34
MILITARIA 1969 - 1991 deur kol C.J. Nothling* The first issue of Militaria appeared during 1969 and Capt E. Jonker, BA (Hons) had the distinction of being the first author, (see author's index for details). During the past 22 years 88issues have been published containing avast array of articles, mainly of a military historical nature, by a variety of authors. This special issue pays a brief historical tribute to those who helped create Militaria. It all started from a submission by the SADF to the Treasury on 23July 1969outlining the idea of a scientific orientated military historical periodical. The subsequent Treasury Authority approved free distribution to unit and university libraries, state archives, military attaches and academies among others. This authority was later extended to include other bodies and persons. The original editorial committee consisted inter-alia of Maj Gen G.H.F.Markgraaff, SM as patron and Cmdt (later Col) J.Ploeger. The latter was to be the first editor and was to prove a strong driving force in the fortunes of Militaria. Maj (later Col) F.J.Jacobs succeeded Cmdt Ploeger as editor in 1972and in 1973 the traditional yellow coloured cover was replaced by a blue cover depicting a gun, plane and ship symbolising the three combat arms. Also in this year Col Ploeger obtained the post of State Historian RSA, a position he held until his retirement in 1978. He nevertheless remained a prolific writer as the Author's Index in this issue testifies. The 10th birthday of Militaria was celebrated in 1979 at a function in Prospect building in Pretoria when a special issue was distributed. At this stage Capt (later Cmdt) Annette van Jaarsveld was the editor followed by Lt (SAN) (later Lt Cdr) E.M.Meyers and Maj J.Y.Erasmus. The latter was to remain in this post for the next 9 years. From 1982 Militaria fell under Cmdt (later Col) c.J. Nothling, SSG Publications and Projects (he also acted as managing editor) and a new milepost was reached when the 14/1 (1984) issue appeared with the cover in full colour. A Treasury circular letter in January 1986 briefly put a question mark over the future of Militaria when State Departments were asked to limit publications to a minimum. Submissions to the Treasury were favourably considered and Treasury Authority TB 1/5 of January 1987 provides for 3 year contract periods, the second of which was recently extended for a further 3 years. Allowance is also made for 4 colour pages in addition to the cover. At the end of 1988 the journal was transferred to the Periodicals Section of the Directorate Public Relations, at which time Mr Eric McPherson succeeded Maj Joyce Erasmus as editor. As from January 1991, Militaria as the professional journal of the SADF again became part of the section Publications and Projects. In Heel besondere onderskeiding het ene kapt E.Jonker, BA(Hons), in 1969te beurt geval: hy was die skrywer van die eerste militer-historiese bydrae in die heel eerste uitgawe van Militaria. In die volgende twee dekades sou talle ander skrywers in sy voetspore volg en nou, 22jaar en 88 uitgawes later, is Militaria steeds 'n belangrike medium vir die uitdra van insigte en perspektiewe van die Suid-Afrikaanse krygs- geskiedenis. Vir 22 jaar het Militaria militere geskied- skrywing in Suid-Afrika gedien. Daarom sou dit net gepas wees om in hierdie spesiale uitgawe waarmee Militaria se 21 ste jaargang 3 gevier word, 'n slag die historiese visier op die blad self te vestig. Maar waar het dit alles begin? Die verskyning van Militaria se eerste uitgawe was In beskeie gebeurtenis: die liggeel stofomslag met die pragtige embleem wat deur mnr N.W Meadows ontwerp is,het slegs 26bladsye bevat. Benewens kapt Jonker se artikel oor die militer-historiese en argivale dienste van die Departement van Verdediging, was daar geen leidraad oar die ontstaan van die tydskrif nie. Die feite van die blad se oorsprong en sy latere geskiedenis moes uit leers en uit die geheue van gewese redaksielede ontgin word.

MILITARIA 1969-1991

  • Upload
    others

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MILITARIA 1969-1991

MILITARIA 1969 - 1991deur kol C.J. Nothling*

The first issue of Militaria appeared during 1969 and Capt E. Jonker, BA (Hons) had thedistinction of being the first author, (see author's index for details). During the past 22 years88 issues have been published containing a vast array of articles, mainly of a military historicalnature, by a variety of authors. This special issue pays a brief historical tribute to those whohelped create Militaria.

It all started from a submission by the SADF to the Treasury on 23 July 1969 outlining the ideaof a scientific orientated military historical periodical. The subsequent Treasury Authorityapproved free distribution to unit and university libraries, state archives, military attachesand academies among others. This authority was later extended to include other bodies andpersons.

The original editorial committee consisted inter-alia of Maj Gen G.H.F.Markgraaff, SM aspatron and Cmdt (later Col) J.Ploeger. The latter was to be the first editor and was to prove astrong driving force in the fortunes of Militaria. Maj (later Col) F.J.Jacobs succeeded CmdtPloeger as editor in 1972 and in 1973 the traditional yellow coloured cover was replaced by ablue cover depicting a gun, plane and ship symbolising the three combat arms. Also in thisyear Col Ploeger obtained the post of State Historian RSA, a position he held until hisretirement in 1978. He nevertheless remained a prolific writer as the Author's Index in thisissue testifies.

The 10th birthday of Militaria was celebrated in 1979 at a function in Prospect building inPretoria when a special issue was distributed. At this stage Capt (later Cmdt) Annette vanJaarsveld was the editor followed by Lt (SAN) (later Lt Cdr) E.M.Meyers and Maj J.Y.Erasmus.The latter was to remain in this post for the next 9 years.

From 1982 Militaria fell under Cmdt (later Col) c.J. Nothling, SSG Publications and Projects(he also acted as managing editor) and a new milepost was reached when the 14/1 (1984) issueappeared with the cover in full colour.

A Treasury circular letter in January 1986 briefly put a question mark over the future ofMilitaria when State Departments were asked to limit publications to a minimum. Submissionsto the Treasury were favourably considered and Treasury Authority TB 1/5 of January 1987provides for 3 year contract periods, the second of which was recently extended for a further3 years. Allowance is also made for 4 colour pages in addition to the cover.

At the end of 1988 the journal was transferred to the Periodicals Section of the DirectoratePublic Relations, at which time Mr Eric McPherson succeeded Maj Joyce Erasmus as editor. Asfrom January 1991, Militaria as the professional journal of the SADF again became part of thesection Publications and Projects.

In Heel besondere onderskeiding het ene kaptE. Jonker, BA (Hons), in 1969 te beurt geval: hywas die skrywer van die eerste militer-historiesebydrae in die heel eerste uitgawe van Militaria.In die volgende twee dekades sou talle anderskrywers in sy voetspore volg en nou, 22 jaaren 88 uitgawes later, is Militaria steeds 'nbelangrike medium vir die uitdra van insigte enperspektiewe van die Suid-Afrikaanse krygs-geskiedenis.

Vir 22 jaar het Militaria militere geskied-skrywing in Suid-Afrika gedien. Daarom soudit net gepas wees om in hierdie spesialeuitgawe waarmee Militaria se 21 ste jaargang

3

gevier word, 'n slag die historiese visier op dieblad self te ves tig.

Maar waar het dit alles begin? Die verskyningvan Militaria se eerste uitgawe was In beskeiegebeurtenis: die liggeel stofomslag met diepragtige embleem wat deur mnr N.W Meadowsontwerp is, het slegs 26bladsye bevat. Benewenskapt Jonker se artikel oor die militer-historieseen argivale dienste van die Departement vanVerdediging, was daar geen leidraad oar dieontstaan van die tydskrif nie. Die feite van dieblad se oorsprong en sy latere geskiedenis moesuit leers en uit die geheue van geweseredaksielede ontgin word.

Page 2: MILITARIA 1969-1991

'n Voorlegging van die Kommandant-generaalaan die Sekretaris van die Tesourie op 23 Julie1969 vermeld onder meer die volgendeaangaande die oorsprong van die tydskrif:

"The idea of publishing a scientific orientatedmilitary historical periodical emanated mainlyfrom the absence of a publication in whichresults of professional research can be published.A magazine in which inter alia the followingwill be published, is envisaged: Text editions ofimportant archival documents; scientificaccounts of the biographies of recognisedmilitary leaders; war diaries or extracts therefrom; regimental histories; the results ofresearch into important historical documents."

Volgens die betrokke voorlegging het die bladonder meer ten doe! gehad om die belangstellingvan Weermagslede in die besonderhede van dieSuid-Afrikaanse Weermag se geskiedenis teprikkel waardeur 'n trots in die militereprestasies van Suid-Afrika, sy soldate eneenhede gekweek sou word. Voorts was dit dieblad se doel om geskikte studiemateriaal viropvoedkundige en opleidingsinstellings van dieSA W beskikbaar te stel.

In die betrokke skrywe van 23 Julie 1969 wordook vermeld dat die Staatsdrukker op daardietydstip reeds besig was met die voorbereidingvan die eerste vyf uitgawes van die tydskrif virdrukwerk. Dit was'n interessante mededeling,veral as in ag geneem word dat die Tesourieeers op 12 Augustus 1969 sy goedkeuring B/52vir die uitgee van Militaria verleen hetl

Hierdie magtiging het onder meer bepaal datdie tydskrif gratis versprei kon word aaneenheids-bibliote ke, universi tei ts biblioteke,pliglewerings-biblioteke,argiefinstellings van diestaat, Suid-Afrikaanse en buitelandse militereattaches sowel as militer-akademiese inrigtingsin Suid-Afrika en bevriende lande. Vanwee 'nlatere voorlegging deur die Kommandant-generaal op 28 September 1970 het die Tesourie'n eners-genommerde magtiging B5/2 op 1Oktober 1970 uitgereik ingevolge waarvan dietydskrif gratis aan 'n wyer leserspubliek soos"militere persone en instansies" verskaf konword.

Wat die bekendstelling van Militaria betref, hetdaar weliswaar 'n fotoberig (die foto verskyn inhierdie uitgawe) oor die blad se bekendstellingin Kommando van September 1970 verskyn. Indie fotoberig is onder meer vermeld dat dietydskrif ten doel het "om wetenskaplik-verantwoorde resultate van navorsing vanmiliter-historiese aard, gebaseer op diedokumenteskat van die SAW en die Departe-ment van Verdediging beskikbaar te stel."

4

Die eerste redaksie het amptelik uit drie ledebestaan: genl maj C.H.F. Markgraaff, Direkteur-generaal Personeel, kmdt (later kol) H.J. Botha,SSO Militer-historiese en Argivale Dienste enkmd t (later kol) dr Jan Ploeger, SO Navorsingsdienste(later SSO Argief en Navorsing). Laasgenoemdeoffisier was egter die groot dryfkrag agter dieblad en ook die eerste redakteur.

VanafMilitaria 2/2 (1970) is genl maj Markgraaffas die blad se eerste beskermheer aangestelterwyl brig J.C.W. van Wyk in sy hoedanigheidas Direkteur Algemene Adrninistrasie nou aandie hoof van die redaksie gestaan het. Vanaf d ie6de uitgawe van die tweede jaargang het brigW.J. Fouche brig Van Wyk opgevolg ofskoonlaasgenoemde saam met kol H.J. Botha en kmd t]. Ploeger steeds op die redaksie gedien het.

In Militaria 3/5 (1972 is kol dr Jan Ploeger virdie eerste (en ook laaste) keer as die blad seredakteur gei'dentifiseer. Terselfdertyd is 'nredaksionele komitee ingestel onder dievoorsitterskap van brig J.C.W. van Wyk,bygestaan deur kapt (SA V) (later kdoor) C.]. deVilliers en maj (later kol) F.J. Jacobs.

Vanaf die 6de uitgawe van die derde jaargang(1973) is daar weggedoen met die geelstofomslag en Meadows-embleem op dievoorblad. Voortaan sou die tydskrif 'n blouoms lag he terwyl die iIlustrasie van 'n kanon, 'nvliegtuig en skip op die voorblad die driegevegsdienste voorgestel het. In die voorwoordvan die uitgawe het die beskermheer - genl majMarkgraaff - sekere veranderings ten opsigtevan die voorkoms en inhoud aangekondig enverder ook gemeld dat kol dr Ploeger "wat vandie ontstaan van Militaria die verantwoordelikheidten opsigte van die inhoud en redaksioneleversorging van die tydskrif gedra het" die SAWop 1 Augustus 1973 verlaat het om die pos vanStaatshistorikus te aanvaar. Dit was gelukkignie die einde van kol dr Ploeger se verbintenismet Militaria nie - in die afgelope 18 jaar hetverskeie artikels uit sy pen in die tydskrifverskyn.

Met kol dr Ploeger se vertrek is hy deur maj F.J.Jacobs as redakteur opgevolg. Vanaf Militaria4/2 (1974) het genl maj L.H. Croenewald in syhoedanigheid as Direkteur-generaal Bestuur-stelsels as die blad se beskermheer by genl majMarkgraaff oorgeneem. Hy is in 1975 in 'nwaarnemende hoeda nig heid opgevolg deur brigC.E. Baker, maar in 1976 is It genl E. Pienaar, dieKomptroleur, as die nuwe beskermheeraangestel. Vanaf die laaste uitgawe in 1976 hetMilitaria nie meer 'n beskermheer nie.

Met die eerste uitgawe van die 7de jaargang(1977) is 'n nuwe era in die blad se geskiedenisingelui. Reeds in Militaria 6/4 het 'n kort

Page 3: MILITARIA 1969-1991

aankondiging verskyn wat op 'n ingrypendeverandering en afwyking van die blad seoorspronklike doel en beleid neergekom het.Dit het as volg gelui: "Dit word beoog omMilitaria van die volgende uitgawe af uit te breivan 'n militer-histories na 'n militer-weten-skaplike tydskrif. Die Militere Akademieaanvaar verantwoordelikheid vir die nuweterre in wat - saam met die bestaande militere-historiese gedeelte - 'n aanmerklik wyermilitere veld sal dek." Die besluit om die tydskrifdie gesamentlike verantwoordelikheid van dieDokumentasiediens en die Militere Akademie temaak,isgeneemnadatlaasgenoemde instansie in1976 aanged ui het dat die akademiese personeelaldaar 'n behoefte ondervind het aan militer-wetenskaplike tydskrif. Hierdie bedeling hetegternie lank geduur nie en na enkele jare het dieDokumentasiediens stilweg weer volle verant-woordelikheid vir die tydskrif aanvaar. Daar isegter voortgegaan met die nuwe beleid om ookmiliter-wetenskaplike artikels te publiseer.

Vanaf 1977 is daar ook weggedoen met die bloustofomslag en statiese uitbeelding van die driegevegsdienste op die voorblad. Voortaan soudaar 'n nuwe illustrasie of foto op die voorbladvan elke uitgawe pryk ofskoon nog nie involkleur nie.

Ter herdenking van die blad se lOde verjaardagin 1979 is 'n spesiale uitgawe uitgegee. Tydens'n geselligheid in die Pros pect-gebou in Pretoriais eksemplare van hierdie gedenkuitgawe danook aan persone wat 'n rol in die blad segeskiedenis gespeel het, deur die Direkteurvandie Dokumentasiediens, brig Willem Otto,oorhandig. In daardie stadium het die tydskrifnog onder kol F.J. Jacobs, SSO AktualiteitsdieIts,geressorteer. Kapt (later kmd t) Annette vanJaarsveldt was met die tydskrif se redaksionelepligte belas en het d us as redakteur opgetree.Die tydskrif se verspreiding is deur kol }.A.Combrinck behartig.

Op 23 April 1979 het It (SAV) (later It kdr) E.M.Meyers die tydskrif se redaksionele pligte bykapt Van Jaarsveldt oorgeneem. Die tydskrif isin die tweede helfte van die jaar onder diebeheer van kol J.A. Combrinck geplaas en majJ.Y. Erasmus het op 15 Desember 1979 asredakteur by It (SAV) Meyers oorgeneem.

Met die totstandkoming van die seksieI Publikasies en Projekte in Mei 1982, is dietydskrif en sy redakteur na die seksie oorgedra.Vanaf Militaria 12/3 (1982) het kmdt (later kol)c.J. Nothling, SSO Publikasies en Projekte, asbesturende redakteur opgetree met maj J.Y.Erasmus as uitvoerende redakteur. Andermedewerkers van die tydskrif was It kdr E.M.Meyers, It D. Conradie en mev Louise Brits.Met Militaria 14/1 (1984) is 'n nuwe mylpaal

bereik. Vir die eerste keer in die tydskrif segeskiedenis was die voorbladontwerp involkleur: 'n afdruk van P.M. Geraghty se werkThe Smoker - 'n soldaat wat met 'n sigaretontspan.

VanafMilitaria 14/4 (1984) het majJ.Y. Erasmusbesturende redakteur geword met It A.M. IeRoux as uitvoerende redakteur.

In 1985 word It kdr E.M. Meyers as die tydskrifse eerste fotoredakteur aangestel, maar in 1986het die blad weer net 'n enkele redakteur in diepersoon van maj J.Y. Erasmus gehad.

Die Tesourie se omsendbrief TC5/5 van 30Januarie 1986 het 'n groot vraagteken agter dietoekoms van Militaria geplaas. In hierdieskrywe is 'n ernstige beroep opstaatsdepartemente gedoen om, met die oog opbesparing, bestaande publikasies tot 'nminimum te verminder. In die geval vanMilitaria moes 'n motivering vir die voortsettingvan die blad op staatskoste voor 15Maart 1986ingedien word. Hoewel dit op 15Maart gedoenis, was die Sekretaris van Tesourie nie volkomehiermee tevrede nie soos dit duidelik blyk uitsy skrywe van 19 Desember 1986. Hierna is 'nnuwe voorlegging op 12 Januarie 1987 gedoenwaarin sekere voorstelle met die oog opbesparing vervat was. Die Tesourie het hierdievoorstelle aanvaar wat trouens die kernuitgemaakhetvan die nuwe TesouriemagtigingTB l/S wat op 19 Januarie 1987 uitgereik is.

Hierdie magtiging het onder meer bepaal datdie aantal uitgawes tot vier per jaar beperkword. Die voorgeskrewe oplaag is op 3 000gestel terwyl die aantal bladsye van 'n uitgawetot hoogstens 56 beperk is. Die aantal bladsyein kleurdruk is tot 'n maksimum van vierbe perk.

Toe die seksie Publikasies en Projekte teen dieeinde van 1986 na die Direktoraat OpenbareBetrekkinge oorgeplaas is, het Militariavoorlopig onder SSO Publikasies en Projektegeressorteer. Teen die einde van 1988 isMilitaria egter weI na Direktoraat OpenbareBetrekkinge se seksie Tydskrifte oorgeplaaswat ook vir die uitgee van die amptelikenuustydskrif Paratus verantwoordelik is.Terselfdertyd is maj Erasmus na 'n dienstermynvan nege jaar as redakteur deur mnr EricMcPherson opgevolg. In Januarie 1991 isMilitaria en sy redakteur egter weer na dieseksie Publikasies en Projekte terugverplaas.

* Kol C. J. Nothling (M.A.) is senior Staf.offisier Publikasies en Projekte van dieDirektoraat Openbare Betrekkinge.

5

Page 4: MILITARIA 1969-1991

RANGE WORD AANGEDUI 5005 TEN rYE VAN DIE NEEM VAN DIE FOTO'S .RANKS ARE SHOWN AS AT THE TIME WHEN PHOTOGRAPHS WERE TAKEN

Hierdie foto het in dieSeptember 1970uitgawevan"Kommando"verskyn.Die destydse redaksiebekyk met trots dieeerste uitgawe vanMilitaria. In gewonevolgorde verskyn kolH.I. Botha (550)Militer-historiese enArgivale Dienste,ge"l maj G.H.F.Markgraaff(Direkteur-generaalPersoneel) en kmdtJ.Hoeger ( SOgeskiedskrywing,MHAD)

This photo appeared in the September 1970 issue of "Commando" and shows the then editorialcommittee viewing the 1st issue of Militaria with pride. From left to right: Col H.I. Botha,(550) Military Historical and Archival Services, Maj Gen G.H.F. Markgraaff, (DirectorGeneral Personnel) and Cmdt J. Ploeger (SO historical writing, MHAD).

Wyle genl maj G.H.F.Markgraaff, SM,Militaria se eerste beskermheer.

The late Maj Gen G.H.F. Markgraaff, SM,Militaria's first patron.

6

Brig]. G. W. van Wyk, SM, was hoof vandie redaksie in 1970.

Brig J.G. W. van Wyk, SM, was Chief ofthe editorial staff in 1970.

Page 5: MILITARIA 1969-1991

RANKS ARE SHOWN AS AT THE TIME WHEN PHOTOGRAPHS WERE TAKEN.RANGE WORD AANGEDUI SOOS TEN TYE VAN DIE NEEM VAN DIE FOTO'S

General R.c. Hiemstra, SSA, SM, wasCon;mandant General of the SADF at the timeMilitaria was launched.

Gener(;al R.c. Hiemstra, SSA, SAi, wasKommandant-generaal SAW tydens Militaria seloodsing.

A front view of Schweickerdt Building, thehome of Documentation Service.

'n Vooraansig van die Schweickerdt-gebou,die tuiste van die Dokumentasiediens.

Gen Markgraaff, Cmdt Otto and Brig W.]. Fouche.

Genl Markgraaf, Kmdt Otto en Brig W.]. Fouche.

7

Page 6: MILITARIA 1969-1991

RANGE WORD AANGEDUI SOOS TEN TYE VAN DIE NEEM VAN DIE FOTO'SRANKS ARE SHOWN AS AT THE TIME WHEN PHOTOGRAPHS WERE TAKEN

KmdtW. Otto

Cmdt W. Otto

Kapt (SA V) c.J. de Villiers, destydsesenior stafoffisier, SentraleDokumentasiediens, SAW.

Capt (SAN) c.J. de Villiers, the thensenior staff officer, Central

Domumentation Services, SADF.

Maj F.J. Jacobs het kmdt J.Ploeger asredakteur opgevolg.

Maj F.J. Jacobs succeeded Cmdt]'Ploeger as editor.

Kmdt J . Ploeger, enLt RJ. Bouch.

Cmdt J. Ploeger en Lt RJ. Bouch.

8

Page 7: MILITARIA 1969-1991

RANKS ARE SHOWN AS AT THE TIME WHEN PHOTOGRAPHS WERE TAKEN.RANGE WORD AANGEDUI SOOS TEN TYE VAN DIE NEEM VAN DIE FOTO'S

During the latter half of 1979Militariawas placed under the control of Col J.A.Combrinck. ,ColJ.A. Combrinck iscurrently the Director of DocumentationService, SADF.

Die tydskrif is in die tweede helfte van1979 onder die beheer van Kol J.A.Combrinck geplaas. Kol J.A. Combrinckis die huidige Direkteur van dieDokumentasiediens, SA vv.

MHAD officers.Back: (l to r) Capt

F.]'Jacobs,MajP.J.Albertse andCapt T.C. de vv.van der Nest.

Front: (1 to r) ColH.J.Botha, CmdtJ.Ploeger and Maj

vv.Otto.

MHADoffisiere. Agter:(van links naregs) Kapt F.].Jacobs, MajP.J. Albertse enKaptT.c. de WetvanderNestVoor: (van linksna regs) Kol H].Botha, Kmdt ].Ploegeren majvv. Otto.

Three former editors of Militaria. From left toright: Maj J.Y.Erasmus, Cmdt A.E. van Jaarsveldand Lt Cdr E.M.Meyers as they are today.

Drie vorige redakteurs van Militaria van linksna regs : Maj J.Y. Erasmus, Kmdt A.E. vanJaarsveld en Lt Kdr E.M. Meyers soos hullevandag lyk.

9

A recent photo of Col Dr Jan Ploeger, firsteditor of Militaria in conversation withMr Eric McPherson, the present editor.

'n Onlangse fotovan Kol (dr) Jan Ploeger,die eerste redakteur van Militaria ingesprek met Mnr E. McPherson, die huidigeredakteur.

Page 8: MILITARIA 1969-1991

OUTEURSINDEKS VANMILITARIA, (1969-1991)

AUTHOR'S INDEX, MILITARIA, (1969-1991)

NAAMLOOS \ANONYMOUS

1. A short history of the Base Post Office, Durban (1940- 1946),2/6 (1970), pp 52-68.

2. First Annual Report of the Board of Control SATS 'General Botha', year ending 14 July, 1922,3/1 (1971), pp 81-100.

3. Annual report on the Transvaal Volunteers and Cadets for the year 1910-1911,3/3 (1972),pp 76-108.

4. Ministers van Verdediging (foto's), 9/2 (1979), pp 2-3.

5. Sekretarisse van Verdediging (foto's), 9/2 (1979), pp 4-5.

6. Hoofde van die SAW (foto's), 9/2 (1979), pp 6-8.

7. Hoofde van die SA Leer (foto's), 9/2 (1979), pp 9-12.

8. Hoofde van die SA Lugmag (foto's), 9/2 (1979), pp 13-15.

9. Chief of the Navy (foto's), 9/2 (1979), pp 16-17.

10. SA Lugmag/ Air Force (foto's), 9/2 (1979), P 18.

11. SA Vloot/Navy (foto's), 9/2 (1979), P 19.

12. South Africa at War (photographs), 9/2 (79), pp 20-21.

13. Suidwes-Afrika, 1914-1915 (foto's), 9/2 (1979), pp 22-23.

14. German East Africa, 1916 (photographs), 9/2 (1979), pp 22-25.

15. Delville Wood (photographs), 9/2 (1979), pp 26-27.

16. Oos-Afrika, 1940-1941 (foto's), 9/2 (1979), pp 28-29.

17. Noord-Afrika, 1941-1943 (foto's), 9/2 (1979), pp 30-31.

18. Italy, 1944-1945 (photographs), 9/2 (1979), p 32.

19. Madagascar,1942 (photographs), 9/2 (1979), P 33.

20. Korea, 1950-1953 (foto's), 9/2 (1979), pp 34-35.

21. Angola, 1975 (foto's), 9/2(1979), pp 36-37.

22. South West Africa - military help to the inhabitants of South West Africa (photographs),9/2 (1979), pp 38-39.

10

Page 9: MILITARIA 1969-1991

23. Military customs and traditions /Militere gewoontes en tradisies, 11 /3 (1981), pp 38-40.

24. Military customs and traditions/Militere gewoontes en tradisies, 11/4 (1981), pp 34-39.

25. Militere gewoontes en tradisies/Military customs and traditions, 12/1 (1982), pp 32-34.

26. Republic Day (photographs), 12/2 (1982), pp 32-34.

27. Military customs and traditions/Militere gewoontes en tradisies, 12/3 (1982), pp 51-53.

28. Militere gewoontes en tradisies/ Military customs and traditions, 12/4 (1982), pp 44-46.

29. Die SAW en bewaring /The SADF and conservation, 13/1 (1983), pp 35-37.

30. The SADF and conservation/Die SAW en bewaring, 13/2 (1983), pp 66-69.

31. Die SAW en bewaring/The SADF and conservation, 13/3 (1983), P 61.

32. Die SAW se rol in SWA, 14/1 (1984), pp 37-41.

33. Die Gedenkmuur, 1 Valskermbataljon, 14/2 (1984), pp 30-31.

34. World War 1/Eerste Wereldoorlog, 1914-1918 (photographs/foto's), 14/3 (1984), P 1.

35. Rebellion and home front/Rebellie en tuisfront, 1914-1915 (photographs/foto's), 14/3 (1984),pp 2-6.

36. German South West Africa/Duits Suidwes-Afrika, 1915-1916,(photographs/foto's), 14/3 (1984),pp 7-20.

37. German East Africa/Duits Oos-Afrika, 1916-1918, (photographs/foto's), 14/3 (1984),pp 21-27.

38. Middle East/Midde-Ooste, 1916-1917 (photographs/foto's), 14/3 (1984), pp 28-29.

39. France/Frankryk, 1916-1918 (photographs/foto's), 14/3 (1984), pp 30-32.

40. Conditions on the Western front/Toestande aan die Wesfront (photographs/foto's),14/3(1984), pp 33-36.

41. Peace and aftermath/Vrede en nawerking (photographs/foto's) 14/3 (1984), pp 64-65.

42. Die Exerce Perfectioni standbeeld, 14/4 (1984), P 62.

43. SA Intelligence School Monument and Memorial Needle, 15/4 (1985), pp 49-53.

44. Delvillebos-Gedenkmuseum, 15/4 (1985).

45. Die Kasteel in latere jare/The Castle in later years, 15/5 (1985), pp 15-21.

46. The Military significance of the Castle/Die Militere betekenis van die Kasteel, 15/5 (1985),pp 22- 27.

47. The First World War/Die Eerste Wereldoorlog, 15/5 (1985), pp 28-34.

48. The Second World War/Die Tweede Wereldoorlog, 15/5 (1985), pp 35-44.

11

Page 10: MILITARIA 1969-1991

49. The Castle as Fortress/Die Kasteel as Vesting, 15/5 (1985), pp 45-49.

50. Military Service and Training: post-war period / Militere Diens en Opleiding: na-oorlogseperiode, 15/5 (1985), pp 50-55.

51. The Castle as accommodation for Governors, Commanders, Officers and troops/Die Kasteeas huisvesting van Goewerneurs, Bevelvoerders, offisiere en troepe, 15/5 (1985), pp 56-62.

52. Visitors/Besoekers, 15/5 (1985), pp 63-66.

53. Functions held at the Castle/Funksies gehou in die Kasteel, 15/5 (1985), pp 75-77.

54. Herdenkings en sosiale geleenthede, 15/5 (1985), pp 78-80.

55. Awarding of Medals, Decorations and Honours /Toekennings van Medaljes, Dekorasies enEerbewyse, 15/5 (1985), pp 81-83.

56. Prison/Gevangenis, 15/5 (1985), pp 86-88.

57. The Castle's Museums/Die Kastecl se Musea, 15/5 (1985), pp 89-90.

58. The Battle of Delville Wood, July 1916/La Bataille Du Bois De Delville 14-20 juillet 1916/DieSlacht von Delville-Wald 14-20 Juli 1916/Die Slag by Delvillebos, 17/1 (1987), pp 1-24.

59. Suid-Afrika se rol in twee Wereldoorloe/South Africa's Role in two World Wars/Le Role DeL' Afrique Du sud au cours Des Deux Guerres Mondiales/Suedafrikas Rolle waehrend derbeiden Wcltkriege, 17/1 (1987), pp 25-35.

60. Die Berlynse Lugbrug/The Berlin Airlift/Le Pont Aerien de Berlin/Die Berliner Luftbriicke,17/1 (1987), pp 36-45.

61. Suid-Afrika in Korea, Nov 1950-0ktober 1953/South Africa in Korea, Nov 1950-0ctober1953/La Participation Sud-Africaine en Coree, Nov 1950-0ct. 1953/Siidafrika in Korea, Nov1950-0ktober 1953, 17/1 (1987), pp 46-55.

62. Aktiewe diens in Suider-Afrika/ Active Service in Southern Africa/Service Actif en AfriqueAustrale/Kampftatigkeiten im Siidlichen Afrika, 17/1 (1987), pp 56-59.

63. Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Weermag in becld (1912-1987)/Pictorial History of theSouth African Defence Force (1912 - 1987), 17/3 (1987), pp 1-54.

64. Danie Theronkrygskool, 18/1 (1988), P 49.

65. The need for a National Maritime Policy, 19/2 (1989), pp 40-46.

66. SADF Archives: SA Forces in the Second World War, 19/3 (1989), pp 22-48.

12

Page 11: MILITARIA 1969-1991

OUTEURS/ AUTHORS

ADLAM, A.M.1. Die Pers as bron oor die geskicdenis van die Eerste Vryheids-oorlog, 11/1 (1981), pp 62-68.

ALBERTSE, P.J.1. Short History of no 3 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 11-113.

ALEXANDER, McGILL1. The Military use of animals in South Africa (1400-1881), 7/4 (1977), pp 45-54.

2. The transport glider, 10/2 (1980), pp 35-40.

I AQUADRO, C.F.1. A POW's story, 19/3 (1989), pp 1-10.

BAKER, O.E.F.1. Mega, February 1941: The role of the 1st South African Irish Regiment, 20/4 (1990), pp 27-53.

BARRON, G.K.B.1. The contribution made by T.E. Lawrence to the theory of revolutionary warfare, 13/4 (1983),

pp 48-53.

BARKER, W.H.1. Roti-operational intructional systems model, 10/3 (1980), pp 61-67.

BAYNHAM, S.J.1. Armed forces and intervention in Tropical Africa, 16/1 (1986) pp 27-34.

BERGH, A.C.1. Short history of No 25 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 118-121.

2. Die ontstaan van Vrouelugverenigings in Suid-Afrika voor die Tweede Wereldoorlog, 9/13(1979), pp 24-37.

3. Die geskiedenis van Afdeling Logistiek, 12/2 (1982), pp 62-66.

BEZUIDENHOUD, P.J.1. Forte en verdedigingswerke op die Kaapse Oosgrens,1806-1836, 15/4 (1985), pp 23-45.

BIERMANN, H.1. Two little red shoes in no-man's-land, 11/3 (1981), pp 41-44.

BISSET, W.M.1. Unexplored aspects of South Africa's First World War history, 6/3 (1976), pp 55-61.

2. New light on South Africa's Naval heritage, 7/4 (1977), pp 38-44.

3. South Africa's first anti-aircraft guns, 8/1 (1978), pp 22-23.

4. A new look at the Castle of Good Hope and its symbolic importance, 9/3 (1979), pp 1-6.

13

Page 12: MILITARIA 1969-1991

5. A short history of Fort Wynyard. Table Bay Defences, 9/4 (1979), pp 49-54.

6. UCT in uniform, 10/1 (1979), pp 23-27.

7. Die uniformknope van die Suid-Afrikaanse Vloot en sy voorgangers, 10/4 (1980), pp 39-41.

B. A short history of the development of South Africa's naval uniform, 11/2 (1981), pp 38-46.

9. The Rieder automatic rifle attachment, 11/3 (1981), pp 47-51.

10. Lower North Battery defended port of Simon's Town, 11/ 4 (1981), pp 29-33.

11. South African naval personnel seconded to the Royal Navy during the Second World War1939 - 1945, 12/1 (1982), pp 10-26.

12. Some garrison and command regimental sergeant majors at the Castle of Good Hope in CapeTown, 12/4 (1982), pp 41-43.

13. Cape Town's Timeguns, 14/4 (1984), pp 67-71.

14. South African Naval personnel seconded to the Royal Navy (1940-1942),15/1 (1985),pp 59-61.

15. South Africa's role in the Civil War in Russia 1918-1920, 15/4 (1985), pp 46-48.

16. The No 1 military district and Cape Command visitors books 1919-1957,15/5 (1985),pp 67-74.

17. Blue Gums fortress observation post Simon's Bay fire command 1942-1955,16/1 (1986),pp 1-3.

lB. The Union Defence Force's Buildings of Cape Town during the Second World War, 18/1(1988), pp 53-57.

19. The saluting battery at the Castle of Good Hope Cape Town 1910-1942,20/4 (1990), pp 9-11.

BLOOM, J.B.

1. Ethnicity and ethnic revivalism internationally and in Africa today, 13/2 (1983), pp 19-33.

2. Pacifism and the military - a perspective, 13/3 (1983), pp 1-22.

3. Stress in the military - a perspective, 14/4 (1984), pp 5-20.

BOSROFF, A.1. Die Christen en oorlog, 14/2 (1984), pp 1-8.

BaTRA, D.F.

1. Tegnologie en die mens, 16/3 (1986), pp 32-39.

BaTRA, H.J.

1. Die moord op Derdepoort, 25 November 1899. Nie-blankes in oorlogsdiens, 1/2 (1969),pp 3-98.

14

Page 13: MILITARIA 1969-1991

2. Historiese oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van die militere lugvaart en die selfstandigelugmagte, 2/1 (1970), pp 1-13.

3. Die Duitse aandeel in die militere geskiedenis van Suid-Afrika en Suid wes-Afrika, 2/4(1970),pp 1-25 (asook Engelse en Duitse vertalings, pp 26-72).

BOUCH, R.J.1. Medical services in German South West Africa, 4/1 (1974), pp 58-62.

2. 6 SA Armoured Division in Italy, 4/2 (1974), pp 47-64.

3. Die uniform van die Transvaalse Staatsartillerie, 4/3 (1974), pp 24-27.

4. 6 SA Armoured Division in Italy, 4/3 (1974), pp 58-73.

5. The railways and the war effort, 1914-1915,4/4(1974), pp 1-14.

6. The action at Zoutpansdrift, 31 October 1914, 4/4 (1974), pp 42-47.

7. The railways and the war effort, 1939-1945,5/2 (1975), pp 66-75.

8. The development of the Comptroller's Section, SADF, 1966-1976,6/3 (1976), pp 1-5.

BOUWER, U.1. Die rol van die instrukteur in die moderne onderrig-Ieer situasie, 12/3 (1982), pp 54-60.

2. Geprogrammeerde onderrig: Skinner en Crowder se bydraes, 14/1 (1984), pp 19-25.

3. Huidige invloed en vooruitsigte van opvoedkundige tegnologie, 14/2 (1984), pp 49-56.

BRANN, R.W.1. Wynberg military base and the army officers' club, 19/1 (1989), pp 1-11.

BREDENKAMP, J.D.1. Die ontstaan en ontwikkeling van die Vloot, 1912-1982, 12/2 (1982), pp 31-37.

2. Die ontstaan en ontwikkeling van die Kwartiermeester-generaal, 12/2 (1982), pp 70-74.

3. The Achilles heel of the Soviet Soldier, 13/ 4 (1983), pp 33-44.

4. The history of the Naval Mess (Union Hotel), Pretoria, 14/1 (1984), pp 14-18.

BREEDT, J. V.D. B.1. Ekonomiese prinsipes in verdediging, 7/1 (1977), pp 18-23.

2. Die Suid-Afrikaanse oorlogsekonomie gedurende die Tweede Wereldoorlog (deel I), 13/1(1983), pp 46-66.

3. Die Suid-Afrikaanse oorlogsekonomie gedurende die Tweede Wereldoorlog (deel 2), 13/2(1983), pp 1-18.

Page 14: MILITARIA 1969-1991

BRINK, J.1. Genl-Maj sir Henry Timson Lukin, 5/3 (1975), pp 40-51.

BRINK, P.J.1. Short history of No 3 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 111-113.

2. Short history of No 15 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 114-117.

3. Short history of No 40 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 122-125.

BRITS, L.1. The Chaplain-General, 12/2 (1982), pp 75-79.

BROEKMAN, M.1. Concord: verkry 'n houvas op personeel, 9/1 (1979), pp 24-26.

BROODRYK, M.1. Die Vrywilligersmagte van Griekwaland-Wes, 20/2 (1990), pp 44-48.

BRUWER, J.J.1. Kilometer 500, Die beeind iging van die Suid wes-Afrika-kampanje 70 jaar gelede, 16/1 (1986),

pp 4-13.

CHADWICK, G.A.1. War graves registers, monuments, headstones and crosses with special reference to the war

of 1880-1881, 11/1 (1981), pp 31-39.

CHAMBERS, R.1. Art and propaganda in an age of war: the role of posters, 13/4 (1983), pp 54-59.

CLINOMETER.1. 1st Medium Regiment, (S.A.N.A.), SAA, 16/4 (1986), pp 1-16.

COETZER, J.J.1. Gedemilitariseerde sones:'n doeltreffende beslegtingsmetode? 16/4 (1986), pp 17-25.

COMBRINCK, J.A.1. Aardrykskunde (Geografie) as aangrensende wetenskap tot die Geskiedenis, 10/3 (1980),pp 40-47.

CONRADIE, D.1. The Vierkleur and the Union Jack in the 1880-1881 war between the Zuid-Afrikaansche

Republiek and Britain, 11/1 (1981), pp 58-61.

2. South Africa at war, 1912-1982,12/2 (1982), pp 80-88.

3. Achievements of the SADF (1961-1982),13/2 (1983), pp 51-56.

4. Vietnam:'n bloedige leerskool, 14/1 (1984), pp 1-7.

CONRADIE, G.1. The rules of International Law that regulate the use of interstate force, 12/1 (1982), pp 68-72.

Page 15: MILITARIA 1969-1991

CORNWELL, R.1. The Sanusi Campaign, 5/1 (1975), pp 1-33.

2. South Africa and imperial naval defence, 5/4 (1975), pp 29-43.

3. 2 Anti-Tank Regiment, SAA- tank and anti-tank in the Western Desert, 1940-1942, (part I), 6/1 (1976),pp 37-51.

4. 2 Anti-Tank Regiment, SAA- tank and anti-tank in the Western Desert, 1940-1942, (part 2),6/ (1976),pp 49-71.

5. 2 Anti-Tank Regiment, SAA-tank and anti-tank in the Western Desert, 1940-1942, (part 3),6/3 (1976),pp 24-48.

6. 2 Anti-Tank Regiment, SAA-tank and anti-tank in the Western Desert, 1940-1942, (part 4), 6/4(1976),pp 33-61.

7. Delville Wood: the South Africans in France, April-July 1916, 7/2 (1977), pp 1-55.

8. South African armoured car production in World War 2,7/3 (1977), pp 30-41)

COSTER, K.R.1. The training of Rhodesian officers at the Royal Military Academy, Sand hurst, 9/3 (1979), pp 53-57.

COUSINS, F.A.M.1. Military musicin South Africa: a critical study of its use in time of peace and its potential in time of war,

together with constructive ideas for increasing efficiency, 11/3 (1981), pp 1-8.

CROOK, L.A.1. Ubique -the gunners of South Africa, 13/3 (1983), pp 62-76.

2. Seniority and age of South African Regiments, 15/1 (1985), pp 39-49.

3. Apostle Battery. Table Bay Fire Command, 20/3 (1990), pp 12-15.

DALE, R.1. The South African Armed Forces and their link with the United Kingdom and the Commonwealth

of Nations, 1910-1961,9/1 (1979), pp 1-11.

DE BEER, F.e.1. Die Weermag as ontwikkelingsinstrument in die Derde Wereld, 8/4 (1978), pp 47-51.

2. Ontwikkelingsbehoeftes en administrasie, 11 /4 (1981), pp 38-44.

DE JONG, e.1. Yerslae van neutrale militere waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 4/1 (1974), pp 1-34.

2. Yerslae van neutrale militere waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 4/2 (1974), pp 1-12.

3. Yerslae van neutrale miIitere waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 5/1 (1975), pp 46-56.

4. Yerslae van neutrale militere waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 5/2 (1975), pp 54-65.

Page 16: MILITARIA 1969-1991

5. Reports of neutral military observers during the Anglo-Boer-war, 5/3 (1975), pp 1-21.

6. Reports of neutral military observers during the Anglo-Boer-war, 5/4 (1975), pp 49-59.

7. Reports of neutral military observers during the Anglo- Boer-war, 1899-1902,6/1 (1976),pp 52-56.

8. A biography of Robert de Kersauson, French volunteer with the Boer Commandos, 6./2(1976), pp 16-23.

9. A French volunteer in the ranks of the Boers, 6/4 (1976), pp 15-23.

10. Lessons from the Boer War, 19/4 (1989), pp 37-41.

11. V.l. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront, 21/1 (1991),pp 43-51.

DE JONG, R.C.1. Die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838, 9/1 (1979), pp 30-35.

DE KLERK, D.1. SA Lugmaggedenkteken, 16/1 (1986), pp 35-39.

DE VILLIERS, P.1. The theory and application of regression analysis and the least-squares principle, 7/3 (1977),

pp 50-56.

DIGBY, P.K.A.1. Historical records of the 8th South African Infantry, 7/1 (1977), pp 57-65.

DODD, N.L.1. UN peacekeeping operations, 12/4 (1982), pp 57-65.

DaRNING, W.A.1. The West and the Cape Sea Route, 9/3 (1979), pp 46-52.

2. A concise history of the South African Defence Force (1912 - 1987)/'n Kort kroniek van dieSuid-Afrikaanse Weermag (1912-1987), 17/2 (1987), pp 1-47.

3. The Joint Monitoring Commission, 18/1 (1988), pp 1-27.

DaRNING, W.A.1. The West and the Cape Sea Route, 9/3 (1979), pp 46-52.

2. A concise history of the South African Defence Force (1912- 1987) / 'n Kort kroniek van dieSuid-Afrikaanse Weermag (1912-1987), 17/2 (1987), pp 1-47.

3. The Joint Monitoring Commission, 18/1 (1988), pp 1-27.

DUGMORE, P.B.G.

1. Organizational development in the South African Defence Force, 9/3 (1979), pp 64-69.

Page 17: MILITARIA 1969-1991

DU PLESSIS, 1.1. Die stryd teen die voorposte: 1-2 Februarie 1941, (deel I), 4/4 (1974), pp 15-34.

2. Die stryd teen die voorposte: 1-2 Februarie 1941, (deel 2), 5/1 (1975), pp 57-75.

3. Die stryd teen die voorposte: 1-2 Februarie 1941, (deel 3), 5/2 (1975), pp 10-17.

4. (1)Veiligheid bly Sowjet voorkeur, (2)Kommunistiese Party beheer Weermag, 20/3 (1990),pp 16-19.

DU PLESSIS, T.A.P.1. Die ontwikkeling van die SWA Weermag, 13/1 (1983), pp 28-34.

DU PREEZ, S.1. Die stryd teen oorlog: 'n Oorsig, 5/1 (1975), pp 34-39.

2. Rusland se geskenk aan 'n Boeregeneraal, 5/2 (1975), pp 27-43.

3. Die val van Pretoria, 5/3 (1975), pp 22-39.

4. Vliegopleidingskool Langebaanweg,S /4 (1975), pp 28-15.

5. Voortrekkerhoogte 90 jaar oud, 19/1 (1989), pp 12-30.

6. Operasie Savannah: Dagboek van kaptein ].A. Laubscher, 20/2 (1990), pp 5-27.

DU TOIT, C.L.DE W.1. Herinneringe van Genl. Christiaan Ludolph de Wet du Toit, (deell), 10/2 (1980), pp 7-24.

2. Herinneringe van Genl. Christiaan Ludolph de Wet du Toit, (deel 2), 10/3 (1980), pp 1-27.

3. Herinneringe van Genl. Christiaan Ludolph de Wet du Toit, (deeI3), 10/4 (1980), pp 1-23.

DU TOIT, J.J.1. Die geskiedenis van die personeelfunksie in die SA Weermag sedert Wereld Oorlog 1 tot 31

]anuarie 1981, 18/4 (1988), pp 14-23.

EBERLEIN, R.1. A systems model for training, 9/1 (1979), pp 27-44.

2. A strategy for the development of the human resources of the SA Defence Force for the year2000,20/2 (1990), pp 28-43.

3. The role of ed ucational technology in the development of the human resources of the SADefence Force for the year 2000,20/3 (1990), pp 31-42.

ERASMUS, D.R.1. Ruimtelike beplanning: die rol van die stads- en streeks- beplanner in die SAW, 12/ 1 (1982),pp 27-31.

FERREIRA, O.J.O.

1. Die Staatsartillerie van die ZAR, 6/2 (1976), pp 1-15.

19

Page 18: MILITARIA 1969-1991

2. Generaal]oaquim]osc Machado, die man na wie Machadodorp vernoem is, 18/3 (1988),pp 14-19.

FERREIRA, S.J.1. Die Suid-Afrikaanse Motorfietskorps, 8/3 (1978), pp 11-19.

FOURIE, D.F.S.1. Waar ontstaan ons militere tradisies dan?, 11/3 (1981), pp 35-37.

FOXCROFT, E.1. Reports of neutral military observers during the Anglo-Boer War, 5/3 (1975), pp 1-21.

2. Reports of neutral military observers during the Anglo-Boer War, 5/4 (1975), pp 49-59.

3. England's war against the South African Republics, (translated from the Russian, andintroduction by Mrs E. Foxcroft), (part 1),11/4 (1981), pp 5-17.

4. England's war against the South African Republics, (translated from the Russian by MrsE.Foxcroft), (part 2), 12/1 (1982), pp 44-57.

GERBER,M.1. Iran in die internasionale magstryd, 9/3 (1979), pp 7-23.

GERTSCH, G.1. Artillery, 10/1 (1979), pp 28-40.

GEYER, G.J.1. Liggaamlike opleiding in die Unie-verdedigingsmag (1912-1946), 2/3 (1970), pp 1-140.

2. Historiese oorsig oor die ontwikkeling van sport in die SAW, 4/1 (1974), pp 71-88.

3. Die betekenis van sport as 'n fisiese rekreatiewe aktiwiteit met besondere verwysing na diemiliter, 9/4 (1979), pp 1-12.

GLATTHAAR,L.1. Short history of No 41 Squadron, SAAF, 2/1 (1970), pp 126-128.

GOMM, N.1. From the ship's log of HMSAS Imhof, 3/1 (1971), pp 101-110.

GRASER, H.G.1. The KGB: its composition, aims, and methods, 14/2 (1984), pp 9-22.

GREEF, LB.1. The South African National Museum of Military History, 19/3 (1989), pp 49-59.

GROBLER, J.E.H.1. Die Administratiewe Dienskorps, 7/3 (1977), pp 18-29.

2. Die Geallieerde besetting van Madagaskar in 1942, met spesifieke verwysing na die rol van dieUnieverdedigingsmag in die operasies, (deel 1),7/4 (1977), pp 1-18.

20

Page 19: MILITARIA 1969-1991

3. Die Geallieerde besetting van Madagaskar in 1942, (deel 2), die konsolidasietydperk Mei-Augus tus 1942, 8/1 (1978), pp 39-54.

4. Die Geallieerde besetting van Madagaskar in 1942, (deel 3), die toetrede van die Suid-Afrikaanse landmagte en die besetting van Tananarive, 8/2 (1978), pp 15-40.

5. Die Geallieerde besetting van Madagaskar in 1942, (deeI4): Tamatave, Tulear, en die oorgawevan Annet, 8/3 (1978), pp 52-72.

6. Die Geallieerde besetting van Madagaskar in 1942, (deeI5): die lugoffensief, mediese aspekteen Vry Franse oorname, 8/4 (1978), pp 69-76.

HAINES, R.J.1. The training of candidate officers in South Africa, 8/3 (1978), pp 1-10.

HARM, R.H.1. Die ontwikkeling van die Sowjet-vloot sedert 1945, 9/4 (1979), pp 36-48.

HARMSE, H.1. 'n Opinie oor die Behaviouristiese siening versus die fenomenologie as grondslag vir

effektiewe opleiding in weermagsverband, 11/2 (1981), pp 55-57.

HARRIS, e.J.1. 'Yesteryear', 10/4 (1980), pp 35-38.

HATTING, D.L.1. Rekenaarondersteunde onderrig in die Weermag, 11/4 (1981), pp 56-64.

HATTINGH, J.A.1. Steam Locomotives: A forgotten era, 16/4 (1986), pp 34-38.

2. Hairy Mary: Natal Government Railways 2-8-2: Tanic Tender Locomotive Havelock, 16/4(1986), pp 39-40.

HEITMAN, H.R.1. The October 1973 Middle East war: a vindication of armour, 7/3 (1977), pp 1-17.

2. Some possibilities in counter-insurgency operations, 7/4 (1977), pp 58-70.

3. Blitzkrieg inverted or the retiarius's net, 8/1 (1978), pp 59-65.

4. The potential role of the military national development, 8/2 (1978), pp 1-11.

5. The military glider revisited, 12/3 (1982), pp 42-50.

6. The role of the NCO in the SADF, 13/4 (1983), pp 60-67.

7. The Joint Monitoring Commission, 18/1 (1988), pp 1-27.

HENNING, e.G.1. The volunteer movement at Graaff Reinet (1856-1882), 3/6 (1973), pp 70-74.

2. Boerekrygsgevangenes in Ceylon, 4/3 (1974), pp 1-14.

21

Page 20: MILITARIA 1969-1991

HEYDENRYCH, M.H.1. Die problematiek van militere opleiding, 21/4 (1991), pp 4-11.

HOLLOWAY, J.E.1. 'n Onwaarskynlike voorstel vir'n ongelooflike spel, 14/1 (1982), pp 12-13.

HUDSON, A.L.S.1. Infantry weapons in South Africa, 1652-1881, 10/2 (1980), pp 48-53.

2. The twentieth century development of different types of bacterial, biological and chemicalweapons and the present capabilities of NATO and the Warsaw Pact in this respect, 13/4(1983), pp 17-27.

HUGO, B.1. Betty Freund: A nurse in France, (part I), 15/1 (1985), pp 1-14.

2. Betty Freund: A nurse in France, (part 2), 15/2 (1985), pp 1-16.

3. Betty Freund: A nurse in France, (part 3),15/4 (1985), pp 11-22.

4. Betty Freund: A nurse in France, (part 4),16/1 (1986), pp 40-50.

5. Betty Freund: A nurse in France, (part 5),16/3 (1986), pp 1-23.

HUISAMEN, J.M.1. Wapenstilstandsdag, 8/3 (1978), pp 23-24.

2. Afrikaans en die Eerste Vryheidsoorlog, 11 /1 (1981), pp 40-44.

JACOBS, C.J.1. Die rol van die Unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die nywerheidsonluste van

Januarie 1914,18/4 (1988), pp 48-51.

JACOBS, F.J.1. Victoria Cross awards, 3/2 (1972), pp 40-83.

2. Die Suid-Afrikaanse Leerkollege, 4/1 (1974), pp 63-70.

3. Kleurlinge in militere verband, 4/2 (1974), pp 39-46.

4. 6 SA Armoured Division in Italy, 4/2 (1974), pp 47-64.

5. 6 SA Armoured Division in Italy, 4/3 (1974), pp 58-73.

6. 4 Field Regiment in East Africa, 1939-1941,4/4 (1974), pp 48-57.

7. Anti-aircraft Artillery in the Second World War, 7/1 (1977), pp 8-17.

JACOBS, G.

1. Non-alignment in Africa, 10/2 (1980), pp 25-34.

22

Page 21: MILITARIA 1969-1991

JAPHET,M.1. Military coups and military regimes in Africa, 8/4 (1978), pp 1-12.

2. The international arms trade, 9/4 (1979), pp 13-20.

3. Aspects of army road transport management, 10/4 (1980), pp 42-48.

JONKER, E.1. Die Milih~r-His toriese en Argivale Diens te van die Departement van Verdediging, 1/1 (1969), pp 3-26.

2. Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers, 3/3(1972), pp 1-75.

JOOSTE, L.1. Foreigners in the defence of South Africa, 16/1 (1986), pp 20-32.

KAPELAAN-GENERAAL1. Die Kapelaan: in diens met die swaard van die Heilige Gees, 13/4 (1983), pp 45-47.

KIRSTEN, J.F.J.1. Die plek van die Swaardmagorganisasie (Weermag) in die Staatsbestel, 9/1 (1979), pp 12-16.

KLEIN, W.1. Die rol van die SAW in Natuur en Omgewingsbewaring, 18/1 (1988), pp 28-38.

KLEINECKE, H.W.1. The Ratel MICV's, 15/1 (1985), pp 33-36.

KLEYN, W.J. (sien ook KROUKAMP, W.J.)1. Die Iewe van Joao Albasini, die Portugese Pionier, 18/2 (1988) pp 23-25.

KLEYNHANS, P.J.1. Maar net 'n soldaat (deell), 18/2 (1988), pp 26-45.

2. Maar net 'n soldaat (deeI2), 18/4 (1988), pp 32-47.

3. Maar net'n soldaat (deeI3), 19/1 (1989), pp 41-57.

4. Maar net 'n soldaat (deeI4), 19/2 (1989), pp 26-39.

KOTZE, H.A.1. 'n Nuwe perspektief op die saamleef van soldate, 13/3 (1983), pp 54-57.

KOTZE, J.C.1. Calueque en Cabora-Bassa: ekonomicse bates of politick waagstukke, 7/1 (1977), pp 45-56.

2. Mngazana - 'n nuwe hawe vir die Transkei, 8/3 (1978), pp 25-32.

3. Die geometriesc en riviergrense van Suid wes-Afrika mct spesiale vcrwysing na die Noorde endie Caprivistrook, 18/1 (1988), pp 39-48.

23

Page 22: MILITARIA 1969-1991

KOTZE, J.S.1. Nazi interne propaganda in die Tweede Wereldoorlog, 7/3 (1977) pp 42-49.

KROUKAMP, W.J. (sien oak KLEYN, W. J.)1. Lt. A.W. Beauchamp-Proctor - die klein mannetjie met die leeumoed, 14/1 (1984), pp 29-31.

2. Sersant Quentin George Murray Smythe - 'n man van dud en daad, 14/2 (1984), pp 23-24.

3. Die Nasionale Vlag van die Republiek van Suid Afrika, 14/2 (1984), pp 25-29.

4. Lt-kdr. D.A. Hall, die groothartige skipper, 14/4(1984), pp 40-43.

5. Krygshelde/War Heroes, 15/1 (1985), pp 37-38.

6. The Castle of Good Hope/Die Kasteel de Goede Hoop, 15/5 (1985), pp 7-14.

KRUGER, A.1. Monuments and Memorials on SADF Grounds/Monumente en gedenktekens op

Weermagsterreine, 15/1 (1985), pp 50-51.

LAWRENCE, G.G.J.1. Echoes of war, 1915-1918, (part 1),8/1 (1978), pp 1-21.

2. Echoes of war, 1915-1918, (part 2),8/2 (1978), pp 42-52.

3. Echoes of war, 1915-1918, (part 3),8/3 (1978), pp 37-51.

4. Echoes of war, 1915-1918, (part 4),8/4 (1978), pp 56-68.

LEACH, M.1. SA Lugmaggedenkteken, 16/1 (1986), pp 35-39.

LE GRANGE, S.C.1. Die geskiedenis van Hoof van Staf Inligting, 12/2 (1982), pp 56-58.

2. Die geskiedenis van Hoof van Staf Operasies, 12/2 (1982), pp 59-61.

LE ROUX, A.M.1. Die rol van Kleurlinge in Suid Afrika se militere verlede, 14/4 (1984), pp 52-61.

2. Die lewenswyse van die Suid Afrikaanse Jeug vanaf 1652 tot die Voortrekkertydperk, 15/3(1985), pp 1-5.

3. Ons Suid Afrikaanse Kinderhelde, 15/3 (1985), pp 33-37.

4. The Dark Hole/die Donker Gat, 15/5 (1985), pp 84-85.

LILLIE, A.C.1. The origin and development of the South African Army, 12/2 (1982), pp 7-17.

2. Chief of Staff Finance, 12/2 (1982), pp 67-69.

24

Page 23: MILITARIA 1969-1991

3. An alternative view of South African Artillery, 13/ 1 (1983), pp 38-45.

4. South African Artillery in the eighties, 14/2 (1984), pp.32-34.

LITTLE, I.e.1. Why not a supermarket navy?, 11/2 (1981), pp 21-27.

2. The Navy that altered course, 15/1 (1985), pp 23-32.

LOEDOLFF, P.1. Opvoedkundige tegnologie in die SAW, 8/4 (1978), pp 80-81.

2. Onderriglyne vir volwasse onderrig, 8/4 (1978), pp 82-91.

3. Die faktore wat leersukses bevorder, 9/4 (1979), pp 65-70.

4. Die oorsprong en ontwikkeling van die onderrigfilm, 10/1 (1980), pp 41-47.

LOMBAARD, B.V.1. Die Longtomkanonne na die Slag van Dalmanutha, 14/4 (1984), pp 21-26.

LORAINE-GREWS, J.E.1. Union Defence Forces: Statistics of the wounded and prisoners of war during the Second

World War, 15/1 (1985), P 62.

LOUBSER, J.1. SADF early iron age excavations in the Tugela valley, 14/4 (1984), pp 27-39.

LOUWRENS, L.J.1. Contributions made by the Portuguese to the development of Bantu Linguistics between 1500

and 1917, 18/3 (1988), pp 29-33.

MALONE, E.M.1. The Hunter of man, 13/1 (1983), pp 24-27.

MARAIS, D.1. Vrystaat; Teelaarde van groot Generaals, 20/4 (1990), pp 1-8.

McPHERSON, E.1. General Andrew Wauchope of Niddrie Mariscal. A character sketch and brief historical

tribute, 21/1 (1991), pp 12-20.

MEYER, A.C.1. The history of 27b Squadron SAAF, 4/3 (1974), pp 51-57.

MEYER, C.M.1. Missiles and Aircraft, (part I), 8/4 (1978), pp 31-39.

2. Missiles and Aircraft, (part 2), 9/1 (1979), pp 17-23.

3. Missiles and Aircraft, (part 3), 9/3 (1979), pp 58-63.

25

Page 24: MILITARIA 1969-1991

4. Missiles and Aircraft, (part 4), 9/4 (1979), pp 58-64.

5. The deployment of Soviet chemical forces in Afghanistan and South-East Asia, 14/1 (1984), pp 8-11.

6. Soviet aims in Southern Africa: economic considerations, 14/2 (1984), pp 45-48.

7. Author's Index of Militaria/Outeursindeks van Militaria (1969-1984), 15/2 (1985), pp 34-44.

8. From spices to oil: Sea power and the sea routes around the Cape, 18/2 (1988), pp 1-11.

MEYERS, E.M.1. Die ontwikkeling van die vrou as soldaat, 11/2 (1981), pp 13-20.

2. Aanpassingsprobleme in die militere milieu, 12/2 (1982), pp 58-67.

3. Voorgeskiedenis tot die stigting van 'n Verdedigingsmag, 12/2 (1982), pp 1-6.

4. Leiers deur die jare (1912-1918), 12/2 (1982), pp 89-99.

5. Die rol van moreel in die militere konflik, 13/1 (1983), pp 16-23.

6. Elemente van revolusie, 13/2 (1983), pp 34-50.

7. Die vrou in uniform: standpunte en beskouinge, 13/3 (1983), pp 23-33.

8. Die Suid-Afrikaanse soldaat: 'n historiese profiel, 14/2 (1984), pp 35-44.

9. Drie eeue van militere diensplig in Suid-Afrika, 16/2 (1986), pp 1-19.

10. Die Suid-Afrikaanse vrou in landsverdediging-agtergrond en perspektief, 16/2 (1986), pp 33-46.

11. Militere beskerming van staatshoofde: Agtergrond en herkoms, 16/5 (1986), pp 1-3.

12. Uniform van die Staatspresidentswag: Herkoms en tradisie, 16/5 (1986), pp 4-17.

13. The State President's Unit in its capacity as ceremonial guard, 16/5 (1986), pp 18-24.

14. Training of the State President's Unit, 16/5 (1986), pp 25-31.

MILITARY INFORMATION BUREAU.1. A short chronical of warfare in South Africa, 16/3 (1986), pp 40-57.

MONICK, S.1. The twilight conflict: operations in the Radfan, May-June 1964, 8/4 (1978), pp 19-27.

2. The fire act tragedy: the French in Indo-China, 11 /2 (1981), pp 1-12.

3. Victory in Hades: the forgotten wars of the Oman, 1957-1959 and 1970-1976, (part 1), 12/3(1982), pp 1-24.

4. Victory in Hades: the forgotten wars of the Oman, 1957-1959 and 1970-1976, (part 2a), theDhofar campaign, 1970-1976, 12/4 (1982), pp 1-26.

26

Page 25: MILITARIA 1969-1991

5. Victory in Hades: the forgotten wars of the Oman, 1957-1959 and 1970-1976, (part 2b), theDhofar campaign, 1970-1976, 13/1 (1983), pp 1-15.

6. An original approach to regimental his tory: the s tory of the Witwatersrand Rifles, 19/4 (1989),pp 4-14.

7. A man who knew men: The memoirs of Maj. M.G. Ind, 20/1 (1990), pp 24-46.

8. Mega, February 1941: The role of the 1st South African Irish Regiment, 20/4 (1990), pp 27-53.

9. Profile of a research project: The medal publications of the South African National Museumof Military History, 21/1 (1991), pp 21-42.

MoLLER, P.L.1. Milih~re Akademie Soldatemonument, 16/4 (1986), pp 57-58.

MOORCRAFT, P.L.1. Clausewitz and Sandhurst: Officer training in Britain, 8/1 (1978), pp 24-32.

2. Guns before politics, 8/2 (1978), pp 12-14.

MOORE, D.M.1. SAAF in Korea, 10/4 (1980), pp 24-34.

MULDER, F. (SHYLOCK)1. Tegnologiese innovasie in Suid Afrika, 16/4 (1986), pp 41-55.

NEL, H.F.1. Die rol van die seemag in Duits Suidwes-Afrika, 1914-1915, 7/2 (1977), pp 56-65.

2. Die Slag van Donkerhoek (1), 15/1, (1985), pp 52-58.

3. Die Slag van Donkerhoek (2), 15/2, (1985), pp 17-30.

4. Toestande in die Unie van Suid Afrika op die vooraand van die Eerste Wereldoorlog, 16/3(1986), pp 24-31.

NELSON, C.1. Propaganda: dodelike wapen van die ~ommunisme, 7/2 (1977), pp 70-78.

2. The role of sea power in the Soviet Union's strategy for world domination, 8/2 (1978),pp 67-74.

NONIN, G.1. The influence of French on Afrikaans military terms, 18/3 (1988), pp 20-23.

NORTH,J.W.1. South African Army Postal Services, 1940-1946, 2/6 (1970), pp 1-51.

NORTIER, D.1. 7 Squadron in World War 2, 1942, (part 1), 5/2 (1975), pp 1-9.

2. 7 Squadron in World War 2,1943-1945, (part 2), 5/3 (1975), pp 52-65.

27

Page 26: MILITARIA 1969-1991

3. Post war history of No 7 Squadron, (part 3), 5/4 (1975), pp 44-48.

NoTHLING, c.J.1. Requiem vir die tenk: ab initio ad finem, 10/4 (1980), pp 49-55.

2. Military commanders of the war (1880-1881),11/1 (1981), pp 76-80.

3. Die rol van militere faktore in die konsipiering van neutraliteit as verdedigingsbeleid, 11/2(1981), pp 47-54.

4. Die helikopter as troepedraer in konvensionele lugoperasies, 12/1 (1982), pp 1-9.

5. Leiers deur die jare (1912-1982), 12/2 (1982), pp 89-99.

6. Kardinale aspekte van Nasionale Diensplig met spesifieke verwysing na Suid Afrika, 12/3(1982), pp 32-41.

7. Die Inspekteur-Generaal in die Suid Afrikaanse Weermag, 1912-1983, 13/2 (1983), pp 57-65.

8. Die Slag van Doornkraal, 13/4 (1983), pp 1-16.

9. The role of Non-Whites in the South African Defence Force, 16/2 (1986), pp 47-54.

10. Kort kroniek van militere operasies en optredes in Suidwes-Afrika en Angola (1914-1988),19/2 (1989), pp 5-18.

OBERHOLZER, J.J.1. John Weston, the grandfather of aviation in South Africa, 3/6 (1973), pp 1-52.

2. Some South African firsts in aerial flight, 3/6 (1973), pp 53-55.

3. Lists of documents on early aviation in the collection of the National Museum, Bloemfontein,3/6 (1973), P 56.

OELSCHIG, F.1. 6 SAl Bn en die "Savannah Shellhole" (Moth) gedenkteken op die Grahamstad militere basis

terrein, 16/3 (1986), pp 58-60.

ODENDAAL, G.C.1. Biological and chemical Warfare, 20/3 (1990), pp 1-7.

OTTO, W.1. Boeregewere uit twee Vryheidsoorloe, 4/2 (1974), pp 18-25.

2. Grepe uit'n kleurryke artillerietradisie, 4/4 (1974), pp 35-41.

3. Infanterie in Suid Afrika, 5/1 (1975), pp 40-45.

4. Die Direktoraat Openbare Betrekkinge gedurende Wereld Oorlog 2, 5/2 (1975), pp 18-25.

5. Pantser, 5/4 (1975), pp 16-19.

28

Page 27: MILITARIA 1969-1991

6. Kinders in milW!re verband, 6/1 (1976), pp 31-36.

7. Is bajonette uitgedien?, 6/2 (1976), pp 24-29.

8. Net treffers tel, 6/3 (1976), pp 49-54.

9. Epiloog /Epilogue, 9/2 (1979), P 40.

10. C.F. Louis Leipoldt (28 Desember 1880-12 April 1947), 9/4 (1979), pp 5-57.

11. Die Slag van Majuba, 27 Februarie 1881, 11/1 (1981), pp 1-7.

12. Outeurskap van 'historiese opstelle', 11/3 (1981), pp 45-46.

13. Proklamering van Greefswald 37MSZoutpansberg tot'n Nasionale Gedenkwaardigheid, 13/3 (1983),pp 58-60.

PARDOE, G.R.1. Nigeria's return to civillian rule: an assessment of corrective military government, 10/3

(1980), pp 28-39.

PARKINS, N.C.1. Instructional media, 13/2 (1983), pp 70-74.

PICARD, J.H.1. Translating technical service prose, 10/1 (1980), pp 9-15.

2. Hoekom vertaal?, 11/4 (1981), pp 1-4.

3. Language in military service, 18/3 (1988), pp 1-5.

4. The Portuguese influence on Afrikaans with particular reference to military language, 18/3(1988), pp 6-13.

5. English ... Where do we go from here?, 19/2 (1989), pp 1-4.

6. Military traditions with special reference to South Africa, 20/1 (1990), pp 1-12.

PLOEGER, J.1. Hoofstukke uit die voor- en vroee geskiedenis van die SAW, 1/3 (1969), pp 1-87.

2. Op Brandwag - drie eeue militere geskiedenis van Suid Afrika, 1/4 (1969), pp 4-47.

3. Suid-Afrikaanse Verdedigingskemas, 1887-1914, 1/5 (1969), pp.1-69.

4. Die opleiding van ons eerste vlieeniers, 2/1 (1970), pp 14-35.

5. Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps: vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915,2/1 (1970), pp 26-67.

6. 26-Eskader RFC, 2/1 (1970), pp 68-78.

29

Page 28: MILITARIA 1969-1991

7. South African Air Force. Nominal roll of officers, air WO's, air NCO's and airmen, 2/1 (1970),pp 88-94.

8. Twee Duitse vliegtuie van Duala, 2/1 (1970), pp 95-109.

9. Besonderhede aangaande 'n aantal geboue op die terrein van die huidige verdedigings-hoofkwartier, Potgieterstraat, Pretoria, 2/2 (1970), pp 1-25.

10. Die Kasteel 'De Goede Hoop', 1921-1923, die verhaal van 'n reddingsdaad, 2/2 (1970), pp 26-46.

11. Die militere boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies 1500-1800,2/2 (1970), pp 47-59. (asook die Engelse vertaling pp 60-71.)

12. Die Duitse aandeel in die militere geskiedenis van Suid-Afrika en Suid wes-Afrika, 2/4 (1970),pp 1-25. (asook die Engelse en Duitse vertalings, pp 26-72.)

13. The South African Field Post and Telegraph Corps, 1914-1915, 2/5 (1970), pp 1-73.

14. Notes on the 6th South African Armoured Division Postal Unit, 2/6 (1970), pp 69-74.

15. Vit die voorgeskiedenis van die Suid-Afrikaanse Vloot: die ontstaan van die Suid-AfrikaanseSeediens, 3/1 (1971), pp 1-80.

16. Suid-Afrika en die Imperiale Generale Stafgedagte, 3/2 (1972), pp 1-18.

17. Die Imperiale militere beleid ten opsigte van Suid-Afrika, 1908-1910, 3/2 (1972), pp 19-29.

18. Duitse amptelike korrespondensie in verband met die verdediging van en forte bou in dieZuid-Afrikaansche Republiek, 3/2 (1972), pp 30-39.

19. Victoria cross awards, 3/2 (1972), pp 40-83.

20. Nederlandse 'Springbokke' en die Brigade. 'n Bydrae tot die geskiedenis van die KoninklikeNederlandsche Brigade 'Prinses Irene', 3/4 (1972), pp 1-103.

21 Die fort te Johannesburg, 3/5 (1972), pp 1-60.

22. Die Nasionale Vlag en die vlaghuising op 31 Mei 1928,3/5 (1972), pp 61-73.

23. Flights by foreign civil aircraft to South Africa, 3/6 (1972), pp 57-68.

24. Verslae van neutrale milih~re waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 4/1 (1974), pp 1-34.

25. The action at Sandfontein, 26 September 1914,4/1 (1974), pp 35-50.

26. The skirmish at Grassplatz, 26 September 1914, 4/1 (1974), pp 51-54.

27. Aircraft which nearly entered the war, 1914-1915,4/1 (1975), pp 55-57.

28. Verslae van neutrale militere waarnemers tydens die Anglo-Boereoorlog, 4/2 (1974), pp 1-12.

29. Kleurlinge in militere verband, 4/2 (1974), pp 39-46.

30

Page 29: MILITARIA 1969-1991

30. Die oorgawe van Johannesburg, 31 Mei 1900, 4/3 (1974), pp 15-23.

31. Arbitrasie tydens die Anglo-Boereoorlog, 5/2 (1975), pp 44-53.

32. Die krygsplan van Staatsprokureur J.e. Smuts, 6/1 (1976), pp 27-30.

33. Die geskiedenis van die gedenkteken ter gedagtenis aan heengegane ge'interneerdes inPortugal, 11/3 (1981), pp 30-34.

34. Die bou van die Staatsartilleriekaserne, Potgieterstraat, Pretoria: die uitbreiding in 1924 omdie Hoofkwartier van die Unieverdedigingsmag te huisves, 13/4 (1983), pp 28-32.

35. Monumente ter gedagtenis aan Lt-kol. Henning P.N. Pretorius, 1844-1897 in die Transvaalsehoofs tad, 14/1 (1984), pp 32-36.

36. Burgers in Britse Diens (1902), 15/1 (1985), pp 15-22.

37. Uit die geskiedenis van die "Corps Staatsartillerie" van die Zuid-Afrikaansche Republiek, 15/4 (1985),pp 1-10.

38. 'n Paar opmerkings LV.m. die gebruik van die eertydse versterkingsboukundige benaming"De Kat", 18/1 (1988), pp 50-52.

39. Die verspreiding van die Franse Hugenote, 18/2 (1988), pp 12-22.

40. "Die Franse Kolonel" - Veggeneraal Graaf Georges Henri Anne-Marie Victor de VilleboisMareuil (1847-1900), 18/4 (1988), pp 5-8.

41. Fort Namutoni: From military stronghold to tourist camp, 19/2 (1989), pp 19-25.

42. Na 70 jaar: 'n Kort oorsig van die Eerste Wereldoorlog (1914-1919) met besondere verwysingna die Westelike front en Suid-Afrika se deelname, 19/3 (1989), pp 11-21.

B. Suid-Afrikaanse staats- en staatsondersteunde militere geskiedskrywing (1924-1987), 19/4(1989), pp.15-36.

<14.Die naamgewing van die dorp Pierre van Ryneveld (Van Ryneveld park) en sy uitbreidings,20/1 (1990), pp 13-23.

<15. In diens van die Kompanjie, 20/3 (1990), pp 20-30.

POTGIETER, T.D.1. Soviet counter-insurgency, 18/4 (1988), pp 24-31.

PRETORIUS, C.M.L.1. Die SAGD - sy ontstaan en ontwikkeling, 12/2 (1982), pp 38-45.

RADBURN, A.1. South African Army Ranks and Insignia, 20/2 (1990), pp 1-3.

RAPER, P.E.1. The Portuguese contribution of South African Toponomy, 18/3 (1988), pp 24-28.

31

Page 30: MILITARIA 1969-1991

RICE, W.H.1. The harbour defence motor launches, 8/4 (1978), pp 28-30.

2. Air/Sea rescue launches, 8/4 (1978), pp 52-55.

ROBERTSON, D.C.1. VCT in uniform, 10/1 (1979), pp 23-27.

ROBINSON, R.1. 7 Squadron in World War 2, 1942, (part 1), 5/2 (1975), pp 1-9.

2. 7 Squadron in World War 2,1943-1945, (part 2),5/3 (1975), pp 52-65.

3. Post war history of No 7 Squadron, (part 3), 5/4 (1975), pp 44-48.

ROLLS ROYCE MAGAZINE.1. The Battle of Britain as it really was, 20/4 (1990), pp 12-17.

ROMEIKO-GURKO, V.l.1 England's war against the South African Republics, (translated from the Russian and

introduction by Mrs, E. Foxcroft), (part 1),11/4 (1981), pp 5-17.

2. England's war against the South African Republics, (translated from the Russian by Mrs. E.Foxcroft), (part 2), 12/1 (1982), pp 44-57.

ROOTHMAN, A.W.L.1. Die gebruik van terrorisme as internasionale politieke bedingingsinstrument, 11/3 (1981), PF

52-57.

SCHEEPERS, C.C.1. Die Suid-Afrikaanse stad as ruimtelike basis vir 'n insurgente staat, 12/4 (1982), pp 47-56.

SCHMIDL, E.A.1. Adolph Zboril - an Austrian Officer in the Transvaal Artillery, 18/2 (1988), pp 46-54.

SENEKAL, A.1. Die aard, totstandkoming en ontwikkelingsverloop van die militere sosiologie met verwysing

na enkele navorsings-oorwegings, 12/4 (1982), pp 27-40.

SHAW, A.D.1. The military as contributer to national development, 9/3 (1979), pp 38-45.

2. Veelvolkige gewapende magte: probleme en oplossings, 10/1 (1980), pp 1-8.

3. Command, control and communications, 10/3 (1980),pp 46-60.

SHELVER, R.L.1. The Civil War: birthplace of the new navy, 8/1 (1978), pp 66-70.

SMIT, J.P.1. Die dood van generaal De la Rey, 6/3 (1976), pp.6-23.

32

Page 31: MILITARIA 1969-1991

SMUTS, B.W.1. Aksienavorsing en die lewensvatbaarheidstudie; 'n benadering tot sinvolle navorsing, 19/4

(1989), pp 1-3.

2. 'n Tipiese Lugmagpersoonlikheid?, 20/1 (1990), pp 47-51.

STEELE, N.

1

1. Origins of the McClellan Cavalry saddle used by SADF Mounted Units in the South WestAfrica Campaign and elsewhere, 20/1 (1991), pp 1-3.

STEENKAMP, I.A.11. Die Vrystaatse vrywillige militere eenhede 1854 - 1899, 10/1 (1980), pp 16-22.

STEENKAMP, W.P.1. Some medical impressions of Abyssinia, 4/3 (1974), pp 28-35.

STEYN,L.1. The role of Non-Whites in the SADF, 16/2 (1986), pp 47-54.

2. Kalender uit Tweede Wereldoorlog kom huistoe, 16/4 (1986), pp 59-68.

STOFFBERG, D.P.1. Die invloed van marxisme en kommunisme op die tradisionele swart gemeenskappe van Afrika, 14/

4 (1984), pp 1-4.

2. SADF early iron age excavations in the Tugela Valley, 14/4 (1984), pp 27-39.

STRYDOM, D.1. Die grafiese voorstelling van stroomlyne van 'n Goukowski- profiel met behulp van 'n

rekenaar, 8/3 (1978), pp 33-36.

SWART, F.H.1. Hoe doeltreffend is die internasionale vredesmagte?, 14/4 (1984), pp 44-51.

SWIFT, M.H.1. The Union Defence Force Entertainment Group in South Africa (World War 2), 14/2 (1974),

pp 26-38.

2. Union Defence Force Entertainment Group in the Middle East, 4/3 (1974), pp 36-50.

TANCRED, P.1. Weer en klimaat as omgewingsfaktore in die militere situasie, 8/1 (1978), pp 33-38.

TAYLOR, A.1. Short notes on lasers and their military applications, 7/4 (1977), pp 55-57.

TERBLANCHE, R.1. The State President's Flag since 4 September 1984,16/5 (1986), P 1.

THERON, P.1. The deployment of Soviet chemical forces in Afghanistan and South-East Asia, 14/1 (1984), pp 8-11.

33

Page 32: MILITARIA 1969-1991

USHER, H.J.1. British Army Commissions by purchase, 8/4 (1978), pp 77-79.

2. The charge of the Light Brigade and South Africa's very own pony, 14/1 (1984), pp 26-28.

VAN DER WAAG, I.J.1. Interstate collective security: its development and decline, 19/1 (1989), pp 31-40.

VAN DEVENTER, A.J.1. Foreword, 9/1 (1979), P 1.

VAN DRIEL, A.1. The role and utility of military power, 11/4 (1981), pp 54-55.

VAN JAARSVELD, A.E. (Sien ook VAN ZYL, A.E.)1. Militere geneeskunde gedurende die vroee jare, (deeI2), 7/1 (1977), pp 24-44. (vir deel1 sien

Van Zyl, A.E.)

2. Die Warskou-debakel (met spesiale verwysing na die Suid-Afrikaanse Lugmag se ral), 7/4(1977), pp 19-37.

3. Die Suid-Afrikaanse Militere Verplegingsdiens, 8/2 (1978), pp 56-66.

4. Pretoria gedurende die Eerste Vryheidsoorlog, 11/1 (1981), pp 45-57.

VAN JAARSVELD, F.A.1. Die Mapoch-oorlog 1882 - 1883, 16/1 (1986), pp 14-26.

VAN LOGGERENBERG, J.P.B.1. Some aspects of training at military academies, 7/1 (1977), pp 1-7.

2. 'n Oorsig van die SALT-ooreenkomste, 8/1 (1978), pp 55-58.

VAN NIEKERK, M.J.1. Lugkrag in die RSA, 10/2 (1980), pp 41-47.

VAN RENSBURG, T.1. Ontwikkelingsaspekte van kernmissiele, 12/1 (1982), pp 35-43.

2. Die strategiese kernvloot en kernlugvermoe, 12/3 (1980), pp 25-31.

VAN TONDER, A.G.W.1. Die beleg en ontsetting van Ladysmith, 8/3 (1978), pp 73-79.

VAN TROMP, J.1. Dronkenskap in die Suid-Afrikaanse Weermag na aanleiding van artike133a van die Reglement

van Dissipline, 7/4 (1977), pp 71-75.

VAN WYK,J.1. Die-Unieverdedigingsmagte op die vooraand van die Tweede Wcreldoorlog, 1934-1939,6/4

(1976), pp 24-32.

34

Page 33: MILITARIA 1969-1991

VAN ZYL, A.E. (sien ook VAN JAARSVELD, A.E.)1. Die Sleutelseremonie van Gibraltar, 5/4 (1975), pp 20-28.

2. 3 Field Squadron, SAEC, (part 1), 6/1 (1976), pp 1-26.

3. 3 Field Squadron, SAEC, (part 2),6/2 (1976), pp 30-48.

4. Militere geneeskunde ged urende die vroee jare, (deel 1), 6/4 (1976), pp 1-14. (vir deel 2 sienVan Jaarsveld, A.E.)

VERBEEK, P.O.1. Mosambiek: die ontwikkeling van die insurgente staat, 7/21977), pp 66-69.

VILJOEN, M.J.1. Die ontstaan en die ontwikkeling van die skoolkadettestelsel in die RSA: Grepe uit die

geskiedenis en 'n oorsig oor die huidige stelsel, 15/3 (1985), pp 38-49.

VISSER, G.E.1. Die Middellandse Regiment, 8/4 (1978), pp 13-18.

2. Die Eerste Vryheidsoorlog: enkele aspekte m.b.t die Britse siening van die Boere en dieverskille tussen Boer en Brit, 11/1 (1981), pp 69-75.

VISSER, J.A.1. Die sleutel van Jerusalem, 15/2 (1985), pp 31-33.

2. Die SA Jeug in die Voortrekkertydperk, 15/3 (1985), pp 6-10.

3. Die SA Blanke Jeug in die Tweede Vryheidsoorlog, 15/3 (1985), pp 11-32.

VIVIER, F.J.1. 'n Ontleding van die invloed en vermoe van kortafstandlug- vervoersteun op eenheidstaktiese

beplanning en operasies en aanbevelings hoe hierdie steun tot die maksimum benut kan word,11/2 (1981), pp 28-37.

VLOK, T.C.B.1. The application of radar in the UDF during World War 2,4/2 (1974), pp 13-17.

VON MOL TKE, R.1. Wapentuig van die Eerste Vryheidsoorlog, 11 /1 (1981), pp 8-30.

2. Die ontstaan en ontwikkeling van die stafafdeling Hoof Van Staf Personeel, 12/2 (1982), pp 46-51.

VRUGTMAN, J.1. The voyage of the Gelderland, 11/3 (1981), pp 20-29.

WAGNER, N.1. Nato and the Warsaw Pact, 8/4 (1978), pp 40-46.

WAGNER, W.J.1. Uitrusting evaluering: 'n Kwantitatiewe benadering, 20/4 (1990), pp 18-26.

35

Page 34: MILITARIA 1969-1991

WARD, D.W.1. American cruise missiles, 8/3 (1978)/ pp 20-22.

WARD, E.H.1. Swifter than eagles: a brief history of the South African Air Force, 1912-1982, 12/ (1982)/ pp

18-30.

2. The Defaqne - socio-military revolution and demographic determinant, 13 /3 (1983), pp 34-53.

WESSELS, A.1. Die Suid Afrikaanse Vloot: verlede, hede, toekoms: 'n kort kritiese evaluering, (deel I),

11/3 (1981), pp 9-19.

2. Die Suid Afrikaanse Vloot: verlede, hede, toekoms, (deel 2), 11 /4 (1981), pp 18-28.

3. 'n Perd van 'n ander kleur: SAS Somerset (1942-1986)/18/4 (1988)/ pp 1-4.

WESSELS, P.W.1. The siege of Jammerbergdrift: April 6-25, 1900, 14/4 (1984), pp 63-66.

WILLERS, K.1. Wapenskoutragedie op Kuruman, 20/3 (1990)/ pp 8-11.

WILLIAMS, J.P.1. South Africa's military on the move, 18/1 (1988), pp 62-64.

WOLVAARDT, J.S.1. Uitrusting evaluering: 'n Kwantitatiewe benadering, 20/4 (1990), pp 18-26.

ZURNAMER, B.A.1. The state of the railways in South Africa during the Anglo-Boer War 1899-1902/16/4 (1986),

pp 26-33.

36