodromu u cilju izbjegavanja sudara,

  c) uklopiti se u tok saobraaja ili se iz njega uoljivo izdvojiti,

  d) u aerodromskom krugu prilikom prilaenja na slijetanje ili poslije polijetanja promjene pravca kretanja obavljati lijevim zaokretima ukoliko nije drukije odreeno,

  e) slijetati i polijetati uz vjetar, osim ako iz sigurnosnih razloga, poloaja piste ili zahtjeva saobraaja neki drugi nain je prihvatljiviji,

  f) postupati u skladu sa odobrenjima i uputama izdatim putem radioveze,

  g) tokom vonje presjei pistu pod pravim uglom, i to samo onda kada na polijetanju ili u prilaenju na slijetanje nema drugih zrakoplova,

  h) poslije slijetanja to je bre mogue napustiti poletno-sletnu stazu,

  i) sletjeti desno od sletnog znaka T, ukoliko nije drukije odreeno,

  j) poslije uzlijetanja, penjati to veim gradijentom penjanja uzimajui u obzir operativno-tehnike karakteristike zrakoplova i sigurnost aviosaobraaja,

  k) nakon neuspjelog prilaenja na slijetanje postupiti u skladu sa procedurama propisanim za aerodrome,

  l) izbjegavati zonu aerodromskog saobraaja i kontroliranu zonu ukoliko ne namjerava sletjeti.

  lan 38. (Letenje na nekontroliranom aerodromu)

  (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na nekontroliranom aerodromu ili u njegovoj okolini duan je postupati u skladu sa odredbama lana 37. stav (1) take a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), te:

  a) pet minuta prije ulaska u zonu aerodroma, na unaprijed utvrenoj frekvenciji, emitirati naslijepo poruku sljedeeg sadraja: 1) ime aerodroma na koji se poruka odnosi, 2) registraciju i tip zrakoplova, 3) trenutnu poziciju i visinu, 4) svoju namjeru.

  b) za vrijeme leta u zoni aerodroma stalno biti na prijemu na utvrenoj frekvenciji,

  c) ako namjerava sletjeti, ukljuiti se u aerodromski krug na utvrenoj visini: 1) u poziciji niz vjetar za stazu koja je u upotrebi,

  ili 2) na bilo kojoj poziciji u aerodromskom krugu

  ako nema saobraaja, ili 3) na nekoj poziciji koju sami uesnici saobraaja

  u aerodromskom krugu dogovore. d) obavezno, naslijepo davati izvjetaj o poziciji koji se

  odnosi na poziciju niz vjetar i poziciju u zavrnom prilazu na slijetanje koje mora u sebi sadravati naziv aerodroma, pozivni znak zrakoplova i planiranu stazu za slijetanje,

  e) na stajanci, prije uzlijetanja, emitirati naslijepo poruku koja u sebi sadri: 1) registarsku oznaku i tip zrakoplova, 2) planirano voenje, 3) planiranu stazu za polijetanje, 4) svrhu i namjeru leta odnosno odredite.

  (2) Saobraaj koji se odvija u aerodromskom krugu ima prednost u odnosu na ostali saobraaj, osim u sluajevima nude.

  (3) Ako se u aerodromskom krugu saobraaj ve odvija, smjer slijetanja, odnosno polijetanja se odreuje prema postojeem saobraaju i obavezan je za sve zrakoplove koji se u njega ukljuuju.

  (4) Pilot zrakoplova koji nije opremljen radioureajem, duan je pridravati se odredaba ovog lana, osim onih odredaba koje se tiu radioveze.

  lan 39. (Letenje na kontroliranom aerodromu)

  (1) Pilot koji upravlja zrakoplovom na kontroliranom aerodromu ili njegovoj okolini, duan je: a) postupati u skladu sa odredbama lana 37. ove

  Naredbe, b) biti stalno na prijemu na odreenoj frekvenciji

  nadlene slube kontrole letenja, c) ukoliko ostvarenje radiotelefonske komunikacije

  nije mogue, pilot zrakoplova mora postupati prema odobrenjima, uputstvima i informacijama proslijeenim svjetlosnim signalima i znakovima,

  d) putem radiotelefonske komunikacije ili pomou znakova pribaviti odobrenja za sva kretanja na manevarskim povrinama aerodroma, te

  e) slijediti signale i znakove aerodromskog operatora za kretanja na platformi i povrinama aerodroma namijenjenim za parkiranje zrakoplova.

  (2) Na kontroliranom aerodromu, za sva odstupanja od pravila letenja propisanih ovm Naredbom nadlena je aerodromska kontrola letenja.

  (3) Saobraaj pjeaka i vozila na manevarskim povrinama kontroliranog aerodroma moe se obavljati iskljuivo uz odobrenje nadlene aerodromske kontrole letenja.

  (4) U sluajevima smanjene vidljivosti, kretanje osoblja i vozila na manevarskim povrinama aerodroma e biti smanjeno na najmanju moguu mjeru.

 • 52 - 92 , 2. 7. 2013. lan 40.

  (Pokretanje i proba motora zrakoplova) (1) Motori zrakoplova smiju se pokrenuti samo ako na

  pilotskom sjeditu sjedi obuena i ovlatena osoba, a pokretanje motora nee ugroziti imovinu i lica. Motor smije raditi samo ako je stajni trap propisno osiguran kako ne bi dolo do pomjeranja zrakoplova.

  (2) Proba motora se mora obaviti na nain da objekti, drugi zrakoplovi, vozila ili ljudi ne budu izloeni izduvnim strujanjima iz motora.

  (3) Za probe motora koje se obavljaju na platformi potrebno je prethodno odobrenje nadlene kontrole letenja.

  DIO PETI - ODREDBE O ZRAKOPLOVU lan 41.

  (Letovi u simuliranim instrumentalnim meteo-uvjetima) Zrakoplov smije letjeti u simuliranim instrumentalnim

  meteo-uvjetima ukoliko je u potpunosti opremljen duplim komandama za upravljanje zrakoplovom i ako drugi pilot zrakoplova posjeduje vaee kvalifikacije i ovlatenja za takvu vrstu letenja. Drugi pilot mora imati preglednost ispred i sa strana zrakoplova, ili mora imati strunog posmatraa koji se takoer nalazi u zrakoplovu sa kime ima ostvarenu komunikaciju.

  lan 42. (Obavezna svjetla na zrakoplovu)

  (1) Zrakoplov mora biti opremljen propisanim svjetlima, opisanim u Prilogu 4. ove Naredbe, osim zrakoplova koji prema tehnikim uvjetima za plovidbenost ne mora imati ta svjetla.

  (2) Svjetla koja slue za uoavanje zrakoplova (svjetla protiv sudara), moraju biti ukljuena prije putanja motora u rad, a iskljuuju se poslije slijetanja i prestanka rada motora zrakoplova.

  (3) Zrakoplovi koji su operativni moraju upotrebljavati obavezna svjetla u skladu sa odredbama Priloga 4. ove Naredbe.

  lan 43. (Obavezna svjetla na zrakoplovu na vodi)

  Zrakoplovi na vodi moraju upotrebljavati obavezna svjetla u skladu sa odredbama Priloga 4. ove Naredbe.

  lan 44. (Opremljenost zrakoplova sredstvima za komunikaciju i

  navigaciju) U cilju sigurnog odvijanja zranog saobraaja svi

  zrakoplovi koji lete u zranom prostoru BiH moraju biti opremljeni propisanom opremom za komunikaciju i navigaciju.

  lan 45. (Obaveze pilota i operatora zrakoplova)

  (1) Let ne smije biti zapoet ukoliko u zrakoplovu ne postoji propisana oprema za komunikaciju i navigaciju, i ukoliko nije u operativnom stanju.

  (2) Ako se prije poetka leta utvrdi da oprema za komunikaciju i navigaciju u zrakoplovu nije ispravna, nadlena kontrola letenja moe, u pojedinom sluaju, odobriti izvrenje takvog leta ukoliko sigurnost zranog saobraaja nee biti ugroena. Ako neki od dijelova navedene opreme koji su neophodni za sigurnost letenja, otkau u toku leta, pilot zrakoplova je duan, u najkraem moguem roku, o tome obavijestiti nadlenu kontrolu letenja.

  lan 46. (Oprema za komunikaciju za "IFR" letove)

  (1) Za izvrenje "IFR" letova zrakoplovi moraju biti opremljeni sa dva VHF primopredajnika kod kojih je

  obim frekvencijskog podruja od 117,975 do 137 MHz sa razmakom od po 25 kHz.

  (2) Za izvrenje "IFR" letova iznad nivoa leta 195 zrakoplovi moraju biti opremljeni sa dva primopredajnika sa razmakom kanala od po 8,33 kHz.

  lan 47. (Oprema za navigaciju za "IFR" letove)

  (1) Za izvrenje "IFR" letova zrakoplovi moraju biti opremljeni sa: a) dva VOR prijemnika, b) jednim automatskim radiokompasom (ADF), koji

  obuhvata frekvencijsko podruje u rasponu od 200 kHz do 526,5 kHz sa pokazivaem smjera i sposobnosti sluanja signala,

  c) jednim SSR transponderom sa modom A i C sa automatskim prosljeivanjem visine,

  d) jednim ureajem za mjerenje daljine (DME), e) opremom za prostornu navigaciju, ukoliko je njena

  upotreba obavezna. (2) Za izvrenje ILS prilaza zrakoplovi moraju biti opremljeni

  sa: a) jednim prijemnikom ILS usmjerivaa signala (LLZ), b) jednim prijemnikom ILS signala putanje poniranja

  (GP), c) jednim UKT prijemnikom sa pokazivaem signala

  radiomarkera, d) jednim pokazivaem usmjerivaa ILS signala i

  putanje poniranja. lan 48.

  (Opremljenost zrakoplova sistemom za izbjegavanje sudara u zraku ACAS II)

  Svi zrakoplovi na turbinski pogon najvee doputene mase na polijetanju preko 5700 kg ili sa brojem putnikih sjedita veim od 19 moraju biti opremljeni sistemom za izbjegavanje sudara ACAS II.

  lan 49. (Oprema za prostornu navigaciju)

  (1) Upotreba opreme za prostornu navigaciju doputena je za letove koji lete utvrenim dolaznim i odlaznim rutama ili objavljenim rutama za prostornu navigaciju, na direktnim rutama koje u pojedinim sluajevima dodijeli nadlena kontrola letenja, ako oprema za prostornu navigaciju udovoljava zahtijevanoj navigacijskoj sposobnosti (Required Navigation Performance RNP) za letenje u odgovarajuem zranom prostoru, ruti ili utvrenim dolaznim/odlaznim rutama.

  (2) Zrakoplovi koji lete objavljenim rutama za prostornu navigaciju, utvrenim prijelaznim rutama i utvrenim dolaznim i odlaznim rutama, te iznad utvrenih nivoa leta i u predvienim zranim prostorima, moraju biti opremljeni osnovnom opremom za prostornu navigaciju (Basic RNAV Equipment) koja udovoljava zahtjevima navigacijske sposobnosti "RNP 5". Osnovna oprema za prostornu navigaciju mora osigurati da bono navigacijsko odstupanje od rute ne iznosi vie od 5 NM tokom 95% trajanja leta.

  lan 50. (Oprema za komunikaciju i navigaciju za "VFR" letove)

  (1) Avioni, helikopteri, motorne jedrilice, jedrilice, zrani brodovi i slobodni baloni sa posadom, moraju za obavljanje "VFR" letova biti opremljeni jednim VHF primopredajnikom frekvencijskog raspona od 117,975 MHz do 137 MHz, koji su potrebni za obavljanje planiranog leta.

 • , 2. 7. 2013. 52 - 93 (2) Zrakoplovi koji lete iznad nivoa leta 195 moraju biti

  opremljeni primopredajnicima frekvencijskog raspona od 8,33 kHz.

  (3) Oprema za komunikaciju je obavezna za letenje u zranom prostoru klase C, D, E i G i za letenje nou.

  (4) Pored opreme za komunikaciju, zrakoplovi koji lete prema pravilima za vizuelno letenje, a letenje se obavlja u kontroliranom zranom prostoru klase C, nou i u TMA Sarajevo, moraju biti opremljeni jednim "SSR" transponderom.

  DIO ESTI - PRAVILA VIZUELNOG LETENJA lan 51.

  (VFR letovi u zranom prostoru BiH) (1) VFR letovi se mogu obavljati u zranom prostoru klase C,

  D, E i G, ukoliko vrijednosti vidljivosti i odstojanje od oblaka nisu manje od vrijednosti datih u Prilogu 2. ove Naredbe.

  (2) U zranom prostoru BiH dozvoljeni su VFR letovi: a) u toku dana, b) u toku noi (noni VFR), c) do nivoa leta FL 200, d) u meteo-uvjetima za letenje ispod minimuma

  propisanih za letenje sa vidljivou (specijalni VFR let),

  e) unutar i izvan kontroliranog zranog prostora, f) u skladu sa odobrenjima nadlene slube kontrole

  letenja. (3) Zrakoplovi koji obavljaju VFR letove u kontroliranom

  zranom prostoru ili dijelovima zranog prostora unaprijed odreenog od strane nadlene slube kontrole letenja moraju biti opremljeni navigacijskom i opremom za komunikaciju u skladu sa lanom 50. Naredb.Takvi letovi moraju neprekidno biti na sluanju i praenju radioveze, i na zahtjev nadlene slube kontrole letenja davati izvjetaj o poziciji zrakoplova.

  (4) GAT VFR letovi na i ispod FL 195 e se obavljati: a) u rezerviranom zranom prostoru (privremeno

  rezerviranom zranom prostoru ili njegovom ekvivalentu),

  b) u skladu sa odobrenjem nadlene slube kontrole letenja,

  c) u stalno ili privremeno uspostavljenim koridorima za vizuelno letenje.

  (5) GAT VFR letovi iznad FL 195 ukljuujui i FL 285 e se obavljati: a) u rezerviranom zranom prostoru (privremeno

  rezerviranom zranom prostoru ili njegovom ekvivalentu),

  b) u skladu sa ATC odobrenjem nadlene slube kontrole letenja.

  (6) Rutni GAT VFR letovi iznad FL 195 nee biti odobreni. (7) GAT VFR letovi iznad FL 290 bie odobreni samo unutar

  rezerviranog zranog prostora. Pravila koja se primjenjuju u rezerviranom dijelu zranog prostora na i iznad FL 290 ne podlijeu primjeni smanjenog minimuma vertikalnog razdvajanja od 300 m (1000 ft).

  (8) Izvoenje VFR letova iznad nivoa 290 u kome se primjenjuje minimum vertikalnog razdvajanja od 300 m (1000 ft) nee biti odobreno.

  (9) Kada intenzitet saobraaja i situacija u zranom prostoru zahtijevaju, nadlena sluba kontrole letenja moe u prostorno i vremenski ogranienom obimu, u potpunosti ili djelimino, zabraniti obavljanje VFR letova u kontroliranom zranom prostoru.

  lan 52. (Ogranienje brzine)

  U zranom prostoru klase C, D, E i G ogranienje brzine za VFR letove je 250 vorova.

  lan 53. (Postavljanje visinomjera)

  (1) VFR letovi na ili ispod prijelazne apsolutne visine moraju letjeti po visinomjeru koji je podeen na osnovu QNH pritiska kontroliranog aerodroma koji je najblii ruti leta.

  (2) Kod izvrenja VFR letova iznad prijelazne apsolutne visine pilot zrakoplova mora podesiti visinomjer na vrijednost standardnog QNE pritiska (1013,25 hPa).

  lan 54. (Nivoi leta kod VFR letova)

  (1) Kada se VFR let obavlja iznad prijelazne apsolutne visine obavlja se po visinomjeru podeenom na QNE pritisak i leti se po nivoima leta za VFR letove, navedenim u tabeli nivoa leta koja se nalazi u Prilogu 5. ove Naredbe.

  (2) Ukoliko se VFR let obavlja na visinama iznad 3000 ft (900 m) MSL ili 1000 ft (300 m) iznad prepreka, ovisno o tome ta je vie, pilot zrakoplova e letjeti na visinama iz tabele nivoa leta prikazanim u Prilogu 5. ove Naredbe.

  (3) VFR let na visini 3000 ft (900 m) MSL ili 1000 ft (300 m) iznad prepreka, ovisno o tome ta je vie i ispod te visine, izvodie se na slobodno odabranoj visini.

  (4) Odredbe iz stava (2) ovog lana ne odnose se na jedrilice u slobodnom preletu.

  lan 55. (Specijalni VFR letovi)

  (1) Specijalni VFR letovi (SVFR) su VFR letovi koji se obavljaju u kontroliranoj zoni pri meteorolokim uvjetima koji su ispod minimuma za VFR letenje i za koje je potrebno odobrenje nadlene slube kontrole letenja.

  (2) Nadlena kontrola letenja e izdati odobrenje za obavljanje SVFR ukoliko to dozvoljava situacija u saobraaju, ukoliko je pilot obuen za takvu vrstu letenja, te ako je vidljivost pri zemlji 1500 m ili vie, a za helikoptere 800 m ili vie, a donja baza oblaka je na minimalno 150 m (500 ft).

  lan 56. (VFR letovi iznad oblaka)

  Obavljanje VFR letova iznad oblaka je dozvoljeno: a) ako visina leta iznosi najmanje 1000 ft (300 m)

  iznad zemlje ili vodene povrine i ako se odrava vidljivost u letu i odstojanje od oblaka prema vrijednostima za zrani prostor klase E,

  b) ako je pilot osposobljen za takvu vrstu letenja i za odravanje radiotelefonske komunikacije,

  c) ako je prilaz i slijetanje na aerodrom mogu u VMC uvjetima.

  lan 57. (VFR letovi nou)

  (1) Vizuelno letenje nou u aerodromskoj zoni moe se vriti ako je pilot osposobljen i zrakoplov opremljen za takvo letenje. Nono vizuelno letenje moe se vriti ako: a) horizontalna vidljivost nije manja od 8000 m, a baza

  oblaka nije ispod 1500 ft, b) pilot zrakoplova ima stalni vizuelni kontakt sa

  zemljom, c) je uspostavljena radiokomunikacija u zranom

  prostoru klase E i G, e) je aerodrom opremljen za nono letenje i ako se

  svjetla na pisti i svjetla za oznaavanje prepreka mogu vidjeti iz bilo kojeg dijela aerodromske zone.

 • 52 - 94 , 2. 7. 2013. (2) Ukoliko se let obavlja izvan aerodromske zone, zrakoplov

  mora koristiti transponder. (3) Za none VFR letove voa zrakoplova mora popuniti i

  dostaviti plan leta. lan 58.

  (Promjena reima letenja iz VFR u IFR) (1) Promjena reima letenja iz VFR u IFR moe se provesti

  ako: a) je pilot obuen i zrakoplov opremljen za takvu vrstu

  letenja, b) e se nastavak leta u IFR reimu odvijati iskljuivo u

  kontroliranom zranom prostoru, c) nadlena kontrola letenja izda odobrenje za

  promjenu pravila letenja, d) je popunjen plan leta i pilot zrakoplova obavijesti

  nadlenu kontrolu letenja o promjenama u planu letenja.

  (2) Ukoliko pilot zrakoplova koji leti po VFR pravilima nije u mogunosti iz bilo kojih razloga pribaviti odobrenje nadlene kontrole letenja za promjenu pravila letenja, duan je obavijestiti nadlenu kontrolu letenja o preduzetim akcijama bez obzira da li naputa zrani prostor u kome je dolo do promjene meteorolokih minimuma za VFR letenje ili slijee na najblii aerodrom.

  lan 59. (Letovi u cilju potrage i spaavanja, pruanja hitne medicinske

  pomoi i gaenja poara) Prilikom obavljanja letova u cilju potrage i spaavanja,

  kao i u cilju pruanja hitne medicinske pomoi i gaenja poara moe se odstupiti od pravila propisanih odredbama lana 51. do 58. ovog Naredbaa, ne ugroavajui sigurnost leta, zrakoplova i putnika. DIO SEDMI - PRAVILA INSTRUMENTALNOG LETENJA

  lan 60. (IFR letovi u zranom prostoru BiH)

  (1) Pravila instrumentalnog letenja (IFR) primjenjuju se na letenje zrakoplova koje se vri iskljuivo pomou ureaja i instrumenata u zrakoplovu i na zemlji. IFR letovi se mogu obavljati u zranom prostoru klase C, D i E.

  (2) Zrakoplov koji leti prema pravilima za instrumentalno letenje mora biti opremljen odgovarajuim instrumentima i opremom za navigaciju, a voa zrakoplova obuen za takvu vrstu letenja.

  (3) Polijetanje i slijetanje zrakoplova prema pravilima instrumentalnog letenja moe se vriti samo na kontroliranim aerodromima za koje su u Zborniku zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine (AIP) objavljene procedure za instrumentalni dolazak i odlazak.

  lan 61. (Minimalna sigurna visina kod IFR letenja)

  Osim prilikom polijetanja i slijetanja, minimalna sigurna visina za IFR letove iznosi najmanje 1000 ft (300 m) iznad najvie prepreke u polupreniku od 8 km od procijenjene pozicije, odnosno 2000 ft (600 m) u polupreniku od 8 km od procijenjene pozicije zrakoplova za letove u planinskim podrujima. Planinskim podrujem se smatra teren koji je vii od 1500 m nadmorske visine.

  lan 62. (Postavljanje visinomjera i nivoi leta kod IFR letova)

  (1) Kod IFR letova na ili ispod prijelazne apsolutne visine pilot zrakoplova mora postaviti visinomjer na QNH pritisak dobijen od nadlene kontrole letenja.

  (2) Kada se IFR letovi obavljaju iznad prijelazne apsolutne visine pilot zrakoplova je obavezan visinomjer podesiti po standardnom QNE pritisku.

  (3) IFR letovi u kontroliranom zranom prostoru, osim kada se zrakoplov nalazi u fazi penjanja ili sniavanja, obavljaju se po nivoima leta ili po apsolutnoj visini iz tabele nivoa leta navedenih u Prilogu 5. ove Naredbe.

  (4) IFR letenje u zranom prostoru klase G u Bosni i Hercegovini nije dozvoljeno, te se planovi letenja za takve IFR letove nee prihvatati i za njih se nee izdavati odobrenja kontrole letenja.

  lan 63. (Promjena reima letenja iz IFR u VFR)

  (1) Ukoliko pilot zrakoplova namjerava promijeniti pravilo leta iz IFR u VFR o tome mora pravovremeno obavijestiti nadlenu kontrolu letenja i traiti odobrenje za takvu promjenu.

  (2) Promjena pravila letenja iz IFR u VFR moe se odobriti ukoliko je predvidivo da e nastavak leta biti izveden u vremenskim uvjetima koji vae za VFR letenje.

  lan 64. (Postupak prekida prilaenja na slijetanje)

  Pilot zrakoplova mora prekinuti prilaenje i zapoeti postupak neuspjelog prilaza ukoliko je zrakoplov dostigao minimum za postupak instrumentalnog prilaenja, a nije u mogunosti vizuelno zavriti prilaenje i slijetanje. DIO OSMI - KONTROLA LETENJA GLAVA I - OPI DIO

  lan 65. (Procedure letenja)

  (1) Pilot zrakoplova mora se pridraavati propisanih instrumentalnih procedura za letenje sa kontroliranih aerodroma i prilikom obavljanja IFR letova, osim kad nadlena kontrola letenja izda odobrenje koje odstupa od propisanih procedura.

  (2) Nadlena kontrola letenja moe dozvoliti odstupanja od objavljenih instrumentalnih procedura za letenje ukoliko to saobraajna situacija i vremenski uvjeti doputaju, a pritom se ne ugroava sigurnost zrane plovidbe.

  lan 66. (Pravila prednosti)

  Radi sigurnog, redovnog i nesmetanog odvijanja, te omoguavanja veeg protoka zranog saobraaja, uspostavlja se redoslijed prioriteta pri slijetanju:

  a) letovi kod kojih je pilot zrakoplova proglasio stanje nude ili je stanje nude oigledno (otkaz motora, mala koliina goriva, nezakonito ometanje zrakoplova i sl.),

  b) letovi kojima se prevoze bolesne ili povrijeene osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomo,

  c) letovi koji uestvuju u akcijama potrage i spaavanja,

  d) letovi kojima se prevoze dravnici sa posebnim statusom,

  e) letovi koji podlijeu mjerama za upravljanje protokom zranog saobraaja,

  f) ostali letovi. lan 67.

  (Razdvajanje kontroliranih letova) Nadlena kontrola letenja primjenjuje propisane norme

  razdvajanja u kontroliranom zranom prostoru izmeu svih vrsta letova koji podlijeu razdvajanju u skladu sa klasifikacijom zranog prostora navedenom u Prilogu 6. Naredbe.

 • , 2. 7. 2013. 52 - 95 lan 68.

  (Izvjetaj o opasnostima) Pilot zrakoplova mora nadlenoj kontroli letenja, bez

  odlaganja, javiti svako opaanje o dogaanjima koja bi mogla imati uticaja na sigurnost zranog saobraaja. GLAVA II - ODOBRENJE KONTROLE LETENJA

  lan 69. (Pojam odobrenja kontrole letenja)

  Odobrenje kontrole letenja se mora pribaviti prije poetka svakog kontroliranog leta ili dijela leta. Takvo odobrenje se pribavlja podnoenjem plana leta. Nadlena kontrola letenja odobrava obavljanje leta zrakoplovu pod uvjetima utvrenim u odobrenju.

  lan 70. (Postupanje po odobrenju kontrole letenja)

  (1) Odobrenjem kontrole letenja pilotu zrakoplova se dozvoljava izvrenje leta pod odreenim uvjetima utvrenim u odobrenju.

  (2) Na kontroliranim aerodromima pilot zrakoplova ne smije zapoeti voenje po manevarskim povrinama aerodroma prije nego to dobije odobrenje kontrole letenja za obavljanje takve radnje i mora se pridravati odobrenja dobijenih od nadlene kontrole letenja.

  (3) Ukoliko pilot zrakoplova zatrai prioritet, u zahtjevu mora navesti razloge za preduzimanje takve akcije.

  (4) Pilot zrakoplova mora postupati prema posljednjem odobrenju kontrole letenja sve do novog odobrenja, osim ukoliko se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i kada takve situacije zahtijevaju trenutnu odluku pilota. Pilot zrakoplova je obavezan obavijestiti nadlenu kontrolu letenja o novonastaloj situaciji (otmica zrakoplova, dekompresija kabine...) i traiti novo odobrenje, im mu to dozvoli situacija.

  (5) Pilot zrakoplova, nakon primljenog odobrenja kontrole letenja, je obavezan ponoviti dijelove odobrenja koji se odnose na sigurnost zrane plovidbe, a to su: a) odobrenja za ATC rute, b) odobrenja za izlazak na poletno-sletnu stazu,

  slijetanje, polijetanje, zaustavljanje prije izlaska na poletno-sletnu stazu, prelazak ili voenje poletno-sletnom stazom, i

  c) poletno-sletna staza u upotrebi, podeavanje visinomjera (iitavanje pritiska), SSR kod, instrukcije koje se odnose na visinu, pravac i brzinu zrakoplova i prijelazni nivo.

  lan 71. (Sadraj odobrenja kontrole letenja)

  (1) Odobrenja kontrole letenja se dobijaju putem radiokomunikacije, pismeno ili telefonom. Odobrenje kontrole letenja sadri: a) pozivni znak zrakoplova, b) granicu vaenja odobrenja, c) rutu leta, d) nivoe leta i njegove promjene.

  (2) U sluaju potrebe, odobrenju kontrole letenja mogu se dodati i sljedei podaci: a) vremensko ogranienje vaenja odobrenja, b) instrukcije koje se odnose na komunikaciju, c) posebne instrukcije.

  GLAVA III - IZVJETAJI PILOTA lan 72.

  (Izvjetaj o poziciji) (1) Pilot zrakoplova koji leti na rutama koje su definirane

  odreenim takama/radionavigacijskim sredstvima mora

  proslijediti nadlenoj kontroli letenja izvjetaj o poziciji. Izvjetaj o poziciji se prenosi neposredno iznad ili nakon preleta svake utvrene obavezne take javljanja. Nadlena sluba kontrole letenja moe zahtijevati i dodatne izvjetaje o poziciji zrakoplova u letu.

  (2) Na rutama koje nisu definirane karakteristinim takama, izvjetaj pilota o poziciji zrakoplova mora biti proslijeen nakon prvih pola sata leta, a nakon toga izvjetaj o poziciji se prosljeuje svaki sat leta, ukoliko nije drugaije odredila nadlena kontrola letenja.

  lan 73. (Izvjetaj o poziciji kod IFR letova)

  (1) Kod obavljanja IFR letova, izvjetaj pilota o poziciji zrakoplova mora sadravati sljedee podatke: a) pozivni znak zrakoplova, b) poziciju, c) vrijeme preleta take javljanja, d) nivo/visinu. e) sljedeu taku i predvieno vrijeme preleta, f) sljedeu znaajnu taku. Vrijeme preleta se moe izostaviti ukoliko se taka

  javljanja prelijee u trenutku javljanja. (2) Nakon promjene radiofrekvencije sljedei podaci

  moraju biti proslijeeni: a) pozivni znak zrakoplova, a ukoliko je zrakoplov iz

  kategorije turbulencije svrstan u kategoriju "teki", pozivni znak i rije "teki",

  b) nivo/visina, ukljuujui trenutni prolazni nivo/visinu i sljedei dodijeljeni nivo/visinu,

  c) brzinu zrakoplova, ukoliko je odreena od strane nadlene kontrole letenja.

  lan 74. (Izvjetaj o poziciji kod VFR letova)

  (1) Kod obavljanja VFR leta pilot zrakoplova mora javiti svoju poziciju davanjem izvjetaja koji sadri sljedee podatke navedenim redoslijedom: a) pozivni znak zrakoplova, b) pozicija, c) vrijeme preleta, d) nivo/visina, e) predvieno vrijeme sljedee pozicije, f) sljedeu znaajnu taku. Vrijeme preleta se moe izostaviti ukoliko se taka

  javljanja prelijee u trenutku javljanja. lan 75.

  (Izvjetaj o poziciji zrakoplova u aerodromskom krugu) (1) Pilot zrakoplova u aerodromskom krugu na kontroliranom

  aerodromu mora na zahtjev nadlene kontrole letenja javiti svoju poziciju kako slijedi: a) pozivni znak zrakoplova, b) poziciju.

  (2) Pilot zrakoplova u aerodromskom krugu na nekontrolira-nom aerodromu mora javiti svoju poziciju davanjem izvjetaja o poziciji sljedeeg sadraja: a) naziv aerodroma, b) pozivni znak zrakoplova, c) poziciju za smjer slijetanja, d) planiranu stazu za slijetanje.

  GLAVA IV - PLAN LETA lan 76.

  (Predavanje plana leta) (1) Plan leta obavezno se predaje za sljedee letove:

  a) sve IFR letove, b) VFR letove koji:

 • 52 - 96 , 2. 7. 2013. 1) poinju ili zavravaju unutar kontrolirane zone, 2) lete kroz aerodromske zone ili terminale, 3) prelijeu granicu Bosne i Hercegovine. 4) Pojedinani plan leta mora se predati ARO

  uredu za svaki pojedini let za koji je predavanje plana leta propisano, najkasnije 60 minuta prije predvienog poetka voenja zrakoplova (EOBT).

  5) Ukoliko se plan leta predaje u toku leta, mora biti predoen nadlenoj kontroli letenja najkasnije 10 minuta prije predvienog ulaska u kontrolirani zrani prostor.

  6) Trajni plan leta (RPL) za letove u, odnosno, kroz zrani prostor Bosne i Hercegovine, mora biti predan Eurokontrolu najmanje 14 dana ranije.

  lan 77. (Sadraj i obrazac plana leta)

  Plan leta mora sadravati podatke koji se odnose na planirani let uz obavezno koritenje propisanog obrasca plana leta prikazanog u Prilogu 7. ove Naredbe.

  lan 78. (Odstupanje od plana leta)

  (1) Pilot zrakoplova mora se pridravati plana leta. Odstupanja od plana leta su mogua ukoliko pilot zrakoplova zatrai i dobije odobrenje nadlene kontrole letenja o promjeni plana leta, ili ukoliko je pilot zrakoplova primoran preduzeti hitne akcije kako ne bi ugrozio sigurnost zrakoplova. Nakon takvih akcija pilot zrakoplova je duan u to kraem vremenskom roku izvijestiti kontrolu letenja o preduzetim akcijama i razlozima za takve akcije.

  (2) U sluaju nenamjernog odstupanja od plana leta pilot zrakoplova mora preduzeti sljedee akcije: a) u sluaju odstupanja od putanje zrakoplova koja je

  naznaena planom leta, pilot mora preduzeti akcije kako bi zrakoplov vratio na predvienu putanju u to kraem roku,

  b) ukoliko prosjena stvarna brzina zrakoplova, izmeu obaveznih taaka javljanja, odstupa od brzine predviene u planu leta za 5% ili vie, pilot zrakoplova je duan obavijestiti nadlenu slubu kontrolu letenja o takvim razlikama,

  c) u sluaju da e u odnosu na predvieno vrijeme sljedee take javljanja, preleta granice kontrolirane oblasti ili dolaska na predvieni aerodrom doi do kanjenja od 3 ili vie minuta, pilot zrakoplova je duan nadlenoj slubi kontrole letenja saoptiti nova predviena vremena preleta, odnosno dolaska na aerodrom.

  lan 79. (Izmjene plana leta)

  Promjene u planu leta koje se odnose na putanju, brzinu i vremena preleta taaka javljanja moraju se u to kraem vremenskom roku javiti nadlenoj slubi kontrole letenja i zatraiti novo odobrenje.

  lan 80. (Zakljuivanje plana leta)

  (1) Kada se slijetanje obavlja na nekontrolirane aerodrome izvjetaj o dolasku na aerodrom mora se proslijediti najblioj jedinici kontrole letenja odmah nakon slijetanja.

  (2) Za letove za koje je plan leta predat samo za pojedine dijelove leta, plan leta se zakljuuje izvjetajem o zavretku navedenog dijela leta, radiovezom nadlenoj slubi kontrole letenja.

  (3) Kada se slijetanje vri na aerodrom na kome sredstva za komunikaciju nisu u upotrebi, a izvjetaj o dolasku nije mogue proslijediti na drugi nain (telefon, faks), neposredno prije slijetanja, nadlenoj kontroli letenja sa kojom je zrakoplov na vezi mora se dostaviti izvjetaj sa sljedeim podacima: a) pozivni znak zrakoplova, b) aerodrom polijetanja, c) destinacija (samo u sluaju divergiranog slijetanja), d) aerodrom dolaska, e) vrijeme dolaska.

  GLAVA V - UPRAVLJANJE PROTOKOM SAOBRAAJA

  lan 81. (Protok zranog saobraaja)

  (1) Upravljanje protokom zranog saobraaja provodi se u cilju izbjegavanja preoptereenja, te optimizacije evropskog sistema kontrole zranog saobraaja. Zbog toga se preduzimaju aktivnosti koje se odnose na planiranje, koordinaciju i provoenje strategijskih1, predtaktikih2 i taktikih3 mjera i pri tome se u obzir uzimaju kapaciteti sistema kontrole letenja kao isti tretman prema zrakoplovima koji polijeu, odnosno slijeu na aerodrome u BiH i onim zrakoplovima koji prelijeu zrani prostor BiH.

  (2) Uvjete i postupke upravljanja protokom zranog saobraaja u zranom prostoru BiH utvruje prualac usluga u zranoj plovidbi.

  lan 82. (Opi postupci upravljanja protokom saobraaja)

  (1) Taktike mjere navedene u lanu 1. stav (1) ove Naredbe mogu se primjenjivati pojedinano ili u kombinaciji kao sljedei postupci: a) pravovremeno dodjeljivanje slotova odlaska prema

  odreenim odredinim podrujima ili aerodromima, b) predlaganje rasteretnih ili alternativnih ruta, i c) privremeno zabranjivanje pojedinih letova pod

  odreenim uvjetima. (2) Slot odlaska proraunava se i dodjeljuje korisnicima

  zranog prostora na osnovu podataka iz plana leta, a primjenjuju se na IFR letove i na letove sa promjenom reima letenja ukoliko e se dio leta obaviti u podruju u kojem su na snazi mjere za upravljanje protokom zranog saobraaja. Dodjela slota se ne odnosi na letove sa posebnim statusom kao to su letovi koji se obavljaju u medicinske svrhe, svrhe potrage i spaavanja, humanitarne svrhe, te druge unaprijed utvrene sluajeve.

  (3) Za sve letove koji podlijeu mjerama za upravljanje protokom zranog saobraaja, slot odlaska se dodjeljuje najkasnije dva sata prije predvienog poetka voenja zrakoplova radi polijetanja (EOBT).

  lan 83. (Obaveze pilota zrakoplova i korisnika zranog prostora u

  pridravanju slota) (1) Aerodromska kontrola letenja je odgovorna za nadzor

  slotova odlaska na aerodromima odlaska, to ukljuuje i odbijanje izdavanja odobrenja za pokretanje motora ili polijetanje, letovima koji znaajnije odstupaju od proraunatog vremena polijetanja (CTOT). Za potrebe aerodromske kontrole letenja slot odlaska naveden u lanu

  1 Mjere koje se preduzimaju 2 dana prije oekivanog dogaanja 2 Mjere koje se preduzimaju 1-2 dana prije oekivanog dogaanja 3 Mjere koje se preduzimaju na dan dogaanja

 • , 2. 7. 2013. 52 - 97 82. stav (3) ove Naredbe iznosi 15 minuta (-5/+10 minuta oko CTOT).

  (2) Voa zrakoplova duan je poznavati i pridravati se objavljenih mjera protoka zranog saobraaja, te planirati letove u odlasku tako da se polijetanja obavljaju u skladu sa proraunatim vremenom polijetanja. Ukoliko korisnik zranog prostora uoi da se iz bilo kojeg razloga ne moe pridravati dodijeljenog slota, duan je, bez odlaganja, o tome obavijestiti tijelo nadleno za upravljanje protokom zranog saobraaja ili nadlenu kontrolu letenja.

  GLAVA VI - AERODROMSKA KONTROLA LETENJA lan 84.

  (Take javljanja za vrijeme voenja i u aerodromskom krugu) U postupku polijetanja i odlaska zrakoplova, na

  aerodromu i u aerodromskoj zoni postoje znaajne take na kojima je obavezno dvostrano odravanje radiokomunikacije. Te take su sljedee:

  a) pozicija na platformi; pilot zrakoplova trai odobrenje za pokretanje motora. Kod obavljanja IFR letova pilot zrakoplova je duan traiti odobrenje za pokretanje motora ukoliko je siguran da motore moe pokrenuti u roku od 5 minuta od izdavanja takvog odobrenja,

  b) pozicija za ekanje; zrakoplov u odlasku se zadrava na ovoj poziciji do trenutka izdavanja odobrenja kontrole letenja za izlazak na pistu ili odobrenja za polijetanje,

  c) pozicija za polijetanje; na toj poziciji kontrola letenja daje odobrenje za polijetanje, ukoliko nije odobreno na poziciji pod takom b),

  d) krak "niz vjetar"; pilot zrakoplova javlja ovu poziciju ukoliko je potrebno. Odobrenje za slijetanje moe biti dato i na toj poziciji,

  e) osnovni krak; na zahtjev kontrole letenja pilot zrakoplova javlja osnovni krak u aerodromskom krugu i na ovoj pozicije se moe dati odobrenje za slijetanje ukoliko to nije uinjeno ranije,

  f) zavrni/finalni krak; pilot zrakoplova javlja finalni krak ukoliko je to od njega zahtijevala kontrola letenja. Na ovoj poziciji se mora izdati odobrenje za slijetanje, ukoliko to nije uinjeno na nekim od prethodnih taaka javljanja,

  g) izlazak sa poletno-sletne staze; na toj poziciji kontrola leta daje upute za voenje do platforme ili vri transfer nadlenim kontrolama za taj dio voenja zrakoplova.

  lan 85. (Staza u upotrebi)

  (1) Staza u upotrebi se odreuje na osnovu smjera vjetra kako bi zrakoplov operacije polijetanja i slijetanja obavljao uz vjetar.

  (2) Ukoliko je neophodno, staza u upotrebi moe se odrediti i na osnovu drugih kriterija kao to su formiranje aerodromskog kruga, duina poletno-sletne staze i raspololoivost prilaznih navigacijskih i svjetlosnih sredstava.

  (3) Na odreivanje poletno-sletne staze mogu uticati i procedure za smanjenje buke, ali one ne mogu imati prioritet u odnosu na faktore koji utiu na sigurnost zrane plovidbe.

  (4) Kriteriji navedeni u stavovima (1) i (2) ovog lana nee se primjenjivati ukoliko komponenta lenog vjetra, ukljuujui udare, ne prelazi 5 vorova.

  lan 86. (Ostvarivanje radiotelefonske komunikacije)

  Prvi poziv zrakoplova kome se pruaju usluge aerodromske kontrole letenja mora da sadri sljedee podatke:

  a) pozivni znak stanice sa kojom ostvaruje kontakt (Mostar tower),

  b) pozivni znak zrakoplova, a ukoliko je zrakoplov na osnovu kategorije turbulencije svrstan u kategoriju teki i rije teki (DHL 123 heavy),

  c) pozicija zrakoplova, d) drugi podaci od znaaja za sigurnost zrane

  plovidbe. lan 87.

  (Procedura pokretanja motora zrakoplova) (1) U cilju redovnog i efikasnog odvijanja zranog

  saobraaja, pilot zrakoplova koji je predao IFR plan leta ili je let predmet upravljanja protokom saobraaja (ATFM), mora traiti odobrenje za pokretanje motora.

  (2) Ukoliko je predvieno kanjenje u odlasku u trajanju duem od 20 minuta, sluba kontrole letenja je duna obavijestiti pilota zrakoplova o predvienom kanjenju i oekivanom vremenu za pokretanje motora.

  lan 88. (Informacije o aerodromu i meteoroloke informacije)

  (1) Prije poetka voenja pilotu zrakoplova moraju se proslijediti sljedee informacije: a) staza u upotrebi, b) smjer i brzina vjetra pri zemlji ukljuujui znaajna

  odstupanja, c) QNH pritisak za postavljanje visinomjera ili QFE na

  zahtjev pilota, d) temperaturu zraka za zrakoplove sa turbinskim

  motorima, e) vidljivost u smjeru polijetanja i poetnog penjanja,

  ukoliko je manja od 10 km i RVR ako postoje podaci.

  (2) Prije polijetanja, ukoliko je potrebno, pilot zrakoplova mora biti upozoren na: a) bitne promjene stanja aerodroma (pojava ptica), b) bitne promjene vidljivosti, jaine i pravca vjetra,

  temperature ili pritiska u odnosu na informacije iz stava (1) ovoga lana,

  c) pogoranje meteorolokih uvjeta u pravcu polijetanja i poetnog penjanja (pojava olujnih oblaka u pravcu polijetanja, smicanje vjetra, grad, kia koja se ledi...).

  (3) Prije ulaska u aerodromski krug ili poetka prilaenja na slijetanje pilotu zrakoplova moraju biti proslijeene sljedee informacije: a) staza u upotrebi, b) smjer i brzina vjetra pri zemlji ukljuujui znaajna

  odstupanja, c) QNH pritisak za postavljanje visinomjera ili QFE na

  zahtjev pilota. lan 89.

  (Informacije o lokalnom saobraaju) (1) Informacije o lokalnom saobraaju moraju biti

  proslijeene pilotu zrakoplova bez odlaganja i na lako razumljiv nain.

  (2) Lokalnim saobraajem se smatraju sve operacije zrakoplova, vozila ili osoba na ili u blizini manevarskih povrina, odnosno operacije u okolini aerodroma koje mogu predstavljati opasnost za predmetne zrakoplove.

 • 52 - 98 , 2. 7. 2013. lan 90.

  (Kontrola osoba i vozila na aerodromu) Sva kretanja osoba i vozila, ukljuujui i zrakoplove koji

  se vuku na manevarskim povrinama, moraju biti kontrolirana od strane nadlene slube kontrole letenja u cilju izbjegavanja meusobnih nezgoda ili nezgoda sa zrakoplovima u polijetanju, slijetanju ili voenju.

  lan 91. (Neovlaten izlazak na poletno-sletnu stazu)

  U sluaju kada kontrolor letenja nakon izdavanja odobrenja zrakoplovu za polijetanje ili slijetanje primijeti ili postane svjestan, da e doi do neovlatenog izlaska na poletno-sletnu stazu ili njenu neposrednu blizinu, koji bi mogao ugroziti sigurnost zranog saobraaja mora preduzeti sljedee akcije:

  a) zrakoplovu na polijetanju ponititi odobrenje za polijetanje,

  b) zrakoplovu u prilaenju na slijetanje dati instrukciju za proceduru neuspjelog prilaza,

  c) u oba sluaja obavijestiti pilota zrakoplova o neovlatenom izlasku na poletno-sletnu stazu i mjestu na kome je dolo do takve aktivnosti.

  lan 92. (Vrtlona turbulencija)

  (1) Na temelju kategorija vrtlone turbulencije zrakoplovi se dijele na: a) teke (heavy - H) zrakoplovi ija je najvea

  doputena masa pri polijetanju (MTOM) 136 tona ili vie,

  b) srednje (medium - M) ija MTOM je manja od 136 tona, a vea od 7 tona,

  c) lake (light L) ija MTOM je 7 tona ili manja. (2) Aerodromska kontrola letenja e, kada je to mogue,

  primjenjivati minimume za razdvajanja zrakoplova na osnovu vrtlone turbulencije navedene u Prilogu 8, lan 1. ove Naredbe.

  (3) Prilikom slijetanja, kada pilot zrakoplova vidi zrakoplov ispred sebe on je odgovoran za razdvajanje i izbjegavanje vrtlone turbulencije.

  (4) Kada zrakoplovu u odlasku kontrola letenja saopti podatke o zrakoplovu koji je prethodno poletio (tip zrakoplova, vrijeme polijetanja i upozorenje o moguoj pojavi vrtlone turbulencije), pilot zrakoplova koji namjerava da poleti je odgovoran za razdvajanje, te se od njega nee traiti da se pridrava minimuma razdvajanja na osnovu turbulencije za zrakoplove u odlasku.

  (5) Za vrijeme voenja pilot zrakoplova je odgovoran za sigurno odstojanje meu zrakoplovima.

  lan 93. (Informacije o stanju aerodroma)

  (1) Bitne informacije o stanju aerodroma su podaci koji se odnose na manevarske povrine aerodroma i pripadajua sredstva koja su neophodna za sigurnost zranog saobraaja. Informacije ovog tipa se prosljeuju kada nadlena sluba kontrole letenja procijeni da su od znaaja za sigurnost zrane plovidbe.

  (2) Bitne informacije o stanju aerodroma sadre podatke kako slijedi: a) graevinski radovi ili radovi na odravanju

  manevarskih povrina ili u njihovoj neposrednoj blizini,

  b) neravnine ili napuknua na poletno-sletnoj stazi, stazama za voenje ili platformi bez obzira da li su obiljeene ili ne,

  c) snijeg, bljuzgavica ili led na poletno-sletnoj stazi, stazama za voenje ili platformi,

  d) voda na poletno-sletnoj stazi, stazama za voenje ili platformi,

  e) nanosi snijega na poletno-sletnoj stazi, stazama za voenje ili platformi,

  f) druge privremene opasnosti kao to su parkiran zrakoplov ili ptice u zraku ili na zemlji,

  g) otkaz ili nepravilan rad dijela ili cijelog sistema za osvjetljavanje aerodroma i manevarskih povrina,

  h) druge informacije. GLAVA VII - PRILAZNA I OBLASNA KONTROLA LETENJA

  lan 94. (Oekivano vrijeme prilaenja)

  (1) Kada nadlena kontrola letenja predvidi da e IFR let ekati 20 minuta ili due iznad navigacijskog sredstva koje slui kao granica vaenja odobrenja, pilotu zrakoplova mora se proslijediti oekivano vrijeme prilaenja na slijetanje.

  (2) Ako predvieno vrijeme ekanja traje krae od 20 minuta, kontrola letenja e proslijediti oekivano vrijeme prilaenja na slijetanje samo kada to smatra potrebnim.

  (3) Ukoliko nadlena kontrola letenja nije izdala odobrenje za nastavak leta nakon dolaska iznad navigacijskog sredstva koje slui ka