15
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. ______ privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2013; Având în vedere raportul nr.62576/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii; În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA...Compartiment proiectare, arhitectura peisagera, protectia mediului si ecologie Sector reparatii strazi - constructii urbane TEHNIC

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ______ privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2013; Având în vedere raportul nr.62576/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii; În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA SERVICIUL RESURSE UMANE NR. 62576/16.04.2013

PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU

RAPORT privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pentru anul 2013

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “b” din Legea nr.

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local “exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi “aprobă în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”.

Conform notei de fundamentare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova nr. 4637/2013 şi Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 36/2013, Regia Autonomă de Administrarea Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de 600 posturi structurat astfel: 20 posturi de conducere, şi 580 posturi de execuţie.

Comparativ cu anexa nr. 1 şi 2 la H.C.L. nr. 226/2012 nu au loc modificări la nivelul R.A.A.D.P.F.L. Craiova în ceea ce priveşte numărul total de posturi, având loc numai modificări de structură, conform notei de fundamentare nr. 4637/2013, astfel:

- numărul personalului de conducere se modifică de la 14 posturi în 2012 la 20 posturi în 2013, datorită modificărilor realizate şi necesităţilor de coordonare a unor activităţi

- se înfiinţează compartimentul ˝Şef cabinet şi purtător de cuvânt˝, biroul ˝Pază şi ordine˝ coordonat de un şef birou şi compartimentul ˝C.F.G.˝ în subordinea directorului general

- se înfiinţează sector ˝Siguraţa circulaţiei˝ coordonat de un şef sector în subordinea directorului tehnic prin comasarea sectorului ˝Semafoare şi instalaţii dirijarea circulaţiei˝ şi formaţiei ˝Indicatoare rutiere şi marcaje˝

- se înfiinţează compartimentul ˝Administrativ˝ în subordinea contabilului şef - se înfiinţează sector ˝Construcţii funerare˝ coordonat de un şef sector în cadrul

secţiei ˝Construcţii, întreţinere şi reparaţii˝

- compartimentul ˝Achiziţii publice˝ se transformă în serviciul ˝Achiziţii publice şi marketing˝ coordonat de un şef serviciu

- compartimentul ˝Responsabil managementul calităţii, CTC, CFG şi audit˝ se transformă în compartiment ˝Audit public intern˝

- compartimentul ˝Juridic˝ se transformă în birou ˝Juridic, executare silită, recuperări˝ coordonat de un şef birou

- serviciul ˝Resurse umane, salarizare, relaţii cu publicul, administrativ˝ se transformă în biroul ˝Resurse umane˝ coordonat de un şef birou

- biroul ˝Contracte fond locativ executare silită-recuperări˝ se transformă în biroul ˝Contracte, fond locativ şi spaţii cu altă destinaţie˝

- serviciul ˝Financiar contabilitate, preţuri, tarife, chirii˝ se transformă în serviciul ˝Financiar-contabilitate, încasări numerar, tarife, preţuri, chirii˝

- sectorul ˝Administrare cimitire˝ se transformă în birou ˝Administrare cimitire˝ coordonat de un şef birou, transformarea este conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor

- secţia ˝Întreţinere şi reparaţii˝ se transformă în secţia ˝Construcţii, întreţinere şi reparaţii˝

- sectorul ˝Administrativ˝ aflat în subordinea director baze sportive se transformă în birou ˝Administrativ˝ coordonat de un şef birou

- biroul ˝Organizare activităţi cultural sportive şi imagine˝ se transformă în compartiment ˝Organizare activităţi cultural sportive şi imagine˝

- sectorul ˝Automatizări întreţinere˝ se transformă în birou ˝Automatizări întreţinere˝ coordonat de un şef birou

- compartimentul ˝Protecţia muncii, P.S.I., apărare civilă, medicina muncii˝ se transformă în compartiment ˝Protecţia muncii, P.S.I., apărare civilă, medicina muncii, situaţii de urgenţă˝

- secţia ˝Întreţinere peisageră şi ambient urban˝ se transformă în secţia ˝Zone verzi˝ - formaţia ˝WC publice˝ se transformă în formaţia ˝Toalete ecologice˝ Faţă de cele prezentate propunem, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001

republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pe anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.

Şef Serviciu,

Petru-Alexandru Dumitrescu Întocmit,

Pleşa Oana

Avizat pentru legalitate, C.J. Boangiu Floricica

P.O. 2 ex.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Anexa nr. 1 la HCL nr. ___/2013 ORGANIGRAMA - 2013 – REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE

A DOMENIULUI PUBLIC SI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA

*Regia poate angaja muncitori sezonieri funcţie de posibilităţile financiare

Com

part

imen

t pr

oiec

tare

, ar

hite

ctur

a pe

isage

ra, p

rote

ctia

m

ediu

lui s

i eco

logi

e

Sect

or r

epar

atii

stra

zi -

co

nstr

uctii

urb

ane

DIRECTOR 1 TEHNIC 471

CONTABIL 1 ŞEF 29

BIROUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII, P.S.I., APARARE CIVILA,

MEDICINA MUNCII, SITUATII DE URGENTA

Sectia Zone Verzi

Sectia Constructii, Intretinere si Reparatii

DIRECTOR 1 GENERAL 599

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI MARKETING (Achizitii, aprovizionare si activitati comerciale)

BIROU PAZA SI ORDINE PRIMAR

Form

atia

mob

ilier

urb

an,

fant

ani a

rtez

iene

si c

entr

ale

term

ice

Sect

or c

onst

ruct

ii fu

nera

re

1 64

- 24

1 20

Form

atia

gra

dina

zoo

logi

ca

Fo

rmat

ia to

alet

e ec

olog

ice

Sect

or in

tret

iner

e or

as

Form

atia

sera

Fo

rmat

ia p

epin

iera

Fo

rmat

ia p

rest

ari s

ervi

cii s

i as

iste

nta

tehn

ica

- 4

- 16

- 9

- 7

1 204

- 4

- 1

BIROU ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA SI INTERVENTII

COMPARTIMENT ORGANIZARE ACTIVITATI CULTURAL SPORTIVE SI IMAGINE

BIROU AUTOMATIZĂRI ÎNTREŢINERE

COMPARTIMENT SEF CABINET SI PURTATOR DE CUVANT

COMPARTIMENT C.F.G. DIRECTOR BAZE SPORTIVE

Sec

tor

sigur

anta

cir

cula

tiei

B

irou

adm

inis

trar

e ci

miti

re

Sect

or m

ecan

izar

e, e

xplo

atar

e si

repa

ratii

par

c au

to

Bir

ou te

hnic

pro

duct

ie

Se

rvic

iul

finan

ciar

-con

tabi

litat

e, i

ncas

ari n

umer

ar,

tari

fe, p

retu

ri, c

hiri

i C

ompa

rtim

ent a

dmin

istr

ativ

1 246

1 39

1 110

1 21

- 45

1 5

1 14

- 4

- 5

1 10

2

1 35

- 4

Bir

ou C

ontr

acte

, fo

nd lo

cativ

si

spa

tii c

u al

ta d

estin

atie

1 4

1 19

1 31

1 9

- 2

1 5

- 2

- 2

BIROU JURIDIC, EXECUTARI SILITE, RECUPERARI 1 4

TOTAL PERSONAL = 600* Din care: PERS.CONDUCERE = 20 PERS.EXECUTIE = 580

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 2 la H.C.L nr.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

STAT DE FUNCTII AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PE ANUL 2013

Nr. Crt. DENUMIRE FUNCŢIE FUNCŢIE

COND./ EXEC. NIVEL STUDII

NUMĂR POSTURI

1 DIRECTOR GENERAL C S 1 1 BIROU PAZĂ ŞI ORDINE

2 ŞEF BIROU C S 1 33 Muncitori E M 31

Total TESA 1 Total muncitori 31 Total birou 32 SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI

MARKETING

34 ŞEF SERVICIU C S 1 35 ECONOMIST E S 1 36 CONSILIER JURIDIC E S 1 37 TEHNICIAN E S 1 43 Muncitori E M 6

Total TESA 4 Total muncitori 6 Total serviciu 10 COMPARTIMENT PROTECŢIA

MUNCII, PSI, APĂRARE CIVILĂ, MEDICINA MUNCII ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

44 MEDIC E S 1 45 TEHNICIAN E M 1

Total TESA 2 Total muncitori - Total compartiment 2 BIROU RESURSE UMANE

46 ŞEF BIROU C S 1 48 ECONOMIST E S 2

50 INGINER E S 2 51 OPERATOR E M 1

Total TESA 5 Total muncitori 1 Total birou 6 COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

INTERN

52 INGINER E S 1 53 ECONOMIST E S 1

Total TESA 2 Total muncitori - Total compartiment 2 COMPARTIMENT CONTROL

FINANCIAR DE GESTIUNE

55 ECONOMIST E S 2 Total TESA 2 Total muncitori - Total compartiment 2 BIROU JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE

RECUPERĂRI

56 ŞEF BIROU C S 1 60 CONSILIER JURIDIC E S 4

Total TESA 5 Total muncitori - Total birou 5 COMPARTIMENT ŞEF CABINET ŞI

PURTĂTOR DE CUVÂNT

61 PURTĂTOR DE CUVÂNT E S 1 62 SECRETAR E S 1

Total TESA 2 Total muncitori - Total compartiment 2

63 DIRECTOR BAZE SPORTIVE C S 1 BIROU ADMINISTRATIV

64 ŞEF BIROU C S 1 78 Muncitori M 14

Total TESA 1 Total muncitori 14 Total birou 15 COMPARTIMENT SITUAŢII DE

URGENŢĂ ŞI INTERVENŢII

79 INGINER E S 1 80 TEHNICIAN E M 1 82 Muncitori E M 2

Total TESA 2 Total muncitori 2 Total compartiment 4 COMPARTIMENT ORGANIZARE

ACTIVITĂŢI CULTURAL – SPORTIVE ŞI IMAGINE

83 PROFESOR ACTIVITĂŢI SPORTIVE E S 1

84 INGINER E S 1 85 INSTRUCTOR SPORTIV E S 1 86 CONSILIER JURIDIC E S 1 87 OPERATOR E M 1

Total TESA 5 Total compartiment 5 BIROU AUTOMATIZĂRI

ÎNTREŢINERE

88 ŞEF BIROU C S 1 92 INGINER E S 4 98 Muncitori E M 6

Total TESA 5 Total muncitori 6 Total birou 11

99 CONTABIL ŞEF C S 1 1 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

103 Muncitori E M 4 Total TESA - Total muncitori 4 Total compartiment 4 BIROU CONTRACTE FOND LOCATIV

ŞI SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

104 ŞEF BIROU C S 1 105 ECONOMIST E S 1 106 INGINER E S 1 107 TEHNICIAN E M 1 108 Muncitori E M 1

Total TESA 4 Total muncitori 1 Total birou 5 SERVICIUL FINANCIAR-

CONTABILITATE,ÎNCASĂRI NUMERAR, TARIFE, PREŢURI, CHIRII

109 ŞEF SERVICIU C S 1 114 ECONOMIST E S 5 116 CONTABIL E M 2 128 Muncitori E M 12

Total TESA 8 Total muncitori 12 Total serviciu 20

129 DIRECTOR TEHNIC C S 1 1 BIROU TEHNIC PRODUCŢIE

130 ŞEF BIROU C S 1 131 INGINER E S 1 132 ECONOMIST E S 1 133 SUBINGINER E SSD 1 135 TEHNICIAN E M 2

Total TESA 6

Total muncitori - Total birou 6 SECTOR MECANIZARE,

EXPLOATARE ŞI REPARAŢII PARC AUTO

137 INGINER E S 2 180 Muncitori E M 43

Total TP 2 Total muncitori 43 Total sector 45 BIROU ADMINISTRARE CIMITIRE

181 ŞEF BIROU C S 1 182 INGINER E S 1 186 ADMINISTRATOR E M 4 220 Muncitori E M 34

Total TP 6 Total muncitori 34 Total birou 40 SECTOR SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

221 ŞEF SECTOR C S 1 222 INGINER E S 1 223 MAISTRU E M 1 242 Muncitori E M 19

Total TP 3 Total muncitori 19 Total sector 22 SECŢIA CONSTRUCŢII ÎNTREŢINERE

ŞI REPARAŢII

243 ŞEF SECŢIE C S 1 SECTOR REPARAŢII STRĂZI-

CONSTRUCŢII URBANE

244 ŞEF SECTOR C S 1 245 INGINER E S 1 246 ECONOMIST E S 1 247 MAISTRU E M 1 308 Muncitori E M 61

Total TP 4 Total muncitori 61 Total sector 65 SECTOR CONSTRUCŢII FUNERARE

309 ŞEF SECTOR C S 1 329 Muncitori E M 20

Total TP 1 Total muncitori 20 Total sector 21 FORMAŢIA MOBILIER

URBAN + FA + CT

330 INGINER E S 1 331 TEHNICIAN E M 1 353 Muncitori E M 22

Total TP 2

Total muncitori 22 Total formaţie 24 SECŢIA ZONE VERZI

354 ŞEF SECŢIE C S 1 Total TP 1 COMPARTIMENT PROIECTARE

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ECOLOGIE

355 INGINER E S 1 Total TP 1 Total muncitori - Total compartiment 1 FORMAŢIA PRESTĂRI SERVICII ŞI

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

356 TEHNICIAN E M 1 359 Muncitori E M 3

Total TP 1 Total muncitori 3 Total formaţie 4 SECTOR ÎNTREŢINERE ORAŞ

360 ŞEF SECTOR C S 1 369 INGINER E S 9 370 SUBINGINER E SSD 1 375 TEHNICIAN E M 5 564 Muncitori E M 189

Total TP 16 Total muncitori 189 Total sector 205 FORMAŢIA SERĂ

565 INGINER E S 1 571 Muncitori E M 6

Total TP 1 Total muncitori 6 Total formaţie 7 FORMAŢIA PEPINIERĂ

572 INGINER E S 1 580 Muncitori E M 8

Total TP 1 Total muncitori 8 Total formaţie 9 FORMAŢIA GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ

581 MAISTRU E M 1 582 TEHNICIAN E M 1 596 Muncitori E M 14

Total TP 2 Total muncitori 14 Total formaţie 16 FORMAŢIA TOALETE ECOLOGICE

597 INGINER E S 1 600 Muncitori E M 3

Total TP 1

Total muncitori 3 600 Total formaţie 4

DIRECTOR GENERAL, Ing. Lungu Florin Gabriel

D:\www\primariacraiova.ro\2013-04-19\dosar net sedinta CLM aprilie\pct.17 - organigrama RAADPFL\NotaFundamentare 2013.doc

R.A.A.D.P.F.L. Craiova Nr.4637/12.04.2013

Notă de fundamentare privind Organigrama R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2013

Organigrama şi Statul de Funcţii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova pe anul 2012 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 226/23.11.2012.

Numărul de personal prevăzut în Organigrama pentru anul 2013 este de 600,acelaşi ca şi cel aprobat prin Organigrama pe anul 2012.

Numărul personalului TESA în anul 2013 este de 58 faţă de 50 în anul 2012 datorită modificărilor intervenite în structura organizatorică a regiei, suportând totodată modificări şi personalul tehnic – productiv de la 32 în anul 2012 la 43 în anul 2013.

Organigrama regiei pe anul 2013 prezintă următoarele modificări: - Compartimentul Achiziţii Publice s-a transformat în Serviciul

Achiziţii Publice şi Marketing; - Compartiment Responsabil Managementul Calităţii, CTC, CFG

şi Audit şi-a schimbat denumirea în Compartiment Audit Public Intern;

- S-a înfiinţat Compartimentul Control Financiar de Gestiune; - Compartimentul Juridic s-a transformat în Biroul Juridic

Executări Silite – Recuperări; - S-a înfiinţat Compartimentul Şef Cabinet şi Purtător de Cuvânt; - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Relaţii cu Publicul,

Administrativ s-a transformat în Birou Resurse Umane; - S-a înfiinţat Compartimentul Administrativ; - S-a înfiinţat Biroul Pază şi Ordine – măsură luată pentru

coordonarea optimă a personalului de pază, în special cel din cadrul cimitirelor ;

- Biroul Contracte Fond Locativ, Executări Silite – Recuperări, s-a transformat în Biroul Contracte Fond Locativ şi Spaţii cu altă destinaţie;

- Serviciul Financiar – Contabilitate, Preţuri, Tarife, Chirii s-a transformat în Serviciul Financiar – Contabilitate, Încasări Numerar, Tarife, Preţuri, Chirii;

- Secţia Întreţinere Peisageră şi Ambient Urban şi-a schimbat denumirea în Secţia Zone Verzi;

D:\www\primariacraiova.ro\2013-04-19\dosar net sedinta CLM aprilie\pct.17 - organigrama RAADPFL\NotaFundamentare 2013.doc

- Sectorul Administrare Cimitire s-a transformat în Biroul Administrare Cimitire, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cimitirelor;

- În cadrul Secţiei Construcţii Întreţinere şi Reparaţii s-a înfiinţat Sectorul Construcţii Funerare – această măsură survenind ca o necesitate în ceea ce priveşte atât coordonarea activităţii prin înfiinţarea postului de şef sector, dar şi pentru optimizarea, simplificarea, dar mai ales controlarea modalităţii de lucru ;

- Sectorul Semafoare şi Instalaţii Dirijarea Circulaţiei şi-a schimbat denumirea în Sector Siguranţa Circulaţiei, comasând şi Formaţia Indicatoare Rutiere şi Marcaje – conform serviciului similar din Primăria Municipiului Craiova;

- Secţia Întreţinere şi Reparaţii şi-a schimbat denumirea în Secţia Construcţii, Întreţinere şi Reparaţii;

- Formaţia WC-uri Publice şi-a schimbat denumirea în Formaţia Toalete Ecologice;

- Compartimentul Protecţia Muncii, PSI, Apărare Civilă, Medicina Muncii şi-a schimbat denumirea în Compartimentul Protecţia Muncii, PSI, Apărare Civilă, Medicina Muncii şi Situaţii de Urgenţă;

În cadrul Direcţiei Baze Sportive au intervenit următoarele modificări: - Sectorul Administrativ s-a transformat în Birou Administrativ; - Biroul Organizare Activităţi Cultural Sportive şi Imagine s-a

transformat în Compartimentul Organizare Activităţi Cultural Sportive şi Imagine;

- Sectorul Automatizări Întreţinere s-a transformat în Birou Automatizări Întreţinere;

Datorită modificărilor survenite şi a necesităţilor de coordonare a unor activităţi s-a schimbat numărul personalului de conducere la 20 de la 14 faţă de anul 2012.

Facem menţiunea că, numărul personalului sezonier poate suporta modificări în sensul augmentării acestuia funcţie de caracterul sezonier al lucrărilor şi de volumul resurselor financiare. DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, Ing. Lungu Florin Gabriel Ec. Băcanu Nicoleta

D:\www\primariacraiova.ro\2013-04-19\dosar net sedinta CLM aprilie\pct.17 - organigrama RAADPFL\NotaFundamentare 2013.doc

.3IVINVE3'IIVAN"ou,,ofrfffie,ooo 'uvl3uc3s

'ugrPlorlraluezad eluepelsJd alur$eput El eonp JoA eueurn esJnsag Intcrues;S IeS InlrqBtuoC 'cluqel InJolceJt6 'leJeuee InJolceJtg ? .yV

'rugqorde BaJopaA u! BAoIBJC ln;nlduunylfe lmol Inrlrsuo3 erlpc ergrploq elueze.ld pzee}urcut eS t .yV

.gl.0z lnue

ru1ued B^orer3 'I'I'd'CI'V'V'U lB pfcun3 ep lnlEls pqo.rde eS Z 7tV'ttoz

Inue n4usci enoreJ3 'T'J'd'O'V'V'U eurel6rue6.l6 pqolde ag t .yV

SJSVAVtOH

euBun esJnseu Intctruesap Iuroolul 0[02 Inue nr]uad enore.lC'1'J'd'O'V'V'U e;e rrfcunJ ep lnlels6 euer&ue6.rg punud ilAZ'W'ZULeg7ru Inle.raler erspe^ u! pug^V

'grAZ, a4pdy ZL ep elep ulp Freulproerye efulpeS u3;luru1u1'BAoTEJC rn;nrdorunyl InJBuud ep Fstrue Z,LOZ'LO'AU16L .Ju erlzodsr6lS ZLOZ'LO'gOtZl 'ru Bloter3 rn;ndnlunyt1 le lecol tnlnlltsuoC eelgploHur.rd lr.unu 'V1OIVUC 'I'J'd'O'V'V'H ;e e;|e.4slulutpv ep Intltsuo3

t baz"?o'?rrgg'uN vauvuvtoH

- 3ltlEa,tsrutwov ea 7,nrusuoc -vnovuc'-I'J'd'o'v'v'u

1epqee ugolJ n6unl '6ug

'erNrc3s=tud