70
1 FIŞA DISCIPLINEI* 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1.2 Facultatea Inginerie 1.3 Departamentul MEI 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/ Calificarea IEI 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Eugen Constantinescu Lector univ.dr. Andreea Solomon 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. 3.7. Total ore studiu individual 69 3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 3.9 Total ore pe semestru 125 3.10 Numărul de credite 5 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Lectura bibliografiei recomandate,elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate,participare activă 6. Competenţe specifice acumulate Competenţe profesionale - Formarea de valori şi atitudini menite să ofere posibilitate unei integrări profesionale active - Reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde - Implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina - Acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc.

MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul MEI 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea IEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Algebră liniară, geometrie

analitică și diferențială

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Eugen Constantinescu Lector univ.dr. Andreea Solomon 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul I 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs

2 din care 3.3

seminar/laborator 2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs

28 din care 3.6

seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 69 3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Lectura bibliografiei recomandate,elaborarea şi susţinerea lucrărilor

planificate,participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale - Formarea de valori şi atitudini menite să ofere posibilitate unei integrări

profesionale active

- Reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde

- Implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina

- Acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc.

Page 2: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

- Capacitatea de a avea un comportament etic

- Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea

- Abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii

Competenţe

transversale Identificarea rolurilor ºi responsabilitãþilor într-o echipã plurispecializatã ºi

aplicarea de tehnici de relaþionare ºi muncã eficientã în cadrul echipei.

Identificarea oportunitãþilor de formare continuã ºi valorificarea eficientã a

resurselor ºi tehnicilor de învãþare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Completarea cunoştinţelor studenţilor cu noţiunile spcifice acestei discipline

şi crearea deprinderilor necesare pentru raţionamentul matematic. Asimilarea

unor cunoştinţe necesare la disciplinele tehnice.

7.2 Obiectivele

specifice

● Optimizarea soluţionării unor probleme teoretice şi practice.

● Capacitatea absolventului de a utiliza cunoştinţele acumulate în perioada

ulterioară de studiu.

● Înzestrarea cu minimul de abilităţi necesare activităţii de cercetare.

● Capacitatea de a generaliza şi de a rezolva anumite probleme.

● Deprindere de învăţare permanentă.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Spaţiu vectorial. Operaţii expunerea la tabla 2

Bază şi dimensiune expunerea la tabla 2

Subspaţii liniare, teorema lui Grassmann expunerea la tabla 2

Funcţionale liniare expunerea la tabla 2

Spaţii prehilbertiene, procedeul de ortogonalizare Gramm-

Schmit

expunerea la tabla 2

Matrice, rangul unei matrice expunerea la tabla 2

Operatori liniari expunerea la tabla 2

Matricea de trecere de la o bază la alta expunerea la tabla 2

Vectori şi valori proprii expunerea la tabla 2

Forme biliniare, forme pătratice expunerea la tabla 2

Vectori liberi. Dreapta şi planul în spaţiu expunerea la tabla 2

Conice expunerea la tabla 2

Cuadrice expunere la tabla 2

Triedul lui Frenet expunere la tabla 2

Total ore curs 28

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Matrici, determinanti

Exerciţiul,

problematizarea,

discuţiile, modelarea,

proiectul.

Teme.

Lucrul în grup organizat.

2

Sisteme liniare 2

Exemple de spaţii vectoriale (R2, R2[x], M2x2(R)) subspaţii

vectoriale 2

Baze în spaţiile vectoriale definite la punctual 3 2

Funcţionale liniare 2

Operatori liniari şi matrici asociate 2

Calculul valorilor proprii şi a vectorilor proprii. 2

Matrici diagonalizabile 2

Forme liniare, biliniare, pătratice. Forma canonică 2

Page 3: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Spaţii euclidiene. Baze ortonormate 2

Calcule cu vectori liberi. Aplicaţii în geometrie 2

Dreapta în plan. Dreapta şi planul în spaţiu 2

Conice. Reducerea la forma canonică 2

Cuadrice 2

Total ore seminar 28

Bibliografie:

1. Emil C. Popa, Octavian Halmaghi, Algebra liniară, note de curs şi probleme, Ed ULBS

Sibiu, 2000

2. Emil C. Popa, Introducre în algebra liniară şi aplicaţiile ei, Ed.Alma Mater Sibiu, 2006

3. H. Anton, C. Rorres, Elementary linear algebra, John Wiley&Sons., Inc., New York

1994

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării competenţelor

dobândite în urma studiului disciplinei

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare 10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs Corectitudinea cunostintelor,rigoa- rea stiintifica,rezolvarea exercitiilor

Examen oral 60

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii,participare

activa

Verificare orală,lu- crare scrisa

40

10.6 Standard minim de performanţă 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

26.09.2016 Conf.univ.dr.Eugen Constantinescu Lector univ.dr. Andreea Solomon

Data avizării în catedră Semnătura Directorului de departament

28.09.2016 Prof.univ.dr.Mugur Alexandru Acu

Page 4: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3 Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie şi Management 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Geometrie descriptivă

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Marius CHILIBAN

S.L.dr.ing. Marin FLOREA

dr.ing. Elena SIMA

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul I 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2

curs

1 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 14 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40

Tutoriat: 8

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

20

3.7. Total ore studiu individual 88

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

3.9 Total ore pe semestru 120

3.10 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către

studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice

personale;

Studenții nu vor consuma alimente sau băuturi de orice natură în

perioada desfășurării activităților didactice

Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator

întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului

educațional;

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Termenul predării lucrărilor de laborator este stabilit de titular de

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta solicitări de amânare a

termenelor prestabilite decât pe motive întemeiate. De asemenea,

Page 5: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de laborator, lucrările vor fi

depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale 1. Cunoaştere şi înţelegere:

dezvoltarea imaginaţiei spaţiale;

construcţia grafică corectă în sistemul de proiecţie paralel-ortogonal;

contactul cu standardele generale privind reprezentarea în desenul tehnic;

pregătirea studenţilor sub aspect tehnico-aplicativ în vederea dezvoltării

noţiunilor de reprezentare în plan a obiectelor spaţiale.

2. Explicare şi interpretare:

Capacitatea de a selecta datele relevante din schiţele iniţiale

Capacitatea de observare a detaliilor

Formarea, educarea, conturarea pe domeniul tehnic a viziunii spaţiale, a

creativitãţii în relaţia plan-spaţiu a obiectelor reale (materiale) sau imaginate

(imateriale);

3. Instrumental – aplicative Operativitate şi corectitudine în utilizarea instrumentelor specifice

geometriei descriptive

Utilizarea corectă a informaţiilor primite.

4. Atitudinale: Capacitate de analiză şi sinteză

Capacitatea de a găsii alternative si de a propune soluţia optimă

Competenţe

transversale Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea

abilităţilor de gândire critică;

Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor

articole şi studii de specialitate;

Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele

integrării în învăţământul european

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Disciplina Geometrie descriptivã şi desen tehnic face parte din disciplinele de

cultură tehnică generală şi oferă noţiunile de bază necesare însuşirii limbajului

grafic al proiectării cu care operează toate disciplinele tehnice.

Disciplina Geometrie descriptivã şi desen tehnic pregăteşte studentul pentru partea

grafică a tuturor disciplinelor de specialitate.

7.2 Obiectivele

specifice

Studierea Geometriei descriptive are ca scop atingerea urmãtoarelor obiective:

- formarea, educarea, conturarea pe domeniul tehnic a viziunii spaţiale, a

creativitãţii în relaţia plan-spaţiu a obiectelor reale (materiale) sau imaginate

(imateriale);

- însuşirea regulilor grafice de reprezentare planã în relaţie biunivocã a

imaginilor spaţiu-plan a obiectelor spaţiale (reale sau fictive).

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

PUNCTUL ÎN GEOMETRIA DESCRIPTIVÃ. Tripla proiecţie

ortogonalã a punctului şi epura punctului. Sisteme de proiecţie.

Proiecţia axonometricã şi planã a unui punct spaţial.

prelegere 2

DREAPTA ÎN GEOMETRIA DESCRIPTIVÃ. Urmele dreptei.

Poziţii particulare ale unei drepte faţã de planele de proiecţie. prelegere 4

Page 6: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Determinarea vizibilitãţii în epurã, ca aplicaţie la drepte spaţiale

perpendiculare. Poziţii relative a douã drepte spaţiale.

PLANUL ÎN GEOMETRIA DESCRIPTIVÃ. Urmele planului.

Poziţii particulare ale unui plan faţã de planele de proiecţie.

Poziţii relative a douã plane spaţiale. Relaţii grafice între punct,

dreaptã şi plan: dreaptã şi punct aparţinând unui plan, drepte

caracteristice cuprinse într-un plan (dreapta de cea mai mare

pantã, orizontale, verticalele şi lateralele unui plan),

determinarea urmelor unui plan atunci când se cunosc

elementele grafice care îl definesc, determinarea punctului de

intersecţie dintre o dreaptã şi un plan.

prelegere

2

METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE

Metoda schimbãrii planelor de proiecţie; Metoda rotaţiei;

Metoda rabaterii

prelegere 2

GEOMETRIA DESCRIPTIVÃ A CORPURILOR

GEOMETRICE

Proiectarea corpurilor geometrice în sistemul paralele

orthogonal Stabilirea vizibilitãţii proiecţiilor corpurilor

geometrice Secţiuni plane în corpuri geometrice

Intersecţia corpurilor geometrice

prelegere

4

Total ore curs 14

8.2. Seminar / Laborator(unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

TEMA 1: Punctul. Tripla proiecţie ortogonalã. Epura punctului Aplicație practică 4

TEMA 2: Dreapta. Reprezentarea graficã a dreptei în imagine

intuitivã şi în epurã Aplicație practică 4

TEMA 3: Planul. Determinarea urmelor unui plan dat prin

elementele care îl definesc

Planul. Determinarea punctului de intersecţie dintre o dreaptã şi

un plan; vizibilitatea în epurã

Aplicație practică 4

TEMA 4: Metodele geometriei descriptive:

Metoda rotaţiei, Metoda schimbãrii planelor de proiecţie Aplicație practică 4

TEMA 5: Geometria descriptivã a corpurilor geometrice

Proiectarea corpurilor geometrice în sistemul paralele ortogonal

Stabilirea vizibilitãţii proiecţiilor corpurilor geometrice

Secţiuni plane în corpuri geometrice

Intersecţia corpurilor geometrice

Aplicație practică 12

Total ore seminar 28

Bibliografire

Minimală obligatorie:

1. Cernat, C., Geometrie descriptivã şi desen tehnic, vol.I, Editura “Academiei Trupelor de Uscat” din Sibiu,

1996

2. Cernat, C, Geoemtrie descriptivã –Teorie şi aplicaţii, Editura “Continent”, Sibiu, 1997

3. Cernat, C., Chiliban, M., Chicea O., Dumitraşcu, D., Geometrie descriptivã – culegere de probleme,

Editura Universitãţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1997

4. Cernat, C., Chiliban, M., Dumitraşcu. D. - Geometrie descriptivă – îndrumãtor pentru lucrări de laborator,

Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1995.

5. Cernat, C., Chiliban, M., Manolea Carmen, Geometrie descriptivã şi desen tehnic - aplicaţii grafice,

Editura “Universitãţii “Lucian Blaga” din Sibiu

6. Chiliban, M., Desen tehnic industrial, Editura „Alma Mater” Sibiu, 2003.

Complementară:

7. Moncea, J. - Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

8. Tănăsescu, A. - Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1979.

9. Warren, J. - Fundamentals of Engineering Drawing, Prentice Hall, New Jersey, 1965.

Page 7: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

10. Herbert, W.,Y. - Engineering Graphics, PWS Engineering, Boston,1985.

11. Cernat, C, ş.a., Noţiuni generale de desen tehnic, Editura Univeritãţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1997

12. Vasilescu, E., ş.a., Desen Tehnic industrial, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1995

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Colocviu 60%

Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Organizarea conţinutului

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea dosarului

cu aplicaţiile practice relizate 20%

Teste pe parcursul semestrului 20%

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării 01.10.2016 Semnătura titularului de curs/seminar

Conf.univ.dr.ing. Marius CHILIBAN

S.L.dr.ing. Marin FLOREA

dr.ing. Elena SIMA

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________ Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ

Page 8: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie şi Management

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială / inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Chimie

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU

Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul 1 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

1

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5

curs

28 din care 3.6

seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

-

3.7. Total ore studiu individual 48

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

3.9 Total ore pe semestru 90

3.10 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoştinţe generale de chimie

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

Participare activă

Lectura suportului de curs

Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare

cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către

studenţi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice

personale;

Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi laborator

întrucât aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului

educaţional;

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Participare activă

La laborator studentul va veni cu halat de protecţie şi cu

lucrarea, ce urmează a fi discutată şi executată în laborator,

pregătită acasă.

Page 9: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Să cunoască terminologia specifică disciplinei chimie;

Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de chimie;

Să înţeleagă importanţa şi influenţa structurii elementelor şi a combinaţiilor chimice

asupra proprietăţilor acestora;

Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor comportări ale substanţelor

chimice;

Să dezvolte deprinderi de utilizare corectă a instrumentelor de laborator.

Competenţe

transversale Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea

abilităţilor de gândire critică;

Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi

studii de specialitate;

Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în

învăţământul european.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Cursul, destinat studenţilor din anul I, face parte din ansamblul disciplinelor de

pregătire fundamentală şi are ca obiectiv formarea unei baze informaţionale solide,

necesară în pregătirea la disciplinele de specialitate.

Tematica lucrărilor de laborator urmăreşte tematica cursului, în vederea completării şi

fixării cunoştinţelor. Se urmăreşte, de asemenea, însuşirea deprinderilor practice de

laborator,. Se pune accent pe interpretarea şi prelucrarea rezultatelor.

7.2 Obiectivele

specifice

Studenţii:

vor avea cunoştinţe generale de chimie, necesare profesiunii;

vor cunoaşte şi utiliza corect termenii de specialitate;

vor înţelege proprietăţile chimice şi comportarea unor materiale pe baza

structurii şi compoziţiei chimice;

vor şti să utilizeze aparatura de laborator specifică;

se vor familiariza cu lucrul cu diverse categorii de substanţe chimice.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Corelaţii între structura şi unele proprietăţi ale elementelor şi

substanţelor chimice Prezentare PowerPoint

6

Apa şi aplicaţiile ei în industrie. Duritatea apei. Prezentare PowerPoint 1

Structura şi proprietăţile unor sisteme disperse Prezentare PowerPoint 3

Noţiuni de electrochimie Prezentare PowerPoint 4

Coroziune şi protecţia metalelor şi aliajelor împotriva coroziunii Prezentare PowerPoint 4

Combustibili şi lubrifianţi Prezentare PowerPoint 4

Chimia compuşilor macromoleculari Prezentare PowerPoint 4

Unele materiale cu largă aplicabilitate în tehnică Prezentare PowerPoint 2

Total ore curs 28

8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Instructaj T.S.M. şi P.S.I. Operaţii şi aparatură specifice

laboratorului de chimie. Prezentare, dezbatere 2

Concentraţia soluţiilor. Prepararea unei soluţii 0,1 N de HCl şi

determinarea titrului real al acesteia. Seminar+activitate practică 2

Determinarea durităţii apei. Seminar+activitate practică 2

Determinarea pH-ului soluţiilor. Seminar+activitate practică 2

Protecţia anticorozivă a metalelor prin acoperiri galvanice

(nichelarea). Seminar+activitate practică 2

Page 10: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Determinarea viscozităţii uleiurilor lubrifiante. Seminar+activitate practică 2

Test de laborator. Verificarea referatelor lucrărilor. 2

Total ore seminar 14

Bibliografie

Minimală obligatorie:

- Turtureanu, A., Chimie generală, Ed. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu, 2016.

- Turtureanu, A; Stanciu, R., Lucrări practice de chimie, Ed. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu, 2001.

Complementară: - Neniţescu, C.D., Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

- Stoica, L., Chimie generală şi analize tehnice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei s-a

consultat cu alte cadre didactice din domeniu, în vederea identificării nevoilor şi aşteptărilor

angajatorilor şi coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ

superior.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Două teste scrise

(la jumătatea şi la

sfârşitul semestrului)

66,66% Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Organizarea conţinutului

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii

Test + urmărire şi

notare a activităţii la

laborator 33,33%

Participare activă la seminarii

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Pentru promovare studentul trebuie să obţină cel puţin nota 5 la testele scrise din curs şi cel puţin

nota 5 la activitatea de laborator.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.10.2016 Conf. univ. dr. ing. Adrian TURTUREANU

__________

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________ ______________________

Prof.univ.dr.ing Sever-Gabriel RACZ

Page 11: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie și Management

1.5 Ciclul de studii Licență

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială/inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Comunicare profesională CA

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Liviu Roşca

Sef lucr.dr.ing. Valentin Grecu 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu 1 2.5

Semestrul 1 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5

curs

28 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

-

3.7. Total ore studiu individual 83

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56

3.9 Total ore pe semestru 139

3.10 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoştinţe de limba română

4.2 de competenţe Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, PowerPoint,

browser Internet).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

Lectura suportului de curs

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de bază ale

comunicării profesionale, precum şi utilizarea lor adecvată în mediul social-

economic.

Page 12: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în abordarea unei

comunicări profesionale corespunzătoare;

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală în concordanţă cu principiile şi

paradigma incluziunii sociale.

Competenţe

transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare, a asertivităţii;

Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

Stimularea interesului pentru profesiunea didactică;

Abordarea diversităţii ca resursă in mediul educaţional şi social.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Cursul are ca obiective:

Prezentarea principalelor concepte ale comunicării, cu accent pe

comunicarea managerială:

Prezentarea însuşirilor necesare evaluării şi autoevaluării stilului

comportamental în comunicare şi îmbunătăţirea acestuia.

Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare unei

comunicări eficiente, directe, fără probleme în mediul afacerilor

Pregătirea studenţilor pentru perioada post studii, astfel încât să facă faţă

cu succes obţinerii unui loc de muncă.

7.2 Obiectivele

specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere: Cunoaşterea principalelor modele ale procesului de comunicare;

Înţelegerea nivelurilor şi tipurilor de comunicare;

Identificare principalelor perturbaţii în procesul de comunicare.

2. Explicare şi interpretare:

Cunoaşterea şi explicarea tipurilor şi stilurilor comportamentale, de

temperament şi de personalitate;

Prezentarea unor modele de personalitate, cu definirea tipurilor şi stilurilor

comportamentale;

Însuşirea modalităţilor de comunicare eficientă.

3. Instrumental – aplicative Învăţarea necesităţii ascultării active;

Însuşirii artei de a întreba;

Identificării şi urmăririi reacţiei;

Rezolvarea conflictelor;

Recunoaşterea importanţei imaginii;

Desluşirii elementelor de limbaj al corpului, de limbaj paraverbal, precum

şi de limbaj al spaţiului şi timpului;

Învăţării prezentărilor în grup şi gestionării eficiente a întâlnirilor de grup;

Conştientizarea modalităţilor de comunicare în scris precum şi a semnificaţiei

şi strategiei stilului de comunicare în scris.

4. Atitudinale:

Formarea deprinderilor specifice comunicării eficiente verbale şi în scris;

Adaptarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de actul de

comunicare;

Cunoaşterea modalităţilor de comunicare şi a tehnicilor comportamentale în

vederea obţinerii unui loc de muncă, dar şi la locul de muncă.

Autocunoaşterea personală şi recunoaşterea aspectelor temperamentale, de

personalitate şi comportament care influenţează procesul de comunicare.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de ore

Page 13: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

1. Procesul de comunicare. Elemente de teoria

comunicării.

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

2. Comunicarea interpersonală. Stiluri de

comunicare. Modalităţi de comunicare

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

3. Comunicarea verbală. Ascultarea activă. prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

4. Comunicarea verbală. Arta de a pune

întrebări.

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

5. Comunicarea verbală. Urmărirea reacţiei. prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

6. Comunicarea non-verbală. Crearea imaginii.

Limbajul corpului

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

6

7. Comunicarea non-verbală. Limbajul

paraverbal.

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

8. Comunicarea non-verbală. Limbajul spaţiului

şi lucrurilor.Limbajul timpului.

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

9. Comunicarea în grup. Puterea prezentării în

grup. Managementul prezentării

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

10. Comunicarea în grup. Conducerea întâlnirilor. prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

11. Comunicarea în scris. Stiluri şi modalităţi de

comunicare în scris.

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

2

12. Comunicarea în scris. Modalităţi şi tehnici de

realizare

prelegerea intensificată cu ajutorul

slide-urilor PowerPoint 2

Page 14: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

explicaţia

conversaţia euristică

filme cu caracter didactic

Total ore curs 28

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Introducere în comunicare. Teste conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

2. Memorandum-ul conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

3. Autoevaluarea stilului comportamental conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

4. Scrisoarea de afaceri conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

5. Scrisoarea de intenţie conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

6. Alte tipuri de scrisori conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

7. Contractul conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

8. Comunicarea cu ajutorul rapoartelor conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

9. Poşta electronică conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

10. Curriculum vitae conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

11. Căutarea unui loc de muncă conversaţia 2

Page 15: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

5

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

12. Simularea unui interviu conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

13. Bunele maniere în afaceri conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

14. Comunicare interculturală şi internaţională conversaţia

explicaţia

dezbaterea

jocul de rol

teste şi simulări

2

Total ore seminar 28

Bibliografie

Minimală obligatorie:

1. Birkenbihl, V.F. Antrenamentul comunicării sau Arta de a ne înţelege. Editura Gemma Press,

Bucureşti, 2000, ISBN 973-9398-01-4.

2. Birkenbihl, V.F. Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corpului. Editura Gemma

Press, Bucureşti, 1999, ISBN 973-9398-08-1.

3. Cândea, R.M., Cândea, D. Comunicarea managerială. Concepte, deprinderi, strategii. Editura

Expert, Bucureşti, 1996, ISBN 973-97616-9-0.

4. Hedges, P. Personalitate şi temperament. Ghidul tipurilor psihologice. Editura Humanitas,

1999, ISBN 973-50-0016-4.

5. Prutianu, Ş. Manual de comunicare şi negociere în afaceri. Vol. 1 Comunicarea. Editura

Polirom, Iaşi, 2000, ISBN 973-683-450-6.

6. Prutianu, Ş. Manual de comunicare şi negociere în afaceri. Vol. 2 Negocierea. Editura

Polirom, Iaşi, 2000, ISBN 973-683-457-3.

7. Roşca, L., Deneş, C. Comunicare profesională. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu,

Sibiu, 2001, ISBN 973-651-253-3.

8. Roşca, L. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din

Sibiu, 2009.

9. Roşca, L. Comunicare. Aplicaţii. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2011.

10. Stanton, N. Comunicarea. Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995, ISBN 973-96937-9-2.

Complementară: 1. Ashley, A. A Handbook of Commercial Correspondence. 4th impression. Oxford University

Press, 1992, ISBN 0-19-457206-4.

2. Baden, A. C.V. (Curriculum Vitae). Editura Lucman, Bucureşti, ISBN 973-8372-60-7.

3. Burt, S. Fii pregătit pentru interviu. Editura tehnică, Bucureşti, 1999, ISBN 973-31-1311-5.

4. Chelcea, A., ş.a. Psihoteste. Ediţia a II-a. Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994, ISBN

973-96236-2-x.

5. Chiru, I. Comunicarea interpersonală. Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, ISBN 973-8051-96-

7

6. Eysenck, H., Eysenck, M. Descifrarea comportamentului uman. Editura Teora, Bucureşti,

2000, ISBN 973-601-893-8.

7. Ferréol, G., Flageul, N. Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală. Editura Polirom, Iaşi,

1998, ISBN 973-683-065-9.

Page 16: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

6

8. King, L., Gilbert, B. Secretele comunicării. Cum să comunici cu oricine, oricând şi oriunde.

Editura Amaltea, Bucureşti, 1999, ISBN 973-98167-7-0.

9. Marinescu, V. Introducere în teoria comunicării. Principii, modele, aplicaţii. Editura Tritonic,

Bucureşti, 2003, ISBN 973-8051-93-2.

10. Neacşu, I. Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Editura militară, Bucureşti, 1990, ISBN

973-32-0131-6.

11. Pânişoară, I.O. Comunicarea eficientă. Ediţia a 2-a. Editura Polirom, Iaşi, 2004, ISBN 973-

681-606-0.

12. Post, P. Codul bunelor maniere. Vol. III. Bunele maniere în comunicare, viaţa profesională

şi viaţa personală. Editura Antet, Bucureşti, 2000, ISBN 973-8053-02-3.

13. Radu, M., Crivăţ, R. Corespondenţa comercială. Modele şi comentarii. Editura Total

Contract, Bucureşti, 1995, ISBN 973-96841-1-4.

14. Roşca, L. Comunicare profesională. Aplicaţii. Editura Universităţii “L. Blaga” Sibiu, 2001,

ISBN 973-651-207-X, 110 pag.

15. Siewert, H.H. …totul despre Interviu în 100 de întrebări şi răspunsuri. Editura tehnică,

Bucureşti, 1999, ISBN 973-31-1288-7.

16. Şerbănescu, A. Cum se scrie un text. Editura Polirom, Iaşi, 2000, ISBN 973-683-506-5.

17. *** Cum să faci prezentări eficiente. Editura Rentrop & Straton, Bucureşti, 1999, ISBN 973-

9495-45-1.

*** Corespondenţa de afaceri. Ghid practic. Business Books 2, Editura Secretariatul pentru

Mahamudra, Bucureşti, 1995, ISBN 973-96788-2-3.

Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare: prezentări în PowerPoint, suportul

de curs şi aplicaţii, teste şi jocuri, filme. Materialele didactice sunt disponibile în format

electronic pe site-ul: http://www.drl.ro.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

elaborarea unor instrumente eficiente de cunoaştere a personalităţii, temperamentului şi

comportamentului, precum şi a modului în care acestea influenţează procesul de comunicare;

proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării

competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei;

elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a funcţiilor cognitive din input, elaborare şi output

referitoare la procesul comunicaţional din cadrul organizaţiilor.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor

Teste grilă 30%

Lucrare scrisă 10%

Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 10%

Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 10%

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea temelor de

casă

Verificări orale

Fişa de evaluare la

seminar

10%

Participare activă la seminarii, la

jocuri şi prezentări

Verificări orale

Fişa de evaluare la

seminar

20%

Efectuarea unor teme opţionale, la

cererea cadrului didactic

Verificări orale

Fişa de evaluare la

seminar

10%

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Page 17: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

7

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării: Semnătura titularului de curs/seminar

Prof. univ. dr. Liviu Rosca

s.l. dr. Valentin Grecu

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

Prof. univ. dr. Gabriel Racz

Page 18: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Industrială şi Management

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

Valabilă an universitar: 2016 - 2017

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program Instituţia de

învăţământ superior UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Facultatea DE INGINERIE HERMANN OBERTH Departament INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

Domeniul de studiu INGINERIE SI MANAGEMENT Ciclul de studii LICENTA Specializarea INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA

2. Date despre disciplină

Denumirea disciplinei Fizica

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de

credite 390562F02117 Obligatoriu 1 1 3

Tipul de evaluare Categoria formativă a disciplinei (DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)

C DF Titular activităţi curs Lector univ. dr. Eugen Birsan Titular activităţi seminar / laborator/ proiect

Lector univ. dr. Eugen Birsan

3. Timpul total estimat

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână Curs Seminar Laborator Proiect Total

2 - 2 - 4 Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 28 - 28 - 56

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat: - Examinări: -

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem ) 44 Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

De curriculum Analiză matematică (nivel liceu) Algebra (nivel liceu) Fizică generală (nivel liceu)

De competenţe Deschidere pentru abordarea matematica a realitatii fizice, bazata pe modele

Page 19: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Industrială şi Management

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

fizice simple

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

De desfăşurare a cursului Participare activă Lectura suportului de curs

De desfăşurare a sem/lab/pr Lectura bibliografiei recomandate Elaborarea şi susţinerea lucrărilor practice planificate Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

C1. Utilizarea in inginerie a cunoştinţelor teoretice si aplicative dobandite in domeniul fizicii. C2. Utilizarea în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi metodelor ştiinţelor fundamentale folosite în inginerie. C3. Explicarea temelor de rezolvat şi argumentarea soluţiilor din inginerie, prin utilizarea tehnicilor, conceptelor şi principiilor bazate pe studiul modelelor fizice abordate.

Competenţe transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale caracteristice, în mod eficient şi responsabil cu respectarea legislaţiei și deontologiei specifice domeniului. CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei Însușirea cunoștințelor de baza din tematica prezentata mai jos: elemente de mecanica, mecanica fluidelor, electricitate si magnetism, fenomene electro-magnetice.

Dobândirea deprinderilor practice de folosire a aparaturii de laborator si de prelucrare a datelor experimentale in fizica.

Obiectivele specifice Punerea în evidenta a rolului informativ, cât si pe cel formativ al Fizicii, ca disciplina fundamentala a procesului de învățământ tehnic.

Înțelegerea disciplinei, în corelație strânsa cu implicațiile pe care le are în

dezvoltarea științei, tehnicii si ingineriei tehnologice. Explicarea adecvata a fenomenelor fizice din sfera capitolelor

studiate. Interpretarea legilor si relațiilor fizice care rezulta din studiul

modelelor si teoriilor prezentate. Explicarea rolului fundamental al modelelor fizice prezentate in dezvoltarea tehnologica actuala. Cunoașterea metodelor de cercetare experimentala si aplicarea

acestora în investigarea diferitelor aspecte ale proceselor fizice. Acomodarea studentului cu aparatura de laborator ce se folosește în

practica experimentala si materializarea cunoștințelor teoretice dobândite la curs.

Dezvoltarea unui mod de gândire științific, matematizat, în scopul de a asigura studentului capacitatea de aplicare rapida în practica a

Page 20: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Industrială şi Management

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

cunoștințelor dobândite. Dezvoltarea unui spirit analitic, conform cu modelele fizice

studiate. Încurajarea studentului de a se informa suplimentar în cazul în care

unele probleme i-au stârnit interesul, dezvoltarea capacitații de proiectare, realizare si evaluare a activităților proprii.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore Curs 1 Obiectul de studiu al fizicii.

Metode de studiu. Introducere in mecanica clasică. Sisteme de referinţă.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 2 Introducere în cinematica punctului material. Mărimi fizice fundamentale. Tipuri de mişcări.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 3 Principiile mecanicii newtoniene. Consecinţe. Transformările lui Galilei. Lucrul mecanic.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 4 Câmpuri de forte conservative. Energie potenţială (gravitaţionala, elastica).

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 5 Legi de variaţie si conservare în mecanica punctului material (energie, impuls, moment cinetic).

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 6 Elemente fundamentale de mecanica fluidelor. Legi fundamentale în statica fluidelor.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 7 Elemente de dinamica fluidelor. Ecuaţia de continuitate. Ecuaţia lui Bernoulli.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 8 Sarcina electrica. Legea lui Coulomb. Câmpul electrostatic. Intensitatea câmpului electrostatic.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 9 Lucrul mecanic al forţelor electrice. Conservativitatea câmpului electrostatic. Potenţialul electric.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 10 Fluxul câmpului electrostatic. Legea lui Gauss pentru câmpul electrostatic.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 11 Curentul electric staţionar. Intensitatea curentului staţionar. Densitatea de curent.

-expunere -demonstratie

Page 21: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Industrială şi Management

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

Rezistenta electrica. -conversatie euristica

Curs 12 Teoria clasica a conducţiei electrice in metale. Legea lui Ohm (forma locală şi integrală).

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 13 Câmpul magnetic. Fluxul câmpului magnetic. Legea lui Gauss pentru câmpul magnetic.

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Curs 14 Acţiunea câmpului magnetic asupra sarcinilor electrice in mişcare (Forţa de tip Lorentz). Forţa electromagnetica (Laplace).

-expunere -demonstratie -conversatie euristica

Total ore curs: 28 Laborator Nr. ore Lab 1 Prelucrarea datelor experimentale in fizica. 2 Lab 2 Determinarea accelerației gravitaționale terestre. 2 Lab 3 Determinarea vitezei sunetului in aer. 2 Lab 4 Variația rezistentei metalelor cu temperatura. 2 Lab 5 Măsurarea rezistentei interne a unei surse de tensiune electromotoare. 2 Lab 6 Determinarea lungimii de unda in spectrul vizibil cu ajutorul reţelei de difracţie 2 Lab 7 Testarea și evaluarea cunostintelor dobândite în timpul semestrului. 2

Total ore laborator 14 Metode de predare -expunere (oral, tabla, videoproiector) -demonstratie -conversatie euristica -experiment

Limba de predare Româna

Bibliografie

Referinţe bibliografice recomandate

E. Bîrsan, Fizica generala - elemente de mecanica clasica, Editura ULBS, 2011 E. Birsan, Fizica - fenomene electrice si magnetice, Editura ULBS, 2014 E. Birsan, Teme experimentale de fizica generala, Editura ULBS, 2015 Gh. Zet. I . Ciobotariu, Fizica generala, Editura Didactica si Pedagogica,1987 I. M. Popescu, Fizica I, Editura Didactica si Pedagogica, 1982

Referinţe bibliografice suplimentare

Hristev, Mecanica si Acustica, Editura Didactica si Pedagogica,1982 A. Nicula, Gh. Cristea, S. Simon, Electricitate si magnetism, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1982. I. Inta, S. Dumitru, Complemente de fizica I, Editura tehnica, 1982

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului proiectarea şi implementarea unor activităţi practice si proiecte de cercetare in scopul aplicării competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei studiate.

Page 22: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul de Inginerie Industrială şi Management

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

10. Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare Metode de evaluare Ponderea în nota finală

Obs.*

Curs Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Testare scrisa 40 Rigoarea ştiinţifică a limbajului Testare scrisa 10

Laborator Volumul şi corectitudinea cunoştinţelor Testare scrisa/orala 25 Întocmirea şi susţinerea referatelor Testare scrisa/orala 15 Participare activă la laborator Testare scrisa/orala 10

Standard minim de performanţă 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate (*) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează evaluarea finală; Data completării: 1.10.2016 Data avizării în Departament: ……………………………….

Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura

Titular disciplină Lector univ. dr. Eugen Birsan

Director de departament Prof. dr. ing. Dan DUMITRASCU

Page 23: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie și Management

1.5 Ciclul de studii Licență

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială/inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Management general Cod: 390562D02I07

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Dan MIRICESCU

Şef lucr. dr. Mihaela ROTARU 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu 1 2.5

Semestrul 1 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care 3.2

curs

3 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 70 din care 3.5

curs

42 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 50

3.8. Total ore din planul de învăţământ 70

3.9 Total ore pe semestru 120

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoştinţe generale de cultură managerială

4.2 de competenţe Competenţe şi abilităţi de învăţare şi acumulare de informaţii

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

Lectura suportului de curs

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă la rezolvarea problemelor

Participare activă la dezbaterea studiilor de caz

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Familiarizarea şi dobândirea unor termeni economici şi manageriali

Explicarea şi interpretarea unor comportamente manageriale;

Explicarea şi interpretarea modalităţilor de gestionare a resurselor

organizaţionale.

Page 24: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Competenţe

transversale Realizarea de conexiuni între rezultate

Argumentarea unor enunţuri

Capacitatea de adaptare la noi situaţii

Capacitatea de organizare şi planificare

Capacitatea de analiză şi sinteză

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Iniţierea studenţilor în arta şi ştiinţa managementului, disciplina urmăreşte

în mare măsură constituirea unor fundamente teoretice pentru grupul de

discipline care au ca obiect studiul, explicarea şi constituirea unor

comportamente economice în cadrul organizaţiilor;

7.2 Obiectivele

specifice

Formarea unui mod de gândire centrat pe dorinţele şi nevoile consumatorilor

şi pentru dobândirea aptitudinilor manageriale necesare într-o

organizaţie;

Asigurarea unei strategii corecte pentru firmele din domeniul producţiei şi

adaptarea acesteia la cerinţele mediului de afaceri;

Dobândirea de cunoştinţe care să permită viitorilor absolvenţi să devină

manageri pentru diferite nivele de conducere în organizaţii sau să-şi

deschidă propriile afaceri.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Managementul şi sarcinile managerilor – definirea

managementului şi a managerilor, organizaţia, resursele

utilizate de organizaţii, tipuri de manageri, nivele de

conducere, roluri şi aptitudini manageriale.

Prelegere, prezentări

Power Point, exemple şi

explicaţii, conversaţii

detaliate care

aprofundează informaţia

oferită în suportul de

curs.

3

Mediul şi cultura organizaţională – componentele

mediului organizaţional, relaţia organizaţie – mediu,

acţiunea mediului asupra organizaţiei, răspunsul

organizaţiei la acţiunea mediului, cultura organizaţională.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Luarea deciziei şi planificarea – definiţie, tipuri şi

condiţii de luare a deciziei, modele utilizate în procesul de

luare a deciziei, trepte în luarea deciziei, natura

comportamentală în luarea deciziei, grupuri de decizie,

tehnici cantitative utilizate în luarea deciziei.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Obiectivele organizaţiei şi planificarea – procesul de

planificare, misiunea şi obiectivele organizaţiei, procesul

de elaborare al obiectivelor, corelarea obiectivelor, bariere

în realizarea obiectivelor, principii de bază în procesul de

elaborare a obiectivelor, tipuri de planuri, factorul timp în

procesul de planificare.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Strategii manageriale specifice în transporturi – natura

managementului strategic, componentele de bază ale

strategiei, tipuri de strategii, formularea strategiei, punerea

de acord a organizaţiei cu mediul său (analiza SWOT),

clasificarea strategiilor, portofoliul de afaceri, ciclul de

viaţă al produsului, implementarea strategiei.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Planificarea tactică şi operaţională – planurile tactice şi Prelegere, prezentări, 3

Page 25: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

operaţionale, conducerea procesului de planificare, bariere

în planificarea efectivă, Procesul de depăşire a barierelor

la planificare, instrumente de lucru utilizate în planificare.

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

Componentele structurii organizaţionale – definirea

postului de muncă, specializarea posturilor de muncă,

alternative la specializarea înaltă, gruparea posturilor de

muncă, stabilirea relaţiilor organizatorice.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Proiectarea organizaţională - modele de structuri

organizaţionale, factorii de influenţă luaţi în considerare la

proiectarea structurii organizaţionale, forme uzuale de

structuri organizaţionale.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Managementul resurselor umane – importanţa strategică

a managementului resurselor umane, reglementări legale

legate de resursele umane, reglementări legate de relaţiile

de muncă, analiza posturilor de muncă şi planificarea

resurselor umane, recrutarea şi selecţia forţei de muncă.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Managementul resurselor umane – perfecţionarea şi

dezvoltarea profesională, evaluarea rezultatelor

perfecţionării şi feedback-ul, salarizarea şi alte

recompense, relaţiile de muncă.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Procesul de leadership – natura procesului de leadership,

sursele de putere, comportamente şi abordări situaţionale

pentru leadership.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Motivarea – natura şi importanţa motivaţiei, metode de

abordare a motivaţiei, factorii de influenţă ai motivaţiei,

teorii în procesul de motivare, sistemul de recompense în

organizaţii.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Controlul în organizaţii – importanţa controlului, zonele

de acţiune ale controlului într-o organizaţie, etape în

organizarea procesului de control, indicatorii de

performanţă ai organizaţiilor, auditul (revizia contabilă),

managementul procesului de control.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Managementul producţiei, serviciilor, al productivităţii şi

al calităţii – funcţiile specifice ale organizaţiilor creatoare

de bunuri şi servicii, dezvoltarea unei strategii în

domeniile producţiei şi serviciilor, proiectarea sistemelor

de producţie şi servicii, managementul aprovizionării,

managementul productivităţii, managementul calităţii.

Prelegere, prezentări,

exemple şi explicaţii,

conversaţii.

3

Total ore curs 42

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Metode pentru luarea deciziei – metoda arborelui de

decizie şi metoda matricei. Probleme şi aplicaţii

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Metode şi tehnici pentru luarea deciziei – analiza

criterială. Aplicaţii pentru o firmă

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Planificarea tactică şi operaţională – programarea liniară

folosită în planificare. Probleme şi aplicaţii.

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Analiza volumului critic, gradul factorului pârghie al

exploatării

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

2

Page 26: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

de caz, munca în echipă.

Strategii manageriale – metode şi tehnici folosite în

managementul strategic: analiza SWOT,

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Strategii manageriale – metode şi tehnici folosite în

managementul strategic: metoda BCG, benchmarking

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Planificarea resurselor umane, calculul necesarului anual

de angajaţi. Probleme şi aplicaţii.

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Managementul producţiei, serviciilor, al productivităţii Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Acţiunea mediului asupra organizaţiei – Studiu de caz Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Strategii manageriale – Managementul strategic în cadrul

unei organizaţii de afaceri

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Planificarea tactică. Studiu de caz – „Decizii la o firmă

producătoare de remorci auto - Remcar”

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Proiectarea organizaţională. Studiul de caz – „Creşterea

loialităţii angajaţilor la Romcurier”.

Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Selecţia resurselor umane la nivelul unei organizaţii Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Motivarea şi antrenarea angajaţilor Rezolvare probleme

specifice, dezbateri studii

de caz, munca în echipă.

2

Total ore seminar 28

Bibliografie

Minimală obligatorie:

Ţuţurea M.: Management – Elemente fundamentale, Editura ULBS, Sibiu, 2001

Ţuţurea M.: Manual de inginerie economică – Planificarea şi organizarea facilităţilor,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000

Dumitraşcu D., Miricescu D. – Management – Culegere de probleme şi studii de caz, Editura

ULBS, Sibiu, 2002

Nicolescu O., Verboncu: Management ed. a III -a revăzută, Editura Economică – Bucureşti,

1999

Complementară:

Abrudan I, Cândea D. (coordonatori): Ingineria şi managementul sistemelor de producţie,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

Bogdan Ioan (coordonator): Tratat de management financiar bancar, Editura Economică,

Bucureşti, 2002

Nicolescu O. (coordonator): Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Editura

Economică – Bucureşti, 2000

Mihuţ I. - Management general, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2003

Simionescu A. - Manual de inginerie economică – Management general, Editura Dacia,

Cluj-Napoca, 2002

Page 27: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

5

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dobândirea de cunoştinţe care să permită viitorilor absolvenţi să devină manageri pentru

diferite nivele ierarhice în organizaţii sau pentru a-şi deschide propriile afaceri.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Verificare orală 40

Rigoarea ştiinţifică a limbajului Verificare orală 10

Organizarea conţinutului Verificare orală 10

10.5

Seminar/laborator

Rezolvarea problemelor şi testelor Verificare scrisă 30

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare

seminar

10

10.6 Standard minim de performanţă

Predarea şi soluţionarea temelor cerute pe parcursul semestrului.

Evaluarea finală orală trebuie tratată de minim nota 5.

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.09.2016 Conf. univ. dr. Dan MIRICESCU

S.l. dr. ing. Mihaela ROTARU

______________

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

Prof.dr. ing. Gabriel RACZ

______________ ______________________

Page 28: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie și Management

1.5 Ciclul de studii Licență, zi, 4 ani

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială / Inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată I Cod: 39.05.62.F.02.I.08

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Cristian Matran

Ș.l.dr.ing. Cristian Matran 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5

curs

28 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

-

3.7. Total ore studiu individual 42

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56

3.9 Total ore pe semestru 98

3.10 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe Competențe de operare a tehnicii de calcul (minimal: Word, Excel,

utilizare Internet)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

Lectura suportului de curs

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Operarea cu concepte fundamentale în domeniul informaticii aplicate;

Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini

specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în informatica

aplicată;

Page 29: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de

sarcini specifice proiectării şi fabricaţiei tricotajelor şi confecţiilor textile.

Instalarea și utilizarea sistemelor de operare/pachetelor software cu sursă liberă sau

inchisă

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală în concordanţă cu principiile şi

paradigma incluziunii sociale.

Competenţe

transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare, a asertivităţii;

Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

Stimularea interesului pentru domeniul informatic.

Abordarea diversităţii ca resursă in mediul educaţional şi social.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de bază în

informatica aplicată; utilizarea lor adecvată în aplicațiile inginerești.

7.2 Obiectivele

specifice

Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:

să definească conceptele de bază din domeniul informatic;

să identifice necesitățile hardware și software pentru activitățile proprii sau

colective;

să instaleze, să configureze și să exploateze sisteme de operare/pachete de

aplicații cu sursă deschisă;

să promoveze comunicarea asertivă.

să respecte caracteristicile persoanei.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Sisteme de operare. Sistemele MS-DOS,Windows 9x/2000/XP,

Linux. Consideraţii generale. Software liber Mașini virtuale.

Instalarea și exploatarea sistemelor de operare

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Editorul de texte OpenOffice Writer, LibreOffice Writer.

Utilizare avansată.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Programe pentru calcul tabelar. OpenOffice Calc, LibreOffice

Calc. Utilizare avansată.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 4

Algoritmi şi scheme logice (liniare/cu ramificații/cu structuri

repetitive)

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Structura unui program

VB, Tipuri de date. Instrucțiuni pentru prelucrarea datelor

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni de

atribuire. Instrucțiuni de decizie.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni repetitive. Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni pentru

lucrul cu șiruri de caractere.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni pentru

lucrul cu date calendaristice/timp.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Total ore curs 28

8.2. Seminar/Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. ore

Sisteme de operare. Linux. Unix. Instalare,configurare Aplicații practice 2

Mașini virtuale. Instalarea și exploatarea sistemelor de operare

libere si proprietare

Aplicații practice 2

Editorul de texte OpenOffice Writer, LibreOffice Writer.

Utilizare avansată. Prezentări. OpenOffice Impress

Aplicații practice 2

Programe pentru calcul tabelar. OpenOffice Calc, LibreOffice Aplicații practice 2

Page 30: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Calc. Utilizare avansată

Algoritmi şi scheme logice Aplicații practice 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni pentru

prelucrarea datelor

Aplicații practice 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni de decizie

(IF, Select…Case)

Aplicații practice 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni repetitive

(FOR…NEXT, DO WHILE…LOOP, DO UNTIL…LOOP,

DO…WHILE…LOOP, DO…UNTIL… LOOP)

Aplicații practice 4

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni pentru

prelucrarea șirurilor de caractere

Aplicații practice 2

Utilizarea modulului LibreOffice Basic. Instrucțiuni pentru

prelucrarea datelor de tip data calendaristică/oră

Aplicații practice 2

Total ore seminar/laborator 28

Bibliografie

1. Inițiere în Linux

2. LibreOffice Writer – Manual de utilizare

3. LibreOffice Calc – Manual de utilizare

4. LibreOffice Impress – Manual de utilizare

5. Cristea, V. Athanasiu, I s.a. – Tehnici de programare, Ed. Teora 1999

6. Visual Basic, Ed. microInformatica, Cluj, 1999 7. Borza, S. - Realizarea aplicațiilor Microsoft Office folosind limbajul Visual Basic for Applications, Ed.

ULBS, 2007

8. Borza, S., Ință, M. – Utilizarea aplicațiilor Microsoft Office: Culegere de probleme, Ed. ULBS,

2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea unei gândiri logice;

Deprinderea utilizării algoritmilor în rezolvarea problemelor inginerești

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor

Lucrare scrisă -

Lucrare practică 50

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii

Verificare practică

25

Participare activă la

seminarii/laboratoare

Fișă de evaluare lucrări

practice

25

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.10.2016 Ș.l.dr.ing. Cristian MATRAN

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________

Prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ

Page 31: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul Masini si Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii IEI

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleza (Limba de

circulatie internationala 2)

2.2 Titularul activităţilor de curs

Asist. Univ. Anca Muresanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul 1 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care 3.2

curs

din care 3.3

seminar/laborator 2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 28 Din care 3.5

curs

din care 3.6

seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 25

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28

3.9 Total ore pe semestru 53

3.10 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Limba engleza

4.2 de competenţe Invatare – comunicare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 32: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

5.1 de desfăşurare a cursului

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Participare activa

Elaborarea si sustinerea lucrarilor de seminar

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Formarea deprinderilor de intelegere a unui text scris sau vorbit in limba

engleza

Intelegerea regulilor de folosire a timpurilor in lb engleza

Dezvoltarea unui vocabular de specialitate

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare orala si scrisa in lb engleza

Dezvoltarea capacitatii de sintetizare si organizare a unui mesaj scris sau

oral

Dezvoltarea capacitatii de reproducere a notiunilor teoretice prezentate

Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orala si scrisa intr-un mediu

socio-profesional

Dezvoltarea deprinderilor de cercetare aplicata atat la nivel individual cat si

la nivel de grup

Competenţe

transversale Cultivarea creativitatii, incurajarea unei gandiri flexibile

Dezvoltarea abilitatilor de cooperare si munca in echipa

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Perfectionarea competentelor lingvistice in limba engleza

7.2 Obiectivele

specifice

Familiarizarea studentilor cu:

- vocabular de specialitate si imbunatatirea cunostintelor de lb engleza atat scris

cat mai ales vorbit

- timpurile verbale (forma si folosire)

- traducerea textelor de specialitate

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Total ore curs

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Types of verbs. Exercitii pe baza teoriei Metoda comunicativa; 2

Page 33: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

prezentari; activitati de

grup.

2. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

3. The Present Tense Simple and Continuous.

Exercitii pe baza teoriei

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

4. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

5. The Past Tense Simple and Continuous. Exercitii

pe baza teoriei.

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

6. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

7. The Present Tense Simple and Continuous.

Exercitii pe baza teoriei

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

8. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

9. The Past Tense Simple and Continuous. Exercitii

pe baza teoriei.

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

10. Examinare pe parcurs 2

11. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

12. The Future. Exercitii pe baza teoriei. Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

13. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

14. Evaluare finala 2

Total ore seminar 28

Bibliografie:

1. Brown, P. Charles & Mullen, D. Norma, - English for Computer Science, Oxford

University Press, 1984

2. Dignen, Sheila & Viney, Brigit with Elaine Walker and Steve Elsworth, - Grammar

practice for Intermediate Students, Pearson Education Limited, Essex, 2007

3. Galea, Ileana & Stanciu Virgil, - English with Tears , Ardealul, Cluj Napoca, 1999

4. Murphy, Raymond, - English Grammar in Use , Cambridge University Press, Cambridge,

1985

Page 34: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

5. Paidos, Constantin, - English Grammar. Theory and Practice, Editura Polirom, Bucuresti,

2001

6. Thomson, A. J. & Martinet, A. V., - A Practical English Grammar, Oxford University

Press, Oxford, 1986

7. Zdrenghea, Mihai & Greere L. Anca, - A Practical English Grammar with Exercises, Atlas

–Clusium S.R.L., Cluj, 1997

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orala si scrisa intr-un mediu socio-profesional

adecvat.

Capacitatea de a proiecta aceste aptitudini in activitati adecvate pentru angajator si

comunitate.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor

Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Organizarea conţinutului

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii Lucrare de seminar 40

Participare activă la seminarii Verificare scrisa 60

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completarii 28.10.2016 Semnatura titularului de curs/seminar

Data avizarii in Departament Semnatura Directorului de Departament

Page 35: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

FIŞADISCIPLINEI Valabilanuniversitar2016-2017

Denumireadisciplinei: Educaţie fizică și sport 1

Coduldisciplinei:

Programuldestudii: Inginerie economica industriala

Departamentul: Masinisiinstalatiiindustriale

Facultatea: Inginerie

Universitatea: „LucianBlaga”Sibiu

Anuldestudiu: I Semestrul I Tipuldeevaluarefinală V

Regimuldisciplinei(FO=facultativobligatoriu/

DI=obligatorie/DO=opţională/DF=liberaleasă):

FO

Număruldecredite:

Categoriaformativăadisciplinei (DF=fundamentală.;DI=inginereşti;DS=specialitate;DC=complementară)

Total ore din planulde

învăţământ

28 Totalorepesemestru:

28

Titularuldisciplinei:Prof.asociat Turcu Dionisie Vladimir

Numărultotaldeore(pesemestru)dinplanuldeînvăţământ

Totalore/semestru C S L P Total

28 28

Obiective:

Competenţe

specificedisc

iplinei

1. Cunoaştereşiînţelegere:

Însuşireaelementelorşiprocedeelortehnicedebazădindiferit

ejocurisportive(fotbal,baschet,volei);

Iniţiereaînpracticareaunordisciplinedesfăşurateîncondiţ

iideosebite(înot); 2.Explicareşiinterpretare:

Înţelegereaşiinterpretareaprincipalelornoţiunialeregulamentel

ordisciplinelorparcurse.

3. Instrumental–aplicative

• Utilizareacunoştiinţelordobânditeîncadrulactivităţilordin timpulliber

alfiecăruia.

4. Atitudinale:

• Participarealacompetiţiilesportivestudenţeşti;

• Promovareacomportamentuluişinoţiuniidefair-play;

• Obişnuinţadeapracticaexerciţiulfizicsistematicşiindividual.

Page 36: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

TEMATICASEMINARIILOR/LABORATOARELOR/PROIECTULUI

1. Lectiecucaracterorganizatoric(prezentareacerintelordisciplinei,înregistrareao

pţiunilorstudenţilorpentrudiferiteramurisportive, etc.);

2

2. Baschet:-verificareaniveluluide cunoaşterea elementelorde baza

(prindere,pasare,aruncarelacoş) 2

3. Volei:-verificareaniveluluidecunoaşterea elementelordebaza(pasa,

preluarea,serviciul,lovituradeatac 2

4. Fotbal:-verificareaniveluluidecunoaştereaelementelordebaza(pasa,

preluarea,şutullapoartă) 2

5. Înot:-

verificareaniveluluidecunoaştereaelementelordebaza(alunecareapeapă,mişca

reabraţelorşiapicioarelor)

2

6. Baschet:-invatareaelementelordemiscareînteren 2

7. Volei: -repetareapozitieifundamentalesiadeplasarilorinteren 2

8. Baschet:-invatarea(repetarea)tinerii,prinderiisipasariimingii 2

9. Fotbal: -invatareapaselor,apreluarilor; 2

10 Înot:învăţareaalunecăriipaapă; 2

11. Baschet:-perfectionareamarcajuluisidemarcajuluiinrelatia1x1 2

12. Volei: -invatarealovituriideatac 2

13. Baschet:-invatareaaruncarilorlacosdinalergare 2

14. Lecţiedeevaluare(verificarepractică) 2

Metodedepredare/

seminarizareDemonstraţia,explicarea,exersarea

Stabilireanotei

finale

(procentaje)

- răspunsurilelaexamen/colocviu(evaluarefinală) 100%

- testepeparcursulsemestrului

- răspunsurilefinalelalucrărilepracticedelaborator

- activitaţigenteme/referate/eseuri/traduceri/proiecteetc.

- temedecontrol

- alteactivităti(precizaţi)………………………………

………………………………………………………..

- TOTAL 100%

Descrieţimodalitateapracticădeevaluarefinală,E/V( deexemplu:lucrarescrisă(descriptive

şi/sautestgrilăşi/sauproblemeetc.),examinareoralăcubilete,colocviuindividualoriîngrup, proiectetc)

Evaluareafinalăvacuprinde:verificareapracticăindividualăşiîngrup

Cerinţeminimepentrunota5

-Participareaactivăla 50%dinnr.totaldeore;

-Susţinereaverificăriipractice.

Cerinţepentrunota10

-Participareaactivăla80%dinnr.totaldeore;

-Susţinereaverificăriipractice;

-Participarealaunadin acţiunileorganizatede

catedradeed.fizică.

TOTALorestudiuindividual(pesemestru)=28

Page 37: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Bibliografia

Minimalăobligatorie:

.

.

.

Complementară: .

.

.

Listamaterialelordidacticeutilizateînprocesulde predare: mingi,

aparaturăşimaterialespecificedisciplineiparcurse.

Coordonatorde

Disciplină

Graddidactic,titlul,prenume,numele Semnătura

Prof.univ.dr.TurcuDionisie

Titularuldisciplinei

Prof.acociat Turcu Dionisie Vladimir

Page 38: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie și Management

1.5 Ciclul de studii Licență, 4 ani

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială / Inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Informatică aplicată II Cod: 39.05.62.F.02.I.12

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Cristian Matran

Ș.l.dr.ing. Cristian Matran 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul II 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2

curs

1 din care 3.3

seminar/laborator

1

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 28 din care 3.5

curs

14 din care 3.6

seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

-

3.7. Total ore studiu individual 35

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28

3.9. Total ore pe semestru 63

3.10. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe Competențe de operare a tehnicii de calcul (minimal: Word, Excel,

utilizare Internet)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

Lectura suportului de curs

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Operarea cu concepte fundamentale în domeniul informaticii aplicate;

Proiectarea si realizarea unor secvenţe ale unui demers educaţional;

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în informatica

aplicată;

Page 39: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor specifice domeniului informatic;

Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de

sarcini specifice proiectării şi fabricaţiei tricotajelor şi confecţiilor textile.

Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini

specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală în concordanţă cu principiile şi

paradigma incluziunii sociale.

Competenţe

transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare, a asertivităţii;

Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

Stimularea interesului pentru domeniul informaticii aplicate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de bază în

informatica aplicată; utilizarea lor adecvată în aplicațiile inginerești.

7.2 Obiectivele

specifice

Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:

să definească conceptele de bază din domeniul informatic;

să identifice necesitățile hardware și software pentru activitățile proprii sau

colective;

să instaleze, să configureze și să exploateze sisteme de operare/pachete de

aplicații cu sursă deschisă;

să promoveze comunicarea asertivă.

să respecte caracteristicile persoanei.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore Programe cu aplicații în inginerie. Mathcad; SMath. Utilizarea

programelor individuale și on-line. Introducerea textului și a relațiilor

matematice. Blocuri text și blocuri pentru calcul matematic.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Declararea variabilelor. Efectuarea calculelor matematice. Funcții

simple. Utilizarea unităților de măsură.

Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Utilizarea tablourilor de date/vectori. Calcul matriceal. Determinanți. Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Introducere în calculul simbolic. Instrucțiunile float, expand, simplify,

factor. Utilizarea unităților de măsură. Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 2

Utilizarea graficelor pentru reprezentarea datelor. Integrarea Mathcad

cu programe pentru calcul tabelar. LibreOffice și Microsoft Excel Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 3

Introducere în programare folosind Mathcad. Prelegerea, exemplificarea,

demonstrația 3

Total ore curs 14

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore Introducerea textului și a relațiilor matematice. Blocuri text și blocuri

pentru calcul matematic. Aplicații practice

2

Declararea variabilelor. Efectuarea calculelor matematice. Funcții

simple. Utilizarea unităților de măsură.

Aplicații practice 2

Utilizarea tablourilor de date/vectori. Calcul matriceal. Determinanți. Aplicații practice 2

Introducere în calculul simbolic. Instrucțiunile float, expand, simplify,

factor. Utilizarea unităților de măsură. Aplicații practice

2

Utilizarea graficelor pentru reprezentarea datelor. Integrarea Mathcad

cu programe pentru calcul tabelar. LibreOffice și Microsoft Excel Aplicații practice

3

Introducere în programare folosind Mathcad. Aplicații practice 3

Total ore seminar 14

Page 40: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Bibliografie

1. *** Mathcad Prime x.y - manual de utilizare

2. Maxfield, B. – Essential PTC Mathcad Prime 3.0, Ed. ACADEMIC PRESS, 2013

3. *** SMath – Manual de utilizare

4. *** https://www.ptcusercommunity.com/community/mathcad

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea abilităților de a descifra un desen/schiță

Dezvoltarea capacității de a realiza un flux tehnologic și o amplasare a utilajelor într-o secție.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Lucrare scrisă -

Lucrare practică 50

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii

Verificare practică

25

Participare activă la laboratoare Fișă de evaluare lucrări

practice

25

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3. (din punctaj maxim)

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.10.2016 Ș.l.dr.ing. Cristian MATRAN

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________

Prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ

Page 41: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul Masini si Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii IEI

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Limba engleza (Limba de

circulatie internationala 2)

2.2 Titularul activităţilor de curs

Asist. Univ. Anca Muresanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul 2 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care 3.2

curs

din care 3.3

seminar/laborator 2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 28 Din care 3.5

curs

din care 3.6

seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 25

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28

3.9 Total ore pe semestru 53

3.10 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Limba engleza

4.2 de competenţe Invatare – comunicare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

Page 42: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Participare activa

Elaborarea si sustinerea lucrarilor de seminar

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Formarea deprinderilor de intelegere a unui text scris sau vorbit in limba

engleza

Dezvoltarea unui vocabular de specialitate

Dezvoltarea deprinderilor de exprimare orala si scrisa in lb engleza

Dezvoltarea capacitatii de sintetizare si organizare a unui mesaj scris sau

oral

Dezvoltarea capacitatii de reproducere a notiunilor teoretice prezentate

Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orala si scrisa intr-un mediu

socio-profesional

Dezvoltarea deprinderilor de cercetare aplicata atat la nivel individual cat si

la nivel de grup

Competenţe

transversale Cultivarea creativitatii, incurajarea unei gandiri flexibile

Dezvoltarea abilitatilor de cooperare si munca in echipa

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Perfectionarea competentelor lingvistice in limba engleza

7.2 Obiectivele

specifice

Familiarizarea studentilor cu:

- vocabular de specialitate si imbunatatirea cunostintelor de lb engleza atat scris

cat mai ales vorbit

- timpurile verbale (forma si folosire)

- traducerea textelor de specialitate

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Total ore curs

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Nouns and Determiners. Singular and Plural

Nouns. Exercitii pe baza teoriei

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup.

2

Page 43: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

3. Countable and Uncountable Nouns. Exercitii pe

baza teoriei

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

4. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

5. Pronouns and Posesives. Exercitii pe baza teoriei. Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

6. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

7. Articles. Definite and Indefinite Article. Exercitii

pe baza teoriei

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

8. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

9. Special Uses of Articles. Exercitii pe baza teoriei. Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

10. Examinare pe parcurs 2

11. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

12. Uses of Articles with General Meaning. Exercitii

pe baza teoriei.

Metoda comunicativa;

prezentari; activitati de

grup

2

13. Text de specialitate: lectura, traducere, exercitii de

vocabular. Traducere si comentarii 2

14. Evaluare finala 2

Total ore seminar 28

Bibliografie:

1. Brown, P. Charles & Mullen, D. Norma, - English for Computer Science, Oxford

University Press, 1984

2. Dignen, Sheila & Viney, Brigit with Elaine Walker and Steve Elsworth, - Grammar

practice for Intermediate Students, Pearson Education Limited, Essex, 2007

3. Galea, Ileana & Stanciu Virgil, - English with Tears , Ardealul, Cluj Napoca, 1999

4. Murphy, Raymond, - English Grammar in Use , Cambridge University Press, Cambridge,

1985

5. Paidos, Constantin, - English Grammar. Theory and Practice, Editura Polirom, Bucuresti,

2001

Page 44: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

6. Thomson, A. J. & Martinet, A. V., - A Practical English Grammar, Oxford University

Press, Oxford, 1986

7. Zdrenghea, Mihai & Greere L. Anca, - A Practical English Grammar with Exercises, Atlas

–Clusium S.R.L., Cluj, 1997

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea deprinderilor de comunicare orala si scrisa intr-un mediu socio-profesional

adecvat.

Capacitatea de a proiecta aceste aptitudini in activitati adecvate pentru angajator si

comunitate.

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor

Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Organizarea conţinutului

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii Lucrare de seminar 40

Participare activă la seminarii Verificare scrisa 60

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completarii 08.05.2017 Semnatura titularului de curs/seminar

Data avizarii in Departament Semnatura Directorului de Departament

Page 45: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

FIŞADISCIPLINEI Valabilanuniversitar2016-2017

Denumireadisciplinei: Educaţie fizică și sport 2

Coduldisciplinei: 390562C02OO15

Programuldestudii: Inginerie economica industriala

Departamentul: Masinisiinstalatiiindustriale

Facultatea: Inginerie

Universitatea: „LucianBlaga”Sibiu

Anuldestudiu: I Semestrul II Tipuldeevaluarefinală V

Regimuldisciplinei(FO=facultativobligatoriu/

DI=obligatorie/DO=opţională/DF=liberaleasă):

FO

Număruldecredite:

Categoriaformativăadisciplinei (DF=fundamentală.;DI=inginereşti;DS=specialitate;DC=complementară)

Total ore din planulde

învăţământ

28 Totalorepesemestru:

28

Titularuldisciplinei:Prof.asociat Turcu Dionisie Vladimir

Numărultotaldeore(pesemestru)dinplanuldeînvăţământ

Totalore/semestru C S L P Total

28 28

Obiective:

Competenţe

specificedisc

iplinei

1. Cunoaştereşiînţelegere:

Însuşireaelementelorşiprocedeelortehnicedebazădindiferit

ejocurisportive(fotbal,baschet,volei);

Iniţiereaînpracticareaunordisciplinedesfăşurateîncondiţ

iideosebite(înot); 2.Explicareşiinterpretare:

Înţelegereaşiinterpretareaprincipalelornoţiunialeregulamentel

ordisciplinelorparcurse.

3. Instrumental–aplicative

• Utilizareacunoştiinţelordobânditeîncadrulactivităţilordin timpulliber

alfiecăruia.

4. Atitudinale:

• Participarealacompetiţiilesportivestudenţeşti;

• Promovareacomportamentuluişinoţiuniidefair-play;

• Obişnuinţadeapracticaexerciţiulfizicsistematicşiindividual.

Page 46: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

TEMATICASEMINARIILOR/LABORATOARELOR/PROIECTULUI

1. Lectiecucaracterorganizatoric(prezentareacerintelordisciplinei,înregistrareao

pţiunilorstudenţilorpentrudiferiteramurisportive, etc.);

2

2. Baschet:-verificareaniveluluide cunoaşterea elementelorde baza

(prindere,pasare,aruncarelacoş) 2

3. Volei:-verificareaniveluluidecunoaşterea elementelordebaza(pasa,

preluarea,serviciul,lovituradeatac 2

4. Fotbal:-verificareaniveluluidecunoaştereaelementelordebaza(pasa,

preluarea,şutullapoartă) 2

5. Înot:-

verificareaniveluluidecunoaştereaelementelordebaza(alunecareapeapă,mişca

reabraţelorşiapicioarelor)

2

6. Baschet:-invatareaelementelordemiscareînteren 2

7. Volei: -repetareapozitieifundamentalesiadeplasarilorinteren 2

8. Baschet:-invatarea(repetarea)tinerii,prinderiisipasariimingii 2

9. Fotbal: -invatareapaselor,apreluarilor; 2

10 Înot:învăţareaalunecăriipaapă; 2

11. Baschet:-perfectionareamarcajuluisidemarcajuluiinrelatia1x1 2

12. Volei: -invatarealovituriideatac 2

13. Baschet:-invatareaaruncarilorlacosdinalergare 2

14. Lecţiedeevaluare(verificarepractică) 2

Metodedepredare/

seminarizareDemonstraţia,explicarea,exersarea

Stabilireanotei

finale

(procentaje)

- răspunsurilelaexamen/colocviu(evaluarefinală) 100%

- testepeparcursulsemestrului

- răspunsurilefinalelalucrărilepracticedelaborator

- activitaţigenteme/referate/eseuri/traduceri/proiecteetc.

- temedecontrol

- alteactivităti(precizaţi)………………………………

………………………………………………………..

- TOTAL 100%

Descrieţimodalitateapracticădeevaluarefinală,E/V( deexemplu:lucrarescrisă(descriptive

şi/sautestgrilăşi/sauproblemeetc.),examinareoralăcubilete,colocviuindividualoriîngrup, proiectetc)

Evaluareafinalăvacuprinde:verificareapracticăindividualăşiîngrup

Cerinţeminimepentrunota5

-Participareaactivăla 50%dinnr.totaldeore;

-Susţinereaverificăriipractice.

Cerinţepentrunota10

-Participareaactivăla80%dinnr.totaldeore;

-Susţinereaverificăriipractice;

-Participarealaunadin acţiunileorganizatede

catedradeed.fizică.

TOTALorestudiuindividual(pesemestru)= 28

Page 47: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Bibliografia

Minimalăobligatorie:

.

.

.

Complementară: .

.

.

Listamaterialelordidacticeutilizateînprocesulde predare: mingi,

aparaturăşimaterialespecificedisciplineiparcurse.

Coordonatorde

Disciplină

Graddidactic,titlul,prenume,numele Semnătura

Prof.univ.dr. Turcu Dionisie

Titularuldisciplinei

Prof.acociat Turcu Dionisie Vladimir

Page 48: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Inginerie

1.3 Departamentul MEI

1.4 Domeniul de studii Inginerie Industriala 1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea IEI

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei ANALIZA MATEMATICA Cod: 2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Adrian Gîrjoabă 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul II 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs

2 din care 3.3

seminar/laborator 2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5 curs

28 din care 3.6

seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 74 3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 3.9 Total ore pe semestru 130

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Lectura bibliografiei recomandate,elaborarea şi susţinerea lucrărilor

planificate,participare activă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Studiul mai amanuntit si continuarea lui cu notiuni noi al analizei

matematice studiate în liceu, extinderea şi generalizarea noţiunilor

respective precum şi adăugarea unor tehnici de studiu specifice acestei

discipline. Modelarea unor fenomene tehnice folosind acest aparat

matematic.

Competenţe

transversale Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile; Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

Page 49: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Dezvoltarea competenţelor de comunicare in termeni matematici.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de bază ale analizei

matematice, utilizarea lor în tehnica.

7.2 Obiectivele

specifice

Însuşirea principalelor noţiuni ale analizei matematice, în vederea aplicaţiilor ce

vor urma pentru disciplinele inginereşti(studentul trebuie să fie capabil să

utilizeze noţiunile matematice de bază , să urmărească succesiunea logică a

noţiunilor / aplicaţiilor predate, să prezinte în mod clar sensul noţiunilor si

aplicaţiilor însuşite, să utilizeze calculatorul în rezolvarea practică a aplicaţiilor

corespunzătoare noţiunilor însuşite).

Dezvoltarea la studenţi a capacităţii de conexiune a elementelor de analiza

matematica si a celor dobandite la alte discipline,dezvoltarea abilităţilor de

lucru în echipă, a colaborării şi interacţiunii cu colegii în vederea realizării unor

referate mai complexe, cultivarea unei atitudini pozitive şi a pasiunii pentru

studiul acestei discipline şi pentru cercetarea ştiinţifică.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Topologie pe R. expunerea la tabla 2

Siruri de numere reale si convergenta expunerea la tabla 2

Serii numerice

expunerea la tabla 2

Limite de functii, continuitate, derivabilitate. Diferentiala

functiilor reale de o variabila reala. Formula lui Taylor. Serii de

puteri

expunerea la tabla 4

Elemente de topologie pe expunerea la tabla 2

Calcul diferential al functiilor de mai multe variabile: limite,

continuitate, derivate partiale, diferentiale, derivarea fun-ctiilor

compuse, derivata dupa o directie, gradient, rotor, diver-genta,

formula lui Taylor, extreme.

expunerea la tabla 6

Integrale improprii . expunerea la tabla 2

Integrale curbilinii. expunerea la tabla 2

Integrala dubla. expunerea la tabla 2

Iintegrala tripla. expunerea la tabla 2

Integrala de suprafata expunerea la tabla 2

Total ore curs 28

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Exercitii cu multimi,functii si sume. Problematizarea, dialogul, 2

Page 50: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

chestionarea

Exercitii cu siruri,serii. Problematizarea, dialogul,

chestionarea 6

Aplicatii pentru diferentiale,formula lui Taylor,serii de puteri. Problematizarea, dialogul,

chestionarea 2

Limite de functii, continuitate.Derivate partiale, derivata dupa o

directie, elemente de teoria campului, extreme.

Problematizarea, dialogul,

chestionarea 6

Integrale improprii,functiile euleriene.Aplicatii. Problematizarea, dialogul,

chestionarea 4

Integrale curbilinii,duble.Aplicatii. Problematizarea, dialogul,

chestionarea 4

Integrale triple,de suprafata.Aplicaţii Problematizarea, dialogul,

chestionarea 4

Total ore seminar 28

1.M.Nicolescu,s.a.,Analiza Matematica,Vol.I si II,Bucuresti,1980

2.N.Boboc,Analiza matematica,vol.I,II,Edit.Univ.Bucuresti,1998

3.N.Donciu,D.Flondor,Algebra si analiza matematica,Bucuresti,1979

4.S.Chirita,Probleme de matematici superioare,Bucuresti,1989

5.C.Dragusin,s.a.,Analiza matematica,Editura Teora,1993

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării competenţelor

dobândite în urma studiului disciplinei

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare 10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs Corectitudinea cunostintelor,

intelegerea logicii cursului Examen scris 40

10.5

Seminar/laborator Rezolvarea corecta a exercitiilor

Examen scris

60

10.6 Standard minim de performanţă 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fișa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilități, în funcție de tipu l și

gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

26.09.2016 Lector univ.dr. Adrian Gîrjoabă

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

28.09.2016. Prof.univ.dr.Mugur Acu

Page 51: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

Valabilă an universitar: 2016 - 2017

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

Instituţia de

învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Facultatea Facultatea de Inginerie

Departament Mașini și Echipamente Industriale

Domeniul de studiu Inginerie și Management

Ciclul de studii Studii de licență

Specializarea Inginerie Economică Industrială

2. Date despre disciplină

Denumirea disciplinei Materii prime pentru textile-pielărie (1)

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de

credite 39.05.62.D.02.O.06 O 1 2 4

Tipul de evaluare Categoria formativă a disciplinei

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)

Examen DD

Titular activităţi curs Conf. dr. ing. Diana Coman

Titular activităţi laborator Șef lucr. dr. ing.Dorin Vlad

3. Timpul total estimat

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână

Curs Seminar Laborator Proiect Total

2 - 2 - 4

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

28 - 28 - 56

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5

Tutoriat:

Examinări:

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem ) 35

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 91

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

De curriculum

De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

De desfăşurare a cursului Sala de curs cu videoproiector

Page 52: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

Participare activă la dezbateri

De desfăşurare a sem/lab/pr

Sala de laborator cu aparatura specifică

Consultarea prealabila, individuală / asistată a cunoștințelor predate

la curs, lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă la experimentele de laborator și interpretarea lor

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cunoaşterea dependenţei proprietăţilor fizice, chimice şi tehnologice în

raport cu structura morfologică, structura şi compoziţia chimică a

substanţelor macromoleculare care le compun.

Cunoaşterea modului de comportare a materiilor prime la diferite tipuri

de solicitări mecanice din timpul procesului tehnologic, de utilizare şi

de purtabilitate în cazul prelucrării unitare şi în amestec, pentru dirijarea

optimă a proceselor care intervin în fluxul tehnologic.

Înţelegerea metodelor de evaluare şi testare aplicate materiilor prime.

Cunoaşterea condiţiilor şi parametrilor de testare necesari

determinărilor de laborator.

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice metodelor de

investigare a materialelor textile şi din piele.

Competenţe transversale Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă

Stimularea interesului pentru profesiunea inginerească

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei -Fundamentarea aspectelor legate de valorificarea la potenţialul real al

noţiunilor legate de proprietăţile materiilor prime în vederea creşterii

calităţii şi eficienţei economice a produselor textile şi de pielărie.

Obiectivele specifice -Oferirea de informaţii de specialitate legate de materiile prime textile şi

din piele supuse prelucrării în tehnologiile de producţie cu scopul

realizării produselor finite cu structuri sortimentale diverse

(vestimentare, tehnice, medicale, sportive, decorative, etc).

-Asigurarea cunoştinţelor necesare studenţilor privind noţiunile

referitoare la structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare a

principalelor materii prime pentru textile-pielărie cu implicaţiile şi

impactul lor pe piaţa de consum.

-Formarea aptitudinilor legate de modalitatea de testare şi evaluare a

caracteristicilor specifice materiilor prime utilizate în textile-pielărie.

8. Conţinuturi

Curs Nr. ore

Curs 1 Consideraţii generale asupra materiilor prime utilizate în industria textilă şi de pielărie.

Competitivitatea produselor prin corelaţia "materie primă-produs finit".Impactul

materiilor prime asupra caracteristicilor de calitate la nivelul exigenţelor impuse

produselor.

2

Curs 2 Structura şi caracteristicile materiilor prime textile. Clasificarea materiilor prime textile

şi din piele. 2

Curs 3 Structura macromoleculară şi supramoleculară a materiilor prime şi caracteristicile

compuşilor macromoleculari. 2

Page 53: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

Curs 4 Proprietăţi geometrice şi fizice. 2

Curs 5 Proprietăţile electrice, optice şi termice. 2

Curs 6 Materii prime naturale vegetale şi proteice. 2

Curs 7 Materii prime din polimeri naturali şi sintetici. 2

Curs 8 Materii prime cu destinaţii speciale şi înalt performante 2

Curs 9 Fire, ţesături şi tricoturi pentru articole tehnice 2

Curs 10 Sortimente de materii prime texturate 2

Curs 11 Materii prime din piele şi înlocuitori 2

Curs 12 Sortimente de piei folosite pentru articole tehnice 2

Curs 13 Materiale neconvenţionale şi auxiliare folosite în textile şi pielărie. 2

Curs 14 Materiale folosite ca agenţi de ranforsare pentru compozite 2

Total ore curs: 28

Laborator Nr. ore

Lab 1 Prezentarea lucrărilor practice şi a normelor specifice de laborator. Prelevarea mostrelor şi

prelucrarea datelor experimentale. 2

Lab 2 Metode de identificare a materiilor prime textile. 2

Lab 3 Testarea materiilor prime prin tehnici microscopice de investigare. Aspectul

microscopic longitudinal şi în secţiune transversală al materiilor prime naturale şi

chimice.

2

Lab 4 Testarea materiilor prime prin determinarea caracteristicilor fizico-geometrice:

determinarea umidităţii aerului şi umidităţii reale a polimerilor filabili. 2

Lab 5 Studiul parametrilor de lungime a materiilor prime textile. 2

Lab 6 Studiul cu ajutorul aparatelor a parametrilor de lungime a materiilor prime textile. 2

Lab 7 Studiul parametrilor de fineţe a materiilor prime textile. 2

Lab 8 Investigarea caracteristicilor de ondulaţie a materiilor prime textile. 2

Lab 9 Studiul încărcării cu electricitate statică a materiilor prime textile. 2

Lab 10 Determinarea substanţelor însoţitoare din polimerii filabili. 2

Lab 11 Investigarea structurii materiilor prime prin comportarea în mediu umed: anizotropia de

umflare a polimerilor filabili. 2

Lab 12 Determinarea substanţelor grase din polimerii filabili. 2

Lab 13 Analize şi încercări asupra materiilor prime din piele. 2

Lab 14 Recuperări. Verificarea cunoştiinţelor.Test final. 2

Total ore laborator 28

Metode de predare prelegerea participativă expunerea explicația

Bibliografie

Referinţe

bibliografice

recomandate

1.D.Coman, Materii prime industriale pentru textile şi pielărie, Editura Universităţii

„Lucian Blaga”din Sibiu, 2015.

2.D.Coman, V.Blaşcu, N.Vrînceanu, Testarea fibrelor textile, Editura Alma Mater, Sibiu,

2007.

3. I.Brătilescu, D.Coman, Fibre textile, îndrumar pentru lucrări practice de laborator,

Editura Universității „Lucian Blaga”din Sibiu, 1997. 4. I.Tărăboanţă, Materii prime textile, Editura „Gh. Asachi” laşi, 2002.

5.O.Mălcomete,V.Blaşcu, J.Homutescu, Fibre textile, Ed.Fundaţiei Academice „Gh. Zane”,

laşi, 2000.

Page 54: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie Departamentul

Tel: +40 (269) 217 928 Fax: +40 (269) 212 716

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Sibiu, 550025, România e-mail: [email protected] web: inginerie.ulbsibiu.ro

6.V.Blaşcu, Fibre textile, Editura Performantica, Iaşi, 2007.

Referinţe

bibliografice

suplimentare

7.V.Blaşcu, Fizico-chimia şi proprietăţile fibrelor textile, vol.I şi II, Editura Performantica,

Iaşi, 2007. 8. V.Gribincea, D.Bordeianu, Materiale textile şi de pielărie, Editura Performantica, Iaşi,

2003. 9.V.Blaşcu, Fibre textile, tehnici de laborator pentru investigare, Editura Performantica,

Iaşi, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei.

10. Evaluare

Tip

activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare

Ponderea în

nota finală Obs.*

Curs

-volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor

- gradul de asimilare a limbajului de

specialitate.

- conştiinciozitate, interes pentru

studiu individual.

Examen scris/

examen oral, verificări

pe parcurs

40 CEF

Laborator

Întocmirea şi susţinerea unui referat, a

unei aplicaţii

Verificare orală

20 nCPE

Participare activă la laborator, teste pe

parcurs

Efectuarea analizelor

şi interpretarea

rezultatelor Fişă de

evaluare laborator

20

CPE

Standard minim de performanţă

Punctaj de minim 50% la evaluarea activităţii din timpul semestrului (prezenţa la cursuri, participarea la dezbateri,

importanţa acordată disciplinei) şi minimum 5 puncte la portofoliul final.

(*) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează

evaluarea finală;

Data completării: 15.09.2016

Data avizării în Departament:…1.10.2016…

Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura

Titular disciplină Conf.dr.ing. Diana Coman

Director de departament Prof.dr.ing. Sever-Gabriel Racz

Page 55: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie si Management

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industriala (IEI)/ inginer diplomat

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Bazele economiei 1 Cod: 39.05.62.F.02.1.18

2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. in ec. ing. Mihaela Rotaru

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu 1 2.5

Semestrul 2 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

1

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5

curs

28 din care 3.6

seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

3.7. Total ore studiu individual 40

3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

3.9 Total ore pe semestru 82

3.10 Numărul de credite 75

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă;

Lectura suportului de curs.

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate;

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate;

Participare activă.

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor microeconomiei;

Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de aplicare în practică a acestor concepte;

Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor folosite în economia firmei.

Să explice şi să interpreteze noţiunile generale privind economia firmei;

Să interpreteze informaţiile obţinute din exploatarea unor activităţi economice

Competenţe Să urmărească indicatorii specifici economiei firmei, să înregistreze, să prelucreze şi să

Page 56: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

transversale interpreteze informaţiile;

Să prescrie măsuri eficiente de îmbunăţăţire a activităţilor economice;

Să utilizeze principalele metode specifice economiei firmei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Însuşirea cunoştinţelor generale despre mediul intern şi extern al firmei sub

aspectul gestionării resurselor forţă de muncă şi capital, reducerea costurilor in

conditii de sustenabilitate si realizare de profit;

Însuşirea cunoştinţelor generale cu privire la: piaţa produsului sau serviciului,

concurenţa, utilitatea, cererea de produse sau servicii, elasticitatea cererii,

analiza şi previziunea evoluţiei acesteia;

Proiectarea funcţiei de producţie funcţie de cererea curentă de produse precum

şi în funcţie de previziunile pe termen scurt şi lung, analiza costurilor şi

pragului de rentabilitate pentru firmă;

Însuşirea tehnicilor de gestionare a resurselor financiare, energetice, materiale

şi de altă natură pentru menţinerea firmei pe piaţă în condiţii de competiţie.

7.2 Obiectivele

specifice

1. Cunoaştere şi înţelegere:

Însuşirea cunoştinţelor necesare înţelegerii fenomenelor economice la nivel

microeconomic;

Înţelegerea modului de funcţionare a pieţei în condiţii de concurenţă;

Formarea preţului bunurilor şi serviciilor în condiţii de concurenţă;

Veniturile funcţie de vânzări pe pieţe concurenţiale;

Alegerea tipului de producţie prin care să se asigure cifra de afaceri maximă.

2. Explicare şi interpretare:

Interpretarea corectă a sensului termenilor din domeniul economic;

Consolidarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul economic;

Interpretarea situaţiilor diverse ce apar în viaţa de zi cu zi.

3. Instrumental – aplicative

Comunicarea orală pe teme din domeniul economic;

Rezolvarea practică a unor cazuri din realitatea economică şi uşor identificabile

Se va folosi un material audio-vizual adecvat care va face din seminar un moment cât mai

accesibil şi interesant.

4. Atitudinale:

Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în domeniul economic

ca şi componentă în formarea de viitori specialişti în ingineria transporturilor şi

a traficului.

Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific,

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice, promovarea unui

sistem de valori culturale, morale şi civice, valorificarea optimă şi creativă a propriului

potenţial în activităţile ştiinţifice.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Introducere în analiza economiei firmei. Mediul economic al

firmei. Ce este piaţa? Motivul existenţei firmei;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

2. Funcţionarea pieţei. Modelul cererii şi ofertei. Analiza

pieţelor ca mărime şi tipuri. Strategii ale firmei în funcţie de

piaţă;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

3. Cererea. Modelul utilităţii cardinale. Conceptul de utilitate.

Funcţia utilităţii totale, marginale şi medii;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

4. Comportamentul consumatorului în funcţie de mediul pieţei.

Viaţa produsului şi rata de saturaţie a pieţei;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

Page 57: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

5. Legea cererii şi surplusul consumatorului. Programe de

consum. Maximizarea utilităţii în condiţiile constrângerilor

bugetare;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

6. Efectul reclamei şi acţiunilor promoţionale ale firmei asupra

utilităţii şi cererii consumatorului;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

7. Curbele de indiferenţă. Maximizarea satisfacţiei

consumatorului. Impactul schimbării venitului asupra puterii de

cumpărare. Efectul schimbării preţului, efectul de substitut;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

8. Legea cererii şi câştigurile firmei. Câştigurile medii, totale şi

marginale în cazul unei cereri liniare şi în cazul unei cereri

curbilinii;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

9. Elasticitatea cererii. Semnificaţia acesteia asupra metodelor

de analiză a stării economice a firmei. Metode de calcul a

elasticităţii cererii;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

10. Conceptul de producţie. Transformarea intrărilor (forţă de

muncă şi capital) ale unei firme în ieşiri (produse, servicii).

Tipuri de producţie. Evoluţia produselor ca şi tipodimensiuni

productivitate şi flexibilitate;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

11. Intrări fixe şi intrări variabile. Noţiunea de termen scurt şi

termen lung în activitatea de producţie. Caracteristicile

producţiei pe termen scurt;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

12. Producţia marginală şi producţia medie. Tipuri alternative

de funcţii de producţie pe termen scurt;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

13. Determinarea condiţiilor pentru o producţie eficientă.

Analiza costurilor;

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

14. Piaţa în condiţiile competiţiei perfecte. Piaţa în condiţii de

monopol şi oligopol. Efecte asupra firmei.

conversaţia euristică

explicaţia

prelegerea intensificată

2

Total ore curs 28

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Mediul economic. Descriere, exemple. Importanţa mediului

economic pentru firmă. Exemple de firme de diferite mărimi şi

modul în care se încadrează în mediul economic;

conversaţia

dezbaterea

demonstraţia

2

2. Piaţa. Definiri, exemple. Rolul pieţei pentru existenţa unei

firme. Desenarea funcţiei cerere şi funcţiei ofertă.

conversaţia

dezbaterea

demonstraţia

2

3. Piaţa. Definiri, exemple. Rolul pieţei pentru existenţa unei

firme. Determinarea punctului de echilibru cerere-ofertă;

conversaţia

dezbaterea

demonstraţia

2

4. Test de evaluare a cunoştinţelor Testare 2

5. Utilitatea cardinală. Forma generală a funcţiei utilitate.

Trasarea graficului funcţiei utilitate şi utilizarea acestuia pentru

stabilirea funcţiei cerere. Determinarea utilităţii marginale.

Maximizarea utilităţii. Exemple;

conversaţia

dezbaterea

demonstraţia

2

6. Curbele de indiferenţă. Determinarea condiţiilor pentru

maximizarea satisfacţiei consumatorului. Efectul de venit,

efectul de substitut. Determinarea funcţiei cerere şi a veniturilor

firmei. Calculul elasticităţii funcţiei cerere şi utilizarea acesteia

pentru decizii de preţ, rapide şi eficiente în firmă;

conversaţia

dezbaterea

demonstraţia

2

7. Test de evaluare 2 testare 2

Total ore seminar 14

Page 58: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

elaborarea unor instrumente eficiente de cunoaştere a economiei firmei,

proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării

competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Lucrare scrisă 30%

Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 15%

Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 15%

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii

Verificare orală

Fişă de evaluare

seminar

20%

Participare activă la seminarii

Verificare orală

Fişă de evaluare

seminar

20%

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, în funcţie de

tipul şi gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.10.2016 şef lucrări univ. dr. in ec., ing. Mihaela Rotaru

______________

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel Racz

______________ ______________________

Page 59: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie și Management

1.5 Ciclul de studii Licenţă, 4 ani

1.6 Programul de studii/Calificarea Inginerie Economică Industrială/Inginer

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Mecanică Cod: 39.05.62.D.02.I.19

2.2 Titularul activităţilor de curs Ș.l.dr.ing. Cristian Matran

2.3 Titularul activităţilor de seminar Ș.l.dr.ing. Cristian Matran

2.4 Anul de

studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe

săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de

învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40

Tutoriat

Examinări

Alte activităţi ..................................

3.7 Total ore studiu individual 90

3.9 Total ore pe semestru 146

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum ● Algebra

● Analiza matematica

4.2 de competenţe ● Utilizarea aparatului matematic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Participare activă

Lectura suportului de curs

5.2. de desfăşurare a

laboratorului Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Participare activă

6. Competenţele specifice acumulate

Page 60: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Competențe

profesionale

Să cunoască terminologia utilizată în Mecanică;

Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din Mecanică;

Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor modele mecanice;

Să identifice și să aleagă metodele optime de rezolvare a problemelor de Mecanică.

Competențe

transversale

Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini

responsabile faţă de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și

creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor și a

normelor de etica profesională;

Desfășurarea eficienta și eficace a activităţilor organizate în echipă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

● Însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe generale din domeniul

echivalentei sistemelor de forte si al echilibrului corpurilor.

● Dezvoltarea conștiinţei profesionale prin faptul ca problemele abordate de

către studenti la această disciplină aplicată sunt concrete.

7.2 Obiectivele

specifice Insuşirea de către studenţii specializarii ITT, a unor cunoştinţe generale din

domeniul mecanicii sistemelor de corpuri, necesare dezvoltării gândirii

spaţiale în zone concrete ale spaţiului tridimensional al lui Euclid, prin

abordarea unor probleme tehnice în modul vectorial şi trecerea ulterioară în

formă scalară si in unele cazuri si matriciala;

Deprinderea studenţilor cu unele îndemânări practice, în cazul unor

probleme concrete de determinări experimentale şi fixarea prin aceste

activitati a legilor obiective ale naturii ce se manifestă în mediul

înconjurător; a notiunilor teoretice predate la orele de curs si seminar.

8. Conţinuturi

8.1 Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

1. Mecanica. Introducere. Definiţii şi modele

simplificatoare. Noţiuni şi principii fundamentale.

Statica punctului material. Compunerea forţelor Prelegere participativa 2

2. Statica solidului rigid. Momentul unei forţe în raport

cu un punct. Momentul unei forţe în raport cu o

axă. Cuplu de forţe. Torsorul de reducere al unui

sistem de forţe aplicate solidului rigid.

Prelegere participativa 2

3. Reducerea sistemelor particulare de forţe. (Reducerea

sistemelor de forţe coplanare şi a forţelor paralele.)

Centre de greutate. Centru de masă.

Prelegere participativa 2

4. Echilibrul sistemelor de forţe aplicate solidului rigid

liber şi solidului rigid supus la legături fără frecare.

Legăturile solidului rigid.

Prelegere participativa 2

5. Echilibrul sistemelor de corpuri. Teoreme. Sisteme

articulate (Grinzi cu zabrele). Definiţii. Ipoteze.

Metode pentru determinarea eforturilor în barele

unui sistem articulat plan.

Prelegere participativa 2

6. Cinematica punctului material. Elemente generale,

traiectorii, viteze şi acceleraţii. Componentele vitezei şi

ale acceleraţiei în diverse sisteme de coordonate (a.

carteziene; b. polare; c. intrinseci)

Prelegere participativa 2

7. Mişcări particulare ale punctului material (miscarea

rectilinie si circulara) Prelegere participativa 2

8. Cinematica solidului rigid. Mişcarea generală a Prelegere participativa 2

Page 61: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

solidului rigid. Mişcări particulare ale solidului rigid: a.

de translaţie; b. de rotaţie cu axă fixă şi transmisia

mişcării de rotaţie.

9. Mişcarea plan paralelă. Centroide.

Mişcarea relativă a punctului material Prelegere participativa 2

10. Dinamica punctului material liber si a punctului

material legat. Momente de inerţie mecanice. Prelegere participativa 2

11. Impulsul unui sistem de puncte material (solid

rigid). Teorema de variatie si de conservare Prelegere participativa 2

12. Momentul cinetic pentru un sistem de puncte

material (solid rigid). Momentul cinetic in raport cu

central de masa pt cazuri particulare de

miscare.Teorema de variatie si de conservare a

momentului cinetic. Teorema torsorului dynamic.

Prelegere participativa 2

13. Energia cinetica pentru un sistem de puncte

material (solid rigid). Energia cinetica pt cazuri

particulare de miscare.Teorema de variatie si de

conservare a energia cinetica

Prelegere participativa 2

14. Dinamica solidului rigid. Principiul lui

d’Alembert, torsorul forţelor de inerţie în cazul

general şi pentru cazuri particulare de mişcări ale

rigidului.

Prelegere participativa 2

28

8.2 Seminar Metode de predare Nr. de

ore

1. Recapitularea unor notiuni de algebra si

analiza vectoriala.

Analiza modelului mecanic, calcule 2

2. Aplicaţii la tema cursului poziţia 1 Analiza modelului mecanic, calcule 2

3. Aplicaţii la tema cursului poziţia 2 Analiza modelului mecanic, calcule 2

4. Aplicaţii la tema cursului poziţia 3 Analiza modelului mecanic, calcule 2

5. Aplicaţii la tema cursului poziţia 4 Analiza modelului mecanic, calcule 2

6. Aplicaţii la tema cursului poziţia 5 Analiza modelului mecanic, calcule 2

7. Aplicaţii la tema cursului poziţia 6 Analiza modelului mecanic, calcule 2

8. Aplicaţii la tema cursului poziţia 7 Analiza modelului mecanic, calcule 2

9. Aplicaţii la tema cursului poziţia 8 Analiza modelului mecanic, calcule 2

10. Aplicaţii la tema cursului poziţia 9 Analiza modelului mecanic, calcule 2

11. Aplicaţii la tema cursului poziţia 10 Analiza modelului mecanic, calcule 2

12. Aplicaţii la tema cursului poziţia 11 Analiza modelului mecanic, calcule 2

13. Aplicaţii la tema cursului poziţia 12 Analiza modelului mecanic, calcule 2

14. Aplicaţii la tema cursului poziţia 13 Analiza modelului mecanic, calcule 2

15. Aplicaţii la tema cursului poziţia 14 Analiza modelului mecanic, calcule 2 28

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

● Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din tara

și din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au

avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât și cu profesori de matematică și

informatică din învăţământul preuniversitar.

Page 62: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

10. Evaluare

Tip

activitate

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs - Volumul și corectitudinea

cunoștinţelor asimilate; organizarea

conţinutului; coerenţa; gradul de

asimilare a limbajului de specialitate;

criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:

interesul pentru studiul individual şi

dezvoltarea profesionala.

Lucrare scrisa în

sesiunea de examene

Verificare pe parcurs:

examen partial scris

50%

Rigoarea stiintifica a limbajului 10%

Organizare continutului 10%

10.5

Seminar

Teme de control, referate Verificare orala

Fisa de evaluare 30%

10.6 Standard minim de performanţă

• 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.09.2016 Ș.l.dr.ing. Cristian MATRAN

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________

______________________

Prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ

Page 63: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

Valabilă an universitar: 2016 - 2017 FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

1.3 Departamentul Inginerie Industrială şi Management

1.4 Domeniul de studii Inginerie și management

1.5 Ciclul de studii Licenţă

1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie economică industrială

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Marketing Cod:

2.2 Titularul activităţilor de curs ș.l. dr. ing. Moraru Gina-Maria

ș.l. dr. ing. Moraru Gina-Maria 2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul 2 2.6. Tipul de

evaluare E 2.7 Regimul

disciplinei DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5

curs

28 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

-

3.7. Total ore studiu individual 40

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56

3.9 Total ore pe semestru 96

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoştinţe de matematică elementară

4.2 de competenţe Competenţe de operare pe calculator (minimal: Microsoft Office,

browsere de Internet).

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

Existența unei săli cu videoproiector

Lectura suportului de curs

Participare activă

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Lectura bibliografiei recomandate

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

Muncă individuală și de echipă

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale 1. Cunoaştere şi înţelegere:

Rolul marketingului la nivel local şi global

Page 64: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

Teorii şi metode ale marketingului clasic şi modern

Structura şi segmentarea pieţei

Strategii şi politici de marketing

2. Explicare şi interpretare:

A reacţiilor departamentelor de marketing la modificările din mediu

A motivaţiei şi percepţiei consumatorului

A cauzelor de succes sau eşec ale unui produs sau brand

3. Instrumental – aplicative Capacitatea efectuării unor studii ale mediului firmei, a unor cercetări sumare

de marketing, urmate de elaborarea strategiilor de marketing adecvate (planuri

de marketing)

Rezolvarea unor probleme matematice specifice de marketing, legate de luarea

deciziei, calculul dimensiunilor pieţei, a gradului de concentrare, previziunea

vânzărilor etc.

Capacitatea stabilirii unui mix de marketing adecvat

Lansarea de produse noi

Alegerea celei mai potrivite strategii de preţ

Conceperea mixului promoţional (reclamă, publicitate etc.)

Conceperea/îmbunătăţirea sistemul de distribuţie al unei firme.

Competenţe

transversale Depăşirea timidităţii şi a neîncrederii studentului la implicarea efectivă în

diferite tranzacţii

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, cooperare şi muncă în echipă

Conștientizarea importanței clienților; crearea unei atitudini politicoase şi

optimiste în relaţiile cu clienţii

Construirea unei baze de cunoștințe pentru abordarea viitoare – la studiile de

licență sau master – a altor materii, precum: managementul producției și serviciilor,

cercetări de marketing și cercetări operaționale, managementul ciclului de viață al

produsului etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Studenţii trebuie să înțeleagă filosofia marketingului, să-şi însuşească

elementele fundamentale ale acestei materii şi să fie capabili să le aplice în

domeniul lor de activitate.

7.2 Obiectivele

specifice

Studenţii trebuie să-şi însuşească elementele fundamentale ale

marketingului şi să fie capabili să le aplice în domeniul lor de activitate.

Studenţii trebuie să deprindă modalităţi concrete prin intermediul cărora

pot analiza şi urmări elementele mediului organizaţional şi

comportamentul consumatorului.

Cursanţii vor învăţa etapele pe care trebuie să le parcurgă într-o cercetare

de marketing şi într-o planificare strategică.

Studenţii vor deprinde liniile generale de elaborare a unui mix de

marketing, ţinând cont de cele patru elemente fundamentale ale acestuia

(produs, preţ, promovare, plasament).

Un obiectiv esenţial este conştientizarea modului de creştere exponenţială

a creativităţii individuale şi a rezultatelor de marketing ale unei

organizaţii, prin adoptarea metodelor şi tehnicilor specifice concepţiei în

grup a produselor, reclamelor, brandurilor, strategiilor de preţ etc.

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Marketingul şi conceptul de marketing Prelegere, prezentare video, 2

Page 65: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

explicații, conversație

Mediul marketingului Prelegere, prezentare video,

joc de rol 2

Comportamentul consumatorului Prelegere, explicații,

conversație 2

Cercetarea de marketing Prelegere, prezentare

PowerPoint și PASW,

studii de caz

2

Planificarea strategică de marketing Prelegere, explicații,

conversație 2

Mixul de marketing Prelegere, joc de rol,

metoda pălăriilor

gânditoare

2

Piaţa Prelegere, discuții,

chestionare 2

Produsul Prelegere, Philips 666,

brainstorming 2

Preţul Prelegere, probleme 2

Promovarea Prelegere, metoda cărților

de joc 2

Brandingul Prelegere, joc de rol 2

Distribuţia Prelegere, licitație închisă 2

Marketingul serviciilor Prelegere, joc de rol 2

Marketingul internaţional Prelegere, Philips 666 2

28

8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Conceptul de marketing, filosofia marketingului și

activitățile aferente acestei funcțiuni a organizației

moderne – studii de caz şi teste grilă

Rezolvări de teste, studii de

caz 2

Mediul marketingului în diferite domenii de activitate –

studii de caz

Brainstorming, metoda

pălăriilor gânditoare 2

Comportamentul consumatorului între impulsivitate și

cumpătare

Studii de caz, rezolvări

de probleme, lista de

întrebări

2

Cercetarea de marketing – chestionar, focus grup şi

interviu

Chestionar, interviu,

focus grup 2

Etapele alcătuirii planului strategic de marketing - aplicaţii Joc de rol, discuții şi studiu

de caz 2

Mixul de marketing – studii de caz Focus grup şi rezolvare

de aplicaţii în Excel/

SPSS, discuții

2

Piaţa – caracteristici şi dimensiuni – probleme Studii de caz, rezolvări

de probleme 2

Lansarea noilor produse Studii de caz şi şedinţă

brainstorming 2

Strategii şi politici de preţ – probleme Studii de caz, rezolvări

de probleme 2

Alcătuirea unei reclame și promovarea vânzărilor Aplicații 2

Lansarea şi susţinerea unui brand – muncă de echipă Discuții şi metoda

pălăriilor gânditoare 2

Relaţiile publice Joc de rol 2

Logistica și condiționarea la raft Probleme, discuții şi 1

Page 66: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

studii de caz

B2B Marketing – baze şi deschideri Studii de caz şi aplicații

practice 1

Total ore seminar 28

Bibliografie:

Minimală obligatorie:

. Moraru, G.M. – “Managerul şi colectivul. Monografie” – Editura Universităţii “Lucian Blaga”

Sibiu, 2003

. Moraru, G.M. – “Marketing. Studii de caz şi aplicaţii” – Editura Universităţii “Lucian Blaga”

Sibiu, 2003

. Moraru, G.M. – “ Marketing” – notiţe de curs distribuite studenţilor

. Complementară:

. Anghel, L. ş.a. – “Aplicaţii în marketing” – Editura Expert, Bucureşti, 1999

. Bruhn, M. – “Marketing. Noţiuni de bază pentru studiu şi practică” – Editura Economică,

Bucureşti, 1999

.. Florescu, C. (coordonator) ş.a. – “Marketing” – Marketer, Grup Academic de Marketing şi

Management, Bucureşti, 1992

. Kotler, P. ş.a. – “Principiile marketingului” – Editura Teora, 1998

. Kotler, P. ş.a. – “Managementul marketingului” – Editura Teora, 1997

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Ȋnțelegerea și gestionarea mediului de afaceri

Dobândirea aptitudinilor manageriale și favorizarea dezvoltării capacității fiecăruia de a deveni

lider în domeniul de activitate

Capacități înalte de relaționare cu clienții

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Lucrare scrisă 0,4

Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 0,1

Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 0,1

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea unui

referat, a unei aplicaţii Verificare orală 0,3

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare

seminar

0,1

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

01.09.2016

ș.l. dr. ing. Moraru Gina-Maria ______________

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

___________________ Prof. univ. dr. Dănuț Dumitru Dumitrașcu ____________________

Page 67: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

1

FIŞA DISCIPLINEI*

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3 Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale

1.4 Domeniul de studii Inginerie şi Management 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/ Calificarea Inginerie Economică Industrială

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Desen Tehnic şi Infografică (1)

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Marius CHILIBAN

S.L.dr.ing. Marin FLOREA

dr.ing. Elena SIMA

2.3 Titularul activităţilor de seminar

2.4 Anul de studiu I 2.5

Semestrul II 2.6. Tipul de

evaluare C 2.7 Regimul

disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2

curs

2 din care 3.3

seminar/laborator

2

3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 28 din care 3.6

seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40

Tutoriat: 14

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

activităţilor enumerate mai sus.

20

3.7. Total ore studiu individual 94

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56

3.9 Total ore pe semestru 150

3.10 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu

telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate

convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către

studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice

personale;

Studenții nu vor consuma alimente sau băuturi de orice natură în

perioada desfășurării activităților didactice

Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator

întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului

educațional;

5.2 de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Termenul predării lucrărilor de laborator este stabilit de titular de

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta solicitări de amânare a

termenelor prestabilite decât pe motive întemeiate. De asemenea,

Page 68: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

2

pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de laborator, lucrările vor fi

depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe

profesionale 1. Cunoaştere şi înţelegere:

contactul cu standardele generale privind reprezentarea în desenul tehnic;

pregătirea studenţilor sub aspect tehnico-aplicativ în vederea dezvoltării

noţiunilor de reprezentare în plan a obiectelor spaţiale.

citirea desenelor tehnice

analiza desenelor tehnice

2. Explicare şi interpretare:

Capacitatea de a selecta datele relevante din schiţele iniţiale

Capacitatea de observare a detaliilor

Formarea, educarea, conturarea pe domeniul tehnic a viziunii spaţiale, a

creativitãţii în relaţia plan-spaţiu a obiectelor reale (materiale) sau imaginate

(imateriale);

3. Instrumental – aplicative Operativitate şi corectitudine în utilizarea instrumentelor specifice

geometriei descriptive

Utilizarea corectă a informaţiilor primite.

4. Atitudinale: Capacitate de analiză şi sinteză

Capacitatea de a găsii alternative si de a propune soluţia optimă

Competenţe

transversale Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea

abilităţilor de gândire critică;

Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor

articole şi studii de specialitate;

Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele

integrării în învăţământul european

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul

general al

disciplinei

Disciplina Desen Tehnic şi Infografică (1) face parte din disciplinele de cultură

tehnică generală şi oferă noţiunile de bază necesare însuşirii limbajului grafic al

proiectării cu care operează toate disciplinele tehnice.

Prin studierea Desenului tehnic la specializãrile cu caracter tehnic se urmãresc,

de asemenea, atingerea a douã obiective:

- însuşirea normelor şi regulilor de proiectare planã a imaginilor spaţiale (reale,

sau fictive), a elementelor de comunicare prin desen (pe suport plan) specifice

domeniului tehnic;

- transmiterea - receptarea mesajului tehnic-tehnologic în transferul de

tehnologie, care se face predominant prin imagini plane (desene tehnice).

7.2 Obiectivele

specifice

Disciplina Desen Tehnic şi Infografică (1) contribuie la realizarea deprinderile

necesare executării unei documentaţii tehnice grafice corecte şi complete de către

viitori specialişti din domeniul tehnic, formează spiritul de disciplină tehnică, o

gândire clară, ordonată şi logică, contribuie la familiarizarea studenţilor cu

aspectele economice ale creativităţii tehnice

8. Conţinuturi

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Sistemul naţional de standardizare. Prelegere 2

Page 69: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

3

Standarde generale folosite în desenul tehnic.

REPREZENTÃRI UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC. Vederi.

Secţiuni. Rupturi. Norme generale de reprezentare a secţiunilor Prelegere

4

COTAREA DESENELOR TEHNICE. Elementele cotării.

Simboluri obligatorii şi auxiliare. Metode de cotare. Norme şi

reguli de cotare.

Prelegere 4

PRECIZIA PRODUSULUI FINIT. Precizia dimensională.

Precizia formei geometrice şi precizia de poziţie relativă. Precizia

calităţii suprafeţelor (Rugozitatea)

Prelegere 4

REPREZENTAREA ŞI COTAREA ORGANELOR DE

MAŞINI. Asamblãri nedemontabile - nituri şi suduri.

Prelegere 4

REPREZENTAREA ŞI COTAREA ORGANELOR DE

MAŞINI. Asamblãri demontabile - filete şi asamblãri prin filet,

pene, caneluri şi asamblãri prin pene şi caneluri. Elemente elastice

Prelegere 6

REPREZENTAREA ŞI COTAREA ORGANELOR DE

MAŞINI. Roţi dinţate şi angrenaje. Lagãre. Etanşãri. Arbori şi

osii. Elemente elastice

Prelegere 4

Total ore curs 28

8.2. Seminar / Laborator(unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

ore

Aplicaţia 1: Dispunerea proiecţiilor, ca aplicaţie la proiecţia

punctului. Aplicație practică 2

Aplicaţia 2: Dispunerea proiecţiilor pentru un reper de

complexitate mică - schiţã. Aplicație practică 2

Aplicaţia 3: Relevarea unei piese de complexitate mică, conform

metodologiei de întocmire a schiţei. Aplicație practică 4

Aplicaţia 4: Relevarea unei piese de complexitate medie, conform

regulilor de întocmire a schiţei şi înscrierea preciziei produsului

finit şi a tratametului termic pe desenul executat la scarã.

Aplicație practică 4

Aplicaţia 5: Relevarea unei piese de complexitate medie, cu

suprafeţe filetate Aplicație practică 2

Aplicaţia 6: Relevarea unei piese de complexitate medie, care să

conţină suprafeţe profilate specifice asamblărilor prin pene şi

caneluri, cu înscrierea datelor referitoare la precizia produsului

finit.

Aplicație practică 4

Aplicaţia 7: Relevarea unei piese de complexitate medie, elemente

elastice Aplicație practică 2

Aplicaţia 8: Relevarea unei piese de complexitate medie, roţi

dinţate şi angrenaje Aplicație practică 4

Aplicaţia 9: Reprezentarea rulmenţilor şi a etansărilor fixe şi

mobile, Elemente elastice Aplicație practică 4

Total ore seminar 28

Bibliografia

Minimală obligatorie: 1. Cernat, C., Geometrie descriptivã şi desen tehnic, vol.I, Editura “Academiei Trupelor de Uscat” din

Sibiu, 1996

2. Cernat, C, Geoemtrie descriptivã –Teorie şi aplicaţii, Editura “Continent”, Sibiu, 1997

3. Cernat, C., Chiliban, M., Chicea O., Dumitraşcu, D., Geometrie descriptivã – culegere de probleme,

Editura Universitãţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1997

4. Cernat, C., Chiliban, M., Dumitraşcu. D. - Geometrie descriptivă – îndrumãtor pentru lucrări de laborator,

Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1995.

5. Cernat, C., Chiliban, M., Manolea Carmen, Geometrie descriptivã şi desen tehnic - aplicaţii grafice,

Editura “Universitãţii “Lucian Blaga” din Sibiu

6. Chiliban, M., Desen tehnic industrial, Editura „Alma Mater” Sibiu, 2003.

7. Chiliban, M., Desen tehnic industrial, Editura Universitãţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2011

Page 70: MEI - old.inginerie.ulbsibiu.roold.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/...Industriala_Anul_I.pdf · studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor ... disciplinei

4

Complementară: 8. Moncea, J. - Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

9. Tănăsescu, A. - Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1979.

10. Warren, J. - Fundamentals of Engineering Drawing, Prentice Hall, New Jersey, 1965.

11. Herbert, W.,Y. - Engineering Graphics, PWS Engineering, Boston,1985.

12. Cernat, C, ş.a., Noţiuni generale de desen tehnic, Editura Univeritãţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 1997

13. Vasilescu, E., ş.a., Desen Tehnic industrial, Editura Tehnicã, Bucureşti, 1995

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare

10.3 Pondere

din nota finală

10.4 Curs

Volumul şi corectitudinea

cunoştinţelor Colocviu 60%

Rigoarea ştiinţifică a limbajului

Organizarea conţinutului

10.5

Seminar/laborator

Întocmirea şi susţinerea dosarului

cu aplicaţiile practice relizate 20%

Teste pe parcursul semestrului 20%

10.6 Standard minim de performanţă

50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

* Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

gradul acestora.

Data completării 01.10.2016 Semnătura titularului de curs/seminar

Conf.univ.dr.ing. Marius CHILIBAN

S.L.dr.ing. Marin FLOREA

dr.ing. Elena SIMA

Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

______________ Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ