MK Noteikumi Nr.619 paredz 2 veida apliec«bas : 1. Atp«tas ku£u vad«tja apliec«ba

 • View
  100

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJU SERTIFIKĀCIJA ko saskaņā ar MK noteikumiem Nr.619 veic Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija SADARBĪBĀ AR LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBU. Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012 Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MK Noteikumi Nr.619 paredz 2 veida apliec«bas : 1. Atp«tas ku£u vad«tja...

 • ATPTAS KUU VADTJU SERTIFIKCIJA ko saska ar MK noteikumiem Nr.619 veic Ceu Satiksmes Drobas Direkcija SADARBB AR LATVIJAS ZELTJU SAVIENBU

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuMK Noteikumi Nr.619 paredz 2 veida apliecbas:1. Atptas kuu vadtja apliecba ar tiesbm vadt motoriztu atptas kui ldz 12m garu Latvijas iekjos deos (ar jr 3000m no krasta) ko izdod CSDD pamatojoties uz datortestu (20 jautjumi) 2. Starptautisk atptas kuu vadtja apliecba ar tiesbm vadt buru atptas kui un motorizto atptas kui ldz 24m garu, 4 kuoanas rajonu kategorijs: iekjos deos, jras deos ldz 60 jras jdzm no krasta lnijas - piekrastes dei) jras deos ldz 150 jras jdzm no krasta lnijas - jras dei kuoanas rajon bez ierobeojuma okens

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuAtptas kui garki par 24m un komercdarbb Latvijas Jras administrcijas Jrnieku reistrs sertific: jebkura tipa atptas kuu vadtjus, ja atptas kua garums prsniedz 24 metrus; jebkura tipa un garuma atptas kuu vadtjus, ja atptas kuis ir iesaistts komercdarbb un veic starptautiskus reisus.

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuPersonas, kuras var pretendt uz Atptas kua apliecbm:

  persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ir Latvij samusi uzturans atauju, reistrcijas apliecbu vai pastvgs uzturans apliecbu un likum noteiktaj krtb ir deklarjusi dzvesvietu Latvij; persona ir vismaz 16 gadus veca; persona ir veikusi veselbas prbaudi, un tai nav konstattas medicniskas pretindikcijas transportldzeku vadanai; personai nav atemtas atptas kuu vadanas tiesbas vai nav noteikts aizliegums iegt atptas kuu vadanas tiesbas.

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuStarptautisk atptas kuu vadtja apliecbaar tiesbm vadt buru atptas kui un motorizto atptas kui ldz 24m garu, iekjos deos Lai saemtu du apliecbu ar derguma termiu 10 gadi Japgst programma Jnokrto teortiskais eksmens (10 jautjumu) Jnokrto jahtas (6m un lielkas) praktisks vadanas eksmens

 • Starptautisk atptas kuu vadtja apliecba vadt buru atptas kui un motorizto atptas kui ldz 24m piekrastes deos Lai saemtu du apliecbu ar derguma termiu 10 gadi: persona ir nokrtojusi eksmena teortisko dau aj atptas kuu vadtja kategorij (10 jautjumi un navigcijas uzdevums uz kartes)

  persona ir nokrtojusi eksmena praktisko dau vai ajos noteikumos noteiktaj krtb ir iepriek ieguvusi starptautisko apliecbu kategorij "jahtu vadtjs iekjos deos";

  persona ir apguvusi atptas kua praktisko vadanu piekrastes rajonos, ko apliecina jras prakses izzia, kur ir norde par noietm 500 jras jdzm uz attiecg tipa atptas kua;

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuStarptautisk atptas kuu vadtja apliecbaar tiesbm vadt buru atptas kui un motorizto atptas kui ldz 24m garu, kategorij Jahtu kapteinis"

  Lai saemtu du apliecbu ar derguma termiu 10 gadi: Persona iepriek ieguvusi starptautisko apliecbu kategorij "jahtu vadtjs piekrastes deos"; persona ir apguvusi atptas kua praktisko vadanu jr, ko apliecina jras prakses izzia (3.pielikums), par noietm 1000 jras jdzm uz attiecg tipa atptas kua;

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuStarptautisk atptas kuu vadtja apliecbaar tiesbm vadt buru atptas kui un motorizto atptas kui ldz 24m garu, kategorij Tljras jahtu kapteinis"

  Lai saemtu du apliecbu ar derguma termiu 10 gadi:

  Persona iepriek ieguvusi starptautisko apliecbu kategorij Jahtu kapteinis"; Persona apguvusi atptas kua praktisko vadanu rpus Baltijas jras, ko apliecina jras prakses izzia par noietm 2000 jras jdzm rpus Baltijas jras uz attiecg tipa atptas kua

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuKuu vadtji ar profesionlo kvalifikcijuJebkuras kategorijas apliecbas saemanai kuu vadtjiem ar profesionlo kvalifikciju uz kuiem 500 BT un lielkiem ir atvieglojumi: lai saemtu buru jahtu vadtja piekrastes deos kvalifikciju ir atbrvojums no teortisk eksmena, bet jnoliek praktisks vadbas eksmens; var saemt motorjahtu vadtja augstko kvalifikciju bez teortisk un praktisk eksmena.

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.619 - 04.09.2012Noteikumi par atptas kuu vadtju apmcbu, sertificanu un reistrcijuAtptas kuu vadtju apmcbaAtptas kuu vadtju apmcbu starptautisks apliecbas izsnieganai atbilstoi atptas kuu vadtju kvalifikcijas prasbm (5.pielikums) ir tiesgi veikt komersanti un izgltbas iestdes (turpmk mcbu iestde), kuras samuas Ceu satiksmes drobas direkcijas izsniegtu atbilstbas sertifiktu.

 • Atptas kuu vadtju eksamincija attiecas uz jahtu vadtjiemiekjos deos un piekrastes deos

  Eksmens sastv no teortisks un praktisks daas. Eksmena teortiskaj da starptautisks apliecbas pretendents secgi atbild uz 10 jautjumiem par tmm, kas atbilst kategorijai, uz kuru persona pretend, un veic navigcijas uzdevumu uz kartes.

 • Atptas kuu vadtju eksamincijaattiecas uz jahtu vadtjiemiekjos deos un piekrastes deosEksmena teortisk daa ir nokrtota, jastarptautisks apliecbas pretendents saemieskaiti par visiem 10 jautjumiem. Eksmena teortiskajai daai, ieskaitotnavigcijas uzdevumu uz kartes, atvltais laiks ir ne vairk par trijm stundm.

 • Atptas kuu vadtju praktisk eksamincija attiecas uz jahtu vadtjiemiekjos deos un piekrastes deos

  Eksmena praktiskaj da starptautisks apliecbas pretendents apliecina attiecg tipa (buru vai motorizt) atptas kua vadanas prasmes un ar tm saistts zinanas.

 • Atptas kuu vadtja apliecbas forma(Latvijas iekjiem deiem)

 • Starptautisk atptas kuu vadtja apliecbas forma

 • Preja no LZS apliecbm uz MK Noteikumu Nr.619 tipa apliecbmLdz 2012.g. beigmLZS izdots apliecbas dergas ldz to derguma termiabeigm,un ts var ar maint uzMK Noteikumu Nr.619 tipa apliecbm

 • KontaktiLZS mjas lapa www.sailinglatvia.lvCSDD mjas lapa www.csdd.lv LZS Izpilddirektors: + 371 29221155 LZS Kvalifikcijas komisija: + 371 29491566 + 371 29155391