25
Mehanika tla kao podloga za Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje, geotehničko projektiranje, izvoñenje i nadzor izvoñenje i nadzor

Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Mehanika tla kao podloga za Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje, geotehničko projektiranje,

izvoñenje i nadzorizvoñenje i nadzorizvoñenje i nadzorizvoñenje i nadzor

Page 2: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Vrste geotehničkih objekataVrste geotehničkih objekata

• grañevne jame

• potporni zidovi – armirano i čavlano tlo

• sanacija klizišta

• piloti• piloti

• poboljšanje osobina tla (injektiranje)

• nasipi za ceste i željeznice

• nasute brane

• tuneli

• odlagališta otpadaLiteratura: Nonveiler:

Mehanika tla i temeljenje, Kliženje i stabilizacija kosina i Nasute brane.

Page 3: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Grañevne Grañevne jamejameVIP garaža na ŽitnjakuVIP garaža na Žitnjaku

Page 4: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Grañevna jama i završni pokosGrañevna jama i završni pokos�� Iskop i proširenjeIskop i proširenjeradne površineradne površine(Kamen (Kamen Pazin,Pazin,rujan 2009.)rujan 2009.)

Page 5: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Sustav se sastoji od:

� trodimenzionalne čelične mreže

� čeličnih sidara

SUSTAV ZA OZELENJAVANJE MLAZNOG BETONA

(ili ZAŠTITU POKOSA OD LOKALNIH UTJECAJA)

� čeličnih sidara

� šipki za ojačanje

� drenažnog i zemljanog materijala

� smjese sjemena

AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT, km 98 +150

Page 6: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Potporni zid u Dežmanovoj uliciPotporni zid u Dežmanovoj ulici

Page 7: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 8: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Obilaznica grada RijekeObilaznica grada Rijekepotporni zidovi od gabionapotporni zidovi od gabiona

Page 9: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Obilaznica grada RijekeObilaznica grada Rijekebetonski (masivni) potporni zidbetonski (masivni) potporni zid

Page 10: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Klizište Lončarica kod ViroviticeKlizište Lončarica kod Virovitice

Page 11: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Klizište Grohovo kod RijekeKlizište Grohovo kod Rijekeprimjer klizišta u kršuprimjer klizišta u kršu

Page 12: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Klizište i potporni zid kod LazaKlizište i potporni zid kod Laza

Page 13: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Klizište Stože pod MangartomKlizište Stože pod Mangartom

Page 14: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Primjeri tehničkih rješenja sanacije klizištaPrimjeri tehničkih rješenja sanacije klizišta

Page 15: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

meko tlo

čvrsto tlo

Page 16: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

ZabijeniZabijeni pilotipiloti

Page 17: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Poboljšanje tla Poboljšanje tla

Page 18: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Nasipi za ceste i željezniceNasipi za ceste i željezniceGEOTEHNIČKU PROBLEMATIKU NA PRUGAMA MOGUĆE JE GEOTEHNIČKU PROBLEMATIKU NA PRUGAMA MOGUĆE JE PROMATRATI KROZ NIZ POJAVNOSTI:PROMATRATI KROZ NIZ POJAVNOSTI:

ZASTORNE UVALE (VREĆE),ZASTORNE UVALE (VREĆE),

Zaštita pokosa.Zaštita pokosa.

Page 19: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 20: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano

Presjek zemljane brane PerućaPresjek zemljane brane Peruća

Page 21: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 22: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 23: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 24: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano
Page 25: Mehanika tla kao podloga za geotehničko projektiranje ...rudar.rgn.hr/~pkvasnic/01_GEOT. OBJ.pdf · Vrste geotehničkih objekata •grañevne jame •potporni zidovi –armirano