Click here to load reader

Matematika 3 - Пушкице | ФОН Андерграунд - Факултет ... 1 Matematika 3 zbirka zadataka sa rešenjima i uputstvima za rešavanje · 2013-5-24

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Matematika 3 - Пушкице | ФОН Андерграунд - Факултет ... 1 Matematika 3...

 • www.puskice.org

  1

  Matematika 3

  zbirka zadataka sa reenjima i uputstvima za reavanje

  Hijavata

  mailto:[email protected]

 • www.puskice.org

  2

  Predgovor

  Pismeni ispit iz matematike 3 obuhvata 4 zadatka. Ova zbirka e biti odraena tematski, za svaki tip

  zadatka ponaosob.

  Prvi zadatak

  Obine diferencijalne jednaine prvog reda:

  Jednaina sa razdvojenim promenljivim

  Homogene diferencijalne jednaine prvog reda

  Linearne diferencijalne jednaine prvog reda

  Bernulijeva jednaina prvog reda

  Jednaina sa totalnim diferencijalom (sa/bez integracionog faktora)

  Prvi zadatak je uvek jedna diferencijalna jednaina prvog reda. Najee dolaze Bernulijeva i

  Jednaina sa totalnim diferencijalom, mada nema pravila.

  Drugi zadatak

  Diferencijalne jednaine vieg reda:

  Diferencijalna jednaina oblika

  Diferencijalna jednaina oblika

  Homogene diferencijalne jednaine vieg reda

  Nehomogene diferencijalne jednaine vieg reda

  Sistemi obinih diferencijalnih jednaina prvog reda:

  Homogeni sistemi odj

  Nehomogeni sistemi odj

  Nelinearni sistemi odj

  Parcijalne diferencijalne jednaine

  Linearne parcijalne diferencijalne jednaine

  Kvazilinearne parcijalne diferencijalne jednaine

 • www.puskice.org

  3

  Trei zadatak

  Trei zadatak je neto vezano za funkciju kompleksne promenljive. Dolaze ravnopravno dva tipa

  zadatka:

  Koi-Rimanovi uslovi

  Izraunavanje integrala funkcije kompleksne promenljive (Reziduum)

  etvrti zadatak

  etvrti zadatak je vezan za Laplasovu transformaciju

  Reavanje diferencijalne jednaine vieg reda primenom Laplasove transformacije

  Reavanje sistema diferencijalnih jednaina primenom Laplasove transformacije

 • www.puskice.org

  4

  Prvi zadatak

  Jednaina sa razdvojenim promenljivima

  Najjednostavniji tip diferencijalne jednaine. Treba imati na umu da vai

  Reavanje jednaina:

  reenje dobijamo iz:

  reenje dobijamo iz:

  Dakle, razdvajamo x i y (i njihove diferencijale) na razliite strane znaka jednakosti i

  nalazimo integrale.

  Pri reavanju diferencijalnih jednaina, moe se dogoditi da reenje ima drugaiji

  oblik nego ono dato u ovoj zbirci. Zato pokuajte da transforma cijama, vae reenje

  svedete na ono dato u zbirci kako biste proverili da li ste tano uradili zadatak.

  U sluaju da je opte reenje jednaine u zadacima gde se trai partikularno reenje

  drugaijeg oblika od opteg reenja datog u zbirci, to znai da e najverovatnije i

  konstanta C biti drugaija nego ovde u zbirci, ali mora se dobiti isto opte reenje.

 • www.puskice.org

  5

  Postoje tri osnovna tipa zadataka:

  1. Obina diferencijabilna jednaina sa razdvojenim promenljivima ( ili )

  2. ODJ sa razdvojenim promenljivima - partikularno reenje

  3. ODJ sa razdvojenim promenljivima - smena za svoenje na 1. tip zadatka

  Zadaci:

  Reenje:

  Transformiemo konstantu na sledei nain: ime dobijamo novu konstantu

 • www.puskice.org

  6

  za uslov imamo:

 • www.puskice.org

  7

  vratimo u opte reenje:

  dakle, Partikularno reenje je:

  Odrediti partikularno reenje pri uslovu

  za uslov

  imamo:

  kad vratimo u opte reenje, dobijamo Partikularno reenje:

 • www.puskice.org

  8

  kad vratimo u opte reenje, dobijamo Partikularno reenje:

  (smena , )

 • www.puskice.org

  9

  Zadaci za samostalan rad:

  Odredi opte reenje jednaine:

  1.

  Odredi partikularno reenje jednaine pri uslovu:

 • www.puskice.org

  10

  Jednaine koje slede svesti smenom na jednaninu sa razdvojenim

  promenljivim a zatim nai opte reenje

 • www.puskice.org

  11

  Homogena diferencijalna jednaina prvog reda

  Reavanje jednaina:

  Polazna jednaina

  smena

  vratimo u polaznu jednainu

  reenje dobijamo iz integrala

  zatim vratimo smenu u reenje

  Ova vrsta jednaine se svodi na jednainu sa razdvojenim promenljivim. Vrlo esto, diferencijalna

  jednaina se transformacijama izraza (deljenje sa x ili y) svodi na homogenu.

 • www.puskice.org

  12

  Zadaci za samostalan rad:

 • www.puskice.org

  13

 • www.puskice.org

  14

  Linearna diferencijalna jednaina prvog reda

  Opti oblik:

  Reenje:

  Ova vrsta jednaine je lako prepoznatljiva. Reava se primenom ove formule ije izvoenje nije

  potrebno znati za praktini deo ispita.

  Koraci:

 • www.puskice.org

  15

  Zadaci za samostalan rad:

 • www.puskice.org

  16

  Odrediti partikularno reenje date linearne diferencijalne jednaine

  Odredi reenje linearne jednaine po x

 • www.puskice.org

  17

  Bernulijeva diferencijalna jednaina

  Koraci:

 • www.puskice.org

  18

  Zadaci za samostalan rad:

 • www.puskice.org

  19

 • www.puskice.org

  20

  Jednaine sa totalnim diferencijalom

  Algoritam reavanja:

  Postupak reavanja:

 • www.puskice.org

  21

  Ukoliko na ispitu doe ovaj zadatak, obino napomenu da treba da se trai odreeni faktor

  (po x ili y). Ako ne napomenu, svejedno je koji ete, procenite sami koji je lake izraunati.

 • www.puskice.org

  22

 • www.puskice.org

  23

  Zadaci za samostalan rad:

 • www.puskice.org

  24

  Odredi integracioni faktor, i rei jednainu:

 • www.puskice.org

  25

  Reenja zadataka:

  jedan #6 i jedan tablini integral

  tri tablina integrala

  dva #7

  dva #1

  jedan #1 i jedan #8

  jedan tablini i jedan slian #2

  smena -y=t, pa #1

  dva #1

  , C=1

  jedan tablini i jedan #8

  , C=0

  #6 i jedan tablini

  dva tablina

  izvlaenjem 1/3 ispred integrala, dobiju se dva #1

  #1 i #8

  tablini i #1

 • www.puskice.org

  26

  smena , integral #7

  smena , integral slino kao #7

  smena #7

  smena , slino #7

  tablini i #9

  tablini i #10

  tablini i #1

  tablini i #1

  dva tablina

  #11 i tablini

  dva tablina

  tablini i #1

  tablini

  tablini i #12

  #6 i tablini

  #13 i tablini

  #14 i tablini

  tablini i smena

  tablini integrali

  tablini integrali

 • www.puskice.org

  27

  tablini integrali

  tablini i #15

  tablini i #16

  tablini i #17

  #1 i #18

  slian #8 i tablini

  #1 i tablini

  #1 i tablini

  slian #5 i 2 tablina

  tablini i #19

  slian #5 i tablini

  tablini integrali

  2 tablina i #15

  tablini i #20

  tablini i #21

  #1 i tablini

  tablini i #22

  tablini i #23

  tablini i #23

  tablini i #24

  tablini i #25

  svi tablini

  svi tablini

  tablini i #26

 • www.puskice.org

  28

  svi tablini

  tablini i #23

  #1 i tablini

  #8 i tablini

  tablini

  tablini i #23

  tablini i #23

  tablini i slian #26

  #1 i #27

  tablini i #28

  tablini i #29

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini i #29

  #30 i tablini

  #31 i tablini

 • www.puskice.org

  29

  tablini

  tablini i slian #27

  tablini i slian #27

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini i slian #3

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini

  tablini i slian #3

  tablini

  tablini

  tablini, #32, i slian #16,

  tablini

  tablini

  tablini

  tab

Search related