of 82/82
Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada Mislav Kotarac /Tatjana Stublić Anita Rendić / Žana Žarkov Trtanj REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Naknade u sustavu gospodarenja posebnim …...Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od obveznika plaćanja: - naknada onečišćivača

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Naknade u sustavu gospodarenja posebnim …...Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju...

 • Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

  Mislav Kotarac /Tatjana Stublić Anita Rendić / Žana Žarkov Trtanj

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Sadržaj prezentacije

  Pravni okvir

  Postupak prijave i obračuna naknade

  Izvoz / iznos proizvoda i ambalaže na koje je plaćenanaknada gospodarenja

 • Pravni okvir

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Fond je osnovan Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša ienergetsku učinkovitost („Narodne novine“ br. 107/03, 144/12)

  pravna osoba s javnim ovlastima

  započeo s radom 01. siječnja 2004. godine

  osnivač Fonda je Republika Hrvatska

  osnivačka prava i dužnosti u ime RH obavlja Vlada RH

  izvanproračunski fond

  djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjempripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnihaktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite iunaprjeđivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti ikorištenja obnovljivih izvora energije.

 • Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od obveznika plaćanja:

  - naknada onečišćivača okoliša,

  - naknade korisnika okoliša,

  - naknada na opterećivanje okoliša otpadom,

  - posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon,

  - naknada zbrinjavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari,

  - naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, i to za: ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatore, otpadna ulja i EE otpad.

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom ''Narodne novine'' br. 94/13, 73/17)

  »gospodarenje otpadom« su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe izbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima tenadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnjekoje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

  o»načelo onečišćivač plaća« – proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada,odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te jefinancijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročioili bi je mogao prouzročiti otpad;

  o»načelo blizine« – obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućojgrađevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzirgospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

  o»načelo samodostatnosti« – gospodarenje otpadom će se obavljati nasamodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva narazini države, a uzimajući pri tom u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu zaposebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

  o»načelo sljedivosti« – utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod,ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

 • Nadležnosti u gospodarenju otpadomGospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.

  Gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadomosiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjeragospodarenja otpadom.

  Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštituokoliša i energetsku učinkovitost.

  Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je nasvom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjeragospodarenja otpadom.

  Više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogusporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenjaotpadom.

 • Posebne kategorije otpada

  Posebnom kategorijom otpada smatra se: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

  Temeljem ZOGO-a doneseni provedbeni propisi - između ostalog, propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnom kategorijom otpada.

 • Provedbeni propisi – posebne kategorije otpada

 • Nadzor nad obvezama proizvođača

  Članak 142. ZOGO

  o stavak 1. – nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisadonesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi naobveze proizvođača proizvoda, prekogranični promet otpada tepostupak posredovanja i trgovanja otpadom svaki u okviru svojihnadležnosti provode ovlašteni službenici ministarstva nadležnog zacarinsku upravu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, akoovim Zakonom nije određeno drugačije.

  o stavak 2. – prekršajni postupak kojeg ministarstvo nadležno zacarinsku upravu provodi radi utvrđenih povreda odredbi ovogaZakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona smatraju seprekršajnim postupcima iz nadležnosti Carinske uprave sukladnopropisu kojim se uređuje carinska služba.

 • Najčešća pitanja vezana za prijavu, obračun i naplatu naknada

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Tko se smatra obveznikom plaćanja?

  Proizvođač proizvoda je pravna ili fizička osoba – obrtnikkoja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje,obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržišteproizvode i/ili uređaje i/ili opremu.

  Pod pojmom proizvođača misli se na:

  o unosnika iz zemalja EU

  o uvoznika iz trećih zemalja

  o proizvođača u RH

  potrebno je prijaviti i platiti naknadu neovisno o tome je liproizvod, uređaj ili oprema unesena/uvezena za vlastitepotrebe ili daljnju prodaju

  proizvođač u RH prijavljuje podatke po prodanom u RH

  12

 • Stavljanje na tržište

  Predstavlja uvoz/unos proizvoda na područje RH odnosnoprvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvodaproizvedenih u RH.

  Obveza prijave i plaćanje naknade nastaje:

  oprilikom uvoza iz trećih zemalja - osnova za prijavu je datumcarinske deklaracije - MRN (bez obzira je li proizvod, uređaj ilioprema unesen za vlastite potrebe ili daljnju prodaju)

  oprilikom unosa iz zemalja EU - osnova za prijavu je datumračuna (bez obzira je li proizvod, uređaj ili oprema unesen zavlastite potrebe ili daljnju prodaju)

  oprilikom prodaje na području RH - osnova za prijavu jedatum ispostavljenog računa

 • Prijava u bazu Fonda – dostava obrazaca

  Do uspostave Registra, obveznik plaćanja prijavljuje se ubazu Fonda samom dostavom propisanog obrasca, sukladnopropisima za pojedine naknade

  U slučaju uvoza/unosa/prodaje pića u sustavu povratnenaknade (PET, staklo, limenka FE, limenka AL u volumenuvećem od 0,2l) potrebno je prije prvog stavljanja na tržištepopuniti i dostaviti Fondu Prilog XII

 • Kako dostavljati podatke za obračun naknade i u kojim rokovima?

  Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima koji seFondu dostavljaju mjesečno / kvartalno / godišnje ovisnokako je definirano provedbenim propisom.

  Ovjereni obrasci se mogu dostaviti putem e-maila na [email protected] ili putem pošte na adresu FZOEU,Radnička cesta 80, Zagreb

  Mjesečno: EE, vozila, gume

  Kvartalno: ambalaža, ulja, baterije i akumulatori

  Godišnje:vozila, gume, ambalaža, ulja, baterije i akumulatori

 • Što u slučaju izvoza/iznosa?

  Na proizvode proizvedene u RH namijenjene izvozu ne plaća senaknada gospodarenja

  Obveznik plaćanja naknade u slučaju izvoza proizvoda na koji jeplaćena naknada ima pravo na povrat dijela uplaćene naknadetemeljem Zahtjeva dostavljenog Fondu.

  Pravo povrata naknade - ima samo uvoznik/ unosnik koji jeprilikom uvoza/unosa i platio naknadu.

  Pravo na povrat ostvaruje se temeljem podnesenog zahtjeva ipriložene vjerodostojne dokumentacije (račun u slučaju iznosa uzemlje EU, MRN u slučaju izvoza u treće zemlje)

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o gospodarenju EE opremom

 • EE oprema (električni i elektronički uređaji i oprema) predstavljasve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno ipravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ilielektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao iproizvode za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakostielektromagnetskog polja, a koji se mogu svrstati u popis vrstaproizvoda iz Dodatka 2. i Dodatka 4. Pravilnika ili su im po svojoj svrsii namjeni slični i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji neprelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju.

  Naknada gospodarenja EE otpadom je novčani iznos koji plaćajuproizvođači EE opreme u svrhu pokrivanja troškova odvojenogsakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond zazaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  Pojmovi uporabljeni u Pravilniku imaju sljedeće značenje :

 • Osnova za izračun – neto masa EE opreme u kg

  Iznos naknade:

  Masa EE opreme (kg) x jedinična naknada (2,25 kn/kg)

  naknada se plaća po neto težini uređaja, neovisno u udjelu EEopreme unutar uređaja

  svi proizvođači/ uvoznici/unosnici EE opreme su obveznici prijavepodataka, dok postoje izuzeća prilikom obračuna naknade

  Naknada i iznos jedinične naknade

 • U skladu s Pravilnikom, naknada za gospodarenje EE otpadom plaća se i na električne i elektroničkealate osim velikih nepokretnih industrijskih alata. Uvjeti kojima određeni uređaj ili oprema morazadovoljiti da bi se kategorizirao kao veliki nepokretni industrijski alat jesu:

  a) da udovoljava definiciji EE opreme,

  b) da nije dostupan u maloprodaji za kućanstva,

  c) da je namijenjen isključivo za uporabu u industrijskoj proizvodnji,

  d) da je smješten u industrijskom pogonu na određenoj lokaciji namijenjenoj industrijskoj proizvodnji,

  e) da je instaliran od strane profesionalca.

  Kod uvoza i/ili unosa i/ili proizvodnje velikih nepokretnih industrijskih alata nema obveze plaćanjanaknade gospodarenja EE otpadom i to neovisno uvoze li se za vlastite potrebe ili za potrebe drugog, alise uvoz/unos i/ili proizvodnja istih mora prijaviti Fondu na propisanom obrascu uz dostavu kopijeMRN-a/ računa i uz obaveznu napomenu da se radi o velikom nepokretnom industrijskom alatu.

  Napomena :

 • Proizvođači i uvoznici/unosnici koji uvoze/unose i/ili proizvode EEopremu čija pojedinačna težina premašuje 500 kg u IzvješćeIU/PEEO upisuju podatke o punoj težini EE uređaja te prilažuspecifikaciju o težini predmetne EE opreme i broju komada zajedno spreslikom MRN-a / računa. Prilikom obračuna naknade obračunavase umnožak mase od 500 kg po komadu i iznosa jedinične naknade.

  Glede EE opreme koja ne podliježe obvezi plaćanja naknadegospodarenja EE otpadom, obveza plaćanja naknade nastaje ukolikose uvoze i/ili unose i/ili proizvode rezervni dijelovi za istu, a kojiudovoljavaju definiciji EE opreme. Dakle, rezervni dijelovi kojiudovoljavaju definiciji EE opreme potpadaju pod obvezu plaćanjanaknade gospodarenja EE otpadom.

  Napomena :

 • Proizvođači i uvoznici/unosnici koji uvoze/unose i/ili proizvodestrojeve za pranje rublja u Izvješće IU/PEEO upisuju podatke o punojtežini strojeva za pranje rublja te naznače kako se radi o istima ili seupisuje pripadajući tarifni broj. Prilikom obračuna naknadeobračunava se umnožak 70% iznosa ukupne mase stroja za pranjerublja i jedinične naknade (obveza plaćanja naknade nastaje ukolikose uvoze i/ili unose i/ili proizvode rezervni dijelovi za istu, a kojiudovoljavaju definiciji EE opreme).

  Napomena :

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Dostava obrazaca:

  UVOZ/UNOS/PROIZVODNJA

  Kada ?

  do 5.-og u tekućem mjesecuza prethodni mjesec

  Fond donosi rješenje koje jeosnova za plaćanje naknada

  IZVOZ/IZNOS

  Kada ?

  najkasnije u roku od 30 dana od dana izvoza/iznosa proizvoda prema datumu s računa odnosno MRN-a

  Fond donosi rješenje koje je osnova za povrat dijela uplaćene naknade

 • Zahtjev za povrat naknade za izvezenu EE opremuIzvješće izvoznika

  zahtjev za povrat plaćene naknade s napomenom vraćaju li sesredstva na poslovni račun obveznika ili se više uplaćenim sredstvimazatvara neka druga obveza

  dokaz o izvozu EE opreme (preslika MRN-a ako se radi o izvozu,preslika izlaznog računa u slučaju iznosa u zemlje EU)

  U slučaju izvoza EE opreme ugrađene u neki proizvod, potrebno jedostaviti specifikaciju proizvoda te se vrši povrat samo na težinu EEopreme na koju je plaćena naknada

  Fond na temelju tako dostavljenih podataka obvezniku plaćanjanaknade ispostavlja rješenje o povratu uplaćene naknade.

 • Koji obrazac ?IU/PEEO - Izvješće uvoznika/unosnika i/ili proizvođača EEopreme●Za period do 19.8.2015. g. ●Za period od 20.8.2015. g.

  do uspostave Registra

  Dostaviti:

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  10000 Zagreb

  Radnička cesta 80

  MP

  Mjesto:

  Datum:

  Potpis:

  Igračke, oprema za razonodu i športska

  oprema

  8.Medicinski uređaji (osim implantiranih

  uređaja)

  9.

  10. Samoposlužni aparati

  5.a Žarulje s plinskim izbijanjem

  7.

  Instrumenti za nadzor i upravljanje

  4. Oprema široke potrošnje

  5.Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim

  izbijanjem)

  6.Električni i elektronički alati (osim velikih

  nepokretnih industrijskih alata)

  Veliki kućanski uređaji

  Mali kućanski uređaji

  3.Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za

  telekomunikacije

  1.

  2.

  e-mail adresa :

  OIB:

  IZVJEŠĆE O PROIZVEDENIM/UVEZENIM/UNESENIM KOLIČINAMA

  ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

  Ukupno

  kgVrsta EE opreme

  Tarifni

  brojKg

  PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIK/UNOSNIKU

  Ime proizvođača (tvrtka) :

  Adresa:

  Osoba za kontakt :

  Telefon : Faks :

  IZVJEŠĆE UVOZNIKA /UNOSNIKA/ PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE I

  ELEKTRONIČKE OPREME

  PODATKE POPUNJAVA : PROIZVOĐAČ UVOZNIK / UNOSNIK

  za mjesec: ____________ godine____________

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

 • Ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na prirodu materijala odkojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporukui predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, odproizvođača do potrošača. Ambalaža predstavlja i nepovratnepredmete namijenjene za izradu ambalaže koja će se koristiti zaspomenute namjene kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služeza omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje,pripremu za otpremu i označavanje robe

  Ambalaža predstavlja i nepovratne predmete namijenjene za izraduambalaže koja će se koristiti za spomenute namjene kao i pomoćnasredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe,pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu ioznačavanje robe

  Pojmovi uporabljeni u Pravilniku imaju sljedeće značenje :

 • Ambalaža može biti:

  Primarna ambalaža: Tercijarna ambalaža:

  o aluminij (čep),

  o staklo (staklenka),

  o papir (etiketa)

  Sekundarna ambalaža:

  o kartonska kutija paleta, folija (ostali

  polimerni mat.)

 • Ambalažer proizvodi kutije, vrećice, boce, …. te plaća naknadu naambalažu u kojoj proda i/ili dostavi svoj proizvod

  Obveznik plaćanja naknada je onaj tko svoj proizvod stavi u tukutiju, vrećiu, bocu,.. koju je kupio od abalažera

 • mali proizvođač – pravna ili fizička osoba –obrtnik koja naprofesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje,prodaje, unosi ili uvozi, odnosno stavlja na tržište na području RHproizvode pakirane u ambalažu u količinama manjim od onihpropisanih Pravilnikom:

  o300 kg ambalaže od stakla

  o100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne)ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom

  o50 kg ambalaže od metala

  o50 kg ambalaže od plastike

  o50 kg ambalaže od drva

  o50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala

  Izuzeće- mali proizvođač :

 • mali proizvođač podliježe obvezi plaćanja naknada samo akostavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćenasustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja natržište) – plaća povratnu naknadu

  mali proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži odkojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad plaća naknadugospodarenja bez obzira na količine koje godišnje stavlja na tržište

  mali proizvođači – obvezni su najkasnije do 01.ožujka tekućegodine za prethodnu kalendarsku godinu do uspostave Registra uFond dostaviti podatke putem obrasca AO10

  Napomena :

 • naknade proizvođača – novčani iznosi koje proizvođač uplaćujeFondu prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalaži na tržištena području RH

  onaknada gospodarenja otpadnom ambalažom – novčani iznos kojiplaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obradeotpadne ambalaže

  opovratna naknada – novčani iznos koji plaćaju proizvođači kojistavljaju na tržište pića (alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolna,mineralna i izvorska voda, voćni sirupi i ostali tekući proizvodi navoćnoj i dr. bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno stekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže osimmlijeka i tekućih mliječnih proizvoda) pakirana u jednokratnuambalažu od PET-a, Al/Fe i stakla volumena većeg od 0,20 l

  Naknade :

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Dostava obrazaca:

  Kada?

  kvartalno do 10.-og utekućem mjesecu za prethodnotromjesečje,

  godišnje do 01. ožujka tekućegodine za prethodnu godinu

  Rješenje ili račun ?

  Fond donosi rješenje koje jeosnova za plaćanje naknada

 • 1. Po vrsti ambalažnog materijala i količini ambalaže:

 • 2. po jedinici proizvoda stavljenih na tržište na području RH –iznosi 0,10 kn/jedinici prodajne ambalaže za pića u staklenoj,PET i metalnoj ambalaži volumena većeg od 0,2 l

  3. iznos povratne naknade iznosi 0,50 kn/komadu ambalažnejedinice od pića

 • Razlika povratne ambalaže i povratne naknade !

  Povratna ambalaža(višekratna)

  je ona ambalaža koja se,nakon što se isprazni, ponovnouporabljuje u istu svrhu i čijuvišekratnu uporabu osiguravaproizvođač sustavom pologa(kaucije) ili na neki drugi način

  Povratna naknada

  je novčani iznos koji plaćajuproizvođači kao stimulativnumjeru kojom se potičeposjednik da otpadnu ambalažuod pića preda prodavatelju kojiu svojoj ponudi ima pića ili osobikoja upravlja reciklažnimdvorištem i za to primi propisaniiznos povratne naknade

 • Zahtjev za povrat naknade za izvezenu ambalažu Izvješće izvoznika

  zahtjev za povrat plaćene naknade s napomenom vraćaju li sesredstva na poslovni račun obveznika ili se više uplaćenimsredstvima zatvara neka druga obveza

  dokaz o izvozu (preslika MRN-a ako se radi o izvozu, preslikaizlaznog računa u slučaju iznosa u zemlje EU)

  Fond na temelju tako dostavljenih podataka obvezniku plaćanjanaknade ispostavlja rješenje o povratu uplaćene naknade.

 • Koji obrasci ?

  Za period do 19.8.2015. g.

  Dodatak I (Izvod iz očevidnikaza obračun naknadezbrinjavanja)

  Dodatak II (Izvod iz očevidnikaza obračun naknadezbrinjavanja, povratne naknade ipoticajne naknade)

  Za period od 20.8.2015. g.do uspostave Registra

  Obrazac AO10 (za prijavujednokratne ambalaže)

  Obrazac AO3 (za prijavupovratne (višekratne)ambalaže )

 • OBRAZAC AO10- IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE

  Zaokružiti:

  A1) PROIZVODNJA U RH - MALI PROIZVOĐAČ*

  A2) PROIZVODNJA U RH B1) UVOZ/UNOS U RH - MALI PROIZVOĐAČ*

  B1) UVOZ/UNOS U RH

  C) IZVOZ/IZNOS

  D) POVLAČANJE S TRŽIŠTA RH

  Naziv obveznika: _________TVRTKA d.o.o.________________________________________________

  Adresa: __________Radnička cesta 80, Zagreb ______________________________________________________________

  Osoba za kontakt: ___________Pero Perić ______________________________

  Telefon: ___01 / 5555555_________________ Faks: ____________________

  e-mail adresa: [email protected]_______________________________________________

  NKD: ____1111_____________________________

  OIB: ___99999999999_______________________________

  PODACI O PROIZVOĐAČU

  Naziv obveznika: _________________________________________________________

  Adresa: ________________________________________________________________________

  OIB /PDV identifikacijski broj: __________________________________

  PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH

  Naziv ovlaštenog predstavnika: _________________________________________________________

  Adresa: ________________________________________________________________________

  Osoba za kontakt: _________________________________________

  Telefon: ____________________ Faks: ____________________

  e-mail adresa: _________________________________________________________

  OIB: __________________________________

  Vrsta ambalažnog materijala IZVAN SUSTAVA POVRATNE NAKNADE

  PLASTIKA (PET pića do 0,20 lit)

  PLASTIKA (PET ostalo)

  METAL (Al od pića do 0,20 lit)

  METAL (Al ostalo)

  METAL (Fe od pića do 0,20 lit)

  METAL (Fe ostalo)

  PAPIR/KARTON

  VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) od pića

  VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)

  DRVO

  TEKSTIL

  PLASTIKA (ostali polimerni materijali za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode)

  PLASTIKA (ostali polimeri pića)

  PLASTIKA (ostali polimeri)

  PLASTIČNE VREĆICE

  STAKLO (pića do 0,20 lit)

  STAKLO (ostalo)

  Ambalaža onečišćena opasnim tvarima

  Ambalaža onečišćena opasnim tvarima

  Vrsta ambalažnog materijala u SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (veće od 0,20 lit)

  PET

  STAKLO

  AL LIMENKE

  FE LIMENKE

  0,1

  UKUPNO (tona)

  10 500

  5

  2

  RAZDOBLJE: IV. kvartal 2015.I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU/IZVOZNIKU/IZNOSNIKU

  PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI:

  II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE

  UKUPNO (tona) UKUPNO (komada)

  UKUPNO (tona) UKUPNO (komada)

  1 50

 • OBRAZAC AO3 - IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

  Zaokružiti: RAZDOBLJE:

  A) PROIZVODNJA U RH

  B) UVOZ/UNOS U RH

  II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI VIŠEKRATNE POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH

  Novonabavljena ambalažaAmbalaža predana

  obrađivačuRazlika

  Vrsta ambalažnog materijala UKUPNO (kg) UKUPNO (kg) UKUPNO (kg)

  METAL (AL)

  METAL (FE)

  DRVO

  PLASTIKA (POLIMERI)

  STAKLO

  TEKSTIL

  UKUPNO II

  I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU

  Proizvođač

  Adresa

  Kontakt

  Tel

  OIB

  Povratne plastične gajbe

  Povratne palete

 • Kontakti

  Za dostavu ovjerenih obrazaca

  E- mail: [email protected]

  Za sve upite

  E- mail: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima

 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama iakumulatorima (NN 111/15) stupio je na snagu 22. listopada 2015.godine

  Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima stupilaje na snagu 10. listopada 2015. godine.

  Naknada se plaća od prosinca 2006.

  Do završetka javnog poziva za odabir najprihvatljivijeg programa zaobavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatorajedinična naknada iznosi 8,40 kuna po kilogramu prijenosnih baterija iakumulatora.

  Naknada gospodarenja plaća se za uvoz/unos/proizvodnju baterija iakumulatora kao samostalnog proizvoda

 • Otpadne baterije i akumulatori na koje se primjenjuju odredbe

  Pravilnika prijenosna baterija ili

  akumulator – je svaka baterija, gumbasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator

  Otpadne baterije i akumulatori na koje se NE

  primjenjuju odredbe Pravilnika

  automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, kretanje ili osvjetljavanje vozila,

  industrijska baterija ili akumulator – je svaka baterija ili akumulator koji je namijenjen isključivo za industrijsku ili profesionalnu uporabu ili za korištenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila.

 • Napomena :

  U slučaju da se baterija ili akumulator prilikom uvoza/unosa nalazi u sklopu proizvoda ista se plaća putem prijave podataka kroz izvješće IU/PEEO (Pravilnik o gospodarenju otpadnom EE opremom), dok se težina iste treba prijaviti u obrascu OBA1 u stupcu ugrađena u EE uređaj ali se za istu neće ponovo platiti naknada već je isto potrebno radi statističkih podataka

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  Kada ?

  kvartalno, do 15.-og utekućem mjesecu zaprethodno tromjesečje

  godišnje, do 31. siječnjatekuće godine za prethodnukalendarsku godinu

  Tko ?

  uvoznik / unosnik prilikomuvoza / unosa baterija iakumulatora kao samostalnogproizvoda temeljem računaako je unos iz zemalja EU,MRN-a ako se radi u uvozu,..

  proizvođač u trenutkuprodaje baterija i akumulatorasamo u RH

 • Zahtjev za povrat naknade za izvezene baterije i akumulatore

  Izvješće izvoznika OBA1

  zahtjev za povrat plaćene naknade s napomenom vraćaju li sesredstva na poslovni račun obveznika ili se više uplaćenim sredstvimazatvara neka druga obveza

  dokaz o izvozu baterija i akumulatora (preslika MRN-a ako se radi oizvozu, preslika izlaznog računa u slučaju iznosa u zemlje EU)

  U slučaju izvoza baterija i akumulatora ugrađenih u neki proizvod,potrebno je dostaviti specifikaciju proizvoda te se vrši povrat samo zatežinu baterije ili akumulatora na koji je plaćena naknada

  Fond na temelju tako dostavljenih podataka obvezniku plaćanjanaknade ispostavlja rješenje o povratu uplaćene naknade.

 • Propisani obrazac – OBA1●I. RAZDOBLJE:

  ●PROIZVODNJA U RH ________ ●UVOZ/UNOS U RH ____________ ●IZVOZ/IZNOS IZ RH*__________

  ●II. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU/IZVOZNIKU/IZNOSNIKU:

  ●Naziv obveznika:

  ●Adresa:

  ●Osoba za kontakt:

  ●Telefon:

  ●Faks:

  ●Email adresa:

  ●OIB:

  ●NKD:

  ●PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI:

  ●PODACI O PROIZVOĐAČU

  ●Naziv obveznika:

  ●Adresa:

  ●OIB /PDV identifikacijski broj:

  ●PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH

  ●Naziv ovlaštenog predstavnika:

  ●Adresa:

  ●Osoba za kontakt:

  ●Telefon:

  ●e-mail adresa:

  ●Faks:

  ●OIB:

  ●III. KOLIČINE BATERIJA I AKUMULATORA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

  ●VRSTE BATERIJA ●NETO MASA U KILOGRAMIMA

  ●(kao zaseban proizvod) ●(kao proizvod ugrađen u uređaje i vozila)

  ●PRIJENOSNE BATERIJE I AKUMULATORI

  (a+b+c)

  ● ●

  ●a) olovne ● ●

  ●b) nikal-kadmijeve ● ●

  ●c) ostale ● ●

  ●INDUSTRIJSKE BATERIJE I AKUMULATORI ● ●

  ●AUTOMOBILSKE BATERIJE I AKUMULATORI

  (STARTERI)

  ● ●

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

 • Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodnenovine“ broj 94/13), a do stupanja na snagu provedbenih propisa kojimase uređuju pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima primjenjuje sePravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13) .

  Pravilnikom se propisuje način gospodarenja otpadnim uljima,obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obvezniciplaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanjanaknada, iznos naknada koje se plaćaju ovlaštenim osobama zaskupljanje otpadnih ulja te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnimuljima.

 • Svježa maziva ulja u smislu gospodarenja otpadnim mazivimuljima svrstana su prema tarifnim oznakama iz Uredbe ocarinskim tarifama prema Dodatku I Pravilnika:

  2710 19 81 – motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje,turbinska ulja za podmazivanje;

  2710 19 83 – tekućine za hidrauliku;

  2710 19 85 – bijela ulja, tekući parafin;

  2710 19 87 – ulja za mjenjače i reduktore;

  2710 19 91 – ulja za obradu kovina, za odjeljivanje kalupa, uljaprotiv korozije;

  2710 19 93 – elektroizolacijska ulja;

  Otpadna ulja na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika

 • Otpadna ulja na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika

  2710 19 99 – ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti;pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke zaotpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije ipripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje)i pripravci što ih se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstila, kože,krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke što sadrže kaoosnovne sastojke 70% ili više masenih udjela naftnih ulja ili uljadobivenog od bitumenskih minerala;

  3403 19 10 – što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskihminerala s masenim udjelom 70% ili većim

  3403 19 90 – ostalo;

  3403 99 00 – ostalo;

  3819 00 00 – tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljenetekućine za hidraulični prijenos, bez sadržaja ili s masenim udjelomnaftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala manjim od70%

 • Napomena:

  U svježa maziva ulja nesvrstavaju se svježa maziva uljai tekućine i njima srodniproizvodi koji su biljnog iliživotinjskog podrijetla irazgradljivost čijih je sastavnihdijelova i dodataka najmanje60% što se dokazujeodgovarajućim certifikatom ilianalizom akreditiranoglaboratorija za analizu svojstavaulja biljnog ili životinjskogpodrijetla.

  Obveznici plaćanja naknadezbrinjavanja otpadnih mazivihulja ne plaćaju naknadu koduvoza baznih svježih ulja izDodatka I. Pravilnika koja seisključivo koriste kao potrebnasirovina za proizvodnju novihsvježih ulja u RepubliciHrvatskoj i proizvodnju drugihproizvoda gdje nakon uporabetakvih proizvoda ne nastajuotpadna ulja o čemu je Fondupotrebno dostaviti odgovarajućudokaznu dokumentaciju.

 • Naknada

  Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je naknada koju plaćajuproizvođač ulja za svježa maziva ulja prilikom stavljanja istih na tržište uRepublici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje odnosno prilikomproizvodnje i/ili uvoza i/ili unosa i za vlastite ili za potrebe drugog.Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivimuljima

  Naknada se uplaćuje Fondu za uvezena i/ili proizvedena svježa mazivaulja prema Dodatku I. Pravilnika u iznosu od 0,60 kn/litri svježegmazivog ulja temeljem Odluke o izmjenama naknade u sustavugospodarenja otpadnim uljima ( „Narodne novine“ broj 95/15)

  Naknada se plaća tromjesečno na temelju rješenja Fonda u rokupropisanom u Rješenju.

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  Kada ?

  do 15.-og u tekućem mjesecuza prethodno tromjesečje igodišnji obračun

  do 01.ožujka tekuće godineza prethodnu kalendarskugodinu na propisanom obrascuIzvješće uvoznika i/iliproizvođača otpadnih mazivihulja.

  Tko ?

  uvoznik / unosnik prilikomuvoza / unosa otpadnihmazivih ulja temeljem računaako je unos iz zemalja EU,MRN-a ako se radi u uvozu,..

  proizvođač u trenutkuprodaje

 • Zahtjev za povrat naknade za izvezeno mazivo ulje Izvješće izvoznika otpadnih mazivih ulja

  zahtjev za povrat plaćene naknade s napomenom vraćaju li sesredstva na poslovni račun obveznika ili se više uplaćenim sredstvimazatvara neka druga obveza

  Rok za dostavu zahtjeva za povrat naknade u roku od 30 dana oddana izvoza /iznosa

  dokaz o izvozu svježih mazivih ulja (preslika MRN-a ako se rad oizvozu, preslika izlaznog računa u slučaju iznosa u zemlje EU)

  U slučaju izvoza svježih mazivih ulja ugrađenih u neki proizvod, nadokazu o izvozu (JCD, izlazni račun) mora biti jasno istaknuta količinasvježih mazivih ulja koja je ugrađena u proizvod koji se izvozi

  Fond na temelju tako dostavljenih podataka obvezniku plaćanjanaknade ispostavlja rješenje o povratu uplaćene naknade.

 • Popunjavanje obrasca IU/PSMU

  IU/PSMU

  IV. Kvartal 2015.

  UVOZ

  Naziv tvrtke:

  Adresa:

  Kontakt osoba:

  Telefon: 01 /222222

  kilograma litara

  (1) (2) = (1) / 0,9

  2710 19 81Motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za

  podmazivanje1.000,00 1.111,11

  2710 19 83 Tekućine za hidrauliku

  2710 19 85 Bijela ulja, tekući parafin 20.000,00 22.222,22 22.222,22

  2710 19 87 Ulja za mjenjače i reduktore

  2710 19 91 Ulja za obradu kovina, odjeljivanje kalupa, ulja protiv korozije 500,00 555,56

  2710 19 93 Elektroizolacijska ulja

  2710 19 99 Ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja i masti

  3403 19 10

  Pripravci za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od

  bitumenskih minerala s masenim udjelom 70% ili većim, ali koja nisu temeljna

  sastavina

  3403 19 90 Ostalo

  3403 99 00 Ostalo

  3819 00 00

  Tekućine za hidrauličke kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični

  prijenos, bez sadržaja ili s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od

  bitumenskih minerala manjim od 70%

  21.500,00 23.888,89 22.222,22

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

  Članak 20. stavak 2. Članak 22. stavak 3.

  Ukupno naknada (kn)*

  OIB: 99999999999

  Tarifna oznaka

  TVRTKA d.o.o.

  Ukupno proizvedeno/uvezeno ulja

  Izvješće uvoznika i/ili proizvođača svježih mazivih ulja

  Fax: e-mail: [email protected]

  * NAPOMENA: Popunjava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  Pero Perić

  1.666,67 kn

  Vrsta ulja

  555,56 kn

  Prijava za:

  UKUPNO

  1.111,11 kn

  Razdoblje:

  Količina ulja (l) oslobođena plaćanja naknade prema

  Pravilniku*

  I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU

  II. PODACI O KOLIČINI ULJA

  Radnička cesta 80, Zagreb

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

  62

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16)

  Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)

  Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnimvozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)

  (Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09,156/09, 53/12, 86/13, 91,13) donesen u prosincu 2006. godine

  naknade se plaćaju od 01. siječnja 2007. godine

 • kategorije M1, motorno vozilo za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala.

  kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona.

  Vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle

  Kategorije motornih vozila na koje se primjenjuje odredba Pravilnika

 • Važno !

  Naknada se plaća : i za vozila koja nisu predmet

  plaćanja posebnog poreza namotorna vozila, a odnosi se navozila koja nisu namijenjena zaregistraciju i uporabu na cestamaRH

  i na sva vozila koja nisu predmetplaćanja posebnog poreza namotorna vozila, a spadaju ukategoriju M1 i N1 motornihvozila (sanitetska vozila, vozilaposebno prilagođena za prijevozosoba s invaliditetom, dostavnavan vozila, …).

  Naknada se NE PLAĆA INE PRIMJENJUJE: na motocikle (uključujući i

  mopede), bicikle i slična vozila spomoćnim motorom, sa ili bezbočne prikolice te „ATV“ vozila,koja su predmet oporezivanjaprema Zakonu o posebnomporezu na motorna vozila

  na starodobna vozila(oldtajmere), povijesna vozila,vozila koja su od vrijednosti zakolekcionare i vozila namijenjenamuzejima ako su pohranjena napravilan i za okoliš prihvatljivnačin, spremna za uporabu ilirastavljena na dijelove.

 • Naknada i iznos jedinične naknade

  Naknada gospodarenja otpadnim vozilima- novčani iznoskoji plaćaju proizvođači i fizičke osobe – građani u svrhupokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih vozila usustavu kojim upravlja Fond, prilikom stavljanja na tržištenovih ili rabljenih vozila

  Osnova za izračun –masa vozila u kg

  Masa vozila - masa iz homologacijskog dokumenta ilitehničke dokumentacije vozila, kojoj se oduzima masa vozačaod 75 kg i masa goriva od 40 kg

  Iznos naknade:

  Masa vozila (kg) x jedinična naknada (0,60 kn/kg)

  Naknada gospodarenja otpadnim vozilima umanjuje se za zaiznos naknade gospodarenja otpadnim gumama (utvrđenposebnim propisom) – utvrđuje Fond

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  Kada ?

  prilikom uvoza svakogmotornog vozila, a najkasnijemjesečno do 05.-og utekućem mjesecu zaprethodni mjesec

  Gdje ? U FZOEU za vozila za daljnju

  distribuciju - mjesečno putemobrasca OV1 do 05.-og dana utekućem mjesecu za prethodnimjesec, i godišnje do 31. ožujkatekuće godine za prethodnugodinu (uz OV1 obrazac dostavaIPG obrasca za gume)

  U CARINSKI URED za uvoz /unosvozila za vlastite potrebe –prema mjestu sjedištanadležnom za obračun i plaćanjePPMV (najkasnije do 05.-og danau tekućem mjesecu za prethodnimjesec na obrascu OV1)

 • Napomena :

  U slučaju da ste vozilo uvezli i prijavili kroz mjesečni obrazacu Fondu, a isto ste naknadno odlučili registrirati za vlastitepotrebe ( na ime tvrtke, obrta) potrebno je:

  o Javiti se u nadležni Carinski ured prema sjedištu tvrtke/obrta iponovno prijaviti i platiti naknadu za to vozilo

  o Fondu dostaviti Zahtjev za obnovu postupka za mjesec u kojemste isto prijavili uz dokaznu dokumentaciju

  o Fond ispostavlja novo rješenje i vrši povrat dvostruko uplaćenenaknade

 • Uplata naknade gospodarenja = uvjet za prvu registracijuvozila u RH

  Dokaz o uplati:

  o Za vozilo kupljeno kod proizvođača ili prodavatelja u RH –račun s navedenim iznosom naknade gospodarenja(proizvođači i trgovci dužni su na računu iskazati iznosobračunate naknade)

  o Za vozilo uvezeno/uneseno na područje RH za vlastitepotrebe – rješenje Fonda s pečatom o plaćenoj naknadi(nadležni carinski ured)

 • Što u slučaju izvoza/iznosa vozila na koje je plaćena naknada ?

  Na vozila proizvedena u RH, namijenjena izvozu/iznosu neplaća se naknada gospodarenja

  U slučaju izvoza - ostvaruje se pravo na povrat uplaćenenaknade

  Pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i plationaknadu.

  Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

  o Popunjenog obrasca OV1

  o Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije...)

  o Preslika prometne dozvole

  o Datum uvoza/unosa ili proizvodnje vozila

  Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade

 • Obrazac OV1

 • REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)

  Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)

  (Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/16, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13) donesen u travnju 2006. godine,

  naknada se plaća od svibnja 2006. godine

 • Što je predmet obračuna naknade?

  Kategorije proizvoda čije gume su obuhvaćene Pravilnikom:

  o Osobna i pripadajuća priključna vozila,o Manja teretna i putnička te priključna vozila,o Teretna i putnička te priključna vozila,o Viljuškari,o Radni strojevi,o Traktori,o Kolica,o Bicikli,o Motocikli,o Zrakoplovi

  Na gume uvezene/unesene kao sastavni dio vozila plaća senaknada po komadu kao i prilikom uvoza/unosa kotača (guma+naplatak)

  Na gume uvezene kao samostalni proizvod plaća se naknadapo toni

 • Naknada i iznos jedinične naknade

  Naknada gospodarenja otpadnim gumama- novčani iznoskoji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškovasakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravljaFond

  Iznosi naknade:

  ●Gume kao samostalni proizvod ●1.100,00 kn/t

  ●Gume kao sastavni dio vozila: ●Po komadu

  M1 i vozila na tri kotača

  isključujući motorne tricikle

  ●7,00 kn

  ●N1 i traktore ●10,00 kn

  Teretna i putnička te priključna

  vozila i viljuškari

  65,00 kn

  ●Radni strojevi i zrakoplovi ●180,00 kn

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

 • Postupak prijave i obračuna naknade

  Dostava obrasca ?

  mjesečno putem obrasca IPGdo 05.-og dana u tekućemmjesecu za prethodni mjesec

  godišnje do 01.ožujka tekućegodine za prethodnukalendarsku godinu naobrascu IPG

  Kada i tko ?

  uvoznik / unosnik prilikomuvoza / unosa guma premadatumu računa ako je unos izzemalja EU, MRN-a ako se radiu uvozu iz trećih zemalja

  proizvođač u trenutkuprodaje na tržište RH

  Fond donosi rješenje – osnova za plaćanje naknade

 • Što u slučaju izvoza/iznosa vozila na koje je plaćena naknada ?

  Naknada se ne plaća za gume proizvedene u RH,namijenjena izvozu/iznosu

  U slučaju izvoza - ostvaruje se pravo na povrat uplaćenenaknade

  Pravo povrata naknade - ima samo proizvođač/uvoznik/unosnik koji je prilikom uvoza/unosa/ proizvodnje i plationaknadu.

  Pravo na povrat ostvaruje se dostavom:

  o Popunjenog obrasca IPG

  o Dokaza o izvozu/iznosu (MRN, račun, specifikacije...)

  Fond donosi rješenje – osnova za povrat naknade

 • Obrazac IPG

 • Kontakti

  Za dostavu ovjerenih obrazaca

  E- mail: [email protected]

  Za sve upite

  E- mail: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Hvala na pažnji!

  REPUBLIKA HRVATSKAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST