of 326 /326
Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 05 Broj: U Beogradu, V L A D A PREDSEDNIK

Na osnovu člana 58otvorenavlada.rs/extfiles/1236/uredba_prostorini_plan... · Web viewUnapređenje saobraćajnih i skladišno-logističkih usluga, intenzivnim korišćenjem položaja

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Na osnovu člana 58otvorenavlada.rs/extfiles/1236/uredba_prostorini_plan... · Web viewUnapređenje...

Na osnovu člana 58

Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINEČlan 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

UVOD

Vlada je 29. decembra 2012. godine donela Uredbu o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13, u daljem tekstu RPPNTP). Ovim strateškim planskim dokumentom utvrđeni su ciljevi, opšte planske postavke, planska rešenja i smernice za njegovu implementaciju/ostvarivanje sa strateškim prioritetima prostornog razvoja teritorije u obuhvatu RPPNTP.

U skladu sa odredbama člana 12. i 58. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/0 9 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US i 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14 - u daljem tekstu Zakon) pristupilo se pripremi Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Program implementacije RPPNTP). Sadržina ovog programa utvrđena je Zakonom, a osnovni metodološki okvir za njegovu izradu postavljen je u Programu implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. („Službeni glasnik RS”, broj 102/11- u daljem tekstu: Program implementacije PPRS). Nosilac i koordinator pripreme RPPNTP i ovog programa je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Republička agencija za prostorno planiranje (do njenog postojanja) koji su poslove na izradi Programa implementacije RPPNTP poverili JP Zavod za urbanizam Niš i Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije u svojstvu obrađivača RPPNTP.

U Programu implementacije RPPNTP razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacija započinje do 2020. godine i utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu. Dati su grafički prikazi detaljno razrađenih strateških prioriteta. Programom implemenatcije RPPNTP utvrđeni su pokazatelji prostornog razvoja koji će biti osnova za izradu godišnjih izveštaja o ostvarivanju ovog regionalnog prostornog plana.

Utvrđivanje RPPNTP, Programa implementacije RPPNTP i godišnje izveštavanje o njihovom ostvarivanju predstavljaju deo kontinuiranog procesa prostornog planiranja i implementacije planskog dokumenta.

Na izradi Programa implementacije RPPNTP ostvarena je aktivna saradnja sa svim akterima u procesu planiranja (nadležni organi, organizacije i institucije) od kojih će zavisiti ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta i projekata koji bi trebalo da budu u celini ili delimično ostvareni, odnosno pripremljena njihova realizacija u periodu do 2020. godine.

Pojedina planska rešenja i strateški prioriteti koji su definisani RPPNTP suočavaju se sa mogućnostima modifikacije, što podrazumeva njihovu usporenu ili odloženu implementaciju zbog institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr. prilika. Prilikom pripreme i sprovođenja ovog programa od posebnog je značaja utvrđivanje i uspostavljanje nedovoljno razvijenih horizontalnih veza između sektora koji imaju interes oko istih aktivnosti i projekata, kao i vertikalnih veza među nivoima upravljanja u sprovođenju planskih prioriteta.

RPPNTP je urađen u CAD tehnologiji. Pristupanjem izradi Programa implementacije RPPNTP izvršeno je ažuriranje formirane baze prostornih podataka RPPNTP, čime je unapređena informatička podrška implementacije ovog prostornog plana.

Predlog Programa implementacije RPPNTP pripremljen je na osnovu Izveštaja o izvršenoj stručnoj kontroli usklađenosti Nacrta Programa implementacije Regionalnog prostornog plana za područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga (broj 350-407-52/2014-01).

I.REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA, RAZVOJNA DOKUMENTA REGIONALNOG RAZVOJA I NACIONALNI PRIORITETI ZA MEĐUNARODNU POMOĆ (NAD) ZA PERIOD DO 2017. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2020. GODINE

1. REGIONALNI PROSTORNI PLAN ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Obuhvat RPPNTP čini funkcionalno područje na teritoriji tri upravna okruga sa 14 administrativnih područja opština i administrativnim područjem grada Niša - na kome je pet gradskih opština, ukupne površine 7.717 km2, sa 756 katastarskih opština, 766 naselja i 589 486 stanovnika ukupne gustine naseljenosti 74,6 st/km2 (Popis 2002). Prostorni plan obuhvata cele teritorije upravnih okruga: Nišavski upravni okrug (opštine Ražanj, Aleksinac, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Svrljig i grad Niš), površine 2.727 km2; Toplički upravni okrug (opštine Prokuplje, Kuršumlija, Blace, Žitorađa), površine 2.229 km2 i Pirotski upravni okrug (opštine Bela Palanka, Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad), površine 2.761 km2. Obuhvaćeno područje pripada statističko-planskom regionu Južna i Istočna Srbija (u daljem tekstu: RJIS).

Vremenski horizont RPPNTP je 2020. godina.

Definisana vizija prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga je da bude ravnomerno regionalno razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem (susednim funkcionalnim područjima Srbije, kao i sa susednim pograničnim opštinama i regionima u Republici Bugarskoj), energetski efikasan i atraktivan za investiranje. To podrazumeva aktiviranje i mobiliziranje teritorijalnog kapitala, održivo korišćenje prirodnih i stvorenih resursa, dugoročnu obnovu i razvoj ljudskih resursa, saobraćajnu pristupačnost prema panevropskim koridorima, kao i infrastrukturnu opremljenost, razvoj privrede i institucija, zaštitu prirodnog i kulturnog nasleđa kao faktora razvoja i zaštitu životne sredine.

Osnovno opredeljenje je postizanje većeg stepena funkcionalne integrisanosti područja. Bitnim se smatra obezbeđenje uslova za znatno veću integraciju planskog područja:

1. u okviru prostora Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga, što podrazumeva smanjenje unutrašnjih subregionalnih razlika, odnosno kvalitativne promene u prostornoj, saobraćajnoj, ekonomskoj i socijalnoj strukturi (naročito brdsko-planinskih područja sa izraženim disfunkcijama socijalnog i ekonomskog razvoja);

2. sa Republikom Srbijom, u prvom redu sa susednim funkcionalnim područjima, (upravnim okruzima, regionom Južne i Istočne Srbije, odnosno Timočke Krajine, Južnog Pomoravlja i regionom Šumadije i Zapadne Srbije, kao i Autonomnom pokrajnom Kosovo i Metohija) što zahteva realizaciju prioritetnih planskih rešenja od značaja za više lokalnih samouprava (naročito povezivanja preko koridora X i državnih puteva I i II reda, kao i realizacija drugih infrastrukturnih sistema) i

3. sa međunarodnim okruženjem (susednim pograničnim opštinama i regijama u Republici Bugarskoj) što zahteva pripremu i realizaciju transgraničnih programa (naročito u oblasti infrastrukture, energetike, turizma, ekologije i dr).

Za ostvarivanje ovih opredeljenja, prioritet ima preduzimanje aktivnosti i akcija na: izgradnji institucionalnog okvira za upravljanje prostornim i ukupnim razvojem područja, u prvom redu na promenama i proširivanju organizacione strukture, kadrovskom jačanju i finansiranju poslova opštinskih službi i regionalnih institucija; unapređenju informatičke osnove, odnosno formiranju i održavanju centralizovane baze podataka o prostoru RPPNTP, kao preduslova za praćenje, kontrolu i ocenjivanje sprovođenja planskih rešenja; koordinaciji i uspostavljanju odgovarajuće saradnje između nacionalnog, (sub)regionalnog i lokalnog nivoa u sprovođenju planskih odluka i korišćenje raspoloživih evropskih strukturnih fondova, međunarodnih finansijskih institucija i regionalnih fondova u realizaciji projekata.

Razvoj područja RPPNTP, posebno regionalnih centara zasnivaće se na funkcionalnoj integraciji republičkog prostora i prekograničnoj saradnji. Prostorno funkcionalni uticaji koji su uspostavljeni između centara različitog hijerarhijskog ranga opredeljuju nastavak razvoja moravske razvojne osovine.

Moravska razvojna osovina integriše područje RPPNTP sa beogradsko-novosadskom aglomeracijom na severu, te Leskovcem i Vranjem na jugu (odnosno ka Skoplju i Solunu). Relativna je blizina i zapadnomoravske razvojne osovine koja se kod Kruševca (Pojata) spaja sa moravskom razvojnom osom. Preko Niša, Svrljiga i Knjaževca integriše se dolina Timoka i timočka razvojna osovina, povezujući Zaječar (Bor), Negotin i Kladovo, čime se i ostvaruje veza područja RPPNTP sa Donjim Podunavljem. Pored ovih, za razvoj područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga i njegovu prostorno-funkcijsku organizaciju značajni su i pravci koji od Niša: preko Prokuplja vode ka Kruševcu na severozapadu i Prištini na jugozapadu i preko Pirota i Dimitrovgrada vode ka Sofiji i Republici Bugarskoj na istoku.

Položaj RPPNTP na multimodalnom Koridoru X i Xc omogućuje njegovu tranzitnu ulogu uz potrebu razvoja poprečnih saobraćajnih veza. Specifičnost regiona Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga u međunarodnom kontekstu ogleda se i u sledećem: mogućnostima za saradnju na zaštiti prirodnih vrdnosti i kulturnih dobra na Staroj planini (zajednički park prirode „Zapadna Stara Planina”, kao predlog Republike Srbije i Republike Bugarske za upis Stare planine u listu MAB kao rezervata prirode) i dr; mogućnostima za intezivniju privrednu i kulturnu saradnju opština sa područja RPPNTP i opština u Republici Bugarskoj; perifernom položaju dela regiona, koji nije dovoljno saobraćajno pristupačan i ekonomski razvijen i koji se graniči sa sličnim regionima u Republici Srbiji i susednoj Republici Bugarskoj; postojanje projekta za nekoliko evroregiona koji se finansiraju kroz donacije i programe evropske prostorne saradnje: „Euroregion Eurobalkans”; „Stara Planina” i dr.

Međunarodna saradnja prvenstveno će se odnositi na razvoj infrastrukturnih sistema, očuvanje prirodnih resursa i održivog razvoja, zajedničkog nastupa kod Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i drugih relevantnih međunarodnih asocijacija za realizaciju razvojnih programa, privredne i druge saradnje i jačanje partnerstva na nivou lokalnih vlasti. Pokretač saradnje u oblasti infrastrukturnih sistema biće dalji razvoj Koridora X i Xc (posebno autoputa). Pored ovih razvijaće se transgranični energetski prenosni sistemi (elektroenergetski vodovi i gasovod), drumska i železnička mreža, te granični prelazi.

Određene pretpostavke za transgranične veze proizilaze iz tradicije, a određene iz regionalnih politika EU koje se odnose na zemlje tzv. „Zapadnog Balkana”. Uspostavljanje strukturno kvalitetnijih veza može se ostvariti povezivanjem urbanih centara u šire regionalne urbane asocijacije, pre svega sinhronizovanim razvojem komplementarnih delatnosti iz oblasti rada (komplementarna privreda – usaglašavanje proizvodnih programa i privrednih kapaciteta, racionalno korišćenje prirodnih i socijalnih resursa, slobodno kretanje radne snage, zajednički nastup na tržištu i dr), usluga i javno socijalne infrastrukture (trgovina, saobraćaj, zdravstvo, visoko obrazovanje, informacije i dr), turizma i zaštite prirode. Saradnja sa Bugarskom će se takođe ostvarivati preko kulturnih veza uspostavljenih između pripadnika bugarske nacionalne manjine i malogranične saradnje.

Uporišta ravnomernijeg subregionalnog razvoja su: uvažavanje realnih faktora razvoja uz preduzimanje podsticajnih mera od strane državnih i drugih fondova za izgradnju i razvoj Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga u funkciji razvoja lokalnih zajednica, izgradnje lokalne i regionalne infrastrukture i uređenja prostora za razvoj profitabilnih privrednih pogona i ekonomsko oživljavanje prigraničnih područja kroz transgraničnu saradnju.

Spoljašnje funkcionalne veze Regiona ostavruju se na relaciji: grad Niš (centar međunarodnog značaja) – Beograd (urbani centar – evropski MEGA 3); grad Niš (centar međunarodnog značaja) – Leskovac (centar državnog značaja) – Vranje (centar državnog značaja); grad Niš – Sofija – Skoplje. U interregionalnoj saradnji poseban značaj imaće funkcionalana specijalizacija manjih gradova i ekonomska razvijenost sela. Iz prethodno navedenog razloga ostavlja se mogućnost funkcionalnog umrežavanja (fomiranje klastera) opština/naselja koja zasnivaju svoj razvoj na eksploataciji mineralnih sirovina sa odgovarajućim prerađivačkim pogonima, turističkih područja sa sličnim područjima u Srbiji, banjskih mesta sa sličnim kompatibilnim funkcijama, poljoprivrednih centara na području RPPNTP sa pogonima i trgovinskim preduzećima u ostalim delovima Srbije i šire. U jačanju kohezije između funkcionaih područja posebnu ulogu treba da imaju naselja duž osovina glavnih saobraćajnih pravaca. Funkcionalna usmerenost se oslanja na dominantne funkcije Koridora X, ali i proističe iz teritoritorijalno-administrativne podele Srbije. Koridor direktno i indirektno utiče na razvoj funkcionalne komplementarnosti na području RPPNTP sa svim delovima Srbije.

Glavni faktor na području RPPNTP biće razvoj prostornih i funkcionalnih veza između Niša, Pirota i Prokuplja.

Unutrašnja teritorijalna kohezija ostvariće se stvaranjem aglomeracije duž infrastrukturnih koridora, iskorišćavanjem potencijala niškog aerodroma, kao i razvojem komplementarnih i kompatibilnih funkcija Niša, Pirota i Prokuplja.

Predviđa se višestepena hijerarhija centara u mreži naselja: u prvoj hijerarhijskoj ravni je grad Niš, kao centar međunarodnog značaja; u drugoj hijerarhijskoj ravni su Pirot (predlaže se da dobije status grada u planskom periodu) i Prokuplje kao regionalni centri sličnih funkcionalnih kapaciteta čije zone uticaja prelaze granice Nišavskog, Pirotskog i Timočkog upravnog okruga; u trećoj hijerarhijskoj ravni je Aleksinac kao subregionalni centar. Tu poziciju mu daje izvanredan položaj na razvojnoj osovini; u četvrtoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri I reda: Dimitrovgrad (položaj na koridoru Xc, sa pograničnim funkcijama) i Kuršumlija (van FUP Niša, položaj na koridoru intezivnog razvoja, veze sa AP Kosovo i Metohija; u petoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri II reda: Babušnica, Bela Palanka, Blace, Svrljig, Gadžin Han i Ražanj, kao manja urbana naselja u ruralnom okruženju; u šestoj hijerarhijskoj ravni su opštinski centri III reda: Merošina, Žitorađa i Doljevac, kao ruralna naselja u procesu transformacije u urbana, prerasla u opštinske centre; u sedmoj hijerarhijskoj ravni su mikrorazvojni centri u koje spadaju urbana i ruralna naselja koja su centri zajednica naselja sa opštim ili specifičnim funkcijama; u osmoj hijerarhijskoj ravni su centri specijalne namene: Prolom banja, Lukovska banja, Kuršumlijska banja na području Topličkog upravnog okruga, Niška, Kulinska i Banja Topilo u Nišavskom i Dagbanjica i Zvonačka Banja u Pirotskom upravnom okrugu kao i naselje Visoka Ržana u Pirotu i u devetoj hijerarhijskoj ravni su sva ostala primarna seoska naselja.

Kao osnovne planske pretpostavke, pri kreiranju demografske politike, mogu se navesti: pokretanje privrednih aktivnosti (kao pokretača pozitivnih smerova migracionih kretanja i porasta stope prirodnog priraštaja), razvoj policentričnog sistema naselja, poboljšanje nivoa komunalne i saobraćajne infrastrukture (naročito u ruralnom području) i povećanje nivoa bazičnih usluga (socijalnih, zdravstvenih, ptt usluga i sl, kao osnova za poboljšanje uslova života i rada stanovništva). Ispunjenje i realizacija ovih planskih pretpostavki, naročito na području nerazvijenih i depopulacionih opština (Gadžin Han, Svrljig, Kuršumlija, Blace, Žitorađa, Bela Palanka i Babušnica) omogućiće zadržavanje stanovništva, dok će jačanje uticaja gradskih centara (Niša, Pirota i Prokuplja) doprineti smanjenju odlaska mladog i obrazovanog stanovništva u veće gradove Srbije (Beograd i Novi Sad) i u inostranstvo.

Osnovna koncepcija organizacije javnih službi ogleda se u rešavanju problema izražene neujednačenosti kvaliteta usluga i prostorne dostupnosti, karakterističnim za nerazvijeno i devastirano, demografski krajnje ugroženo ruralno područje, koje obuhvata više od 80% planskog područja.

Uporišta privrednog razvoja su sledeća:

1. Poljoprivreda, prilagođena tržišnim uslovima. Razvoj poljoprivrede zasnovaće se na: efikasnoj proizvodnji i razvoju stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva, organske hrane, pčelarstva, boljoj povezanovsti sa agroindustrijom i direktnim plasmanom proizvoda sektoru turizma, formiranju malih pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda, povećanju veličine poseda, brendiranju proizvoda, udruživanju proizvođača, podizanju tehničke opremljenosti i edukacije poljoprivrednih proizvođača i obezbeđenju povoljnih uslova kreditiranja. Poljoprivreda ima multifunkcionalnu ulogu u održivom razvoju koja će se u narednom periodu revalorizovati otvaranjem realnih perspektiva za poboljšanje ekonomskog, društvenog i kulturnog statusa poljoprivrednog stanovništva, u skladu sa programom integralnog ruralnog razvoja, po uzoru na iskustva ruralne politike EU. Razvojnu šansu poljoprivrede čini sinergija sa turizmom.

2. Diverzifikovani razvoj prerađivačkog sektora industrije i MSPP, pre svega iz oblasti: (1) hi-tech kompleksa (elektronike, elektroindustrije, IKT, proizvodnje električnih mašina, aparata, električnih i optičkih uređaja, radio, televizijske i telekomunikacione opreme i aparata, mašinogradnje, automobilske industrije, opreme u oblasti novih i obnovljivih izvora energije, logistike i distribucije i dr), kao i (2) u tradicionalnom prerađivačkom sektoru (u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duvana, metaloprerade, prerade gume, hemijskog kompleksa, prerade drveta, tekstila, kože, obuće, sportske opreme, reciklaže otpada, industrije građevinskih materijala, vađenja šljunka, peska, tehničkog kamena i dr) zasnovan na primeni savremene tehnologije, znanja, inovacija, istraživačko-razvojne aktivnosti. Perspektivno, očekuje se razvoj regionalnog klastera MSP u sektoru elektronike/elektroindustrije, prerade gume, mašinogradnje, u metalskom, prehrambenom kompleksu, kao i u turizmu, agrobiznisu i dr. Razvoj prehrambenog kompleksa, zahteva u budućem razvoju orijentaciju na primenu savremenih standarda kvaliteta hrane HACCP, s osloncom na revitalizaciju postojećih pogona i uvođenje novih tehnologija, novih programa, biotehnologija, proširenje proizvodnog asortimana, primenu rezultata razvojno-istraživačkog rada, unapređenje marketinga, dizajna, pakovanja. Tradicionalne prerađivačke grane zahtevaju modernizaciju postojećih kapaciteta, orijentaciju na razvoj izvoznih programa, specijalizaciju proizvodnje, razvoj brendova, marketinga, uz uvođenje novih tehnologija u proizvodnju radi povećanja konkurentnosti i rentabilnosti. U slučajevima postojećih kapaciteta koji su u stečaju ili su obustavili rad, trebalo bi omogućiti korišćenje napuštenih hala za druge proizvodne ili uslužne namene.

3. Unapređenje saobraćajnih i skladišno-logističkih usluga, intenzivnim korišćenjem položaja na Koridoru X, pružanjem logističkih usluga u vanrednim situacijama regionu Jugoistočne Evrope, snabdevanjem regionalne i lokalne privrede sirovinama i repromaterijalom, za plasman dela gotovih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda u širem regionalnom okruženju, transport i distribuciju roba široke potrošnje i veleprodaju i dr. Poseban značaj će imati izgradnja regionalnog logističkog i kargo centra i sajmišta u Nišu, transportnog logističkog terminala u Pirotu i transportnog logističkog centra u Dimitrovgradu, izgradnja skladišno-stovarišnih zona i dr.

4. Turizam, sa turističkim proizvodima i projektima regije u izgradnji novih turističko-rekreativnih i sportskih kompleksa ili modernizaciji postojećih. Projekti bi doprineli poboljšavanju standarda i zaposlenosti lokalnog stanovništva, istovremeno podstičući razvoj poljoprivrede i podizanje atraktivnosti regiona za investiranje i poboljšanje demografske strukture.

5. Razvoj i diverzifikacija sektora usluga. U ovom sektoru je moguće novo zapošljavanje, podrškom privatnom preduzetništvu za osnivanje i intenzivniji razvoj proizvodnog i uslužnog zanatstva, trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, saobraćajnih i logističkih usluga, poslova sa nekretninama, finansijsko-tehničkih, informatičkih, poslovnih usluga, komercijalnih aktivnosti, kao i razvoj obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta i rekreacije, komunalnih usluga, i dr.

6. Energetika, posebno proizvodnja uglja, elektroenergije iz hidroenergetskog potencijala, izgradnja gasne elektrane (CHP sistem) snage 450MWe i 150 MWt, rehabilitacija kapaciteta daljinskog grejanja i razvoj novih i obnovljivih izvora energije.

7. Građevinarstvo, vodoprivreda, šumarstvo i lovna privreda.

8. Razvoj kreativne ekonomije (kultura, umetnost, moda, edukacija, film, sport, sajmovi, i dr.) na području grada Niša.

9. Razvoj i izgradnja osnovne regionalne i lokalne infrastrukture, primarno u Koridoru X, kao dopune industrijskih, privrednih, turističkih zona (u oblasti vodosnabdevanja, saobraćajne mreže i objekata, IKT, energetike, komunalne infrastrukture, odlaganja otpada).

Potrebe novih proizvodnih kapaciteta, skladišno-logističkih aktivnosti i MSP za lokacijama biće realizovani: 1) u okviru postojećih privredno-industrijskih zona i planiranih industrijskih zona, parkova, biznis inkubatora, slobodnih zona, preduzetničkih zona (u formi grinfild i braunfild ulaganja); 2) obezbeđenjem zasebnih infrastrukturno opremljenih lokacija površine minimum 1-2 ha za smeštaj pogona u opštinskim centrima, subopštinskim centrima, centrima zajednice naselja i drugim naseljima u kojima je ispoljen interes za razvoj MSP; 3) izgradnjom mikro pogona u okviru građevinskog područja seoskih naselja, uz poštovanje pravila izgradnje i uređenja prostora i uslova zaštite životne sredine i 4) aktiviranjem i poboljšanjem infrastrukturne opremljenosti postojećih lokacija.

Osnovna opredeljenja dugoročnog koncepta razvoja turizma i rekreacije su: turizam će biti osnova razvoja onih prostora, koji raspolažu atraktivnim motivima za turističku i rekreativnu tražnju, prvenstveno klijentele iz Niša, Beograda (i drugih većih i bližih gradova iz regionalnog okruženja) i inostranstva, a delom i sa područja RPPNTP ili kao alternativna delatnost na drugim prostorima (pod režimima zaštite, seoskim područjima i sl) i vid kompenzacije lokalnom stanovništvu za različita ograničenja u razvoju; prema prirodnim i stvorenim potencijalima, razvoj turizma i rekreacije zasnivaće se na integrisanoj turističko-rekreativnoj ponudi Stare planine i drugih planina (Suve planine, Radan planine i dr), jezera, kulturno istorijskih znamenitosti, banja, gradova, sela, lovišta i dr, kojima će biti obuhvaćene i sve značajne vrednosti područja, sa težištem na celogodišnjoj ponudi Stare planine, banja, gradova, sela i dr; turizam će aktivirati razvoj komplementarnih aktivnosti i struktura (sela, poljoprivrede, male privrede, javnih službi i objekata, infrastrukture i dr), podržati i unaprediti zaštitu i kulturološku prezentaciju prirode, prirodnih i kulturnih vrednosti, kao temeljnih resursa i uslova ukupnog, zdravstvenog turizma, eko-turizma, etno-turizma i drugih vidova turizma, proizvodnje eko-hrane i sl; razvoj seoskog turizma stimulisaće se prvenstveno u bližem kontaktu sa najvrednijim delovima planinskih područja, turističkim centrima, mestima, banjama i sadržajima ponude u prostoru i zasnivaće se na fizičkom i funkcionalnom povezivanju sela sa ovim destinacijama; i postojeća turistička ponuda biće tehničko-tehnološki i organizaciono unapređena i funkcionalno zaokružena, posebno u pogledu uređenja, opremanja i korišćenja sadržaja ponude u prostoru; paralelno sa tim razvijaće se atraktivni i profitabilni programi nove turističke ponude za privlačenje domaćeg i inostranog kapitala. Prema prirodnim i stvorenim turističkim resursima i kriterijumima tražnje šireg kruga turističke i rekreativne klijentele, ponuda područja zasnivaće se na sledećim dominantnim vidovima turizma: planinskom turizmu i rekreaciji; kulturnom turizmu; banjskom turizmu; gradskom turizmu; tranzitnom turizmu; seoskom turizmu i turizamu specijalnih interesovanja.

Osnovna strategija daljeg razvoja energetskog sistema je da stvori optimalno rešenje sigurnog, kvalitetnog i ekonomičnog snabdevanja energijom potrošača. Razvoj energetske i telekomunikacione infrastrukture predstavljaće bitan faktor većeg otvaranja i integrisanosti područja RPPNTP sa okruženjem.

Razvoj saobraćajne infrastrukture podrazumeva: povećanje saobraćajne dostupnosti i podizanje kvaliteta saobraćaja na državnim putevima I reda; kompletiranje mreže (rekonstrukcija i izgradnja), modernizacija, rehabilitacija i pojačano održavanje na državnim putevima II reda; rekonstrukcija i izgradnja lokalne putne mreže; unapređenje javnog linijskog prevoza; povećanje opremljenosti i funkcionalnosti postojećih drumskih graničnih prelaza i izgrada novih graničnih prelaza; razvoj železničkog saobraćaja; modernizacija aerodroma „Konstantin Veliki” u Nišu, u cilju povećanja konkurentnosti i atraktivnosti područja za privredni i turistički razvoj; razvoj multimodalnog saobraćaja kombinovanjem i objedinjavanjem funkcija daljinskog putnog i železničkog saobraćaja izgradnjom robno-transportnog centra u Nišu; u turističkim zonama razvoj vertikalnog transporta (žičare, biciklističke i pešačke staze u okviru turističke infrastrukture); i rezervacija prostora za potencijalni koridor plovnog puta Morava – Vardar njegovom povezivanju u mrežu evropskih magistralnih kanala preko kanala „Rajna – Majna – Dunav”.

Vodni resursi zahtevaju izuzetno pažljivo korišćenje i u potpunosti obezbeđen sistem zaštite od zagađenja i neplanskog korišćenja izvorišta površinskih i podzemnih voda. Planiran je razvoj južnomoravskog, regionalnog, višenamenskog, vodoprivrednog sistema, sa podsistemima: Nišavskim čiji su osnovni objekti akumulacija „Zavoj”, i planirane akumulacije „Odorovci” i „Okolište”; Topličkim („Pridvorica”, „Krajkovac”, „Rastovnica”, „Bresnica”, „Selova” i „Zebice”); i Moravički („Bovan”). Intenziviraće se hidro-tehničke aktivnosti na regulisanju bujičnih rečnih tokova, zaštiti od poplava, poboljšanju vodosnabdevanja naseljenih područja, razvoju melioracionih sistema, kao i aktivnosti na sanitarnoj zaštiti ugroženih izvorišta i slivova. Strateško opredeljenje jeste zaštita poljoprivrednog zemljišta, a naročito ograničavanje pretvaranja zemljišta I-IV bonitetne klase u nepoljoprivredne namene, očuvanje kvaliteta i prirodne plodnosti zemljišta. Značajno je pošumljavanje, obnavljanje i poboljšanje kvaliteta šuma, sprovođenje antierozivnih radova u slivovima postojećih i budućih akumulacija, kao i razvoj preduzetništva, posebno u oblasti osnivanja i razvoja mikro preduzeća za ekološki bezbednu preradu lokalnih poljoprivrednih i šumskih sirovina.

Radi blagovremenog rezervisanja prostora za racionalnu izgradnju i korišćenje objekata/područja od javnog interesa, uspostaviće se i sprovoditi režimi korišćenja i zaštite prostora koridora planiranih infrastrukturnih sistema, područja eksploatacije mineralnih sirovina, slivnih područja i prostora za izgradnju planiranih akumulacija, zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara, kao i prostora za izgradnju regionalnih sanitarnih deponija sa reciklažnim centrima.

Važna uporišta RPPNTP predstavljaju: zaštita, uređenje i unapređenje prirodnih dobara; očuvanje kvaliteta vazduha, vode, zemljišta, smanjenog uticaja buke, racionalna potrošnja prirodnih i stvorenih resursa; integrisanje nepokretnih kulturnih dobara u savremene društvene procese na osnovu metodologije aktivne konzervacije, politike održivog razvoja i preporuka potvrđenih međunarodnih konvencija u pravcu stvaranja efikasnog sistema upravljanja zaštitom i prezentacijom nepokretnih kulturnih dobara uz usklađivanje stepena komercijalizacije sa principima održivog korišćenja neobnovljivih resursa.

Opšti ciljevi razvoja i uređenja prostora područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga jesu:

1. odgovorno upravljanje razvojem, uređenjem i zaštitom prostora u skladu sa realnim potencijalima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti i dugoročnim potrebama ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine; optimalno korišćenje prirodnih resursa, prirodne baštine i kulturnog nasleđa;

2. uravnotežen razvoj na intraregionalnom i interregionalnom nivou, podsticanje razvoja (poljoprivrede, turizma, industrije, energetike i infrastrukture), povećanje dostupnosti područja (planinskih i perifernih delova) i iniciranje transgraničnih programa za prigranična područja i

3. unapređenje kvaliteta života i stvaranje uslova za demografsku obnovu, zadržavanje i podsticanje naseljavanja i povratka stanovništva, posebno u ekonomski zaostale ruralne predele i centre, investiranjem u izgradnju, obnavljanje i održavanje infrastrukture, javnih službi i usluga, očuvanjem i unapređenjem prirodnog i kulturnog nasleđa, razvojem ekonomski isplativih i statusno privlačnih aktivnosti.

Za ostvarenje predviđene vizije, koncepcije i planskih rešenja prostornog razvoja RPPNTP utvrđena su planska rešenja i smernice za njihovo sprovođenje. U delu o implementaciji ovog planskog dokumenta utvrđeni su: strateški prioriteti za implementaciju RPPNTP za period do 2015. godine; učesnici u implementaciji; smernice za izradu planskih dokumenata (prostornih i urbanističkih planova, sektorskih planova i programa); mere i instrumenti za sprovođenje planskog dokumenta; institucionalno-organizaciona, informatička i programska podrška.

RPPNTP će se sprovoditi razradom planskih rešenja i propozicija prostornim planovima područja posebne namene, prostornim planovima lokalne samouprave, urbanističkim planovima i sektorskim planovima i programima u skladu sa Zakonom.

Na području RPPNTP delimično su zahvaćeni sledeći prostorni planovi posebne namene: Prostorni plan područja Parka prirode i turističke regije „Stara planina” („Službeni glasnik RS”, broj 115/08), Prostorni plan područja posebne namene akumulacije „Bovan” („Službeni glasnik RS”, broj 14/09), Prostorni plan infrastrukturnog koridora autoputa E -75, deonica Beograd - Niš („Službeni glasnik RS”, br. 69/03 i 14/09), Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, broj 77/02), Prostorni plan područja posebne namene Radan planina („Službeni glasnik RS” broj 110/14), dok su u celosti zahvati Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske („Službeni glasnik RS”, br. 83/03, 41/06 i 86/09) i Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Suva planina („Službeni glasnik RS”, broj 42/10).

Navedeni prostorni planovi su usklađeni sa RPPNTP i mogu se primenjivati u celosti.

Na osnovu RPPNTP, potrebno je doneti ili uskladiti (već donete), sledeće prostorne planove: Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Jerma” (koji bi obuhvatao akumulaciju „Odorovci”, Zvonce sa Zvonačkom banjom i klisuru Jerme i stvorio osnov za transgraničnu saradnju sa Republikom Bugarskom), Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Selova, Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora auto puta „Niš – Kladovo”. Prostorne planove jedinica lokalnih samouprava: (grad Niš, Aleksinac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Ražanj – na teritoriji Nišavskog upravnog okruga; Blace, Prokuplje, Žitorađa i Kuršumlija – na teritoriji Topličkog upravnog okruga; i Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot – na teritoriji Pirotskog upravnog okruga.

Razradu ovog prostornog plana i navedenih prostornih planova područja posebne namene na nivou urbanističkog plana utvrdiće, u koordinaciji, nadležno ministarstvo za poslove prostornog planiranja, jedinice lokalne samouprave i nadležna ministarstva.

Prioritet u pripremanju i donošenju urbanističkih planova, imaće sedišta opština/gradova, banjska i druga turistička mesta, mikrorazvojni centri (posebno u pograničnim područjima), prostorne kulturno-istorijske celine i arheološki lokaliteti, energetski objekti i zone eksploatacije mineralnih sirovina, kao i zone izgradnje za industriju, MSP i infrastrukturnih sistema (posebno od regionalnog značaja i transgranične saradnje) čiji će razvoj podsticati Republika Srbija.

Tabela 1a: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na području RPPNTP

Tematska oblast: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije

Red.br.

Naziv prostornog/urbanističkog plana

Status:

D - Donet,

SK - Obavljena stručna kontrola komisije ministarstva

JU - Obavljen javni uvid

NP - Urađen Nacrt planskog dokumenta

Ui – Planski dokument u izradi

Oi – Doneta odluka o izradi

P – inicijativa za izradu plana

Napomene:

Datum ili

Sl. glasnik / Sl. list /

Obrađivač planskog dokumenta

Opština Aleksinac

1.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Bovan”

D

„Službeni glasnik RS”, broj 14/09

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Prostorni plan opštine Aleksinac

D

„Službeni list opštine Aleksinac”, broj 4/11

Infoplan Aranđelovac

3.

Plan generalne regulacije Aleksinca

D

„Službeni list opštine Aleksinac”, broj 6/14

Infoplan Aranđelovac

4.

Plan detaljne regulacije naselja Lipovac

Ui

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac

5.

Plan detaljne regulacije dela zaštitne zone akumulacije Bovan

Ui

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac

6.

Plan detaljne regulacije naselja Deligrad i Jasenje

Oi

„Službeni list opštine Aleksinac”, broj 7/13 - još nije ugovoreno

Opština Doljevac

1.

Prostorni plan opštine Doljevac

D

„Službeni list grada Niša”, broj 16/11

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Plan generalne regulacije Doljevca

D

„Službeni list grada Niša”, broj 70/12

JP Zavod za urbanizam Niš

3.

Plan detaljne regulacije magistralnog gasovoda MG-11 Niš-Leskovac-Vranje sa pratećim objektima na teritoriji opštine Doljevac

D

„Službeni list grada Niša”, broj 12/08

JP Zavod za urbanizam Niš

4.

Plan detaljne regulacije naselja Motel Doljevac sa pratećim sadržajima u koridoru autoputa E-75, Niš – granica Makedonije, sa desne strane u pravcu ka granici Makedonije na orijentacionoj stacionaži km 830+450 na teritoriji opštine Doljevac

D

„Službeni list grada Niša”, broj 34/11

Projektura d.o.o. Beograd

5.

Plan detaljne regulacije kompleksa trafostanice 110/35/10 kV Niš 15 - Doljevac sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV

D

„Službeni list grada Niša”, broj 66/11

JP Zavod za urbanizam Niš

6.

Plan detaljne regulacije naselja turističko-izletničog kompleksa u okolini srednjevekovnog grada „Koprijana” do istočne obale reke Južne Morave

D

„Službeni list grada Niša”, broj 75/11

Plan URBAN d.o.o. Niška banja

7.

Plan detaljne regulacije industrijske zone u Pukovcu

D

„Službeni list grada Niša”, broj 32/12

Plan URBAN d.o.o. Niška banja

8.

Plan detaljne regulacije izmeštanja deonice državnog puta II reda broj 214

D

„Službeni list grada Niša”, broj 32/12

Plan URBAN d.o.o. Niška banja

9.

Plan detaljne regulacije naselja Kompleksa-solarnih elektrana: „Šainovac-1”, „Šainovac 2” i „Šainovac 3”, na k.p. 568/1 u K.O.Šainovac, snaga 3x999 kW

D

„Službeni list grada Niša”, broj 104/12

IST Urban d.o.o. Niš

10.

Plan detaljne regulacije radno poslovne zone na jugoistočnom delu „Petlje Doljevac”

D

„Službeni list grada Niša”, broj 75/11

Plan URBAN d.o.o. Niška banja

11.

Izmena Plana detaljne regulacije radno poslovne zone na jugoistočnom delu „Petlje Doljevac”

D

„Službeni list grada Niša”, broj 97/13

Plan URBAN d.o.o. Niška banja

12.

Plan detaljne regulacije kompleksa pribranske MHE „Biserka” snage 400 kW sa rekreativno-turističkim centrom „Toplički Bistrik”

D

„Službeni list grada Niša”, broj 88/12

JUGINUS Beograd

13.

Plan detaljne regulacije uređenja Radno-poslovne zone na zapadnom delu petlje Doljevac

Ui

-

14.

Plan detaljne regulacije uređenja turističko izletničkog kompleksa na brdu Komnjiga u KO Orljane

Ui

-

15.

Plan detaljne regulacije za izgradnju MXE na Južnoj Moravi

Ui

-

16.

Plan detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom Keleš, na teritoriji opštine Doljevac

Ui

-

17.

Plan detaljne regulacije razvodnih 35 kV voda od TS 110/35/10kV Niš 15

Ui

-

18.

Plan detaljne regulacije deponije smeća Bubanj-Jovanovac na teritoriji opštine Doljevac i grada Niša

Ui

-

Opština Gadžin Han

1.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene

Specijalni rezervat prirode Suva planina

D

„Službeni glasnik RS”, broj 55/12

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Prostorni plan opštine Gadžin Han

D

„Službeni list grada Niša”, br. 18/12 i 34/12

JP Zavod za urbanizam Niš

3.

Plan generalne regulacije naselja Gadžin Han

D

„Službeni list grada Niša”, broj 69/12

JP Zavod za urbanizam Niš

Opština Merošina

1.

Prostorni plan opštine Merošina

D

„Službeni list grada Niša”, broj 78/12

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Plan generalne regulacije Merošine

Oi i Ui

Plan urban Niš

3.

Plan detaljne regulacije Industrijske zone „Mramorsko Brdo”

D

„Službeni list grada Niša”, broj 12/14

JP Zavod za urbanizam Niš

Opština Ražanj

1.

Prostorni plan opštine Ražanj

D

„Službeni list opštine Ražanj”, broj 4/12

Infoplan Aranđelovac

2.

Plan generalne regulacije Ražnja

D

„Službeni list opštine Ražanj”, broj 11/12

Infoplan Aranđelovac

3.

Plan generalne regulacije naselja Vitoševac

Ui

Infoplan Aranđelovac

4.

Plan generalne regulacije naselja Smilovac

Ui

Infoplan Aranđelovac

5.

Plan generalne regulacije naselja Skorica

Ui

Infoplan Aranđelovac

6.

Plan generalne regulacije naselja Novi Bračin

NP

Infoplan Aranđelovac

7.

Plan generalne regulacije manastirskog kompleksa Sveti Roman

P

-

8.

Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Vitoševac

P

-

9.

Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Novi Bračin

P

-

10.

Plan detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselja Smilovac i Skorica

P

-

Opština Blace

1.

Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije Ćelije

JU

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

2.

Prostorni plan opštine Blace

D

„Službeni list opštine Blace”, broj 4/11

JUGINUS AD Beograd

3.

Plan generalne regulacije naselja Blace

NP

DOMIT doo Lebane

Opština Kuršumlija

1.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Radan planine

U

„Službeni glasnik RS”, broj 110/14

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Uredba o utvrđivanju Prostorog plana područja posebne namene sliva akumulacije Selova

U

„Službeni glasnik RS”, broj 11/15

JP Zavod za urbanizam Niš,

3.

Prostorni plan opštine Kuršumlija

JU

Arhitektonski fakultet Beograd

4.

Plan generalne regulacije Kuršumlije

JP Zavod za urbanizam Niš

5.

Plan detaljne regulacije „Lukovska banja”

D

„Službeni list opštine Kuršumlija” broj 10/08

Infoplan Aranđelovac

6.

Plan generalne regulacije Kuršumlijska banja

JU, spreman za usvajanje

JP Zavod za urbanizam Niš

7.

Plan generalne regulacije Prolom banja

JU, spreman za usvajanje

Plan urban d.o.o. Niška banja

8.

Plan generalne regulacije Lukovska banja

OI

JP Zavod za urbanizam Niš

9.

Plan detaljne regulacije Đavolja varoš

Ui

Infoplan Aranđelovac

Opština Babušnica

1.

Prostorni plan opštine Babušnica 2010-2025

D

„Skupštinski pregled opštine Babušnica”, broj 13/12 JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Plan generalne regulacije Babušnice

D

„Skupštinski pregled opštine Babušnica”, broj 4/14JP Zavod za urbanizam Niš

3.

Plan generalne regulacije Zvonca sa Zvonačkom banjom

P

-

4.

Plan generalne regulacije drumske obilaznice Babušnice (nova trasa državnog puta IB reda broj 39)

P

-

5.

Plan detaljne regulacije potoka Mrmorica

P

-

6.

Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda

P

-

7.

Plan detaljne regulacije gasovoda visokog i srednjeg pritiska banjom

P

-

Opština Bela Palanka

1.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene

Specijalnog rezervata prirode Suva planina

D

„Službeni glasnik RS”, broj 55/12

JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Prostorni plan opštine Bela Palanka

D

„Službeni list grada Niša”, broj 77/11

JP Zavod za urbanizam Niš

3.

Plan generalne regulacije Bele Palanke

D

„Službeni list grada Niša”, broj 84/13

JP Zavod za urbanizam Niš

4.

Plan detaljne regulacije za trafostanice 110/35/10 kV Bela Palanka sa priključnim dvostrukim dalekovodom 110 kV i dalekovode 35 kV

P

-

Opština Dimitrovgrad

1.

Prostorni plan opštine Dimitrovgrad

D

„Službeni list grada Niša”, broj 62/12, JP Zavod za urbanizam Niš

2.

Generalni urbanistički plan Dimitrovgrad

JU

JP Zavod za urbanizam Niš

3.

Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Gradina

JU

JP Zavod za urbanizam Niš

4.

Plan detaljne regulacije Radne zone Beleš

D

„Službeni list grada Niša”, broj 40/14

Biro Cvetković Knjaževac

5.

Plan detaljne regulacije Jezera Savat I i II

D

„Službeni list grada Niša”, broj 64/14

Biro Cvetković Knjaževac

Opština Pirot

1.

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja parka prirode i turističke regije Stara planina

D

„Službeni glasnik RS”, broj 115/08

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

2.

Prostorni plan opštine Pirot

D

„Službeni list grada Niša”, broj 42/11

JUP Pirot

3.

Generalni urbanistički plan Pirota

D

„Službeni list grada Niša”, broj 45/13, JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot

4.

Plan generalne regulacije Pirot-centar

D

„Službeni list grada Niša”, br. 60/14 i 70/14

JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot

5.

Plan detaljne regulacije Logistički centar Pirot

D

„Službeni list grada Niša”, broj 60/13

JP Direkcija za izgradnju opštine Pirot

6.

Plan detaljne regulacije Zavojsko jezero

P

-

2. RAZVOJNA DOKUMENTA REGIONALNOG RAZVOJA

Razvojni dokumenti regionalnog razvoja predstavljaju jednu od polaznih osnova za izradu dokumenata prostornog planiranja i dokumenata za sprovođenje prostornih planova. Izrađuju se u skladu sa važećim dokumentima prostornog planiranja. U skladu sa odredbama Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10), predviđena je izrada razvojnih dokumenata regionalnog razvoja: Nacionalni plan regionalnog razvoja (daljem tekstu: Nacionalni plan); regionalna razvojna strategija (u daljem tekstu: regionalna strategija); programi finansiranja razvoja regiona; i ostala razvojna dokumenta iz oblasti regionalnog razvoja.

Nacionalnim planom definišu se osnovni razvojni prioriteti regionalnog razvoja Republike Srbije i načini njihovog ostvarivanja. Donosi se za period od deset godina.

Regionalnom strategijom se, u skladu sa Nacionalnim planom, definišu osnovni prioriteti razvoja regiona i načini njihovog ostvarivanja. Regionalna strategija donosi se za period od pet godina. Ministarstvo predlog regionalne strategije priprema u saradnji sa jednom ili više nadležnih regionalnih razvojnih agencija osnovanih za određeni region i jedinicama lokalne samouprave koje čine region za koji se regionalna strategija donosi.

Programi finansiranja razvoja regiona su razvojni dokumenti koji sadrže pregled projekata za region i raspodelu finansijskih sredstava za realizaciju tih projekata za svaki region za budžetsku godinu.

Ostala razvojna dokumenta iz oblasti regionalnog razvoja (strategije, programi, planovi, akcioni planovi) moraju biti usaglašeni sa Nacionalnim planom i regionalnom strategijom.

Finansiranje regionalnog razvoja na području RPPNTP vrši se iz sledećih izvora: budžeta Republike Srbije; budžeta jedinica lokalne samouprave; pretpristupnih fondova Evropske unije; bespovratne razvojne pomoći međunarodne zajednice i ostalih programa Evropske zajednice; razvojnih kredita međunarodnih finansijskih institucija i poslovnih banaka; donacija, priloga i poklona pravnih i fizičkih lica; i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Razvojna pomoć EU (pretpristupni fondovi EU) biće usklađena sa strateškim dokumentima i prioritetima definisanim u skladu sa odredbama Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć IPA („Službeni glasnik RS, Međunarodni ugovori”, broj 19/14), kao i dokumentima čije se donošenje i usvajanje predviđa navedenim sporazumom.

3. NACIONALNI PRIORITETI ZA MEĐUNARODNU POMOĆ (NAD) ZA PERIOD 2014-2017. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2020. GODINE

Strateški cilj ekonomske politike Republike Srbije jeste ubrzanje procesa pristupanja EU sprovođenjem sistematskih reformi neophodnih za ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena. Postepeno ostvarivanje ovih reformi i približavanje Republike Srbije EU treba da omogući privlačnije ekonomsko okruženje koje će delovati kao pokretač bržeg ekonomskog razvoja i socijalne kohezije, npr. podsticanjem preduzetništva i unapređivanjem stepena socijalne uključenosti. Dokument „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć Republici Srbiji za period od 2014. do 2017. godine, sa projekcijama do 2020. godine” (u daljem tekstu: NAD – Needs Assessment Document), predstavlja strateški programski dokument koji će omogućiti veću usklađenost međunarodne pomoći sa nacionalnim prioritetima, kako bi donatorske intervencije bile komplementarne nacionalnim prioritetima i javnim izdvajanjima iz državnog budžeta za sprovođenje strateških reformi. Osim toga, NAD onemogućava preklapanje donatorskih aktivnosti i obezbeđuje racionalizaciju ovih aktivnosti u cilju najveće moguće ekonomičnosti. Ovaj pristup opšte je priznat način povećanja efikasnosti i delotvornosti međunarodne pomoći i zasnovan je na zaključcima Pariske deklaracije o delotvornosti pomoći (Pariska deklaracija o delotvornosti pomoći (OEBS, 2005): zaključak 3(IV): „Uklanjanje preklapanja napora i racionalizacija donatorskih aktivnosti radi što veće ekonomičnosti”). U Tabeli 1b. predstavljena je povezanost prioriteta NAD i RPPNTP.

Tabela 1b: Povezanost prioriteta NAD i RPPNTP

Sektor

Prioritetno plansko rešenje (RPPNTP)

Prioriteti (NAD)

Poljoprivreda i ruralni razvoj

· Očuvanje i transformacija ruralnih naselja i područja;

· Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta.

(1) Povećanje konkurentnosti sektora poljoprivrednog poslovanja stvoreni uslovi za održivi rast prihoda poljoprivrednika (uz poziv na IPARD osu 1).

(2) Unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva i atraktivnosti ruralnih područja (uz poziv na IPARD ose 2 i (3) Jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje politika i institucija poljoprivrede (ZPP stub 1) i ruralnog razvoja (IPARD i ZPP stub 2) sa pravnim tekovinama EU (uz poziv na izgradnju administrativnih kapaciteta).

(4) Unapređenje standarda i sistema za bezbednost hrane, zdravlje bilja, zdravlje i dobrobit životinja (uz poziv na usklađivanje sa pravnim tekovinama EU).

Ljudski resursi i društveni razvoj

· Razvoj ljudskih resursa;

· Ostvarivanje minimalnih standarda u pružanju javnih usluga, odnosno, obezbeđivanje dostupnosti osnovnim sadržajima predškolskog i osnovnog obrazovanja, socijalne i primarne zdravstvene zaštite, naročito u nerazvijenim rubnim ruralnim naseljima opština;

1) Jačanje uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta u oblasti zapošljavanja.

(2) Izgradnja društva zasnovanog na znanju putem osnaživanja formalnog i neformalnog obrazovanja.

(3) Povećanje delotvornosti i pravednosti sistema socijalne zaštite.

(4) Poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva osnaživanjem pristupačnosti, dostupnosti, ekonomičnosti i efikasnosti usluga zdravstvene zaštite.

Saobraćaj

· Povećanje saobraćajne dostupnosti područja državnim putevima I reda;

· Razvoj železničkog saobraćaja i infrastrukture;

· Modernizacija i kompletiranje mreže državnih puteva II reda i opštinskih puteva;

· Razvoj vazdušnog saobraćaja i infrastrukture;

· Usmeravanje uticaja saobraćajne infrastrukture na razvoj urbanih centara i sistema naselja;

1) Povećanje delotvornosti saobraćajnog sistema jačanjem strateškog i institucionalnog okvira, kapaciteta za upravljanje i mehanizama za sprovođenje.

(2) Unapređenje kapaciteta i kvaliteta saobraćajne infrastrukture i usluga u okviru panevropskih saobraćajnih koridora i Osnovne regionalne saobraćajne mreže. Jugoistočne Evrope.

(3) Promovisanje održivog gradskog i prigradskog saobraćaja.

Energetika

· Razvoj ljudskih resursa;

· Priprema i početak izgradnje elektroenergetske mreže i objekata;

· Priprema i početak izgradnje gasovodne mreže i objekata;

· Priprema i početak korišćenja OIE

(1) Unapređenje strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira kako bi se osigurao održivi razvoj energetskog sektora.

(2) Obezbeđivanje pouzdanog, kvalitetnog i efikasnog lanca snabdevanja energijom.

(3) Ublažavanje negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu putem smanjenja zagađenja, aktivnosti remedijacijom zemljišta i pripremnih aktivnosti usmerenih na pospešivanje buduće održive proizvodnje energije.

Zaštita životne sredine

· Održivo i racionalno korišćenje zemljišta;

· Zaštita prirodnih vrednosti, šuma i šumskog zemljišta;

· Zaštita kvaliteta života;

· Zaštita od poplava i uređenje vodotoka;

(1) Izrada i jačanje strateških, regulatornih, finansijskih i mehanizama za praćenje kako bi se osigurao održivi razvoj, uključujući podizanje nivoa svesti u pogledu pitanja životne sredine.

(2) Podrška prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove, ublažavanju posledica i sprečavanju rizika.

(3) Osiguranje održivosti životne sredine putem valjanog upravljanja prirodnim resursima i smanjenjem zagađenja.

II. PRIPREMA I SADRŽAJ PROGRAMA IMPLEMENTACIJE RPPNTP

1. O PROGRAMU IMPLEMENTACIJE

Shodno odredbama Zakona, čl. 12, 58. i 59, Program implementacije RPPNTP utvrđuje mere i aktivnosti za sprovođenje regionalnog prostornog plana za razdoblje od pet godina i donosi ga organ nadležan za donošenje plana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu regionalnog prostornog plana. Organ nadležan za poslove prostornog planiranja dužan je da organu koji je doneo Program podnosi godišnje izveštaje o ostvarivanju prostornog plana. Izmene i dopune Progrma implementacije regionalnog prostornog plana, na osnovu analize efekata primenjenih mera i stanja u prostoru mogu biti izvršene i pre isteka roka od pet godina, na predlog organa nadležnog za poslove prostornog planiranja. Program implementacije regionalnog prostornog plana sadrži naročito: prioritetne projekte za ostvarivanje prostornog uređenja; dinamiku za uređenje pojedinih prostornih celina i prioritetnih projekata; iznose i izvore sredstva za finansiranje projekata; rok izvršenja projekata; odgovornost za izvršenje projekata; i pokazatelje za praćenje promena stanja u prostoru. Osnovni metodološki okvir za njegovu izradu postavljen je u Programu implementacije PPRS.

Planski ciljevi, koncepcije, rešenja i smernice RPPNTP sprovode se, kao i za ostale planske dokumente, na dva načina:

1. direktnom implementacijom – razradom u prostornim planovima obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave i urbanističkim planovima na osnovu kojih se prostor neposredno privodi planiranoj nameni, tj. izdaje lokacijska dozvola; i

2. indirektnom implementacijom – razradom u programu njegove implementacije i usklađivanjem regionalnih, opštih i sektorskih strategija, planova i programa, mera i instrumenata različitih politika.

Za direktnu implementaciju planskih ciljeva, koncepcija, rešenja i propozicija RPPNTP u prostornim planovima obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave i urbanističkim planovima nadležni su organi jedinica lokalnih samouprava.

Za indirektnu implementaciju planskih ciljeva, koncepcija, rešenja i propozicija RPPNTP u regionalnim, opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, merama i instrumentima različitih politika direktnu nadležnost imaju organi i organizacije republičkog nivoa upravljanja (ministarstva, agencije, javna preduzeća i dr), a indirektnu regionalne organizacije (akreditovane regionalne razvojne agencije i dr) i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave (uprave, javna preduzeća i dr).

I za direktnu i za indirektnu implementaciju RPPNTP i drugih navedenih planskih dokumenata ključna je horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti.

Horizontalna koordinacija interesa i aktivnosti različitih sektora i teritorija se odnosi na aktivnosti i aktere istog nivoa upravljanja. Za horizontalno usklađivanje, tj. koordinaciju potrebna je komunikacija između predstavnika institucija različitih sektora. Poželjna je takođe i komunikacija među različitim sektorima društva – javni, privatni i tzv. civilni, odnosno nevladin sektor.

Vertikalna koordinacija se odnosi na aktivnosti i interese aktera među različitim nivoima upravljanja – od međunarodnog, preko republičkog, do regionalnog i lokalnog. U vertikalnoj saradnji je bitan princip supsidijarnosti koji se odnosi na podršku manjim teritorijalnim jedinicama – lokalnoj samoupravi, akterima na regionalnom nivou, privatnom i nevladinom sektoru, prilikom zastupanja njihovih interesa i ostvarivanja njihovih potreba.

Program implementacije RPPNTP trebalo bi da ima nekoliko nivoa horizontalne i vertikalne koordinacije. Kako se radi o implementaciji regionalnog prostornog plana, trebalo bi da podrazumeva usklađivanje aktivnosti i interesa institucija na i između republičkog, regionalnog i lokalnog nivoa upravljanja.

Problem prestavlja nerazvijen sistem institucija i koordinacije aktera i njihovih aktivnosti na nivou statističko-planskih regiona i upravnog okruga/oblasti. Za ostvarivanje celovite vertikalne i horizontalne koordinacije nedostaju nadležnosti institucija na republičkom nivou upravljanja i/ili na nivou statističko-planskog regiona i upravnog okruga/oblasti u odnosu na lokalni nivo upravljanja. Primeri dosadašnje prakse međususedske saradnje u upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave ukazuju da se samousklađivanje aktivnosti i interesa susednih opština/gradova odvija otežano i kada se radi o rešavanju urgentnih potreba i problema od zajedničkog interesa (primeri regionalnih deponija otpada). Njihova aktivna participacija u vertikalnoj i horizontalnoj koordinaciji ne može se očekivati sve dok ne bude uslovljena korišćenjem sredstava Republičkog budžeta, IPA fonda i drugih fondova i donacija za programe i pomoć razvoju jedinica lokalne samouprave i lokalnih aktera, što sada nije slučaj.

Bez toga je horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti veoma neizvesna i otežano se odvija, što se pokazalo i u toku pripreme Programa implementacije RPPNTP i odrazilo se na neujednačenost u razradi strateških priroteta utvrđenih RPPNTP.

Drugi momenat koji je imao uticaja na pripremu Programa implementacije RPPNTP jeste približavanje isteka perioda do 2015. godine, predviđenog planskim dokumentom za ostvarivanje strateških prioriteta. S obzirom na odloženi početak pripreme, ovim programom predviđeno je njegovo ostvarivanje u periodu od 2015. do 2020. godine.

Program implementacije RPPNTP sadrži:

1. strateške prioritete RPPNTP;

2. pokazatelje prostornog razvoja koji će biti osnova za praćenje i godišnje izveštavanje o ostvarivanju ovog programa i regionalnog prostornog plana i

3. preporuke za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju strateških prioriteta, praćenje pokazatelja prostornog razvoja i Programa implementacije RPPNTP.

2. O STRATEŠKIM PRIORITETIMA

Programom implementacije RPPNTP razrađuju se i operacionalizuje realizacija strateških prioriteta iz RPPNTP.

RPPNTP u poglavlju IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” definisani su strateški prioriteti prostornog razvoja u 14 tematskih oblasti. Razrada strateških prioriteta izvršena je u skladu sa Zakonom .

U Programu implementacije RPPNTP razrađeni su strateški prioriteti koji se realizuju ili njihova realizacije započinje do 2015. godine, utvrđeni su strateški prioriteti koji se, iz različitih razloga, ne razrađuju u ovom programu. Prilikom izrade Programa jasno se ukazala činjenica da se pojedina planska rešenja i strateški prioriteti nalaze u poziciji suočavanja sa mogućnostima promena (institucionalnih, socio-ekonomskih, finansijskih i dr) u periodu od donošenja RPPNTP 2013. do pripreme programa 2014. i njegovog sprovođenja do 2015. godine, te da njihovo ostvarenje može da bude modifikovano, usporeno ili odloženo radi toga. Veliki broj aktera, sa opštim i sektorskim strategijama, planovima i programima, usložnjavaju ostvarenje brojnih aktivnosti i projekata, pogotovo ako se uzme u obzir nedovoljna horizontalna i vertikalna koordinacija među njima. Radi toga je za sprovođenje ovog programa od posebnog značaja uspostavljanje nedovoljno razvijenih horizontalnih veza između sektora koji imaju interes oko istih aktivnosti i projekata, kao i vertikalnih veza među nivoima upravljanja u sprovođenju strateških planskih prioriteta.

U Programu implementacije RPPNTP strateški prioriteti koji se razrađuju prikazani su u okviru tabela i na grafičkim prilozima. Ostali strateški prioriteti navedeni su u posebnom poglavlju prema različitim razlozima zbog kojih se ne razrađuju.

Za izbor strateških prioriteta koji se razrađuju korišćen je metodološki pristup i kriterijumi koji su definisani i primenjeni na izradi Programa implementacije PPRS. Postupak odabira, preispitivanja i preciziranja prioriteta posebno je odrađen sa stanovišta njihove opravdanosti i realnih mogućnosti za njihovo ostvarivanje, koliko je to bilo sagledivo u trenutku izrade Programa implementacije RPPNTP. Za svaki prioritet koji se detaljno razrađuje inicirana je i ostvarena uspešna saradnja sa većinom nadležnih organa i organizacija na republičkom nivou upravljanja, malobrojnih organizacija na regionalnom/okružnom nivou i jedinica lokalne samouprave.

Razrada strateških prioriteta do 2020. godine rađena je u saradnji sa relevantnim akterima prostornog razvoja putem popunjavanja analitičkih kartica koje su pretočene u tabele sa strukturom navedenom u Tabeli 1v: Struktura razrade strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP.

Tabela 1v: Struktura razrade strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP

Red.br.

SP

Strateški prioriteti

SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta(A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti / Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P(faza P)

1

2

3

4

5

6

Tematska oblast

Plansko rešenje:

Prioritet utvrđen RPPNTP

Osnovna svrha izrade analitičkih kartica bila je provera realnosti (podrazumevajući i izmene i dopune strateških prioriteta), razrada i realizacija strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP.

Strateški prioriteti

Navedeni su strateški prioriteti, pod rednim brojem za svako pojedinačno plansko rešenje po tematskim oblastima, koji su definisani u glavi IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” RPPNTP. Na ovaj način je olakšano praćenje razrade i ostvarivanja strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP. Uvršteni su i novi strateški prioriteti po tematskim oblastima koje su predložili relevantni akteri na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou upravljanja.

Aktivnosti/Projekti za realizaciju prioriteta (A/P)

Aktivnosti za realizaciju prioriteta podrazumevaju: upravne i organizacione aspekte i planske aktivnosti (na pripremi i donošenju prostornih, urbanističkih i sektorskih planova i programa) na realizaciji prioriteta sadržanih u nadležnostima i programima resornih ministarstava, republičkih i regionalnih agencija, republičkih javnih preduzeća, javnih ustanova i privrednih društava, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave (uprave, javna preduzeća, javne ustanove). Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedene aktivnosti su diferencirane prema nivou upravljanja koji ih je predložio iz delokruga svoje nadležnosti.

Navedeni su svi konkretni projekti koji su dobijeni od nadležnih organa, organizacija i asocijacija, čija je realizacija predviđena da započne ili da se obavi u vremenskom horizontu Programa implementacije RPPNTP, do 2020. godine. Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedeni projekti su diferencirani prema nivou upravljanja koji ih je predložio iz delokruga svoje nadležnosti. Za pojedine strateške prioritete dati su predlozi novih projekata čija bi realizacija vodila ostvarivanju prioriteta. Za ostvarivanje pojedinih strateških prioriteta navedeno je više projekata. Za pojedine strateške prioritete nisu dobijeni podaci o predviđenim projektima, niti predlozi za potencijalno nove projekte.

Učesnici u realizaciji aktivnosti i projekata

Navedeni su svi akteri za koje je prepoznato da imaju direktnu ili indirektnu ulogu u realizaciji strateškog prioriteta. U njih se ubrajaju: organi i organizacije na republičkom nivou upravljanja (ministarstva, agencije, javna preduzeća, zavodi i dr), organizacije na regionalnom nivou (akreditovane razvojne agencije, zavodi, privredne komore, asocijacije i dr.) i organi i organizacije na lokalnom nivou upravljanja (skupštine i uprave jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, asocijacije i dr). Pored ovih učesnika, naznačene su i druge domaće i međunarodne institucije, nevladine organizacije i zainteresovani investitori koji učestvuju ili su potencijalni učesnici u realizaciji strateških prioriteta.

Odgovornosti i partneri za realizaciju A i P

Odgovornost za realizaciju navedenih aktivnosti i projekata nosi organ ili organizacija na republičkom ili lokalnom nivou upravljanja, koja prati realizaciju strateškog prioriteta po fazama (ukoliko ih ima) i o tome priprema godišnji izveštaj koji će se ugrađivati u godišnji izveštaj o ostvarivanju RPPNTP. Odgovornost za realizaciju prioriteta ima organ zadužen za određenu oblast bez obzira na povremene promene naziva organa u okviru rekonstrukcije u sklopu organa uprave. U glavi V. Programa implementacije RPPNTP predloženi su modaliteti institucionalne koordinacije i praćenja pripreme i ostvarivanja navedenih aktivnosti i projekata koji su u nadležnosti lokalnog nivoa upravljanja.

Orijentacioni iznosi i izvori finasiranja

Sredstva neophodna za ostvarivanje započetih, predviđenih ili predloženih aktivnosti i projekata neophodnih za realizaciju strateškog prioriteta data su u orijentacionim iznosima u dinarima ili u evrima, što je posebno naglašeno, uzimajući u obzir sve trenutne okolnosti. Finansijska sredstva su za većinu prioriteta definisana u trenutku izrade Programa implementacije RPPNTP i treba ih prihvatiti uslovno, odnosno realna finansijska sredstva će se definisati u trenutku realizacije projekata u skladu sa realnim mogućnostima izvora finansiranja. U pojedinim slučajevima, za određene aktivnosti i projekte nisu se mogli dati ni orijentacioni iznosi, već će se utvrditi u kasnijim fazama realizacije projekta i u procesu inoviranja ovog programa. Izvori sredstava za finansiranje projekata jesu javna sredstva (budžet RS, budžeti JLS i ostali javni izvori finansiranja kao što su razni fondovi) i sredstva opredeljena iz drugih izvora, kao što su evropski fondovi (IPA i dr), razni krediti (Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i sl), donacije, privatni i međunarodni fondovi. Opredeljena finansijska sredstva iznose 24.013.441.272 u dinarima i 696.982.000 u evrima. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 21. jul 2015. godine za jedan evro potrebno je 120,1321 dinara, što daje ukupnu cifru od 896.873.962,86 evro.

Rokovi realizacije A i P (faza P)

Za navedene aktivnosti i projekte utvrđeni su rokovi njihove realizacije ili planiranih faza realizacije. Pojedine aktivnosti su kontinualnog karaktera i ne ograničavaju se na vremenski horizont Programa implementacije RPPNTP. Pojedine aktivnosti i projekti nemaju prikazan ovaj podatak, saglasno dostavljenim predlozima od strane nadležnih organa i organizacija.

3. FAZE I UČESNICI IZRADE PROGRAMA IMPLEMENTACIJE RPPNTP

Program je urađen poštujući odredbe zakona koji upućuju na aktivnu saradnju sa svim akterima (nadležni organi, organizacije i institucije) od kojih zavisi ostvarenje planskih rešenja i strateških prioriteta i projekata koji bi trebalo da budu u celini ili delimično ostvareni, odnosno pripremljena njihova realizacija u periodu do 2020. godine.

Izrada Programa implementacije RPPNTP odvijala se po sledećim fazama:

I faza – Identifikacija i komunikacija sa akterima i mogućim izvorima finansiranja u implementaciji strateških prioriteta;

II faza – Provera preliminarne liste aktivnosti i projekata, institucionalno-organizacionih i finansijskih aranžmana za njihovu realizaciju i

III faza – Izrada Nacrta programa implementacije.

Koordinaciju faza i aktera u pripremi i sprovođenju Programa implementacije RPPNTP obavljao je nosilac njegove izrade – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Tokom izrade Programa implementacije RPPNTP održana su dva sastanka sa predstavnicima regionalnih i loklanih institucija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednom komorom iz Niša.

Analitičke kartice u tabelarnom obliku sa listama strateških prioriteta, u skladu sa tematskom oblašću na koju se odnosi prioritet, dostavljene su relevantnim akterima u pripremi i ostvarivanju Programa implementacije RPPNTP. U Tabeli 1g: Pregled učešća aktera u pripremi Programa implementacije RPPNTP, naznačeno je od kojih aktera su dobijene popunjene analitičke kartice.

Tabela 1g: Pregled učešća aktera u pripremi Programa implementacije RPPNTP

Grupa institucija

Institucija

Odgovor

Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

+

Ministarstvo rudarstva i energetike

+

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

+

Ministarstvo privrede

+

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

+

Ministarstvo kulture i informisanja

+

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

+

Ministarstvo omladine i sporta

+

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

+

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

+

Javna preduzeća i institucije

JP „Srbijašume” Beograd

+

VPC „Morava”

+

Privredna komora Srbije

-

JP „PUTEVI SRBIJE”

+

Koridori Srbije  d.o.o.

+

„Železnice Srbije” a.d.

+

JP „Aerodrom Niš”

+

JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE”

-

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”

+

NIS Gasprom njeft

+

„Jugorosgaz” a.d.

+

JP „Transnafta”

+

„TELEKOM SRBIJA” a. d.

+

JP Emisiona tehnika i veze

+

JP „POŠTA SRBIJE”

+

VIP mobile d.o.o.

+

TELENOR

+

Orion telekom

-

Zavod za zaštitu prirode Srbije

+

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

+

Turistička organizacija Srbije

+

JP „Srbijagas”

+

JP „Skijališta Srbije”

+

Regionalne institucije

Regionalna razvojna agencija „Jug” d.o.o.

-

Regionalna privredna komora Niš

-

Nacionalna služba za zapošljavanje - Niš

+

Nacionalna služba za zapošljavanje - Prokuplje

+

Nacionalna služba za zapošljavanje - Pirot

+

Institut za javno zdravlje Niš

-

Zavod za javno zdravlje Pirot

-

Zavod za zaštitu spomenika kulture - Niš

+

Lokalne samouprave

Grad Niš

+

Opština Aleksinac

+

Opština Gadžin Han

+

Opština Doljevac

+

Opština Merošina

+

Opština Ražanj

+

Opština Svrljig

+

Opština Blace

+

Opština Žitorađa

+

Opština Kuršumlija

+

Opština Prokuplje

+

Opština Babušnica

+

Opština Bela Palanka

+

Opština Dimitrovgrad

+

Opština Pirot

+

Specifični dopisi

Republički geodetski zavod

+

Kancelarija za evropske integracije

+

4. PROCES PRAĆENJA, IZVEŠTAVANJA I INOVIRANJA PROGRAMA IMPLEMENTACIJE

Horizontalna i vertikalna koordinacija aktera i njihovih aktivnosti otežano se odvijala u toku pripreme Programa implementacije RPPNTP, što se odrazilo na neujednačenost u razradi strateških priroteta utvrđenih RPPNTP.

Imajući u vidu neujednačenost u nivou detaljnosti kategorije detaljno razrađenih strateških prioriteta, uzimajući u obzir mogućnost da će u toku realizacije ovog programa implementacije dolaziti do adaptacija, modifikacija i novih inicijativa u ostvarivanju detaljno razrađenih strateških prioriteta, a radi omogućavanja da pojedini nerazrađeni strateški prioriteti pređu u kategoriju detaljno razrađenih prioriteta, te pomaka u organizovanju aktivnosti, institucija i koordinacije na nivou regiona Južna i Istočna Srbija sa donošenjim regionalne razvojne strategije za ovaj region, kao i drugih promena u organizaciji i koordinaciji aktivnosti lokalnog nivoa upravljanja, dokument pod nazivom Program implementacije RPPNTP predstavlja deo kontinuiranog procesa planiranja, programiranja i implementacije planskog prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Kao deo tog procesa, izmene i dopune Programa implementacije RPPNTP, a po potrebi i izmene i dopune ili inoviranje RPPNTP, predlagaće se na osnovu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP. Kako je ovaj program operativni dokument za implementaciju RPPNTP, realno je očekivati da se inovira zajedno sa podnošenjem izveštaja.

Time će se ostvariti kontinuitet procesa planiranja i implementacije planiranog prostornog razvoja područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga i omogućiti:

1. svim akterima, naročito onima koji nisu bili dovoljno pripremljeni za aktivnije učešće u pripremi prvog programa, da inoviraju i dopune svoje predloge za detaljnu razradu strateških prioriteta;

2. usklađivanja ovog programa sa izradom regionalne razvojne strategije i (godišnjih) programa finansiranja razvoja regiona za region Južna i Istočna Srbija (u delovima koji se teritorijalno odnose na Timočku krajinu);

3. usklađivanja ovog programa i izrade sektorskih strategija, planova i programa (u delovima koji se teritorijalno odnose na područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga ); i

4. usklađivanja ovog programa i projekata koji konkurišu za IPA fond, donacije ili za realizaciju javno-privatnog partnerstva.

Na ovaj način se omogućava povećanje efikasnosti i efektivnosti procesa planiranja, prostornog razvoja i uređenja teritorije Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Monitoring i njegovo dobro uspostavljanje predstavlja sastavni deo i osnov uspešne implementacije. U periodu važenja ovog programa implementacije predviđena je izrada godišnjih izveštaja o stanju u prostoru u kojima treba da se prate: napredovanje u realizaciji strateških prioriteta, promene u vrednostima pokazatelja (pokazatelja) prostornog razvoja i realno ocenjivanje stanja razvoja prostora putem merenja vrednosti definisanih pokazatelja u utvrđenim vremenskim intervalima. Iz tog razloga se u glavi V. Programa implementacije RPPNTP preporučuje organizacija monitoringa, kao postupka kojim se obezbeđuje stalna sprega između dobijanja informacija i njihove interpretacije, a da se tokom implementacije usredsređuje na praćenje i ocenu promena prioriteta.

Programom implementacije utvrđuju se pokazatelji za praćenje promene stanja u prostoru, tako da Program implementacije RPPNTP predviđa izgradnju i korišćenje GIS – orijentisanog informacionog sistema što je neophodan uslov za kvalitetan monitoring i upravljanje implementacijom RPPNTP i prostornim razvojem područja Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga.

Pored pokazatelja za praćenje promena u stanju u prostoru definisanih u glavi IV. Programa implementacije RPPNTP, date su i preporuke za koordinaciju aktivnosti na ostvarivanju strateških prioriteta i praćenje pokazatelja prostornog razvoja, u glavi V. ovog programa koji će poslužiti i za godišnje izveštavanje o ostvarivanju RPPNTP i Programa implementacije RPPNTP.

III. IMPLEMENTACIJA STRATEŠKIH PRIORITETA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA

1.DETALJNO RAZRAĐENI STRATEŠKI PRIORITETI

U Tabeli 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP je detaljno razrađeno 158 strateških prioriteta, pod odgovarajućim rednim brojem koji su definisani u glavi IV. „Implementacija”, odeljak 3. „Prioriteti i strateško-razvojni projekti prve etape sprovođenja plana” RPPNTP za 33 planska rešenja u 14 tematskih oblasti i to:

1. Poljoprivreda;

2. Šume i šumsko zemljište;

3. Geološki resursi;

4. Stanovništvo, naselja i javne službe;

5. Privreda;

6. Turizam;

7. Saobraćajna infrastruktura;

8. Vodoprivreda;

9. Energetika;

10. Elektronske komunikacije (Telekomunikaciona mreža);

11. Komunalne delatosti;

12. Životna sredina;

13. Zaštita prirodnih dobara i

14. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara.

Takođe je utvrđeno stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na teritoriji jedinica lokalne samouprave u obuhvatu RPPNTP i to onih planskih dokumenata koji su u direktnoj ili posrednoj vezi sa strateškim planskim rešenjima RPPNTP, Tabela 1a: Stanje prostorno-planske i urbanističke dokumentacije na području RPPNTP.

Strateški prioriteti iz Tabele 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP, koji imaju preciznu prostornu odrednicu naznačeni su na grafičkim prilozima, i to: Prilog 1. „PRIRODNI RESURSI I VREDNOSTI, ZAŠTITA NKD I RAZVOJ TURIZMA” i Prilog 2. „RAZVOJ PRIVREDE I INFRASTRUKTURNI SISTEMI”, koji su odštampani uz ovaj Program implementacije RPPNTP i čine njegov sastavni deo. Nisu naznačeni oni strateški prioriteti čija prostorna odrednica nije dovoljno precizna (npr. odnosi se na industrijsku zonu/park regionalnog značaja u ili van postojećeg naselja) ili nivo detaljnosti odgovara prostornom planu jedinice lokalne samouprave (npr. PPOV, lokalne deponije komunalnog otpada). Grafički prilog 1. pripremljen je na osnovu generisanog sadržaja referalnih karata RPPNTP.

U sklopu inoviranja Programa implementacije RPPNTP preporučuje se obavljanje inoviranja i dopune navedenih aktivnosti i projekata za ostvarivanje strateških prioriteta.

Tabela 2: Detaljna razrada strateških prioriteta utvrđenih RPPNTP

Red.br.SP

Strateški prioriteti SP

Aktivnosti / Projekti za realizaciju prioriteta (A/P)

Učesnici u realizaciji aktivnosti / Odgovornost (O) i partneri (Pr) za realizaciju projekata

Orijentacioni iznosi i izvori finansiranja A i P

Rokovi realizacije A i P (faza II)

opis

RSD

 

1

2

3

4

5

6

Tematska oblast: 1. Poljoprivreda

Plansko rešenje: 1.1. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta

1.

Aktiviranje regionalnog i lokalnih centara za razvoj lokalnih zajednica

Jedinice lokalne samouprave

Opština Aleksinac

Strateški plan ekonomskog razvoja opštine.Program razvoja stočarstva.Programa razvoja biljne proizvodnje.Projekat uređenja puteva.Projekat uređenja zemljišta.

JLS,MPZŽS,JP PS

 

 

 

 

Opština Doljevac

Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u opštini Doljevac.

JLS, MPZŽS

 

500.000,00

 

2015.

Revitalizacija poljskih i šumskih puteva na teritoriji opštine.

 

 

25.000.000,00

 

Kontinuirana aktivnost

Opština Gadžin Han

Program razvoja biljne proizvodnje.

JLS, MPZŽS, JP PS

 

2.000.000,00

 

2018.

Program razvoja stočarske proizvodnje.

 

 

3.000.000,00

 

2018.

Program razvoja prerađivačke industrije.

 

 

100.000,00

 

2018.

Program kategorizacije sela.

 

 

50.000,00

 

2018.

Program navodnjavanja polj.zemljišta.

 

 

100.000,00

 

2018.

Program revitalizacije poljoprivrednih puteva.

 

 

5.000.000,00

 

2018.

Grad Niš

Plan ruralnog razvoja Nišavskog okruga 2012- 2021. godine, (P). Aktivnosti na implementaciji biće u funkciji očuvanja, unapređenja i razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje, konkurentne i na domaćem i na ino tržištu. Najznačajnije akcije biće usmerene ka: 1. Stvaranju uslova za ukrupljivanje zemljišnog poseda; 2. Specijalizacija i regionalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji; Razvoju i modernizaciji proizvodnih, preradnih i skladišnih kapaciteta; 3. Organizacionom jačanju poljoprivredne proizvodnje i proizvođača; Rezvoju i realizaciji regionalnih infrastrukturnih projekata; 4. Održivom upravljanju prirodnim resursima.

(O): JLS. (Pr): fakulteti i javne ustanove

IPA

 

 

U toku je implementacija i revizija plana, a dalje aktivnosti prema planu

Izrada Programa komasacije po osnovu konkursa za dodelu sredstava za studijsko - istraživačke radove i projekte od značaja za jedinicu lokalne samouprave i Republiku Srbiju.

(O): JLS, (Pr): MPZŽS

 

 

 

Izrada projektne dokumentacije, od 2015 praktična primena na terenu

Formiranje Regionalnog centra za ruralni razvoj i inovacije.

(O): JLS, (Pr): EU, MPZŽS

20%, 60%, 20%

 

 

2015-2020.

„Podrška razvoju voća i bobičastog voća na jugu Srbije”

(O): DEU, Danski program, (Pr): JLS, MPZŽS

70% 0 30%

 

 

2015.

Opština Merošina

Izrada strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja opštine1. program razvoja stočarstva,2. projekat uređenja puteva,

JLS, MPZŽSJP PS

JLSDonatori

 

 

 

Opština Ražanj

Program razvoja stočarstava Program razvoja biljne proizvodnje Program uređenja puteva Program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

JLS, KLERR, MPZŽS

 

300.000,00

 

2019.

Opština Svrljig

Program razvoja biljne proizvodnje.Osnivanje i razvoj stočnih farmi.Program razvoja stočarstva.Projekat uređenja puteva.Program uređenja poljoprivrednog zemljišta.Formiranje baze podataka o svim vidovima poljoprivredne proizvodnje.

JLS,MPZŽS,JP PS,donatori

 

 

 

 

Opština Blace

Izrada strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja opštine;osnivanje Fonda za razvoj poljoprivrede. Osnivanje Topličkog centra za razvoj voćarstva.

JLS,MPZŽS,MRE,CRS

 

 

 

 

Opština Kuršumlija

Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja opštine/Revizija.Program razvoja biljne proizvodnje. Osnivanje i razvoj stočnih farmi. Program razvoja planinskog stočarstva. Projekat uređenja puteva. Program uređenja zemljišta.

JLS,MPZŽS,JP PS

 

 

 

 

Opština Babušnica

Strateški plan lokalnog ekonomskog razvoja opštine.Program razvoja stočarstva.Program razvoja biljne proizvodnje.Projekat uređenja puteva.Program uređenja zemljišta.

JLS,MPZŽS,JP PS

 

 

 

 

Opština Bela Palanka

Strategija lokalnog ekonomskog (ruralnog razvoja) razvoja opštine.Program razvoja poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na razvoj voćarske i stočarske proizvodnje.Program udruživanja u poljoprivredne zadruge. Projekat uređenja atarskih puteva.Program uređenja poljoprivrednog zemljišta.

JLS,MPZŽS,JPPS

 

 

 

 

Opština Pirot

Program uređenja atarskih puteva.

O:JLS , Pr.MPZŽS

 

 

 

 

2.

Izrada i početak realizacije projekata za obnovu oštećenog i uništenog zemljišta

Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta.

UPZ, PSSS

Budžet RS

 

 

Kontinuirana aktivnost

Melioracija livada i pašnjaka.

UPZ, PSSS

Budžet RS

 

 

Kontinuirana aktivnost

Revitalizacija atarskih puteva.

UPZ, JLS

Budžet RS

 

 

Kontinuirana aktivnost

Jedinice lokalne samouprave

Opština Aleksinac

Identifikovanje terena.

JLS, MPZŽS

 

 

 

 

Opština Doljevac

Kontinuirana saradnja sa poljoprivrednom savetodavnom službom, kao podrška redovnom ispitivanju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta u javnoj i privatnoj svojini.

JLS, Uprava za poljoprivredu, PSS Niš

 

500.000,00

 

Kontinuirana aktivnost

Opština Gadžin Han

Identifikovanje terena.

JLS, MPZŽS, MRE, JVP SV

 

100.000,00

 

2018.

Grad Niš

Identifikacija terena (A), Program mera za obnovu oštećenog i uništenog zemljišta (P)

(O): MPZŽS, MRE, (Pr): JLS, JVP SV

30%, 30%, 10%, 30%

 

 

2015-2020.

Početak aktivnosti za izradu studije i glavnog projekta navodnjavanja i odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta za Niš, Merošinu, Doljevac i Aleksinac.

(O): JLS, (Pr): DEU, JVP SV, MPZŽS

30%, 0% 0% 70%

 

30.000,00

2015.

Poboljšanje stanja atarskih (poljskih) puteva u skladu sa Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2013.(završetak) i za 2014. godinu.

(O): JLS, (Pr): MPZŽS

40% 60%

 

30.000,00

2015.

Opština Merošina

Identifikovanje zamljišta oštećenog eksploatacijom šljunka i peska u dolinama reka.

JLS