Click here to load reader

Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého

Msto Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje poádá
w w w . h o r o l e z e c k y f e s t i v a l . c z
28. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
25.–28. 8. 2011 – TEPLICE NAD METUJÍ
KATALOG FILM
TEpLICE NAD METujÍ, ESKÁ REpubLIKA 25. – 28. SRpNA 2011
THE 28TH INTERNATIONAL MOuNTAINEERING FILM FESTIVAL
TEpLICE NAD METujI, CZECH REpubLIC 25 – 28 AuGuST, 2011
4
poádají
Generální partner festivalu HuDY sport a.s. bynovec
partnei festivalu: Petr Maštálko (protipoární zabezpeení staveb Mlník) Regionální televize RTA Východní echy NetPro Systems, s.r.o, Temošná u Plzn (www.lezec.cz) Salewa Czech, s.r.o. Benešov – Ober Alp SPA Bolzano Itálie
s podporou dalších sponzor, jimi jsou: Pivovar Primátor Náchod a. s. / Outdoor Concept, a. s. Plze / Mon- tana Management s. r. o. Praha / Lanex a. s. Bolatice / eský horo- lezecký svaz / Beal 2 s. r. o. Rokytnice / ARMYSHOP CZ, s. r. o. Praha – výhradní dovozce znaky Carinthia / Czech Tourism / eské dráhy / Expediní kamera Praha / eský rozhlas Hradec Králové / Concept1, s. r. o. Praha / SPORT prima spol. s r. o. Hodonín / KIWI svt map a pr- vodc s. r. o. Praha / Sportiv Redpoint Teplice n. M. / Cornea Lexum s. r. o. Praha / Singing Rock / Rádio Magic / Montana Climbing Ma- gazine Brno / Direct Alpine s. r. o. Liberec / Technické sluby s. r. o. Adršpach / ELPOL POLICE s. r. o. Police n. M. / Hotel Javor Adršpach PRJ / VAK a. s. Náchod / CDS s. r. o. Náchod / Hobra Školník s. r. o. Broumov / Kvtiny Drobková Police nad Metují / Obec Adršpach / Ádrdesign Jablonec nad Nisou / Jan Zozulák Pardubice a ezbá „Hlav- ní ceny festivalu“ Petr Kysela Machov.
Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice nad Metují je lenem Mezinárodní aliance pro horský film.
5
THE 28TH INTERNATIONAL MOuNTAINEERING FILM FESTIVAL Teplice nad Metuji, Czech Republic, 25 – 28 August, 2011
presented by
Msto Teplice nad Metují
The General partner of the festival is HuDY sport a.s. bynovec
partners of the festival: Petr Maštálko (protipoární zabezpeení staveb Mlník) Regionální televize RTA Východní echy NetPro Systems, s.r.o, Temošná u Plzn (www.lezec.cz) Salewa Czech, s.r.o. Benešov – Ober Alp SPA Bolzano Itálie
Also supported by these sponsors: Pivovar Primátor Náchod a. s. / Outdoor Concept, a. s. Plze / Mon- tana Management s. r. o. Praha / Lanex a. s. Bolatice / eský horo- lezecký svaz / Beal 2 s. r. o. Rokytnice / ARMYSHOP CZ, s. r. o. Praha – výhradní dovozce znaky Carinthia / Czech Tourism / eské dráhy / Expediní kamera Praha / eský rozhlas Hradec Králové / Concept1, s. r. o. Praha / SPORT prima spol. s r. o. Hodonín / KIWI svt map a pr- vodc s. r. o. Praha / Sportiv Redpoint Teplice n. M. / Cornea Lexum s. r. o. Praha / Singing Rock / Rádio Magic / Montana Climbing Ma- gazine Brno / Direct Alpine s. r. o. Liberec / Technické sluby s. r. o. Adršpach / ELPOL POLICE s. r. o. Police n. M. / Hotel Javor Adršpach PRJ / VAK a. s. Náchod / CDS s. r. o. Náchod / Hobra Školník s. r. o. Broumov / Kvtiny Drobková Police nad Metují / Obec Adršpach / Ádrdesign Jablonec nad Nisou / Jan Zozulák Pardubice a ezbá „Hlav- ní ceny festivalu“ Petr Kysela Machov.
The International Mountaineering Film Festival of Teplice nad Metují is a member of the International Alliance for Mountain Film.
6
VÁENÍ NÁVŠTVNÍCI, VÁENÍ HOSTé, PÁTELé FESTIVALU, z loského roníku nám zstaly ji jen vzpomínky, nkdo si matn vzpomene na ne- píze poasí, ale vtšina z  vás, kteí se pravideln vracejí, uchovává pedevším mnoho píjemných vzpomínek a záitk, které rok co rok, s výjimkou krátké pe- stávky, více jak ticet let lákají do  jednoho z nejmenších mst Královéhradeckého kraje na letos ji 28. roník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Není nic lepšího, ne se tšit na setkání s lidmi stejného raení, proít nkolik málo dní v klidu, bez pracovních povinností, v pírod, v kin u zajímavého filmu, u kávy, sva- áku i pivka v malebné hospdce nebo u bufetu... To vše, aspo doufám, pináší jedinená akce tohoto typu poádaná u nás v Teplicích nad Metují.
Peji všem návštvníkm festivalu mnoho záitk z  pipraveného programu. Peji 28. roníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu spokojeného diváka a v neposlední ad dkuji všem poadatelm a partnerm festivalu za vše, co pro zdar festivalu ji udlali a chystají se udlat, a proto vím v dalekou budouc- nost této krásné tradice.
Milan Brandejs, starosta msta
Dear visitors, guests, anD festival frienDs, it has been one year since the last festival and memories are all that we have left. some may remember faintly the unfavourable weather but surely, most of you who come re- gularly have kept a lot of nice recollections and experiences of an event which has been every year, for almost thirty years, the main attraction in one of the smallest towns of the Královéhradecký region.
this year, we shall celebrate together the 28th anniversary of the international Mountaineering film festival. nothing compares to meeting people with a similar ap- petite, spending a couple of days in peace, free of work tasks, in the nature or watching interesting films, drinking coffee, mulled wine or beer in a picturesque pub or at a fes- tival stand... i hope this unique kind of event, held in teplice nad Metují, can every year bring all of these opportunities to you.
i wish for all festival visitors to enjoy a variety of great experiences from the pro- gramme. i hope that our 28th annual of the international Mountaineering film festival will have a satisfied auditorium. and, last but not least, i thank to all staff and partners for all they have already done and will do for the success of the festival. their hard work makes me believe in a long future for this wonderful event.
Milan Brandejs, Mayor
7
MILÍ PÍZNIVCI FESTIVALU, vítejte opt v  Teplicích nad Metují, kde otevíráme 28. roník mezinárodního ho- rolezeckého filmového festivalu, který je píleitostí ohlédnout se za tím, co nám pinesl as od posledního setkání. Pinesl pedevším úspchy v horách a na skalách, úasné výkony našich horolezc, nové záitky a lezecké cesty, nová dobrodruství a poznání, nová setkání a pátelství, dobré zprávy o šastných návratech z expedic a dalekých cest. Sami to uvidíte na našem filmovém plátn a uslyšíte na besedách. Uplynulý rok ovšem pinesl i  smutné zprávy: navdy nás opustilo pár úasných lidí a velkých osobností horolezeckého svta. V lednu jsme se rozlouili se Zorkou Prachtelovou a v ervnu odešel Olda Kopal! Zstaly jen fotografie, filmové stopáe a hlavn hezké vzpomínky; i na jejich minulé návštvy našeho festivalu...
Rok 2011 je rokem krásných horolezeckých výroí: 140 let od výstupu první eny na vrchol Matterhornu, 100 let od dobytí jiního pólu, 50 let od prvního eskoslo- venského výstupu severní stnou Eigeru, 40 let od prvního eskoslovenského výstu- pu na osmitisícovou horu, anebo 20 let ode dne, kdy na vrcholu Mt. Everestu stanul první ech Leopold Sulovský, který je letos hostem festivalu. Svojí pítomností nás poctil i španlský lezec Dani Andrada a Honza Tráva alias Jan Trávníek. Doufám, e setkání s nimi se vám budou líbit, stejn jako ostatní doprovodný program festivalu.
Peji vám, a proijete krásn poslední prázdninový víkend u nás v Teplicích nad Metují!
Máša Jirmannová, editelka festivalu
Dear festival enthousiasts, We welcome you again to teplice nad Metují where the 28th annual international Mountaineering film festival is being held and this provides us with an opportunity to look back on what life has brought about since the last time we met.
Definitely, it has brought success mainly in the mountains and on the rocks, outstan- ding performances by our mountaineers, new experiences and new climbing routes, new adventures and knowledge, new acquaintances and friendships, and of course good news of safe returns from expeditions and exploits. You will see all of that with your own eyes on our screen, and hear with your own ears at our lectures.
nevertheless, the past year brought sorrowful news too: a couple of fine people and personalities from the climbing world have passed away. We said farewell to Zorka Prachtelová in January and olda Kopal, another Czech legend, departed in June. What is left are photographs, film footage and nice memories that include their attendance at our festival...
the year 2011 is a year of delightful alpinist anniversaries: 140 years since the first female ascent of Mt. Matterhorn, 100 years since the south Pole was conquered, 50 years since the first Czechoslovak ascent of the eiger north face, 40 years since the first Czechoslovak ascent on an eighthousander, or 20 years since the day when the first Czech climber stood on top of Mt. everest. the latter, leopold sulovský, is our guest at this year’s festival. it is also our pleasure to host two other wonderful guests: the spanish climber Dani andrada and the Czech Jan trávníek. i hope that you will enjoy meeting our special guests, as well as the rest of the festival’s programme.
i wish for you to spend a wonderful time during your weekend here in teplice nad Metují!
Máša Jirmannová, festival Director
MEZINÁRODNÍ ALIANCE pRO HORSKÝ FILM INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOuNTAIN FILM
Na svt existuje mnoho horských festival a Mezinárodní horolezecký filmový fes- tival Teplice nad Metují je hrdý, e je jedním z len Mezinárodní aliance pro horský film. Je to organizace, které není budoucnost horské kinematografie lhostejná a je- jími leny jsou nkteré svtov uznávané festivaly a Museo della Montagna v ital- ském Torinu. lenské organizace spolupracují na podpoe filmové tvorby nejvyšších kvalit z hlediska morálního i umleckého. Také se snaí podporovat filmovou tvorbu respektující a orientovanou na ivotní prostedí. Aliance kadoron udluje cenu pro nejlepšího horského filmae, kterého volí le- nové Aliance. Ocenným filmaem pro rok 2011 je Pavol BARABÁŠ (Slovensko).
there exist a lot of mountain festivals around the world and the international Mounta- ineering film festival in teplice nad Metují is proud to be member of the international alliance for Mountain film which is an organization committed to the future of moun- tain films. this organisation is comprised of members from some of the most important mountain film festivals in the world, including the Museo della Montagna in torino, italy. the member organizations work together to encourage, from the moral and artistic points view, film making of the highest standards. they also try to encourage environment friendly and sensitive film making. the alliance has an annual award for the best mountain film maker voted for by the alliance members. the awarded film maker for 2011 is Pavol BaraBÁŠ (slovakia).
Další lenové / Other members - Autrans, Francie / France / www.festival-autrans.com - Banff, Kanada / Canada / www.banffmountainfestivals.ca - Bansko, Bulharsko / Bulgaria / www.banskofilmfest.com - Domale, Slovinsko / Slovenia / www.imffd.com - Dundee, Velká Británie / United Kingdom / www.dundeemountainfilm.org.uk - graz, Rakousko / Austria / www.mountainfilm.com - Kathmandu, Nepál / Nepal / www.kimff.org - Kendal, Velká Británie / United Kingdom / www.mountainfest.co.uk - Les Diablerets, Švýcarsko / Switzerland / www.fifad.ch - Lugano, Švýcarsko / Switzerland / www.festival-dei-festival.ch - Moskva / Moscow, Rusko / Russia / www.8848.ru - Poprad, Slovensko / Slovakia / www.mfhf.sk - Tegernsee, Nmecko / germany / www.bergfilm-festival-tegernsee.de - Torelló, Španlsko / Spain / www.torellomountainfilm.cat - Torino, Itálie / Italy / www.museomontagna.org - Trento, Itálie/ Italy / www.trentofestival.it - Ushuaia, Argentina / www.shhfestival.com - Viktoria, Španlsko / Spain / www.mendifilmfestival.com - Zakopane, Polsko / Poland / www.spotkania.zakopane.pl
Mezinárodní aliance pro horský film
9Výsledky 27. MHFF
VÝSLEDKY 27. MEZINÁRODNÍHO HOROLEZECKéHO FILMOVéHO FESTIVALu WINNERS OF THE 27TH INTERNATIONAL MOuNTAINEERING FILM FESTIVAL Teplice nad Metují, 26. – 29. 8. 2010
HLAVNÍ CENA / gRAND PRIZE Mongolsko – V tieni Dingischána Pavol Barabáš Slovensko / Slovakia
NEJLEPŠÍ HOROLEZECKÝ FILM / BEST FILM ON CLIMBINg Alone on the Wall Peter Mortimer, Nick Rosen USA
NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM / BEST DOCUMENTARY Tat Tvam Asi Stanislava Bariaková, Juraj Jedinák Slovensko / Slovakia
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY / JURY S SPECIAL MENTION Ecce Ach Maco Tomáš Vaura eská republika / Czech Republic
CENA MSTA / PRIZE OF THE TOWN Nemocnice na konci svta Otakar Štrba eská republika / Czech Republic
CENA gENERÁLNÍHO PARTNERA HUDYSPORT A.S. gENERAL PARTNER HUDY SPORT A.S. AWARD Entre nós Erick grigorovski Brazílie / Brazil
CENA MEDIÁLNÍHO PARTNERA LEZEC.CZ / MEDIA PARTNER AWARD Alpská trilogie: Císaovy nové šaty Ondej Smr eská republika / Czech Republic
CENA DIVÁK / PEOPLE‘S CHOICE ALONE ON THE WALL Peter Mortimer, Nick Rosen USA
10
DANI ANDRADA Narodil se v  roce 1975 v  nemocnici s  názvem „nemocnice Opic“ v  Seville na  jihu Španlska. Dtství proil v  Madridu a ve vku 12 let zaal lézt na zídce vedle rodiovského domu, jeliko v té dob ádné lezecké stny ješt neexistovaly.
Bhem dvou let poprvé ochutnal skutené skály a jeho první cesta byla 7a / OS v Torredolones blízko Madridu. Poznal tam své první lezecké pátele a v tentý den zaala jeho závislost na  lezení. V  16 letech se lezení zaal vnovat profesionáln. Vylezl své první 8a a  v  tentý rok také 8c. V tomto vku s  kamarády procestoval Španlsko, zejména jih. Nocovali v jeskyních a jejich jedinou motivací byly skály a je- jich linie – cesty. Klub fanatik se rozrstal a lenové tohoto klubu „Blomu“ (bloka o muere, v pekladu zaber nebo zemi) ho povzbudili k závodní. Deset let se Dani vnoval svtovému a španlskému poháru, kde se po druhém roce závodní zaal umísovat na prvních píkách.
Dodnes se úastní nkterých závod v boulderingu (je sedminásobným mistrem Španlska). Daniho nejlepším umístním ve svtovém poháru bylo tetí místo. Byl také vítzem závod Arco Rock Master a závod ve francouzském Argentier. Velmi ho motivují tké cesty, OS lezení (na první pokus / pohled) a otevírání nových cest. Zatím má na kont kolem 400 prvovýstup, je povauje za své dti a pes 2 400 vylezených cest obtínosti nad 8a. Nevyhýbá se ovšem ani vícedélkovým cestám.
Zkusil si také zimní lezení a drytooling. Byl to dobrý zpsob léby zranní palce a nová motivace. Je rád obklopen páteli, skálami, má rád istou pírodu, dobrou náladu a veer klid pi šálku aje...
Born in 1975 in a  hospital named „the hospital of Monkeys” in sevilla, southern spain, he spent his childhood in Madrid and aged 12 he started to climb on a wall next to his parents’ house. in those times no artificial walls existed.
two years later he tried the taste of real rock and his first route was a  7a / os in torredolones near Madrid. that is where he made his first climbing friends and that was the first day of his addiction to climbing. he started professional climbing when he was 16 years of age. early, he made his first 8a and then 8c in the same year. he used to travel through spain, mostly in the south, with friends. in those times, they would stay overnight in caves and their only motivations were rocks and their lines – the routes. the club of fanatics grew bigger and members of the “Blomu” club (abbreviation of the spanish bloka o muere meaning pull hard or die) encouraged him to compete. he com- peted in the world and spanish cups for ten years, starting to win after his second year of competitions. he still participates in some bouldering competitions (he was champi- on of spain 7 times). third place was Dani’s best standing in the world cup.
he has won the arco rock Master and argentier competitions. he finds motivation in hard routes, on-sight climbing and making new routes. he has made about 400 first ascents that he regards as his children and over 2,400 climbs classified over 8a. he does not avoid multi-pitch routes either.
he has tried winter climbing and drytooling as well. it was a good way to heal an injury on his thumb and also to provide some new motivation. he loves being surroun- ded by a lot of friends, rocks, pure nature, a good atmosphere and also spending calm evenings drinking hot tea...
Hosté festivalu
11Hosté festivalu
LEOpOLD SuLOVSKÝ Leopold Sulovský se narodil v  roce 1954 a  ji od  mládí ho pitahovaly hory a horolezectví. V roce 1975 se stal eským reprezentantem, v  letech 1976–1980 pak reprezentoval eskoslovensko. V  té dob slavil první velké horolezecké úspchy – napíklad severní stna Matterhornu v roce 1976, Mont Blanc cestou Kamikadze v roce 1977, nebo prvovýstup v severní stn Pizzo Badile v roce 1980.
V  osmdesátých letech se zaal úastnit expedic do  vtších hor, ze kterých ítá mnoho hodnotných výstup.
V roce 1991 vystoupil jako první ech na vrchol Mt. Everestu prvovýstupem pes Nortonovým kuloárem v severní stn. Za tento výstup byl ocenn titulem Horole- zec roku a dodnes se jedná o nejhodnotnjší eský výstup na Everest.
Titul Horolezec roku ješt získal v roce 1993 za výstup na Makalu alpským stylem a v roce 1996 získal ocenní Výstup roku za výstup na ti vrcholy za 30 dní: Island Peak (6 173 m), Ama Dablam (6 812 m) a Pumori (7 145 m) – vše alpským stylem.
Další výstupy (všechny bez umlého kyslíku): Pik Komunismu (7 495 m), Pamír, Tádikistán (1978) / Nanda Devi (7 816 m), Indie – prvovýstup v severní stn (1981) / Pik Lenina (7 134 m), Pamír, Tádikistán (1985) / Pik Komunismu (7 495 m), Pamír, Tádikistán (1985) / Mount Everest (8 848 m), Ne- pál – dosaená výška 8 400 m (1987) / Chan Tengri (7 010 m), an Šan, Kazachstán (1988) / Annapúrna (8 091 m), Nepál – dosaená výška 7 600 m (1988) / Dhaulagiri (8 167 m), Nepál – švýcarskou cestou (1990) / Yalung Kang (8 505 m), Nepál – sólo výstup, dosaená výška 8 200m (1991) / Shisha Pangma (8 013 m), Tibet – prvový- stup v JZ stn, dosaená výška 7 275 m (1994) / Nanga Parbat (8 125 m), Pákistán – rupálská stna, Schellova cesta, alpský styl, dosaená výška 7 500 m (1997) / Cho Oyu (8 201 m), Tibet – dosaená výška 7 600 m (1999) / K2 (8 611 m), Pákistán – esenova cesta, dosaená výška 7 400 m (2005) / K2 (8 611 m), Pákistán – esenova cesta, vrchol dosaen (2007) / Aconcagua (6 967 m), Argentina - nová cesta v jiní stn (2008) / Cho Oyu (8 201 m), Tibet (2009) / Lhotse (8 516 m) Nepál- západní stna, dosaená výška 7 800 m (2010)
leopold sulovský was born in 1954 and has been attracted by mountains and clim- bing since he was a young boy. he was admitted to the Czech national team in 1975, and was member of the Czechoslovak federal team between 1976 and 1980. those were the times of his greatest achievements in climbing – for instance: the north face of the Matterhorn in 1976, the Kamikaze route on Mt. Blanc in 1977, or the first ascent of the north face of Pizzo Badile in 1980. in the 80’s, leopold started exploring the high moun- tains where he made a large number of valuable ascents.
he was the first Czech to reach the summit of Mt. everest in 1991. he obtained the title the Climber of the Year for that first ascent via norton’s couloir in the north face and the ascent has been considered as the most ambitious Czech ascent on everest to the present days.
leopold was awarded a further titles: the Climber of the Year in 1993 for his ascent on Makalu which he climbed in alpine style and the Climb of the Year for his ascents on three summits in 30 days in 1996: island Peak (6,173 m), ama Dablam (6,812 m) and Pumori (7 145 m) – all in alpine style.
12 Hosté festivalu
jAN „TRÁVA“ TRÁVNÍEK Cestovatel a horolezec, cyklista, bec na lyích Jan Trávní- ek se narodil v roce 1976. Dnes pracuje na plný úvazek jako geodet, ale psobí také jako uitel a  manaer sportovních a kulturních akcí a manaer skupiny ZNC.
Krom mnoha klasických výstup v Alpách (Mont Blanc, Dom, grossglockner, Alphugel atd.) má na svém kont také nkolik expedic: Parchamo Peak (6237 m), Himálaj, Nepál – dosaená výška 6000 m (2000) Pik Korenvská (7106 m), Pamír, Tádikistán – dosaená výška 7000 m (2003) Huana Potosí (6088 m), Kordillery, Peru – vrchol (2005) gasherbrum I (8068 m), Karákóram, Pákistán – vrchol (2009)
Na  28. mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu uvede svou diashow o poslední expedici na Manaslu spolen se temi dalšími leny expedice, jimi jsou: Honza „Krab“ Krabec, Kuba Vank a Miloš Pintí.
traveller and climber, biker and cross country skier, Jan trávníek was born in 1976. his job is land surveying but he also is a teacher and manager of sports and cultural events, and a rock group manager.
Besides…