133
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Tihomir Kovač MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017.

MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Tihomir Kovač

MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA

DOKTORSKI RAD

Zagreb, 2017.

Page 2: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Tihomir Kovač

MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA

DOKTORSKI RAD

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec

Zagreb, 2017.

Page 3: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

UNIVERSITY OF ZAGREB

Tihomir Kovač

MODULATION OF OXIDATIVE STRESS OF

Aspergillus flavus BY FULLERENE NANOPARTICLES

DOCTORAL THESIS

Zagreb, 2017.

Page 4: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Sveučilište u Zagrebu Disertacija

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilišni poslijediplomski studij biotehnologije-bioprocesnog inženjerstva

UDK: 582.282:615.372:678.6(043.3)

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Biotehnologija

MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus

NANOČESTICAMA FULERENA Tihomir Kovač, mag. ing.

Rad je izrađen na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Mentor: izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec

Kratki sažetak: Cilj ovog doktorskog rada bio je utvrditi utjecaj nanočestica fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24

na modulaciju oksidativnog stresa, produkciju aflatoksina B1 i rast plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251. Uzgoj

plijesni je proveden submerzno u YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami ili uz izloženost VIS svjetlu u

režimu 12 sati svjetlo/12 sati tama, u prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica fulerena (10, 50 i 100 ng

mL-1) i fulerenola (10, 100 i 1000 ng mL-1). Rezultati su pokazali da obje vrste nanočestica moduliraju razine

oksidativnog stresa u miceliju plijesni ovisno o primijenjenoj koncentraciji i uvjetima uzgoja, na način da snižavaju

razine oksidativnog stresa tijekom uzgoja u tami, a povećavaju razine oksidativnog stresa tijekom uzgoja uz

izloženost VIS svjetlu. Sniženje razina oksidativnog stresa u stanicama plijesni nanočesticama fulerena i fulerenola

izazvalo je antiaflatoksikogeni učinak, a povećanje razina oksidativnog stresa aflatoksikogeni učinak. Modulacija

oksidativnog stresa nanočesticama fulerena i fulerenola nije dovela do značajnih promjena porasta mase micelija.

Broj stranica: 119

Broj slika: 61

Broj tablica: 17

Broj literaturnih navoda: 136

Broj priloga: 0

Jezik izvornika: hrvatski

Ključne riječi: Aspergillus flavus, oksidativni stres, nanočestice fulerena, aflatoksin B1

Datum obrane: 02.06.2017.

Stručno povjerenstvo za obranu:

1. izv. prof. dr. sc. Renata Teparić

2. red prof. dr. sc. Ksenija Markov

3. izv.prof. dr. sc. Slaven Zjalić

4. red. prof. dr. sc. Jagoda Šušković, (zamjena)

Rad je pohranjen u knjižnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 23; Nacionalnoj

i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice bb i Sveučilištu u Zagrebu, Trg maršala Tita

14;

Page 5: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

BASIC DOCUMENTATION CARD

University of Zagreb Ph.D. thesis

Faculty of Food Technology and Biotechnology

Postgraduate study in Biotechnology-Bioprocess Engineering

UDK: 582.282:615.372:678.6(043.3)

Scientific Area: Biotechnical Sciences

Scientific Field: Biotechnology

MODULATION OF OXIDATIVE STRESS OF Aspergillus flavus BY

FULLERENE NANOPARTICLES Tihomir Kovač, mag. ing.

Thesis was performed at the Faculty of Food Technology, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Supervisor: izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec

Short abstract: This disertation examined the effect of fullerene C60 and fullerenol C60(OH)24 nanoparticles on

A. flavus NRRL 3251 oxidative stress modulation, aflatoxin B1 production and mycelia biomass yield. Mycelia

were grown in YES media during 168 hours at 29 °C in the dark or upon 12 hours VIS light/12 hours dark regime,

containing different concentrations of fullerene (10, 50 i 100 ng mL-1) or fullerenol (10, 100 i 1000 ng mL-1)

nanoparticles. The results showed that A. flavus oxidative stress modulation is dependent on the nanoparticles

concentration, as well as light presence. VIS light exposure during the mycelia growth in the presence of fullerene

or fullerenol nanoparticles caused increased oxidative stress and subsequent aflatoxigenic effect, while growth in

the dark decreased oxidative stress and antiaflatoxigenic effect. However, nanoparticles did not affected mycelia

biomass yield.

Number of pages: 119

Number of figures: 61

Number of tables: 17

Number of references: 136

Number of appendices: 0

Original in: Croatian

Key words: Aspergillus flavus, oxidative stress, fullerene nanoparticles, aflatoxin B1

Date of thesis defence: June 2nd 2017

Reviewers:

1. Renata Teparić, PhD, associate professor

2. Ksenija Markov, PhD, full professor

3. Slaven Zjalić, PhD, associate professor

4. Jagoda Šušković, PhD, full professor (stand-in member)

Thesis has been deposited in: Library of Faculty of Food Technology and Biotechnology, Kačićeva 23;

National and University Library, Hrvatske bratske zajednice bb and University of Zagreb, Trg maršala

Tita 14;

Page 6: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

Tema doktorskog rada prihvaćena je na 8. redovnoj sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-

biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 26. svibnja 2015. godine.

Page 7: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

INFORMACIJE O MENTORU

Ivica Strelec rođen je 29. prosinca 1972. u Osijeku, gdje je maturirao 1991. Diplomirao je

1998. na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, magistrirao je na

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2004., te je 2007. doktorirao na

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. U Institutu Saponije d.d. Osijek bio je

zaposlen od 1998. do 1999. godine. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku je od

1999. asistent, od 2009. docent, te od 2013. izvanredni profesor. Na preddiplomskom studiju

nositelj je kolegija Biokemija, a na diplomskom studiju kolegija Interakcije hrane i gena, te

jedan od nositelja kolegija Prehrambena biokemija. Na Specijalističkom studiju Nutricionizma

sudjeluje u predavanjima iz kolegija Integrativne fiziologije i prehrambene biokemije te

Personalizirane i redukcijske dijete. Znanstveno se bavi proteinima, proteolitičkim i

oksido-reduktivnim enzimima, elektroforetskim metodama razdvajanja proteina, te

biokemijom hrane. Objavio je petnaest znanstvenih radova citiranih u WOS, sedam u ostalim

časopisima te osam u zbornicima radova. Urednik je jednog zbornika sažetaka i jedne

monografije. Aktivno je sudjelovao u radu pet znanstvenih projekata. Član je Hrvatskog društva

za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te

Hrvatskog mikrobiološkog društva.

Page 8: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

Sažetak

Cilj ovog doktorskog rada bio je utvrditi utjecaj nanočestica fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24

na modulaciju oksidativnog stresa, produkciju aflatoksina i rast plijesni Aspergillus flavus

NRRL 3251. Uzgoj plijesni je proveden submerzno u YES podlozi u tami ili uz izloženost VIS

svjetlu u režimu 12 sati svjetlo/12 sati tama, u prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica

fulerena (10, 50 i 100 ng mL-1) i fulerenola (10, 100 i 1000 ng mL-1). Rezultati su pokazali da

obje vrste nanočestica moduliraju razine oksidativnog stresa u miceliju plijesni ovisno o

primijenjenoj koncentraciji i uvjetima uzgoja na način da snižavaju razine oksidativnog stresa

tijekom uzgoja u tami, a povećavaju razine oksidativnog stresa tijekom uzgoja uz izloženost

VIS svjetlu. Pri tome se sniženje razine oksidativnog stresa u stanicama plijesni može pripisati

antioksidativnom, ili prooksidativnom djelovanju nanočestica fulerena, te prooksidativnom

djelovanju nanočestica fulerenola, dok se povećanje razine oksidativnog stresa može pripisati

oksidativnom djelovanju obje vrste nanočestica. Sniženje razina oksidativnog stresa u

stanicama plijesni nanočesticama fulerena i fulerenola izaziva antiaflatoksikogeni učinak, a

povećanje razina oksidativnog stresa aflatoksikogeni učinak. Modulacija oksidativnog stresa

nanočesticama fulerena i fulerenola ne dovodi do značajnih promjena porasta mase micelija.

Ključne riječi: Aspergillus flavus, oksidativni stres, nanočestice fulerena, aflatoksin B1

Page 9: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

Summary

This disertation examined the effect of fullerene C60 and fullerenol C60(OH)24 nanoparticles on

A. flavus NRRL 3251 oxidative stress modulation, aflatoxin B1 production and mycelia

biomass yield. Mycelia were grown in YES media during 168 hours at 29 °C in the dark or

upon 12 hours VIS light/12 hours dark regime, containing different concentrations of fullerene

(10, 50 i 100 ng mL-1) or fullerenol (10, 100 i 1000 ng mL-1) nanoparticles. The results showed

that A. flavus oxidative stress modulation is dependent on the nanoparticles concentration, as

well as light presence. VIS light exposure during the mycelia growth in the presence of fullerene

or fullerenol nanoparticles caused increased oxidative stress and subsequent aflatoxigenic

effect, while growth in the dark decreased oxidative stress and antiaflatoxigenic effect.

Fullerene nanoparticles reduced oxidative stress levels in mycelia acting as antioxidants or

prooxidants, while fullerenol nanoparticles as prooxidants. Increased oxidative stress levels in

mycelia were probably caused by oxidant action of fullerene and fullerenol nanoparticles.

However, nanoparticles did not affected mycelia biomass yield.

Key words: Aspergillus flavus, oxidative stress, fullerene nanoparticles, aflatoxin B1

Page 10: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

SADRŽAJ

1. UVOD ................................................................................................................................................. 1

2. OPĆI DIO .......................................................................................................................................... 3

2.1.Oksidativni stres ...................................................................................................................... 3

2.1.1.Reaktivne vrste kisika ................................................................................................... 3

2.1.2.Antioksidativna obrana ................................................................................................ 5

2.2. Aspergillus flavus ..................................................................................................................... 8

2.2.1.Morfologija i građa stanica A. flavus .......................................................................... 9

2.2.2.Životni ciklus plijesni A. flavus .................................................................................. 11

2.3. Biosinteza aflatoksina ........................................................................................................... 13

2.4. Fulereni .................................................................................................................................. 19

2.4.1. Fuleren C60 – struktura, svojstva i primjena ........................................................... 19

2.4.2. Pojavnost fulerena C60 u okolišu ............................................................................... 21

2.4.3. Antimikrobni učinak nanočestica fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24 ................. 22

3. MATERIJALI I METODE ............................................................................................................ 28

3.1. Uzorci i kemikalije ................................................................................................................ 28

3.2. Popis opreme ......................................................................................................................... 28

3.3. Priprema suspenzije spora plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251 .................................. 29

3.4. Priprema suspenzije nanočestica fulerena ......................................................................... 30

3.5.Priprema suspenzije nanočestica fulerenola ....................................................................... 31

3.6.Karakterizacija nanočestica ................................................................................................. 31

3.7.Uzgoj micelija plijesni ........................................................................................................... 31

3.8.Odvajanje micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 od podloge ........................................... 32

3.9.Određivanje udjela suhe tvari u miceliju plijesni ............................................................... 32

3.10.Određivanje koncentracije aflatoksina .............................................................................. 33

3.11. Priprema ekstrakata ........................................................................................................... 34

3.12. Određivanje koncentracije lipidnih peroksida (TBARS) ............................................... 35

3.13. Određivanje koncentracije reduciranog (GSH) i oksidiranog (GSSG) glutationa ....... 36

3.14. Određivanje koncentracije proteina ................................................................................. 37

3.15. Određivanje aktivnosti superoksid dismutaze ................................................................. 38

3.16. Određivanje aktivnosti katalaze ........................................................................................ 39

3.17. Određivanje aktivnosti glutation peroksidaze ................................................................. 39

3.18. Određivanje aktivnosti glutation reduktaze..................................................................... 40

3.19. Statistička analiza eksperimentalnih podataka ............................................................... 41

4.REZULTATI .................................................................................................................................... 42

4.1.Karakterizacija suspenzija nanočestica fulerena i fulerenola ........................................... 42

Page 11: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

4.2. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja micelija plijesni u tami .................................................................................................... 44

4.2.1.Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni ............................................. 44

4.2.2.Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1 ................................... 45

4.2.3.Utjecaj nanočestica fulerena na lipidnu peroksidaciju ............................................ 47

4.2.4.Utjecaj nanočestica fulerena na koncentraciju glutationa ...................................... 48

4.2.5.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze ....... 50

4.2.6.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze ...... 51

4.2.7.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze ................................................. 52

4.2.8.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze ........................... 53

4.2.9.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze .............................. 54

4.3. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja micelija plijesni u tami .................................................................................................... 55

4.3.1.Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni .......................................... 55

4.3.2.Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1 ................................ 56

4.3.3.Utjecaj nanočestica fulerenola na lipidnu peroksidaciju ........................................ 57

4.3.4.Utjecaj nanočestica fulerenola na koncentraciju glutationa ................................... 58

4.3.5.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze ... 60

4.3.6.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid dismutaze ... 60

4.3.7.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze .............................................. 61

4.3.8.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze........................ 62

4.3.9.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze ........................... 63

4.4 Utjecaj izloženosti plijesni A. flavus VIS svjetlu tijekom uzgoja na porast mase micelija,

koncentraciju lipidnih peroksida i glutationa, te aktivnost antioksidativnih enzima ........... 65

4.4.1.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na rast micelija ........... 65

4.4.2.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na produkciju

aflatoksina B1 ....................................................................................................................... 66

4.4.3. Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na

lipidnu peroksidaciju ........................................................................................................... 67

4.4.4.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na

odnos reduciranog i oksidiranog glutationa ...................................................................... 67

4.4.5.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na aktivnost

bakar,cink-superoksid dismutaze ....................................................................................... 69

4.4.6. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost manganove superoksid dismutaze ..................... 70

4.4.7. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost katalaze ................................................................ 71

4.4.8.Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation peroksidaze ........................................... 72

4.4.9. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation reduktaze ............................................. 73

4.5. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja micelija plijesni izloženog VIS svjetlu ........................................................................... 75

4.5.1.Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni ............................................. 75

4.5.2.Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1 ................................... 76

4.5.3.Utjecaj nanočestica fulerena na lipidnu peroksidaciju ............................................ 77

Page 12: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

4.5.4.Utjecaj nanočestica fulerena na koncentraciju glutationa ...................................... 78

4.5.5. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze ...... 79

4.5.6. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze ..... 80

4.5.7.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze ................................................. 81

4.5.8.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze ........................... 82

4.5.9.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze .............................. 83

4.6. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja micelija plijesni izloženog VIS svjetlu ........................................................................... 85

4.6.1. Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni ......................................... 85

4.6.2. Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1 ............................... 86

4.6.3. Utjecaj nanočestica fulerenola na lipidnu peroksidaciju ....................................... 87

4.6.4.Utjecaj nanočestica fulerenola na koncentraciju glutationa ................................... 88

4.6.5. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze... 90

4.6.6. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid dismutaze .. 90

4.6.7. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze ............................................. 91

4.6.8.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze........................ 92

4.6.9. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze .......................... 93

5. RASPRAVA ..................................................................................................................................... 95

5.1. Karakterizacija suspenzija nanočestica fulerena i fulerenola .......................................... 96

5.2. Usporedba uzgoja plijesni A. flavus u tami i uz izloženost VIS svjetlu na porast mase

micelija, koncentraciju lipidnih peroksida i glutationa, te aktivnost antioksidativnih enzima

97

5.3. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja u tami i uz izloženost VIS svjetlu ................................................................................... 99

5.4. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja u tami i uz izloženost VIS svjetlu ................................................................................. 102

6. ZAKLJUČCI ................................................................................................................................. 106

7. LITERATURA .............................................................................................................................. 108

Page 13: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

1

1. UVOD

Istraživanje, razvoj i primjena nanotehnologije u zadnja dva desetljeća značajno je

uznapredovala. Fuleren C60 i njegovi hidroksilirani derivati su jedna od skupina nanomaterijala

koja nailazi na sve veću uporabu. Naime, zbog svojih specifičnih kemijskih, mehaničkih,

električnih i optičkih svojstava fulereni su naišli na široku primjenu u različitim granama

industrije pri proizvodnji širokog spektra komercijalnih proizvoda, a među inima i proizvoda

za osobnu njegu (Brar i sur., 2010; Benn i sur., 2012.; Chen i sur., 2008; Farre i sur., 2010;

Hadduck i sur., 2010; Huang i sur., 2014; Kubatova i sur., 2013; Marković i Trajković, 2008;

Nano-C Inc., 2015; Pycke i sur., 2012; Talbot, 1999). Budući da globalna proizvodnja fulerena

C60 i njihovih derivata raste po nekoliko tona godišnje (Lyon i sur., 2006; Michalitsch i sur.,

2008; Piccinno i sur., 2012) za očekivati je da će se ovi spojevi sve više gomilati u okolišu

tijekom proizvodnje, uporabe i odlaganja. Stoga se pojačana interakcija fulerena C60 i njihovih

derivata sa mikroorganizmima prisutnim u tlu i vodama čini neminovnom. Noviji podaci o

prisustvu fulerena u okolišu upravo potvrđuju gomilanje ovog nanomaterijala (Farre i sur.,

2010; Sanchis i sur., 2012; 2013). Upravo povećana koncentracija nanočestica fulerena i

fulerenola u okolišu izaziva zabrinutost zbog potencijalno negativnog utjecaja po mikrofloru

okoliša, a među ostalim i na plijesan Aspergillus flavus.

Istraživanja toksičnog utjecaja fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24 na mikroorganizme okoliša

provode se zadnjih 15-tak godina, i prvenstveno su ograničena na prokariote, te više orijentirana

ka proučavanju toksičnog utjecaja. Trenutno je poznato da fuleren C60 pokazuje različit utjecaj

na rast mikroorganizama, i to od inhibitornog do stimulativnog što ponajprije ovisi o: a) načinu

pripreme suspenzija nanočestica fulerena, b) veličini nanočestica, c) primijenjenoj

koncentraciji, d) vrsti i soju ispitivanog mikroorganizma te e) načinu i uvjetima uzgoja

(Aoshima i sur., 2009; Dinesh i sur., 2012; Hadduck i sur., 2010; Huang i sur., 2014; Lyon i

sur., 2006; Pycke i sur., 2012). Malobrojna istraživanja utjecaja nanočestica fulerenola

C60(OH)24 (FNP) na mikroorganizme pokazuju da FNP ovisno o primijenjenoj koncentraciji

mogu i ne moraju uzrokovati inhibiciju rasta, a u slučaju plijesni A. niger pokazuju čak i

stimulativni utjecaj (Aoshima i sur., 2009; Gao i sur., 2011; Panina i sur., 1997; Unković, 2015).

Saprofitna plijesan A. flavus pripada skupini mikotoksikogenih plijesni koje su prirodno

prisutne u tlu, a uzrokuje zagađenje usjeva aflatoksinima. Opće je poznato da pojačana razina

oksidativnog stresa u stanicama plijesni A. flavus (koja se događa pri nepovoljnim okolišnim

Page 14: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

2

uvjetima) dovodi do pojačane produkcije, a snižena razina do smanjene produkcije aflatoksina

(Hedayati i sur, 2007; Jayashree i Subramanyam 2000; Reverberi i sur., 2010, 2012; Roze i sur.,

2013). Kako se inhibitorni ili stimulatorni učinak nanočestica fulerena C60 (nC60) i/ili FNP na

rast različitih mikroorganizama pripisuje prooksidativnom ili antioksidativnom učinku,

interakcija plijesni A. flavus i nanočestica mogla bi se odraziti na razinu oksidativnog stresa u

stanicama plijesni te utjecati na promjene u rastu plijesni i produkciji aflatoksina.

Budući da za A. flavus, kao i cijelu skupinu mikotoksikogenih plijesni u dostupnoj literaturi

postoji izuzetno ograničen broj podataka o utjecaju nC60 i FNP postoji potreba za

rasvjetljavanjem njihova utjecaja na rast ove plijesni i produkciju aflatoksina. Upravo je cilj

ove disertacije bio ispitati utjecaj nC60 i FNP na rast, produkciju aflatoksina i modulaciju

oksidativnog stresa plijesni A. flavus.

Page 15: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

3

2. OPĆI DIO

2.1. Oksidativni stres

Oksidativni stres je fiziološko stanje u stanici koje karakterizira prekomjerno nakupljanje

reaktivnih vrsta kisika (ROS) koje stanični antioksidativni sustav nije u stanju učinkovito

ukloniti. ROS u stanicama nastaju spontano, kao nusprodukt enzimskih reakcija ili kao rezultat

okolišnog djelovanja poput različitih vrsta zračenja. Stanični antioksidativni sustav uključuje

niskomolekularne antioksidanse (glutation, askorbinsku kiselinu i vitamin E), antioksidativne

proteine (glutaredoksine, tioredoksine), antioksidativne enzime (superoksid dismutazu (SOD),

glutation peroksidazu (GPx) i katalazu (CAT)), reduktivnu snagu stanice (koenzim NADPH) i

enzime zadužene za održavanje reduciranog stanja u stanici poput glukoza-6-fosfat

dehidrogenaze i glutation-reduktaze (Dickinson i Chang, 2011; Luschchak, 2011; Oktyabrsky

i Smirnova, 2007; Vilamena, 2013).

Pri tome je ključno za naglasiti, da je redoks ravnoteža, odnosno dinamička ravnoteža između

nastanka i uklanjanja ROS, blago pomaknuta ka nastanku ROS. Naime, iako se ROS vrlo često

u brojnim izvorima prije svega spominju štetnima po stanicu, bitno je za naglasiti da je niska

koncentracija ROS u stanicama više nego poželjna, budući da ROS sudjeluju u brojnim

fiziološkim procesima u stanici. Tako pri koncentracijama nižim od 10-8 M, ROS između

ostalog sudjeluju u staničnoj signalizaciji, indukciji biosinteze antioksidativnih enzima

(antioksidativne obrane), regulaciji proliferacije stanica te apoptozi (Luschchak, 2011;

Oktyabrsky i Smirnova, 2007).

Negativni aspekt djelovanja ROS, prije svega se odnosi na slučajeve kada je njihova

koncentracija u stanicama znatno viša od fiziološke, što za posljedicu ima oksidativna oštećenja

sastavnih staničnih molekula: lipida, proteina i nukleinskih kiselina te slijedno oksidativni stres

(Breitenbach i sur., 2015; Luschchak, 2011; Oktyabrsky i Smirnova, 2007).

2.1.1. Reaktivne vrste kisika

Pod pojmom reaktivne vrste kisika (ROS) u širem smislu podrazumijevaju se tri skupine

reaktivnih vrsta: reaktivne vrsta kisika (ROS) u užem smislu, reaktivne vrste dušika (RNS) te

reaktivne vrsta klora (RCl). Reaktivnim vrstama kisika u užem smislu smatraju se singlet kisik

(1O2*), superoksidni anion (O2

•-), hidroksilni radikal (HO•), hidroperoksilni radikal (HO2•) te

Page 16: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

4

vodikov peroksid (H2O2). U reaktivne vrste dušika ubrajaju se dušikov monoksid (NO·),

peroksinitrit (ONOO-), hiponitrit kation (NO+) ili nitrozij anion (NO-), dok se u reaktivne vrste

klora ubraja hipoklorasta kiselina (HOCl) (Dickinson i Chang, 2011; Fridovich, 1998;

Winterbourn, 2008).

Sve reaktivne vrste kisika u užem smislu, osim singlet kisika, nastaju jednovalentnom

redukcijom molekulskog kisika, O2 (Jednadžba 1).

O2

e-

→ O2∙ -

e-

→H2O2

e-

→OH∙e-

→H2O (1)

Singlet kisik (1O2•) je uključen među ROS zbog svoje reaktivnosti, iako nije radikalna molekula.

U biološkim sustavima nastaje izlaganjem molekulskog kisika UV ili vidljivoj svjetlosti, ili

oksidacijom H2O2 hipoklorastom kiselinom (HOCl) u fagocitima (Jednadžba 2, 3).

O2 ℎ∙𝜈→ 1O2

∙ (2)

HOCl + H2O2 → 1O2∙ +HCl+ H2O (3)

Singlet kisik je reaktivna molekula čije je vrijeme poluživota od 1 µs do 1 ms. U odnosu na

hidroksilni anion (HO•) je manje, a superoksidni anion (O2•-) više reaktivan (Bai i sur., 2003;

Foyer i Noctor, 2005; Villamena, 2013).

Superoksidni anion (O2•-) nastaje jednovalentnom redukcijom molekularnog kisika (Jednadžba

1). Glavnina O2•- nastaje u lancu prijenosa elektrona. Naime, zbog nesavršenosti sustava

prijenosa elektrona dolazi do curenja elektrona na molekulski kisik na ubikinonskim i

semikinonskim mjestima respiratornog niza. Pri normalnim fiziološkim uvjetima koncentracija

superoksidnog aniona u stanici prema Fridowichu (1998) iznosi 0,1%, a prema Bai i sur. (2003)

oko 2% od ukupno upotrjebljene količine O2. Vrijeme poluživota nastalog O2•- je oko 10 s, a

njegovom daljnom redukcijom nastaju hidroksilni radikal (HO•) i vodikov peroksid (H2O2)

(Bai i sur., 2003; Dickinson i Chang, 2011; Luschak, 2011; Vilamena, 2013).

Hidroksilni radikal (OH•) je izuzetno reaktivna vrsta ROS čije vrijeme poluživota iznosi svega

1 ns. Za razliku od O2•-, radi se o vrsti ROS ograničene difuznosti koja oštećuje stanične

komponente udaljene svega nekoliko nm od njegova mjesta nastanka. Fiziološka koncentracija

ovog pripadnika skupine ROS in vivo je gotovo jednaka nuli što se pripisuje njegovoj velikoj

reaktivnosti (Bai i sur., 2003; Li i sur., 2009). Hidroksilni radikal može nastati reakcijom

između H2O2 i O2•- (Haber-Weiss reakcija) ili H2O2 s ionima prijelaznih metala (Fentonova

reakcija) (Jednadžba 4, 5) (Bai i sur., 2003; Li i sur., 2009; Vilamena, 2013).

Page 17: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

5

H2O2 + O2∙ -→ OH ∙+ OH -+O2 (4)

H2O2+Fe2+(Cu+) → Fe3+(Cu2+) + OH ∙+ OH - (5)

Vodikov peroksid (H2O2) pripada skupini ROS, a njegova se koncentracija pri fiziološkim

uvjetima u stanicama mikroorganizama kreće u rasponu od oko 1 do 100 nM (Bai i sur., 2003).

Pri tome su glavna mjesta nastanka vodikova peroksida peroksisomi i endoplazmatski

retikulum, ali se isto tako može pronaći u mitohondrijima i citoplazmi kao nusprodukt

enzimskih reakcija te kao rezultat jednovalentne redukcije superoksidnog aniona (Dickinson i

Chang, 2011). Jedna od značajnih fizioloških uloga H2O2 je sudjelovanje u staničnoj

signalizaciji.

Hidroperoksilni radikal (HO2•) može nastati protonacijom O2

•- pri kiselim uvjetima, a glavnina

ga nastaje kao produkt reakcije vodikovog peroksida hidroksilnim radikalom (Jednadžba 6, 7)

(Bai i sur., 2003;Vilamena, 2013).

O2∙ -+ H+ ↔ HO2

∙ (6)

OH ∙+ H2O2→ H2O+ HO2∙ (7)

Dušikov monoksid (NO·) je jedan od pripadnika skupine reaktivnih vrsta dušika. Nastaje u

metabolizmu arginina djelovanjem enzima dušik monoksid sintaze (NOS) (Jednadžba 8), a u

prisutnosti superoksidnog aniona prelazi u toksični peroksinitrit (ONOO-) (Jednadžba 9).

Peroksinitrit u prisutnosti iona prijelaznih metala može formirati reaktivne vrste, poput

hiponitrit kationa (NO+) ili nitrozij aniona (NO-) (Dickinson i Chang, 2011; Vilamena , 2013).

Arginin + 3NADPH + 3H++ O2→ Citrulin + 2NO-+ 3 NADP+ + H2O (8)

NO-+O2∙ - → ONOO- (9)

Hipoklorasta kiselina (HOCl) pripadnik je skupine reaktivnih vrsta klora, a nastaje u procesu

fagocitoze djelovanjem mijeloperoksidaze (MPO) na vodikov peroksid u prisutnosti iona klora

(Cl-) (Jednadžba 10) (Vilamena, 2013).

H2O2+ Cl-+ H++MPO → HOCl + H2O (10)

2.1.2. Antioksidativna obrana

Kako je prije navedeno stanica u stanju oksidativnog stresa, odnosno pri znatno povišenoj

koncentraciji ROS, više nije u stanju učinkovito ukloniti ili neutralizirati nastale ROS

djelovanjem staničnog antioksidativnog sustava što rezultira oksidativnim oštećenjima lipida,

Page 18: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

6

proteina i nukleinskih kiselina. Stoga se postavlja pitanje što to sve sudjeluje u staničnom

antioksidativnom sustavu obrane.

Stanična antioksidativna obrana uključuje antioksidativne enzime, superoksid dismutazu

(SOD), katalazu (CAT), glutation peroksidazu (GPX), univerzalni stanični antioksidans

glutation (GSH), dodatne proteine obrane poput tioredoksina, glutaredoksina i

peroksiredoksina, reduktivnu snagu stanice - koenzim NADPH, te pomoćne enzime

antioksidativne obrane poput glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PDH) i glutation-reduktaze

(GR) (Breitenbach i sur., 2015; Li i sur., 2009; Luschchak, 2011; Oktyabrsky i Smirnova,

2007).

Superoksid dismutaza (SOD) je enzim koji uklanja O2•- prevođenjem u H2O2 i O2 (Jednadžba

11). Postoji nekoliko dosada poznatih vrsta SOD, koje su klasificirane u skupine obzirom na

metalni/e ion/e u aktivnom središtu: Cu,Zn-SOD, Mn-SOD i Fe-SOD. Opće je prihvaćena

činjenica da su u stanicama plijesni prisutne Cu,Zn-SOD koja je prvenstveno smještena u

citoplazmi te Mn-SOD lokalizirana u matriksu mitohondrija. Sukladno lokalizaciji, Mn-SOD

ima ulogu u antioksidativnoj zaštiti mitohondrija, a Cu,Zn-SOD u zaštiti citoplazme (Bai i sur.,

2003; Li i sur., 2009; Vilamena, 2013).

2 O2⋅ -+ 2 H+

SOD→ H2O2+ O2 (11)

Katalaza (CAT) je antioksidativni enzim koji razgrađuje vodikov peroksid na vodu i kisik pri

čemu se jedna molekula H2O2 reducira do H2O, a druga se oksidira do O2 (Jednadžba 12)

(Bai i sur., 2003; Li i sur., 2009; Vilamena, 2013).

2 H2O2

CAT→ 2 H2O+ O2 (12)

Glutation peroksidaza (GPX) je enzim koji u prisutnosti reduciranog glutationa (GSH) kao

kofaktora katalizira redukciju H2O2 i/ili organskih hidroperoksida (LOOH) do H2O ili

odgovarajućeg alkohola (LOH), pri čemu se GSH oksidira u glutation disulfid (GSSG)

(Jednadžbe 13, 14) (Bai i sur., 2003; Li i sur., 2008; Li i sur., 2009; Vilamena, 2013).

H2O2 + 2 GSHGPX→ 2 H2O+ GSSG (13)

LOOH + 2 GSHGPX→ LOH + GSSG+ H2O

(14)

Osim GPX, u uklanjanju organskih peroksida sudjeluje i skupina enzima peroksidaza koje se u

novije vrijeme često nazivaju peroksiredoksinima (Prx). Prema trenutačnim saznanjima Prx

uklanjaju oko 90% organskih peroksida u stanici (Breitenbach i sur., 2015; Perkins i sur., 2015).

Page 19: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

7

Glutation reduktaza (GR) je enzim koji reducira GSSG u GSH uz utrošak NADPH kao

koenzima, te je zaslužna za održavanje visoke koncentracije GSH, a time i omjera GSH/GSSG

unutar stanice (Jednadžba 15) (Huang i sur., 2009; Li i sur., 2009).

GSSG + NADPH + H+GR→ 2 GSH+ NADP+ (15)

Glutation je tripeptid, γ-glutamil-L-cisteinil-glicin koji je također uključen u antioksidativnu

obranu stanice. Pri tome samostalno djeluje kao antioksidans neutralizirajući ROS u stanici ili

mu se antioksidativna aktivnost ogleda u djelovanju kao koenzima GPX. U stanici se nalazi u

reduciranom (GSH) i oksidiranom obliku (GSSG), pri čemu GSSG katalitičkim djelovanjem

GR prelazi u GSH (Jednadžba 15). Pri normalnim fiziološkim uvjetima u stanici plijesni

koncentracija reduciranog glutationa je oko 20 puta veća nego koncentracija oksidiranog

glutationa (GSH/GSSG omjer). U slučaju oksidativnog stresa omjer GSH/GSSG kreće se od

0,5 do 10 (Jayashree and Subramanyam 2000; Li i sur., 2008; Li i sur., 2009; Narasaiah i sur.,

2006).

Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G6PDH) je sekundarni dionik antioksidativne obrane. Naime,

G6PDH je enzim oksidativnog dijela puta pentoza fosfata koji oksidira glukoza-6-fosfat u

ribuloza-5-fosfat pri čemu nastaju 2 molekule nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfata

(NADPH). Važnost ovog enzima za antioksidativnu obranu stanice upravo se veže uz nastajanje

NADPH koji je neophodan kao koenzim GR za regeneraciju glutationa (Jednadžba 16)

(Li i sur., 2009; Lushchak, 2012).

Glukoza-6-fosfat + NADP+G6PDH→ 6-fosfoglukolakton + NADPH + H+ (16)

Tioredoksini (Trxs) su skupina proteina molekulske mase od 11 do 12 kDa koji sudjeluju u

staničnoj antioksidativnoj obrani. Naime, ovi proteini sadrže dvije tiolne skupine u svom

aktivnom mjestu koje im omogućuju antioksidativno djelovanje reduciranjem disulfida

proteina. Pri tome se oksidirani Trx regeneriraju djelovanjem tioredoksin reduktaze (TR) uz

NADPH kao koenzim (Jednadžba 16, 17) (Korge i sur., 2015; Oktyabrsky i Smirnova, 2007).

Trx-(SH)2 + protein-S

2→ Trx-S2 + protein-(SH)

2 (17)

Trx-S2+NADPH+ H+TR→ Trx-(SH)

2+NADP+ (18)

Osim u antioksidativnoj obrani Trx imaju značajan utjecaj i na fiziološke procese plijesni poput

sporulacije (Thon i sur., 2007).

Glutaredoksini (Grxs) su proteini koji također imaju značajnu ulogu u antioksidativnoj obrani

stanice plijesni. Slični su Trx, no postoje skupine Grx koje sadrže dvije tiolne skupine kao i Trx

Page 20: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

8

te Grx koje sadrže samo jednu tiolnu skupinu. Uz protein-disulfide, Grx reduciraju i miješane

disulfide (GSH-protein). Oksidirani oblici Grx najčešće se reduciraju djelovanjem GR

(Jednadžba 19 do 21) (Brendt i sur., 2008; Herreo i sur., 2006; Oktyabrsky i Smirnova, 2007).

Grx-(SH)2 + protein-S

2→ Grx-S2 + protein-(SH)

2 (19)

Grx-(SH)2 + protein-S-SG → Grx-S2 + protein-(SH)

2+GSH (20)

Grx-S2 + NADPH + H+GR→ Grx-(SH)2 + NADP+ (21)

2.2. Aspergillus flavus

Plijesan Aspergillus flavus jedan je od 250 pripadnika roda Aspergillus. Svi pripadnici ovoga

roda okarakterizirani su prepoznatljivim strukturama koje nose spore (Slika 1) po kojima je rod

nazvan (Klich, 2007; Heydati i sur., 2007). Naime, talijanski svećenik i botaničar Pietro A.

Micheli je ime rodu Aspergillus dao po škropilici za raspršivanje svete vode, nakon što je pod

mikroskopom uočio strukturu koja sadrži nespolne spore karakteristične za sve plijesni roda

Aspergillus (Bennett, 2010; Gibbons, 2012).

Najvažnija karakteristika plijesni ovog roda je sposobnost produkcije toksičnih sekundarnih

metabolita aflatoksina. Producenti aflatoksina su svrstani u tri sekcije roda Aspergillus: Flavi,

Nidulantes te Ochraceorosei. Sekciji Flavi pripadaju plijesni A. arachidicola, A. bombycis,

A. flavus, A. minisclerotigenes, A. nomius, A. parasiticus, A. parvisclerotigenus,

A. pseudocaelatus, A. pseudonomius, A. pseudotamarii i A. togoensis (Varga i sur., 2009; Varga

i sur., 2011). Pri tome je A. flavus jedan od najznačajnijih producenata aflatoksina.

Taksonomski gledano, A. flavus Link. pripada carstvu Gljiva (Fungi), odjeljku Ascomycota,

razredu Eurotiomycetes, redu Eurotiales, porodici Trichocomaceae, rodu Aspergillus, vrsti

Flavus.

A. flavus je plijesan čije je prirodno stanište tlo, u kojem je prisutna u obliku micelija, spora ili

sklerocija. Ova saprofitna plijesan ima važnu ulogu u biodegradaciji jer živi na biljnim i

životinjskim ostacima u obliku micelija. Osim pozitivne uloge, ova plijesan ima i negativan

utjecaj budući da izaziva bolesti na klipu kukuruza, sjemenkama kikirikija i glavicama pamuka

što rezultira širenjem spora zrakom (Amaike i Keller, 2011; Heydati i sur., 2007; Klich, 2007).

Page 21: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

9

Slika 1. Škropilica ili aspergillum koji se upotrebljava pri obredima rimokatoličke crkve (a)

(Bennett, 2010; Gibbons, 2012) i mikrofotografija konidiofora i vezikule A. cretensis (b)

(Frisvad i sur., 2004)

2.2.1. Morfologija i građa stanica A. flavus

Ovisno o okolišnim uvjetima saprofitna plijesan A. flavus može se pronaći u obliku micelija,

sklerocija i spora. Najčešći prirodni oblik ove plijesni je micelij, dok se pri nepovoljnim

okolišnim uvjetima pronalazi u obliku sklerocija i spora. Pri tome se pod micelijem smatra gusti

sustav isprepletenih cjevastih stanica (hifa) koje tvore pahuljastu ili paučinastu nakupinu, dok

se sklerocijem naziva gusto zbijeni micelij okružen slojem diferenciranih stanica i čvrstom

ovojnicom. U obliku sklerocija plijesan je postojana dugi niz godina, a promjenom okolišnih

uvjeta sklerocij klija te dolazi do nastavljanja rasta, razvoja i razmnožavanja plijesni (Amaike i

Keller, 2011; Heydati i sur., 2007; Klich, 2007).

Plijesan A. flavus je višestanični mikroorganizam, čiji micelij čini isprepletena mreža cjevastih

stanica hifa koja se kao pahuljasta ili paučinasta nakupina rasprostire po čvrstoj podlozi, dok u

uvjetima submerznog uzgoja tvori okruglastu nakupinu zvanu peletom (Slika 2).

Slika 2. Plijesan A. flavus uzgojena a) na čvrstoj podlozi i b) u tekućoj podlozi

Hife (grč. hyphe – tkanje) plijesni su izdužene cjevaste stanice promjera oko 2 do 5 µm i dužine

oko 5 do 50 µm. Ove cjevaste stanice mogu biti pregrađene nitima zvanim septe, uslijed čega

Page 22: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

10

su hife podjeljene u pojedinačne stanične dijelove (septume). Pri tome je ključno naglasiti da

septe ne dijele u potpunosti hifu na zasebne stanične dijelove, već imaju otvore što omogućuje

strujanje citoplazme i organela. Većina hifa su vegetativne te oblikuju tijelo (talus) plijesni, dok

zračne hife nose strukture za razmnožavanje (konidiospore) i sudjeluju u tvorbi paučinastog

izgleda kolonije plijesni (Slika 2 i 3) (Bennett, 2010; Free, 2013; Klich, 2007).

Slika 3. Morfologija plijesni pri različitim uvjetima rasta. A) cjevasta stanica plijesni s

organelama, podijeljena septama te okružena staničnom stijenkom, B) nakupina micelija –

peleta prilikom submerznog uzgoja, C) kolonije plijesni koje rastu na čvrstoj podlozi poput

agara, sa vegetativnim i zračnim hifama te strukturama koje nose spore (de Bekker i sur.,

2011; Riquelme i sur., 2011; Wösten i sur., 2013); D) građa septirane hife (Tariq, 2010)

Konidiofori su specijalizirane zračne hife koji nose strukture za razmnožavanje (nespolne

spore). Hrapave su površine, bezbojne su ili blijedo smeđe te duljine oko 0,4 do 1 mm. Sastoje

se od izdužene drške (stipe) na čijem je kraju proširenje (vezikula) koja nosi niz sporonosnih

stanica (fijalida ili sekundarne sterigme). Dijeljenjem fijalida nastaju nespolne spore

(konidiospore ili konidije). Spore plijesni su ovalne ili okrugle stanice promjera oko 2 do 7 µm

(Slika 4).

Page 23: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

11

Slika 4. Građa konidiofora plijesni roda Aspergillus koja nosi spore (Klich, 2007)

2.2.2. Životni ciklus plijesni A. flavus

Životni ciklus plijesni A. flavus započinje klijanjem spora ili sklerocija pri pogodnim okolišnim

uvjetima, koji osim dostupnosti hranjivih tvari uključuju temperaturni raspon od 10 do 48,8 °C,

aktivitet vode od 0,73 do 0,99, te pH vrijednost medija od 3,4 do 10. Klijanjem spora i sklerocija

formiraju se hife, nastaje razgranati micelij, koji vremenom stvara nove spore, a u određenim

slučajevima klijanjem sklerocija može nastati micelij koji nema sposobnost stvaranja spora

(Battilani i sur., 2012; Coley-Smith i Cook, 1971; Duraković i Duraković, 2000; Heydati, 2007;

Horn, 2007; Klich, 2007).

Proces klijanja spora započinje upijanjem hranjivih tvari u sporu, pri čemu dolazi do hidratacije

i bubrenja spora. Istovremeno s ovim procesima događa se aktivacija brojnih signalizacijskih

puteva poput Ras/MAP i cAMP/PKA signalizacijskog puta, koji dovode do međusobnog

povezivanja spora i adhezije na supstrat. Nadalje, mitozom započinje rast hifa (Slika 5 i 6)

(Osherov i May, 2000; 2001). Prema literaturnim podacima, klijanje spora plijesni A. flavus na

čvrstoj podlozi traje od 6 do 8 sati, dok je za ponovnu produkciju spora potrebno od 8 do 16

dana ovisno o okolišnim uvjetima (Battiliani i sur., 2012; Osherov i May, 2001).

Page 24: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

12

Slika 5. Pretpostavljeni model klijanja spora (prilagođeno iz Osherov i May, 2000)

Slika 6. Životni ciklus plijesni A. nidulans (prilagođeno iz Osherov i May, 2001)

Životni ciklus plijesni A. flavus na poljoprivrednim dobrima (Slika 7) se može podijeliti na

kolonizaciju biljnih ostataka u tlu te na infekciju biljnog tkiva iznad površine tla. Naime,

A. flavus je prirodno prisutna u tlu te za rast može iskoristiti biljne ostatke poput stabljike, lista,

komušine i klipa kukuruza. Nakon sjetve, kada se stvore povoljni uvjeti dolazi do klijanja

sklerocija ili spora, formira se micelij i producira veliki broj spora koje se otpuštaju u zrak te

nošene vjetrom ili insektima dovode do zaraze biljaka poput kukuruza, pamuka, kikirikija te

ostalih orašastih plodova (Battiliani i sur., 2012; 2016).

Page 25: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

13

Slika 7. Ciklusa zaraze kukuruza plijesni A. flavus (prilagođeno iz Battilani i sur., 2012)

2.3. Biosinteza aflatoksina

Aflatoksini su vrlo toksični sekundarni metaboliti određenih plijesni roda Aspergillus koji se i

pri vrlo niskim koncentracijama smatraju štetnim po zdravlje ljudi i životinja (primati, ptice,

ribe i crvi) (Yu i sur., 2012). Prvi put su otkriveni u ranim 60-tim godinama prošlog stoljeća

kada je došlo do pomora više od 100 000 pura u Engleskoj kao posljedica hranjenja brašnom

kikirikija zaraženim aflatoksinima. Navedeno je rezultiralo velikim znanstvenim interesom za

ovu skupinu mikotoksina, a među inima i interesom za rasvjetljavanje molekularnog

mehanizma njihove biosinteze. Biosinteza aflatoksina se prema trenutnim spoznajama odvija

stupnjevito u organelama. Prvi dio biosinteze do stabilnog međuprodukta norsolorinske kiseline

(NOR) se odvija u peroksisomima, a nastavak u aflatoksisomima (Slika 8) (Chanda i sur., 2009;

2010; Fountain i sur., 2016).

Proces biosinteze aflatoksina se dijeli na tri dijela: i) stvaranje osnovne strukture aflatoksina,

norsolorinske kiseline (NOR) koja je prvi stabilni metabolit, ii) prevođenje NOR do

versikolorina B (VERB) te iii) transformacija VERB u aflatoksine B1, B2, G1 i G2 (Slika 9 do

11) (Cleveland i sur., 2009).

Page 26: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

14

Slika 8. Pretpostavljeni model biosinteze aflatoksina, transport međuprodukata te izlučivanje

aflatoksina (prilagođeno iz Roze i sur., 2011)

Kratice: Nor-1 - norsolorinska kiselina reduktaza, Ver-1 – veriskolorin A dehidrogenaza, OmtA - dihidro-

sterigmatocistin O-metiltransferaza, Vbs – verikolorin B sintaza; Cvt - transportna vezikula za unos u vakuolu;

pune linije (-) označavaju poznate stanične putove, a iscrtane linije (- -) pretpostavljene.

Biosinteza aflatoksina započinje u peroksisomima gdje iz acetil-CoA (Ac-CoA) i malonil-CoA

(Ma-CoA) djelovanjem enzimskog kompleksa norsolorinska kiselina sintaza nastaje NOR.

Enzimski kompleks NOR sintaza sadrži kompleks sintazu masnih kiselina te poliketidnu

sintazu (Cox i sur., 2007; Korman i sur., 2010). Acetil-CoA nastaje β-oksidacijom dugolančanih

masnih kiselina u peroksisomima, dok se jedan dio Ac-CoA doprema iz mitohondrija u kojima

nastaje kao rezultat β-oksidacije kratkolančanih masnih kiselina (Cleveland i sur., 2009;

Reverberi i sur., 2012; Yabe i Nakajima, 2004). Naime, prema trenutačnim spoznajama proces

β-oksidacije u stanicama plijesni odvija se glavninom u peroksisomima (Slika 9) te jednim

dijelom u mitohondrijima (Gabriel i sur., 2014; Maggio-Hall i Keller, 2004; Poiriuer i sur.,

2006; Reverberi i sur., 2012). Sintetizirani NOR se iz peroksisoma pupanjem vezikule

koncentrira u takozvane endosome te fuzioniranjem sa endosomima iz mitohondrija,

endoplazmatskog retikuluma te vakuola tvori aflatoksisome u kojima se odvijaju ostale reakcije

biosinteze aflatoksina (Chanda i sur., 2009; Keller, 2015; Kistler i Broz; 2015).

Page 27: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

15

Slika 9. Prvi dio procesa biosinteze aflatoksina: nastanak norsorolinske kiseline u

peroksisomima iz acetil-CoA i malonil-CoA djelovanjem enzimskog kompleksa

norsolorinska kiselina sintaza (HEX A i HEX B – sintaza masnih kiselina; PKS-poliketid

sintaza)

NOR se prevodi do averantina (AVN) djelovanjem NOR reduktaze (Slika 10) (Cleveland i sur.,

2009). Slijedi reakcija hidroksilacije AVN u 5'-hidroksiaverantin (HAVN) uz djelovanje P450

dehidrogenaze. HAVN se oksidacijom 5'-hidroksilne skupine djelovanjem 5'-hidroksiaverantin

reduktaze prevodi u oksoaveratin (OAVN). Iz OAVN može nastati averufanin (AVNN) ili

averufin (AVN), pri čemu je AVNN rezultat dehidratacije OAVN dok djelovanjem OAVN

ciklaze dolazi do transformacije OAVN u AVF. Nastali AVF se djelovanjem averufin

monooksigenaze prevodi u versikonal hemiacetal acetat (VHA). VHA se djelovanjem esteraze

prevodi u versikonol (VOH), versikonol acetat (VOAc) i versikoloron (VONE). Nestabilni

VOH se reakcijom spontane dehidratacije prevodi u versikolorin C (VERC). VER se uz

djelovanje enzima versikonal ciklaza sintaze prevodi u versikolorin B (VERB). Ovime završava

drugi dio sinteze aflatoksina, a slijedi transformacija VERB u aflatoksine

B1, B2, G1 i G2 (Slika 11) (Cleveland i sur., 2009; Yabe i Nakajima, 2004; Yu i sur., 2012).

VERB je međuprodukt za sintezu aflatoksina B2 i G2, dok međuprodukt za biosintezu

aflatoksina B1 i G1 nastaje dehidrogenacijom VERB u VERA koju provodi enzim desaturaza.

Konverzijom VERA i VERB nastaju dimetilsterigmatocistin (DMST) i

dihidrodimetilsterigmatocistin (DHDMST), djelovanjem kompleksa demetilsterigmastocistin

sintaza. Metilacijom slobodnih hidroksilnih skupina DMST i DHMST djelovanjem enzima

O-metiltransferaze I i II nastaju sterigmatocistin (ST) i dihidrosterigmatocistin (DHST),

odnosno O-metilsterigmatocistin (OMST) i dihidro-O-metilsterigmatocistin (DHOMST).

Page 28: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

16

Slika 10. Drugi dio procesa biosinteze aflatoksina: prevođenje norsolorinske kiseline do

versikolorina B u aflatoksisomima

Page 29: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

17

Slika 11. Treći dio procesa biosinteze aflatoksina: transformacija versikolorina B u

aflatoksine B1, B2, G1 i G2 u aflatoksisomima

Kratice: SAM – S-adenozil metionin; SAHC – S-adenozil homocistein

Zadnji dio biosinteze aflatoksina uključuje prevođenje OMST u aflatoksine B1 i G1, te

DHOMST u aflatoksine B2 i G2 pri čemu u reakcijama sudjeluju oksidoreduktaza,

P450 monooksigenaza i NADH oksidaza (Cleveland i sur., 2009; Yabe i Nakajima, 2004).

Aflatoksini se nakon biosinteze izlučuju iz stanica plijesni egzocitozom

(Chanda i sur., 2009; 2010).

Biosinteza aflatoksina je energetski zahtjevna za stanicu plijesni. Prema Yabe i Nakajimi (2004)

za sintezu jedne molekule aflatoksina potrebna je 1 molekula acetil-CoA, 9 malonil-CoA, više

od 10 molekula NADPH te 2 molekule S-adenozil metionina. Uz navedeno, u sintezi je

minimalno potrebno 9 molekula ATP neophodnih za karboksilaciju acetil-CoA u malonil-CoA.

Na biosintezu aflatoksina utječu okolišni i nutritivni čimbenici. Pri tome pod okolišnim

čimbenicima podrazumijevamo temperaturu, aktivitet vode (aw), pH medija, dostupnost kisika

i prisutnost svjetla, a pod nutritivnim izvore ugljika i dušika. Maksimalna produkcija aflatoksina

Page 30: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

18

se odvija u temperaturnom rasponu od 28 do 35 °C, dok je optimalna temperatura oko 30 °C,

što ovisi o mediju za uzgoj te vrsti plijesni roda Aspergillus. Minimalni aw za biosintezu

aflatoksina kreće se u rasponu 0,95 do 0,99. Biosinteza aflatoksina je moguća u rasponu pH

vrijednosti od 3,5 do 8. Međutim, pojačana je u kiselom području, a optimalne vrijednosti se

razlikuju od autora do autora te kreću u rasponu pH od 4 do 6 (Keller i sur., 2005; Reverberi i

sur; 2010; Ritter i sur., 2011; Sweeney i Dobson, 1998). Obzirom na izvor ugljika, jednostavni

ugljikohidrati poput glukoze, saharoze, maltoze i fruktoze potiču biosintezu aflatoksina, dok

pepton, sorboza i laktoza ne potiču (Yu i sur., 2012). Lipidi su također izvor ugljika koji potiču

biosintezu aflatoksina na dva načina: a) masne kiseline služe kao izvor Ac-CoA, a b) produkti

oksigenacije polinezasićenih masnih kiselina - oksilipini su signalne molekule koje potiču

biosintezu aflatoksina (Reverberi i sur., 2012; Yu i sur., 2008). Kao izvor dušika značajan za

biosintezu aflatoksina u literaturi se spominju amonijev nitrat, amonijev sulfat, te aminokiseline

asparagin, aspartat, alanin, glutaminska kiselina, glutamin i prolin (Reverberi i sur., 2012; Yu i

sur., 2008). Svjetlo (ultraljubičasti – UV i vidljivi dio spektra - VIS) je također jedan od

okolišnih faktora koji regulira biosintezu aflatoksina plijesni roda Aspergillus. Tako Joffe i

Lisker (1969) navode kako je produkcija aflatoksina plijesni A. flavus niža, a Aziz i Mousa

(1997) viša prilikom uzgoja plijesni u prisutnosti svjetla u odnosu na količinu aflatoksina

produciranu prilikom uzgoja u tami. Obzirom na najnovija saznanja, izloženost plijesni svjetlu

trebala bi dovesti do snižene produkcije aflatoksina. Naime, u stanicama plijesni postoji Velvet

kompleks koji se povezuje sa regulacijom sekundarnog metabolizma plijesni i sporulacije pod

utjecajem svjetla. Ovaj kompleks čine najmanje tri transkripcijska faktora: VeA (velvet A),

VelB i LeaA (loss of aflR expression-A). Pri tome su VeA i VelB lokalizirani u citoplazmi, a

LeaA u jezgri. Tijekom rasta plijesni u tami, VeA se u citoplazmi povezuje s VelB što dovodi

do konformacijske promjene, izlaganja nuklearnog lokalizacijskog signala i transporta ovog

kompleksa u jezgru pomoću importina KapA. U jezgri kompleks VeA/VelB stupa u interakciju

s LeaA, protein-metiltransferazom koja dekondenzira kromatin i omogućuje pojačanu

ekspresiju gena za sekundarni metabolizam i sporulaciju. Tijekom rasta plijesni u prisutnosti

svjetla djelomično je onemogućena interakcija VeA i VelB prema do sada još nerazjašnjenom

mehanizmu uslijed čega je razina VeA/VelB kompleksa u jezgri smanjena što rezultira

sniženom biosintezom sekundarnih metabolita (Bok i Keller, 2004; Calvo i Cary, 2016; Roze i

sur., 2011;Yin i Keller, 2011). Osim VeA na biosintezu sekundarnih metabolita, odnosno

aflatoksina, značajan utjecaj ima transkripcijski faktor AflR koji zajedno transkripcijskim

faktorima AflS i AftB regulira klaster gena odgovoran za biosintezu aflatoksina. Ovaj

transkripcijski faktor se pri uvjetima pojačanog oksidativnog stresa oksidira, prelazi u jezgru i

Page 31: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

19

regulira ekspresiju gore navedenog klastera gena (Fountain i sur., 2015; 2016; Reverberi i sur.,

2008).

2.4. Fulereni

Fulereni su treća alotropska modifikacija ugljika. To su zatvoreni šuplji sferični oblici čistog

ugljika s različitim brojem ugljikovih atoma (C20, C60, C70, C80, C90). Pri tome je fuleren C60 u

današnje vrijeme najviše istraživan i primjenjivan pripadnik ove skupine molekula, koji je

našao široku primjenu u različitim granama industrije.

2.4.1. Fuleren C60 – struktura, svojstva i primjena

Fuleren C60 je zatvorene sferične strukture šupljeg kaveza koja podsjeća na oblik nogometne

lopte, odnosno okrnjeni ikozaedar (Slika 12). Radi se o simetričnoj i sferičnoj strukturi

promjera 0,7 nm koja sadrži 60 sp2 hibridiziranih ugljikovih atoma raspoređenih u mrežu

sastavljenu od 20 šesteročlanih prstena te 12 peteročlanih prstena, pri čemu peteročlani prsteni

ne dijele rubove. Svaki ugljikov atom se povezuje sa tri susjedna atoma pri čemu se u

peteročlanim prstenima nalaze sve jednostruke veze, a u šesteročlanima naizmjenično

jednostruke i dvostruke veze.

Slika 12. Struktura molekule a) fulerena C60 i b) fulerenola C60(OH)24

Upravo zbog prisustva dvostrukih veza prisutna je delokalizacija π elektrona koja se povezuje

i sa zakrivljenosti molekule. Takva struktura omogućuje specifična svojstva poput

hidrofobnosti, antioksidativne aktivnosti te fotoosjetljivosti zbog kojih se fuleren C60 široko

primjenjuje u različitim granama industrije poput kemijske, kozmetičke, tekstilne, pri

proizvodnji poluvodiča i senzora te u medicini (Barky i sur., 2007; Brar i sur., 2010; Chen i

sur., 2008; Farre i sur., 2010; Hadduck i sur., 2010; Huang i sur., 2014; Kubatova i sur., 2013;

Marković i Trajković, 2008; Pycke i sur., 2012; Talbot, 1999).

Page 32: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

20

Tablica 1. Patenti s područja Europe vezani za fuleren i njegovu uporabu (Mihalitsch i Huebner, 2008)

Prijavitelj patenta Zemlja Vrsta ustanove Tehnološko usmjerenje

Sanofi-Aventis Francuska/Njemačka Tvrtka Proizvodnja fulerena u industrijskom mjerilu

Konarka Technologies and Konarka

Austria Research and Development SAD Tvrtka Fleksibilne fotonaponske ćelije

Hahn-Meitner Institut Njemačka Javna istraživačka ustanova Molekularna elektronika, memorija, FE tranzistori, proizvodnja endofulerena

Asea Brown Boveri (ABB) Švicarska Tvrtka

Punjenje kolona materijalima za separaciju, kablovi visoke mehaničke čvrstoće i temperaturne

otpornosti, nanostrukturni vodiči visoke električne vodljivosti, zaštitni omotači visokonaponskih

instalacija, razgradnja i zaštita organskih materijala

Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS) Francuska Javna istraživačka ustanova Nano-mješavine, materijali nalik dijamantima

Technische Universität of Dresden Njemačka Akademska institucija Organski poluvodički materijali, organske solarne ćelije, temperaturno osjetljivi nuklearno

magnetski rezonantni (NMR) materijali

Cinvention Njemačka Tvrtka Biokompatibilni materijali te površine za implantantne omotače i dostupnost lijekova, porozni

materijali (npr. za razdvajanje plinova)

Bosch Njemačka Tvrtka Temperaturno stabilni lubrikanti, navoji za plinske senzore

Commissariat d’Energie

Atomique Francuska Javna istraživačka ustanova

Temperaturno stabilni materijali za učvršćenje, fotoaktivni materijali (za solarne ćelije),

fikcionalizirane površine

Artur Fischer Werke Njemačka Tvrtka Polimerni dijelovi za učvrščivačke elemente, neobrađeni utikači

Koninkl Philips Electronics Nizozemska Tvrtka Solarne ćelije, organske diode za emitiranje svjetla (OLEDs), zasloni, materijali nalik dijamantima

L’Oreal Francuska Tvrtka Kozmetika za njegu kose, šminka, kreme za sunčanje

Bayer Njemačka Tvrtka Hidrogenacijski katalizatori, katalitički aktivne elektrode za gorive ćelije

BASF Njemačka Tvrtka Polimerni materijali, termoplastični materijali otporni na habanje, čvrste poliuretanske pjene

Patterning Technologies Ujedinjeno Kraljevstvo Tvrtka Tintni materijali za ispis obrazaca elektroničkih uređaja

Alcatel Francuska Tvrtka Polimerni materijali za omatanje optičkih vlakana

Degussa Njemačka Tvrtka Materijali za tinte otporne na otapala, vodootporne tinte, inkjet tinte, kserografski toneri i omotači

Armines Francuska Javna istraživačka ustanova Sinteza fulerena

Till Keesmann (Argus Holding) Njemačka Tvrtka Sinteza endofulerena

Fraunhofer Gesellschaft Njemačka Javna istraživačka ustanova Fleksibilni integrirani polimerni čipovi, polimerni elektrovodljivi materijali

Page 33: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

21

Tako se primjerice fulereni koriste u industriji proizvodnje organskih polimernih poluvodiča,

organskih solarnih ćelija, polimernih premaza i čvrstih polimernih termostabilnih materijala u

autoindustriji, nosača lijekova u farmaceutskoj industriji, tinti za pisače (Tablica 1) te u

proizvodnji kozmetičkih proizvoda poput „anti-age“ tinktura i krema te krema za sunčanje

(Tablica 2) (Benn i sur., 2011).

Tablica 2. Komercijalni kozmetički proizvodi koji u svom sastavu sadrže fuleren C60 (Chen i

sur., 2008)

Naziv proizvoda Vrsta proizvoda Proizvođač Zemlja podrijetla

Radical Sponge ® kapi/tinktura Vitamin C60 BioResearch Japan

BioFullerene ™ kapi/tinktura Vitamin C60 BioResearch Japan

Sircuite ® White Out krema Sircuit Cosmeceuticals SAD

Sircuit O.M.G. ™ Serum kapi/tinktura Sircuit Cosmeceuticals SAD

Sircuit Sircuit ™ Addict kapi/tinktura Sircuit Cosmeceuticals SAD

Zelense ® Fullerene C-60 Day and Night Cream krema Zelens GB

2.4.2. Pojavnost fulerena C60 u okolišu

Fuleren C60 je u okolišu prisutan kao rezultat prirodnih procesa te kao posljedica

industrijalizacije (Sanchis i sur., 2013). Prirodno prisutan fuleren C60 posljedica je udara munja,

vulkanske aktivnosti, šumskih požara te udara meteora. Međutim, prirodno prisutni fulereni C60

u okolišu čine tek manji dio od ukupno prisutne količine koja je prije svega rezultat ljudskog

djelovanja. Naime, porast industrijalizacije doveo je i do porasta koncentracije fulerena C60 u

okolišu. Pri tome se porast može pripisati izgaranju benzinskih i dizelskih goriva u motorima s

unutrašnjim izgaranjem, kako vozila tako i u tvorničkim postrojenjima, nenamjernom

ispuštanju u procesima proizvodnje kao i otpuštanju nastalom kao rezultat upotrebe proizvoda

koji sadrže C60 (Daly i sur., 1993; Jehlička i sur., 2000; Malezhik i sur., 2004; Sanchis i sur.,

2011; 2012; Talbot, 1999).

Nanočestice fulerena C60 (nC60) su pronađene u tlu, sedimentima rijeka, otpadnim i površinskim

vodama te atmosferi (Tablica 3). U vodama rijeka s područja Španjolske nC60 su prisutne u

koncentraciji 0-7,8 ng/L (Sanchis i sur., 2012), a otpadnim vodama njihova koncentracija iznosi

0-19100 ng/L (Farre i sur., 2010). U sedimentima rijeka s područja Katalonije (Španjolska)

prisutne su u koncentraciji 0,13 i 0,7 µg/kg te tlu Saudijske Arabije u koncentraciji 0-6,83

µg/kg. U atmosferi Mediterana koncentracija nC60 iznosi do 0,06 ng/m3 (Science for

Environment Policy, 2012).

Page 34: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

22

Tablica 3. Pojavnost fulerena C60 okolišu

Vrsta uzorka Koncentracija Izvor

Otpadna voda 4-19100 ng/L Farre i sur., 2010; Pycke i sur., 2012

Riječne vode 0,9 – 7,8 ng/L Sanchis i sur., 2013

Tlo 6,83 µg/kg Sanchis i sur., 2013

Sedimenti rijeka 0,13 i 0,7 ng/g Sanchis i sur., 2013

Atmosfera Mediterana 0,06 ng/m3 Sanchis i sur., 2012

Nanočestice fulerena prisutne u okolišu podliježu kemijskim transformacijama i

biotransformacijama. Naime, nanočestice fulerena C60 u okolišu su podložne oksidaciji u

prisutnosti sunčevog svjetla (UV i vidljivog dijela spektra) što rezultira nastankom epoksi i

hidroksi derivata nC60. Također, takvi derivati nastaju i kemijskim transformacijama u

prisutnosti ozona. Daljnjom transformacijom dio nastalih derivata prelazi u fulerenole koji

najčešće sadrže 20-24 hidroksilne skupine. Prema trenutačnim pretpostavkama (Pycke i sur.,

2012) fulerenoli bi također trebali biti podložni kemijskim transformacijama u prisutnosti

svjetla što može dovesti do mineralizacije fulerenola u topljivi anorganski i organski ugljik.

Međutim, navedeni procesi transformacija mogu trajati od nekoliko tjedana do nekoliko godina

(Avanasi i sur.; 2014; Pycke i sur., 2012).

2.4.3. Antimikrobni učinak nanočestica fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24

Dosadašnje spoznaje o antimikrobnom učinku nanočestica fulerena i fulerenola sažeto su

prikazane u Tablici 4. Ustanovljeno je da nC60 i FNP imaju različit utjecaj na rast prokariotskih

i eukariotskih mikroorganizama i to od inhibitornog do stimulativnog (Huang i sur., 2014;

Aoshima i sur., 2009; Hadduck i sur., 2010; Lyon i sur., 2006; Fortner i sur., 2005; Unković i

sur., 2015; Gao i sur., 2011). Pri tome se antimikrobni/toksični učinak ovih nanočestica

pripisuje: a) načinu pripreme suspenzija nanočestica fulerena C60, b) veličini nanočestica,

c) primijenjenoj koncentraciji, d) vrsti ispitivanog mikroorganizma te e) načinu i uvjetima

uzgoja.

Naime, poznato je kako je fuleren C60 hidrofobna molekula te je najbolje topljiv u benzenu,

naftalenima i alkenima (Marković i Trajković, 2008), dok je u vodi slabo topljiv, tek oko

10-9 µg/mL (Fortner i sur., 2006; Lyon i sur., 2006). Stoga su za ispitivanje toksičnog utjecaja

nanočestica fulerena na mikroorganizme korištene različite metode priprave nanočestica pri

kojima se vodilo računa o potencijalnoj primjeni fulerena u različitim komercijalnim

proizvodima te eventualnom obliku ispuštanja u okoliš. Najčešće metode priprave uključivale

su: i) pripremu nanočestica uz izmjenu organskog otapala, ii) pripremu nanočestica dugotrajnim

Page 35: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

23

miješanjem u vodi te iii) enkapsulaciju fulerena polivinolpirilidonom (Fortner i sur., 2005;

Hadduck i sur., 2010; Lyon i sur., 2006; Marković i sur., 2007).

Da se način pripreme suspenzija nanočestica odražava na antimikrobni/citotoksični učinak

pokazuju istraživanja Lyon i sur. (2006) te Markovića i sur. (2007). Tako je pronađeno da

najjači antimikrobni učinak pokazuju nanočestice pripremljene uz izmjenu organskog otapala,

i to slijedom tetrahidroksifuran (THF), toluen (Tol), etanol (EtOH), potom slijede nanočestice

pripremljene dugotrajnim miješanjem u vodi, a najslabiji antimikrobni učinak pokazuju fulereni

enkapsulirani polivinilpirolidonom (Lyon i sur., 2006; Marković i sur., 2007). Pri tome je, u

slučaju nanočestica pripremljenih izmjenom organskog otapala potrebno naglasiti da pojačani

antimikrobni učinak može biti i posljedica zaostatka otapala zarobljenog u strukturi aglomerata

nanočestica (Hadduck i sur., 2010).

Da je antimikrobni učinak ovisan o veličini nanočestica pokazuju istraživanja Lyon i sur.

(2006). Naime, navedeni autori su pokazali da manje za razliku od većih nanočestica pokazuju

jači antimikrobni učinak na Bacillus subtilis.

Ovisnost antimikrobnog učinka o primijenjenoj koncentraciji fulerena pokazuju istraživanja

Lyon i sur. (2005; 2006), Fortner i sur. (2005), pri kojima je ustanovljeno da nanočestice

fulerena potpuno inhibiraju rast B. subtillisa ili E. coli najčešće u rasponu od

400 do 800 ng mL-1. Nasuprot tome Aoshima i sur. (2009) ispitujući ista dva mikroorganizma

nisu ustanovili inhibiciju nanočesticama fulerena, ali su pronašli da inhibicijski učinak

nanočestica fulerenola ovisi kako o vrsti tako i o soju mikroorganizma (Tablica 4). Jedan od

potencijalnih razloga zašto se rezultati istraživanja antimikrobnog učinka Aoshime i sur. (2009)

i Lyon i sur. (2006) međusobno razlikuju je primijenjeni način uzgoja B. subtilisa i E.coli.

Naime, Aoshima i sur. (2009) su ispitivali antimikrobni učinak nanočestica fulerena uzgojem

na krutoj podlozi, a Lyon i sur. (2006) uzgojem u tekućoj podlozi. Da način i uvjeti uzgoja

značajno utječu na rezultate antimikrobnog učinka pokazuje i istraživanje Unkovića i sur.

(2015). Naime, autori su prilikom uzgoja plijesni A. flavus, A. parasiticus i A. ochracheus u

tekućoj podlozi u prisutnosti nanočestica fulerenola pronašli da nanočestice izazivaju

antimkrobni učinak, dok je isti prilikom uzgoja plijesni na krutoj podlozi u prisutnosti

nanočestica fulerenola izostao (Unković i sur., 2015).

Prema dosadašnjim spoznajama antimikrobni učinak nanočestica fulerena i fulerenola može se

pripisati: i) interakciji sa staničnom membranom, ii) nakupljanju nanočestica unutar stanica i/ili

lokalizaciji unutar organela (Chen i sur., 2010; Grebowski i sur., 2013; Monticelli i sur., 2009;

Quiao, 2007) te iii) oksidativnom djelovanju u tami ili uz fotoekscitaciju (Baddiredy i sur.,

2007; Marković i Trajković, 2008; Yamakoshi i sur., 2003). Pri tome se pod interakcijom

Page 36: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

24

nanočestica sa membranama podrazumijeva adhezija nanočestica fulerena i fulerenola na

površinu membrana ili nakupljanje unutar fosfolipidnog dvosloja te slijedno uplitanje u

fluidnost membrana i membranski transport. Naime, prema računalnim simulacijama Qiao i

sur. (2007) te Monticelli i sur. (2008) nanočestice fulerenola bi se trebale nakupljati na površini

stanične membrane, a nanočestice fulerena unutar fosfolipidnog dvosloja (Slika 13). Navedeno

su potvrdila istraživanja Chena i sur. (2010) koji su pokazali da se nanočestice fulerena i

fulerenola nakupljaju na površini ili unutar stanične membrane biljnih stanica te ovisno o

primijenjenoj koncentraciji tvore aglomerate koji uslijed agregacije izazivaju mehaničko

oštećenje stanične membrane i povećanu propusnost fosfolipidnog dvosloja, ali isto tako se

uslijed aglomeriranja uglavljuju u pore stanične stijenke onemogućavajući unos hranjivih tvari

u stanicu. Zbog nakupljanja na površini membrana nanočestice mogu stupiti u interakciju s

membranskim proteinima poput kanala, transportera i crpki te na takav način dodatno ometati

membranski transport. To potvrđuju istraživanja Grebowskog i sur. (2013) koji su pokazali da

izlaganje eritrocita visokim koncentracijama fulerenola izaziva inhibiciju membranskih

ATP-aza (Na/K crpka, Ca-ATP-aza, Mg-ATP-aza), a time i otežan transport iona.

Slika 13. Pretpostavljena lokalizacija nanočestica: a) fulerena unutar fosfolipidnog dvosloja i

b) fulerenola na površini fosfolipidnog dvosloja (Qiao i sur., 2007).

Iako trenutno ne postoje čvrsti dokazi da nanočestice fulerena i fulerenola mogu slobodno

difundirati kroz staničnu membranu, istraživanja Johnson-Lyles i sur. (2010) te Ratnikove i sur.

(2011), koja pokazuju da nanočestice fulerenola razaraju stanični citoskelet, upućuju da bi se

barem jedan dio nanočestica mogao nalaziti u citoplazmi stanica. U prilog tome ide istraživanje

Isaacson i sur. (2007), koji su pokazali da stanice embrija ribe zebrice (Danio rerio) apsorbiraju

do 1% nanočestica fulerena, te istraživanje Foley i sur. (2002) koji su ustanovili da se nakon

izlaganja stanica staničnih linija CRL-1635 i CRL-1651 nanočesticama karboksiliranog

fulerena C61(CO2H)2 ove nanočestice nalaze manjim dijelom u citoplazmi, a većim dijelom u

membranama stanica, mikrosomima i mitohondrijima. Na potencijalno nakupljanje nanočestica

Page 37: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

25

fulerenola u mitohondrijima upućuju istraživanja Johnson-Lyles i sur. (2010) koji su pokazali

da izlaganje nanočesticama fulerenola dovodi do gubitka membranskog potencijala

mitohondrijske membrane te snižene produkcije ATP.

Da se antimikrobni učinak nanočestica fulerena i fulerenola može pripisati njihovom

oksidativnom djelovanju pokazuju istraživanja Lyon i sur. (2008a; 2008b) koji su ustanovili da

izlaganje E. coli i B. subtillis nanočesticama fulerena uzrokuje oksidaciju proteina, promjene

membranskog potencijala i prekid staničnog disanja. U prilog tome govore i istraživanja

Oberdorstera (2004) koji je pokazao da nanočestice fulerena povećavaju lipidnu peroksidaciju

u stanicama mozga te izazivaju sniženje ukupnog glutationa u stanicama jetre i mozga

pastrvskog grgeča (Micropterus salmoides). Pri tome se oksidativni učinak nanočestica fulerena

i fulerenola može pripisati njihovu djelovanju kao direktnih oksidanasa građevnih molekula

stanice (Lyon i sur; 2008a; 2008b) ili kao rezultat njihove sposobnosti generiranja reaktivnih

vrsta kisika u vodenim otopinama (Kamat i sur., 1998;2000; Kasermann i Kempf, 1997;

Marković i sur., 2007; Sayes i sur., 2004). Pojačano generiranje reaktivnih vrsta kisika

nanočesticama fulerena i fulerenola postiže se u prisutnosti reducenasa poput NADPH i NADH

(Baddiredy i sur., 2007; Yamakoshi i sur., 2003) što je dodatno potaknuto fotoekscitacijom u

UV i/ili VIS području, a rezultira tvorbom singlet kisika, superoksidnog aniona i/ili

hidroksilnog radikala (Baddiredy i sur., 2007; Hotze i sur., 2008; Isaković i sur., 2006; Kong i

Zepp, 2012).

Page 38: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

26

Tablica 4. Antimikrobni učinak nanočestica fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24

Mikroorganizam Vrsta nanočestice Ispitivani raspon koncentracija Veličina nanočestica (nm) Prisutnost svjetla Antimikrobni učinak

Izvor podataka Inhibicija rasta MIC (µg mL-1)

Prokariotski mikroorganizmi

Bacillus subtilis

THF/nC60 0,04-4 µg mL-1 > 220 -/+ DA < 0,4 Fotner i sur., 2005

aqua/nC60

nije naveden

142,3

2 - DA

0,6-0,8

0,1-0,23

Lyon i sur., 2006 THF/nC60 97,4

39,1 - DA

0,008-0,01

0,6-0,8

Tol/nC60 2 - DA 0,4-0,6

PVP/nC60 2 - DA 0,6-1

THF/nC60 nije naveden > 220 Nije poznato NE - Aoshima i sur., 2009

THF-aqua/nC60 4,8 µg mL-1 > 220 - DA 1,5-3 Lyon i sur., 2005

Escherichia coli

THF/nC60 0,04-4 µg mL-1 > 220 -/+ DA > 0,4 Fotner i sur., 2005

THF/nC60 nije naveden > 220 Nije poznato NE - Aoshima i sur., 2009

aqua/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

Hadduck i sur., 2010 THF/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

Tol/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

THF-aqua/nC60 1 µg mL-1 > 200 - DA - Aquino i sur., 2010.

THF-aqua/nC60 4,8 µg mL-1 > 220 - DA 0,5-1 Lyon i sur., 2005

Staphylococcus

epidermis

aqua/nC60(OH)36

aqua/nC60(OH)44 nije naveden nije naveden

Nije poznato DA 2000

Aoshima i sur., 2009 Staphylococcus aureus

MRSA; MSSA aqua/nC60(OH)44 nije naveden nije naveden

Nije poznato DA 2000

P. acnes ATCC 6919

P. acnes Cl-9 aqua/nC60(OH)44 nije naveden nije naveden

Nije poznato DA

1000

2000

Bacillus cereus Tol/nC60 0,1-9 µg mL-1 < 220 - NE - Huang i sur., 2014

Cupriavidus sp.

Vibrio sp.

Vibrio sp.

Listonella anguillarum

Listonella anguillarum

Vibrio sp.

aqua/nC60 0.01; 0.10; and 1.00 mg/L >100 - NE - Cordeiro i sur., 2014

Page 39: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

27

Nastavak Tablice 4.

Mikroorganizam Vrsta nanočestice Ispitivani raspon koncentracija Veličina nanočestica (nm) Prisutnost svjetla Antimikrobni učinak

Izvor podataka Inhibicija rasta MIC (µg mL-1)

Eukariotski mikroorganizmi

Saccharomyces

cerevisiae

aqua/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

Hadduck i sur., 2010 THF/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

Tol/nC60 26 µg mL-1 > 450 - NE -

Aspergillus niger aqua/nC60(OH)24 2-200 µg mL-1 nije naveden + NE - Gao i sur., 2011

Aspergillus spp aqua/nC60(OH)24 5,2 µg mL-1 6-16 - DA* - Unković i sur., 2015

Trametes versicolor

MAD697-R

C60OxHy s 19-27 kisikovih atoma; nije nano

oblik 35mg/350 mm drveta - - NE -

Schreiner i sur.,

2009. Phlebia tremellosa PRL

2845

C60OxHy s 19-27 kisikovih atoma; nije nano

oblik 35mg/350 mm drveta - - NE -

C albicans NBRC 1594

aqua/nC60(OH)12

aqua/nC60(OH)36

aqua/nC60(OH)44

nije naveden nije naveden

Nije poznato DA

120

60

120

Aoshima i sur., 2009

C albicans Cl-11

50

60

120

C albicans Cl-9

250

60

120

M. furfur NBRC 10987 aqua/nC60(OH)12

aqua/nC60(OH)36

aqua/nC60(OH)44

nije naveden nije naveden Nije poznato DA

250

120

60

M. furfur NBRC 10988

500

250

120

*antimikrobni učinak utvrđen tijekom uzgoja u tekućoj podlozi

Page 40: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

28

3. MATERIJALI I METODE

3.1.Uzorci i kemikalije

Istraživanje modulacije oksidativnog stresa nanočesticama fulerena i fulerenola provedeno je

na aflatoksikogenoj plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251 iz zbirke plijesni Katedre za

biokemiju i toksikologiju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Fuleren C60 (99,9% čistoće, sublimirani) je dobavljen od tvrtke Mer Corporation (SAD), a

fulerenol C60(OH)24 je dobiven od prof. dr. sc. Aleksandra Đorđevića, (Sveučilište u Novom

Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija). Kvaščev ekstrakt dobavljen je od tvrtke Biolife

(Italija), a saharoza, di-kalijev hidrogen fosfat (K2HPO4), kalijev di-hidrogen fosfat (KH2PO4),

natrijev karbonat (Na2CO3), natrijev hidrogenkarbonat (NaHCO3) i acetonitril od tvrtke BDH

Prolabo (Engleska). Tetranatrijeva sol reduciranog ß-nikotinamid-adenin-dinukleotid-2'-fosfata

(NADPH) dobavljena je od tvrtke Serva (Njemačka), dinatrijeva sol etilendiaminotetraoctene

kiseline (EDTA-2Na) od tvrtke Pharmacia Biotech (Švedska), a stabilizirana 3% otopina

vodikova peroksida (H2O2) i o-ftaldialdehid (OPA) od tvrtke Fluka (Njemačka). Natrijev azid

i klorovodična kiselina dobavljeni su od tvrtke Merck (Njemačka), trikloroctena kiselina (TCA)

i askorbinska kiselina od tvrtke Kemika (Hrvatska), Aldesol+ od tvrtke Pliva, apsolutni etanol

od tvrtke Panreac (Španjolska), a butilirani hidroksitoluen (BHT) i tiobarbiturna kiselina (TBA)

od tvrtke Acros Organics (SAD). Superoksid dismutaza (SOD) iz goveđih eritrocita (3000 U

mg-1 proteina), ksantin oksidaza iz kravljeg mlijeka (0,4-1,0 U mg-1 proteina), glutation

reduktaza (GR) iz pekarskog kvasca (100-300 U mg-1 proteina), dinatrijeva sol oksidiranog

glutationa (GSSG), L-glutation reducirani (GSH), ksantin, nitro-plavi tetrazolium klorid

(NBT), dietilentetraaminopenta octena kiselina (DTPA), tetranatrijeva sol

etilendiaminotetraoctene kiseline (EDTA-4Na), N-etilmaleimid (NEM), natrijev hidrosulfit

(DT) i kalijev cijanid (KCN) dobavljeni su od tvrtke Sigma Aldrich (Njemačka). Standard

aflatoksina (B1, G1, B2, G2) dobavljen je od tvrke Biopure (Austrija), a acetonitril od tvrke

J.T. Baker (Italija).

3.2. Popis opreme

Prilikom istraživanja je korištena sljedeća oprema: svjetlosni mikroskop (Krűss, Tip MBL

2100, Njemačka), ultrazvučna kupelj (Bandelin, Sanorex Super RK 100 H; frekvencija 35 kHz),

Page 41: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

29

mikrobiološki laminar B2 klase (Airstream AC2-4E1, Esco, Singapur), LED žarulje (50 W,

2250 Lux, Stella), termostat Aqualytic AL 500-8 (Aqualitic, Njemačka), spektrofotometar

Helios γ, (ThermoSpectronic, UK), Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Inc., UK),

orbitalne tresilice (IKA, KS 260 basic), autoklav (Varioklav®, Dampfsterilisator Typ 500;

Labortechnik GmbH, Njemačka), Acquity UPLC H-Class-Xevo TQD sustav (Waters, USA),

kuglični mlin (Bead Bug Microtube homogenizer, Benchmark Scientific, SAD), rashladna

centrifuga (Heraeus, Njemačka), centrifuga Centric 150 (Tehtnica, Slovenija) te

spektrofluorimetar Cary Eclipse (Varian, SAD).

3.3. Priprema suspenzije spora plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251

Priprema suspenzije spora plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251 provedena je prema Šarkanju

(2014). Na kulturu plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251 poraslu na kosom PDA

(krumpirovom glukoznom agaru (eng. potato dextrose agar)) nakon sedmodnevne inkubacije

je dodano 5 mL sterilne fiziološke otopine (0,9 % otopina NaCl u destiliranoj vodi). Potom su

mikrobiološkom ušicom odvojene spore s micelija plijesni i suspenzija je promiješana

vorteksiranjem tijekom 30 s. Suspenzija spora je potom prenesena u drugu epruvetu s kulturom

plijesni i postupak odvajanja spora od micelija je ponovljen. Tako pripremljenoj suspenziji

određen je broj spora, i potom je suspenzija podešena na željeni broj spora dodatkom određenog

volumena fiziološke otopine.

Broj spora u suspenziji određen je direktnim brojanjem pod svjetlosnim mikroskopom (Krűss,

Tip MBL 2100, Njemačka) pri povećanju od 400x uz primjenu Bϋrker-Turkove komorice.

Spore su prebrojane u četiri kvadranta, a broj spora preračunat prema Jednadžbi 22:

broj spora = ((A+B+C+D)∙ 2500 )

x (22)

gdje je:

A+B+C+D - broj spora po kvadrantima,

2500 - faktor preračunavanja kod brojanja 4 kvadrata,

x - razrjeđenje (u ovom slučaju 10-1).

Potom je koncentracija spora podešena na željenu pomoću fiziološke otopine i to prema

sljedećoj Jednadžbi 23:

y = 10 x∙V

broj spora (23)

Page 42: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

30

gdje je:

y - volumen pripremljene suspenzije koji se dodaje za pripremu željene koncentracije spora,

10 x - koncentracija spora koja se želi dobiti,

V - volumen suspenzije sa željenom koncentracijom spora,

broj spora - broj spora izračunat prema Jednadžbi 22.

Nakon što je podešen broj spora provjerena je gustoća suspenzije spora nacjepljivanjem

razrjeđene suspenzije na površinu PDA agara te je određen broj kolonija (CFU mL-1) poraslih

pri 25°C nakon 5 dana inkubacije.

3.4.Priprema suspenzije nanočestica fulerena

Suspenzija nanočestica fulerena C60 pripremljena je modificiranom metodom dugotrajnog

miješanja u vodi prema Lyon i sur. (2006). U laboratorijsku bocu s navojem i čepom volumena

1 L koja je sadržavala 200 mg fulerena naliveno je 500 mL ultračiste vode brzinom od

1 L min-1. Suspenzija je kratko (10 min) promiješana na elektromagnetskoj miješalici pri

550 o min-1 i potom podvrgnuta ultrazvučnoj obradi u ultrazvučnoj kupelji (Bandelin, Sanorex

Super RK 100 H; frekvencija 35 kHz) tijekom dva ciklusa po 60 minuta uz 30 minutno hlađenje

između ciklusa. Nakon ultrazvučne obrade suspenzija fulerena u vodi miješana je na

elektromagnetnoj miješalici pri 550 o min-1 tijekom 30 dana. Po isteku miješanja suspenzija

nanočestica je podvrgnuta ultrazvuku tijekom 60 minuta u svrhu razbijanja aglomerata.

Nanočestice prisutne u suspenziji odvojene su od većih aglomerata filtracijom u dva stupnja.

Prvo su veliki aglomerati odvojeni od suspenzije nanočestica vakuum filtracijom kroz filter

papir Whatman No. 1 (veličina pora 11 m), a zatim su iz filtrata uklonjene sve nanočestice

veće od 450 nm propuštanjem filtrata kroz 0,45 m injekcijski filter (Chromafil Xtra PA 45/25,

proizvođač). Postupak filtriranja kroz 0,45 m injekcijski filter proveden je u sterilnim uvjetima

mikrobiološkog laminara B2 klase (Airstream AC2-4E1, Esco, Singapur), te je na takav način

ujedno provedena i sterilizacija suspenzije nanočestica. Tako pripremljena sterilna suspenzija

nanočestica fulerena korištena je za ispitivanja.

Masena koncentracija nanočestica fulerena određena je spektrofotometrijski, mjerenjem

apsorbancije otopine fulerena pri 336 nm, prema Lyon i sur. (2006) uz primjenu baždarnog

dijagrama pripravljenog sa različitim koncentracijama fulerena u toluenu.

Page 43: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

31

3.5. Priprema suspenzije nanočestica fulerenola

Suspenzija nanočestica fulerenola pripremljena je prema Markoviću i sur. (2007) otapanjem

5 mg fulerenola C60(OH)24 u 500 mL ultračiste vode uz primjenu ultrazvuka u četiri ciklusa od

30 minuta uz 15 minuta hlađenja između ciklusa. Tako pripremljena suspenzija nanočestica

fulerenola koncentracije od 10 µg mL-1 sterilizirana je propuštanjem kroz injekcijski filter (od

poliamida PA) s veličinom pora 0,45 µm u sterilnim uvjetima laminara.

3.6. Karakterizacija nanočestica

Metoda dinamičkog raspršenja svjetlosti (engl. Dynamic Light Scattering, DLS) je korištena s

ciljem određivanja hidrodinamičkog promjera nanočestica u vodenim suspenzijama

nanočestica fulerena i fulerenola, dok je za određivanje naboja površine nanočestica (zeta

potencijala) korištena metoda elektroforetskog rasipanja svjetlosti (engl. Electrophoretic Light

Scattering, ELS). Za izvođenje analiza korišten je uređaj Zetasizer Nano ZS (Malvern

Instruments Inc., UK). Sva DLS mjerenja su izvedena u triplikatu, pri valnoj duljini od 633 nm,

kutu mjerenja od 173 o (tzv. backscatter detection) i pri sobnoj temperaturi. Mjerenja zeta

potencijala su izvedena u duplikatu.

3.7.Uzgoj micelija plijesni

Submerzni uzgoj micelija plijesni A. flavus proveden je u mikrobiološkoj YES (eng. Yeast

Extract Sucrose; hrv. ekstrakt kvasca - saharoza) podlozi prema Gandomiju i sur. (2009). Svi

uzgoji su provedeni sa inokulumom iste generacije plijesni. Plijesan je uzgajana aerobno pri

29 °C na orbitalnoj tresilici (IKA, KS 260 basic) uz miješanje od 200 o min-1, u prisustvu

nanočestica fulerena (0, 10, 50 i 100 ng mL-1) i fulerenola (0, 10, 100 i 1000 ng mL-1) tijekom

sedam dana (168 h). Uzgoj plijesni je proveden u mraku i uz primjenu fotoindukcije. Uzgoj uz

fotoindukciju proveden je izlaganjem plijesni vidljivom dijelu spektra primjenom LED žarulje

(50 W, 2250 Lux, Stella) u režimu 12 h tama, 12 h svjetlo. Pri svim navedenim uvjetima

provedena su tri neovisna uzgoja, a svaki od neovisnih uzgoja u triplikatu.

Postupak uzgoja uključivao je sljedeće korake: a) pripremu sterilne YES podloge, b)

inokulaciju podloge sporama plijesni, te c) izuzimanje micelija plijesni za analize.

a) Hranjiva YES podloga pripremljena je otapanjem 2 g ekstrakta kvasca i 6 g saharoze u

100 mL destilirane vode. Potom je u laboratorijske boce s navojem i čepom volumena

250 mL dodano 50 mL pripremljene podloge i podloga je sterilizirana pri 121 °C tijekom

Page 44: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

32

20 min (Varioklav®, Dampfsterilisator Typ 500; Labortechnik GmbH, Germany). Za

podloge u koje je dodavan određeni volumen suspenzije nanočestica fulerena ili fulerenola,

volumen dodane vode tijekom pripreme podloge je nešto smanjen kako bi završna

koncentracija ekstrakta kvasca i saharoze nakon dodatka određenog volumena suspenzije

nanočestica fulerena i fulerenola bila identična onoj u kontrolnom uzgoju. Smanjenje

volumena vode nije iznosilo više od 5 mL (10 %).

b) Inokulacija ohlađenih i sterilnih podloga provedena je pri sterilnim uvjetima

mikrobiološkog laminara B2 klase (Esco, Airstream AC2-4E1, Singapur) prethodno

dezinficiranim 3%-tnom otopinom Aldesola+, 70%-tnim etanolom te UV germicidnim

zračenjem (260 nm). U bočice sa sterilnom podlogom je prvo dodan određeni volumen

suspenzije nanočestica fulerena ili fulerenola, i potom su podloge nacijepljene s 20 µL

inokuluma A. flavus NRRL 3251, koncentracije 2,5·106 CFU mL-1.

c) Izuzimanje micelija plijesni i pripadajućih podloga submerznog uzgoja za analize

provođeno je svaka 24 sata između 48 i 168 sati uzgoja. Izuzeti sustav (micelij u podlozi)

podvrgnut je odvajanju micelija od tekuće podloge za daljnje analize.

3.8.Odvajanje micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 od podloge

Nakon isteka određenog vremena inkubacije, micelij plijesni je odvojen od mikrobiološke

podloge filtracijom kroz nabrani filter papir. Micelij zaostao na filter papiru dodatno je ocijeđen

od podloge te izvagan na analitičkoj vagi. Nakon vaganja micelij je usitnjen u tarioniku pomoću

tučka u homogenu smjesu, potom razdijeljen u alikvote određene mase i u plastičnim

epruveticama volumena 1,5 mL čuvan pri -80 °C do provedbe analize. Tekuća podloga

preostala nakon filtracije korištena je za određivanje koncentracije aflatoksina tekućinskom

kromatografijom ultravisoke djelotvornosti u sprezi s tandemskom masenom spektrometrijom

(UHPLC-MS/MS).

3.9.Određivanje udjela suhe tvari u miceliju plijesni

Udio suhe tvari u miceliju određen je sušenjem do konstantne mase pri 105 °C prema Martin-

u (1992). Vlažni micelij je u aluminijskoj posudici pomiješan s 5 g kvarcnog pijeska i sušen do

konstante mase. Udio suhe tvari u miceliju izračunat je prema Jednadžbi 24.

Page 45: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

33

Udio vode (%) = 100 (a-b)

c

Udio suhe tvari (%) = 100% - Količina vode (%) (24)

gdje je:

a – masa posudice s micelijem prije sušenja (g),

b – masa posudice s micelijem nakon sušenja (g) i

c - odvagana masa vlažnog micelija (g).

3.10. Određivanje koncentracije aflatoksina

Aflatoksini prisutni u tekućoj podlozi određeni su LC-MS/MS metodom (sprega tekućinske

kromatografije i tandemske spektrometrije mase) primjenom tehnike „dilute and shoot“

(razrijedi i mjeri).

Postupak pripreme uzorka za „dilute and shoot“ metodu sastojao se od filtracije podloge kroz

0,22 µm injekcijski filter (Najlon, Labex Ltd., Mađarska ), te razrijeđivanja filtrata s 20%-tnom

vodenom otopinom acetonitrila. Volumni omjer razrjeđenja iznosio je 1:9.

U svrhu provjere iskorištenja metode (eng. recovery) čista tekuća podloga obogaćena je

otopinom standarda aflatoksina (smjesa B1, B2, G1, G2) u koncentraciji 10 ng mL-1 i

pripremljena na isti način kako je prije opisano.

Pripremljeni uzorci su bez daljnjeg pročišćavanja injektirani u UHPLC-MS/MS sustav.

Razdvajanje aflatoksina provedeno je na uređaju Acquity UPLC H-Class sustav (Waters, MA,

SAD) uz Acquity BEH C18 kolonu (2,1 x 100 mm, 1,7 µm) (Waters, SAD) termostatiranu pri

40 °C, u gradijentu pokretne faze voda:acetonitril:mravlja kiselina (Tablica 5), uz protok od

0,5 mL min-1.

Tablica 5. Gradijent pokretne faze

Vrijeme analize (min) H2O + 0,1% HCOOH ACN + 0,1% HCOOH

0 98 2

0,5 98 2

4,0 10 90

4,5 10 90

4,6 98 2

6,0 98 2

Page 46: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

34

Detekcija i kvantifikacija aflatoksina provedena je Xevo TQD spektrometrom masa (Waters,

MA, SAD). Ionizacija je provedena pomoću elektrosprejnog izvora u pozitivnom modu (ESI+)

(Tablica 6). Odvajanje iona je provedeno uz MRM (engl. multiple reaction monitoring)

akviziciju te su praćene dvije individualne tranzicije iona svakog aflatoksina. Svi odabrani

početni ioni su bili [M+H]+ oblika. Tranzicije i pripadajući MS/MS uvjeti za analizu aflatoksina

su navedeni u Tablici 7.

Tablica 6. Uvjeti ionizacije aflatoksina na ESI izvoru

Kapilarni napon: 3,5 kV

Plin za otparavanje: dušik, 650 L Hr-1, 400 °C

Deklasterirajući plin: dušik, 10 L Hr-1

Temperatura izvora: 150 °C

Akvizicija: MRM način, praćenje višestrukih reakcija

Kolizijski plin: argon pri 3,7·10-3 mBar

Nakon integriranja kvantitativnih kromatograma, valjanost podataka provjerena je usporedbom

odnosa s kvalitativnim kromatogramom u odnosu na aflatoksine iz standarda aflatoksina. Po

preračunavanju su sve vrijednosti aflatoksina izražene u ng mL-1.

Tablica 7. Tranzicije i pripadajući MS/MS uvjeti za analizu aflatoksina

Spoj Tranzicije iona (m/z) Zadržavanje

uvjeta (ms)

Potencijal

deklasteriranja (V) Energija kolizije (V)

AFB1 313>285

313 >241

5

5

60

60

23

38

AFB2 315 >259

315 >287

5

5

60

60

30

25

AFG1 329 >243

329 >259

5

5

60

60

28

24

AFG2 331 >313

331 >245

5

5

60

60

24

28

3.11. Priprema ekstrakata

Masi od 100 mg micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u epruvetici za razbijanje dodan je 1 g

prethodno ohlađenih staklenih kuglica promjera 0,5 mm (Sigma Aldrich, Njemačka) i 1 mL

hladnog pufera za ekstrakciju. Razbijanje micelija plijesni i slijedna ekstrakcija provedena je

homogenizacijom u kugličnom mlinu (Bead Bug Microtube homogenizer, Benchmark

Scientific, USA) u tri ciklusa homogenizacije po 2 minute uz dvominutno hlađenje epruveta na

ledu između ciklusa.

Page 47: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

35

Sastav pufera za ekstrakciju se razlikovao obzirom na željenu analizu. Za pripremu ekstrakta

za određivanje aktivnosti antioksidativnih enzima: katalaze (CAT), superoksid dismutaze

(SOD), glutation reduktaze (GR) i glutation peroksidaze (GPx), korišten je 50 mmol L-1 kalijev

fosfatni pufer pH 7,0 koji je sadržavao 1 mmol L-1 EDTA-2Na. U pripremi ekstrakta za

određivanje koncentracije lipidnih peroksida korišten je 50 mmol L-1 kalijev fosfatni pufer koji

je sadržavao 1 mmol L-1 EDTA-2Na i 100 mg mL-1 TCA, dok je slučaju ekstrakta za

određivanje koncentracije reduciranog (GSH) i oksidiranog (GSSG) glutationa homogenizacija

provedena u puferu koji je sadržavao 20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA,

10 mmol L-1 askorbinske kiseline te 50 mg mL-1 TCA. Nakon provedene homogenizacije

ekstrakti su izbistreni centrifugiranjem pri 15 000 g tijekom 20 min pri 4°C u centrifugi

(Heraeus, Njemačka), te odmah korišteni za analize.

3.12. Određivanje koncentracije lipidnih peroksida (TBARS)

Određivanje koncentracije lipidnih peroksida (reaktivnih spojeva tiobarbiturne kiseline -

TBARS) provedeno je spektrofotometrijskim mjerenjem apsorbancije pri 535 nm metodom

prema Lushchaku i Gospodaryovu (2005). Metoda se temelji na reakciji malondialdehida s

2-tiobarbiturnom kiselinom pri čemu nastaje obojeni kompleks sa maksimumom apsorbancije

pri 535 nm.

Volumenu ekstrakta od 500 L dodano je 1000 L TBA reagensa (tiobarbiturna kiselina

( = 0,67 mg mL-1) u 0,1 mol L-1 HCl, sa 10 mmol L-1 BHT, pH 2,5) i uzorak je inkubiran pri

95 °C tijekom 60 minuta. Po isteku vremena uzorak je ohlađen u ledenoj vodenoj kupelji,

pomiješan sa n-butanolom u volumnom omjeru 1:1, te snažno promiješan tijekom 30 sekundi

na vortex miješalici, u svrhu prelaska TBA reaktivnih spojeva u butanolni sloj. Slojevi

(butanol/voda) razdvojeni su centrifugiranjem (2795 g, 10 min, 25 °C) u centrifugi Centric 150

(Tehtnica, Slovenija), i potom je gornji butanolni sloj koji je sadržavao TBA reaktivne spojeve

uz pomoć mikropipete prenesen u kivetu te je otopini izmjerena apsorbancija pri 535 nm, uz

slijepu probu. Slijepa proba je sadržavala sve gore navedene komponente, izuzev ekstrakta koji

je zamijenjen ultračistom vodom.

Koncentracija TBARS izračunata je prema Jednadžbi 25:

TBARS (nmol L-1) = A535 nm∙V∙R∙1000

ε535 nm∙ Ve

(25)

Page 48: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

36

gdje je:

V - volumen n-butanola (1,5 mL),

R - faktor razrjeđenja,

ε535 nm malondialdehida = 156 x 103 L cm-1 mol -1,

Ve - volumen ekstrakta (0,5 mL).

3.13. Određivanje koncentracije reduciranog (GSH) i oksidiranog (GSSG)

glutationa

Određivanje koncentracije reduciranog i oksidiranog glutationa provedeno je

spektrofluorimetrijskom metodom prema Senftu i sur. (2000). Metoda se temelji na reakciji

primarnih amina s o-ftaldialdehidom (OPA) u prisutnosti tiola pri čemu nastaje fluorescentni

spoj izoindol s maksimumom fluorescencije pri 365/430 nm.

Postupak određivanja reduciranog i oksidiranog glutationa u uzorcima je radi lakšeg

razumijevanja prikazan Tablicama 8 i 9.

Tablica 8. Postupak određivanja reduciranog glutationa

Komponente reakcijske smjese

Slijepa

proba

(µL)

Glavna

proba

(µL)

Ekstrakt - 20

20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPAa, 10 mmol L-1 AAb, 50 mg mL-1 TCA 150 130

7,5 mmol L-1 NEMc u 20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA,

10 mmol L-1 AA

20 -

20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA, 10 mmol L-1 AA - 20

1 mol L-1 kalijev fosfatni pufer pH 7,0 250 250

Promućkati i inkubirati 5 minuta na sobnoj temperaturi

100 mmol L-1 kalijev fosfatni pufer pH 6,9 1000 1000

o-ftaldialdehid u metanolu ( = 5 mg mL-1) 150 150

Promućkati i inkubirati 30 minuta na sobnoj temperaturi

a DTPA - dietilentetraaminopenta octena kiselina; b AA – askorbinska kiselina; c NEM – N-etilmaleimid

Po isteku inkubacije fluorescencija otopina mjerena je pri 365/430 nm uz ekscitacijski zazor od

5 nm i emisijski zazor od 20 nm na spektrofluorimetru Cary Eclipse (Varian, SAD). Intenzitet

fluorescencije uzorka korigiran je za intenzitet slijepe probe, i potom preračunat u količinu tvari

Page 49: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

37

izraženu u nanomolima na osnovu baždarnog dijagrama pripravljenog sa poznatim

koncentracijama reduciranog ili oksidiranog glutationa (0 - 1 nmol).

Tablica 9. Postupak određivanja oksidiranog glutationa

Komponente reakcijske smjese

Slijepa

proba

(µL)

Glavna

proba

(µL)

Ekstrakt - 100

20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPAa, 10 mmol L-1 AAb, 50 mg mL-1 TCA 150 50

7,5 mmol L-1 NEMc u 20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA,

10 mmol L-1 AA 20 20

20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA, 10 mmol L-1 AA 30 -

1 mol L-1 kalijev fosfatni pufer pH 7,0 250 250

100 mmol L-1 DT d u 20 mmol L-1 HCl, 5 mmol L-1 DTPA, 10 mmol L-1 AA - 30

Promućkati i inkubirati 60 minuta na sobnoj temperaturi

100 mmol L-1 kalijev fosfatni pufer pH 6,9 1000 1000

o-ftaldialdehid u metanolu ( = 5 mg mL-1) 150 150

Promućkati i inkubirati 30 minuta na sobnoj temperaturi

a DTPA - dietilentetraaminopenta octena kiselina; b AA – askorbinska kiselina; c NEM – N-etilmaleimid; d DT –

natrijev hidrosulfit

3.14. Određivanje koncentracije proteina

Koncentracija proteina u ekstraktima micelija plijesni A. flavus određena je metodom po

Bradfordici (1976). Metoda se temelji na nespecifičnom vezanju anionskog oblika boje

Coomassie Briliant Blue G-250 za bazične i aromatske bočne ogranke proteina, uslijed čega

dolazi do stvaranja kompleksa protein-boja, koji u kiselom mediju pokazuje apsorpcijski

maksimum pri 595 nm.

U kivetu sa 100 µL ekstrakta dodano je 2 mL Bradford reagensa te je nakon zadrške od 5 minuta

otopini određena apsorbancija pri 595 nm, uz slijepu probu koja je umjesto ekstrakta sadržavala

100 µL pufera za razbijanje. Intenzitet apsorbancije preračunat je u koncentraciju proteina na

osnovi baždarnog dijagrama pripravljenog sa poznatim koncentracijama goveđeg serumskog

albumina (BSA).

Page 50: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

38

3.15. Određivanje aktivnosti superoksid dismutaze

Aktivnost ukupne, bakar,cink i manganove superoksid dismutaze (SOD; EC 1.15.1.1) u

ekstraktima plijesni određena je indirektnim kontinuiranim spektrofotometrijskim

ksantin/ksantin oksidaza/NBT testom pri 25°C prema Angelovoj i sur. (2005). Metoda se

temelji na mjerenju promjene apsorbancije reakcijske smjese pri 505 nm nastale zbog oksidacije

nitro-plave tetrazolijumske soli (NBT) superoksidnim radikalom kojeg u reakcijskog smjesi

stvara sustav ksantin/ksantin oksidaza, a superoksidaza ne uspijeva u potpunosti ukloniti.

Mjerenjem aktivnosti SOD bez dodatka kalijevog cijanida određena je ukupna SOD, uz dodatak

kalijevog cijanida aktivnost manganove SOD (Mn-SOD), a iz razlike aktivnosti ukupne i Mn-

SOD, izračunata je aktivnost bakar, cink SOD (Cu,Zn-SOD).

Reakcijska smjesa pri određivanju ukupne SOD sadržavala je 700 µL otopine A

(200 mmol L-1 karbonatni pufer pH 10,0 sa 0,12 mmol L-1 EDTA-2Na, 0,24 mmol L-1

ksantinom i 0,05 mmol L-1 NBT), x µL ekstrakta micelija plijesni, 250-x µL ultračiste vode te

50 µL otopine B (otopina ksantin oksidaze 0,1 U mL-1 u ultračistoj vodi ). Reakcija je započeta

dodatkom otopine B, i promjena apsorbancije pri 505 nm je praćena tijekom 5 minuta.

Neinhibirana reakcija priređena je zamjenom ekstrakta sa istim volumenom ultračiste vode.

Reakcijska smjesa pri određivanju Mn-SOD sadržavala je 700 µL otopine A (200 mmol L-1

karbonatni pufer pH 10,0; 0,12 mmol L-1 EDTA-2Na; 0,24 mmol L-1 ksantin; 0,05 mmol L-1

NBT), x µL ekstrakta micelija plijesni, 200-x µL ultračiste vode, 50 µL 40 mmol L-1 otopine

KCN te 50 µL otopine B (otopina ksantin oksidaze 0,1 U mL-1 u ultračistoj vodi). Reakcija je

pokrenuta dodatkom otopine B, i promjena apsorbancije pri 505 nm je praćena tijekom 5

minuta. Neinhibirana reakcija priređena je zamjenom ekstrakta sa istim volumenom ultračiste

vode.

U oba slučaja određivanja aktivnosti SOD, bilo je potrebno podesiti volumen dodanog ekstrakta

kako bi se dobio postotak inhibicije oksidacije NBT u rasponu od 40 do 60% (Jednadžba 26).

Aktivnost SOD izražena je u U mL-1 pri čemu 1 U predstavlja onu količinu enzima koja izaziva

50% inhibiciju oksidacije NBT (Jednadžba 27).

% inhibicije = (∆A(neinhibirane reakcije)-∆A(inhibirane reakcije))

100 (26)

U mL-1 SOD = % inhibicije ∙ R

50%∙V (27)

gdje je:

V-volumen uzorka

R-razrjeđenje.

Page 51: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

39

Aktivnost superoksid dismutaze u miceliju je izražena specifičnom aktivnosti. Pri tome je

specifična aktivnost SOD definirana kao masa (mg) enzima koji izaziva 50% inhibiciju

oksidacije NBT.

3.16. Određivanje aktivnosti katalaze

Aktivnost katalaze (CAT; EC 1.11.1.6) u ekstraktima određena je kontinuiranim

spektrofotometrijskim testom pri 25°C koji se temelji na mjerenju promjene apsorbancije

reakcijske smjese pri 240 nm nastale kao rezultat razgradnje H2O2 (Aebi, 1984; Reverberi i sur.,

2005).

Reakcijska smjesa se sastojala od 20 µL ekstrakta i 1 mL 11 mmol L-1 H2O2 u 50 mmol L-1

kalijevom fosfatnom puferu pH 7,0 koji je sadržavao 1 mmol L-1 EDTA-2Na. Reakcija je

započeta dodatkom ekstrakta i nakon početne zadrške od 30 sekundi, promjena apsorbancije

pri 240 nm mjerena je svakih 10 sekundi tijekom 100 sekundi uz kontrolu raspada supstrata kao

slijepu probu. Kontrola raspada supstrata priređena je zamjenom volumena ekstrakta iz

reakcijske smjese sa istim volumenom 50 mmol L-1 KH2PO4 pufera pH 7,0 sa 1 mmol L-1

EDTA-2Na.

Aktivnost katalaze (ΔA240 nm min-1 mL-1) određena je iz nagiba linearnog dijela krivulje te

preračunata u μmol min-1 mL-1 (U mL-1) pomoću molarnog apsorpcijskog koeficijenta H2O2

(ε = 0,0436 L cm-1 mmol -1).

Aktivnost katalaze u miceliju je izražena specifičnom aktivnosti. Pri tome je specifična

aktivnost katalaze definirana kao količina (μmol) H2O2 koju u jednoj minuti razgradi jedan

miligram proteina ekstrakta.

3.17. Određivanje aktivnosti glutation peroksidaze

Aktivnost glutation peroksidaze (GPX; EC 1.11.1.9) određena je prema Esworthyju i sur.

(2005) indirektnim kontinuiranim spektrofotometrijskim testom pri sobnoj temperaturi. Metoda

se temelji na praćenju promjene apsorbancije reakcijske smjese pri 340 nm nastale kao rezultat

oksidacije NADPH u NADP+ zbog redukcije oksidiranog (GSSG) u reducirani oblik glutationa

(GSH) uzrokovan djelovanjem egzogeno dodane glutation reduktaze, pri čemu GSSG nastaje

djelovanjem glutation peroksidaze.

Reakcijska smjesa za određivanje aktivnosti GPX sastojala se od 730 μL pufera za određivanje

aktivnosti (235,2 mmol L-1 fosfatni pufer pH 7,0 sa 0,5 mmol L-1 natrijeva azida i

0,68 mmol L-1 tetranatrijeve soli etilendiaminotetraoctene kiseline), 50 μL 20 mmol L-1 GSH,

Page 52: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

40

50 μL 0,24 U mL-1 glutation reduktaze iz S. cerevisiae, 100 μL ekstrakta micelija plijesni,

50 μL 10 mmol L-1 NADPH te 20 μL 7,5 mmol L-1 H2O2. Enzimska reakcija pokrenuta je

dodatkom 7,5 mmol L-1 H2O2 i promjena apsorbancije pri 340 nm je mjerena tijekom 5 minuta

uz kontrolu raspada supstrata. Kontrola raspada supstrata priređena je ispuštanjem ekstrakta iz

reakcijske smjese zamjenom sa 100 μL pufera za razbijanje.

Aktivnost GPX (ΔA340nm min-1 mL-1) određena je iz nagiba linearnog dijela krivulje te

preračunata u μmol NADPH min-1 mL-1 pomoću molarnog apsorpcijskog koeficijenta NADPH

(ε = 6,22 L cm-1 mmol -1).

Aktivnost enzima u miceliju izražena je specifičnom aktivnošću. Specifična aktivnost GPX

definirana je kao količina (μmol) oksidiranog NADPH koji tijekom jedne minute nastane

djelovanjem jednog miligrama proteina ekstrakta.

3.18. Određivanje aktivnosti glutation reduktaze

Aktivnost glutation reduktaze (GR; EC 1.8.1.7) određena je kontinuiranim

spektrofotometrijskim testom prema Reverberiju i sur. (2005) pri sobnoj temperaturi. Metoda

se temelji na promjeni apsorbancije reakcijske smjese pri 340 nm, nastale kao rezultat

oksidacije NADPH u NADP+ tijekom redukcije oksidiranog glutationa.

Reakcijska smjesa za određivanje aktivnosti se sastojala od 500 μL 2 mmol L-1 GSSG u

100 mmol L-1 kalijevom fosfatnom puferu pH 7,5 sa 1 mmol L-1 EDTA-2Na; 350 μL

100 mmol L-1 kalijevog fosfatnog pufera pH 7,5 sa 1 mmol L-1 EDTA-2Na; 100 μL ekstrakta i

50 μL 2 mmol L-1 NADPH u 100 mmol L-1 kalijevom fosfatnom puferu pH 7,5 s 1 mmol L-1

EDTA-2Na. Enzimska reakcija je započeta dodatkom NADPH, i nakon početne zadrške od

30 s praćena je promjena apsorbancije pri 340 nm svakih 10 s tijekom 100 s, uz kontrolu raspada

supstrata. Kontrola raspada supstrata priređena je ispuštanjem ekstrakta iz reakcijske smjese,

koji je zamijenjen s 100 mmol L-1 kalijevim fosfatnim puferom pH 7,5 s

1 mmol L-1 EDTA-2Na.

Aktivnost GR (ΔA340nm min-1 mL-1) određena je iz nagiba linearnog dijela krivulje te

preračunata u μmol NADPH min-1 mL-1 pomoću molarnog apsorpcijskog koeficijenta NADPH

(ε = 6,22 L cm-1 mmol -1).

Aktivnost enzima u miceliju izražena je specifičnom aktivnosti. Specifična aktivnost GR

definirana je kao količina (μmol) oksidiranog NADPH koji tijekom jedne minute nastane

djelovanjem jednog miligrama proteina u ekstraktu.

Page 53: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

41

3.19. Statistička analiza eksperimentalnih podataka

Statistička analiza eksperimentalnih podataka provedena je primjenom programskog paketa

Dell Statistica 12.0 (Dell Inc., 2015). Promjene praćenih parametara tijekom uzgoja plijesni

analizirane su primjenom neparametrijskih statističkih metoda (Friedman ANOVA i Kendallov

koeficijent konkordancije). Razlike između pojedinih uvjeta uzgoja

(svjetlo/mrak; kontrola/fulereni/fulerenoli) i/ili vremena uzgoja (48, 72, 96, 120, 144 i 168 h)

određene su primjenom Kruskal-Wallis ANOVA. Statistički značajno različitima smatrani su

podatci s vrijednostima p < 0,05.

Page 54: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

42

4.REZULTATI

Cilj ovog doktorskog rada bio je utvrditi utjecaj nanočestica fulerena C60 (nC60) i fulerenola

C60(OH)24 (FNP) na modulaciju oksidativnog stresa, produkciju aflatoksina i rast plijesni

Aspergillus flavus NRRL 3251.

Osnovne pretpostavke bile su da će nC60 i FNP modulirati oksidativni stres plijesni A. flavus

NRRL 3251 ovisno o primijenjenoj koncentraciji i uvjetima uzgoja (sa i bez izloženosti

vidljivom svjetlu). Očekivano je da će smanjena razina oksidativnog stresa uzrokovati

antiaflatoksikogeni učinak, povišena razina pojačanu produkciju aflatoksina i/ili potencijalno

antifungalni učinak, a oksidativni stres kvazistacionarne razine povećani rast micelija plijesni i

povećanu produkciju aflatoksina.

Rezultati disertacije se mogu podijeliti na šest osnovnih dijelova. Prvi dio obuhvaća

karakterizaciju suspenzija nC60 i FNP, dok je modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus

s nC60 i FNP podjeljena na pet dijelova:

a) modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom uzgoja

micelija plijesni u tami,

b) modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom uzgoja

micelija plijesni u tami,

c) utjecaj izloženosti plijesni A. flavus VIS svjetlu tijekom submerznog uzgoja na porast

mase micelija, produkciju aflatoksina, koncentraciju lipidnih peroksida i glutationa, te

aktivnost antioksidativnih enzima,

d) modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom uzgoja

micelija plijesni uz izloženost vidljivoj svjetlosti te

e) modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom uzgoja

micelija plijesni uz izloženost vidljivoj svjetlosti.

4.1. Karakterizacija suspenzija nanočestica fulerena i fulerenola

Rezultati određivanja prosječne veličine nC60 koje je provedeno DLS-om (Slika 14a) pokazuju

kako u suspenziji nC60 koncentracije 1,36 µg mL-1 srednja vrijednost hidrodinamičkog promjera

nanočestica po broju iznosi 78 nm, pri čemu su čestice veličine 50 nm zastupljene 3%,

58 nm 12%, 68 nm 20%, 78 nm 21%, 91 nm 16%, 105 nm 19%, 122 nm 6% a one od 190 nm

Page 55: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

43

1,7%. Zeta potencijal istih nanočestica iznosi -24,5 mV (Slika 14b). Rezultati analize neovisno

pripremljenih suspenzija nanočestica pokazali su ujednačenost pripreme s obzirom na veličinu

i zeta potencijal.

Rezultati određivanja prosječne veličine FNP (Slika 15a) koje je također provedeno DLS-om

pokazuju kako u suspenziji FNP koncentracije 10 µg mL-1 srednja vrijednost hidrodinamičkog

promjera nanočestica iznosi 10 nm, pri čemu su čestice veličine 6,5 nm zastupljene 0,4%,

7,5 nm 8,2%, 8,7 nm 23,4%, 10 nm 28,8%, 11,7 nm 21%, 13,5 nm 11,2%, 15,7 nm 4,8%,

18,2 nm 1,6% a one od 21 nm 0,4%. Zeta potencijal istih nanočestica iznosi -34,9 mV (Slika

15b). Rezultati analize neovisno pripremljenih suspenzija FNP pokazali su ujednačenost

pripreme s obzirom na veličinu i zeta potencijal.

Slika 14. Karakterizacija nanočestica fulerena metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti na

uređaju Zetasizer Nano ZS. Slika: a) prosječna veličina nanočestica i b) zeta potencijal

Page 56: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

44

Slika 15. Karakterizacija nanočestica fulerenola metodom dinamičkog raspršenja svjetlosti na

uređaju Zetasizer Nano ZS. Slika: a) prosječna veličina nanočestica i b) zeta potencijal

4.2. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja micelija plijesni u tami

4.2.1.Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni

Slika 16. prikazuje rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u tekućoj YES podlozi tijekom

168 sati pri 29 °C u tami, u prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica fulerena (10, 50 i

100 ng mL-1). Masa micelija je određivana u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata.

Glavni razlog zašto masa micelija nije određena nakon 24 sata uzgoja je činjenica da je u tom

satu uzgoja zabilježena masa niža od 1 mg. Iz slike je vidljivo kako krivulja porasta micelija

bez prisutnosti nanočestica fulerena (nC60) pokazuje lag fazu rasta tijekom prvih 48 sati,

trofofazu od 48 do 72 sata, dok nakon 96 sati rasta ulazi u idiofazu, odnosno stacionarnu fazu

rasta. Ukoliko se navedeno usporedi s krivuljom porasta micelija u prisutnosti koncentracija

nC60 od 10 i 100 ng mL-1 vidljiv je sličan trend porasta mase micelija kao i u kontrolnom uzgoju.

Page 57: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

45

Izuzetak čini primijenjena koncentracija nanočestica fulerena od

50 ng mL-1. Pri navedenoj koncentraciji porast mase micelija je viši u odnosu na porast mase

micelija pri kontrolnom uzgoju i pri koncentracijama nC60 od 10 i 100 ng mL-1 nakon 48 sati

uzgoja, dok je u između 72 i 120 sati uzgoja nešto niži. Navedene razlike potvrđene su

statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 16. Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u tekućoj

YES podlozi tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.2.2.Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1

Produkcija aflatoksina B1, B2, G1 i G2 plijesni A. flavus NRRL 3251 je određena u tekućoj

YES podlozi za uzgoj plijesni. U svim uzorcima je utvrđena prisutnost aflatoksina B1, dok su

utvrđene koncentracije aflatoksina B2, G1 i G2 ispod limita detekcije (LOD). Treba napomenuti

kako prisutnost aflatoksina G1 i G2 nije očekivana u ispitivanim uzorcima, budući da

produkcija aflatoksina G1 i G2 nije karakteristična za plijesan A. flavus (Bennet, 1987).

Page 58: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

46

Slika 17. Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 u tekućoj YES podlozi tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Utjecaj ispitivanih koncentracija nC60 na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 u YES podlozi tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C prikazuje Slika 17. Produkcija

aflatoksina je određena u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je vidljivo da

nanočestice fulerena značajno utječu na produkciju aflatoksina, pri čemu koncentracije nC60 od

10 i 100 ng mL-1 uzrokuju značajno sniženu produkciju aflatoksina u odnosu na kontrolni uzgoj,

odnosno pokazuju antiaflatoksikogeni učinak. Najbolji antiaflatoksikogeni učinak postignut je

pri koncentraciji nanočestica fulerena od 100 ng mL-1, pri kojoj tijekom 72 sata uzgoja plijesni

dolazi do potpune inhibicije produkcije aflatoksina, a u vremenu od 96 do 168 sati uzgoja

inhibicija produkcije aflatoksina iznosi od 65 do 99 % u odnosu na kontrolni uzgoj. Nešto slabiji

antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri koncentraciji nC60 od 10 ng mL-1, pri čemu je uočena

potpuna inhibicija produkcije aflatoksina tijekom 72 sata uzgoja dok u vremenu od 96 do 168

sati uzgoja inhibicija produkcije aflatoksina iznosi između 26 i 83 %. Ove varijacije u postoku

inhibicije dijelom se mogu pripisati i varijacijama u količini produciranih aflatoksina u

kontrolnom uzgoju. Naime, vidljivo je da se u kontrolnom uzgoju maksimalna količina

produciranih aflatoksina postiže nakon 72 sata, a potom količina blago opada do 168 sati

inkubacije. Svakako najzanimljiviji utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina je

Page 59: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

47

utjecaj koncentracije nC60 od 50 ng mL-1. Pri navedenoj koncentraciji uočava se da je količina

produciranih aflatoksina podjednaka ili nešto malo viša od količine producirane u kontrolnom

uzgoju. Pri tome je ključno navesti, da se u vremenu od 144 do 168 sati uzgoja pri navedenoj

koncentraciji nC60 postiže i značajno viša količina produciranih aflatoksina u odnosu na

kontrolni uzgoj. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

4.2.3.Utjecaj nanočestica fulerena na lipidnu peroksidaciju

Slika 18. Promjena koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

izloženom različitim koncentracijama nanočestica fulerena tijekom 168 sati uzgoja u tami pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Slika 18. prikazuje utjecaj nC60 na koncentraciju lipidnih peroksida izraženih kao reaktivni

spojevi tiobarbiturne kiseline (TBARS) u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168

sati uzgoja u tami pri 29 °C. Sadržaj reaktivnih spojeva tiobarbiturne kiseline je određivan u

periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo da se koncentracija lipidnih peroksida

u miceliju plijesni A. flavus izloženom nC60 tijekom 168 sati uzgoja blago mijenja u odnosu na

kontrolni uzgoj. Najveći utjecaj na koncentraciju TBARS vidljiv je u slučaju izloženosti plijesni

koncentraciji nC60 od 10 ng mL-1, pri kojoj se uočava snižena koncentracija lipidnih peroksida

tijekom 120 sati uzgoja u odnosu na kontrolni uzgoj. U slučaju ostalih primijenjenih

Page 60: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

48

koncentracija nanočestica fulerena vrijednosti koncentracije lipidnih peroksida su slične

vrijednostima određenim u kontrolnom uzgoju. Navedene razlike potvrđene su statističkom

analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.2.4.Utjecaj nanočestica fulerena na koncentraciju glutationa

Rezultati određivanja koncentracija reduciranog (GSH) i oksidiranog glutationa (GSSG) u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C u prisutnosti

nanočestica fulerena prikazani su u Tablicama 10. i 11. Koncentracije GSH i GSSG u miceliju

plijesni su određene svaka 24 sata u vremenskom periodu uzgoja od 48 do 168 sati te je vidljivo

da se mijenjaju s vremenom uzgoja. Isto tako, može se zamijetiti da ukoliko koncentracija GSH

u miceliju plijesni raste, koncentracija GSSG opada. Pri tome se može uočiti da se znatno

povećana koncentracija GSH, odnosno znatno snižena koncentracija GSSG u odnosu na

kontrolni uzgoj postiže pri koncentracijama nC60 od 50 i 100 ng mL-1. Za razliku od toga pri

koncentraciji nC60 od 10 ng mL-1 uočava se snižena koncentracija GSH i povišena koncentracija

GSSG u odnosu na kontrolni uzgoj.

Tablica 10. Koncentracija reduciranog glutationa (GSH) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ±

SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSH [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj nC60 (10 ng mL-1) nC60 (50 ng mL-1) nC60 (100 ng mL-1)

48 434,02 ± 6,10 434,83 ± 4,76 949,01 ± 121,26 886,62 ± 34,45

72 335,81 ± 14,58 276,34 ± 22,60 968,02 ± 93,09 426,73 ± 13,20

96 651,99 ± 15,63 224,38 ± 12,35 776,78 ± 112,87 556,24 ± 30,56

120 355,46 ± 20,44 217,51 ± 4,48 517,32 ± 23,75 615,45 ± 53,59

144 229,21 ± 16,03 254,39 ± 26,33 178,05 ± 17,51 387,48 ± 46,68

168 403,30 ± 44,67 234,59 ± 16,63 523,89 ± 75,67 246,46 ± 28,99

Page 61: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

49

Tablica 11. Koncentracija oksidiranog glutationa (GSSG) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ±

SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSSG [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj nC60 (10 ng mL-1) nC60 (50 ng mL-1) nC60 (100 ng mL-1)

48 896,42 ± 19,93 1239,6 ± 52,66 74,36 ± 18,17 295,26 ± 28,43

72 566,65 ± 14,45 801,74 ± 31,50 185,3 ± 47,04 409,43 ± 32,73

96 39,77 ± 3,96 451,42 ± 3,07 447,38 ± 57,13 127,03 ± 13,86

120 286,12 ± 25,23 432,56 ± 9,30 56,23 ± 2,52 74,73 ± 11,08

144 410,04 ± 17,67 343,95 ± 5,95 57,67 ± 4,49 51,92 ± 4,29

168 595,92 ± 70,21 328,69 ± 8,17 357,50 ± 15,51 300,16 ± 7,89

Iz koncentracija GSH i GSSG izračunat je omjer GSH i GSSG (GSH/GSSG) koji je jedan od

biljega oksidativnog stresa u stanici plijesni. Slika 19. prikazuje utjecaj nC60 na omjer

GSH/GSSG u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C.

Slika 19. Utjecaj nanočestica fulerena na omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Vidljiv je značajan utjecaj nC60 u koncentraciji od 50 i 100 ng mL-1 na povećanje omjera

GSH/GSSG, dok u slučaju najniže koncentracije nC60 ovaj učinak izostaje. Pri navedenim

koncentracijama najveći omjer GSH/GSSG se postiže između 120 i 144 sati inkubacije.

Značajna promjena omjera GSH/GSSG pri gore navedenim vremenima inkubacije može se

Page 62: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

50

zamijetiti i u kontrolnom uzgoju pri kojem su vrijednosti omjera GSH/GSSG niže. Štoviše, ova

promjena omjera u kontrolnim uzorcima se poklapa sa ulaskom u idiofazu (Slika 16), kao i

vremenom inkubacije nakon kojeg je zabilježena maksimalna produkcija aflatoksina (Slika 17).

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

4.2.5.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze

Utjecaj nC60 na aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja u tami pri 29 °C prikazuje Slika 20. Aktivnost Cu,Zn-SOD je određena u vremenskom

periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata.

Slika 20. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Vidljivo je da izloženost plijesni koncentracijama nC60 od 10 i 100 ng mL-1 tijekom 96 sati

inkubacije izaziva sniženu aktivnost Cu,Zn-SOD u odnosu na kontrolni uzgoj, dok primjena

koncentracije nC60 od 50 ng mL-1 dovodi do povećanja aktivnosti Cu,Zn-SOD. Svakako je

zanimljivo zamijetiti da aktivnosti Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni uzgojenom bez i u prisutnosti

nC60 koncentracija od 10 i 100 ng mL-1 značajno opadaju između 48 i 96 sati inkubacije, nakon

čega se ustaljuju. To može ukazivati na značajnu ulogu ovog enzima u ranim fazama rasta

Page 63: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

51

plijesni do ulaska u idiofazu. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom

na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.2.6.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze

Utjecaj nC60 na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja u tami pri 29 °C prikazuje Slika 21. Aktivnost Mn-SOD je određena u periodu od 48 do

168 sati uzgoja svaka 24 sata.

Slika 21. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerena dovodi do promjena aktivnosti

Mn-SOD u odnosu na kontrolni uzgoj. Tako, koncentracije nC60 od 10 i 100 ng mL-1 dovode

do sniženih aktivnosti Mn-SOD tijekom gotovo cijelog vremena inkubacije, a koncentracija od

50 ng mL-1 do povećane aktivnosti Mn-SOD do ulaska u idiofazu (od 48 do 72 sata inkubacije).

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Page 64: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

52

4.2.7.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze

Slika 22. prikazuje utjecaj nC60 na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Aktivnost CAT je određena u periodu od 48 do 168

sati uzgoja svaka 24 sata. Značajan porast aktivnosti CAT u miceliju kontrolnog uzgoja može

se uočiti između 48 i 72 sata. Nakon tog vremena aktivnosti CAT se ustaljuju, a na kraju

vremenskog perioda uzgoja ponovno je vidljivo povećanje aktivnosti. Izloženost micelija

plijesni nanočesticama fulerena tijekom uzgoja dovodi do promjena aktivnosti katalaze u

odnosu na kontrolni uzgoj. Koncentracije nC60 od 10 i 50 ng mL-1 uglavnom izazivaju smanjene

aktivnosti CAT u odnosu na kontrolni uzgoj, dok su u slučaju primijenjene koncentracije od

100 ng mL-1 razine aktivnosti slične kontrolnom uzgoju. Navedene razlike potvrđene su

statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 22. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Page 65: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

53

4.2.8.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze

Utjecaj nC60 na aktivnost GPX u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

u tami pri 29 °C prikazuje Slika 23. Aktivnost GPX je određena u periodu od 48 do 168 sati

uzgoja svaka 24 sata.

Slika 23. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni A.

flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerena dovodi do značajnih promjena

aktivnosti GPx u miceliju plijesni u odnosu na kontrolni uzgoj. Pri tome se kod primjene

koncentracije nC60 od 10 ng mL-1 može uočiti prosječno desetorostruko snižena aktivnost GPx

do 72 sata uzgoja, pri koncentraciji fulerena od 50 ng mL-1 prosječno trostruko snižena

aktivnost GPx u odnosu na kontrolni uzgoj tijekom svih 168 sati uzgoja, dok je u slučaju

koncentracije od 100 ng mL-1 prosječno trostruko snižena razina GPX zabilježena između 48 i

96 sati uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

Page 66: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

54

4.2.9.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze

Utjecaj nC60 na aktivnost GR u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

u tami pri 29 °C prikazuje Slika 24. Aktivnost GR je određena u periodu od 48 do 168 sati

uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da primjena 50 i 100 ng mL-1 nC60 izaziva povišenu aktivnost

GR u odnosu na kontrolni uzgoj nakon 96 i 120 sati uzgoja. U slučaju primjene 10 ng mL-1

nC60 vidljivo je dvostruko sniženje aktivnosti GR do 144 sata uzgoja. Navedene razlike

potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 24. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze u miceliju plijesni A.

flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Na temelju svih gore navedenih rezultata može se zaključiti da nanočestice fulerena utječu na

modulaciju oksidativnog stresa u stanicama plijesni A. flavus NRRL 3251, ovisno o

primijenjenoj koncentraciji. Pri tome bi se modulacija oksidativnog stresa mogla pripisati

antioksidativnom djelovanju kod najniže primjenjene koncentracije nC60 (10 ng mL-1) ili

prooksidativnom djelovanju kod primjene ostale dvije ispitivane koncentracije nC60 (50 i 100

ng mL-1). Snižene aktivnosti antioksidativnih enzima (CAT, GPX i GR) (Slika 22 do 24) te

snižena koncentracija TBARS (Slika 18) upućuju na antioksidativni učinak. Povećana

Page 67: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

55

koncentracija TBARS (50 i 100 ng mL-1 nC60) (Slika 18), te povišene aktivnosti Cu,Zn-SOD

(50 ng mL-1 nC60) (Slika 20) i Mn-SOD te CAT (50 i 100 ng mL-1 nC60) (Slika 21 i 22) upućuju

na prooksidativni učinak.

4.3. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja micelija plijesni u tami

4.3.1.Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni

Rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami, u

prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica fulerenola (10, 100 i 1000 ng mL-1) prikazan

je na Slici 25.

Slika 25. Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna

uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Masa micelija je određena u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Kako je već

prethodno navedeno, glavni razlog zašto masa micelija nije određena nakon 24 sata uzgoja je

činjenica da je u tom satu uzgoja zabilježena masa niža od 1 mg. Iz slike je vidljivo da izloženost

plijesni nanočesticama fulerenola koncentracije 10 i 100 ng mL-1 tijekom prvih 72 sata uzgoja

ne uzrokuje promjene porasta mase micelija u odnosu na kontrolni uzgoj, nakon čega se pod

Page 68: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

56

utjecajem FNP uočava nešto snižena masa poraslog micelija. Najviši antifungalni učinak

postiže se pri koncentraciji FPN od 1000 ng mL-1. Pri navedenoj koncentraciji porast mase

micelija je od 20 do 40 % niži u odnosu na porast mase micelija pri kontrolnom uzgoju i pri

koncentracijama FNP od 10 i 100 ng mL-1 do 120 sati uzgoja, dok su nakon tog vremena razlike

manje izražene. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

4.3.2.Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1

Produkcija aflatoksina B1, B2, G1 i G2 plijesni A. flavus NRRL 3251 je određena u tekućoj

YES podlozi za uzgoj plijesni. U svim uzorcima je utvrđena prisutnost aflatoksina B1, dok su

ostali aflatoksini (B2, G1, G2) bili ispod limita detekcije (LOD).

Slika 26. Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ±

SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Slika 26. prikazuje utjecaj FNP na produkciju aflatoksina B1 u YES podlozi tijekom 168 sati

uzgoja u tami pri 29 °C u prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica fulerenola (10, 100

i 1000 ng mL-1). Produkcija aflatoksina je određena je u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka

24 sata. Iz slike je vidljivo da nanočestice fulerena značajno utječu na produkciju aflatoksina.

Sve ispitivane koncentracije FNP uzrokuju značajno sniženu produkciju aflatoksina B1 u

Page 69: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

57

odnosu na kontrolni uzgoj, odnosno pokazuju antiaflatoksikogeni učinak. Najbolji

antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri koncentraciji FNP od 100 ng mL-1, pri kojoj tijekom

72 sata uzgoja plijesni dolazi do potpune inhibicije produkcije aflatoksina, a u vremenu od 96

do 168 sati uzgoja inhibicija produkcije aflatoksina iznosi od 72 do 96 % u odnosu na kontrolni

uzgoj. Nešto slabiji antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri koncentraciji FNP od

10 ng mL-1, pri čemu je uočena potpuna inhibicija produkcije aflatoksina tijekom 48 sata

uzgoja, dok u vremenu od 72 do 168 sati uzgoja inhibicija produkcije aflatoksina iznosi između

67 i 93 %. Najslabiji, ali također značajan antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri

koncentraciji FNP od 1000 ng mL-1 kada inhibicija produkcije aflatoksina iznosi između 51 i

62 % tijekom cijelog vremena uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.3.3.Utjecaj nanočestica fulerenola na lipidnu peroksidaciju

Utjecaj FNP na koncentraciju lipidnih peroksida izraženih kao reaktivni spojevi tiobarbiturne

kiseline (TBARS) u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri

29 °C prikazan je na Slici 27.

Slika 27. Promjena koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni A.flavus NRRL 3251

izloženom različitim koncentracijama nanočestica fulerenola tijekom 168 sati uzgoja u tami

pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Page 70: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

58

Sadržaj reaktivnih spojeva tiobarbiturne kiseline je određivan u periodu od 48 do 168 sati

uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola

tijekom 168 sati uzgoja dovodi do snižene koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni

u odnosu na kontrolni uzgoj. U prisutnosti 100 i 1000 ng mL-1 FNP sniženje koncentracije

TBARS u odnosu na kontrolni uzgoj iznosi od 2 do 4 puta, dok je koncentracija TBARS u

miceliju uzgojenom uz 10 ng mL-1 FNP za četvrtinu niža u odnosu na kontrolni uzgoj do 96

sata, a nakon 120 sati uzgoja slična koncentraciji u kontrolnom uzorku. Navedene razlike

potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.3.4.Utjecaj nanočestica fulerenola na koncentraciju glutationa

Rezultati određivanja koncentracija reduciranog (GSH) i oksidiranog glutationa (GSSG) u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C u prisutnosti

nanočestica fulerenola prikazani su u Tablicama 12 i 13. Koncentracije GSH i GSSG u miceliju

plijesni određene su svaka 24 sata u vremenskom periodu uzgoja od 48 do 168 sati te je vidljivo

da se mijenjaju s vremenom uzgoja. Kada se usporede vrijednosti za kontrolni uzgoj te uzgoj u

prisutnosti FNP, može se uočiti da koncentracije FNP od 10 i 100 ng mL-1 neznatno utječu na

promjene reduciranog i oksidiranog glutationa, dok koncentracija FNP od 1000 ng mL-1 dovodi

do značajno povišene koncentracije GSH, odnosno do značajno snižene koncentracije GSSG u

miceliju plijesni.

Tablica 12. Koncentracija reduciranog glutationa (GSH) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C u prisutnosti nanočestica fulerenola. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSH [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj FNP (10 ng mL-1) FNP (100 ng mL-1) FNP (1000 ng mL-1)

48 434,02 ± 6,10 574,91 ± 81,73 587,61 ± 16,50 418,04 ± 20,67

72 335,81 ± 14,58 486,76 ± 51,30 470,18 ± 10,08 684,99 ± 86,20

96 651,99 ± 15,63 232,32 ± 31,85 381,56 ± 26,93 751,4 ± 105,77

120 355,46 ± 20,44 59,29 ± 53,40 291,81 ± 5,44 932,07 ± 83,39

144 229,21 ± 16,03 274,96 ± 8,57 284,25 ± 17,51 973,26 ± 82,46

168 403,30 ± 44,67 335,78 ± 17,10 328,21 ± 8,29 641,05 ± 68,40

Page 71: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

59

Tablica 13. Koncentracija oksidiranog glutationa (GSSG) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C prisutnosti nanočestica fulerenola. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSSG [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj FNP (10 ng mL-1) FNP (100 ng mL-1) FNP (1000 ng mL-1)

48 896,42 ± 19,93 954,98 ± 26,71 680,65 ± 17,19 552,95 ± 20,97

72 566,65 ± 14,45 671,97 ± 4,31 602,41 ± 12,47 39,25 ± 7,21

96 39,77 ± 3,96 315,90 ± 4,03 616,47 ± 27,62 98,77 ± 9,48

120 286,12 ± 25,23 296,39 ± 5,50 419,13 ± 5,98 28,12 ± 4,77

144 410,04 ± 17,67 433,17 ± 4,30 427,49 ± 13,87 19,74 ± 3,30

168 287,63 ± 10,92 256,97 ± 4,75 897,34 ± 16,18 815,34 ± 23,53

Iz koncentracija GSH i GSSG izračunat je omjer GSH i GSSG (GSH/GSSG). Slika 28.

prikazuje utjecaj FNP na omjer GSH/GSSG u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Vidljivo je da FNP u koncentracijama od 10 i 100 ng mL-1 ne

utječu značajno na omjer GSH/GSSG u odnosu na kontrolni uzgoj, dok FNP u koncentraciji od

1000 ng mL-1 dovodi do značajnog povećanja omjera GSH/GSSG u usporedbi s kontrolnim

uzgojem. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u

Poglavlju 3.18.

Slika 28. Utjecaj nanočestica fulerenola na omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Page 72: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

60

4.3.5.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze

Slika 29. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Slika 29. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost citoplazmatske Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Aktivnost Cu,Zn-SOD je

određena u vremenskom periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da aktivnost

Cu,Zn-SOD opada između 48 i 72 sata inkubacije kod kontrolnog uzgoja i uzgoja u prisutnosti

FNP koncentracija 10 i 100 ng mL-1 nakon čega se više-manje ustaljuje na određenu vrijednost.

U slučaju najviše koncentracije FNP od 1000 ng mL-1 može se uočiti da je Cu,Zn-SOD još vrlo

aktivna nakon 72 sata uzgoja, a značajno opada nakon 96 sati uzgoja. Osim navedenog, može

se uočiti da plijesni pod utjecajem sve tri koncentracije FNP u ranoj fazi rasta (48 sati) pokazuju

veću aktivnost Cu,Zn-SOD od kontrolnog uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom

analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.3.6.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid dismutaze

Utjecaj FNP na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja u tami pri 29 °C prikazan je na Slici 30. Aktivnost Mn-SOD je određena u periodu od

48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerenola

Page 73: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

61

u koncentraciji od 10 i 1000 ng mL-1 dovodi do promjena aktivnosti Mn-SOD tijekom uzgoja

koje su različite od promjena aktivnosti u kontrolnom uzgoju. Tako se u prisutnosti

10 ng mL-1 FNP može uočiti povišena aktivnost Mn-SOD tijekom 72 sata, te snižena od 96 do

120 sati uzgoja, dok u prisutnosti 1000 ng mL-1 FNP povišena aktivnost od 96 do 120 sati

uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u

Poglavlju 3.18.

Slika 30. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.3.7.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze

Slika 31. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Aktivnost CAT je određena u periodu od 48 do 168

sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja dovodi do snižene aktivnosti katalaze u miceliju. Pri tome su u prisutnosti FNP od 10 i

100 ng mL-1 aktivnosti CAT u odnosu na kontrolni uzgoj prosječno manje za četvrtinu, a u

slučaju primijenjene koncentracije FNP od 1000 ng mL-1 prosječno dvostruko niže od

Page 74: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

62

kontrolnog uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 31. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.3.8.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze

Utjecaj FNP na aktivnost GPX u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

u tami pri 29 °C prikazuje Slika 32. Aktivnost GPX je određena u periodu od 48 do 168 sati

uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerenola modulira

aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni. Primjena FNP u koncentraciji od

1000 ng mL-1 dovodi do trostrukog sniženja aktivnosti GPx u odnosu na kontrolni uzgoj tijekom

čitavog vremena uzgoja, dok se u prisutnosti FNP od 10 i 100 ng mL-1 snižena aktivnost GPX

uočava do 72, odnosno 96 sati uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 75: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

63

Slika 32. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.3.9.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze

Slika 33. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost GR u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Aktivnost GR je određena u periodu od 48 do 168 sati

uzgoja svaka 24 sata. Izloženost plijesni tijekom uzgoja koncentracijama FNP od

10 i 1000 ng mL-1 uzrokuje blago povećanje aktivnosti GR tijekom 48 i 72 sata uzgoja, dok se

u slučaju koncentracije FNP od 100 ng mL-1 ovo povećanje ne uočava. Ulaskom u idiofazu

(96 sati uzgoja) razlike između kontrolnog uzgoja i uzgoja u prisutnosti FNP nestaju, da bi

potom nakon 144 sata uzgoja aktivnost GR bila povećana u slučaju primjene svih ispitivanih

koncentracija FNP u odnosu na kontrolni uzgoj. Navedene razlike potvrđene su statističkom

analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 76: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

64

Slika 33. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja u tami pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Temeljem gore navedenih rezultata, može se zaključiti da nanočestice fulerenola utječu na

modulaciju oksidativnog statusa plijesni A. flavus NRRL 3251, ovisno o primijenjenoj

koncentraciji. Najvjerojatniji razlog tomu je prooksidativno djelovanje nanočestica fulerenola

u podlozi za uzgoj plijesni, što se uočava prema povišenoj aktivnosti Cu,Zn-SOD (Slika 29) u

ranim fazama rasta micelija (do 72 sata). Usljed povećane aktivnosti Cu,Zn-SOD snižena je

razina ROS što za posljedicu ima sniženu koncentraciju TBARS (Slika 27) te snižene razine

aktivnosti antioksidativnih enzima (Cu,Zn-SOD, Mn-SOD, CAT i GPX) (Slika 29 do 32) te

sljedno tome i sniženu produkciju aflatoksina B1 (Slika 26).

Page 77: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

65

4.4.Utjecaj izloženosti plijesni A. flavus VIS svjetlu tijekom uzgoja na porast mase

micelija, koncentraciju lipidnih peroksida i glutationa, te aktivnost

antioksidativnih enzima

Obzirom da je ispitivanje utjecaja nanočestica fulerena i fulerenola na modulaciju oksidativnog

stresa plijesni A. flavus tijekom uzgoja bilo predviđeno osim uzgoja u tami i na režim 12 h tama/

12 sati izloženosti VIS svjetlu, bilo je potrebno ispitati utječe li uzgoj bez dodatka nanočestica

u navedenom režimu na ispitivane parametre u ovoj disertaciji.

Uočene razlike između uzgoja plijesni A. flavus u tami i uz izloženost VIS svjetlu u režimu 12

h tama/ 12 sati VIS svjetlo prikazani su u narednim podpoglavljima.

4.4.1.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na rast micelija

Slika 34. prikazuje rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u YES podlozi tijekom 168 sati

pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu. Masa micelija je određivana u periodu od 48 do

168 sati uzgoja svaka 24 sata.

Slika 34. Utjecaj VIS svjetla na rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

Vidljivo je da uzgoj plijesni uz izloženost VIS svjetlu dovodi do sniženog porasta mase micelija

u odnosu na uzgoj u tami. Pri tome se 3,5 puta manja masa postiže nakon 48 sati uzgoja, da bi

nakon 168 sati sniženje mase iznosilo 1,2 puta. Međutim, neovisno o uočenim razlikama može

Page 78: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

66

se zamjetiti da su krivulje porasta mase micelija sličnog trenda. Navedene razlike potvrđene su

statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.4.2.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na produkciju

aflatoksina B1

Utjecaj VIS svjetla na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL 3251 u YES podlozi

tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu prikazuje Slika 35.

Produkcija aflatoksina je određena u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je

vidljivo da izloženost plijesni VIS svjetlu tijekom submerznog uzgoja dovodi do značajno

snižene produkcije aflatoksina. Tako je nakon 48 sati uzgoja plijesni u režimu 12 h tama/12 sati

VIS svjetlo produkcija aflatoksina potpuno inhibirana, a od 72 do 168 sati uzgoja količina

produciranih aflatoksina niža je za 56 do 84 %, u odnosu na uzgoj u tami. Navedene razlike

potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 35. Utjecaj VIS svjetla na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL 3251 u

tekućoj mikrobiološkoj YES podlozi tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

Page 79: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

67

4.4.3. Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na lipidnu

peroksidaciju

Utjecaj VIS svjetla na koncentraciju lipidnih peroksida izraženih kao TBARS u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu

prikazan je Slikom 36. Sadržaj TBARS je određen je u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka

24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni VIS svjetlu u režimu 12 sati tama/12 sati VIS svjetlo

uzrokuje značajno sniženje koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni tijekom 168 sati

uzgoja. Tako je koncentracija TBARS uz izloženost VIS svjetlu 5 puta niža od koncentracije

pri uzgoju u tami nakon 48 sati uzgoja, a u narednim satima uzgoja varira od 2,7 – 1,8 puta.

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Slika 36. Utjecaj VIS svjetla na promjenu koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni

A.flavus NRRL 3251 tijekom 168 pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM

tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.4.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na odnos

reduciranog i oksidiranog glutationa

Slika 37. prikazuje utjecaj VIS svjetla na koncentraciju reduciranog (GSH) i oksidiranog

(GSSG) glutationa u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 prilikom uzgoja u tekućoj

mikrobiološkoj YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu.

Page 80: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

68

Iz slike je vidljivo da je tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu koncentracija

reduciranog glutationa u miceliju plijesni povećana u odnosu na uzgoj u tami prosječno za 6

puta, a oksidiranog glutationa do 120 sati uzgoja prosječno za 3,6 puta. Navedeno upućuje da

je uz izloženost VIS svjetlu koncentracija glutationa u miceliju plijesni znatno viša u odnosu na

uzgoj u tami.

Slika 37. Utjecaj VIS svjetla na omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: GSH ( - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla); GSSG (- -- - uzgoj u tami, - - - -

uzgoj pod utjecajem VIS svjetla)

Kada se promatra utjecaj VIS svjetla na omjer GSH i GSSG vidljivo je kako izloženost VIS

svjetlu utječe na povećanje omjera GSH/GSSG. Pri tome je omjer GSH/GSSG veći za

prosječno 7 puta pri uzgoju uz izloženost VIS svjetlu u odnosu na uzgoj u tami (Slika 38).

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Page 81: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

69

Slika 38. Utjecaj VIS svjetla na omjer omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u miceliju

plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.5.Utjecaj uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost VIS svjetlu na aktivnost

bakar,cink-superoksid dismutaze

Slika 39. prikazuje utjecaj VIS svjetla na aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu. Iz slike je

vidljivo da su tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu u miceliju plijesni povećane

razine aktivnosti Cu,Zn-SOD u odnosu na uzgoj u tami. Pri tome su razine aktivnosti Cu,Zn-

SOD veće za prosječno 1,5 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 82: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

70

Slika 39. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri

neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.6. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost manganove superoksid dismutaze

Utjecaj VIS svjetla na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu prikazan je Slikom 40. Iz slike je

vidljivo da su tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu u miceliju razine aktivnosti Mn-

SOD prosječno smanjene u odnosu na uzgoj u tami za 2,6 puta. Navedene razlike potvrđene su

statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 83: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

71

Slika 40. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri

neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.7. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost katalaze

Slika 41. prikazuje utjecaj VIS svjetla na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom uzgoja u YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS

svjetlu. Iz slike je vidljivo da su tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu u miceliju

plijesni smanjene razine aktivnosti CAT u odnosu na uzgoj u tami. Pri tome su razine aktivnosti

prosječno smanjene za 3,3 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 84: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

72

Slika 41. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri

neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.8.Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation peroksidaze

Slika 42. prikazuje utjecaj VIS svjetla na aktivnost GPX u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom uzgoja u YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS

svjetlu. Iz slike je vidljivo da su tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu razine

aktivnosti GPX u miceliju plijesni prosječno smanjene za 2,3 puta u odnosu na uzgoj u tami.

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Page 85: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

73

Slika 42. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ±

SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

4.4.9. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation reduktaze

Utjecaj VIS svjetla na aktivnost GR u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom uzgoja u

YES podlozi tijekom 168 sati pri 29 °C u tami te uz izloženost VIS svjetlu prikazuje Slika 43.

Iz slike je vidljivo da su tijekom uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu razine aktivnosti GR

u miceliju plijesni smanjene prosječno za 1,2 puta u odnosu na uzgoj u tami tijekom prvih 72

sata uzgoja. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan

u Poglavlju 3.18.

Page 86: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

74

Slika 43. Utjecaj VIS svjetla na aktivnost glutation reduktaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - uzgoj u tami, - uzgoj pod utjecajem VIS svjetla

Na temelju svih gore navedenih rezultata može se zaključiti da postoji značajna razlika u

ispitivanim parametrima između uzgoja plijesni uz izloženost VIS svjetlu i uzgoja u tami.

Sniženi porast mase micelija, snižena produkcija aflatoksina B1, smanjena koncentracija

TBARS, povećan omjer GSH/GSSG te snižene aktivnosti Mn-SOD, CAT, GPX i GR uz

istovremeno povećanu aktivnost Cu,Zn-SOD bilježe se pri uzgoju plijesni uz izloženost VIS

svjetlu.

Page 87: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

75

4.5.Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja micelija plijesni izloženog VIS svjetlu

4.5.1.Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni

Rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u YES podlozi tijekom

168 sati uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C u prisutnosti tri različite koncentracije nanočestica

fulerena (10, 50 i 100 ng mL-1) prikazan je Slikom 44. Masa micelija je određivana u periodu

od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je vidljivo kako krivulja porasta micelija

kontrolnog uzgoja pokazuje lag fazu rasta tijekom prvih 48 sati, trofofazu od 48 do 72 sata, dok

nakon 96 sati rasta ulazi u idiofazu, odnosno stacionarnu fazu rasta. Kada se navedeno usporedi

s krivuljama porasta micelija u prisutnosti različitih koncentracija nC60, vidljiv je sličan trend

porasta mase micelija. Isto tako se može uočiti da izloženost plijesni koncentracijama nC60 od

10, 50 i 100 ng mL-1 dovodi do većeg porasta mase micelija do 120 sati uzgoja. U slučaju

koncentracija nC60 od 50 i 100 ng mL-1 veća masa micelija zabilježena i nakon 144 sata uzgoja.

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Slika 44. Utjecaj nanočestica fulerena na rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost

± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Page 88: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

76

4.5.2.Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1

Produkcija aflatoksina B1, B2, G1 i G2 plijesni A. flavus NRRL 3251 je određena u tekućoj

YES podlozi za uzgoj plijesni. U svim uzorcima je utvrđena prisutnost aflatoksina B1, dok su

ostali aflatoksini (B2, G1, G2) bili ispod limita detekcije (LOD).

Slika 45. Utjecaj nanočestica fulerena na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Slika 45. prikazuje utjecaj ispitivanih koncentracija nC60 na produkciju aflatoksina B1 u tekućoj

mikrobiološkoj YES podlozi inokuliranoj s plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Produkcija aflatoksina je određena u periodu od 48

do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da nanočestice fulerena utječu na produkciju

aflatoksina ovisno o primijenjenoj koncentraciji. Tako se u slučaju izloženost plijesni

nanočesticama fulerena koncentracije 10 i 50 ng mL-1 uočava znatno povišena produkcija

aflatoksina B1 u odnosu na kontrolni uzgoj, dok je slučaju izloženosti koncentraciji od

100 ng mL-1 produkcija aflatoksina B1 podjednaka onoj u kontrolnom uzgoju. Pri koncentraciji

nC60 od 10 ng mL-1 produkcija aflatoksina je prosječno povećana 8,2 puta, a pri koncentraciji

od 50 ng mL-1 povećanje se kreće oko 4,8 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom

analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 89: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

77

4.5.3.Utjecaj nanočestica fulerena na lipidnu peroksidaciju

Utjecaj nC60 na sadržaj TBARS u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C prikazuje Slika 46. Sadržaj reaktivnih spojeva tiobarbiturne

kiseline je određivan u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata.

Slika 46. Promjena koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni A.flavus NRRL 3251

izloženom različitim koncentracijama nanočestica fulerena tijekom 168 sati uzgoja uz

izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna

uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Iz slike je vidljivo da koncentracija lipidnih peroksida u kontrolnom uzgoju raste između 48 i

96 sati, da bi se potom relativno ustalila na određenu vrijednost do kraja uzgoja. U slučaju

izloženost plijesni nanočesticama fulerena zamjetan je drugačiji trend promjena koncentracija

TBARS. Nakon 48 sati uzgoja plijesni u prisutnosti nanočestica fulerena koncentracija lipidnih

peroksida u miceliju plijesni je viša od kontrolnog uzgoja, a potom se snižava na razine slične

onima u kontrolnom uzgoju. Pri tome je ključno naglasiti da je intenzitet koncentracije TBARS

nakon 48 sati uzgoja obrnutno proporcionalan koncentraciji fulerena. Tako najviše TBARS

nastaje pri koncentraciji nC60 od 10 ng mL-1, a najmanje pri 100 ng mL-1. Navedene razlike

potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 90: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

78

4.5.4.Utjecaj nanočestica fulerena na koncentraciju glutationa

Rezultati određivanja koncentracija reduciranog (GSH) i oksidiranog glutationa (GSSG) u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu

pri 29 °C u prisutnosti nanočestica fulerena prikazani su u Tablicama 14 i 15. Koncentracije

GSH i GSSG u miceliju plijesni su određene svaka 24 sata u vremenskom periodu uzgoja od

48 do 168 sati te je vidljivo da se mijenjaju s vremenom uzgoja. Može se uočiti da je

koncentracija GSH u miceliju plijesni izloženom djelovanju nanočestica fulerena znatno niža

od koncentracije GSH u kontrolnom uzgoju, te da je obrnutno proporcionalna primijenjenoj

koncentraciji nC60. Sukladno tome koncentracija oksidiranog glutationa (GSSG) je u miceliju

plijesni izloženih nC60 veća od kontrolnog uzgoja.

Tablica 14. Koncentracija reduciranog glutationa (GSH) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSH [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj nC60 (10 ng mL-1) nC60 (50 ng mL-1) nC60 (100 ng mL-1)

48 2165,40 ± 10,84 169,99 ± 19,92 651,92 ± 18,14 647,43 ± 107,78

72 2166,58 ± 31,24 168,38 ± 34,11 341,00 ± 24,60 1271,79 ± 80,97

96 1933,38 ± 22,08 185,07 ± 11,61 341,01 ± 11,54 685,48 ± 61,60

120 2155,68 ± 24,05 273,81 ± 42,72 303,14 ± 35,21 770,71 ± 61,80

144 2108,10 ± 68,84 146,78 ± 27,95 423,00 ± 25,37 320,54 ± 43,29

168 2448,54 ± 78,98 2,73 ± 0,00 307,63 ± 19,29 417,29 ± 54,93

Tablica 15. Koncentracija oksidiranog glutationa (GSSG) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSSG [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj nC60 (10 ng mL-1) nC60 (50 ng mL-1) nC60 (100 ng mL-1)

48 848,51 ± 33,69 1007,40 ± 17,90 1175,76 ± 14,44 1362,75 ± 34,48

72 675,05 ± 28,80 568,90 ± 20,28 1083,60 ± 13,76 1287,56 ± 18,20

96 443,36 ± 10,05 311,38 ± 11,02 731,95 ± 11,01 897,53 ± 13,18

120 416,45 ± 8,18 297,55 ± 6,09 842,6 ± 34,03 901,89 ± 13,69

144 313,12 ± 22,07 250,39 ± 9,47 920,93 ± 18,01 788,82 ± 8,26

168 287,63 ± 10,92 256,97 ± 4,75 897,34 ± 16,18 815,34 ± 23,53

Page 91: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

79

Iz koncentracija GSH i GSSG izračunat je omjer GSH i GSSG (Slika 47). Vidljiv je značajan

utjecaj nC60 na sniženje omjera GSH/GSSG u odnosu na kontrolni uzgoj pri svim ispitivanim

koncentracijama. Pri tome, u odnosu na kontrolni uzgoj, omjer GSH/GSSG tijekom vremena

opada u rasponu od tri do osam puta i to u slučaju svih ispitivanih koncentracija nC60. Navedene

razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 47. Utjecaj nanočestica fulerena na omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.5.5. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze

Slika 48. prikazuje utjecaj nC60 na aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost Cu,Zn-SOD je

određena u vremenskom periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je vidljiv trend

porasta aktivnosti Cu,Zn-SOD tijekom 168 sati inkubacije kontrolnog uzgoja, kao i uzgoja u

prisutnosti svih ispitivanih koncentracija nanočestica fulerena. Izloženost plijesni

koncentracijama nC60 od 10 i 50 ng mL-1 tijekom 120 sati inkubacije izaziva povećanu aktivnost

Cu,Zn-SOD u odnosu na kontrolni uzgoj, dok primjena koncentracije nC60 od 100 ng mL-1

dovodi do snižene aktivnosti Cu,Zn-SOD tijekom svih 168 sati uzgoja, i to prosječno

dvostrukog od 48 do 120 sata uzgoja, odnosno četvrostrukog od 120 do 144 sata uzgoja.

Page 92: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

80

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Slika 48. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.5.6. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze

Utjecaj nC60 na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C prikazan je Slikom 49. Aktivnost Mn-SOD je

određena u vremenskom periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je vidljivo da

izloženost plijesni nC60 dovodi do povećanja aktivnosti Mn-SOD u odnosu na kontrolni uzgoj.

Pri tome je ovo povećanje obrnuto proporcionalno primijenjenoj koncentraciji fulerena. Tako

izloženost koncentraciji od 10 ng mL-1 izaziva najveće povećanje aktivnosti Mn-SOD,

koncentraciji od 50 ng mL-1 u manjoj mjeri, dok je pod utjecajem 100 ng mL-1 nC60 aktivnost

Mn-SOD neznatno viša od aktivnosti kontrolnog uzgoja. Navedene razlike potvrđene su

statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 93: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

81

Slika 49. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost manganove superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.5.7.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze

Slika 50. prikazuje utjecaj nC60 na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost CAT je određena u

periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike je vidljivo da aktivnost katalaze u

miceliju plijesni kontrolnog uzgoja raste do 72 sata, da bi se nakon toga više-manje ustalila na

određenu vrijednost sve do 168 sati. Nasuprot tome, u miceliju plijesni izloženom djelovanju

nC60 od 10 i 50 ng mL-1 može se uočiti stalni porast aktivnosti katalaze između 48 i 168 sati. U

slučaju najviše koncentracije nC60 od 100 ng mL-1 aktivnost katalaze opada između 48 i 72 sata,

nakon čega se više-manje ustaljuje. Uz navedeno, bitno je za naglasiti su razine aktivnosti

katalaze u miceliju plijesni izloženog djelovanju nC60 od 50 ng mL-1 više od aktivnosti

kontrolnog uzgoja, a u slučaju nC60 od 100 ng mL-1 prosječno upola smanjene od 72 do 168

sati. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u

Poglavlju 3.18.

Page 94: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

82

Slika 50. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost katalaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.5.8.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze

Slika 51. prikazuje utjecaj nC60 na aktivnost GPX u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost GPX je određena u

periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Izloženost plijesni nanočesticama fulerena

koncentracije 50 i 100 ng mL-1 dovodi do značajnih promjena aktivnosti GPx u miceliju plijesni

u odnosu na kontrolni uzgoj. Pri tome je vidljivo značajno sniženje aktivnosti GPX tijekom svih

168 sati uzgoja uz izloženost koncentracijama nC60 od 50 i 100 ng mL-1. Za razliku od toga u

prisutnosti 10 ng mL-1 nC60 značajno niže razine aktivnosti GPX mogu se uočiti samo između

48 i 72 sata. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan

u Poglavlju 3.18.

Page 95: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

83

Slika 51. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni A.

flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

4.5.9.Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze

Utjecaj nC60 na aktivnost GR u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C prikazuje Slika 52. Aktivnost GR je određena u periodu od

48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni koncentracijama nC60 od

50 i 100 ng mL-1 nC60 izaziva snižene aktivnosti GR u odnosu na kontrolni uzgoj. Pri tome su

u slučaju koncentracije fulerena od 50 ng mL-1 aktivnosti GR niže tijekom svih 168 sati uzgoja.

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Page 96: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

84

Slika 52. Utjecaj nanočestica fulerena na aktivnost glutation reduktaze u miceliju plijesni A.

flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 50 ng mL-1, - 100 ng mL-1

Na temelju svih gore navedenih rezultata može se zaključiti da nanočestice fulerena utječu na

modulaciju oksidativnog statusa plijesni A. flavus NRRL 3251. Modulacija oksidativnog

statusa može se pripisati oksidativnom djelovanju nanočestica fulerena u kombinaciji s VIS

svjetlom i to pri koncentracijama od 10 i 50 ng mL-1. Biljezi modulacije oksidativnog stresa u

stanicama plijesni koji ukazuju na oksidativni učinak nanočestica su povećana produkcija

AFB1 (Slika 45), povećana koncentracija TBARS do 48 sati uzgoja (Slika 46), snižen omjer

GSH/GSSG (Slika 47) te povećana aktivnosti antioksidativnih enzima (Cu,Zn-SOD, Mn-SOD,

CAT) (Slika 48 do 50).

Page 97: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

85

4.6. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola

tijekom uzgoja micelija plijesni izloženog VIS svjetlu

4.6.1. Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni

Slika 53. prikazuje rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 u YES podlozi tijekom 168 sati

uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C, u prisutnosti tri različite koncentracije FNP (10, 100 i 1000

ng mL-1). Masa micelija je određivana u periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Iz slike

je vidljiv sličan trend porasta mase micelija u prisutnosti 10 i 1000 ng mL-1 FNP kao i

kontrolnog uzgoja. Međutim, izloženost plijesni koncentraciji FNP od 100 ng mL-1 izaziva

nešto drugačiji trend porasta, produženje trofofaze do 96 sati, a potom nešto niže vrijednosti

mase produciranog micelija u odnosu na kontrolni uzgoj kao i koncentracije nC60 od 10 i 1000

ng mL-1. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u

Poglavlju 3.18.

Slika 53. Utjecaj nanočestica fulerenola na rast micelija plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju

vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Page 98: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

86

4.6.2. Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1

Produkcija aflatoksina B1, B2, G1 i G2 plijesni A. flavus NRRL 3251 je određena u tekućoj

YES podlozi za uzgoj plijesni. U svim uzorcima je utvrđena prisutnost aflatoksina B1, dok su

ostali aflatoksini (B2, G1, G2) bili ispod limita detekcije (LOD).

Slika 54. Utjecaj nanočestica fulerenola na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Utjecaj ispitivanih koncentracija FNP na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus NRRL

3251 u YES podlozi tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C, ispitivan je u

periodu od 48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata (Slika 54). Vidljivo je da nanočestice fulerenola

utječu na povećanu produkciju aflatoksina B1 u trofofazi i ranoj idiofazi u odnosu na kontrolni

uzgoj. U trofofazi i ranoj idiofazi (48 do 96 sati) produkcija aflatoksina B1 je povećana za

prosječno 3,1 puta pri koncentraciji FNP od 10 ng mL-1, za 3,9 puta pri 100 ng mL-1 FNP te 2,7

puta pri 1000 ng mL-1 FNP. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom

na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 99: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

87

4.6.3. Utjecaj nanočestica fulerenola na lipidnu peroksidaciju

Slika 55. Promjena koncentracije lipidnih peroksida u miceliju plijesni A.flavus NRRL 3251 u

prisustvu različitih koncentracija nanočestica fulerenola tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost

VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Slika 55. prikazuje utjecaj FNP na koncentraciju lipidnih peroksida izraženih kao reaktivni

spojevi tiobarbiturne kiseline (TBARS) u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom

168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Sadržaj TBARS je određivan u periodu od

48 do 168 sati uzgoja svaka 24 sata. Vidljivo je da je koncentracija lipidnih peroksida u miceliju

plijesni A. flavus izloženom FNP viša od koncentracije u kontrolnom uzgoju tijekom 168 sati.

Najveći utjecaj na koncentraciju TBARS uočava se u slučaju izloženosti plijesni FNP u

koncentracijama od 10 i 100 ng mL-1. Pri tome je vidljiva povišena koncentracija TBARS za

1,5 puta (10 ng mL-1 FNP), odnosno za 1,7 puta (100 ng mL-1 FNP). U slučaju 1000 ng mL-1

FNP koncentracija lipidnih peroksida je povećana u odnosu na kontrolni uzgoj u ranim fazama

rasta micelija (48 i 72 sata uzgoja), a nakon toga poprima vrijednosti podjednake onima u

kontrolnom uzgoju. Navedene razlike su potvrđene statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

Page 100: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

88

4.6.4.Utjecaj nanočestica fulerenola na koncentraciju glutationa

Rezultati određivanja koncentracija reduciranog (GSH) i oksidiranog glutationa (GSSG) u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu

pri 29 °C u prisutnosti nanočestica fulerenola prikazani su u Tablicama 16 i 17. Koncentracije

GSH i GSSG u miceliju plijesni su određene svakih 24 sata u vremenskom periodu od 48 do

168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do 168 sati za uzgoj u prisutnosti nanočestica

fulerenola. Glavni razlog zbog kojeg u uzgoju plijesni izloženom djelovanju FNP nisu određene

koncentracije GSH i GSSG nakon 48 sati uzgoja je nedovoljno proizvedena masa micelija

nephodna za analize. Iz tablice je vidljivo je da sniženu koncentraciju GSH u odnosu na

kontrolni uzgoj izazivaju sve ispitivane koncentracije FNP, dok se pri koncentracijama FNP od

10 i 100 ng mL-1 uočava povišena koncentracija GSSG u odnosu na kontrolni uzgoj. Za razliku

od toga, koncentracija FNP od 1000 ng mL-1 izaziva sniženu koncentraciju GSSG u odnosu na

kontrolni uzgoj.

Tablica 16. Koncentracija reduciranog glutationa (GSH) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSH [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj FNP (10 ng mL-1) FNP (100 ng mL-1) FNP (1000 ng mL-1)

48 2165,40 ± 10,84

72 2166,58 ± 31,24 458,76 ± 48,33 849,90 ± 62,60 781,37 ± 52,00

96 1933,38 ± 22,08 348,23 ± 53,36 334,41 ± 33,44 578,19 ± 48,28

120 2155,68 ± 24,05 835,35 ± 63,01 543,31 ± 70,23 617,15 ± 78,69

144 2108,10 ± 68,84 271,65 ± 47,55 916,18 ± 70,23 417,50 ± 52,87

168 2448,54 ± 78,98 85,76 ± 68,43 430,32 ± 48,97 682,59 ± 53,50

Tablica 17. Koncentracija oksidiranog glutationa (GSSG) u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati predstavljaju

srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Vrijeme [h] GSSG [nmol g(s.t.)

-1]

Kontrolni uzgoj FNP (10 ng mL-1) FNP (100 ng mL-1) FNP (1000 ng mL-1)

48 848,51 ± 33,69

72 675,05 ± 28,80 1082,85 ± 30,68 1108,93 ± 29,17 364,14 ± 28,96

96 443,36 ± 10,05 505,23 ± 11,32 469,48 ± 13,53 161,82 ± 17,40

120 416,45 ± 8,18 523,10 ± 13,62 480,59 ± 8,14 208,03 ± 22,01

144 313,12 ± 22,07 544,22 ± 5,02 556,89 ± 10,40 132,38 ± 20,97

168 287,63 ± 10,92 472,31 ± 19,26 335,90 ± 6,35 133,87 ± 12,57

Page 101: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

89

Slika 56. Utjecaj nanočestica fulerenola na omjer reduciranog i oksidiranog glutationa u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Iz koncentracija GSH i GSSG izračunat je omjer prikazan na Slici 56. Vidljiv je značajan utjecaj

10 i 100 ng mL-1 FNP na sniženje omjera GSH/GSSG, dok je u slučaju najviše koncentracije

FNP ovaj učinak nešto slabiji. Primjenom 10 i 100 ng mL-1 FNP postiže se smanjenje omjera

GSH/GSSG tijekom vremena uzgoja za prosječno 7,6 te 5,1 puta. Štoviše, kod istih

koncentracija FNP je zamijećena i najveća produkcija aflatoksina B1 (Slika 54). U slučaju

1000 ng mL-1 FNP postiže se smanjenje omjera GSH/GSSG tijekom vremena uzgoja za

prosječno 1,5 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

Page 102: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

90

4.6.5. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid

dismutaze

Slika 57. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost bakar,cink-superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Slika 57. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL

3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost Cu,Zn-SOD je

određena u vremenskom periodu od 48 do 168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do

168 sati za uzgoj u prisutnosti nanočestica fulerenola svaka 24 sata. Nedovoljna masa

produciranog micelija nakon 48 sati uzgoja u prisutnosti FNP, glavni je razlog zašto nakon 48

sati nije određena aktivnost Cu,Zn-SOD u miceliju. Iz slike je vidljivo da izloženost plijesni

nanočesticama fulerenola uzrokuje snižene razine aktivnosti Cu,Zn-SOD tijekom 168

inkubacije u odnosu na kontrolni uzgoj. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

4.6.6. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid

dismutaze

Utjecaj FNP na aktivnost Mn-SOD u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati

uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C prikazana je Slikom 58. Aktivnost Mn-SOD je

određena u periodu od 48 do 168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do 168 sati za uzgoj

Page 103: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

91

u prisutnosti nanočestica fulerenola svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni FNP dovodi

do povećanja aktivnosti Mn-SOD u odnosu na kontrolni uzgoj. Tako su pri koncentraciji FNP

od 1000 ng mL-1 razine aktivnosti Mn-SOD nešto više ili podjednake razinama aktivnosti

zabilježenim u miceliju kontrolnog uzgoja. U slučaju FNP koncentracije od 100 ng mL-1

aktivnosti Mn-SOD su prosječno 1,5 puta više, a pri koncentraciji FNP od 10 ng mL-1 prosječno

više za 1,3 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način

opisan u Poglavlju 3.18.

Slika 58. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost manganove superoksid dismutaze u

miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri

29 °C. Rezultati predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.6.7. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze

Slika 59. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost CAT u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost CAT je određena u

periodu od 48 do 168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do 168 sati za uzgoj u prisutnosti

nanočestica fulerenola svaka 24 sata. Iz slike je vidljivo da su razine aktivnosti katalaze u

miceliju plijesni izloženom djelovanju FNP snižene ili podjednake razinama aktivnosti u

miceliju kontrolnog uzgoja. Pri tome se može zamijetiti da se najviše sniženje razina aktivnosti

CAT uočava u miceliju plijesni izloženog djelovanju FNP koncentracije 100 ng mL-1.

Page 104: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

92

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Slika 59. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost katalaze u miceliju plijesni A. flavus

NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.6.8.Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze

Utjecaj FNP na aktivnost GPX u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja

uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C prikazan je Slikom 60. Aktivnost GPX je određena u periodu

od 48 do 168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do 168 sati za uzgoj u prisutnosti

nanočestica fulerenola svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni nanočesticama fulerenola

koncentracije 10 i 100 ng mL-1 izaziva sniženu aktivnost GPX nakon 72 sata uzgoja, da bi

potom aktivnosti GPX bile podjednake aktivnostima u kontrolnom uzgoju. Za razliku od toga

izloženost plijesni koncentraciji FNP od 1000 ng mL-1 izaziva povećanu aktivnost GPX nakon

72 sata uzgoja, da bi potom od 96 do 168 sati razina aktivnosti GPX bila niža od kontrolnog

uzgoja za prosječno 3,7 puta. Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom

provedenom na način opisan u Poglavlju 3.18.

Page 105: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

93

Slika 60. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation peroksidaze u miceliju plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

4.6.9. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze

Slika 61. prikazuje utjecaj FNP na aktivnost GR u miceliju plijesni A. flavus NRRL 3251

tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Aktivnost GR je određena u periodu

od 48 do 168 sati za kontrolni uzgoj, te u periodu od 72 do 168 sati za uzgoj u prisutnosti

nanočestica fulerenola svaka 24 sata. Vidljivo je da izloženost plijesni koncentracijama

fulerenola od 100 i 1000 ng mL-1 izaziva sniženu aktivnost GR u odnosu na kontrolni uzgoj.

Navedene razlike potvrđene su statističkom analizom provedenom na način opisan u Poglavlju

3.18.

Page 106: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

94

Slika 61. Utjecaj nanočestica fulerenola na aktivnost glutation reduktaze u miceliju plijesni A.

flavus NRRL 3251 tijekom 168 sati uzgoja uz izloženost VIS svjetlu pri 29 °C. Rezultati

predstavljaju srednju vrijednost ± SEM tri neovisna uzgoja.

Legenda: - kontrolni uzgoj, - 10 ng mL-1, - 100 ng mL-1, - 1000 ng mL-1

Na temelju svih gore navedenih rezultata može se zaključiti da nanočestice fulerenola utječu na

modulaciju oksidativnog statusa plijesni A. flavus NRRL 3251. Pri tome bi se modulacija

oksidativnog stresa mogla pripisati oksidativnom djelovanju FNP koji u miceliju plijesni

dovode do povećane koncentracije TBARS (Slika 55), sniženju omjera GSH/GSSG (Slika 56),

te povećanoj aktivnosti Mn-SOD (Slika 58). Sve ovo dovodi do povećane produkcije

aflatoksina B1 u trofofazi i počeku idiofaze (Slika 54).

Page 107: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

95

5. RASPRAVA

Nanočestice fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24 jedna su od skupina nanomaterijala na bazi

ugljika koja je zbog svojih specifičnih kemijskih, mehaničkih, električnih i optičkih svojstava

nailazi na sve veću primjenu u različitim granama industrije. Shodno tome, uslijed porasta

globalne proizvodnje fulerena postoji sve veća opasnost od njihova gomilanja u okolišu. Pri

tome, gomilanje u okolišu može biti rezultat: a) otpuštanja u okoliš tijekom procesa proizvodnje

kako čistih fulerena i fulerenola tako i komercijalnih proizvoda koji u svom sastavu sadrže iste,

b) izgaranja fosilnih goriva u motorima s unutrašnjim izgaranjem, bilo u vozilima ili motora u

tvorničkim postrojenjima, c) uporabe proizvoda koji sadrže fuleren ili fulerenol te d) odlaganja

proizvoda koji sadrže iste (Fortner i sur., 2005; Hotze i sur., 2008; Piccinio i sur., 2012; Sanchis

i sur., 2014; 2016). U prilog tomu govore istraživanja o prisutnosti fulerena u atmosferi, tlu i

vodama. Naime, u atmosferi na području Mediterana pronađeno i do 49,31 ng m-3 fulerena C60

te do 233,8 ng m-3 fulerena C70 (Sanchis i sur., 2012), u otpadnim vodama s područja Španjolske

do 19,1 µg L-1, riječnim vodama do 7,8 ng L-1 fulerena C60, u sedimentima rijeka s istog

područja 0,7 µg kg-1, a tlu na područje Španjolske i Saudijske Arabije do 6,83 µg kg-1 fulerena

C60 (Sanchis i sur., 2013). Upravo iz razloga povećane prisutnosti nanočestica fulerena u

okolišu provode se različita istraživanja njihova utjecaja na mikroorganizme, vodene organizme

i kulture stanica i tkiva (Aoshima i sur., 2009; Avanasi i sur., 2014; Foley i sur., 2002; Fortner

i sur., 2005; Gao i sur., 2011; Hadduck i sur., 2010; Huang i sur., 2014; Isaacson i sur. 2007;

Johnson-Lyles i sur., 2010; Kamat i sur., 1998; 2000; Lyon i sur., 2006; Oberdorster, 2004;

Ratnikova i sur., 2011; Sayes i sur., 2004; Unković i sur., 2015). K tome, vodeći računa o

kemijskoj transformaciji fulerena u okolišu, te potencijalnom nastanku fulerenola, istraživanja

su proširena i na utjecaj ove vrste nanočestica. Antimikrobni/toksični učinak ponajprije se

pripisuje načinu pripreme suspenzija nanočestica fulerena C60, veličini nanočestica,

primijenjenoj koncentraciji, vrsti ispitivanog mikroorganizma te načinu i uvjetima uzgoja.

Ustanovljeno je da: i) nanočestice fulerena C60 potpuno inhibiraju rast B. subtillisa ili E. coli

(Fortner i sur., 2005; Lyon i sur., 2005; 2006), ii) da nanočestice fulerena uzrokuju oksidaciju

proteina, promjene membranskog potencijala i prekid staničnog disanja (Lyon i sur., 2008a;

2008b), iii) nanočestice fulerenola razaraju stanični citoskelet, dovode do gubitka

membranskog potencijala te snižene produkcije ATP (Johnson-Lyles i sur., 2010) te iv) da

nanočestice fulerena i fulerenola direktno oksidiraju građevne molekule stanice (Lyon i sur;

Page 108: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

96

2008a; 2008b), ili se oksidacija molekula može pripisati generiranju reaktivnih vrsta kisika u

vodenim otopinama posebice pod utjecajem UV ili VIS zračenja (Kamat i sur., 1998; 2000;

Kasermann i Kempf, 1997; Marković i sur., 2007; Sayes i sur., 2004).

Svakako, jedno od najmanje istraženih područja antimikrobnog učinka nanočestica fulerena i

fulerena je interakcija s mikotoksikogenim plijesnima, a posebice sa plijesni A. flavus. Ova

saprofitna plijesan je oportunistički patogen, koji producira aflatoksine. U okolišu je široko

rasprostranjena pri čemu je prisutna u obliku micelija, sklerocija i spora. Aflatoksinima

kontaminira kukuruz, pšenicu, orašaste plodove, pamuk i začine (Heydati i sur., 2007; Klich,

2007). Obzirom na rasprostranjenost i životni ciklus ove plijesni te rasprostranjenost i prisutnost

nanočestica fulerena i fulerenola u okolišu vjerojatnost za interakciju s nC60 i FNP je vrlo velika.

Upravo iz gore navedenog cilj je ove disertacije bio ispitati utjecaj nanočestica fulerena C60

(nC60) i fulerenola C60(OH)24 (FNP) na modulaciju oksidativnog stresa, produkciju aflatoksina

i rast plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251. Pri tome je pretpostavljeno da će nC60 i FNP

modulirati oksidativni stres plijesni A. flavus ovisno o primijenjenoj koncentraciji i uvjetima

uzgoja, kao i ovisno o izloženosti VIS svjetlu. Očekivano je da će smanjena razina oksidativnog

stresa izazvati antiaflatoksikogeni učinak, povišena razina aflatoksikogeni i/ili antifungalni

učinak, a oksidativni stres kvazistacionarne razine povećani rast micelija plijesni i povećanu

produkciju aflatoksina.

5.1. Karakterizacija suspenzija nanočestica fulerena i fulerenola

Prema definiciji Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (Rauscher i sur., 2015)

nanočesticama se smatraju prirodne, slučajno ili namjerno proizvedene čestice koje

pojedinačno, kao agregati ili aglomerati imaju vanjski promjer između 1 i 100 nm, i to najmanje

50% od ukupnog broja čestica. Pri tome se u slučaju fulerena, listića grafena i ugljikovih

nanocjevčica, nanočesticama smatraju i čestice kod kojih je jedna ili više vanjskih dimenzija

manja od 1 nm. Kako bi se utvrdilo da pripremljene nanočestice fulerena i fulerenola ispitivane

u ovoj disertaciji svojim promjerom odgovaraju definiciji, provedena je karakterizacija

nanočestica određivanjem hidrodinamičkog radijusa primjenom metode dinamičkog raspršenja

svjetlosti (DLS). Uz navedeno, određen je i zeta potencijal nanočestica primjenom metode

elektroforetskog rasipanja svjetlosti (ELS). Naime, u ovom su istraživanju pripremane vodene

suspenzije nanočestica fulerena i fulerenola. Glavni razlog pripreme vodenih suspenzija

nanočestica su literaturni podatci koji pokazuju da u slučaju nanočestica pripremljenih

Page 109: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

97

izmjenom organskog otapala antimikrobni učinak može biti posljedica zaostatka otapala

zarobljenih u strukturi aglomerata nanočestica.

Rezultati određivanja hidrodinamičkog radijusa nC60 i FNP (Slika 14 i 15) pokazali su da se

radi o polidisperznom sustavu gdje 62,5% nanočestica fulerena i 100% nanočestica fulerenola

imaju promjer manji od 100 nm, što znači da se proizvedene nanočestice mogu i u pravom

smislu smatrati nanočesticama. Nadalje, srednja vrijednost hidrodinamičkog promjera nC60 po

broju iznosila je 78 nm, a FNP 10 nm. Proizvedene suspenzije nC60 posjedovale su zeta

potencijal od -24,5 mV, a suspenzije FNP -34,9 mV.

Slične vrijednosti hidrodinamičkog radijusa i zeta potencijala nanočestica fulerena i fulerenola

mogu se pronaći u dostupnim literaturnim izvorima. Naime, Lyon i sur. (2006) su ustanovili da

prosječna veličina nanočestica fulerena pripremljenih na isti način kao i u ovoj disertaciji iznosi

74,9 nm, Park i sur. (2010) navode veličinu nanočestica od 46,7 ±18,6 nm, a prema Fortneru i

sur. (2005) ona iznosi oko 100 nm. U slučaju nanočestica fulerenola prosječni hidrodinamički

radijus prema Unkoviću i sur. (2015) iznosi 8,7 nm, a Johnson-Lyles i sur. (2010) 15,7 nm. Pri

tome se referirani zeta potencijal nanočestica fulerena kreće od -30,24 mV (Park i sur., 2010)

do -36 mV (Fortner i sur., 2005), a za nanočestice fulerenola od -34,4 mV (Ratnikova i sur.,

2011) do -53,3 mV (Unković i sur., 2015).

5.2. Usporedba uzgoja plijesni A. flavus u tami i uz izloženost VIS svjetlu na porast mase

micelija, koncentraciju lipidnih peroksida i glutationa, te aktivnost antioksidativnih

enzima

Obzirom da je ovo istraživanje utjecaja nanočestica fulerena i fulerenola na plijesan A. flavus

provedeno u tami te uz izloženost VIS svjetlu u režimu 12 h tama/12 sati VIS svjetlo bilo je

potrebno utvrditi postoje li razlike pri uzgoju plijesni pri ova dva uvjeta, posebice sa stanovišta

potencijalne usporedbe rezultata utjecaja nanočestica na plijesan prilikom uzgoja u tami te uz

izloženost svjetlu. U literaturi se mogu pronaći oprečne informacije o utjecaju svjetla na

produkciju aflatoksina B1. Tako su Aziz i Mousa (1997) pronašli da tijekom uzgoja uz

izloženost svjetlu plijesan A. flavus producira više, a Joffe i Lisker (1969) manje aflatoksina

B1. Pri tome istraživanja Aziza i Mouse (1997) upućuju da izloženost svjetlu tijekom uzgoja

utječe i na porast biomase plijesni A. flavus.

Za razliku od Aziza i Mouse (1997) rezultati ovog istraživanja pokazuju negativan utjecaj

svjetla na porast biomase. Naime, tijekom uzgoja micelija plijesni A. flavus u tekućoj YES

podlozi pri 29°C tijekom 168 sati u tami i uz izloženost svjetlu (Slika 34) ustanovljeno je da

Page 110: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

98

izloženost VIS svjetlu dovodi do sniženja mase micelija 1,2 do 3,5 puta u odnosu na uzgoj u

tami. U oba slučaja krivulja porasta mase micelija bila je karakteristična za rast

mikroorganizama. Plijesan A. flavus nalazila se tako u lag fazi rasta tijekom prvih 48 sati,

trofofazi od 48 do 72 sata, a nakon 96 sati rasta u idiofazi do 168 sati rasta.

Sniženi prirast biomase plijesni A. flavus NRRL 3251 uz izloženost VIS svjetlu odrazio se i na

sniženu produkciju aflatoksina B1 (Slika 35). Tako je nakon 48 sati uzgoja plijesni uz

izloženost svjetlu produkcija aflatoksina B1 bila potpuno inhibirana, a od 72 do 168 sati uzgoja

količina AFB1 bila niža za 56 do 84 %, u odnosu na uzgoj u tami. Sličan postotak sniženja

produkcije aflatoksina B1 pod utjecajem svjetla pokazuje istraživanje Joffe i Lisekera (1969).

Nasuprot tome Aziz i Mousa (1997) su ustanovili da izloženost svjetlu uzrokuje povećanje

produkcije aflatoksina B1 i do 75 %, ovisno o danu uzgoja. Najvjerojatniji razlog zašto je došlo

do snižene produkcije aflatoksina tijekom uzgoja plijesni A. flavus NRRL 3251 uz izloženost

svjetlu je utjecaj svjetla na VeA transkripcijski faktor. Naime, VeA s transkripcijskim faktorima

VelB i LeaA tvori Velvet kompleks zadužen za regulaciju sekundarnog metabolizma plijesni.

Uslijed izloženosti svjetlu, djelomično je onemogućena interakcija Vea s VelB u citoplazmi što

onemogućava njihovo dospijevanje u jezgru, interakciju s LeaA te rezultira sniženom

produkcijom aflatoksina B1 (Bok i Keller, 2004; Calvo i Cary, 2016; Roze i sur., 2011; Yin i

Keller, 2011).

Jedan od fokusa istraživanja ove disertacije bio je praćenje oksidativnog stresa u plijesni

A. flavus tijekom uzgoja. Navedeno je provedeno određivanjem koncentracija TBARS te

reduciranog i oksidiranog glutationa, kao i aktivnosti antioksidativnih enzima: Cu,Zn-SOD,

Mn-SOD, CAT, GPX i GR. Izloženost svjetlu tijekom uzgoja plijesni dovela je do snižene

koncentracije TBARS (Slika 36), povišene koncentracije reduciranog i snižene oksidiranog

glutationa (Slika 37), te shodno tome i povećanog omjera GSH/GSSG u miceliju plijesni u

odnosu na uzgoj u tami (Slika 38). Uzgoj uz izloženost svjetlu doveo je i do sniženih aktivnosti

Mn-SOD, CAT, GPX i GR (Slika 40 - 43) u miceliju plijesni. Jedini od antioksidativnih enzima

koji je pokazao povišenu razinu aktivnosti je Cu,Zn-SOD (Slika 39). Pri tome je aktivnost

navedenog enzima bila prosječno veća za 1,2 puta u odnosu na uzgoj u tami. Jedan od mogućih

razloga zašto su zabilježene snižene razine antioksidativnih enzima tijekom uzgoja uz

izloženost svjetlu je utjecaj svjetla na inhibiciju stvaranja Velvet kompleksa koji se prema

Baidya i sur. (2014) povezuje i sa regulacijom ekspresije CAT.

Stoga, značajne razlike u ispitivanim parametrima tijekom uzgoja micelija plijesni u tami i uz

izloženost svjetlu upućuju da se usporedba rezultata utjecaja koncentracija nanočestica na

plijesan prilikom gore navedenih uvjeta uzgoja ne može provoditi na osnovi kvantitativnih

Page 111: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

99

vrijednosti, već se mora provoditi na temelju relativnih odnosa praćenih parametara u odnosu

na kontrolni uzgoj.

5.3. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerena tijekom

uzgoja u tami i uz izloženost VIS svjetlu

U ovoj disertaciji ispitan je utjecaj nanočestica fulerena C60 na plijesan A. flavus NRRL 3251

pri tri različite koncentracije, 10, 50 i 100 ng mL-1. Navedene koncentracije odabrane su s

obzirom na dostupne podatke o koncentracijama pronađenim u okolišu (Sanchis i sur., 2013;

Farre i sur, 2010) kao i obzirom na potencijalno povećanje koncentracije u okolišu zbog

povećanja proizvodnje, uporabe i odlaganja nC60. Pri tome je uzgoj plijesni proveden u tami te

uz izloženost VIS svjetlu u režimu 12 h tama/12 sati VIS svjetlo kako bi se simuliralo okolišne

uvjete. Uzgojem u tami željelo se simulirati rast plijesni u tlu, dok uzgojem u režimu 12 h

tama/12 sati VIS svjetlo rast uz prirodnu izmjenu dana i noći.

Pronađeno je da nanočestice fulerena ne pokazuju antifungalni učinak na plijesan A. flavus bilo

tijekom uzgoja u tami (Slika 16), bilo tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu (Slika 44). Štoviše,

tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu može se zamijetiti stimulativni utjecaj nanočestica fulerena

na prirast biomase plijesni. Da nanočestice fulerena ne djeluju antifungalno na C. albincans,

M. furfur i S. cerevisiae pokazuju istraživanja Aoshima i sur. (2009) te Hadduck i sur. (2010),

dok istraživanja Huang i sur. (2014) pokazuju da nanočestice fulerena mogu djelovati

stimulativno na rast bakterija aktivnog mulja.

Iako nanočestice fulerena nisu izazvale antifungalni učinak, djelovale su na produkciju

aflatoksina B1 plijesni A. flavus prilikom uzgoja u tami te uz izloženost svjetlu. Pri tome je

prilikom uzgoja u tami zabilježen antiaflatoksikogeni učinak pri koncentracijama nC60 od 10 i

100 ng mL-1 (Slika 17), a pri uzgoju uz izloženost svjetlu aflatoksikogeni učinak pri

10 i 50 ng mL-1 nC60 (Slika 45). Najbolji antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri

koncentraciji nanočestica fulerena od 100 ng mL-1, pri kojoj tijekom 72 sata uzgoja plijesni

dolazi do potpune inhibicije produkcije aflatoksina, dok je u vremenu od 96 do 168 sati uzgoja

produkcija aflatoksina prosječno snižena za 88 %. Najjači aflatoksikogeni učinak izazvala je

najniža primijenjena koncentracija nC60 (10 ng mL-1) pri kojoj je produkcija aflatoksina B1

povećana 8 puta u odnosu na kontrolni uzgoj proveden uz izloženost svjetlu. Sve ovo upućuje

da nanočestice fulerena imaju značajan učinak na produkciju aflatoksina B1. Prema literaturi

povećana produkcija aflatoksina B1 pripisuje se pojačanom oksidativnom stresu u stanicama

plijesni (Jayashree i Subramanyam, 2000; Narasaiah i sur., 2006; Reverberi i sur., 2008). Za

Page 112: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

100

razliku od toga, sniženi oksidativni stres u stanicama plijesni može biti posljedica

antioksidativnog djelovanja različitih tvari (Reverberi i sur., 2005). Stoga bi se uočeni

antiaflatoksikogeni i aflatoksikogeni učinak nanočestica fulerena mogao pripisati modulaciji

razina oksidativnog stresa u stanicama plijesni. Da nanočestice fulerena ovisno o primijenjenoj

koncentraciji izazivaju promjene oksidativnog statusa plijesni tijekom uzgoja u tami pokazuju

promjene koncentracija lipidnih peroksida (Slika 18), omjera GSH/GSSG (Slika 19) te

aktivnosti Cu,Zn-SOD (Slika 20) i GPX (Slika 24). Pri tome snižena koncentracija TBARS,

snižene aktivnosti Cu,Zn-SOD i GPX pri 10 ng mL-1 nC60 upućuju na antioksidativnu aktivnost

nanočestica, što slijedno dovodi i do snižene produkcije aflatoksina B1. U slučaju koncentracije

nC60 od 100 ng mL-1 pri kojoj je zabilježen najjači antiaflatoksikogeni učinak, čini se da plijesan

na povećanu razinu oksidativnog stresa vidljivu po najvišoj koncentraciji TBARS (Slika 18)

odgovara pojačanim gomilanjem GSH (Tablica 10) unutar stanica plijesni. To se odražava na

povoljniji omjer GSH/GSSG (Slika 19) čime je osigurana neutralizacija viška ROS, a slijedno

time i snižena produkcija aflatoksina B1. Stoga, čini se da pri povećanim koncentracijama

nanočestice fulerena tijekom uzgoja u tami djeluju prooksidativno. Tijekom uzgoja plijesni uz

izloženost svjetlu povećana produkcija lipidnih peroksida (Slika 46) u ranim fazama rasta (48

sati) upućuje da nanočestice fulerena djeluju kao oksidansi. Navedeno se može zamijetiti i po

znatno povećanoj koncentraciji oksidiranog glutationa u miceliju plijesni (Tablica 15, Slika

47) što dugoročno rezultira snažnim aflatoksikogenim učinkom pri 10 i 50 ng mL-1 nC60. Na

oksidativno djelovanje navedenih koncentracija nanočestica fulerena u stanicama plijesni

tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu upućuju i povećane razine Cu,Zn-SOD (Slika 48), Mn-

SOD (Slika 49) te CAT (Slika 50) koje očito nisu dovoljne za neutralizaciju prekomjernog

nakupljanja ROS, što dugoročno dovodi do povećane produkcije aflatoksina B1. Da izloženost

plijesni oksidansima tijekom uzgoja može dovesti do povišenih razina superoksid dismutaze i

katalaze pokazuju istraživanja Angelove i sur. (2004) i Li i sur. (2008).

Na osnovi gore navedenog može se zaključiti da ovisno o primijenjenoj koncentraciji

nanočestice fulerena moduliraju oksidativni status plijesni A. flavus tijekom uzgoja u tami

djelujući antioksidativno ili prooksidativno, a prilikom uzgoja uz izloženost svjetlu pokazuju

oksidativno djelovanje. Da nanočestice fulerena mogu djelovati kao antioksidansi upućuju

istraživanja Gharbi i sur. (2005) koji su pokazali zaštitni učinak nC60 pripremljenih dugotrajnim

miješanjem u vodi na neutralizaciju ROS u stanicama jetre štakora te istraživanja

Baati i sur. (2012) koji produženi životni vijek štakora, čija je ishrana suplementirana fulerenom

C60, pripisuju antioksidativnom djelovanju fulerena. Suprotno tome, prema Isakoviću i sur.

(2006) nanočestice fulerena mogu dovesti do značajnog povećanja ROS u glioma stanica

Page 113: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

101

štakorske stanične linije C6 što upućuje da nC60 mogu djelovati kao oksidansi. U prilog tome

govore istraživanja Oberdorstera (2004) koji je pokazao da nanočestice fulerena povećavaju

lipidnu peroksidaciju u stanicama mozga pastrvskog grgeča (Micropterus salmoides), kao i

istraživanja Lyon i sur. (2008a; 2008b) koji su pokazali da nanočestice fulerena mogu direktno

izazvati oksidativna oštećenja staničnih komponenti mehanizmima koji ne uključuju

generiranje ROS. Međutim, nije nužno da će neka tvar koja djeluje kao oksidans dovesti do

oksidativnog stresa u stanici, nego će svojim blagim oksidativnim djelovanjem izazvati

pojačanu staničnu antioksidativnu obranu te će zapravo djelovati kao prooksidans (Plauth i sur.,

2016). Upravo bi se time mogao pojasniti uočeni prooksidativni efekt nanočestica fulerena

koncentracije 100 ng mL-1 tijekom uzgoja u tami, što upućuje na hormetički učinak,

antioksidativno djelovanje pri niskim koncentracijama te prooksidativno pri visokim

koncentracijama. Pojačana produkcija reaktivnih vrsta kisika nanočesticama fulerena postiže

se primjenom fotoekscitacije u vidljivom ili ultraljubičastom dijelu spektra. Naime, istraživanja

Hotze i sur. (2008), Kamat i sur. (1998; 2000), Kong i Zepp (2012), i Yamakoshi i sur. (2003)

pokazuju da se oksidativno djelovanje nanočestica fulerena može pripisati njihovoj sposobnosti

generiranja singlet kisika i superoksidnog aniona uslijed izloženosti UV i/ili VIS zračenju.

Upravo bi povećana sposobnost generiranja ROS nanočesticama fulerena fotoekscitacijom

mogla biti glavni razlog uočenog oksidativnog djelovanja tijekom uzgoja plijesni u prisutnosti

VIS svjetla, a shodno tome i zamijećenom aflatoksikogenom učinku.

Da je oksidativno djelovanje nanočestica fulerena najvjerojatniji razlog aflatoksikogenog

učinka tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu upućuje i činjenica da bi izloženost svjetlu trebala

dovesti do snižene produkcije aflatoksina B1 što pokazuju rezultati usporedbe kontrolnih

uzgoja (Slika 35). Kako je već prije navedeno, snižena produkcija aflatoksina B1 se može

pripisati djelovanju svjetla na sposobnost udruživanja transkripcijskog faktora VeA u Velvet

kompleks (Bok i Keller, 2004; Calvo i Cary, 2016; Roze i sur., 2011; Yin i Keller, 2011).

Međutim, očito je da nanočesticama izazvan oksidativni stres u stanicama plijesni dovodi do

aktivacije drugih puteva koji poništavaju utjecaj svjetla na formiranje Velvet kompleksa. Jedan

od njih je HOG (eng. High-Osmolarity Glycerol) signalizacijski put koji dovodi i do aktivacije

transkripcije aftB gena (Baidya i sur., 2014; Fountain i sur., 2014) čiji produkt transkripcije,

transkripcijski faktor AftB regulira odgovor plijesni na oksidativni stres. Naime, AftB pripada

u istu skupinu transkripcijskih faktora kao i AP-1, ortolog transkripcijskog faktora YAP-1, pri

čemu oba omogućuju ekspresiju klastera gena zaduženih za biosintezu aflatoksina (Fountain i

sur., 2014; Reverberi i sur., 2008; Roze i sur., 2011). Stoga, čini se da je aflatoksikogeni učinak

Page 114: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

102

nanočestica fulerena tijekom uzgoja plijesni A. flavus uz izloženost svjetlu odraz pojačane

ekspresije ova dva transkripcijska faktora.

5.4. Modulacija oksidativnog stresa plijesni A. flavus nanočesticama fulerenola tijekom

uzgoja u tami i uz izloženost VIS svjetlu

Obzirom da je opća pretpostavka da se dio u prirodi prisutnih nanočestica fulerena transformira

u fulerenole, u ovoj disertaciji ispitan je i utjecaj nanočestica fulerenola C60(OH)24 na plijesan

A. flavus NRRL 3251 pri tri različite koncentracije od 10, 100 i 1000 ng mL-1. Za koncentraciju

nanočestica fulerenola od 10 ng mL-1 pretpostavljeno je da će biti prisutna u okolišu kao

posljedica transformacije fulerena, 100 ng mL-1 uslijed gomilanja fulerena i slijedne

transformacije u okolišu, dok je za koncentraciju od 1000 ng mL-1 pretpostavljeno da će biti

posljedica ispuštanja nanočestica direktno iz proizvodnih procesa ili nepropisnog skladištenja

medicinskog otpada budući da se u medicinskim istraživanjima upotrebljavaju vrlo visoke

koncentracije fulerenola, čak do 150 µg mL-1 (Grebowski i sur., 2013). Pri tome je uzgoj plijesni

proveden na isti način kao i u slučaju nanočestica fulerena, u tami te uz izloženost VIS svjetlu

u režimu 12 h tama/12 sati VIS svjetlo.

Pronađeno je da nanočestice fulerenola pokazuju blagi antifungalni učinak na plijesan A. flavus

pri koncentraciji od 1000 ng mL-1 tijekom uzgoja u tami (Slika 25) te koncentraciji od 100 ng

mL-1 tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu (Slika 53). Ovi podaci djelomično su sukladni s

istraživanjem Aoshime i sur. (2009) koji su pokazali da fulerenoli s različitim brojem

hidroksilnih skupina (C60(OH)12, C60(OH)36 i C60(OH)44) potpuno inhibiraju rast C. albicans i

M. furfur u rasponu koncentracija od 60 do 500 µg mL-1, što su od 60 do 100 puta više

koncentracije od najviše ispitivane u ovoj disertaciji. Antifungalni učinak FNP na plijesni

A. flavus, A. parasiticus i A. ochraceus tijekom petodnevnog submerznog uzgoja u prisutnosti

5,2 ng mL-1 FNP pokazali su i Unković i sur. (2015) koji su ustanovili da je pri navedenoj

koncentraciji FNP prirast biomase snižen u rasponu od 75 do 94 %. Za razliku od toga, Gao i

sur. (2011) navode da fulerenol (C60(OH)24–26) pri koncentraciji višoj od 10 µg mL-1 stimulira

rast plijesni A. niger.

Nanočestice fulerenola djelovale su na produkciju aflatoksina B1 plijesni A. flavus prilikom

uzgoja u tami te uz izloženost svjetlu. Pri tome je prilikom uzgoja u tami zabilježen

antiaflatoksikogeni učinak (Slika 26), a prilikom uzgoja uz izloženost svjetlu aflatoksikogeni

učinak (Slika 54), i to pri sve tri ispitivane koncentracije FNP (10, 100 i 1000 ng mL-1). Najbolji

antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri koncentraciji FNP od 100 ng mL-1 pri kojoj tijekom

Page 115: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

103

72 sata uzgoja plijesni dolazi do potpune inhibicije produkcije aflatoksina, a u vremenu od 96

do 168 sati uzgoja inhibicija produkcije aflatoksina B1 iznosi 85 % u odnosu na kontrolni uzgoj.

Gotovo identičan postotak inhibicije produkcije aflatoksina B1 postignut je i pri koncentraciji

od 10 ng mL-1, ali je potpuna inhibicija produkcije aflatoksina zabilježena do 48 sati uzgoja.

Najslabiji antiaflatoksikogeni učinak postignut je pri koncentraciji FNP od 1000 ng mL-1 pri

kojoj je inhibicija produkcije aflatoksina B1 bila prosječno 57 %. Nanočestice fulerenola su

identičnim slijedom antiaflatoksikogenog djelovanja pokazale aflatoksikogeni učinak tijekom

uzgoja uz izloženost svjetlu i to prvenstveno u trofofazi i ranoj idiofazi (48 do 96 sati) (Slika

54). Pri tome je u navedenom vremenskom periodu od 48 do 96 sati uzgoja produkcija

aflatoksina B1 bila povećana 3,9 puta pri koncentraciji FNP od 100 ng mL-1, 3,1 puta pri

10 ng ml-1, te 2,7 puta pri 1000 ng mL-1 u odnosu na kontrolni uzgoj. Aflatoksikogeni učinak

nanočestica fulerenola na plijesni A. parasiticus i A. flavus pri koncentraciji od 5,2 ng mL-1

pokazali su Unković i sur. (2015). Međutim, navedeno istraživanje je provedeno pri temperaturi

koja ne pogoduje produkciji aflatoksina (22 ± 2°C) te pri samo jednoj koncentraciji FNP (5,2

ng mL-1).

Uočeni antiaflatoksikogeni i aflatoksikogeni učinak nanočestica fulerenola (Slika 26 i 54) bi se

kao i u slučaju nanočestica fulerena, mogao pripisati modulaciji oksidativnog stresa u stanicama

plijesni. Međutim, za razliku od nanočestica fulerena modulacija oksidativnog stresa FNP se

može pripisati prooksidativnom djelovanju tijekom uzgoja u tami ili oksidativnom djelovanju

tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu. Da nanočestice fulerenola tijekom uzgoja u tami pokazuju

prooksidativno djelovanje upućuju visoke razine aktivnosti Cu,Zn-SOD (Slika 29) u trofofazi

(48 i 72 sata uzgoja). Čini se da visoka razina Cu,Zn-SOD učinkovito neutralizira superoksidne

anione te na taj način sprječava pojačanu lipidnu peroksidaciju, što je i uočeno po sniženim

razinama TBARS tijekom uzgoja (Slika 27). Sposobnost generiranja singlet kisika i

superoksidnog aniona u otopinama koje sadrže nanočestice fulerenola i NADH, bez izlaganja

svjetlu pokazuju istraživanja Badireddy i sur. (2007) i Hotze i sur. (2008). Stoga, uzevši u obzir

da YES podloga sadrži određenu koncentraciju NADH (Sporty i sur., 2008) očito je da

nanočestice fulerenola stupaju u interakciju s NADH što dovodi do povećanja razine

superoksidnog aniona u podlozi i slijedno inducira povećane razine Cu,Zn-SOD u miceliju

plijesni tijekom ranih faza rasta. Upravo na to upućuje i proporcionalna ovisnost razine

aktivnosti Cu,Zn-SOD (Slika 29) u trofofazi o primijenjenoj koncentraciji FNP. Ove povišene

razine aktivnosti Cu,Zn-SOD u trofofazi očito su dovoljne kako bi snizile oksidativni stres u

stanicama plijesni što se dugoročno odražava na sniženu produkciju aflatoksina B1 (Slika 26),

ali isto tako i na nešto niže razine CAT (Slika 31) i GPX (Slika 31). U prilog tome govori i

Page 116: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

104

istraživanje Li i sur. (2008) koji su pokazali da se plijesni adaptiraju na niske razine ROS u

podlozi pojačavajući antioksidativnu obranu.

Znatno veću sposobnost generiranja ROS (superoksidnog aniona i singlet kisika) pokazuju

otopine nanočestica fulerenola i NADH izložene djelovanju UV svjetla (Badireddy i sur., 2007;

Hotze i sur., 2008) pri čemu to povećanje može iznositi i do 30 puta u odnosu na generiranje

ROS u tami. Stoga ne začuđuje činjenica da su nanočestice fulerenola tijekom uzgoja plijesni

uz izloženost VIS svjetlu pokazale oksidativno djelovanje koje se zamjećuje po povišenim

koncentracijama lipidnih peroksida tijekom uzgoja (Slika 55), sniženom omjeru GSH/GSSG

(Slika 56) te povišenoj razini aktivnosti Mn-SOD (Slika 58) u odnosu na uzgoj u tami. Pri tome

je pojačani oksidativni stres u stanicama plijesni očito doveo do pojačane produkcije aflatoksina

B1, odnosno aflatoksikogenog učinka. I u ovom slučaju može se pretpostaviti da je

afaltoksikogeni učinak posljedica ekspresije transkripcijskih faktora AftB i AP-1 kako je to već

pojašnjeno u slučaju aflatoksikogenog učinka nanočestica fulerena.

Jedna od svakako zanimljivih činjenica vezanih uz antiaflatoksikogeno i aflatoksikogeno

djelovanje nanočestica fulerenola je neproporcionalno povećanje učinka o koncentraciji.

Naime, dok se antiaflatoksikogeni i aflatoksikogeni učinak pojačavaju kada se koncentracija

FNP povisi sa 10 na 100 ng mL-1, primjena najviše koncentracije od 1000 ng mL-1 dovodi do

najslabijeg antiaflatoksikogenog i aflatoksikogenog učinka. Najvjerojatniji razlog tomu je

potencijalno djelovanje FNP na razaranje i/ili inhibiciju formiranja staničnog citoskeleta,

inhibiciju membranskog transporta, gubitak membranskog potencijala kao i sniženu produkciju

ATP-a koje su najčešće uočene tijekom primjene visokih koncentracija FNP (Grebowski i sur.,

2013; Johnson-Lyles i sur., 2010, Ratnikova i sur., 2011).

Na osnovi svega navedenog očigledno je da nanočestice fulerena C60 i fulerenola C60(OH)24

pokazuju dvojni učinak na modulaciju oksidativnog stresa u stanicama plijesni A. flavus. Tako

prilikom uzgoja u tami kojim se željelo simulirati rast plijesni u tlu ili zatvorenim skladišnim

prostorima obje vrste nanočestica snižavaju razinu oksidativnog stresa u stanicama plijesni što

posljedično dovodi do snižene produkcije aflatoksina B1. Nasuprot tome, prilikom uzgoja

plijesni u režimu 12 h tama/12 sati VIS svjetlo kojim se htjelo simulirati rast uz prirodnu

izmjenu dana i noći nanočestice fulerena i fulerenola pojačavaju razinu oksidativnog stresa u

stanicama plijesni i posljedično dovode do pojačane produkcije aflatoksina B1.

Nanočesticama izazvana snižena produkcija aflatoksina B1 tijekom uzgoja u tami upućuje na

potencijalnu primjenu nanočestica fulerena ili fulerenola u posliježetvenoj kontroli

kontaminacije aflatoksinom B1. Međutim, povećana produkcija aflatoksina B1 tijekom uzgoja

Page 117: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

105

uz izloženost svjetlu u prisutnosti nanočestica upućuje na negativan učinak ispuštanja ovih vrsta

nanočestica u okoliš, i to posebice sa stanovišta moguće interakcije mikotoksikogenih plijesni

i nanočestica fulerena i fulerenola što za posljedicu može imati povećanu kontaminaciju

mikotoksinima.

Page 118: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

106

6. ZAKLJUČCI

Na temelju rezultata ove disertacije mogu se donijeti sljedeći zaključci:

1. Porast biomase, produkcija aflatoksina B1 i modulacija oksidativnog stresa plijesni

A. flavus NRRL 3251 tijekom submerznog uzgoja u YES podlozi pri 29°C ovisni su o

prisutnosti svjetla,

2. Izloženost plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom uzgoja VIS svjetlu u režimu 12 sati

svjetlo/12 sati tama dovodi do sniženog porasta biomase, snižene produkcije aflatoksina B1

te sniženja razine oksidativnog stresa u miceliju plijesni u odnosu na uzgoj u tami,

3. Nanočestice fulerena ne pokazuju antifungalni učinak na plijesan A. flavus NRRL 3251 bilo

tijekom uzgoja u tami, bilo tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu u rasponu ispitivanih

koncentracija od 10 do 100 ng mL-1,

4. Nanočestice fulerena pokazuju antiaflatoksikogeni učinak na plijesan A. flavus NRRL 3251

pri koncentracijama nC60 od 10 i 100 ng mL-1 tijekom uzgoja u tami, dok pri uzgoju uz

izloženost svjetlu pokazuju aflatoksikogeni učinak pri koncentracijama od 10 i 50 ng mL-1,

5. Ovisno o primijenjenoj koncentraciji nanočestice fulerena snižavaju razinu oksidativnog

stresa u stanicama plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom uzgoja u tami djelujući

antioksidativno (10 ng mL-1) ili prooksidativno (100 ng mL-1), a prilikom uzgoja uz

izloženost svjetlu pojačavaju razinu oksidativnog stresa djelujući oksidativno

(10 i 50 ng mL-1),

6. Nanočestice fulerenola pokazuju blagi antifungalni učinak na plijesan A. flavus pri

koncentraciji od 1000 ng mL-1 tijekom uzgoja u tami te pri koncentraciji od 100 ng mL-1

tijekom uzgoja uz izloženost svjetlu,

7. Nanočestice fulerenola pokazuju antiaflatoksikogeni učinak na plijesan A. flavus NRRL

3251 prilikom uzgoja u tami, a prilikom uzgoja uz izloženost svjetlu aflatoksikogeni učinak

pri sve tri ispitivane koncentracije (10, 100 i 1000 ng mL-1),

8. Ovisno o primijenjenoj koncentraciji nanočestice fulerenola snižavaju razinu oksidativnog

stresa u stanicama plijesni A. flavus NRRL 3251 tijekom uzgoja u tami djelujući

prooksidativno, a prilikom uzgoja uz izloženost svjetlu pojačavaju razinu oksidativnog

stresa djelujući oksidativno,

Page 119: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

107

9. Nanočesticama izazvana snižena produkcija aflatoksina B1 tijekom uzgoja plijesni u tami

upućuje na potencijalnu primjenu nanočestica fulerena ili fulerenola u posliježetvenoj

kontroli kontaminacije aflatoksinom B1,

10. Nanočesticama izazvana povećana produkcija aflatoksina B1 tijekom uzgoja uz izloženost

svjetlu upućuje na negativan učinak ispuštanja nanočestica fulerena i fulerenola u okoliš.

Page 120: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

108

7. LITERATURA

Aebi, H. (1984) Catalase in vitro. Methods in enzymology. 105, 121-126.

Amaike, S., Keller, N. P. (2011) Aspergillus flavus. Annu. Rev. Phytopathol. 49, 107-133.

Angelova, M. B., Pashova, S. B., Spasova, B. K., Vassilev, S. V., Slokoska, L. S. (2005)

Oxidative stress response of filamentous fungi induced by hydrogen peroxide and parquet.

Mycol Res. 109, 150-158.

Aoshima, H., Kokubo, K., Shirakawa, S., Ito, M., Yamana, S., Oshima, T. (2009) Antimicrobial

activity of fullerenes and their hydroxylated derivatives. Biocontrol Sci. 14, 69-72.

Avanasi, R., Jackson, W. A., Sherwin, B., Mudge, J. F., Anderson, T. A. (2014) C60 fullerenes

soil sorption, biodegradation and plant uptake. Environ. Sci. Technol. 48, 2792-2797.

Aziz, N. H., Moussa, L. A. (1997) Influence of white light, near-UV irradiation and other

environmental conditions on production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin

A by Aspergillus ochraceus. Nahrung 41, 150-154.

Baati, T., Bourasset, F., Gharbi, N., Njim, L., Abderrabba, M., Kerkeni, A., Szwarc, H.,

Moussa, F. (2012) The prolongation of the lifespan of rats by repeated oral administration of

[60] fullerene. Biomaterials. 33, 4936-4946.

Badireddy, A. R, Hotze, E. M., Chellam, S., Alvarez, P., Wiesner, M. R. (2007) Inactivation of

bacteriophages via photosensitization of fullerol nanoparticles. Environ. Sci. Technol. 41,

6627-6632.

Bai, Z., Harvey, L.M., McNeil, B. (2003) Oxidative stress in submerged cultures of fungi. Crit.

Rev. Biotechnol. 23, 267-302.

Baidya, S., Duran, R. M., Lohmar, J. M., Harris-Coward P. Y., Cary, J. W., Hong, S-Y., Roze,

L. V., Linz, J. E., Calvo, A. M. (2014) VeA is associated with the response to oxidative stress

in the aflatoxin producer Aspergillus flavus. Eucaryot. Cell. 8, 1095-1103.

Bakry, R., Vallant, R. M., Najam-ul-Haq, M., Rainer, M., Szabo, Z., Huck, C. W., Bonn, G. K.

(2007) Medicinal applications of fullerenes. Int. J. Nanomed. 2, 639-649.

Page 121: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

109

Battilani, P., Rossi, V., Giorni, P., Pietri, A., Gualla, A., van der Fels-Klerx, H. J., Booij, C. J.

H., Moretti, A., Logrieco, A., Miglietta, F., Toscano, P., Miraglia, M., De Santis, B., Brera, C.

(2012) Scientific report submitted to EFSA. Modelling, predicting and mapping the emergence

of aflatoxins in cereals in the EU due to climate change. EFSA 2012.

Battilani, P., Toscano, P., Van der Fels-Klerx, H. J., Moretti, A., Camardo Leggieri, M., Brera,

C., Rortais, A., Goumperis, T., Robinson, T. (2016) Aflatoxin B1 contamination in maize in

Europe increases due to climate change. Sci. Rep. 12, 6:24328.

Benn, T. M., Westerhoff, P., Herckes, P. (2011) Detection of fullerenes (C60 and C70) in

commercial cosmetics. Environ. Pollut. 159, 1334-1342.

Bennett, J. W. (2010) An overview of the genus Aspergillus. U: Aspergillus: molecular biology

and genomics (Machida, M., Gomi, K., ured) Caister Academic Press, Norfolk, UK, str. 1-18.

Bok, J. W., Keller, N. P (2004) LaeA, a regulator of secondary metabolism in Aspergillus spp..

Eukaryot. Cell. 3, 527-535.

Bradford, M. M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72, 248-254.

Brar, S. K., Verma, M., Tyagi, R. D., Surampalli, R. Y. (2010) Engineered nanoparticles in

wastewater and wastewater sludge--evidence and impacts. Waste. Manage. 30, 504-520.

Breitenbach, M., Weber, M., Rinnenthaler, M., Karl, T., Koller-Breinenbach, L. (2015)

Oxidative stress in fungi: its function in signal transduction, interaction with plant hosts, and

lignocellulose degradation. Biomolecules 5, 318-342.

Brendt, C., Lillig, C. H., Holmgren, A. (2008) Thioredoxins and glutaredoxins as facilitators of

protein folding. Biochim. Biophys. Acta. 1873, 641-650.

Calvo, A. M., Cary, J. W. (2016) Association of fungal secondary metabolism and sclerotial

biology. Front. Microbiol. 6, 1-16.

Chanda, A., Roze, L.V., Kang, S., Artymovich, K. A., Hicks, G. R., Raikhel, N. V., Calvo, A.

M., Linz, J. E. (2009) A key role for vesicles in fungal secondary metabolism. P. Natl. Acad.

Sci. USA. 106, 19533-19538.

Chanda, A., Roze, L. V., Linz, J. E. (2010) A possible role for exocytosis in aflatoxin export in

Aspergillus parasiticus. Eukaryot. Cell 9, 1724-1727.

Page 122: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

110

Chen, R., Ratnikova, T. A., Stone, M. B., Lin, S., Lard, M., Huang, G., Hudson, J. S, Ke, P. C.

(2010) Differential uptake of carbon nanoparticles by plant and mammalian cells. Small. 6,

612-617.

Chen, Z., Westerhoff, P., Herckes, P. (2008) Quantification of C60 fullerene concentrations in

water. Environ. Toxicol. Chem. 27, 1852-1859.

Cleveland, T. E., Yu, J., Fedorova, N., Bhatnagar, D., Payne, G.A., Nierman, W. C., Bennett,

J. W. (2009) Potential of Aspergillus flavus genomics for applications in biotechnology. Trends.

Biotechnol. 27, 151-157.

Coley-Smith, J. R., Cook, R. C. (1971) Survival and germination of fungal sclerotia. Annu. Rev.

Phytopathol. 9, 65-92.

Cox, R. J. (2007) Polyketides, proteins and genes in fungi: programmed nano-machines begin

to reveal their secrets. Org. Biomol. Chem. 5, 2010-2026.

Daly, T. K., Buseck, P. R., Williams, P., Lewis, C. F. (1993) Fullerenes from a fulgurite. Science

259, 1599-601.

de Bekker, C., Jerre van Veluw G., Ad Wiebenga, A. V. L., Wösten, H. A. B. (2011)

Heterogeneity of Aspergillus niger microcolonies in liquid shaken cultures. Appl. Environ.

Microb. 2, 1263-1267.

Dickinson, B. C., Chang, J. C. (2011) Chemistry and biology of reactive oxygen species in

signaling or stress responses. Nat. Chem. Biol. 7, 504-511

Dinesh, R., Anandaraj, M., Srinivassan, V., Hamza, S. (2012) Engineered nanoparticles in the

soil and their potential implications to microbial activity. Geoderma 173-174, 19-27.

Duraković S, Duraković L (2000) Specijalna mikrobiologija. 1. izd., Durieux, Zagreb.

Esworthy, R. S., Chu, F. F., Doroshow, J. H. (2005) Chapter 7(7.1.1.-7.1.32.). U: Current

protocols in Toxycology (Morgan, K., ured.), John Wiley & Sons, New York.

Farré, M., Pérez, S., Gajda-Schrantz, K., Osorio, V., Kantiani, L., Ginebreda, A., Barceló, D.

(2010) First determination of C60 and C70 fullerenes and Nmethylfulleropyrrolidine C60 on the

suspended material of wastewater effluents by liquid chromatography hybrid quadrupole linear

ion trap tandem mass spectrometry. J. Hydrol. 383, 44-51.

Page 123: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

111

Foley, S., Crowley, C., Smaihi, M., Bonfils, C., Erlanger, B. F., Seta, P., Larroque, C. (2002)

Cellular localisation of a water-soluble fullerene derivative. Biochem. Biophys. Res. Commun.

294, 116–119.

Foote, C. S. (1991) Definition of type-I and type-II photosensitized oxidation. Photochem.

Photobiol. 54, 659-659.

Fortner, J. D., Lyon, D. Y., Sayes, C. M., Boyd, A.M., Falkner, J. C., Hotze, E. M., Alemany,

L. B., Tao, Y. J., Guo, W., Ausman, K. D., Colvin, V. L., Huges, J. B. (2005) C60 in water:

Nanocrystal formation and microbial response. Environ. Sci. Technol. 39, 4307-4316.

Fountain, J. C., Scully, B.T., Chen, Z.-Y., Gold, S. E., Glenn, A. E., Abbas, H. K., Lee, R. D.,

Kamerait R. C., Guo, B. (2015) Effects of Hydrogen Peroxide on Different Toxigenic and

Atoxigenic Isolates of Aspergillus flavus. Toxins 7, 2985-2999.

Fountain, J. C., Bajaj, P., Pandey, M., Nayak, S. N., Yhang, L., Kumar, V., Jayale, A. S.,

Chitikineni, A., Zhuang, W., Scully, B. T., Lee, R. D., Kamerait, R. C., Varshney, R. K., Guo,

B. (2016) Oxidative stress and carbon metabolism influence Aspergillus flavus transcriptome

composition and secondary metabolite production. Sci. Rep-Uk. 6, 38747.

Foyer, C. H., Noctor, G. (2005) Redox homeostasis and antioxidant signaling: a metabolic

interface between stress perception and physiological responses. Plant Cell 17, 1866-1875.

Free, S. J. (2013) Fungal cell wall organization and biosynthesis. Adv. Genet. 81, 34-82.

Fridovich, I. (1998) Oxygen toxicity: a radical explanation. J. Exp. Biol. 201, 1203-1209.

Frisvad, J.C., Frank, J.M., Houbraken, J. A. M. P., Kuijpers, A. F. A., Samson, R. A. (2004)

New ochratoxin A producing species of Aspergillus section Circumdati. Stud. Mycol. 50,

23-43.

Fuller, K. K., Ringelberg, C. S., Loros, J. J., Dunlap, C. J. (2013) The fungal pathogen

Aspergillus fumigatus regulates growth, metabolism, and stress resistance in response to light.

mBio 4, 142-13.

Gabriel, F., Accoceberry, I., Bessoule, J-J., Salin, B., Lucas-Guérin, M., Manon, S.,

Dementhon, K., Noël, T. (2014) A Fox2-dependent fatty acid ß-oxidation pathway coexists

both in peroxisomes and mitochondria of the Ascomycete yeast Candida lusitaniae. Plos One.

9, e114531

Page 124: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

112

Gao, J., Wang, Y., Folta, K. M., Krishna, V., Bai, W., Indeglia, P., Georgieva, A., Nakamura,

H., Koopman, B., Moudgil, B. (2011) Polyhydroxy fullerenes (fullerols or fullerenols):

Beneficial effects on growth and lifespan in diverse biological models. Plos One. 6, e19976.

Gharbi, N., Pressac, M., Hadchouel, M., Szwarc, H., Wilson, S. R., Moussa, F. (2005)

[60]Fullerene is a powerful antioxidant in vivo with no acute or subacute toxicity. Nano Letters.

5, 2578-2585.

Gibbons, J. G. (2012) The function and evolution of the Aspergillus genome. Doktorska

disertacija. Graduate School of Vanderbilt University, Nashville.

Grebowski, J., Krokosz, A., Puchala, M. (2013) Membrane fluidity and activity of membrane

ATPases in human erythrocytes under the influence of polyhydroxylated fullerene. Biochim.

Biophys. Acta. 1828, 241-248.

Hadduck, A. N., Hindagolla, V., Contreras, A. E., Li, Q., Bakalinsky, A. T. (2010) Does

aqueous fullerene inhibit the growth of Saccharomyces cerevisiae or Escherichia coli? Appl.

Environ. Microb.76, 8239-8242.

Hedayati, M. T., Pasqualotto, A.C., Warn, P. A., Bowyer, P., Denning, D. W. (2007)

Aspergillus flavus: human pathogen, allergen and mycotoxin producer. Microbiology 153,

1677-1692.

Herreo, E., Ros, J., Tamarit, J., Belí, G. (2006) Glutaredoxins in fungi. Photosynth. Res. 89,

127-140.

Horn, B. W. (2007) Biodiversity of Aspergillus section Flavi in the United States: A review.

Food. Adit. Contam. 24, 1088-1101.

Hotze, E. M., Labille, J., Alvarez, P., Weisner, M. R. (2008) Mechanisms of photochemistry

and reactive oxygen production by fullerene suspensions in water. Environ. Sci. Technol. 42,

4175-4180.

Huang, F., Ge, L., Zhang, B,, Wang, Y., Tian, H., Zhao, L., He, Y., Zhang, X. (2014) A fullerene

colloidal suspension stimulates the growth and denitrification ability of wastewater treatment

sludge-derived bacteria. Chemosphere 108, 411-417.

Huang, J. Q., Jiang, H. F., Zhou, Y. Q., Lei, Y., Wang, S. Y., Liao, B. S. (2009) Ethylene

inhibited aflatoxin biosynthesis is due to oxidative stress alleviation and related to glutathione

redox state changes in Aspergillus flavus. Int. J. Food. Microbiol. 130, 17-21.

Page 125: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

113

Isaacson, C. W., Usenko, C. Y., Tanguay, R. T., Field, J. A. (2007) Quantification of fullerenes

by lc/esi-ms and its application to in vivo toxicity assays. Anal. Chem. 79,

9091-9097.

Isakovic, A. (2006) Distinct cytotoxic mechanisms of pristine versus hydroxylated fullerene.

Toxicol. Sci. 91, 173–183.

Jayashree, T., Subramanyam, C. (2000) Oxidative stress a prerequisite for aflatoxin production

by Aspergillus parasiticus. Free. Radic. Biol. Med. 29, 981-985.

Jehlička, J., Ozawa, M., Slanina, Z., Obarsawa, E. (2000) Fullerenes in Solid Bitumens from

Pillow Lavas of Precambrian Age (MÍTOV,Bohemian Massif). Fullerene. Sci. Techn. 8, 449-

452.

Joffe, A. Z., Lisker, N. (1696) Effects of light, temperature, and pH value on aflatoxin

production in vitro. J. Appl. Microbiol. 18, 517-518.

Johnson-Lyles, D. N., Peifley, K., Lockett, S., Neun, B. W., Hansen, M., Clogston, J., Stern, S.

T., McNeil, S. E. (2010) Fullerenol cytotoxicity in kidney cells is associated with cytoskeleton

disruption, autophagic vacuole accumulation, and mitochondrial dysfunction. Toxicol. Appl.

Pharmacol. 248, 249-258.

Kamat, J. P., Devasagayam, T. P. A., Priyadarsini, K. I., Mohan, H., Mittal, J. P. (1998)

Oxidative damage induced by the fullerene C60 on photosensitization in rat liver microsomes.

Chem-Biol. Interact. 114, 145-159.

Kamat, J. P., Devasagayam, T. P. A., Priyadarsini, K. I., Mohan, H. (2000) Reactive oxygen

species mediated membrane damage induced by fullerene derivatives and its possible biological

implications. Toxicology 155, 55-61.

Käsermann, F., Kempf, C. (1997) Photodynamic inactivation of enveloped viruses by

buckminsterfullerene. Antivir. Res. 34, 65-70.

Keller, N. P., Turner, G., Bennett, J. W. (2005) Fungal secondary metabolism - from

biochemistry to genomics. Nat. Rev. Microbiol. 3, 937-947.

Keller, N. P. (2015) Translating biosynthetic gene clusters into fungal armor and weaponry.

Nat. Chem. Biol. 11, 671-677.

Kistler, H. C., Broz, K. (2015) Cellular compartmentalization of secondary metabolism. Front.

Microbiol. 6, 1-11.

Page 126: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

114

Klich, M. A. (2007) Aspergillus flavus: The major producer of aflatoxin. Mol. Plant. Pathol.

8,713-722.

Kong, L., Zepp, R. G. (2012) Production and consumption of reactive oxygen species by

fullerenes. Environ. Toxicol. Chem. 31, 136-143.

Korge, P., Calmettes, G., Weiss, J. N. (2015) Increased reactive oxygen species production

during reductive stress: The roles of mitochondrial glutathione and thioredoxin reductases.

Biochim. Biophys. Acta. 1847, 514-525.

Korman, T. P, Crawford, J. M., Labonte, J. W., Newman, A. G., Wong, J., Townsend, C. A.,

Tsai, S-C. (2010) Structure and function of an iterative polyketide synthase thioesterase domain

catalyzing Claisen cyclization in aflatoxin biosynthesis. PNAS 107, 6246-6251.

Krusic, P. J., Wasserman, E., Keizer, P. N., Morton, J. R., Preston, K. F. (1991) Radical

reactions of C60. Science 22, 1183-1185.

Kubatova, H., Zemanova, E., Klouda, K., Bilek, K., Kadukova, J. (2013) Effects of C60

Fullerene and its Derivatives on Selected Microorganisms. J. Microbiol. Res. 3, 152-162.

Li, Q., McNeil, B., Harvey, L. M. (2008) Adaptive response to oxidative stress in the

filamentous fungus Aspergillus niger B1-D. Free. Radical. Bio. Med. 44, 394-402.

Li, Q., Harvey, L. M., McNeil, B. (2009) Oxidative stress in industrial fungi. Crit. Rev.

Biotechnol. 29, 199-213.

Lushchak, V. I., Gospodaryov, D. V. (2005) Catalases protect cellular proteins from oxidative

modification in Saccharomyces cerevisiae. Cell. Biol. Int. 29, 187-192.

Lushchak, V. I. (2011) Adaptive respons to oxidative stress: Bacteria, fungi, plants and animals.

Comp. Biochem. Phys. C. 153, 175-190.

Lushchak, V. I. (2012) Glutathione homeostasis and functions: potential targets for medical

interventions. J. Amino Acids 2012, 736837.

Lyon, D. Y., Adams, L. K., Falkner, J. C., Alvarez, P. J. J. (2006) Antibacterial activity of

fullerene water suspensions: Effects of preparation method and particle size. Environ. Sci.

Technol. 40, 4360-4366.

Lyon, D. Y., Alvarez, P. J. J. (2008a) Fullerene water suspension (nC60) exerts antibacterial

effects via ros-independent protein oxidation. Environ. Sci. Technol. 42, 8127-8132.

Page 127: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

115

Lyon, D. Y., Brunet, G. W., Wiesner, M. R., Alvarez, P. J. J. (2008b) Antibacterial activity of

fullerene water suspensions (nC60) is not due to ROS-mediated damage. Nano Letters 8, 1539-

1543.

Maggio-Hall, L. A., Keller, N. P. (2004) Mitochondrial β-oxidation in Aspergillus niger.

Mol. Microbiol. 54, 1173-1185.

Marković, Z., Todorović-Marković, B., Kleut, D., Nikolić, D., Vranješ-Đurić, S., Misirkić, M.,

Vučićević, Lj., Janjetović, K., Isaković, A., Harhaji, Lj., Babić-Stojić, B., Dramičanin, M.,

Trajković, D. (2007) The mechanism of cell-damaging reactive oxygen generation by colloidal

fullerenes. Biomaterials 28, 5437-5448.

Marković, Z., Trajković, V. (2008) Biomedical potential of the reactive oxygen species

generation and quenching by fullerenes (C60). Biomaterials. 29, 3561-3573.

Martin, A. M. (1992) Growth response of the mushroom Agaricus campestris to nitrogen

sources when cultivated in submerged fermentation. U: Food science and human nutrition

(Charlambous, G., urd.), ElsevierScience Publishers B.V., Amsterdam/London/New

York/Tokyo, str. 229-236.

Melezhik, V. A., Filippov, M. M., Romashikin, A. E. (2004) A giant Palaeoproterozoic deposit

of shungite in NW Russia: genesis and practical applications. Ore. Geol. Rev. 24, 135-154.

Mihalitsch, R., Kallinger, C., Verbrant, Y., Veefkind, V., Huebner, S. R. (2008) The fullerene

patent landscape in Europe. NLB 5, 85-94.

Monticelli, L., Salonen, E., Ke, P. C., Vattulainen I. (2009) Effects of carbon nanoparticles on

lipid membranes: a molecular simulation perspective. Soft Matter 5, 4433-4445.

Narasaiah, K. V., Sashidhar, R. B., Subramanyam, C. (2006) Biochemical analysis of oxidative

stress in the production of aflatoxin and its precursor intermediates. Mycopathologia 162, 179-

189.

Oberdörster, E. (2004) Manufactured nanomaterials (Fullerenes, C60) induce oxidative stress in

the brain of juvenile largemouth bass. Environ. Health. Persp. 112, 1058-1062.

Oktyabrsky, O. N., Smirnova, G. V. (2007) Redox regulation of cellular functions.

Biochemistry (Moscow) 72, 132-145.

Osherov, N., May, G. (2000) Conidial germination in Aspergillus nidulans requires RAS

signaling and protein synthesis. Genetics 155, 647-656.

Page 128: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

116

Osherov, N., May, G. (2001) The molecular mechanisms of conidial germination. FEMS

Microbiol. Lett. 199, 153-160.

Panina, L. K., Kurochkin, V. E., Bogomolova, E. V., Estrapov, A. A., Spitsyina, N. G (1997)

Biotransforamtion of fullerenes. Doklady Biological Sciences 357, 530-532.

Parku, E-U., Kim, H., Kim, Y., Yi, J., Choi, K., Park, K. (2010) Carbon fullerenes (C60s) can

induce inflammatory responses in the lung of mice. Toxicol. Appl. Pharm. 244, 226–233.

Perkins, A., Nelson, J. K., Parsonage, D., Poole, L. B., Karplus, P. A. (2015) Peroxiredoxins:

guardians against oxidative stress and modulators of peroxide signaling. Trends. Biochem. Sci.

40, 434-445.

Piccinno, F., Gottschalk, F., Seeger, S., Nowack, B. (2012) Industrial production quantities and

uses of ten eingineerd nanomaterials in Europe and the world. J. Nanopart. Res. 14, 1109-9.

Plauth, A., Giekowski, A., Cichon, S., Wowro, S. J., Liedgens, L., Rousseau, M., Weidner, C.,

Fuhr, L., Kliem, M., Jenkins, G., Lotito, S., Wainwright, L. J., Sauer, S. (2016) Hormetic

shifting of redox environment by pro-oxidative resveratrol protects cells against stress. Free

Radical Bio. Med. 99, 608-622.

Poiriuer, Y., Antonenkov, D. V, Glumoff, T., Hiltunen, J. K. (2006) Peroxisomal β-oxidation-

A metabolic pathway with multiple functions. Biochim. Biophys. Acta. 1763, 1413-1426.

Pycke, B. F. G., Chao, T. C., Herckes, P., Westerhoff, P., Halden, R. U. (2012) Beyond nC60:

strategies for identification of transformation products of fullerene oxidation in aquatic and

biological samples. Anal. Bioanal. Chem. 404, 2583-2595.

Qiao, R. (2007) Translocation of C60 and its derivatives across a lipid bilayer. Nano Letters 7,

614-619.

Ratnikova, T. A., Govindan, P. N., Salonen, E., Ke, P. C (2011) In vitro polymerization of

microtubules with fullerene derivative. ACS Nano 5, 6306-6314.

Rauscher, H., Roebben, G., Boix Sanfeliu, A., Emons H., Gibson, P., Koeber, R., Lisinger, T.,

Rasmussen, K., Riego Sintes, J., Sokull-Kluettgen, B., Stamm, H. (2015) Towards a review of

the EC Recommendation for a definition of the term "nanomaterial", Part 3: Scientific-technical

evaluation of options to clarify the definition and to facilitate its implementation. EUR -

Scientific and Technical Research Reports, Italija

Page 129: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

117

Reverberi, M., Fabbri, A. A., Zjalić, S., Ricelli, A., Punelli, F., Fanelli, C. (2005) Antioxidant

enzymes stimulation in Aspergillus parasiticus by Lentinula edodes inhibits aflatoxin

production. Applied Microbial and Cell Physiology. 69, 207-215.

Reverberi, M., Zjalic, S., Ricelli, A., Punelli, F., Camera, E., Fabbri, C., Picardo, M., Fanelli,

C., Fabbri, A. A. (2008) Modulation of antioxidant defense in Aspergillus parasiticus is

involved in aflatoxin biosynthesis: a role for the ApyapA gene. Eukaryot. Cell. 7, 988-1000.

Reverberi, M., Ricelli, A., Zjalic, S., Fabbri, A. A., Fanelli, C. (2010) Natural functions of

mycotoxins and control of their biosynthesis in fungi. Appl. Microbiol. Biot. 87, 899-911.

Reverberi, M., Punelli, M., Smith, C. A., Zjalić, S., Scarpari, M., Scala, V., Cardinali, G.,

Aspite, N., Pinzari, F., Payne, G. A., Fabbri, A. A., Fanelli, C. (2012) How peroxisomes affect

aflatoxin biosynthesis in Aspergillus flavus. Plos One. 7, e48097.

Riquelme, M., Yarden, O., Bartnicki-Garcia, S., Bowman, B., Castro-Longoria, E., Free, S. J.,

Fleissner, A., Freitag, M., Lew, R. R., Mourino-Perez, R., Plamann, M., Rasmussen, C.,

Richthammer, C., Roberson, R. W., Sanchez-Leon, E., Seiler, S., Watters, M. K. (2011)

Architecture and development of the Neurospora crassa hypha - a model cell for polarized

growth. Fungal Biology. 115, 446-474.

Ritter, A. C., Hoeltz, M., Noll, I. B. (2011) Toxigenic potential of Aspergillus flavus tested in

different culture conditions. Ciênc. Tecnol. Aliment. 31, 623-628.

Roze L. V., Chanda, A., Linz, J. E. (2011) Compartmentalization and molecular traffic in

secondary metabolism: a new understanding of established cellular processes. Fungal. Genet.

Biol. 48, 35-48.

Roze, L., Hong, S-Y., Linz, J. E. (2013) Aflatoxin biosynthesis: current frontiers. Annu Rev

Food Sci T. 4, 293-311.

Sanchís, J., Berrojalbiz, N., Caballero, G., Dachs, J., Farré, M., Barceló, D. (2012) Occurrence

of aerosol-bound fullerenes in the Mediterranean sea atmosphere. Environ. Sci. Technol. 46,

1335–1343.

Sanchís, J., Božović, D., Al-Harbi, N. A., Silva, L. F., Farré, M., Barceló, D. (2013)

Quantitative trace analysis of fullerenes in river sediment from Spain and soils from Saudi

Arabia. Anal. Bioanal. Chem. 405, 5915-5923.

Page 130: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

118

Sayes, C. M., Fortner, J. D., Guo, W., Lyon, D., Boyd, A. M., Ausman, K. D., Tao, Y. J.,

Shitaraman, B., Wilson, L. J., Hughes, J. B., West, J. L., Colvin, V. L. (2004) The differential

cytotoxicity of water-soluble fullerenes. Nano Letters 4, 1881-1887.

Schreiner, K. M., Filley, T. R., Blanchette, R. A., Bowen, B. B., Bolskar, R. D., Hockaday, W.

C., Masiello, C. A., Raebiger, J. W. (2009) White-rot basidiomycete-bediated decomposition

of C60 fullerol. Environ. Sci. Technol. 43, 3162-3168.

Science for Environment Policy (2012) European Commission DG environment news alert

service. SCU, The University of the West of England, Bristol.

Senft, A. P., Dalton, T. P., Shertzer, H. G. (2000) Determining glutathione and glutathione

disulfide using the fluorescence probe o-phthalaldehyde. Anal. Biochem. 280, 80-86.

Sporty, J. L., Kabir, M., Turteltaub, K. W., Ognibene, T., Bench, G. (2008) Single sample

extraction protocol for the quantification of NAD and NADH redox states in Saccharomyces

cerevisiae. J. Sep. Sci. 31, 3202–3211.

Sweeney, M. J., Dobson, A. D. W (1998) Mycotoxin production by Aspergillus, Fusarium and

Penicillium species. Int. J. Food. Microbiol. 43,141-158.

Šarkanj, B. (2014) Utjecaj inhibitora glutation S – transferaze na produkciju aflatoksina plijesni

Aspergillus flavus. Disertacija. Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.

Talbot, C. (1999) Fullerene and nanotube chemistry: an update. School Science Review 81,

37-48.

Tariq, V. (2013) Structure of hyphae. British Mycological Society

<http://www.fungionline.org.uk/3hyphae/1hypha_ultra.html> . Pristupljeno 12. svibnja 2013.

Thön, M., Al-Abdallah, Q., Hortschansky, P., Brakhage, A. A. (2007) The thioredoxin system

of the filamentous Aspergillus nidulans. J. Biol. Chem. 282,

27529-27269.

Unković, N., Ljaljević Grbić, M., Stupar, M., Vukojević, J., Janković, V., Jović, D., Đorđević,

A. (2015) Aspergilli response to benzalkonium chloride and novel-synthesized fullerenol /

benzalkonium chloride nanocomposite. The Scientific World Journal 2015, Article ID 109262.

Usenko, C. Y., Harper, S. L., Tanguay, R. L. (2008) Fullerene C60 exposure elicits an oxidative

stress response in embryonic zebrafish. Toxicol. Appl. Pharm. 229, 44-55.

Page 131: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

119

Varga, J., Frisvad, J. C., Samson, R. A. (2009) A reappraisal of fungi producing aflatoxins.

World. Mycotoxin. J. 2, 263-277.

Varga, J., Frisvad, J. C., Samson, R. A. (2011) Two new aflatoxin producing species, and an

overview of Aspergillus section Flavi. Stud. Mycol. 69, 57-80.

Villamena, F. A. (2013) Molecular basis of oxidative stress. 1. izd., John Wiley & Sons, New

Jersey.

Winterbourn, C. C. (2008) Reconciling the chemistry and biology of reactive oxygen species.

Nat. Chem. Biol. 4, 278-286.

Wösten, H. A. B., van Veluw, G. J., de Bekker, C., Krijgsheld, P.(2013) Heterogeneity in the

mycelium: implications for the use of fungi as cell factories. Biotechnol. Lett. 35,1155-1164.

Yabe, K., Nakajima, H. (2004) Enzyme reactions and genes in aflatoxin biosynthesis. Appl.

Microbiol. Biot. 64, 745-755.

Yamakoshi, Y., Umezawa, N., Ryu, A., Arakane, K., Miyata, N., Goda, Y., Masumizu, T.,

Nagano, T. (2003) Active oxygen species generated from photoexcited fullerene (C60) as

potential medicines: O2·- versus 1O2. J. Am. Chem. Soc. 125, 12803-12809.

Yin, W., Keller, N.P. (2011) Transcriptional regulatory elements in fungal secondary

metabolism. J. Microbiol. 49, 329-339.

Yu. J. (2012) Current understanding on aflatoxin biosynthesis and future perspective in

reducing aflatoxin contamination. Toxins 4, 1024-1057.

Page 132: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

120

ŽIVOTOPIS Tihomir Kovač je rođen 29. srpnja 1986. u Pakracu. Maturirao je 2005. u Srednjoj školi „August

Šenoa“ u Garešnici, a zatim je upisao Prehrambeno–tehnološki fakultet u Osijeku.

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija završava 2008. godine, a diplomski studij

Procesno inženjerstvo 2010. godine kao prvi student po programu Bolonjskog procesa i prvi

student u generaciji. Tijekom studija dobitnik je stipendije Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku, a potom stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

(kategorija C). Bio je predsjednik Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Osijek od travnja 2008. do lipnja 2010. godine. Po završetku studija zapošljava se u mljekarskoj

industriji Novi Domil d.o.o. (članica poslovnog sustava Vindija) u Županji gdje kao kemijski

analitičar/tehnolog u proizvodnji radi od 13.9.2010. do 12.7.2011. Kao odgovorna osoba za rad

s opasnim kemikalijama zaposlen je od 13.7.2011. do 31.12.2011. u tvrtki Kontrolkem d.o.o. u

Samoboru. Na Prehrambeno–tehnološkom fakultetu Osijeku od 1.1.2012. zaposlen je kao

asistent. U suradničkom zvanju asistenta sudjeluje u izvođenju kolegija Biokemija na

preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija te kolegija Interakcija hrane i gena na

diplomskom studiju Znanost o hrani i nutricionizam. Sveučilišni poslijediplomski doktorski

studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2012. godine. Temu doktorskog rada pod naslovom

„Modulacija oksidativnog stresa plijesni Aspergillus flavus nanočesticama fulerena“ Senat

Sveučilišta u Zagrebu prihvaća 2015. godine. Tihomir Kovač je kao suradnik sudjelovao na

projektima „Utjecaj fulerena na inhibiciju sinteze aflatoksina“ (Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayera u Osijeku) 2013-2014. i „Antiaflatoksikogeni učinak flavonoida kvercetina“

(Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) 2015-2016 godine. Dobitnik je FEMS-ove

stipendije za mlade znanstvenike za međunarodni kongres Power of fungi (2015.). U okviru

programa mobilnosti ERASMUS+ znanstveno se usavršavao na Odjelu za agrobiotehnologiju,

Centru za analitičku kemiju, IFA-Tulln na Sveučilištu BOKU u Austriji, u razdoblju od 20.7.

do 21.8.2015. godine. Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju,

Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog toksikološkog društva, Udruge TehnOS -

Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek te lovačkog

društva “Srnjak”, Garešnica.

Page 133: MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus … · MODULACIJA OKSIDATIVNOG STRESA PLIJESNI Aspergillus flavus NANOČESTICAMA FULERENA DOKTORSKI RAD Zagreb, 2017. ... MODULACIJA

121

Popis objavljenih radova

Objavljeni radovi iz grupe A1:

1. Kovač, T., Šarkanj, B., Klapec, T., Borišev, I., Kovač, M., Nevistić, A., Strelec, I. (2017)

Fullerol C60(OH)24 nanoparticles and mycotoxigenic fungi: A preliminary

investigation into modulation of mycotoxin production. Environ. Sci. Pollut. R. (xx),

1-9. doi: 10.1007/s11356-017-9214-z (prihvaćen za objavljivanja)

2. Kovač, T., Kovač, M., Strelec, I., Nevistić, A., Molnar, M. (2017) Antifungal and

antiaflatoxigenic activities of coumarinyl thiosemicarbazides against Aspergillus flavus

NRRL 3251. Arh. Hig. Rada. Toksikol. 68 (1), 40-46.

3. Molnar, M., Kovač, T., Strelec, I. (2016) Umbelliferone-thiazolidinedione hybrids as

potent mushroom tyrosinase inhibitors. Int. J. Pharm. Res. Allied Sci. 5 (2),

305-310.

Objavljeni radovi iz grupe A3:

1. Kovač, T., Oršolić, D., Sluganović A., Šarkanj B., Strelec, I. (2016) Razbijanje enzimski

tretirane stanične stijenke plijesni Aspergillus flavus NRRL 3251 ultrazvučnom

homogenizacijom. Proceedings & abstract of the 9th International

Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection.

Ur. Šimić, Ivan, Vukovar, Glas Slavonije, 209-214.

2. Šarkanj B., Kovač, T., Kolarić, B., Brodar L., Klapec, T. (2016) Uloga biosinteze

aflatoksina u regulaciji staničnog stresa plijesni Aspergillus flavus. Proceedings &

abstract of the 9th International Scientific/Professional Conference Agriculture in

Nature and Environment Protection. Ur. Šimić, Ivan, Vukovar, Glas Slavonije, 217-

221.

3. Brodar L., Šarkanj B., Soldić, A., Kovač, T., Klapec, T. (2016) Analiza pojavnosti

mikotoksina na površinama zasijanim žitaricama u Republici Hrvatskoj od 2011. do

2015. Proceedings & abstract of the 9th International Scientific/Professional

Conference Agriculture in Nature and Environment Protection. Ur. Šimić, Ivan,

Vukovar, Glas Slavonije, 190-194.

4. Kovač, T., Šarkanj B., Strelec, I. (2015) Primjena ultrazvuka za homogenizaciju

micelija plijesni Aspergillus flavus. Proceedings & abstract of the 8th International

Scientific/Professional Conference Agriculture in Nature and Environment Protection.

Ur. Baban, Mirjana i Rašić, Sanda, Vukovar, Glas Slavonije, 143-148.