of 32 /32
Modifikacije proteinov z lipidi in njihov fiziološki pomen Biološke membrane Saša Kajdič

Modifikacije proteinov z lipidi in njihov fiziološki pomenbio.ijs.si/~krizaj/group/Predavanja 2011/Seminar-SasaKajdic.pdf · • Progeria (Hutchinson‐Gilford progeria sindrom)

Embed Size (px)

Text of Modifikacije proteinov z lipidi in njihov fiziološki pomenbio.ijs.si/~krizaj/group/Predavanja...

 • Modifikacijeproteinovzlipidiinnjihovfiziolokipomen

  Biolokemembrane

  SaaKajdi

 • Interakcijeproteinovzmembranami

  Lipidnemodifikacije

 • 5nainovpritrjevanjaproteinovvlipidnidvosloj

  Prenilacija Miristoilacija Palmitoilacija GPIsidro Modifikacijesholesterolom

 • 5nainovpritrjevanjaproteinovvlipidnidvosloj

  Prenilacija Miristoilacija Palmitoilacija GPIsidro Modifikacijesholesterolom

  reverzibilna

 • Vlogaprirazmeanjuproteinov,delitvimembran,pravilnemdelovanjuproteinov

  Sidranjeprekonasienihmaobnihkislininsterolovusmerjavlipidnerafte,sidranjeprekonenasienihinrazvejanihCHpaproteineusmerjaizvenlipidnihraftov.

 • Prenilacija modifikacijazizoprenoidi

  Farnezilacija:15CatomovEncimfarneziltransferaza

  Geranilgeranilacija:20CatomovEncimgeranilgeraniltransferaza

  ObemodifikacijinaCkonnemcisteinskem ostankuproteina.

 • Prenilacija/2

  Znaniprenilirani proteini:laminB;RasinzRaspovezaniGTPvezavniproteini(Gproteini);glivniparitvenifaktor;podenote heterotrimernih Gproteinov;proteinkinaze

  Prenilacija vveiniprimerovposredujepriinterakcijiscelinomembrano,imapatudipomembnovlogovproteinproteininterakcijah.

 • Vlogaprenilacije

  CelinarastindiferenciacijaSignalizacijaCitokinezaTransportinrazmeanjeproteinovmedmembranami

  Raziskavetemeljijonaizraanjuinanalizimutiranihproteinov,kinemorejobitiprenilirani:Zamenjavacisteina sserinomUporabakompaktina inmevinolina nacelicah,kiizraajoonkogeni Rasprotein

 • MutiraniproteinRaslahkopovzroitransformacijoevkariontskecelice,zatojespecifinainhibicijafunkcijeproteinovRaskljunaprikemoterapijitehtumorjev.Najpogostejesezakemoterapijouporabljainhibitorjefarneziltransferaz.

 • Kroenjepreniliranih proteinovmedmembranamivcitoplazmi

  SNAREhipoteza:interakcijamedvSNARE intSNARE jeodgovornazaspecifinofuzijoveziklov.RabGTPjenujenzapovezavomednjima.vSNAREintSNARE semoratakonformacijsko ujemati,dasepoveeta kovezikel prenesetovornapravomesto.RabimavezanGTP,kisehidrolizira instemzaklenevezavovezikla natarnomembrano.RABGDPgrenazajvcitosol,insenatopretvorivGTPterseponovnoporabi.

 • Farneziltransferaze kottarezdravil

  Rak:Krasproteinjemutiranprive kot80%rakatrebuneslinavke

  Progeria (HutchinsonGilford progeriasindrom)

  Inhibitorjifarneziltransferaz

 • GPIsidro

  GPI=glikozil fosfatidil inozitol GPImodificiraniproteinisenahajajonaekstracelularni oziromalumenski

  straniplazmaleme napodrojulipidnihraftov.ModifikacijanaCkoncuproteina.

  Fiziolokefunkcijeevednoslaboraziskane.

 • GPIsidro/2

  Najboljeokarakterizirana lipidnamodifikacijaproteinov,kidoloaasociacijoproteinovzlipidnimirafti.

  VlogeGPIAPs :

  Adhezija

  Razmeanjemembran

  Signalizacijapriimunskemsistemu

  Vnosnutrientov

 • Zelorazlinimotivi,kamorsepripenjaGPIsidronaCterminaluproteinov.

  Tudirazliniaa ostanki,nakaterejepripetoGPIsidro.

 • VsiGPIvezaniproteinisovzaetkusintetiziranistransmembransko domeno,todapotranslokaciji prekomembraneendoplazmatskega retikuluma seektodomenaproteinaizreeinsekovalentnopoveezGPIsidromspomojospecifinetransamidaze.

 • Tvorbaimunolokesinapse aktivacijacelicT

 • GPIsidro/3

  LokacijaizkljunonaEstrani Jemoantarnisignalzaapikalno membranoepitelnih celic

  GPIsidraniproteinilahkoigrajovlogoaktivacijskih antigenovpriimunskemodzivu

  KoseGPIsidroodreespomojoPIfosfolipaze C,selahkogenerira sekundarniobveevalecpritransdukciji signala

 • Miristoilacija

  Velikomembranskihproteinovjemodificiranihzmiristatom (14C)

  Osnovnimotiv:MetGlyxxx[Ser/Thr] Nmiristil transferaza/Maminopeptidaza

 • Miristoilacija/2

 • Miristoilacija/3

  Vkljuujepriblinostoproteinovnijihinvijihevkariontov,kisovkljuenivonkogenezo,sekundarnocelinosignalizacijoinvinfektivnost retrovirusovterdrugihtipovvirusov.

  SesalskaNMTsezelorazlikujeodtisteprimikroorganizmih novatarazafungicide?

  InhibitorjiNMTtudimonaprotirakava inprotivirusnazdravila

  Najboljiprimermiristoiliranega proteinajesesalskanereceptorska proteintirozin kinaza,kipripadadruiniSrc(sarcoma)proteinov.Sodelujepriintracelularni transdukcijisignalovinimapomembnovlogoprirazvojuraka

 • Palmitoilacija

  Kovalentnamodifikacijacisteinskega ostanka Poveujehidrofobnostinprispevakmembranskiasociaciji

  Natannafunkcijaodvisnaodpalmitoiliranegaproteina

  REVERZIBILNAzaradiestrske vezi regulatornimehanizem

 • Palmitoilacija/2

  Proteinpalmitoil transferaza PPT

  Palmitoil proteintioesteraza PTE reverzibilnareakcijaomogoaizmenjevanjeproteinovmedmembranamiincitosolom

  Osnovnimotivenibilodkrit.

  Primeri: adrenergini receptor podenote Gproteinov HRas

 • podenotetrimernih Gproteinov

  Poasociacijizefektorjem depalmitoilacija inrelokalizacija vcitosolu

  StemseolajahidrolizaGTPproteinseresetirazanovcelinicikel

 • Palmitoilacija SNAP25proteinanapresinaptinemnevronuomogoaasociacijokompleksaSNAREmedfuzijoveziklov

  Vlogapalmitoilacije priregulacijisproanjanevrotransmiterjev

 • Holesterolna modifikacijaHedgehogproteinov

  Signalnemolekule,esencialnezarastinoblikorazlinihdelovtelesaprivretenarskihinnevretenarskihembrijih

  Pomembnitudipriodraslihosebah spremembelahko

  povzroijorazlinebolezni rak

  promovirajoproliferacijoprepreujejoapoptozodoloujejo,kakosebocelicadiferencirala

 • Avtoprocesiranje Hh proteinov

 • Povzetek

  Prenilacija preniltransferaze (tarezdravil)Ckonnicistein motivcaaX intracelularno

  vlogapricelinirastiindiferenciaciji

  GPIsidrotransamidaza CkonecproteinaEstranvlipidnihraftihvlogapriimunskemodzivu

  Miristoilacija Nmiristiltransferaza Nkonniglicinintracelularno vlogapricelinisignalizaciji

  Palmitoilacija Proteinpalmitoil transferza cistein intracelularno vlipidnihraftihvlogapripodenotah heterotrimernih Gproteinov

  Holesterolna modifikacijaavtoprocesiranje Ckonecproteinaekstracelularno vlipidnihraftihvlogaprirastiinoblikiembrijev

  farnezilacija

  geranilgeranilacija

 • Viri

  Casey,P.J.1992.Biochemistry ofproteinprenylation.J.LipidRes.Vol.33:17311740.

  Young,S.G.2005.Athematic review series:Lipidmodifications ofproteins.J.LipidRes.Vol.46:25292530.

  Levental,I.et al.2010.Greasing Their Way:LipidModificationsDetermine ProteinAssociation with MembraneRafts.Biochemistry. Vol.49:63056316.

  Yalovsky,S.et al.1999.Lipidmodifications ofproteins slipping inandout ofmembranes.Trends inplant science.Vol.4:439445.

  Casey,P.J.1995.Proteinlipidation incell signaling.Science.Vol.268:221225

  Jeong,J.andMcMahon,A.P.2002.Cholesterol modification ofHedgehog family proteins.TheJournal ofClinical Investigation.Vol.110:591596.