of 29 /29
1 OCENJIVANJA OCENJIVANJA PROJEKATA PO PROJEKATA PO PRAVILIMA PRAG PRAVILIMA PRAG EU EU ALE ALE Š Š ZUPAN, ROMBOLL MANAGEMENT ZUPAN, ROMBOLL MANAGEMENT Project is financed by EU Ministry of Finance of Republic of Serbia

Ocena projekta po pravilima prag

Embed Size (px)

Text of Ocena projekta po pravilima prag

  • 1. OCENJIVANJA PROJEKATA POPRAVILIMA PRAGEUALE ZUPAN, ROMBOLL MANAGEMENTProject is financed Ministry of Finance ofby EU Republic of Serbia 1

2. STRUKTURA PREZENTACIJEOSNOVNI PRINCIPIZAJEDNIKE TAKE PO TIPOVIMASPECIFINOSTI PO TIPOVIMAUGOVORAPRAKTINE SUGESTIJEVEBA 2 3. OSNOVNI PRINCIPIJEDNAKE MOGUNOSTINEPRISTRANOST EVALUATORATRANSPARENTNOST EVALUACIJESTANDARDNE PROCEDURE PO PRAG-u UNAPRED POZNATA PRAVILAEVALUACIJA PO PRAG PRAVILIMA JE UOSNOVI POTENA ZA PONUAA3 4. OSNOVNI PRINCIPIKVANTITATIVNI KRITERIJIMIOCENJIVANJA KOJI SU POZNATIUNAPREDCILJ JE DOBITI NAJBOLJU PONUDU(RAZLIITI KRITERIJUMI)RAZLIKA U PROCESU OCENJIVANJAIZMEU SERVICE, SUPPLY I WORKSUGOVORA 4 5. ZAJEDNIKE TAKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORAEVALUCIONI KOMITITET- Normalno 5 lanova sa pravom glasa + sekretar+ predsednik komisije- Odluuje se konsenzusom ili preglasavanjemlanova sa pravom glasaPOTOVANJE ROKOVA- Minut zakanjenja znai odbijanje ponudePOTOVANJE PROCEDURA- Ako nedostaje dokumentacija, ponuda se odbija 5 6. ZAJEDNIKE TAKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORAVANO!!!- Uvek radim samo na osnovu dejstavapredstavljenih u ponudi CENTRALIZOVAN SISTEM MOGUA NESLAGANJA IZMEU EK I PRIJEMNIKA POMOIZADRITE KONTROLU NAD PROCESOM!! 6 7. ZAJEDNIKE TAKE PO SVIM TIPOVIMA UGOVORANEDOVOLJAN BROJ ILI NEKVALITETNEPONUDE- Eventuelno traenje klarifikacija od ponuaa- Otkazivanje izbornog postupka- Posle odreenog broja propalih pokuajaprocedure, mogunost direktnog pregovoranjasa jednim ili vie ponuaa7 8. SPECIFINOSTI U OCENJIVANJUZA USLUGE (SERVICES)KRITERIJUM IZBORA- Ekonomski optimalna ponuda KOMBINACIJA CENE I TEHNIKOGKVALITETATABELA KRITERIJUMA ZA TEHNIKUOCENU JE POZNATA UNAPRED8 9. SPECIFINOSTI U OCENJIVANJUZA USLUGE (SERVICES)OCENJIVANJE U 2 KORAKA:- Prvi korak: Express of Interest- Drugi korak: Ocenjivanje predloga sa ue listeVANO!!- Koverat sa finansijskom ponudom se otvarana kraju 9 10. SPECIFINOSTI U OCENJIVANJU ZA NABAVKE/RADOVE (SUPPLY/WORKS)KRITERIJUM IZBORA- Najjeftinija tehniki prihvatljiva ponuda CENA JE JEDINI KRITERIJUMPONUDE TREBA DA ISPUNJAVAJUTRAENE TEHNIKE KRITERIJUME10 11. SPECIFINOSTI U OCENJIVANJU - GRANTOVIPOSEBAN TIP- Veliki broj ponuda, vie izabranih projekataKRITERIJUM OCENJIVANJA- Finansirani su tehniki najbolje ocenjeniprojekti u okviru razpoloivih sredstava SAMO TEHNIKA OCENATABELA KRITERIJUMA ZA TEHNIKUOCENU POZNATA UNAPRED 11 12. SPECIFINOSTI U OCENJIVANJU - GRANTOVIPROCES OCENJIVANJA JE U 2 KORAKA- Prvi korak Ocenjivanje koncepta projekta- Drugi korak Ocenjivanje cele aplikacije 12 13. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA USLUGE (SERVICES)1. KORAK EXPRESS OF INTEREST- Skupljanje ponuda ROK!- Proveravanje kapaciteta (iskustva, finansijskipodaci, zaposleni)- Formiranje short-liste od 4-8 kandidata2. KORAK- Skupljanje i registracija ponuda ROK!- Otvaranje ponuda 13 14. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA USLUGE (SERVICES)- Proverava administrativne ispravnosti (da li jedokumentacija kompletna)- Tehniko ocenjivanje (na osnovu kriterijuma prosek ocene svih 5 procenjivaa) * Organizacija i metodologija projekta * Eksperti na projektu - Finansijsko ocenjivanje ponuda (da li je uskladu sa maksimalnim objavljenim budetom)14 15. OCENJIVANJE USLUGA(SERVICES) - FORMULE4 ponude su ocenjivane- A: 92- B: 85- C: 82- D: 78 eliminisana, ispod 80Tehnika ocena- najvia ponuda dobija 100- ostale: (ponuda X / najvia ponuda) * 10015 16. OCENJIVANJE USLUGA (SERVICES) - FORMULETehnike ocene - A: 100 - B: (85/92)*100= 92,4 - C: (82/92)*100= 89,1OTVARANJE FINANSIJSKIH PONUDA- A: 550.000 EUR- B: 520.000 EUR- C: 570.000 EUR16 17. OCENJIVANJE USLUGA(SERVICES) - FORMULEFinansijska ocena- najjeftinija ponuda dobija 100 poena- ostale: (najjeftinija ponuda/ponuda X)*100- PAZITE DA NE PROBIJE MAX BUDETFinansijske ocene- A: (520/550)*100 = 94,6- B: 100- C: (520/570)*100 = 91,2 17 18. OCENJIVANJE USLUGE(SERVICES) - FORMULEKonana ocena: 80% tehnike ocene + 20%finansijske oceneTehn finans UKUPNOA 0,8 * 1000,2 * 94,6 98,1B 0,8 * 92,4 0,2 * 100 93,9C 0,8 * 89,1 0,2 * 91,2 89,6 18 19. IZZAZOVI U OCENJIVANJU USLUGE (SERVICES)KOMPLEKSNI TEKST PONUDE -ORGANIZACIJA I METODOLOGIJA- Da li ispunjava traene kriterijumePITANJE KVALITETA EKSPERATA- Da li ispunjavaju traene kriterijume- Teka procena kvaliteta i ispravnosti referenci- INTERVJU!!!19 20. PRAKTINA UPUTSTVA USLUGE (SERVICES)PROITAJTE SVE PONUDE PREOCENJIVANJA OSNOVA JE ToRREFERENCA KVALITETA MOE DABUDE NAJBOLJA PONUDAPAZITE NA DAMPING CENE!!!!- Najvaniji za vas je kvalitet ponude- Ako je razlika u tehnikoj oceni ispod 5bodova, moe neko ko je jeftiniji da pobedi- Napravite dovoljno veliku razliku u bodovima 20 21. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA NABAVKE/RADOVI (SUPPLY / WORKS)- Sakupljanje i registracija ponuda ROKOVI!- (Javno) otvaranje ponuda- Provera kompletnosti dokumenata- (Javno) itanje ponuene cene- Tehnika provera ponuda (usklaenost sazahtevima)- Izmeu tehniko primernih je NAJJEFTINIJIPOBEDNIK- AKO ODGOVARA PREDVIENOMBUDETU 21 22. IZZAZOVI U OCENJIVANJU NABAVKE (SUPPLY)MOE DA SE DOBIJE OGROMAN BROJPONUDA- Dugotrajnost i zahtevnost postupkaPRIMERNOST OPREME- Da li oprema tano odgovara zahtevima22 23. PRAKTINA UPUTSTVA NABAVKE (SUPPLY)OBAVEZNA SARADNJA TEHNIKIHEKSPERATA- Provera skladnosti sa uslovimaOBRATITE PANJU NA USLOVEGARANCIJE I EVENTULNE TRENINGE,RADOVE, TRAENU DOKUMENTACIJU - Oprema je objektivna stvar, a kod ostalih uslovanastaje problem23 24. PRAKTINA UPUTSTVA NABAVKE (SUPPLY)NEDOSTATAK INFORMACIJA- Ako ne poznajete dobavljaa/opreme, obratitepanju na sve potrebne informacije- esto nedostaje informacija o poreklu robe- Traite klarifikaciju 24 25. IZZAZOVI U OCENJIVANJU RADOVI (WORKS)PODUGOVARANJE- Udeo podugovaranja je organien na 30%- U osnovi izbegavajte angaovanjepodugovaraaKAPACITET PONUAA- Proverite i procenite realnost kapacitetaponuaa, ako se radi o malim i nepoznatimfirmama (koje su esto jeftinije)25 26. PRAKTINA UPUTSTVA -RADOVI (WORKS)OBRATITE PANJU NA OSNOVNEUSLOVE KONKURSA - Konkursom je propisan minimalni obrtsredstava, kao i tehnika sredstva, zaposleni kojetreba da poseduje ponuaOBRATITE PANJU NA TERMINSKIPLAN IZGRADNJEOBRATITE PANJU NA UGRADNEMATERIJALE 26 27. PROCEDURA KOD OCENJIVANJA - GRANTS- Sakupljanje i registracija ponuda ROK!- Administrativna provera ponuda- Ocenjivanje koncepta projekta po kriterijumima* administrativni i finansijski kapacitet* relevantnost* metodologija* odrivost projekta* finansijska opravdanost- Ponude sa najmanje 30 od 50 poena idu dalje 27 28. PROCEDURA KODOCENJIVANJA - GRANTS- Ocenjivanje glavnog dela po gore navadenimkriterijumima- Napravi se rang lista projekta po ocenama- Od projekata koji su predloeni za finansiranje ilikoji su na rezervnoj listi trai se dodatnadokumentacija (statuti, finansijski izvetaji)- Proveri se opravdanost kandidata (u skladu sakriterijumima konkursa)- Formira se konana lista za finansiranje 28 29. PRIMERIPRIMER 1: OCENJIVANJE SERVICEUGOVORAPRIMER 2: OCENJIVANJE SUPPLYUGOVORA29