Mpls VPN End

  • View
    1.357

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mpls VPN End

Tiu lun chuyn MPLS-VPN

B GIO DC V O TO TRNG HV CNG NGH BU CHNH VIN THNG TP.H CH MINH KHOA IN T VIN THNG

TIU LUN V CHUYN Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network

(MPLS-VPN)

Page 1

Tiu lun chuyn MPLS-VPN

Li cm n:Chn thnh cm n thy Nguyn Xun Khnh to iu kin v gip cho chng em hon thnh bi tiu lun ny v cng rt mong s gp v ch bo nhng iu sai st trong ti ny n hon thin hn. V y l mt bi tiu lun nn chc hn s khng cha ng tt c nhng cu trc m mt mng MPLS-VPN c v c kh nng lm c chng ti c gng tm hiu v c bn nu ln nhng ci chnh v mt mng VPN chy giao thc MPLS. Do rt mong nhn c s gp t cc bn, cc bn c th lin lc qua a ch e-mail ny [email protected] Chn thnh cm n

Nhm SV thc hin: 1. Trn Trng Quc 2. V Vn Tin 3. Nguyn Th T Trinh 4. Nguyn Bo Lc 5. n Ngc Kim Mai 6. Thch ng Quang 7. Nguyn Vn Tr 8. Cao Tin Dng 9. L Xun M 10.Bnh Quc Cng

Page 2

Tiu lun chuyn MPLS-VPN

Phn nh gi v ti:V phn bo co: Nhn Xt:

V cch trnh bi:

Nhn Xt:

V cch tr li cu hi:

Nhn Xt:

Tp HCM, ngy

thng

nm

Thy: Nguyn Xun Khnh

Page 3

Tiu lun chuyn MPLS-VPN Cu trc bi tiu lunLi cm n: .............................................................................................................................................. 2 Phn nh gi v ti: ....................................................................................................................... 3 Phn 1: Gii thiu v chuyn mch nhn a giao thc MPLS ................................................ 6 A.Gii thiu v MPLS. ............................................................................................................................. 6 1.Kh nng m rng n gin. ................................................................................................... 7 2.Mt s ng dng ca MPLS..................................................................................................... 7 B.Cu trc ca mt MPLS. .................................................................................................................... 8 1.Cu trc nhn MPLS. .............................................................................................................. 8 a)Mt phng chuyn tip (Forwarding Plane). .................................................................... 10 b)Mt phng iu khin (Control Plane). ............................................................................. 11 2.Lp chuyn tip tng ng FEC(Forwarding Equivalence Classes)................................ 11 3.ng chuyn mch nhn LSP (Label Switched Path). ........................................................ 12 4.Giao thc phn phi nhn LDP (Label Distribution Protocol). ........................................... 12 5.B nh tuyn chuyn mch nhn LSR(Label Switched Router)............................................ 12 6.Topo mng MPLS. ................................................................................................................. 13 Phn 2: Mng ring o VPN (Vitrual Private Networking) ................................................... 16 A.Gii thiu c bn v mng ring o VPN................................................................................... 16 1.Cc c ch an ton ca VPN. ................................................................................................ 16 2.S Pht Trin Ca VPNs. ...................................................................................................... 17 3.S Thun Li V Bt Li Ca VPNs : ................................................................................... 19 B.Gii thiu cc loi hnh VPN: ....................................................................................................... 20 1.VPN cho cc nh doanh nghip. ............................................................................................ 20 a)Remote access VPN. .......................................................................................................... 20 b)VPN Site to Site.................................................................................................................. 22 2.VPN cho cc nh cung cp dch v: .............................................................................................. 25 a)Overlay VPN. ..................................................................................................................... 25 b)Peer-to-peer VPN. ............................................................................................................. 28 Phn 3: Gii thiu v MPLS VPN:.................................................................................................... 33 A.Cc thnh phn trong MPLS-VPN: .............................................................................................. 34

Page 4

Tiu lun chuyn MPLS-VPN1.Chuyn tip nh tuyn o VRF (Virtual Routing Forwarding). ........................................... 34 2.RD (Route Distinguishers). .................................................................................................... 36 3.RT (Route Targets.)................................................................................................................ 38 B.Kin trc v hot ng ca mt MPLS VPN............................................................................. 41 Phn 4. M phng bng GNS3. ......................................................................................................... 43 1.Cc lnh cu hnh. ............................................................................................................................ 44 a)Cu hnh router A1. ............................................................................................................... 44 b)Cu hnh router PE01............................................................................................................ 45 c)Cu hnh router P. ................................................................................................................. 46 d)Cu hnh router PE02............................................................................................................ 46 e)Cu hnh router A2. ............................................................................................................... 48 B.Kt qu: ............................................................................................................................................... 48

Page 5

Tiu lun chuyn MPLS-VPN

Phn 1: Gii thiu v chuyn mch nhn a giao thc MPLSA.Gii thiu v MPLS. MPLS l mt cng ngh kt hp c bit tt nht gia nh tuyn lp 3 v chuyn mch lp 2 cho php chuyn ti cc gi rt nhanh trong mng li core v nh tuyn tt mng bin edge bng cch da vo nhn label. MPLS l mt phng php ci tin vic chuyn tip gi trn mng bng cc nhn c gn vi mi gi IP, t bo ATM hoc khung lp 2. Phng php chuyn mch nhn gip cc router v MPLS-Enable ATM switch ra quyt nh theo ni dung nhn tt hn vic nh tuyn phc tp theo a ch Ip ch. MPLS kt ni tnh thc thi v kh nng chuyn mch v kh nng chuyn mch lp 2 vi nh tuyn lp 3. Cho php cc ISP c tnh mm do trong bt k s phi hp vi cng ngh lp 2 no nh vy m cc ISP c th gim chi ph, tng li nhun, cung cp nhiu hiu qu khc nhau v t c hiu qu cnh tranh cao. tng khi a ra MPLS l: nh tuyn bin, chuyn mch li

Hnh 1.1: M hnh c bn mng MPLS

Page 6

Tiu lun chuyn MPLS-VPN 1.Kh nng m rng n gin. Tng cht lng mng, c th trin khai cc chc nng nh tuyn m cc cng ngh trc khng th thc hin c nh nh tuyn hin ( explicit routing), iu khin lp. Tch hp gia IP v ATM cho php tn dng ton b cc thit b hin ti trn mng. Tch bit n v iu khin vi n v chuyn mch cho php MPLS h tr ng thi MPLS v B-ISDN. Vic b sung cc chc nng mi sau khi trin khai mng MPLS ch cn thay i phn mm iu khin.

2.Mt s ng dng ca MPLS. Internet c ba nhm ng dng chnh: voice, data, video vi cc yu cu khc nhau: Voice yu cu tr thp, cho php tht thot d liu tng hiu qu. Video cho php tht thot d liu mc chp nhn c, mang tnh thi gian thc (realtime). Data yu cu bo mt v chnh xc cao. MPLS gip khai thc ti nguyn mng t hiu qu cao. Mt s ng dng c trin khai l: MPLS VPN: nh cung cp dch v s dng c s h tng mng cng cng c sn thc thi cc kt ni gia cc site khch hng. MPLS Traggic Engineer: cung cp kh nng thit lp mt hoc nhiu ng i iu khin lu lng mng v cc c trng thc thi cho mt loi lu lng. MPLS Quality of Service: dng Qos cc nh cung cp dch v c th cung cp nhiu loi dch v vi s m bo ti a v Qos cho khch hng.

Page 7

Tiu lun chuyn MPLS-VPN B.Cu trc ca mt MPLS. 1.Cu trc nhn MPLS. Nhn l mt thc th c di ngn, c nh v khng c cu trc bn trong. Nhn khng trc tip m ha thng tin ca mo u lp mng nh a ch lp mng. nhn c gn vo mt gi tin c th s i din cho mt FEC m gi tin c n nh. Dng ca nhn ph thuc vo phng tin truyn tin c ng gi. V d cc gi ATM (t bo) s dng gi tr VPI/VCI nh nhn, Frame relay s dng DLCI lm nhn. i vi cc phng tin gc khng c cu trc nhn, mt on m c chn thm s dng cho nhn. Khun dng on m 4 byte c cu trc nh sau:

Hnh 1.2: Cu trc mo u MPLS. MPLS nh ngha mt tiu c di 32 bit v c to nn ti LSR vo. N phi c t ngay sau tiu lp 2 bt k v trc mt tiu lp 3, y l IP v c s dng bi LSR li vo xc nh mt FEC, lp ny s c xt li trong vn to nhn. Sau cc nhn c x l bi LSR chuyn tip.

Page 8

Tiu lun chuyn MPLS-VPN

Hnh 1.3: Nhn MPLS Khun dng v tiu MPLS c chia ra trong hnh trn. N bao gm cc trng sau: Nhn : gi tr 20 bit, gi tr ny cha nhn MPLS. EXP ( 3 bit): dnh cho thc nghim, c th dung cc bit EXP tng t nh cc bit u tin. S: bit ngn xp, s dng sp xp a nhn. TLL: thi gian sng 8 bit, t ra mt gii hn m cc gi MPLS c th i qua. i vi cc khung PPP hay Ethernet gi tr nhn dng giao thc P-ID ( hoc Ethertype) c chn thm vo mo u khung tng ng thng bo khung l MPLS Unicast hay Multicast.

Page 9

Tiu lun chuyn MPLS-VPN Mt nt ca MPLS c hai mt phng: mt phng chuyn tip MPLS v mt phng iu khin MPLS. Nt MPLS c th thc hin nh tuyn lp 3 hoc chuyn lp 2.

Hnh 1.4: Cu trc mt nt MPLS.

a)Mt phng chuyn tip (Forwarding Plane). Mt phng chuyn ti

Search related