3
Uputstvo za pisanje radova Оbim rada: jedan autorski tabak (od 25.000 do 30.000 karaktera) Jezik: engleski Format teksta: MS Word 2007 i stariji (*.docx; *.doc) Font: Times New Roman Format stranice: A4 (210×297 mm) Razmak između redova (Line spacing): jednostruki Margine: leva (left) 2 cm, desna (right) 1,5 cm, gornja (top) 2 cm, donja (bottom) 1,5 cm Naslov rada: 12 pt., bold, centralno ravnanje (alignment centered), velika slova Imena autora: 11 pt., centralno ravnanje (alignment centered), jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad Institucije i e-mail adrese: 11 pt., italic, centralno ravnanje (alignment centered) Izvod i ključne reči: 11 pt. potpuno ravnanje (alignment justified) Tekst rada: 11 pt., potpuno ravnanje (alignment justified) nazivi celina velikim slovima bez rednog broja Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred; referentni izvori se navode prema abecednom redu Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano ispod tabele Reference: 9 pt., navoditi ih u fusnotama Slike: prihvatljivi su formati TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA BEOGRAD POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI ARČIBALDA RAJSA TEMA: PRAVNA DRŽAVA, POLICIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA 1-2. mart 2013.

Microsoft Word - ekoist 09-prvo obavestenje _2_.doc Arcibalda... · Web viewDANI ARČIBALDA RAJSA TEMA: PRAVNA DR ŽAVA, POLICIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA 1-2. mart 2013. Međunarodni

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Microsoft Word - ekoist 09-prvo obavestenje _2_.doc Arcibalda... · Web viewDANI ARČIBALDA RAJSA TEMA: PRAVNA DR ŽAVA, POLICIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA 1-2. mart 2013. Međunarodni

Uputstvo za pisanje radovaОbim rada: jedan autorski tabak (od 25.000 do 30.000 karaktera)

Jezik: engleski

Format teksta: MS Word 2007 i stariji (*.docx; *.doc)

Font: Times New Roman

Format stranice: A4 (210×297 mm)

Razmak između redova (Line spacing): jednostruki

Margine: leva (left) 2 cm, desna (right) 1,5 cm, gornja (top) 2 cm, donja (bottom) 1,5 cm

Naslov rada: 12 pt., bold, centralnoravnanje (alignment centered), velika slova

Imena autora: 11 pt., centralno ravnanje (alignment centered), jedan autor mora biti podvučen kao autor koji će prezentovati rad

Institucije i e-mail adrese: 11 pt., italic, centralno ravnanje(alignment centered)

Izvod i ključne reči: 11 pt. potpuno ravnanje (alignment justified)

Tekst rada: 11 pt., potpuno ravnanje (alignment justified) nazivi celina velikim slovima bez rednog broja

Literatura: 11 pt., sa rednim brojem ispred; referentni izvori se navode prema abecednom redu

Naslovi slika: 11 pt., italic, centrirano ispod slike

Naslovi tabela: 11 pt., italic, centrirano ispod tabele

Reference: 9 pt., navoditi ih u fusnotama

Slike: prihvatljivi su formati TIF, GIF, JPG, BMP, WMF i CDR

KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA BEOGRAD

POZIV ZA PREDAJU RADOVAZA MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

DANI ARČIBALDA RAJSA

TEMA: PRAVNA DRŽAVA, POLICIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA

1-2. mart 2013.

Page 2: Microsoft Word - ekoist 09-prvo obavestenje _2_.doc Arcibalda... · Web viewDANI ARČIBALDA RAJSA TEMA: PRAVNA DR ŽAVA, POLICIJA I SUZBIJANJE KRIMINALITETA 1-2. mart 2013. Međunarodni

Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“ organizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Kineskim kriminalističko-policijskim univerzitetom, Državnim univerzi-tetom unutrašnjih poslova u Lavovu, Volgogradskom akade-mijom Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, Fakultetom bezbednosti u Skoplju, Fakultetom bezbednosnih studija u Ljubljani, Policijskom akademijom „Alexandru Ioan Cuza“ u Bukureštu, Policijskom akademijom u Bratislavi i Visokom školom unutrašnjih poslova u Banjaluci.

Naučni skup će obuhvatati sledeće tematske oblasti: Menadžment u državnoj upravi Aktuelni problemi strukturiranja i funkcionisanja policijske

organizacije Kriminalitet i kazneno-pravna reakcija Forenzičke metode u kriminalističkim identifikacijama Savremeni koncepti u kriminalistici Savremene studije bezbednosti i bezbednost Republike

Srbije

Organizator poziva naučne i stručne institucije da učestvuju u radu skupa predstavljanjem najnovijih rezultata svojih naučnoistraživačkih aktivnosti.

Radni jezik skupa je engleski.

Rad skupa biće organizovan u plenumu i po sekcijama. Plenarna predavanja su po pozivu.

Radovi predstavljeni na skupu biće objavljeni u Zborniku radova.

Autori prihvaćenih radova i predstavnici suorganizatora ne plaćaju kotizaciju. Za ostale učesnike kotizacija iznosi 10.000 RSD.

Radove dostaviti na adresu [email protected]

Informacije o skupu: www.kpa.edu.rsE-mail: [email protected]: Vuk Kulić: +381 11 3107225

Dušan Blagojević: +381 11 3107173

Rokovi:Dostavljanje apstrakata i prijava učešća 15. 12. 2012.Obaveštenje o prihvatanju apstrakata 25. 12. 2012.Dostavljanje radova 30. 01. 2013.Obaveštenje o prihvatanju radova 20. 02. 2013.

PROGRAMSKI ODBORprof. dr Goran Milošević, dekan KPA, predsednikprof. dr Wang Shiquan, predsednik Kineskog kriminalističko-policijskog univerzitetaprof. dr Mychaylo Cymbaluk, rektor Državnog univerziteta unutrašnjih poslova u Lavovu, UkrajinaProf. v. š. mr. sc. Ivan Toth, dekan Veleučilišta u Velikoj Gorici, Hrvatskaprof. dr Gheorghe Popa, rektor Policijske akademije "Alexandru Ioan Cuza", Rumunijaprof. dr Vladimir V. Gordienko, načelnik Akademije za menadžment Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacijeprof. dr Vladimir Tretjakov, načelnik Volgogradske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Rusijeprof. dr Hasan Hüseyin Çevik, zamenik rektora Turske nacionalne policijske akademijeprof. dr Piotr Bogdalski, komandant-rektor Policijske akademije u Šitnu, PoljskaHelene Martini, direktorka Francuskog nacionalnog policijskog koledža i predsednica Asocijacije evropskih policijskih koledžaprof. dr Ladislav Šimák, dekan Fakulteta za specijalno inžinjerstvo, Univerzitet u Žilini, Slovačkaprof. dr Peter Ruzsonyi, dekan Fakulteta za sprovođenje zakona, Mađarskaprof. dr Snežana Nikodinovska-Stefanovska, dekan Fakulteta bezbednosti,Makedonijaprof. dr Sonja Tomović Šundić, dekan Fakulteta političkih nauka u Podgorici, Crna Goraprof. dr Jozef Metenko, Policijska akademija, Slovačkaprof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenijaprof. dr Darko Maver, Fakultet bezbednosnih studija, Univerzitet u Mariboru, Slovenijaprof. dr Nedžad Korajlić, direktor Instituta za kriminalistiku, forenzička istraživanja i sudska vještačenja, Univerzitet u Sarajevudr Mile Šikman, MUP Republike Srpske prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Saduprof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu prof. dr Radomir Milašinović, dekan Fakulteta bezbednosti u Beogradugeneral-major prof. dr Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademijeSlobodan Nedeljković, pomoćnik ministra, MUP RSMiloš Oparnica, pomoćnik ministra, MUP RSgeneral policije Branislav Mitrović, zamenik direktora policije MUP RSORGANIZACIONI ODBORprof. dr Željko Nikač, prodekan KPA, predsednikMilorad Todorović, sekretar MUP RSLazar Nešić, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar, MUP RSmr Goran Amidžić, Visoka škola unutrašnjih poslova, Republika Srpska BiHprof. dr Đorđe Đorđević, KPAprof. dr Ljiljana Mašković, KPAprof. dr Milan Žarković, KPAprof. dr Goran Boškovič, KPAprof. dr Dane Subošić, KPAprof. dr Mladen Bajagić, KPASEKRETARIJATVuk Kulić mr Renata SamardžićTehnička podrškaMarta Tomić, (M.A.), mr Marija Blagojević, Dušan Blagojević, Jelena Pandža

PRIJAVA UČEŠĆA

Potpis: ______________________________

Datum:

______________________________

Ime i prezime, zvanje:

Naziv rada:

Tematska oblast kojoj rad pripada:

Institucija:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Način učešća na skupu (zaokružiti):

Učešće sa radom Učešće bez rada